du.sePublications
1234 1 - 50 of 172
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Adamsson, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Karlsson, Yvonne
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Arbetslivsinriktad rehabilitering: Rehabiliteringsprocessen utifrån ett medarbetarperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's society, the demands at work have increased and the employees are at the disposal

  of the organizations success. The working environment today can be perceived as a hot topic,

  and on this basis it may also appear that rehabilitation regarding return to work should be

  given a greater focus. It appears that it is a lack in rehabilitation at present moment, therefore

  greater efforts should occur to develop routines, working relationships and working

  techniques with the individual in focus. This study was conducted in a profit-producing

  company in Sweden and the purpose of the study is to get the company's vision and guidance

  documents regarding their rehabilitation process. Furthermore, the purpose is to describe how

  the individual experiences their rehabilitation process. This in order to finally compare these,

  to see how well the rehabilitation process works and how it is perceived by its employees. In

  conclusion, the purpose is to contribute to the company with possible improvement

  suggestions regarding the individual perspective in the rehabilitation process.

  This study is based on a qualitative method, where we have interviewed a person who holds

  rehabilitation responsibility for the company in question. In addition, interviews have been

  made with six employees who have gone through a rehabilitation process at the company. The

  result of this study has been analyzed based on the theoretical reference framework of this

  study. The empirical result showed that the individual in vocational rehabilitation is

  influenced by several factors at the workplace. The factors that we could discern in this study

  are how the approach takes place between employers and employees, partly through support

  and communication, but also how the rehabilitation work is experienced. The study also

  shows that the working conditions for the individual are important through job satisfaction

  and the work adjustment that has taken place during their rehabilitation. Another factor of

  influence for return to work are how much the individual has participate in their process and

  the importance of being able to influence in decisions. These factors are important in

  rehabilitation situations in order to generate a successful return to work.

 • Sörell, Monica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Minnets betydelse för läsförståelse vid användning av lässtrategier: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna systematiska litteraturstudie är det övergripande syftet att undersöka minnets betydelse vid olika lässtrategier. Syftet har konkretiserats genom frågeställningen: Vilken betydelse har minnet för de tre strategierna: repetition, frågeställande och motivation? Genom sökningar i olika databaser och genom manuella sökningar har de vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna påträffats. Minnets betydelse i forskning går att finna men inte alltför frekvent när det kommer till en kombination med lässtrategier. Forskning visar att lässtrategier är viktiga för elever och deras minne, vilket även finns med i Lgr -11 som omnämner lässtrategier och dess betydelse i det centrala innehållet i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Lässtrategier används när läsförståelsen fungerar för eleven. Om pedagogen använder sig av repetition är det av vikt att göra det innan för lång tid passerats sedan det första lärtillfället. Repetition är inte alltid den mest framgångsrika strategin; studier visar att ett fokus på de huvudtankar som råder i en text är bäst att koncentrera sig på. Att använda sig av strategin där pedagogen ställer frågor till eleverna förefaller vara en av de mest utbredda strategierna i skolan och fungerar mycket bra för minneskapaciteten hos elever. Alla elever behöver lässtrategin motivation/uppmuntran men hur pedagogen använder den har stor betydelse.

 • Karlsson, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Datorprogram för elever med dyslexi: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att undersöka vad det innebär för elever med dyslexi att få datorstödd undervisning och vilka förmågor eleverna utvecklar med datorprogrammen. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie där avhandlingar och artiklar tagits fram för att kunna svara på syftet och frågeställningen. Avhandlingarna och artiklarna har tagits fram genom sökningar i olika databaser med hjälp av sökord. Det framgick tidigt att ämnet för denna studie var ganska outforskat då det blev få träffar i sökandet. Detta gjorde att hela studien har blivit kortfattad. De datorprogram som undersöktes var framtagna för att utveckla elevernas fonologiska förmåga, den förmåga som de flesta dyslektiska elever behöver träna på. Endast en av avhandlingarna och artiklarna gav ett preliminärt svar om datorprogrammet i fråga kunde bidra till utveckling av elevernas läs- och skrivutveckling medan de andra datorprogrammen gav positiva resultat. Artiklar/avhandlingar visade att de undersökta datorprogrammen gav positiva resultat för eleverna med sämre ortografisk eller fonologisk förmåga som dyslektiska elever oftast har.

 • Sundberg, Denise
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares användning av boksamtal i läsförståelseundervisningen: En kvalitativ intervjustudie med sex lärare i årskurs F–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den internationella undersökningen PIRLS visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats under senare år. Tidigare forskning indikerar att boksamtal där lärare och elever samtalar om bokens innehåll utifrån olika frågor som berör användandet av olika lässtrategier utvecklar elevers läsförståelse. Syftet med studien har varit att beskriva och analysera sex verksamma lärares, i årskurs F–3, erfarenheter av läsförståelseundervisningen inriktat på boksamtal för att utveckla elevers läsförståelse. Syftet smalnades av till två frågeställningar:

  Hur beskriver lärarna att de använder boksamtal i läsförståelseundervisningen? Vad beskriver lärarna är viktiga faktorer för att boksamtalet ska bidra till att utveckla elevernas läsförståelse? Studiens metod är en kvalitativ intervju och för att samla in material har sex intervjuer genomförts på två olika skolor. Det sociokulturella perspektivet på lärande utgjorde grunden för analysarbetet. Resultatet visade att lärarna arbetade med strukturerade boksamtal där de tydligt visade och förklarade olika lässtrategiers användning med utgångspunkt i högläsningsböcker. En av studiens slutsatser var att lärarens undervisning, högläsningen och det sociala samspelet mellan lärare-elev och elev-elev är tre huvudfaktorer för att skapa ett effektivt boksamtal.

 • Skorupan, Josefine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att undervisa om grammatik: Isolerad eller integrerad grammatikundervisning?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning inom grammatik har under de senaste årtionden inte prioriterats i Sverige samtidigt som svenska elever har bristande kunskaper inom grammatik. Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka vad tidigare forskning visar angående elever i årskurs 4-6 tillägnande av grammatik med hjälp av integrerad respektive isolerad grammatikundervisning. Vilken av de två metoderna påverkar elevers grammatikutveckling mest? Är det någon av metoderna som förordas?

  Utifrån tre avhandlingar och fyra vetenskapliga artiklar har studien kunnat genomföras. Resultatet visar att den integrerade grammatikundervisningen är den som förordas i tidigare forskning och gynnar elevers grammatikutveckling genom att den möjliggör att göra grammatiken konkret. Den isolerade grammatikundervisningen anses vara för abstrakt för att eleverna ska kunna tillägna sig grammatikkunskaper men kan användas och gynna elevers grammatikutveckling om den används på ett medvetet sätt.

