du.sePublications
1234 1 - 50 of 184
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Leppin, Lorenz
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology.
  Development of Operational Strategies for a Heating Pump System with Photovoltaic, Electrical and Thermal Storage2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study describes the development of operational strategies for an exhaust air heat pump system that supplies space heating and domestic hot water. The system combines photovoltaic power production with two different storage types. These are electrical storage using batteries and thermal storage in using a domestic hot water tank and in form of the thermal capacity of the building. The investigation of the control strategies is carried out for a detailed single family house model in Sweden in the simulation software TRNSYS. The overall aim of the control strategies is to improve the performance of the energy system in terms of self-consumption, self-sufficiency, final energy and seasonal performance factor. Three algorithms are developed and compared to a base case without additional control. The first algorithm only uses the thermal storage in the hot water tank and the building. The second uses only the battery to store the photovoltaic electricity. The third control algorithm combines both storage types, electrical and thermal.

  The simulation results show that for the studied system the energetic improvement is higher with the use of electrical storage compared to using thermal storage. The biggest improvement however is reached with the third algorithm, using both storage types in combination. For the case of a photovoltaic-system with 9 kW and battery store with 10.8 kWh and a 180 l hot water store the self-consumption reaches up to 51% with a solar fraction of 41 %. The reduction in final energy consumption for this case is 3057 kWh (31 %) with the heat pump having a seasonal performance factor of 2.6. The highest self-consumption is reached with a photovoltaic-system of 3 kW and battery store with 3.6 kWh, which comes to 71 %.

 • Ternestål, Timmy
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Pretentiös: Inspelning i 192 kHz. Sunt förnuft eller pretentiöst?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samma ljudupptagning har genomförts i fyra olika samplingsfrekvenser. Det som undersökts är vad som skiljer dessa åt i fråga om frekvensinnehåll, stereoinnehåll och signalstyrka samt huruvida det går att höra någon skillnad mellan dessa. Syftet är att visa på vilken samplingsfrekvens som lämpar sig bäst då slutresultatet lyssnas på via Spotify. Mätningar inom den digitala domänen visar på att inspelning i 44.1 kHz är att föredra då slutresultatet är ämnat för denna medieplattform. Resultat från genomfört lyssningstest pekar inte på någon tydlig trend åt något håll. Analys med spektrogram visar på vissa skillnader då inspelningarna i WAV-format komprimeras till formatet Ogg-Vorbis.

 • Sundqvist, Peter
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Norrland - Vad finns det där förutom kyla och mygg?: En fallstudie ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv av TV-serienRebecka Martinsson2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om hur Norrland och norrlänningar skildras i TV-serien Rebecka Martinsson, samt om Norrland skildras från ett inifrån- eller utifrånperspektiv. Metoden som använts är fallstudie och data har insamlats genom egna observationer med Faircloughs tredimensionella analysmodell som teoretisk ram.

  Resultatet pekar mot att Norrland och norrlänningar förvisso skildras på ett stereotypt sätt i Rebecka Martinsson, men att det också förekommer en stor mängd nyansering där människormed norrländskt ursprung också tillåts att bryta mot den rådande diskursen. I diskussionssegmentet lyfts blicken och där görs jämförelser med andra populärkulturella verk.

  I det segmentet diskuteras också studiens styrkor såväl som svagheter, bland annat att det utvalda materialet är relativt litet och att med ett annat urval hade resultatet eventuellt kunnat bli annorlunda. Som förslag till fortsatt forskning ges att göra en undersökning på samma utvalda material, men med annan metod, alternativt använda samma metod och teoretisk ram men välja ut annat eller en större mängd material att analysera.

 • Sendelbach, Albin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Spelmusikens önskade mening: En kvalitativ studie om kommunikationen mellan studerande spelutvecklare och kompositörer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att visa upp ett antal nyckelteman som framkommer inom

  kommunikationen mellan studerande spelutvecklare och kompositörer. Dessa togs fram

  genom speltest och intervjuer med fem studenter. Resultatet bestämdes genom de mest

  framträdande aspekterna i empirin och visade bland annat användningen av

  referensessoundtracks och synen på en övergripande stil som kompositörer måste följa.

  Med dessa nyckelteman bildar uppsatsen en grund och utgångspunkt för framtida

  studier i ett försummat ämne.

