du.sePublications
123 1 - 50 of 104
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Persson Penzer, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Modern Day Fairy Tales: A comparative study between Amy Plum's Die for Me and the Western Fairy Tale Tradition2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Seymour, Justine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildämnets lärdomar: En studie av tidigare estetelevers syn på sina bildstudier på gymnasienivå2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på tidigare gymnasieelevernas syn på bildstudierna inom gymnasiets estetiska verksamhet, vad de anser att de har lärt sig och vilken betydelse bildstudierna har haft för dem efter gymnasiet. Detta är relevant i ett politiskt skolklimat där estetiska ämnen anses ha mindre värde än de ämnen som ger mest poäng när det gäller att konkurrera om högskoleplatser. Detta är också relevant mot bakgrund av forskning som visar att bildstudier bidrar till att vidga elevernas syn, insikt och tankeförmåga utöver bildstudier.

  Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med tidigare gymnasieelever som läst bild inom estetiska programmet. Intervjuerna genomfördes under hösten 2015. Analysen av intervjumaterialet visar att intervjupersonernas bildstudier lett till, förutom möjlighet till studier och/eller karriär inom kreativa och konstnärliga branscher, bland annat personlig utveckling, insikt om sig själv och sin identitet, förmåga att se fler perspektiv, större förståelse för andra och andras perspektiv, större och bredare tankeförmåga, utvecklad kommunikationsförmåga och självsäkerhet för de tidigare eleverna.

 • Lindgren, Krister
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Teknik som ämnesintegrerat ämne i grundskolan årskurs 7-92017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att ge en bild av vad olika ämneslärare i

  grundskolan årskurs 7-9 anser om att påbörja ett ämnesintegrerat arbete med

  teknikämnet.

  Skolan där undersökningen utspelar sig arbetar i mycket liten omfattning

  ämnesintegrerat men uttrycker en vilja både från lärare och ledning att göra så

  mer.

  Studien utgår från intervjuer med sex ämneslärare sammanlagt representerande

  tretton ämnen samt en specialpedagog och en biträdande rektor. Undersökningen

  utgår från Deweys lärandeteori samt tidigare forskning som analyseras mot

  resultaten.

  Av resultaten framgår att ett ämnesintegrerat arbete med tekniken kan ge en bättre

  helhetssyn på skolarbetet, påverka inlärningen genom att blanda teori och praktik,

  ge en ökad begreppsförmåga, samt att stärka det kollegiala samarbetet. Resultaten

  visar även på organisatoriska hindrande och möjliggörande faktorer, möjligheter

  och hinder i styrdokumenten samt traditionens betydelse gällande implementering

  av nya arbetssätt.

 • Gutierrez, Karina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Svenska högstadieelevers syn på religionsämnet: - en jämförelse av REDCo:s europeiska undersökning samt kursplanens syfte och ett mångfaldsperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka svenska högstadieelevers syn på religionsämnet och jämföra resultaten med internationell forskning för att sedan analyseras ur ett mångfaldsperspektiv och syftet i läroplanen Lgr11.

  Metoden som har använts är enkäter vars resultat har presenterats som kvantifierad hårddata i form av tabeller och diagram. Hypoteser, analyser och diskussioner är kopplade till kvalitativt vetenskapligt bakgrundsmaterial såsom mångfaldsbegreppen ur ett essentialistisk- konstruktivistiskt- och primordialistiskt perspektiv samt även till läroplanen Lgr11.

  Resultatdiskussionen analyseras och kopplas till den tidigare forskningen och metoddiskussionen handlar om en kritisk granskning av den valda metoden.

  Slutsatsen visar på både likheter och skillnader mellan de två svenska skolorna och även på likheter och skillnader mellan de svenska resultaten i jämförelse med den internationella forskningen. En viktig likhet var att ingen elevgrupp, vare sig den nationella eller den internationella ansåg att religion som ämne bör tas bort från undervisningen. Den mest påfallande skillnaden mellan de två svenska skolorna visade sig vara att den skolan med en mångkulturell elevsammansättning värderade religionsämnet högre än den skolan med en mer heterogen elevsammansättning.

  Källförteckningen ger förslag på vidare läsning av ämnet och även förslag på vidare forskning anges.

 • Eyong, Michael
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevers attityder till och intresse för naturvetenskap: Kemiundervisning i grundskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier om elevers attityder till och intresse för naturvetenskap är av stor betydelse för lärarnas arbete med att öka ungdomars intresse för naturvetenskapliga ämnen. Syftet med denna studie var att undersöka elevers attityder till och intresse för de naturvetenskapliga ämnena, kemi i synnerhet samt vilka faktorer som ligger till grund för dessa attityder. Empirisk data samlades in genom en kvalitativ forskningsintervju med åtta elever på en grundskola. Dataanalysen bygger på det pragmatiska perspektivet på lärande och undervisning som utvecklades av filosofen John Dewey. Resultatet från denna studie visar att hälften av eleverna uttalar en positiv attityd till och intresse för kemi och de andra naturvetenskapliga ämnena. De här fyra eleverna ser fram emot fortsatta studier inom området och ser fram emot att i framtiden arbeta med något som har att göra med naturvetenskap. Kemilärarens personlighet, undervisningens utformning, kemiinnehåll i undervisningen och interaktioner i klassrum med andra elever framkommer som avgörande faktorer som eleverna anser kan påverka intresse för och attityder till ämnena. De faktorer som dock väger tyngst enligt eleverna är kemiinnehåll i undervisningen och kemilärarens personlighet, stor engagemang och lust att vara kemilärare. Resultaten som framställs kan fungera som utgångspunkt för pedagoger som strävar efter att få barn och ungdomar att intressera sig för naturvetenskap i skolan.

 • Nyström, Anna-Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Användning av digitala läromedel och verktyg inom NO- och teknikundervisningen: En kvalitativ studie i en 1:1-högstadieskola2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har en studie genomförts om hur digitala läromedel och verktyg används inom NO- och teknikundervisningen av lärare i en kommunal 1:1-högstadieskola, samt vilka erfarenheter de skaffat sig genom användandet.

  En utgångspunkt har varit att studera drivkrafterna för användningen av digitala resurser i skolan, där teknikutvecklingen i samhället samt krav på förbättrade utbildningsresultat är några exempel. Vidare görs en genomgång av tidigare forskning som behandlar teknikutvecklingen i skolan, digitala resurser samt studier av 1:1-skolor. Den teoretiska utgångspunkten har varit att betrakta lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, och hur vi lär oss med stöd av olika multimodala, medierande tekniker.