 • Boremyr, Hanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Reading Orwell’s Animals: An animal-oriented study of George Orwell’s political satire Animal Farm 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Glashoff, Birgit
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Clutching at Straws: An Analysis of the Construction of Anglo-Irish Hybridity as a Form of National Inclusion in Elizabeth Bowen’s The Last September 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Sjödin Jakobsson, Alexandra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  The liberation of Hester Prynne: How wearing the symbol of The Scarlet Letter releases Hester into a new kind of womanhood2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Mohamud, Abdirahman
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  A Postcolonial Feminist Analysis of the Character of Ebla in Nuruddin Farah’s From a Crooked Rib 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bolmefalk, Jennifer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Removing the Blindfold and Adding a Fedora: Challenging the Role of Women in Patriarchal Society through the Act of Cross-dressing in Siri Hustvedt’s The Blindfold. A Feminist/Queer Reading2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Persson Penzer, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Blank Faces, Blank Minds: The Postcolonial Racial Binary Reversed in Malorie Blackman's Noughts & Crosses 2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Blomstrand, Sebastian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  On the Road to "IT": Kerouac and Spontaneity2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lehto, Robin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Postmodern in the English Classroom: A Didactic Consideration of Paul Auster’s City of Glass 2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Sjöstedt, Jane
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språkets betydelse i de naturvetenskapliga ämnena: En kvalitativ intervjustudie om hur lärare undervisar om naturvetenskapliga begrepp i årskurserna 1-62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom intervjuer med lärare få kunskap om hur de beskriver att de bedriver undervisning som stärker elevers ämnesspråk inom de naturvetenskapliga ämnena, med fokus på årskurserna 1-6. För att uppnå syftet användes två frågeställningar: Hur beskriver lärare att de gått tillväga när de presenterar nya begrepp och fenomen i NO-undervisningen? och Vilka redskap beskriver lärare att de använder för att stötta eleverna i att tillägna sig det naturvetenskapliga språket?

  För att besvara frågeställningarna har åtta lärare intervjuats i studien. Resultatet visar att lärarna beskrev att eleverna behöver få höra det naturvetenskapliga språket och själva aktivt få använda begreppen i samtal, i skrift, med andra uttryckssätt och med hjälp av olika artefakter. Därtill beskrev lärarna vikten av att läraren kopplar det naturvetenskapliga innehållet till elevernas tidigare erfarenheter. De uttryckte även att eleverna behöver få möta de naturvetenskapliga begreppen muntligt, i texter och böcker samt i laborationer och experiment. Studien visar även att lärare uttryckte fördelar med att använda varierande undervisningssätt för att stärka alla elevers lärande.

  Studien visar att flera lärare använder språkverktyg som från början är tänkta till svenskämnet för att stötta eleverna i att använda det naturvetenskapliga språket i NO undervisningen.

 • Mattsson Kershaw, Anneli
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Teaching Academic English to English Learners: A literature Review on Classroom Practice2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The level of fluency in the genre specific language of schooling, also known as Academic English (AE), determines students’ success in school. Government agencies that legislate school policies therefore give teachers the directive to conduct education in ways that promote communicative abilities in academic English across all curricula. While the acquisition of an AE register entails hard work for native English-speaking students it presents an enormous challenge for English language learners (ELLs) who are faced with the triple burden of leaning basic interpersonal communicative skills (BICS) in addition to content knowledge and academic English. Classroom practices, teachers’ training, and students’ cognitive abilities are predictive factors in the successful acquisition of academic English by ELLs. This literature review, which draws on cognitive theory in addition to systemic functional linguistics theory, contributes to the topic of how to most effectively teach AE to ELLs in English speaking classrooms. The results from seven peer reviewed research sources indicate that teaching practices differ depending on the nature of the subject, but that systemic learning theory, scaffolding, and contextual awareness are reoccurring elements. Furthermore, the results imply that there are challenges including that ELLs constitute a very heterogeneous student body with varying cognitive abilities that require a variety of teaching approaches. In addition educators’ attitudes, competences and training in teaching AE across all curricula pose a challenge to the quality of instruction. Further research on the topic could involve making actual classroom observations in addition to conducting teacher interviews in schools that have content and language integrated learning in Sweden to explore what instructional methods are used to teach AE in CLIL- education.

 • Svanberg, Jakob
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Die Funktionalisierung von Nebenfiguren in Hermann Hesses Narziss und Goldmund am Beispiel der Hauptfigur Goldmund2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The goal of this essay is to examine the usage of minor figures as a tool of portraying and developing the main figure, through the novel

  Narziss & Goldmund by Hermann Hesse, which is also the primary literature used in the study.

 • Andersson Weinez, Linnéa
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Impulsköp: En studie om vilka faktorer som kan påverka när svenska kvinnor utför impulsköp2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Retail business is expected to face a major challenge in the coming years. This is because digitalization is growing rapidly, and e-commerce is increasingly competing against traditional stores. It requires innovative thinking of companies to be competitive.

  To meet the challenge, I mean that impulse purchases can be used as a competitive advantage for retail companies. This study has therefore taken its starting point in the phenomenon impulse purchases.

  The study focuses on a female perspective since women are more inclined to execute impulse purchases.

  The purpose was to contribute to increased knowledge of the factors that may be crucial when Swedish women do impulse purchases. The study's empirical gathering consisted of a group interview and three individual interviews. These interviews were based on an analysis model developed by the study's literature review.

  In summary, three factors from the study's analysis model that could be shown to be influential in impulse purchases

  . These are shopping environments, offers and companies while shopping. Even additional sale and age have been shown to be significant for impulse purchases.

 • Bostedt, Andreas
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Lundberg, Magdalena
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  RUT-avdragets påverkan på löner ochsysselsättning inom sektorn för hushållsnäratjänster2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis has been to study what the introduction of the RUT deduction 2007

  has meant for employees in existing Swedish limited companies in the RUT industry. The

  RUT deduction is a tax subsidy that allows the public to buy household services at a reduced

  price. The study has been conducted by empirically studying how average wages per

  employee and average number of employees in existing Swedish limited companies have

  changed within the RUT industry between 2006 and 2008, ceteris paribus. For this, a

  Difference-in-Difference method was used with fixed effects and robust standard errors. The

  data used for the study was accounting data from companies, collected by PAR. The dataset

  consisted of 2,506 companies in the RUT industry and a total of 74,798 observations. The

  result shows that on average, within the existing companies in the industry, 1.4 new jobs have

  been created per company and the annual salary for employees in these companies has

  increased by an average of SEK 10,931 per employee. In total, 3,065 new jobs have been

  created in these existing limited companies, which can be compared with previous studies

  where the average number of employees on average was approximately 5,700. Previously,

  wage effects resulting from the RUT deduction have not been studied, which means that this

  work contributes to new research in a previously unexplored area.

 • Blidberg Seppälä, Cecilia
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Nojonen, Emilia
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Belöningar, förmåner och arbetsgivarens attraktivitet: En komparativ studie med två IT-företag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How can organizations retain and attract employees by rewards and benefits? And how can we as human resource managers contribute? This is what the study is about which was performed by a method combination where interviews and a survey was done. The purpose of this study is to identify which rewards and benefits are available in two IT-companies and explore which of them attracts employees in the IT-industry. Three issues were designed, where the purpose was to find out which rewards and benefits are available at the two companies, examine the companies’ similarities and differences and see how these rewards and benefits affect the employer´s attractiveness. The theoretical reference consists theories about rewards and benefits, motivation and employer attractiveness. The study led to discussion, improvement proposals and conclusions with the help of relevant theories in the area. The two IT-companies have similar rewards and benefits and a conclusion is made that these affect employer attractiveness. Because of this conclusion it is important that human resource managers and management understand the importance of the affect that they have on attractivity.