 • Windahl, Sandra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikens maskuliniteter: En kvalitativ studie kring könshierarkier i musikbranschen ur ett feministiskt perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen faller inom ämnesområdet musikproduktion, där yrket musikproducent

  studeras ur ett feministiskt perspektiv. Studien utgår från att kvinnliga

  musikproducenter är underrepresenterade i Sverige och att musikproduktion i större

  drag är synonymt med manlighet. Med utgångspunkt av Equalizerprojektet, vars mål är

  att på snabbare sikt göra musikbranschen mer jämställd, syftar den här studien till att

  analysera manliga musikproducenters tankar och upplevelser av branschen.

  Genom en kvalitativ metod har semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra verksamma

  manliga musikproducenter under november månad år 2017. Respondenternas

  reflektioner har sedan analyserats utifrån pionjärer inom feminism och

  maskulinitetsforskning. Genom dessa teorier får vi en inblick i komplexa hierarkier, där

  män kategoriseras i underordnade, överordnade och delaktiga maskuliniteter, varpå

  några av dessa maskulina beteenden är med och bidrar till en icke jämställd

  musikbransch.

  Efter studien konstateras att samtliga respondenter tillhör en underordnad maskulinitet

  där de själva anser sig vara besvärade av en dominant manlighet som är starkt rådande

  inom yrket. De upplever att det ger utdelning att anamma samma starka maskulina

  jargong, vilket bidrar till att den dominanta maskuliniteten upprätthålls. Två av

  respondenterna påvisar en stark feministiskt medvetenhet, både på strukturell nivå samt

  individnivå. Resterande respondenter visar en positiv inställning till att musikbranschen

  bör bli mer jämställd, samtidigt som de själva anser att de skulle kunna göra mer för att

  förändra rådande strukturella normer.

 • Sandström, Adam
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Recept för konflikt: En fallstudie av musikläggningen i realityserien KitchenNightmares2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen behandlas musiken i ett avsnitt av realityserien Kitchen Nightmares.

  Ett antal tydliga musikaliska teman i avsnittet belyses. Instrumentering, narrativa

  funktioner och hur ljudstudenter tolkar dessa teman är de huvudsakliga

  frågeställningarna. Genom egna observationer, en intervju med en professionell

  kompositör för TV och film samt en fokusgrupp har frågeställningarna besvarats.

  De musikaliska teman som behandlas i uppsatsen varierar i karaktär, intensitet och

  instrumentering beroende på vad de vill förmedla. Ofta är det känslolägen som

  interpersonella konflikter och sorg som underbyggs av musiken men den har även

  funktioner som syftar till att belysa saker som etnisk härkomst och förlöjligande av

  personer som beter sig problematiskt. Vikten av tydlighet inom musik för TV och

  film behandlas och hur denna tydlighet framträder. Ljudstudenternas tolkningar av

  musiken beskrivs och sammantaget tyder resultatet på att de intentioner

  upphovsmännen haft med musikläggningen framgår tydligt hos dessa.

 • Wallin, Rickhard
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Varför låter det skit? "-Det är lugnt, det är punk!"2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Punk-musiken har fått kritik för att låta smutsig eller skräpig. Men enligt många punkfantaster är det så det ska låta, annars är det inte punk. Vad är det som gör att punken låter skräpigt, och varför? Vissa punkband som växer i popularitet får kritik om att inte längre vara punk när de byter sound, de blir mainstream enligt en del av fantasterna. Vad har soundet för betydelse för vad som är punk och inte? Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för punkens sound. Dessutom undersöks vad soundet har för betydelse för skillnaden mellan vad som är "riktig punk" och vad som är mainstream. Tidigare forskning tar upp kulturella och tekniska aspekter som påverkar och formar punkens sound, såsom; DIY-kulturen, inspelningsmetod i studio, tekniska begränsningar, och producentrollens påverkan på soundet. Även skillnaden mellan riktig punk och mainstreampunk beskrivs. Teoriavsnittet tar upp teorier om begreppet "noise" och hur det används för att förklara hur individer uppfattar ljudideal. Gullös (2010) tredimensionella modell för musikproduktion används för att förklara producenters beteenden och ageranden under produktion. Kvalitativa intervjuer har använts som metod för att studera respondenternas resonemang och tankar kring punkens sound på ett djupare och friare sätt. Resultatet av intervjuerna genomgår sedan en analytisk fas där teori tillämpas för att uppnå svar på forskningsfrågorna. Analysen visar att punkens rötter är det som formar punkens sound, dvs; tekniska begränsningar och enkla inspelningsmetoder, vilket tillhör en äldre tid som många fantaster gärna förhåller sig till. Hur man förhåller sig till rötterna beror på hur viktiga de är för individen. Punken utvecklas likt all annan musik, och det gör även människans uppfattning av musik som därav skapar nya sorters sound hos punken. Bandet själva styr vilket sound de vill ha. Punkband som ändrar sound kan ibland ses som mainstream då fansen inte längre känner igen soundet eller genren. Det finns ingredienser som behövs för att punk ska vara punk, dock är det individuellt om vad man relaterar till och ser som punk, alltså finns det mer än bara punkens sound som avgör om vad som är riktig punk eller mainstream.