  Föreliggande studie har bestått av kvalitativa intervjuer samt klassrums-observationer, där det insamlade textmaterialet analyserats med innehållsanalys som metod. Resultaten visar att lärarna överlag är positiva till de digitala resurserna och ser fördelar, utvecklingsmöjligheter och upplever bättre möjligheter till lärande. Det visuella, tredimensionella perspektivet som digitala resurser kan möjliggöra, kan ge elever en bättre förståelse för olika naturvetenskapliga fenomen och sammanhang. Det råder samsyn kring utmaningar, som främst berör tekniken, där back-up behövs om denna krånglar, samt att verktyg som mobiltelefoner kan vara distraherande och störande i klassrummet. Inställning, erfarenhet och kunskap är viktiga faktorer, och lärarna poängterar vikten av kompetensutveckling.

 • Hounkanlinkpe, Louckas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Le Paradoxe de l´immigration dans Le Ventre de l´Atlantique de Fatou Diome2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this memoir is to bring up the contradictions of immigrations ideas in The Belly of the Atlantic of Fatou Diome. Our purpose is to analyze those discrepancies by trying to show up them. The results of our study allowed us to testify the authors concerns which desire is to rebuild that old myth of immigration. Fatou Diome, by demystifying Europe, immigration will be no longer perceived as the bulwark of the poverty troubles.

 • Thorp, Robert
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Stockholms universitet.
  Deconstructing Karlsson, part 1: historical consciousness2017In: Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, E-ISSN 2203-7543, Vol. 4, no 2, 1-10 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an analysis of how leading Swedish historian and history didactical researcher Klas-Göran Karlsson presents the concept of historical consciousness in some of his most recent publications and seeks to analytically deconstruct his view of the concept. The study finds that Karlsson presents definitions of the concept that may not be compatible to each other. Using this result, the paper then tries to present and argue a view of the concept that harmonises with the one presented by Karlsson. 

 • Lernebo, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Konst är också ett språk: Estetiska lärprocesser och språkutveckling hos flerspråkiga barn i förskolan – en litteraturstudie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungefär 30 miljoner barn beskrivs vara på flykt ifrån sina hemländer. Många av dessa barn har kommit hit till Sverige eller kommer att komma hit, med sig har de en annan kulturell bakgrund och ett annat språk. Dessa barn som kommit hit till Sverige har rätt att gå i förskola på samma villkor som svenska barn. Förskolan ses som en kulturell mötesplats som ska arbeta för kulturell förståelse och accepterande av barns olika kulturer och språk. Därför blir frågan hur man som förskollärare på bästa sätt kan möta alla dessa barn och deras olika språk och kulturella bakgrunder.

  Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad tidigare forskning säger om estetiska uttrycksformer och hur dem kan vara ett stöd i språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Studien har även som syfte att ta reda på vad tidigare forskning säger om språkutvecklingens roll för att skapa förståelse mellan olika kulturer.

  Resultatet visar att den tidigare forskningen talar för ett multimodalt lärande, där olika språkliga uttryck används samtidigt och integrerar med varandra. Det är användandet av flera uttryck för kommunikationen som tas upp som det centrala, och det som kan ge stöd i språkutvecklingen. Estetiska uttrycksformer beskrivs kunna stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn, bland annat genom att användandet av estetiska uttrycksformer erbjuder möjlighet till kommunikation som inte behöver vara verbal. Estetiska uttrycksformer beskrivs kunna erbjuda kommunikation som inte ställer lika höga krav på kunskaper i ett visst språk, som skriftspråk eller talspråk kan göra.

  Studiens resultat visar att språkutvecklingen har en stor roll i att skapa förståelse mellan olika kulturer. Eftersom språket ses som ett verktyg för tänkandet och som en länk mellan en person och dennes omgivning. Men även om etnicitet, språk och kultur är viktiga delar i en människas identitetsutveckling, ger min studie exempel på att miljön har påverkan på identitetsutvecklingen och att den kan förändras. Men kan därför inte anta bara för att föräldrarna är invandrare och har en viss kulturell identitet och språk, att barnen kommer känna samma kulturella tillhörighet som föräldrarna eller se deras språk som deras modersmål.

  I denna studie beskrivs estetiska uttrycksformer och lek bidra till att skapa förståelse mellan olika kulturer. I leken och användandet av estetiska uttrycksformer kan barnen kommunicera med varandra och omgivningen på ett sett som inte måste vara verbalt. Även pedagogernas syn och användning av olika språk och språkliga uttryck i verksamheten påverkar hur olika kulturer och språk accepteras i förskolan.

 • Eliasson, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läroböcker i kinesiska och deras koppling till det centrala innehållet i kursplanen: Ett designteoretiskt perspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since 2014 Chinese, as the only non-European language, has a separate syllabus within the syllabus of the subject Modern languages. Before that, teachers of Chinese had to rely on other sources in planning their teaching, because the syllabus of Modern languages simply was not adjusted to a language as different as Chinese. Some teachers relied on textbooks. The only two textbooks in Chinese that were produced in Sweden, for teaching in primary and secondary school, were both produced before the syllabus was established. Therefore, the aim of this study was to investigate to what extent the textbooks corresponded to the core content of the syllabus and how teachers of Chinese used the textbooks together with other teaching material. Two methods were used. First a comparison was made of the books and the syllabus, and secondly four teachers of Chinese were interviewed. Results from the two methods coincided and showed that to fulfill the goals in the syllabus, the textbooks were not enough. They mainly lacked enough assignments for listening and speaking comprehension, especially to be able to follow the stipulated pace in which the reading and the speaking skills are supposed to be learnt.

 • Recensioner2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 2, 70-77 p.Article, book review (Other academic)
 • Engdahl, Emma
  Göteborgs universitet.
  Klarläggande2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 2, 66-67 p.Article in journal (Other academic)
 • Espwall, Majen
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Dellgran, Peter
  Göteborgs universitet.
  Det sociala nätverkets kapaciteter - informellt ekonomiskt och materiellt stöd2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 2, 47-65 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although social network and social support analysis has been used extensively in the social sciences over the last twenty years, little attention has been paid to the implications of social support from family, spouses and friends in the research field of poverty. This article presents a research overview of economical and material exchange as components of social support and highlights its meaning for groups and individuals with temporary or regular needs of provisional support. Results from more than 80 international published articles are examined with particular focus on the pattern and impact of gender, responsibility, legitimacy, autonomy and dependency. The importance of changes in family structures and political expectations on informal social support is discussed, along with the effects of different welfare systems. Finally,the article proposes vital research questions about the importance, character and social implications of informal economic support in Sweden, in the realm of a specific welfare state regime with institutionalised and inbedded norms of redistribution and reciprocity.

 • Berglund, Tomas
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Bengtsson, Mattiass
  Göteborgs universitet.
  Upplevelser av stress - att jämföra lön och kärriärmöjligheter med nära arbetskamrater2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 2, 23-45 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, relations between social comparisons and experiences of stress are studied. The comparison referent is close workmates and the comparison attributes are salary and career opportunities. Different mediating processes have been extracted from theories of socialcomparisons, reference groups and inequity. The comparison processes are contextualised through social class, in accordance with the Erikson and Goldthorpe class scheme. Data were collected 2003 through a postal survey to employees in Sweden (n=32 86). To be in a situation with worse salary than close workmates are related to experiences of stress for employees in intermediate class positions, and this can be seen as a consequence of relative deprivation. Another result is that for employees in working class positions, a relationship is found between worse career opportunities and experiences of stress.