 • Strandberg, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Inomreligiös variation – Representationen av judiska tolkningar och perspektiv: En kvalitativ textanalys av läroböcker i religionskunskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroböcker utgör en grund för många lärare i deras undervisning. Det innebär att läroböcker behöver hålla god kvalitet och innefattas av de kunskaper som det aktuella ämnet avser förmedla. Religionskunskapsämnet syftar bland annat till att elever ska utveckla förståelse för religion utifrån olika tolkningar och perspektiv. Att religioner inte är slutna system utan dynamiska så till vida att olika religiösa förhållningsätt existerar sida vid sida inte bara mellan religioner utan också inom.

  I föreliggande uppsats ligger fokus på judendomen och syftet har varit att undersöka i vilken mån sex läroböcker behandlar olika judiska tolkningar och perspektiv och därmed kan hjälpa elever att uppnå de kunskapsmål som innefattar inomreligiös variation. Med kvalitativ textanalys som metod har varje lärobok systematiskt analyserats med hjälp av ett analysverktyg som avsågs kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar.

  Huruvida de analyserade läroböckerna synliggör inomreligiös variation visade sig variera. Vad gäller gudsuppfattning visade det sig att samtliga läroböcker innefattades av teologisk essentialism då den förmedlade synen av judendomen var förenad med en transcendental makt, en helig gud. Ett kärnessentialistiskt förhållningssätt var också tydligt framträdande i vissa av läroböckerna, vilket fick till följd att inomreligiös variation många gånger uteblev kring judars utövande av bland annat kosher och sabbat. Istället förmedlades dessa i enlighet med traditionell judendom. I vissa av läroböckerna poängterades vikten av att människor formas av sin omgivning vilket innebär att individer och grupper ger uttryck för olika religiösa tolkningar och att graden av strikthet varierar. Kön var en aspekt som i vissa fall kopplades samman med utövandet av religionen och att synen på kön varierar inom de olika inriktningarna. Liksom att judar i Sverige kan ha ett annat förhållningssätt till tro och utövande än till exempel judar i Israel.

 • Lundstedt, Kajsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Identitet – Normer och värderingar: En kvalitativ textanalys av identitetsbegreppet relaterat till religion, kön, sexualitet och/eller kärlek, samt genus och sexualrelaterat våld i två läroböcker2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom livsåskådning och identitet är viktigt för alla människor finns ämnesområdet bl.a. i religionskunskapsämnet. Genom gymnasiereformen 2011, skrevs även intersektionalitet in i kursplanen d.v.s. hur kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet kan interagera med religiösa och andra livsåskådningar. Även relationen mellan "identitet och tillhörighet" betonades i kursplanen. Identitetsbegreppet är dock mångfacetterat, utifrån detta väcktes intresset för ämnesområdet "identitet" som ligger till grund för denna läroboksanalys.

  Syftet med den här studien har varit att belysa hur två religionsläroböcker för gymnasiet presenterar och gestaltar identitetsbegreppet relaterat till religion, kön, sexualitet och/eller kärlek, samt genus och sexualrelaterat våld. Samt belysa hur lärare kan arbeta didaktiskt med s.k. känsliga ämnen såsom olika former av genus och sexualrelaterat våld som beskrivs i religionsläroböckerna. Metoden har bestått av en detaljerad undersökning av specifika textavsnitt i två religionsläroböcker genom en kvalitativ textanalys. I min kvalitativa textanalys har jag arbetat med preciserade frågor till texten utifrån analysverktyg inspirerat av Esaiasson m.fl. Undersökningen visade bl.a. att värderingar och normer om identitet relaterat till religion, kön, sexualitet och/eller kärlek, samt genus och sexualrelaterat våld ofta implicit beskrivs och porträtteras utifrån en västerländsk kontext där värden såsom individualism och s.k. fria val är centrala. Även om läroböckerna explicit tagit hänsyn till mångkultur. Båda religionsläroböckerna relaterar även överlag homosexualitet etc. både explicit och implicit med strukturella förtryck och problem. Vilket bidrar till att icke-heterosexuell läggning beskrivs och porträtteras som annorlunda, trots att det säkert inte alls varit författarnas intentioner. Genus och sexualitetsrelaterat våld krockar således med skolans värdegrund och diskuteras i uppsatsens diskussionsdel, utifrån intersektionalitetsbegreppet, Robert Jacksons tolkande ansats samt utav David Lifmarks tolkningar av Martha Nussbaums emotionsteori.

 • Sjögren, Johan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Våldsbejakande islamistisk extremism – ett minfält inom skolans religionsundervisning?: En intervjustudie om lärares och elevers tankar i mötet med våldsbejakande islamistiskt våld på sociala medier2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utifrån individuella intervjuer med fem elever vilka gick sitt tredje år på gymnasiet, och sex gymnasielärare vilka undervi-sade i ämnet religionskunskap undersökt fyra frågeställningar. Min första frågeställning rörde hur elever och lärare förhöll sig till, och reagerade på den våldsbejakande islamistiska propaganda terrorgrupper Daesh sprider på sociala medier. Frågeställning två och tre rörde hur lärare och elever upplevde att de inom ramen för skolans religionsundervisning fick möjlig-heter att reflektera över, och behandla frågor rörande våldsbejakande islamistisk extremism, samt allmänna attityder till kulturell och religiös tillhörighet kopplat till intryck från sociala medier? Den fjärde frågeställ-ningen behandlade hur elever och lärare inom ramen för skolans religions-undervisning uppfattade att det gavs utrymme att differentiera mellan våldsbejakande islamistiska extremgruppers kulturella och religiösa ut-tryck, och mer generella och för Islam representativa religiösa och kultu-rella uttryck?

  Svaren på dessa frågeställningar visade att det ur en elev och lärarperspek-tiv fanns olikheter i hur man förhöll sig till medierade budskap på sociala medier. Här framträdde att det utifrån ett elevperspektiv fanns en avsak-nad av behandlande av den våldsbejakande islamistiska extremismen inom religionsundervisningen. Ur ett lärarperspektiv sågs den våldsbejakande islamistiska extremismen som ett stickspår, och som ett område vilket på grund av tidsbrist, fick stå tillbaka för annat lärostoff. Begreppet extremism vidgades även utifrån ett lärarperspektiv. Och de anticivilisatoriska vålds-handlingar Daesh utför blev en del av ett större terror - och extremistbe-grepp. Bland lärarna fanns det även varierade attityder till vilka klasser som var mottagliga för diskussioner rörande den våldsbejakande islamist-iska extremismen. Detta kunde kopplas till varierade studiekulturer, det upplevda behovet att diskutera islamistisk extremism inom religionsunder-visningen, samt hur väl läraren kände elevgruppen i fråga. Möjligheterna till differentiering mellan den våldsbejakande islamistiska extremismen, och en mer representativ och rättvisande bild av Islam uppfattades av både lärare och elever som att detta gavs utrymme för inom religionsundervis-ningen. Detta skedde genom lärares positiva framställning av Islam som religion, och genom interkulturella möten där eleverna själva fick möjlig-heter att möta och uppleva Islam, och därmed också få en positiv kontrast till medias ofta negativa framställning av Islam och muslimer.