 • Olsson, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att ge musik tid: Kreativitet och motivation ur musikers perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om åldersrelaterad

  motivation, kreativitet och målorientering från musikers perspektiv. Resultatet är

  användbart för forskning inom ljud- och musikproduktion samt för musiker,

  kompositörer och liknande kreativa yrkesinriktningar. De övergripande

  forskningsfrågorna är: hur beskriver yngre och äldre utövande musiker sin musikaliska

  motivation?; när upplever de sig vara mest kreativ? Urvalet har delats upp i två

  kategorier, yngre och äldre. Sex intervjuer har genomförts med tre respondenter i

  respektive ålderskategori. Analysprocessen består av sammankopplingar mellan

  respondenternas svar och tre teorier: målorienteringsteorin, flow-teorin samt

  behovshierarkin.

  Studiens resultat påvisar ingen tydlig skillnad mellan yngre och äldre musikers

  uttalade motivation. Skillnad finns i hur de beskriver uppkomsten av kreativitet. De

  yngre menar att de är som mest kreativa när de har tid avsatt för ändamålet; ofta på

  ledig tid under lugna omständigheter. De äldre beskriver istället att kreativitet uppstår

  när de skapar förutsättningar för detta; ofta när de har mycket att göra. Förslag till

  vidare forskning är således förståelse kring åldersrelaterade skillnader i individers

  upplevda kreativitet. Fortsatt förslag gäller musikers anseende i Sverige i förhållande till

  andra länder.

 • Mollberger, Felix
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Virveltrummors ljud i musikstilar: Undersökning om stilkonventioner för processerade virveltrummor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med inspelningsteknikens utveckling har det framstått ett fenomen som benämnts

  schizofoni

  för att beskriva separationen mellan ett ljuds akustiska källa och det processerade ljudet som

  återges på en inspelning. I diverse musikstilar är det numera praxis att producera och

  manipulera inspelningar till en sådan extrem grad att det inspelade ljudet inte längre

  efterliknar ljudkällan. Ett exempel på detta är processeringen av trumljud; de produceras efter

  olika konventioner inom olika musikstilar. Genom en deltagande observation och ett

  lyssningstest undersökte denna studie om det endast är trumslagare och musikproducenter

  som lägger märke till skillnaderna mellan dessa ljudideal, eller om andra lyssnargrupper också

  uppfattar när en musikstils etablerade konventioner bryts. I den deltagande observationen sågs

  tre grupper av musikproduktionsstudenter använda liknande inspelningsmetoder för att spela

  in trummor efter metalkonventioner, men endast den tredje gruppen stämde om

  virveltrumman för att efterlikna deras uppfattning av musikstilens konventioner. Dessa data

  förklarades som att schizofonins uppfattade inblandning varierar mellan producenter, samt att

  personlig preferens spelar större roll än etablerade stilkonventioner. Lyssningstestets resultat

  visade en konsensus mellan musikproducenter angående virveltrummans produktion inom

  musikstilen Metal, då de flesta deltagare föredrog den virveltrumma som var producerad efter

  metalkonventioner. Däremot var svaren på de ljudexempel inom Drum & Bass och Syntpop

  så utspridda att det inte gick att tydligt demonstrera en konsensus mellan de olika

  lyssnargrupperna. Studien ger en djupare inblick i olika lyssningsstrategier mellan olika

  grupper och avslutas med förslag på fortsatt forskning inom ämnet.