 • Lindgren, Simon
  Umeå universitet.
  Populärkulturstudier: Att vetenskapliggöra den omedelbara upplevelsen2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 2, 15-21 p.Article in journal (Other academic)
 • Lindell, Ingrid
  Göteborgs universitet.
  Filmanalysen och det sociala2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 2, 11-14 p.Article in journal (Other academic)
 • Arvidsson, Alf
  Umeå universitet.
  Vänstervågen och populärmusiken 1965-19802005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 2, 3-9 p.Article in journal (Other academic)
 • Hjelm, Mikael
  Umeå universitet.
  Populärkultur2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 2, 2- p.Article in journal (Other academic)
 • Hjerm, Mikael
  Umeå universitet.
  Sociologisk Forskning 2005:22005Collection (editor) (Refereed)
 • Lindgren, Charlotte
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Rosenkvist, Wei Hing
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Chinese.
  Malmsten, Solveig
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Charlotte Lindgren intervjuar Wei Hing Rosenkvist och Solveig Malmsten inför Grammatikdagen 2017 vid Högskolan Dalarna2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sören Johansson, universitetsadjunkt i ljud- och musikproduktion och Charlotte Lindgren, universitetslektor i franska, är båda pedagogiska utvecklare vid Akademin Humaniora och Medier, Högskolan Dalarna. De har producerat denna podcast om grammatikundervisning i språk för att uppmärksamma årets Grammatikdag. Den 17 mars 2017 är det nämligen dags att fira Grammatikdagen. Grammatikdagen är ett ideellt initiativ med Språkkonsulterna och Svensklärarföreningen som huvudarrangörer. Dagen firas på skolor och universitet, mer information finns på www.grammatikdagen.se. Podcasten innehåller en intervju med Wei Hing Rosenkvist, lektor i kinesiska och Solveig Malmsten, lektor i svenska vid Högskolan Dalarna.

 • Gustafsson, Emil
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Materials Technology.
  Marth, Stefan
  Luleå University of Technology.
  Karlsson, Lars
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Materials Technology.
  Oldenburg, Mats
  Luleå University of Technology.
  Strain and stress conditions at crack initiation during shearing of medium- and high-strength steel sheet2017In: International Journal of Mechanical and Materials Engineering, ISSN 2198-2791, Vol. 12, no 1, 10- p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Strain and stress conditions in sheet metal shearing are of interest for calibration of various fracture criteria. Most fracture criterion are governed by effective strain and stress triaxiality. This work is an attempt to extend previous measurements of strain fields in shearing of steel sheets with the stress state calculated from the measured displacement fields. Results are presented in terms of von Mises stress and stress triaxiality fields, and a comparison was made with finite element simulations. Also an evaluation of the similarities of the stress conditions on the sheet surface and inside the bulk material were presented. Strains and von Mises stresses were similar on the surface and the bulk material, but the stress triaxiality was not comparable. There were large gradients in strain and stress around the curved tool profiles that made the results resolution dependent and comparisons of maximum strain and stress values difficult. The stress state on the sheet surface calculated from displacement field measurements is still useful for validation of a three dimensional finite element model.

 • Westgärds, Filip
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tre skivbranschverksamma spekulerar: Är fullängdsalbum och fysisk skivdistribution snart ett minne blott?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur skivbranschverksamma

  personer kan resonera kring inspelning av fullängdsalbum samt distribution av dessa nu

  i en tid när musik distribueras såväl genom digitala releaser som fysiska utgivningar.

  Forskningsfrågorna behandlar hur dessa personer ser på den intresseförändring som

  skett under de senaste 20 åren inom branschen gällande inspelning av fullängdsalbum,

  samt om man helst väljer att släppa musik digitalt eller på ett fysiskt medium. Intervjuer

  med tre stycken mycket erfarna personer inom skivbranschen har genomförts, där

  informanternas utsagor sedan har analyserats med begrepp hämtade från en darwinistisk

  teori. Undersökningens resultat indikerar att det har skett en intresseförändring under de

  senaste 20 åren och att skivbranschen idag fokuserar mer på digitala releaser än fysiska

  utgivningar samt att singlar premieras framför fullängdsalbum. Undersökningens

  resultat överensstämmer väl med den tidigare forskningen inom kunskapsområdet.

 • Ekberg, Helene
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Gustafsson, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares mediekompetens: Komparativ studie på grundskolor i två kommuner2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Waldenby, Timothy
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Uppfattningen av modern instrumental progressiv metal: - En uppsats om människors reaktioner på musiken och uppfattning av genren2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar att redogöra för hur genren ”modern instrumental progressiv metal” uppfattas och hur uppfattningen skiljer sig från genren ”modern progressiv metal”- (där sång inkluderas). Uppsatsen redogör även för vilka fördomar som kan finnas mot genren. Till grund för uppsatsen så ligger svar från 25 respondenter som fått svara på ett frågeformulär. Undersökningen gick ut på att respondenterna fick lyssna på två låtar: det ena exemplet i genren ”modern instrumental progressiv metal” och det andra i genren ”modern progressiv metal”. För att ange hur de reagerade på låtarna så användes i frågeformuläret både frisvar och bundna svar, därmed så har både kvalitativ och kvantitativ data samlats in.

  Sammanfattningsvis går det att identifiera två tydliga läger hos respondenterna: de som uppfattade musiken positivt och blev taggade av den, samt de som upplevde negativa känslor så som stress. Vissa tyckte att det var jobbigt att lyssna på genren på grund av dess komplexitet i så väl låtstruktur som rytmer. Ett par delar av låten verkade ge upphov till liknande känslor hos de olika respondenterna, men i övrigt så uppfattades de många olika partierna relativt olika.

  När låtexemplet för modern progressiv metal spelades upp så var respondenterna mer överens om upplevda känslor som aggressivitet, självdestruktivitet och ilska/hat. Resultaten visade på att detta framförallt berodde på sångarens growl och skrik samt dissonanser hos gitarrerna.

 • Vikblom, Jacob
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Rumsljudets betydelse för upplevelse av närvaro vid fjärrproduktion: Deltagande observation under fjärrproducerad virtuell teater2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att förstå och beskriva problemen för produktionstekniker

  och konstnärliga ledare om rumsljudens betydelse under fjärrproduktion av virtuell

  teater, som är användbar för att skapa upplevd närvaro vid fjärrproduktion till publiken,

  skådespelarna och slutprodukten. Deltagande observation, intervjuer och webbenkät har

  använts som metoder för materialinsamling. Hur agerade produktionstekniker och

  konstnärliga ledare för att via fiber fjärrproducera närvaro under en direktsänd virtuell

  teater där produktionsteam, skådespelare och publik befann sig på tre platser i Norden?