 • Roskvist, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Historieämnet och den nya tekniken: En studie av verksamma och blivande lärares erfarenheter av nya tekniska verktyg i historieämnet.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att närmare studera vilka erfarenheter historielärare och lärarstudenter i historia har av de nya tekniska verktyg som finns tillgängliga i och utanför klassrummet. Förhoppningen var dels att ta reda på vilka förutsätt-ningar lärarna har fått och får nu, från sina utbildningar, och dels att se lite närmare på om och i så fall hur lärarrollen kan komma att förändras i och med dessa nya verktyg. Detta gjordes genom att intervjua lärare, aktiva på mellanstadiet och hög-stadiet, samt blivande lärare på högstadiet och gymnasiet.

  Resultatet visar att samtliga informanter är positiva till att använda tekniken i historieundervisningen, men att samtliga är självlärda i

  hur de kan använda den på bästa sätt. Det finns också en önskan om att få en bredare grund att stå på från lä-rarhögskola och skolledningars sida när det gäller att lära ut i historieämnet med hjälp av den nya tekniken, och inte bara få teknisk information kring verktygen vilket de får idag.

 • Hagman, Tanja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Modersmålets vara eller inte vara i matematikundervisning: En fallstudie om lärares och elevers upplevelser av modersmålsanvändning i matematikundervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att andraspråkselever får problem med matematiskt språk, begrepp som används i matematiken och uppgifter som inkluderar läsning av text för att kunna lösa dessa. Forskning har också visat att andraspråkselever som använder modersmål i matematikundervisningen ofta når större framgång eftersom begrepp lärs in i en kontext och därmed effektivare än inlärning på ett nytt språk.

  Syftet med studien var att undersöka hur lärare och andraspråkselever i årskurs 4-6 upplevde matematikundervisningen när de använde sitt modersmål eller inte. Syftet var också att undersöka hur dessa lärare och elever uppfattade språkets betydelse. Undersökningen gjordes med kvalitativ metod och genomfördes med strukturerade intervjuer och öppna frågor. I årskurs 4-6 har fyra lärare med matematikinriktning och fyra elever med annat modersmål än svenska intervjuats. Därefter har intervjuerna transkriberats och analyserats.

  Resultatet har fåtts genom att analysera berättelserna utifrån kategorierna konkretisering och abstraktion, individ- och grupparbeten, matematikbegrepp och språk samt arbetsmetoder. Därefter har data analyserats utifrån ett maktperspektiv med begreppen power/knowledge, subjektspositioner och governmentality. Lärarna ser elevernas hemspråk som en resurs i matematikundervisningen, men eleverna vill sällan använda det egna modersmålet. För eleverna handlar det om acceptans i gruppen och därmed används hellre det svenska språket som de tolkar som ett maktspråk.

 • Kallur, Therése
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Grundskollärares arbete med skriftlig feedback: En empirisk undersökning med lärare i årskurs 4-62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Feedback är en stor del av lärares vardag och detta kan ske antingen muntligt eller skriftligt. Hur lärarna ger sin feedback kan i sin tur påverka elevernas lärande. Feedback är ett ständigt aktuellt ämne som ofta uppmärksammas i media och i skolvärlden vilket har gjort detta ämne intressant. Syftet med denna studie har varit att få kunskap om hur lärare uppfattar och använder skriftlig feedback i arbetet med elever i årskurs 4–6 i ämnet svenska. För att få svar på studiens frågeställningar har fem lärare på olika skolor i en mellansvensk kommun intervjuats samt att skriftliga kommentarer från dessa har insamlats. Materialet har sedan analyserats med hjälp av Brookharts (2008) teorier om hur feedback kan ges i undervisningen. Resultatet visade att samtliga lärare anser att feedback är otroligt viktigt för elevers fortsatta lärande. Vidare var det synligt att hur lärarna ger feedback skiljer sig något åt samt att hur de säger sig använda feedback inte alltid överensstämmer med hur de faktiskt använder sig av skriftlig feedback till eleverna.

 • Nilsson, Marcus
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärarnas egna ord angående läraryrket: En studie om hur svenska och bolivianska lärare i grundskolans tidigare år ser på sitt yrke2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle tycks alla ha en åsikt om skolan, och den får ofta utstå kritik, men sällan lyfts lärarnas perspektiv fram. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur några lärare i grundskolans tidigare år i Sverige och Bolivia ser på sitt eget yrke och upptäcka likheter och skillnader mellan de två länderna. Frågeställningarna som användes var: Vad innebär det att vara lärare i respektive land? Vilka fördelar respektive nackdelar ser lärarna med sitt yrke? Vilka möjligheter att påverka sin egen arbetssituation och yrkets utveckling anser sig lärarna ha? Vilka skillnader och likheter finns mellan lärare i Sverige och Bolivia angående synen på sitt yrke? Till denna undersökning har åtta klasslärare i skolår 1-6 valts ut, hälften verksamma i Sverige och hälften i Bolivia. De arbetar på fyra skolor, belägna i fyra olika kommuner. För att uppnå syftet genomfördes intervjuer enskilt med varje lärare. Resultatet av undersökningen visar att de intervjuade lärarna anser att vara lärare innebär att undervisa, att fostra barn, att hålla många bollar i luften, att se till barnens bästa, och att arbeta i offentlighetens ljus. Fördelarna med läraryrket är, enligt dem, glädjen som eleverna förmedlar, och tillfredsställelsen de känner när en elev lyckas, samt tjusningen i att aldrig veta vad som kommer att hända. Nackdelarna kan sammanfattas som att man inte alltid får möjligheterna att hjälpa eleverna att lyckas. Lärarna känner att de påverkar vad som sker i klassrummet, fastän de är styrda av centralt beslutade dokument. Likheterna i synen på sitt yrke består av glädjen att arbeta med barnen och omtanken om dem, vikten av att kunna kontrollera dem samt att känna att man gör skillnad. Skillnaderna i synen grundas i de skilda ekonomiska förutsättningarna som lärarna i de två länderna har, samt att de svenska lärarna ser tidsbristen som ett stort problem, vilket de bolivianska inte nämner. Min slutsats är att lärarna har en varierad syn på sitt yrke samtidigt som de delar åsikt gällande många aspekter av yrket, trots att de arbetar under vitt skilda förhållanden.