 • Mikander, Magnus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Byggstenar inom elektronisk dansmusikproduktion: Produktionsanalys inom genren house2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att undersöka produktionstekniker som används för att skapa

  elektronisk dansmusik och att analysera hur sådana verktyg och metoder används, sett

  ur en producents synvinkel. Bakgrunden till uppsatsen är en strävan efter att djupare

  förstå produktionstekniker för elektronisk dansmusik och utveckla kunskap om hur

  sådana kan användas i egen produktion av elektronisk dansmusik. Uppsatsen empiriska

  material består av två musikstyckeanalyser i genren house. De analyserade

  musikstyckena har valts ut eftersom de är aktuella, båda har producerats under 2017 och

  de innehåller olika, för elektronisk dansmusik, karaktäristiska drag. Vidare har de

  bedömts kunna bidra med förståelse för och kunskap om hur dessa musikstycken är

  producerade och varför de låter som det gör men också ökad generell kunskap om

  aktuella produktionstekniker för produktion av elektronisk dansmusik. Analysens

  resultat ger exempel på hur en producent kan tänka när hen producerar elektronisk

  dansmusik. Exemplen omfattar byggstenar för produktionen i form av tekniska verktyg

  och metoder som till exempel sampling samt vikten av hur ett musikstyckes

  arrangemang är utformat.

 • Magnusson, Bill
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  3D Program och Spelmotorer: En fallstudie om användarens uppfattning av 3D omgivningar i visualiserings sammanhang2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker skillnader mellan 3D program och spelmotorer. En producent i

  dagens mediesamhälle har många val mellan program och ibland kan det vara svårt att

  dra slutsatser. Syftet var att ta reda på hur valet mellan de båda programtyperna

  påverkar användaren av projektet, allt i ett arkitekturs och interiörs visualiserings

  sammanhang. En bättre förståelse av detta kan hjälpa en producent med valet av

  produktionsprogram och förbättra upplevelsen hos slutanvändarna. Sex personer

  intervjuades utifrån ett snöbollsurval för att få fram data som sedan kan analyseras.

  Deltagarna delades in i två grupper, en med tidigare erfarenhet av interaktiva projekt

  och spel och en utan, intervjuerna skedde individuellt. Dessa deltagare fick se och prova

  fyra exempel bestående av tre projekt producerade i 3D program och spelmotorer. Det

  visade sig att majoriteten av deltagarna tyckte att grafiskt sätt var exemplet producerat i

  3D programmet bättre från ett grafiskt perspektiv men deltagarna tyckte att spelmotorn

  låg så nära att det egentligen inte spelade någon roll, båda programmen låg på samma

  nivå när det kom till grafisk kvalitet. Alla förutom en av deltagarna föredrog ett

  interaktivt exempel över en färdig video då deltagaren själv fick möjligheten att röra sig

  runt och fokusera på vad de själva vill. Deltagaren som inte föredrog ett interaktivt

  exempel sade att det var på grund av avsaknaden av tidigare erfarenhet. De andra två

  deltagarna som saknade den tidigare erfarenheten tyckte den gick att lära sig och såg

  stort potential med det interaktiva exemplet. Deltagarna önskade sig även mer

  interaktivitet, både i form av interaktiva funktioner som normalt sätt finns i spel men

  även mer som tillåter dem att leva sig in i projektet.

 • Lindbom, Axel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikstreamingtjänster: Vilka egenskaper lockar lyssnare?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie undersöker vilka egenskaper konsumenter letar efter vid val av musikstreamingtjänst och huruvida det skiljer sig mellan konsumenter med musikalisk bakgrund och de utan musikalisk bakgrund. Studien undersöker musikkonsumentens nyttjande av musikstreamingtjänster, vilka egenskaper de värderar högst hos sina musikstreamingtjänster och vilka egenskaper de saknar. Studien har genom en kvantitativ metod, där en enkätundersökning har legat till grund för empiriinsamlingen, kommit fram till slutsatsen att musikkonsumenter letar efter ett stort och brett musikbibliotek, ett bra användargränssnitt, låg kostnad, exklusivt material, teknologiska funktioner, social interaktion och ljudkvalitet. Studien har även kommit till slutsatsen att lyssnarvanor skiljer sig mellan olika konsumenter, vi kan se att konsumenter med musikalisk bakgrund lyssnar mer frekvent och aktivt på musik. I uppsatsen används bland annat Lars Lilliestam teori om aktiv och passiv lyssning (Lilliestam, Lars, 2009, s. 93). Lars redogör för innebörden av aktiv lyssning, det är när man ger sin fulla koncentration och uppmärksamhet till musiken.