  Tidigare forskning har pekat på ljudets betydelse för upplevd närvaro hos publiken och

  lyckad fjärrproduktion via fibernätet har därför benämnts som presence production

  (Knudsen, 2004). Forskning har även gjorts om inspelningspraxis av klassisk musik där

  ett imaginärt rum har betydelse för att göra musiken levande (Burlin, 2008). För analys

  och beskrivning av resultatet har en teori om förändringarna av konstnärers och

  hantverkarnas verksamhet, där hantverkarna börjar etablera sig i konstvärlden och

  konstnärerna börjar etablera sig i hantverkarnas värld, då de båda ser potentiella

  problem som kan lösas (Becker, 1978). Sedan en teori om olika roller för

  musikproducenter och om en produktion är dokumenterande eller producerande (Gullö,

  2010). Deltagande observationen av den fjärrproducerade virtuella teatern visade att

  produktionstekniker och konstnärliga ledare saknade kunskapen att skapa och producera

  rumsljud som kunde öka skådespelarens och publikens upplevelse av närvaro.

  Observationerna visade även att som ensam ljudtekniker så är det svårt att hinna

  producera tre rumsljud, en för skådespelaren, en för publiken och en för virtuella

  teatern.

 • Ström, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Genre och känsla: En studie om hur ett genrebyte påverkar känslan av en låt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur känslor kan förmedlas och förändras vid byte av genre på en låt. Studien har genomförts genom designforskning och en fallstudie med fokusgrupp. Forskningsstudien bygger på en pop-låt som skrivits och producerats för denna studie och som sedan även producerats i genren melodisk dödsmetall. Undersökningen har gått ut på att identifiera om det sker några eventuella förändringar i de känslor som kan uppstå mellan dessa båda genrer. Forskningsresultatet visar att det är möjligt att förmedla samma känsla mellan olika genrer men att känsloyttringarna överlag varierade kraftigt mellan de två versionerna.

 • Stridbo, Chris
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ny medialiseringsform av musik skapade förlorare och hjältar: Låtskrivares levnadshistoriska berättelser om deras ekonomiska överlevnad under musikindustrins omstrukturering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att bidra med en djupare kunskap om vilken betydelse

  musikindustrins omstrukturering har haft för svenska låtskrivares ekonomiska

  överlevnad när digital teknologi för produktion och distribution av inspelad musik

  börjat användas. Tidigare forskning visar att strömmande musikens etablering bidragit

  till att musikindustrin stabiliserats och intäkterna återhämtat sig efter den nedåtgående

  trenden som orsakades av flera års illegal fildelning. Genom levnadshistoriska

  intervjuer tolkas vändpunkter och roller från tre svenska låtskrivares berättelser om hur

  de upplever musikindustrins omstrukturering. Utmärkande resultat var låtskrivarnas

  berättelser om en minskad efterfrågan av fullängdsproduktioner som fysiska album som

  vinyl och CD till förmån för skapandet av singlar som enstaka låtar som strömmas via

  Spotify. Låtar via Spotify var en ny medialiseringsform som berättades som en

  vändpunkt i alla låtskrivarnas levnadsberättelser. Resultatet visar även att låtskrivarnas

  berättelser skiljde sig från varandra då de hade olika upplevelser av vilken betydelse

  musikindustrins omstrukturering haft på deras ekonomiska överlevnad. Låtskrivarna

  identifierade sig som förlorare eller hjälte utifrån hur nya medialiseringsformen som

  vändpunkt varit positiv eller negativ för deras intäkter från royalties.

  I diskussionsavsnittet redogörs för hur resultatet liknar den tidigare forskning då även

  låtskrivarna berättade om hur de upplevde att den fysiska CD-skivan övergetts för att

  istället distribuera musik digitalt på strömmande tjänster.

 • Nygårds, Viktor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Hur ska en bra sångmikrofon låta?: En studie om hur vana och ovana lyssnare upplever och beskriver bra/dåligt mikrofonljud med en manlig sångare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utreda skillnader och likheter mellan vad vana

  musiklyssnare (ljudstudenter) och ovana musiklyssnare (fritidslyssnare) lyssnar efter

  när de hör en sånginspelning. Syftet är även att utreda hur dessa faktiskt tycker att en

  sångmikrofon bör låta för att låta bra.

  Metoden jag valde att använda mig av var ett blint lyssningstest där jag med hjälp av

  fyra olika mikrofoner spelade in två olika sångstilar vilka sedan användes som grund för

  utredning. Testpersonerna fick lyssna på dessa inspelningar och sedermera beskriva vad

  de tyckte lät bra respektive dåligt med de olika mikrofonernas inspelningar.

  Då lyssningstestet var blint visste inte deltagarna om vilken mikrofon som var vilken,

  utan fick enbart beteckningarna ”Clean 1” till ”Clean 4” för första sångstilen och

  ”Distorsion 1” till ”Distorsion 4” för den andra sångstilen. Efter att testet väl utförts och

  alla resultat sammanställts visade det på en relativt liten skillnad i vad de två olika

  grupperna tyckte om mikrofonerna. Dock framgick det att de flesta gick på ”tydlighet”

  eller ”klarhet” som ett viktigt rekvisit när de lyssnade på mikrofonernas ljudåtergivning.

  Även ifall det i de olika kategorierna av sångstilar alltid fanns en mikrofon som var

  omtyckt mest av flest personer fanns det alltid avstickare från den gruppen.

 • Åhrström, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Etablerade konventioner vid användning av synthar: Tre producenter av elektronisk musik och deras inställning till klaviatur och förinställda ljud hos synthar.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Synthen är ett instrument vars ljud inte behöver begränsas av dess fysiska form och utseende i

  samma utsträckning som instrumenten före dess tid. Inte heller är den begränsad till ett

  signifikant ljud utan har möjligheten att producera en enorm variation av både imitativa som

  unika ljud. Men med tidens gång har vi etablerat och fastställt vissa etablerade konventioner

  vid användningen av synthen, underliggande koncepten som tidigare paradigm har skapat

  inom vår förhållningsätt till den.

  Syftet med undersökningen är att belysa två etablerade konventioner i synthens

  användargränssnitt och ljuddesignsfunktion, nämligen klaviatur och förinställda ljud. Detta

  för att sedan med hjälp av tre djupintervjuer forma en bild av hur några av dagens producenter

  av elektronisk musik tycker, tänker och använder sig av dessa funktioner. För att ge en

  referenspunkt till konventionerna som behandlas i intervjuerna har litteratur om synen samt

  utvecklingen av synthen studerats och satts i kontext med paradigmbegreppet.