 • Bouwmann, Svenja
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Schnieder, Ilona
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  The relationship of internal, social and external determinants towards the green purchase intention of German Generation Y for fast moving consumer goods2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose

  – The purpose of this thesis is to test the relationship of internal and social determinants (environmental attitude, social/subjective norms and perceived behavioural control) as well as external determinants (green marketing tools) towards the green purchase intention of German Generation Y for fast moving consumer goods (FMCGs).

  Design/methodology/approach

  – An online questionnaire was distributed to people of the German Generation Y (aged between 21 and 37) using non-probability sampling by means of volunteer and convenient sampling. Results of 401 completed questionnaires were analysed using correlation, multiple linear regression and moderated regression analysis.

  Findings

  – Significant and positive relationships were found between environmental attitude, social/subjective norms, perceived behavioural control and eco-labelling towards the green purchase intention of German Generation Y for FMCGs. A significantly negative relationship was detected between price sensitivity and green purchase intention. Eco-labelling and price sensitivity were not moderating the relationship between environmental attitude and green purchase intention. Demographic factors had hardly any influence on the green purchase intention.

  Practical implications

  – German Generation Y depicts good potential as key market for green FMCGs. Those consumer goods especially when eco-labelled should be included in producers’ and retailers’ portfolios. Internal, social and external factors are considerable for the marketing strategy by addressing environmental concerns, social norms, responsibility towards society and emphasising customer’s own control of purchasing green while pricing green FMCGs rather not higher than 10% than conventional product prices.

  Originality/value

  – This paper contributes to the under-researched field of determining factors for the green purchase intention of Generation Y in Europe, while closing the gap for the unexplored context of Generation Y in Germany.

 • Goldring, Filippa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Lagom deltagande sökes: En undersökning av Malmöinitiativet med fokuspå jämlikhet och deltagande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att se i vilken utsträckning Malmöinitiativet stämmer överens med e-petitionssystem i enlighet med det deltagardemokratiska idealet, och undersöka hur det förhållit sig till de demokratiska aspekterna jämlikhet och politiskt deltagande. Materialet som utgör grundpelare för den empiriska delen är statliga och kommunala dokument, information hämtad från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt en mail-konversation med en nyckelperson inom Malmöinitiativet. För att besvara uppsatsens frågeställning och uppnå dess syfte har en kvalitativ textanalys med kvantitativa element använts. Den teoretiska utgångspunkten består i deltagardemokrati, med fokus på relevanta innovationer för uppsatsens ämne, med komplement från Roberts Dahls idealkriterier för en demokratisk politisk ordning. Uppsatsens frågeställningar är enligt följande:

  – Vilka sägs de deltagardemokratiska för- och nackdelarna med så kallade e-petitionssystem

  vara i litteraturen?

  – Utifrån hur Malmöinitiativet är konstruerat och beskrivet, i vilken grad överensstämmer det

  med det som i litteraturen benämns som e-petitionssystem?

  – Utifrån teoretiska antaganden kring e-petitioner som deltagardemokratiskt instrument, hur

  väl har Malmöinitiativet fungerat med avseende på jämlikhet och politiskt deltagande? De analytiska slutsatser som urskiljs grundar sig främst i den jämlika obalansen som ett deltagardemokratiskt verktyg kan frambringa. De fördelar som beskrivs utgår huvudsakligen från den teoretiska framställningen av e-petition som ett deltagardemokratiskt verktyg och visar sig inte lika tydligt i det empiriska materialet som finns tillgängligt. De slutsatser författaren har formulerat syftar på en balans av en en bra utformning av systemet, likt Malmöinitiativets, men även en god implementering av verktyget där det främsta syftet borde vara att göra verktyget tillgängligt för minoritetsgrupper.

 • Stelius Berggren, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Dahlberg, Lisa
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Kvinnors erfarenheter av avancemang: En kvalitativ studie om kvinnors väg uppför den hierarkiska stegen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It appears that Sweden is an equal country in comparison to other parts of the world, and that there are laws that protect workers against discrimination. Nevertheless, previous studies show that there are barriers specifically for women, which have a negative impact on advancement to higher hierarchical levels and that there are few women in senior leadership positions. The starting point of the study is to explore this problem further by also including what opportunities exist for women. This is done by interviewing female CEO’s in corporated companies and female managers in higher hierarchical levels within municipalities. The purpose of this study is to explore and compare what experiences women who have broken the glass ceiling have, concerned with the barriers and opportunities they encountered during their careers and to study the importance of different contexts for womens ability to make a managerial career. The method used is qualitative in which semistructured interviews were made containing open questions to obtain broader material about respondents experiences and to avoid directing them. According to the results, it appears that women create their own opportunities and that support from both partners and organizations is of great importance, as well as daring to take on challenges to advance to higher levels. The barriers expressed are an ancient female vision, a male networking and male jargon, that social norms affect and control expectations of women, and that a glass ceiling is created by society combined with the individual. The conclusion is that womens opportunities are created by themselves and that it is mainly the surrounding that creates barriers and that women must overlook these in order to reach the higher hierarchical levels.

 • Sundström, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Religionsundervisning och värdegrundsarbetet i kristna konfessionella skolor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper was to investigate how the subject of religious studies was portrayed by teachers when it comes to selection and implementation of the subject in Christian confessional schools. Also how the schools and teachers depicted how religion permeated their daily activities. Another aspect which was investigated was how ethics within the religious subject was portrayed and how the work regarding the schools ethic values was executed.

  The questions raised were the following; what does a teacher at a Christian school incorporate into his/her teachings of the subject, and how does the teacher incorporate other religions into the subject? How do the teachers present Christianity during the religious studies classes and other activities? How does the confessional school work with values and ethics?

  The teachers who were interviewed were, Henrik, Oskar and Bertil. Henrik feels the need for a Christian school to exist because it provides a sanctuary for children with a certain faith and allows them to study and be part of a school which is permeated by Christian values. Oskar says that the reason they established the school in the first place was because of the atmosphere at the time. Christian confessional schools had just been permitted and there were strong protests throughout society that Christian studies had been removed from the curriculum in 1969. Bertil believes that a Christian school was needed to meet the specific demands at the time.

  When it comes to results, all of the above mentioned teachers say that they mainly work with the five world religions and alternative religions. Within Christianity and ethics/morals the three teachers focus on practically the same aspects and work in similar ways. The schools resemble each other when it comes to working with values, especially regarding the topics of bullying, equal rights and their methods of working. The only teacher who differed from the others was Oskar. This was because he taught Christianity to a much greater extent that the other two. The presence of Christianity in the schools was made apparent through morning assemblies which reminded of each other regarding content and length. The schools also each had an extra lesson of Christian studies. In addition to this, Broskolan also had a school service once a week.