 • Lander, Sebastian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Filmmusik av James Horner: Instrumenteringens betydelse för filmmusikens berättarfunktioner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Instrumenteringens klangfärg inom rörliga bilder erhåller en viktig funktionalitet då

  musikaliskt berättande oftast vilja återskapa känslor som speglar berättelsen främst. Det

  är därför som kandidatuppsatsen avser gå in närmare på området och detta för att bidra

  med mer kunskap. Gällande urvalet har denna gjorts på filmmusik komponerad av James

  Horner där en selektion varit på sammanlagt sex filmer med totalt tre regissörer. För att

  kunna utföra undersökningen därav besvara frågeställningarna har metoden varit

  innehållsanalys där resultat visar på likheter inom den instrumentation som används.

  Förutom detta finnas undantag, men att instrumenteringen då möjligtvis vara där för ett

  hastigt beslut. Bortsett från vad som benämnts behandlar uppsatsens teori samt tidigare

  forskning musikvetenskap, men även kompositionslära samt musikpsykologi.

 • Karlsson, Linda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Svenska podcasts och dess innehåll: Viktiga faktorer för populära podcasts enligt enkätundersökning om lyssnarvanor och fokusgruppintervju med medieproduktionsstudenter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresset för att lyssna och skapa podcasts har ökat markant i Sverige sedan 2004 då formatet etablerades. Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer som gör populära podcasts intressanta för lyssnare. För att ta reda på detta gjordes en enkätundersökning där 422 personer deltog. Sedan genomförde jag, tillsammans med en fokusgrupp med fem medieproduktionsstudenter, en jämförande analys av åtta populära podcasts i Sverige och vägde resultat från enkätundersökning och fokus grupp mot varandra. Tidigare forskning om hur medieteknologiska utvecklingen lett till förändrade lyssnarvanor och rekommendationer för att skapa intressanta podcast presenteras i uppsatsen och för att förstå och beskriva mina resultat har stödteori om musiklyssning använts. Resultat från enkätundersökningen visar att majoriteten av deltagarna anser att ett podcast-avsnitt bör vara runt 60 minuter långt, kategoriseras som Samhälle & Kultur, Nyheter & Politik och/eller Komedi och att lyssnarna helst vill uppleva glädje/underhållning, nyfikenhet/spänning och/eller kunskapsutvecklande/informativt innehåll i podcast. Resultat från den fokuserade gruppintervjun visar att deltagarna ansåg att rösten, språket som används samt ljudkvalitén påverkar huruvida de ansåg att ett avsnitt var värt att lyssna på mer än själva innehållet. Uppsatsen knyter då an till Tagg’s teori om röst-persona och dess betydelse att skapa mening för lyssnare inom populärmusik och film. Deltagarna upplevde även att om personerna som pratar i en podcast är kända sedan tidigare kan detta påverka lyssnarens intresse för innehållet. Genom att framföra lyssnarvanor och preferenser hos lyssnarna kan det bidra med bättre förutsättningar för de som skapar och producerar podcast.

 • Mattsson, Jessica
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Subjektiv förankring eller inte?: Om litteraturdidaktik i gymnasieskolan: en litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att analysera och utvärdera de argument som presenterats i tidigare forskning för och emot subjektiv förankring som litteraturdidaktisk strategi och metod, samt att se om det i tidigare forskning framkommer något alternativ till subjektiv förankring. Tidigare forskning visar att subjektiv förankring förekommer i stor utsträckning, samt att subjektiv förankring är nära förknippat med en matchning av allmän och litterär repertoar. Tidigare forskning visar unisont att subjektiv förankring riskerar att hamna i konflikt med den vidgade erfarenhet som efterfrågas i läroplanen. Med subjektiv relevans har undervisningen en större möjlighet att bemöta detta. I det sociala samspelet växer ny erfarenhet och ny kunskap fram baserat på elevernas respektive erfarenheter och upplevelser. Risken att befintliga erfarenheter leder till självbekräftelse och reproduktion av befintliga kunskaper är avsevärt lägre då boksamtalet sker i ett socialt samspel. Det sociokulturella perspektivet på lärande, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne samt läroplanen sammanstrålar i subjektiv relevans.

 • Jansson, Pontus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Miljömedveten Ljudbild: En kvalitativ studie om miljöstrategi inom ljudindustrin2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mänskligheten står inför ett globalt rådande problem gällande klimatförändringarna. Mönstret

  av att prioritera ekonomiska resurser före ekologiska har försatt oss i en position där

  omfattande förändringar behöver göras, i alla delar av samhället, för att uppnå uppsatta

  miljömål och hållbarhet. Uppsatsen ämnar redogöra för hur industrin för auditiv inspelning

  och bearbetning kan hantera klimatfrågorna, samt kartlägga vilka ekologiska problem

  branschen står inför. Detta med respekt för den auditiva standard industrin är van vid, därmed

  har arbetet genomförts med idén om att inte påverka rådande ljudideal. Under arbetet

  genomfördes fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner i egenskap av

  konsumenter, tillverkare och miljövetare. Resultatet tyder på att utbudet inom ljudindustrin i

  låg grad erbjuder klimatsmarta alternativ och att ämnet är fåordigt diskuterat inom branschen.