  Resultatet av undersökningen antyder på att konventionerna inte används i dess ursprungliga

  mening i fallet med de tre informanterna. Dock så letar sig konventionerna in i många av de

  synthar som informanterna använder sig av. Musikstil påverkar även hur producenterna

  använder sig av de etablerade konventionerna, Detsamma gäller även i viss mån användandet

  av synthar i live sammanhang.

 • Troedsson, Andreas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Nedskalad truminspelning med ett stort sound: Om Kevin Parker och hans sätt att producera trummor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Producenten Kevin Parker har onekligen fått igenkänning för sitt trumsound. Som

  huvudsaklig låtskrivare och producent i rockbandet Tame Impala har han skapat sig ett

  ”signature sound”. Eftersom många gillar hur Parkers trummor låter har det förts långa

  diskussioner angående produktionsprocessen. Uppsatsen ämnade att ta reda på hur

  Parkers produktion sett ut och vilka ljudliga artefakter det är som utgör hans sound.

  Resultatet visar på en väldigt nedskalad inspelning. Ofta med ett enkelt vintage-trumkit

  och tre till fyra mikrofoner, dämpade skinn samt en hel del kompression och distorsion.

  Soundet kan beskrivas som väldigt energiskt, mycket tack vare just hård kompression

  och distorsion. Parkers sound känns igen även utanför Tame Impala. Trummorna

  upplevs i många fall som mycket mer än bara ett rytminstrument. Uppsatsen förklarar

  hur okonventionella produktionsprocesser kan ge upphov till originella ljudliga

  karaktärer, vilket i slutändan kan anses en positiv konsekvens.

 • Strömquist, Andreas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Vertikal inramning i rörlig bild - Hatat internetfenomen eller ny estetisk praxis?: En intervjuundersökning av producenter inom audiovisuell media2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I ett samhälle där allt fler använder sig av smartphones och sociala medier verkar det

  som om ett nytt bildformat växer fram. Med smartphones kom även den vertikala

  inramningen i rörlig bild, ett mycket omdiskuterat ämne på internet. Finns det

  bildformat som är rätt eller fel i produktioner av audiovisuell media? Genom

  intervjuer med aktiva producenter av audiovisuell media är syftet med denna studie

  att få en beskrivning av hur de ställer sig till ett vertikalt utsnitt i sina produktioner.

  Frågeställningen lyder: Hur kan producenter av audiovisuell media agera när nya

  bildformat tas i bruk av konsumenter? Resultatet är användbart inom medie- och

  reklamforskning samt för personer verksamma i branschen. Studien tar upp tidigare

  forskning inom området samt en historisk överblick av bildformat och skärmar.

  Analysen av den insamlade empirin jämförs med aktör- nätverksteori och tidigare

  forskning. Resultatet av denna kvalitativa undersökning tyder på att professionellt

  producerad audiovisuell media i vertikalt bildutsnitt dedikerat till smartphones,

  surfplattor samt olika applikationer till dessa, eller sociala medier, då främst i

  reklamsammanhang tycks vara det som ett vertikalt format fungerar bäst i.

  Resultaten visar också på att det kan vara negativt att använda sig av ett vertikalt

  bildutsnitt i sina produktioner i den bemärkelsen att det kan avfärdas som något

  ointressant i t.ex. ett flöde på sociala medier. Diskussionen handlar om studiens

  bidrag till forskningsområdet, styrkor och svagheter samt förslag till fortsatt

  forskning.

 • Tallroth, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Etablerade produktionsprocesser inom housemusik: En studie om musikproducenters produktionsprocesser vid skapande av elektronisk dansmusik i form av house2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse om hur elektronisk

  dansmusik i form av house skapas av etablerade musikskapare idag. Resultaten är

  användbara för forskning och brukare inom i stort sett alla genrer och all musik skapad i

  en DAW, vilket gör undersökningens resultat relevant för många. De två

  forskningsfrågorna som syftet brutits ned i är: Hur ser etablerade musikproducenters

  generella produktionsprocesser ut vid skapande av elektronisk dansmusik i form av

  house? Samt: Hur liknar och skiljer sig olika producenters produktionsprocesser?

  Analysprocessen består av analyser av producenters produktionsprocesser samt en

  resultatanalys. Resultaten av analyserna visar att produktionsprocesser inom

  housemusik kan se ut på olika sätt och utifrån samtliga analysers resultat har en generell

  produktionsprocess sammanfattats. Resultaten visar även likheter och skillnader mellan

  producenternas processer och utifrån dessa resultat dras undersökningens mest

  framträdande slutsatser. Dessa slutsatser var: 1) Vikten av att testa sig fram mycket i

  musikskapandet. 2) Att man kan bortse från konventioner om hur vissa saker bör gå till

  så länge det låter bra. 3) Betydelsen av vissa virtuella instrument och

  ljudbearbetningsverktyg i processerna. 4) Att man kan nå professionella resultat med

  pluginar som ingår i ens DAW och behöver inte förlita sig helt på externa pluginar.

 • Sjöberg, Henrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Subtila ljud i film: En undersökning om ljudets påverkan av upplevelsen i film2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien faller inom ramen för Ljud- och musikproduktion. Uppsatsen är en kvalitativt inspirerad studie som undersöker om och hur subtila ljud påverkar upplevelsen av film. Genom designforskning har intervjuer och lyssningstester gjorts för att ge en större förståelse för hur ljudet påverkar åskådaren, samt hur ljudläggning kan agera som ett starkt och mycket användbart verktyg i flera avseenden. Det insamlade empiriska materialet analyseras med stöd av teorier och en funktionslista grundad i Klas Dykhoffs bok Ljudbild eller synvilla? 2002. Respondenterna i lyssningstesterna utgjordes av två kategorier; personer med vana att jobba med film och media, samt personer som kan klassificeras som normala konsumenter av film och musik. Resultaten visar både likheter och olikheter i respondenternas analytiska förmåga.

 • Rockner, Pär
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Färgens Känslomässiga Anknytning: En studie om hur färg påverkar åskådarens känslor i möte med medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar frågorna vad för typ av känslomässig påverkan har studiens utvalda färger på personer som upplever den i möte med andra medier och hur kan färg påverka andra medier? Med syfte att lyfta fram information och ge ökad kunskap kring ämnet. Studien gått ut på att underbygga tidigare forskning för att få en grund i hur en färg känns för att sedan höra under andra människor upplever färg i deras vardag och även testa det på en väldigt liten skala. Studierna har analyserar genom att leta efter mönster som kan sen diskuteras mot den tidigare forskningen. Det som resultatet visar är att färg i vardagen är inget som de personer som intervjuats i studien har tänkt på aktivt tills de blev tillfrågad då de blev mer uppmärksamma och tänkte igenom mer grundligt. Under det testet med färg och musik så visar det att det skulle vara möjligt att fungera men med tanke på hur litet testet var så är det inget slutgiltigt svar om det fungerar.