 • Stillerud, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  "Det är svårt, men det blir bra diskussioner": En intervjuundersökning om religionslärares erfarenheter av att använda skönlitteratur som resurs för arbetet med identitets- och livsfrågor inom ramen för religionskunskapsundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen undersöker hur sex religionslärare som arbetar med högstadiet och gymnasiet jobbar med identitets- och livsfrågor, samt deras erfarenhet av att använda skönlitteratur i sin undervisning. Urvalet till intervjuerna gjordes genom att lärare i sociala medier, Twitter och facebookgrupper för religionslärare, fick en inbjudan (med bifogat informationsbrev) till en enkät där de fick möjlighet att tacka ja till att delta till en intervju. Inbjudan skickades också runt till ett antal skolor runt om i landet. De lärare som tackade ja till att delta i intervjun fick ett ytterligare informationsbrev där det framkom hur materialet skulle användas och att deltagandet var frivilligt och vad syftet med undersökningen var. De kvalitativa intervjuerna som spelades in via Adobe Connect. Intervjuerna transkriberades sedan och analyserades vid hjälp av fenomenografisk metod. Resultatet visar att lärarna arbetar på olika sätt med identitets- och livsfrågor, allt från att ha det som röd tråd i sin undervisning till att lägga upp det som ett eget moment. Det samma gäller skönlitteratur där vissa aktivt använder sig av skönlitteratur i samarbete med andra lärare, medan andra upplever hinder.

 • Blomstrand, Sebastian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  On the Road to "IT": Kerouac and Spontaneity2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Båstedt, Klara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Anglicismos en el español en México: Un estudio sobre uso y actitudes2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the use of and the attitudes towards anglicisms in Mexican

  Spanish. Our aim is to find out whether and if so in what way the use and attitudes

  change according to the age and gender of the speaker. The study was carried out

  among 24 Mexicans living in the centre of Mexico who were divided into the age groups

  18-29, 30-54, 55+ as well as gender.

  The informants answered a questionnaire of which the first part investigated their use

  of anglicisms, the second part investigated their attitudes towards the same. In the first

  part, the participants were asked to choose between a common anglicism or its also

  frequently used Spanish equivalent. In the second part, the informants were requested

  to indicate their level of agreement or disagreement towards three negative and three

  positive affirmations about anglicisms.

  Our results show that the use of anglicisms is bigger in the youngest group of

  informants and decreases with the age of the participants. Also concerning the attitudes,

  we found a correlation with age where the two younger groups of informants express

  neutral attitudes towards anglicisms while the attitudes of the oldest group of

  participants are negative. Our results don’t show any differences between the genders

  neither in use nor in attitudes.

 • Rifi, Monia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Actitudes hacia el mojeño trinitario: Un estudio sociolingüístico entre jóvenes de Trinidad, Bolivia2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main aim of this study was to discover and analyse the language attitudes of young Trinitarians

  between 15 – 24 years old who still live in Trinidad, the Beni area (Bolivia) towards the threatened

  minority language Moxo Trinitarian. Language attitudes are of importance because they can give

  us an idea of the present situation of a minority language. The method applied in the survey was

  direct, where the informants had to answer a written questionnaire first followed by an interview.

  We used the Likert scale as an instrument to measure the informants’ attitudes. The results of the

  study show positive attitudes towards the Moxo language.

  The main conclusions of the study were that the informants, in general, showed positive attitudes

  towards Moxo, indicating that the main use of the language is mostly in the privacy of their homes

  and with friends or to share secrets in front of them who are not

  Moxo Trinitarian speakers.

 • Angella Guzmán Carrero, Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  La relación entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en lenguas extranjeras: Una revisión sistemática de estudios anteriores2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  Este estudio tiene como objetivo examinar lo que estudios anteriores muestran sobre la relación existente entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en el aprendizaje de lenguas extranjeras, es decir, si existe una relación positiva entre estas dos variables. El método usado fue una revisión sistemática de estudios anteriores. Los estudios encontrados indican que existe una relación significativa y positiva entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en lenguas extranjeras. Los estudios que hemos encontrado muestran, además, que los estudiantes que hacen uso del aprendizaje autorregulado en lenguas extranjeras obtienen mejores calificaciones y, por lo tanto, tienen un mejor rendimiento académico.

 • Goldring, Filippa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Lagom deltagande sökes: En undersökning av Malmöinitiativet med fokuspå jämlikhet och deltagande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att se i vilken utsträckning Malmöinitiativet stämmer överens

  med e-petitionssystem i enlighet med det deltagardemokratiska idealet, och undersöka hur det

  förhållit sig till de demokratiska aspekterna jämlikhet och politiskt deltagande. Materialet som utgör

  grundpelare för den empiriska delen är statliga och kommunala dokument, information hämtad från

  SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt en mail-konversation med en nyckelperson inom

  Malmöinitiativet. För att besvara uppsatsens frågeställning och uppnå dess syfte har en kvalitativ

  textanalys med kvantitativa element använts. Den teoretiska utgångspunkten består i

  deltagardemokrati, med fokus på relevanta innovationer för uppsatsens ämne, med komplement från

  Roberts Dahls idealkriterier för en demokratisk politisk ordning. Uppsatsens frågeställningar är

  enligt följande:

  Vilka sägs de deltagardemokratiska för- och nackdelarna med så kallade e-petitionssystem

  vara i litteraturen?

  Utifrån hur Malmöinitiativet är konstruerat och beskrivet, i vilken grad överensstämmer det

  med det som i litteraturen benämns som e-petitionssystem?

  Utifrån teoretiska antaganden kring e-petitioner som deltagardemokratiskt instrument, hur

  väl har Malmöinitiativet fungerat med avseende på jämlikhet och politiskt deltagande?

  De analytiska slutsatser som urskiljs grundar sig främst i den jämlika obalansen som ett

  deltagardemokratiskt verktyg kan frambringa. De fördelar som beskrivs utgår huvudsakligen från

  den teoretiska framställningen av e-petition som ett deltagardemokratiskt verktyg och visar sig inte

  lika tydligt i det empiriska materialet som finns tillgängligt. De slutsatser författaren har formulerat

  syftar på en balans av en en bra utformning av systemet, likt Malmöinitiativets, men även en god

  implementering av verktyget där det främsta syftet borde vara att göra verktyget tillgängligt för

  minoritetsgrupper.

 • Gillqvist, Julia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  "Men vadå eleverna kan väl läsa": Mätning av läsförståelse på gymnasiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har en tidigare genomförd litteraturstudie som bakgrund vilken syftade till att kartlägga den kunskapssyn som ligger bakom mätning av elevers läsförståelse. Litteraturstudien visade att forskningsområdet är eftersatt men i en försiktig slutsats konstaterades att det nationella läsförståelseprovet under Lgy11 bättre verkar spegla samhällets kunskapssyn än under Lpf94. Syftet med föreliggande studie var att, genom kvalitativa intervjuer med svensklärare på gymnasiet, undersöka hur mätning av läsförståelse kan göras tillförlitlig. Resultatet av föreliggande studie visade att muntliga och skriftliga uppgifter med fokus på helhetsförståelse samt förmågan att koppla det lästa till omvärlden är de sätt på vilka informanterna huvudsakligen mäter läsförståelse. Bedömningssätt likt det nationella läsförståelseprovet tar väldigt lite eller i vissa fall ingen plats i undervisningen. Av resultatet framgick också att det finns olika typer av läsförståelse som verkar testas mest tillförlitligt på olika sätt: den tekniska sidan av läsförståelse är mer lämpligt att pröva med hjälp av läsprov; den bredare typen av läsförståelse som innefattar helhetsförståelse samt förmågan att dra paralleller till omvärlden är mer lämpligt att pröva med hjälp av diskussioner och skriftliga uppgifter.