  Överkonsumtion, strömförbrukning och produktdesign är några av de faktorer där texten

  redogör förbättring. Genom miljöcertifiering, miljöprofilering samt tillverkning och

  användning med respekt för miljön har ljudindustrin gjort stora framsteg i klimatfrågorna.

  Informanterna är enade om att konsumenterna har god makt till förändring och att denne

  kommer genom diskussion och ökad medvetenhet.

 • Bohlin, Benjamin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Batman: En musikalisk berättelse: En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i

  Batman: The

  Movie

  (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ

  användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när

  man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för

  Batman: The Movie

  (1966) Nelson Riddle, till

  Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark

  Knight

  (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna

  analyserats från ett multimodalt perspektiv och delar in filmmusiken i filmmusikens

  berättarfunktioner framtagna av Johnny Wingstedt Scenerna har setts på flera gånger

  både med och utan musik för att få fram musikens roll och betydelse. En scen per film

  analyseras. Scenerna är valda på så sätt att de beskriver Batman som karaktär på ett bra

  sätt. Scenerna beskrivs tydligt och en analys görs innan det avslutas med en

  konklusion. Scenerna jämförs sedan med varandra för att se likheter och skillnader.

 • Åberg, Ellinor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Game music: from composer to consumer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  By conducting an experiment involving interviews with successful video game music composers

  about the emotions they wish to convey to the players with their music, and a survey questioning

  consumers about what emotions they actually experienced while listening to these musical pieces,

  this bachelor's thesis tries to provide a deeper understanding for music in games and the impact it

  has on the player and whether or not the three composers that has been interviewed has succeeded

  with conveying the emotions they wished to convey to their consumers. The results showed that

  each composer that has participated has been able to convey the music's intended emotions to their

  consumers more or less. Almost none of the musical pieces used stood out as wrongly perceived by

  the survey participants. The preconceptions we have about emotions in music, both generally and in

  video games, has become so deeply rooted that by only listening to a musical piece one can

  determine its emotive state and character.

 • Åström, Gustav
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Resan mot Sydneys operahus alternativt chips, öl och spela rock: En kvalitativ studie om hur aspirerande artister beskriver sina drömmar med musiken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som aspirerande artist är det ett nålsöga att infria sina drömmar med musiken, många försöker

  men desto färre lyckas. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur aspirerande

  artister beskriver sina drömmar med musiken. Studien ämnar dessutom besvara huruvida

  genretillhörighet upplevs korrelera med hur drömmarna beskrivs. För undersökningen har åtta

  aspirerande artister intervjuats där hälften är pop-artister medan andra halvan består av

  alternativa artister (punk och indie). Forskningsresultatet visar att pop-artisterna i regel

  beskriver större drömmar än de alternativa artisterna. Samtliga respondenter delade dock

  drömmen om att kunna livnära sig på musiken. Däremot tenderade pop-artisterna att drömma

  om större summor pengar än de alternativa artisterna som istället nöjde sig med att kunna

  försörja sig på sitt artisteri. Mellan genrerna delades även viljan att ta musikkarriären så långt

  som möjligt. Resultatet visar dock att det mellan respondenterna råder delade meningar

  huruvida genretillhörighet korrelerar med hur de beskriver sina drömmar. Hälfterna av popoch

  de alternativa artisterna upplevde att genretillhörighet haft en påverkan medan övriga

  respondenter var osäkra eller inte reflekterat över genretillhörighetens påverkan.

 • Claesson, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Elgitarr i studion och hemmet: Skillnaden mellan emuleringar och mikrofonljud2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks upplevelsen och den soniska skillnaden mellan

  högtalarelement inspelade med mikrofon och emuleringar. Da emuleringar har blivit ett

  populärt sätt att ersätta gitarrförstärkare och högtalarlada undersöker denna uppsats de

  soniska och hörbara skillnader mellan de tva. Lyssningspanelen och de tekniska

  mätningarna visar bada att det finns en skillnad mellan de tva, i diskanten upplevs den

  största skillnaden. Det gar att dra tydliga likheter med den tidigare forskning som gjorts

  inom liknande omraden och denna uppsats, undersökningen stärker till stor del den

  forskning som tidigare gjorts.