 • Ronquist, Ludwig
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Narrativ instrumentering i film: En undersökning om hur instrumenteringen påverkar musikens berättande funktion i film2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om huruvida instrumentering i filmmusik har en betydelse för

  hur vi tolkar en berättelse. Syftet med uppsatsen är att försöka bidra med en ökad

  förståelse för hur instrumenteringen i musik till bild påverkar narrativet själv. I

  undersökningen ingick 40 personer från Högskolan Dalarna och de fick göra ett

  lyssningstest med tillhörande enkät med både slutna och öppna frågor. Testdeltagarna

  fick se tre versioner av ett klipp ur filmen Into the Wild. En version var tyst, till de andra

  två hade författaren själv komponerat ett musikstycke, som instrumenterats på två olika

  sätt, en version med stråkar och en version med populärmusiksintrument. Musiken i sig

  är alltså likadan i båda versionerna, det enda som skiljer är vilka instrument som spelar.

  I resultatet redovisas både kvantitativa och kvalitativa data som ger en inblick i hur

  instrumenteringen påverkar publikindividen. Undersökningen visade att vissa

  instrument har en högre betydelsepotential för vissa känslor, version stråkar visade på

  hög potential för att förmedla heroiska känslor och version populär visade på en

  tolkning som lutade mer åt tuffa, hårda känslor. Vidare förklaras även hur subjektiv en

  tolkning av ett klipp kan vara med hänsyn till instrumenteringen.

 • Backman, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Forskning om friluftsliv i Norge: reproduktion av det nationella eller nyfikenhet på det globala?2017In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224Article, book review (Other academic)
 • Praméus, Klas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tondövhet i allmänhet: En studie om hur personer som via test anses som tondöva upplever och uppskattar musik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att bidra till en ökad förståelse kring hur personer som upplevs vara tondöva uppfattar och upplever musik. Webbenkät med tillhörande test och semistrukturerad forskningsintervju har använts som metod. Den inledande webbenkäten innehöll två olika tester utvecklade av radiologen Jake Mandell på Harvard Medical School i Boston. Den ena testen undersöker testpersonens förmåga att uppfatta olikheter i tonskillnader. Den andra kallas för "Tone Deafness test" och spelar upp två melodier som antingen är identiska eller innehåller vissa tonskillnader, därefter ska testpersonen avgöra om det var samma melodi som spelades eller inte. Efter bedömning av insamlat resultat kallades tre personer till intervju. Analysen av resultatet visade att den sociokulturella uppväxten skiljer sig hos respondenterna, vilket har påverkat deras relation till musik. Svaren från intervjuerna visar också att även om respondenterna inte lyssnar helt till musiken så kopplar de till den emotionellt. Ofta relateras musiken till minnen där de för första gången hörde låten eller när någon person de står nära spelat upp den. En av respondenterna svarade att, trots faktumet att hon inte förstår musik, så kan klassisk orkestral musik ge upphov till tårar.

 • Olsson, Henrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Det svenska musikundret, tack vare eller trots grundskolans musikundervisning?: En studie av skolmusikens möjliga betydelse för professionell framgång2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med nya kunskaper gällande musikundervisningen i

  grundskolan, sett utifrån personer som arbetar med musik på heltid och som är

  verksamma inom musikbranschen. Studien syftar även utifrån resultatet kunna bidra till

  ny kunskap om vilken roll musikundervisningen i grundskolan kan ha haft för de

  svenska framgångarna inom musikexport. Studien är av kvalitativ form då resultatet

  utgörs av sex intervjuer med respondenter som är väl insatta i musikbranschen.

  Resultatet visar att respondenterna tillsammans med tidigare studier som gjorts inom

  ämnet, är överens om att låta elevernas egna intressen inom musik ligga till grund för

  hur undervisningen utformas och genomförs. Med detta menas att eleverna själva får ett

  större inflytande på den undervisning de tar del av. Resultatet visar även hur musiken

  som fanns under respondenternas uppväxt, idag påverkar respondenternas musikaliska

  sätt att uttrycka sig. Det är något som kan förklara den svenska musikexportens

  framgång. Vidare finns det samband mellan de framgångar den svenska musikexporten

  har och den musik som upplevs under barns uppväxt.

 • Norin, Christine
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Var är brudarna?: En litteraturstudie om kvinnor i musikproduktionsutbildningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då det kvinnliga deltagandet på musikproduktionsutbildningar på högskole- och universitetsnivå idag är väldigt lågt, trots att det inte finns några formella hinder för dem att delta i dessa utbildningar, ville jag undersöka varför det ser ut som det gör. Syftet med uppsatsen är att undersöka kunskapsläget inom genus och musikproduktion på högskole- och universitetsnivå.

  Metoden som använts för att kunna besvara dessa frågor är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att tidigare publicerad litteratur och forskning letats upp, granskats och analyserats. Litteratursökningarna visade på knapphändig och spretig forskning inom området och därför breddades sökningarna till att inkludera separata beståndsdelar inom musikproduktion som till exempel teknik och komposition.

  Resultaten visade på hur gamla föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt fortfarande finns kvar och reproduceras, omedvetet eller inte. Detta visar sig bland annat i lärarens kontakt med elever och hur män och kvinnors kunskaper värderas olika. Man har också sett att det råder en form at maskulin hegemoni inom området, där det är männen som har makten att avgöra vad som är bra eller inte. Detta i kombination med att många kvinnor upplever ett sämre självförtroende än män och att de ofta känner sig alienerade från gruppen gör att kvinnor har svårt att tilldelas status, vilket i sin tur leder till ett osynliggörande i offentligheten och spär på bilden av musikproduktion som ett område där det är männen som dominerar.

 • Pauna, Matilda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Framställning av flickor och pojkar i skönlitteratur: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie har varit att utifrån aktuell forskning undersöka framställningen av kön i skönlitteratur. Skönlitteraturen avgränsades till den som är avsedd för mellanålder och ungdom (9–15 år). Metoden har varit en litteraturstudie vilket innebär att tidigare forskning inom det berörda området granskats, analyserats och sammanställts. En slutsats som kunnat dras av de granskade avhandlingarna och vetenskapliga artiklarna är att flickor och pojkar ofta framställs på könsstereotypa sätt. Detta visar sig bland annat genom deras egenskaper då flickor beskrivs som goda och underordnade medan pojkar istället beskrivs som tuffa och starka. En annan slutsats som kunnat dras är att framställningen av flickor varierar mer än framställningen av pojkar, då pojkar sällan beskrivs med feminina egenskaper medan flickor framställs med maskulina egenskaper. Flickorna strävar ofta efter att vara som pojkar, då manlighet är normen och innebär frihet för flickkaraktärerna. Detta sker genom könsbyte eller förklädnad.