 • Graah-Hagelbäck, Katarina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  The Description and Meaning of Faces in Selected Texts by Saul Bellow2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Andersson, Johan
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Pettersson, Jon
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Samhällsansvar – utveckling mot en sundare spelmarknad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Corporate social responsibility is a diffuse concept. The term has been successively developing for a long time but has only experienced a significant boost in just the last few decades. The internet has been a contributing factor and because of the advancement of it, has made it easier for companies (generally) to display their responsibility to society.

  The Swedish state is trying to gain control of the Swedish gambling market, as the number of so-called unregulated companies is increasing. The unregulated gambling companies are companies based abroad but also target the Swedish gambling market and the regulated gambling companies are companies that are responsible before the Swedish state. The unregulated gambling companies are not restricted by the laws and regulations that apply to the regulated gambling companies and may therefore circumvent them. This fact means that consumer protection cannot fully be guaranteed and it is therefore appropriate for gambling companies to ensure that consumers are assured of a sound market. Then both the communication of corporate social responsibility and the actions towards corporate social responsibility can play an important part.

  The purpose of this paper is to investigate how the contemporary Swedish gambling market affects the regulated and the unregulated gambling companies´ approach to corporate social responsibility and their communication of corporate social responsibility (as well as the legitimacy that follows). A quantitative survey has been conducted, sending out mails to a whole population of the regulated gambling companies and a selection of the unregulated gambling companies.

  The study showed that both the regulated and the unregulated gambling companies have a positive view of corporate social responsibility and both the regulated gambling companies as well as the unregulated gambling companies believe that the abolition of the gambling monopoly would contribute to a better gambling market.

  Corporate social responsibility plays an important role of both the regulated and the unregulated companies, but if the gambling monopoly is abolished, the general approach to corporate social responsibility will improve as unserious gambling companies disappear from the market.

 • Lilliestam, Susanne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Pataudgrins, sylves griffues et nains gris: Une étude sur la traduction en français de Ronya fille debrigand d’Astrid Lindgren2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a translation study from Swedish to French concerning the invented words by

  Astrid Lindgren in

  Ronia, the Robber’s Daughter, in particular the swear words, invectives

  and spirits (invented figures). Our study examines the strategies used by the translator

  according to Vinay and Darbelnet, the closeness to the source language or the target

  language and the specific problems when translating a book for children from Swedish to

  French. Our conclusion is that the strategies sometimes are difficult to encircle and that the

  indirect strategies are more frequent. We noticed also that the text, concerning these words,

  is closer to the target language and that there is a replacement of the invented words of

  more standard words in the target language. Our conclusion is that if it does not exist an

  identical expression in the target language, it is likely that the translator replaces this

  expression with a more common one.

 • Knudsen, Angelica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Balancing Power in the Middle East: A study of the purposes and effectiveness of the Iran Sanctions2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has two main purposes; to study the reasons of why sanctions were imposed on Iran, and evaluating the success of the sanctions. The study suggests that the disclosure of the Iranian nuclear program had consequences on the power balance in the Middle East, with Iran imposing a threat to regional neighbours and worrying the international community, leading to the United Nations Security Council imposing heavy sanctions on Iran in 2006. The study aims to study why sanctions were imposed on Iran and argues that the reasons can be derived from the theories of

  balance of powerand logic of choice, suggesting that sanctions were the best available foreignpolicy tool for the international community to use as a means to balance Iran’s power ambitions. Secondly, the study aims to provide a new perspective to the debate on sanctions that historically has been stating that sanctions do not work, which contradicts policy makers’ frequent choice to use them. This study shows that sanctions have been successful to a certain extent in the case of Iran, explaining some of the reasons for the success. These reasons are explained by a theoretical framework, weighing the three purposes of sanctions; coercion, constraining and signallingagainst conditions for success such as significant levels of pre-sanction trade, psychological factors, democracy, and clearly defined sanction goals. The study concludes that Iran beingcompletely blocked from the international market, causing an economic decline mainly affecting the middle class, in combination with the election of the West-friendly president Rouhani has been some of the main reasons for the sanctions’ success.

 • Andersson, Tina
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Berglöf, Sara
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Platschefen ur ett hållbarhetsperspektiv: En studie inom små- och medelstora byggföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to increase understanding of the role of the site manager in small and medium-sized construction companies from a sustainability perspective. We have investigated which areas of responsibility and internal support a site manager can have, how the psychosocial work environment for the site manager is and what competences and experiences are requested from a site manager. Furthermore, we have investigated whether there is strategic competence supply of site managers.

  The results show that small and medium-sized construction companies in Dalarna find it difficult to recruit site managers and in the case of recruitment, they preferably seek candidates with experience of being a site manager. Furthermore, they protect their current corporate culture. The responsibilities for a site manager are many, however, internal support is available. Several of the construction companies find the psychosocial work environment difficult to handle. Additionally, each of the respondents identify that the greatest health risk for a site manager is currently stress.

  The method used was qualitative and the empirical material was collected through semi structured interviews. Five respondents participated in the study and all held corporate leading positions in their respective companies, with good knowledge of the role of the site manager. The empirical material was analyzed and discussed based on previous research and theories.

  The conclusion of this study is that the role of the site manager is not maintained from a sustainable perspective, as the demands on the already existing site managers increase whilst new abilities doesn’t get access to the role due to lack of experience.

 • Johansson, Michaela
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Lindblå, Johanna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  När chefen kränker eller mobbar: Att förstå och lösa relationer med faktaundersökningsmetoden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims at examining how social relations at work are affected when it is the responsible manager who perform bullying or abusive treatment. The study also aims at examining how the investigation method handles these problems. This is a Norwegian investigation method that Falu kommun uses. Semi-structured interviews were conducted within Falu kommun with six participants, five of whom are managers and one of them is the supervisor of the method. The managers are higher than the first line managers and possess managerial experience. The method's supervisor leads the work with the investigation method in Falu kommun.

  In the analysis and result of the study four themes was identified. These themes are;

  Offensive manipulation and bullying, destructive leadership, the investigation method and the location of the HR function. From each one of these topics, the essential opinions from the interviews were brought up and the discussion based on these themes led to seven conclusions. These included, among other things, the consequences of bullying, abusive discrimination and destructive leadership, how to counteract and work against it, and the strengths and weaknesses of the investigation method. We also found that the imbalance of power between manager and employee is a great part of the problem as the imbalance cause a sense of helplessness for the employee. This is also the main difference in being exposed by a manager compared to a co-worker, something that appears to be a key finding is the survey.

 • Palmgren, Emilia
  France’s and the UK’s Responses to the Libya Crisis2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper aims at analysing the 2011 Libyan crisis and France’s and the UK’s response to it.