 • Davidsson, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tituleringsproblematik inom det samtidskonstnärliga audiovisuella området: Intervjuer med audiovisuella utövare om upplevd tituleringsproblematik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar undersöka tituleringsproblematiken inom det konstnärliga

  audiovisuella området. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med

  audiovisuella utövare som är aktiva inom det specifika området. Tidigare forskning

  visar att teknologins utveckling de senaste 20 åren har bidragit till framväxten av fler

  genrer inom det audiovisuella området vilket i sin tur har resulterat i en begrepps- och

  terminologiproblematik. Teorin som används för att analysera det empiriska materialet

  tar ansats från socialkonstruktivismen. Resultatet visar att audiovisuella utövare

  upplever att det inte finns något tydligt sätt att titulera sig. De mönster som visade sig i

  respondenternas svar var att tituleringen försvåras i och med att en audiovisuell utövare

  sysselsätter sig inom flera områden och titeln anpassas därefter, beroende på

  sammanhanget, det visade sig även att en generell och övergripande titel är svår att

  uppnå då den audiovisuella utövaren ofta möts av publik eller besökare som inte är

  bekanta med det audiovisuella begreppet.

 • Finneman, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musiken, ett konstruerat beteende?: En kvalitativ studie om hur känslor framkallas genom musiklyssnande.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att få en djupare förståelse för hur musiken skapar känslor hos oss människor. En kvalitativ enkät har genomförts där respondenterna fick besvara vilka musikval de gör för att framkalla ett visst sinnestillstånd men också besvara ett lyssningstest med sex låtar där de skulle välja en känsla som väcktes hos dem. Utifrån de musikaliska elementen rytm, tempo, harmoni, klangfärg, dur/moll, tonhöjd och situation så tenderade respondenterna att välja liknande musik med specifika element. Våra hjärnor bearbetar ljud genom dessa musikaliska element både instinktivt för att upptäcka faror men också för att musiken liknar språk som vi lärt känna igen redan i moderns mage. Musik och språk leder oss till tendenser att tolka musik på liknande sätt som vi tolkar språk och dess strukturer via syntax och semiotik. Slutsatsen av denna undersökning visar att musiken har en stark koppling till oss människor medvetet som omedvetet. De musikaliska elementen, situationen och individuella erfarenheter är bidragande faktorer som gör att vi tenderar att skapa vissa känslor när vi lyssnar på musik. Generaliseringsbarheten i undersökningen kan diskuteras då endast femtiofyra svarade på enkäten. I de öppet ställda frågorna visade sig att respondenterna hade svårt att analysera och förklara sitt vardagslyssnande.

 • Frankenius, Joakim
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Från synt till drama: En kvalitativ fallstudie om den licensierade musikens narrativafunktioner i film2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Populärmusik från film är något var person känner till och ibland lyssnar på dagligen.

  Men anledningarna till varför den sagda musiken blir vald står ofta obesvarat. Vilka

  funktioner har musiken, kallad licensierad musik, i film? För att analysera och förstå

  musikens funktioner bör en tackla frågorna runt ämnet ur en music supervisors

  perspektiv. Denna uppsats är en fallstudie som med en innehållsanalys analyserar den

  licensierade musiken i thrillern

  The Guest. Resultaten visar att musiken fyllde narrativa

  funktioner både som enskild låt för enskilda scener men även övergripande funktioner

  som etablerar plats, epok och karaktärers drag och utveckling.