 • Thörnlund Persson, Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Kunskaper om idealbilder eller levd religion ireligionskunskapsundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen har varit att identifiera strategier som utvecklats av religionskunskapslärare som har en medveten strävan att motverka en statisk tolkning av identitet(er) i sin undervisning. Eftersom att sådana tolkningar av identitet kan bidra till att diskriminerande strukturer i samhället rekonstrueras. Detta har gjorts utifrån en övergripande frågeställning; Hur närmar sig religionskunskapslärarna i min studie frågan om hur de kan förebygga och motverka de problem som en essentialistisk tolkning av identitet kan medföra? Den övergripande frågeställningen förgrenar sig i tre olika frågor. Varför menar lärarna att en essentialistisk tolkning är ett problem i religionskunskapsämnet? Vilken förståelse för identiteter vill lärarna förmedla till eleverna? Vilka konflikter uppfattar lärarna finnas mellan styrdokumenten och deras yrkesutövning? För att besvara frågorna har religionskunskapslärare med ett särskilt intresse för de här frågorna eftersökts, eftersom att de antas besitta särskild kompetens som är värdefull. Lärarna har träffats i gruppintervjuer som därefter följts upp av enskilda intervjuer. Analysmetoden har utgjorts av innehållsanalys med inslag av idéanalys. Detta mot en teoretisk utgångspunkt som utgjorts av socialkonstruktionism, postkolonialt perspektiv och normkritiskt perspektiv. Analysen har resulterat i att fem nyckelbegrepp har identifierats utifrån vad lärarna anser är viktiga delar av deras undervisning för att förklara och problematisera identiteter. Undersökningen visar att religionskunskapslärare menar att generaliseringar kan vara nödvändiga för att förklara religion men att dessa samtidigt är problematiska på många olika sätt. Istället för att religionskunskapsundervisning ska förmedla idealbilder av hur en religiös människa ska vara menar de att deras uppdrag är att berätta om hur människor formas av religion på ett för varje människa unikt sätt som anpassas till deras liv.

 • Sandberg, Marielle
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En framgångsrik undervisning i läsförståelse: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie har varit att ta reda på vad läsforskningen anser

  som viktiga faktorer för elevers läsförståelse samt vad läsforskningen anser om

  läsförståelsestrategier och dess positiva verkan på elevers läsförståelse. Det

  framkom i denna litteraturstudie att forskningen anser att en lärares kunskap,

  speciellt i elevers läsutveckling och hur man undervisar i läsförståelse är en viktig

  faktor för en framgångsrik läs-och skrivutveckling. Resultatet för denna studie

  visade bland annat att läsforskningen anser att läsförståelsestrategier främjar

  elevers läsförståelse samtidigt som det i svenska skolor och deras undervisning

  visade sig att det inte ges speciellt mycket tid för läsförståelse. Att den svenska

  skolan i sin undervisning inte ger mycket tid till läsförståelse anses bero på lärares

  okunskap. Detta kan således vara en anledning till svenska elevers allt sämre

  resultat i de tidigare undersökningarna som PIRLS och PISA genomförde 2000–

  2012.

 • Englund, Emla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sandström, Frida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Röster från ett bostadsområde i Sverige: En kvalitativ studie om boendes egna upplevelser av att bo i ett såkallat utsatt område2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate residents own experience of living in Tjärna ängar and examine the notions they have about how outsiders think of Tjärna ängar to see if these notions affect the residents. The study is a qualitative study in which semi-structured interviews were used. The material has been analyzed from three different theoretical perspectives, territorial stigmatization, established and outsiders and the media. The result showed that the image of the area Tjärna ängar differ between the residents and the community. The residents experience the neighborhood as safe while the community sees it as disordered. The residents think that a major factor in the creation of the image that exists in the community is what media reports about the neighborhood. Furthermore the result showed that the neighborhood Tjärna ängar are subject to a territorial stigmatization.

 • Engh Berglund, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högläsningens betydelse för elevers läsmotivation i klassrummet: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka vilka arbetsmetoder lärarna

  använder i samband med högläsning för att främja läsmotivation. Syftet är även att

  undersöka vilka aspekter av arbetet med högläsning tidigare forskning visar är viktigt

  för lärare att tänka på vid högläsning i årskurserna F–3. Metoden som används är en

  litteraturstudie som omfattar åren 2000–2016. Resultaten visar enhälligt att högläsning

  har en positiv inverkan på elevers läsmotivation. Dessutom framkom att kombinationen

  högläsning och boksamtal stimulerar till läsmotivation, språkutveckling och utveckling

  av sociala förmågor. Slutsatsen av denna studie är att forskningsvärlden är

  överens om att högläsning har positiva effekter på elevers läsmotivation.

 • Löhf, Simon
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  ”Det ska låta orange”: En kvalitativ studie om musikproducenters arbetsprocesser inom reklamfilmsbranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I många kulturer så har musikerns roll varit något av vikt, men samtidigt av låg status. Musiker måste ofta hänge sig till olika områden av musicerande för att gå runt och därför är det viktigt att undersöka hur de olika alternativen ser ut. En väg kan vara att para ihop sig med kommersialism och modifiera sitt komponerande efter en beställare som vill betala för musik med avsikt att marknadsföra ett varumärke.Syftet med studien är att få en djupare förståelse av hur tre musikproducenter inom reklamfilmsmusik utför sina uppdrag, förhåller sig till sina beställare och uppfattar reklambranschen. De empiriska resultaten har samlats genom tre semistrukturerade djupintervjuer med producenter från olika arbetssituationer för att få en generaliserad kartläggning av reklambranschen utifrån informanternas perspektiv. Slutsatsen visar ett likartat arbetssätt, där producentens hårdaste arbete ligger i att på ett kommunikativt och diplomatiskt sätt ta reda exakt vad beställarens mål är med produktionen. Vidare är branschuppfattningen optimistisk till hur medvetandet kring musikens funktion har utvecklats positivt, men betänker även att ny teknik och nya aktörer kan komma att begränsa progressionen genom att erbjuda färdigskriven musik till ett lågt pris.

 • Lord Johansson, Ludwig
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att vara ljudproducent i en ständigt föränderlig värld: En kvalitativ studie om relationen mellan ljudproducenter och teknisk utveckling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om ljudproduktion, teknik, framtiden och forskningen kring artificiell

  intelligens. Hur mycket betyder tekniken för dagens ljudproducenter och hur stor påverkan

  har den på deras arbete? Och hur kommer framtiden att se ut? Vad kan utvecklingen av

  artificiell intelligens bidra med, eller inte bidra med?

  Syftet med uppsatsen är att belysa relationen mellan teknikens förändringar och dess

  inverkan på ljudproducenters arbetssätt och yrkesroll. Med hjälp av kvalitativa

  forskningsintervjuer och Anthony Giddens modernitetsteori försöker jag svara på hur

  professionella ljud- och musikproducenter uppfattar att tidigare tekniska framsteg har

  förändrat deras yrke och yrkesroll samt hur de resonerar kring framtiden och den

  teknikutveckling vi ser framför oss.