  The research questions formulated in this study is:

  1) Should the principle of responsibility to

  protect override state sovereignty? 2) Did the principle of responsibility to protect violate

  Libya’s sovereignty? 3) How did France and the UK perceive the situation in Libya and how

  did they respond to it?

  The theoretical framework consists of two theories to help answer the

  questions formulated; the principle of responsibility to protect and neoclassical realism. The

  theories are later connected to humanitarian intervention, security concerns and the security

  dilemma. In the analytical framework, I will attempt to understand how France and the UK

  interpreted the situation in Libya, what they thought was a suitable response to the crisis and

  how they responded to it. The conclusion of this study is that the intervention in Libya can be

  divided into two different interventions: the protection of civilians and the regime change.

  The first part of the intervention did not violate Libya’s sovereignty as it was rightfully

  justified with the responsibility to protect principle but the second part of the intervention was

  violating Libya’s sovereignty as a regime change cannot be justified by the principle, which

  makes the research question very complex. Related to responsibility to protect and

  sovereignty the study will debate if the principle of responsibility should override state

  sovereignty.

 • Bengtsson, Viktoria
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Enander, Linn
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  En studie om introduktionens påverkan på chefensförutsättning att lyckas i sitt chefskap: En kvalitativ studie om introduktionens koppling tillchefens påverkan på medarbetarskapet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The work-introduction is of great importance for both the new employee as well as the

  organization. A well planned introduction can affect the employees work performance and

  also affect how long the employee stays within the organisation. For this reason, it is

  interesting to study the work-introduction process as well as the organisational socialisation.

  The purpose of this study is to investigate how the introduction affects the manager's ability to

  succeed in his/her leadership. The study will also provide potential tools to improve the

  manager introduction, as well as highlight the importance of a well-founded introduction. The

  study has been conducted at Falu Municipality who are also the constituent for this study.

  The focus of this study is on the personnel-related issues in the introduction of new managers.

  Seven qualitative interviews have been conducted, of which three interviews was with

  employees and four with managers. The results found indicated that the respondents feel that

  the introduction has good building blocks but that it is rarely implemented due to lack of time.

  This study also reveals the lack of socialization and relationship-creating tools as part of the

  introduction process. In addition to this, the results indicated that a well-structured and

  processed introduction has a positive influence on the leadership.

 • Snell, Charis
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Programmering för problemlösning i matematik2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur deltagande i undervisning i programmering på grundskolan påverkar elevernas förmåga att lösa matematiska problem och att ta reda på vilka elevaktiviteter som används när programmeringsundervisningen som är kopplad till matematisk problemlösning genomförs. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie vilket innebär att tidigare forskning har sökts igenom för att kunna besvara frågeställningarna. Resultaten visar att ämnet är komplext och att det är svårt att dra några tydliga slutsatser utifrån den forskning som finns om ämnet. Många studier är positiva till programmering som ett sätt för elever att formulera och lösa problem. Den största kvantitativa undersökningen finner dock inget bevis för att elever får en ökad problemlösningsförmåga genom arbete med programmering. Andra studier, som har undersökt både arbete med robotar och spelbyggande med skärmbaserade programmeringsspråk, beskriver hur elever får en mängd positiva effekter från arbete med programmering, som ökad förståelse av matematiska begrepp, ökad problemlösningsförmåga och ökad uthållighet och motivation. Elevaktiviteter som används inkluderar strukturerade problem, fria utforskningar, styrning av robotar, spelbyggande, kollaborativt arbete och att lära ut matematik till andra elever.

 • Lundgren, Helen
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Nordkvist, Sandra
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  En lyhörd HR-funktion?: - En kvalitativ fallstudie om hur chefer i en kommun uppfattar HR-funktionen och vad de efterfrågar för stöd i det vardagliga arbetet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  HR-funktioner har fått en allt viktigare roll i organisationer. Det har visat sig att HR-specialister ofta utför sina arbetsuppgifter utan direkt eftertanke vad aktörerna faktiskt efter-frågar och har behov av. Syftet med denna studie är att synliggöra hur en kommuns chefer uppfattar dess HR-funktion samt vilket stöd cheferna efterfrågar för att underlätta i deras var-dagliga arbete. Studien har sin utgångspunkt i en kvalitativ fallstudie där det utfördes semi-strukturerade intervjuer med sju av Borlänge kommuns chefer som var verksamma inom olika verksamhetsområden och hierarkiska nivåer. Resultatet av studien har synliggjort områden som HR-funktionen ansvarar för, liksom hur behoven av stöd varierar inom dessa. Fem fak-torer har identifierats som anses påverka HR-funktionens möjlighet att erbjuda ett effektivt stöd till kommunens chefer. Inom samtliga områden framkommer en tydlig efterfrågan av personliga relationer och gränsdragningar gällande ansvarsfördelningen mellan HR-specialisterna och cheferna.

 • Bride, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Ågren Larsson, Ida
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Varför internationellt rekryterad vårdpersonal valt att stanna kvar hos arbetsgivaren: En fallstudie av Landstinget Dalarna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In order to reduce the shortage of health professionals, many health care providers in Sweden are recruiting internationally. Therefore, it is crucial to ensure employee retention. The purpose of this study was to describe what contributes to retention of internationally recruited employees at Landstinget Dalarna. The method used for this study was a case study which consisted of interviews with health professionals who have been recruited internationally. The study showed several potential causes for retention of internationally recruited employees at Landstinget Da-larna.

 • Bengtsson, Andréa
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Pros, Roxanna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Att mäta mänskliga resurser: Ur offentliga organisationers perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Emanuelz, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Nordh, Emma
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Det är lönen som räknas, eller?: En uppföljning av Ludvika kommuns lönesatsning påsocialsekreterare 20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There has been widespread attention to social workers and their working life in recent years.

  This issue is relevant to all parties in the labour market and thus a key subject for the final

  exam for the Bachelor of Science in Human Recourse Management. The following essay

  aims

  to follow up on the wage efforts made by Social workers in Ludvika Municipality in 2016.

  The data was collected through a methodological combination consisting of an Internet-based

  survey of the social workers affected, and nine qualitative interviews. The theoretical starting

  points began with motivational theories such as Maslow´s hierarchy of needs. Herzberg´s two

  factor theory and cognitive expectation theory. The main part of the theory section is the

  theory of ‘arbetslivsförankring’, which is the authors’ translation of job embeddedness,

  created by Holtom, Mitchell and Lee (2006). An explanatory model for this theory was

  formulated and returned in the results analysis to estimate the level of working life anchorage

  in social administration in Ludvika Municipality.

  The results

  show that the wage effort to some extent fulfilled its purpose, as 30 out of 34

  empolyees still working in the social administration in Ludvika Municipality. On the other

  hand, wage efforts brought some negative consequences when social workers expressed

  frustration stating that there is more than pay supplement required to stay on their job.

  The

  conclusion

  is that the pay could be better communicated to further the relationship and create

  confidence between employers and employees, in regards to what makes employs decide to

  stay in their workplace, it was repeatedly found that factors other than pay were the main

  motivators.