  I tidigare forskningsavsnittet kan man se att ny teknik på många sätt har påverkat och

  förändrat hur ljud- och musikproducenters arbete sett ut. Resultatet visar på att

  teknikutvecklingens fördelar idag främst är effektivitet, att tillåta producenter att genomföra

  sina uppgifter snabbare och lättare. Det tekniska kunnandet som krävs för att hantera tekniken

  minskar också, vilket tillsammans med den minskade tidsåtgången låter producenterna att

  fokusera än mer på den kreativa biten i arbetet.

  De flesta informanterna har en positiv inställning till framtiden och tror att artificiell

  intelligens kan bli ett bra verktyg de kan använda i sitt arbete. Tyngdpunkten på vad de tror

  att framtidens teknik kan bidra med ligger fortfarande på smidighet och att genomföra

  uppgifter snabbare snarare än att lyfta resultatet på arbetet.

 • Lindqvist, Sara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Can you Hear the Roar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att få en förståelse för musikens betydelse i den narrativa berättelsen samt ge läsarna en uppfattning om hur det i kombination med ljuddesign och specifika röstaspekter kan användas för att skapa en känsla av närvaro.

  Uppsatsen inleds med en redogörelse för tidigare forskning och därefter har en audio-visuell analys genomförts på två nyckelscener i Lejonkungen som representerar vändpunkter.

  Metoden baserades på Wingstedts kategorisering av musikaliska berättarfunktioner och kompletteras med andra musikaliska attribut beskrivna av Gabrielsson och Lindströms samt van Leuweens komponenter för att identifiera olika rösttyper.

  Sekvenserna analyserades seriellt där respektive scen innehåller en sammanfattande bakgrund, ljudbeskrivning och funktionsanalys följt av ett resultat.

  Resultatet visade att de två scenerna bygger på emotiva-, informativa-, deskriptiva-, vägledande- och temporala berättarfunktioner samt att det fanns en tydlig distinktion när det kommer till gestaltning av protagonist och antagonist både musikaliskt och gällande deras röstkaraktäristik.

  I den avslutande diskussionen fastslogs spekulativt att det känslomässiga engagemang publiken upplever spelar en betydande roll för filmens popularitet och dessa funktioner framförs väldigt subtilt. Förhoppningsvis kan resultatet leda till en större medvetenhet om hur musik och röstkaraktäristik kan brukas för att fånga publikens intresse. Detta kan vara till nytta både bland kompositörer och regissörer samt en inspirationskälla för framtida studenter inom audio-visuella medier.

 • Linderoth, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  En modern vaggvisa: En kvantitativ studie om människors insomningsvanor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om människors lyssningsvanor vid insomning. Syftet är att ta redan på hur vanligt det är att folk lyssnar på musik eller andra ljud när det ska sova och skiljer det sig något mellan ålder och genus.

  Datainsamlingen gjordes genom en webbenkät som publicerades på Facebook för att ha möjlighet att nå ut till en stor del informanter. Undersökningen fick in svar från 919 unika respondenter i olika åldrar.

  Forskningsöversikten visar att musik och ljud kan vara en effektiv metod för att somna och att komma till ro. Musik och ljud kan främja avslappning både fysiologiskt genom att sänka hjärtfrekvensen samt psykiskt genom att leda bort tankar. Tidigare forskning visar även att mobiltelefoner och surfplattor ger ifrån sig blått ljus vilket får hjärnan att "tro" att det är dag och leder därför till ökad vakenhet.

  En stor del av de som svarade på enkäten lyssnar på något vid insomning och tycker att det är till hjälp. Majoriteten av informanterna föredrar att lyssna på röster i form av podcast, film och tv-serier eller ljudböcker före musik. Största delen av de informanter som konsumerade film och tv-serier vid insomning ansåg att bilden inte var viktig, utan att det var rösterna som var det primära. Resultatet visade dock att de som inte lyssnade på något vid insomning hade en kortare insomningstid jämfört med de som lyssnar på något. Det framgick även att äldre informanter inte lyssnar lika frekvent som yngre. Det fanns endast små skillnader mellan kvinnor och mäns lyssningsvanor och insomningstider.

 • Linderoth, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  En modern vaggvisa: En kvantitativ studie om människors insomningsvanor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om människors lyssningsvanor vid insomning. Syftet är att ta redan på hur vanligt det är att folk lyssnar på musik eller andra ljud när det ska sova och skiljer det sig något mellan ålder och genus.Datainsamlingen gjordes genom en webbenkät som publicerades på Facebook för att ha möjlighet att nå ut till en stor del informanter. Undersökningen fick in svar från 919 unika respondenter i olika åldrar.Forskningsöversikten visar att musik och ljud kan vara en effektiv metod för att somna och att komma till ro. Musik och ljud kan främja avslappning både fysiologiskt genom att sänka hjärtfrekvensen samt psykiskt genom att leda bort tankar. Tidigare forskning visar även att mobiltelefoner och surfplattor ger ifrån sig blått ljus vilket får hjärnan att ”tro” att det är dag och leder därför till ökad vakenhet.En stor del av de som svarade på enkäten lyssnar på något vid insomning och tycker att det är till hjälp. Majoriteten av informanterna föredrar att lyssna på röster i form av podcast, film och tv-serier eller ljudböcker före musik. Största delen av de informanter som konsumerade film och tv-serier vid insomning ansåg att bilden inte var viktig, utan att det var rösterna som var det primära. Resultatet visade dock att de som inte lyssnade på något vid insomning hade en kortare insomningstid jämfört med de som lyssnar på något. Det framgick även att äldre informanter inte lyssnar lika frekvent som yngre. Det fanns endast små skillnader mellan kvinnor och mäns lyssningsvanor och insomningstider.

 • Hoffmanova, Lucie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Kalla kriget i nutida tjeckiska och svenska läroböcker2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur man skildrar det kalla kriget i nutida tjeckiska och svenska läroböcker. Jag utgår från faktumet att Tjeckien (respektive Tjeckoslovakien) och Sverige hade olika politiska förutsättningar under det kalla kriget och därför har jag velat spåra hur dessa skillnader eventuellt synliggörs i historieläroböcker, i synnerhet i texterna som handlar om det kalla kriget. På grund av mina egna erfarenheter har jag också formulerat en hypotes som behandlar skilda tendenser inom de två ländernas skolväsende. Dessa tendenser innefattar bland annat fokus på faktainlärning, kontra fokus på analysförmåga och kritiskt tänkande. Resultatet visar tydligt att det politiska arvet har lämnat avtryck på hur man tolkar vissa händelser i enskilda länder. Däremot stämmer hypotesen bara delvis överens. Man kan spåra tendenser av att gynna analysförmågan och det kritiska tänkandet även i de tjeckiska läroböckerna. Den ena tjeckiska läroboken hamnade i strävan att avskaffa fokus på ren faktainlärning i den andra ytterligheten, det vill säga att ange bristfälliga information.