 • Pan, S.
  et al.
  Wang, H.
  Pei, F.
  Yang, L.
  Zhang, Xingxing
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology.
  An Investigation on Energy Consumption of Air Conditioning System in Beijing Subway Stations2017In: Energy Procedia, 2017, Vol. 142, p. 2568-2573Conference paper (Refereed)
 • Luo, H.
  et al.
  Liang, X.
  Lu, J.
  Zhang, Xingxing
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology.
  Applicability analysis of insulation in different climate zones of China2017In: Energy Procedia, 2017, Vol. 142, p. 1835-1841Conference paper (Refereed)
 • Erlandsson, Kerstin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Doraiswamy, Sathyanarayanan
  Wallin, Lars
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Karolinska institutet; Göteborgs universitet.
  Bogren, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. UNFPA Country Office, Bangladesh.
  Capacity building of midwifery faculty to implement a 3-years midwifery diploma curriculum in Bangladesh: A process evaluation of a mentorship programme.2018In: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 29, p. 212-218, article id S1471-5953(17)30757-6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When a midwifery diploma-level programme was introduced in 2010 in Bangladesh, only a few nursing faculty staff members had received midwifery diploma-level. The consequences were an inconsistency in interpretation and implementation of the midwifery curriculum in the midwifery programme. To ensure that midwifery faculty staff members were adequately prepared to deliver the national midwifery curriculum, a mentorship programme was developed. The aim of this study was to examine feasibility and adherence to a mentorship programme among 19 midwifery faculty staff members who were lecturing the three years midwifery diploma-level programme at ten institutes/colleges in Bangladesh. The mentorship programme was evaluated using a process evaluation framework: (implementation, context, mechanisms of impact and outcomes). An online and face-to-face blended mentorship programme delivered by Swedish midwifery faculty staff members was found to be feasible, and it motivated the faculty staff members in Bangladesh both to deliver the national midwifery diploma curriculum as well as to carry out supportive supervision for midwifery students in clinical placement. First, the Swedish midwifery faculty staff members visited Bangladesh and provided a two-days on-site visit prior to the initiation of the online part of the mentorship programme. The second on-site visit was five-days long and took place at the end of the programme, that being six to eight months from the first visit. Building on the faculty staff members' response to feasibility and adherence to the mentorship programme, the findings indicate opportunities for future scale-up to all institutes/collages providing midwifery education in Bangladesh. It has been proposed that a blended online and face-to-face mentorship programme may be a means to improving national midwifery programmes in countries where midwifery has only recently been introduced.

 • Fridheim, Gustav
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Blockchain i musikbranschen: Kvalitativ undersökning om blockkedjeteknologi innebär nyavillkor för verksamheter och artister2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka verksamheter och organisationer som

  använder eller kan tänkas använda blockkedjeteknologin i musikbranschen och jämföra

  deras affärsidéer mot teorin om delningsekonomi. Den tidigare forskningen

  uppmärksammar styrningsproblematiken, problematik med intäktströmmar och

  digitaliseringens möjligheter. Blockkedjeteknologin undersöks som en företeelse i form

  av en fallstudie där fyra verksamhetsanalyser och tre intervjuer med informatörer och

  kommunikatörer i musikbranschen analyseras. Resultaten visar på nya möjligheter för

  musikskapare, lyssnare, användare och verksamheter. Möjligheter som snabbare

  utbetalning av royalties, transparens i utbetalningskedjan samt effektivare möjligheter i

  hantering av verksdata. Den nya kunskap studien bidragit med kompletterar den tidigare

  forskningen om styrningsproblematiken i musikbranschen och ger perspektiv på

  mångfalden av positiva förändringar blockkedjetekniken kan innebära för verksamma

  inom ljud- och musikproduktion.

 • Hessle, Adam
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Dr. Syntlove eller, Hur jag slutade ängslas och lärde migfärga digitala syntar: En snåljåps guide till det dyra syntersizerljudet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen presenterar en undersökning av skillnaden mellan analoga hårdvarusyntar och

  digitala mjukvarusyntar. Syftet är att färga de digitala mjukvarusyntarna så dessa

  efterliknar de analoga hårdvarusyntarna. Detta kan gynna situationer där man som Musik

  och Ljudproducent önskar efterlikna en analogsynt med digitala verktyg och medel.

  Tidigare forskning redogör hur signalerna från syntar upplevs. Efter mätningslabbar

  visade det sig att analoga hårdvarusyntar hade grövre vågformer, därav beslöt man sig för

  bitdjupsreducering som metod för att färga ljuden. Dock så visade sig bitdjupsreducering

  inte vara en tillräckligt färgande metod. Resultaten talade för att lyssnaren fortfarande

  kunde urskilja signalerna trots behandling.

 • Ingelman, Niclas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Skillnad på dist och dist?: Symmetrisk respektive asymmetrisk klippnings påverkan påintermodulationsdistorsion och lyssnarens upplevelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur symmetrisk respektive asymmetrisk distorsion skiljer sig från

  varandra och dess påverkan på intermodulationsdistorsion. Undersökningen görs genom

  lyssningstest med en lyssningspanel av erfarna lyssnare samt spektrumanalyser av signaler.

  Det visade sig att användandet av sinustoner vid spektrumanalyser ger en missvisande bild av

  gitarrdistorsion. Spektrumanalyserna visade på liten skillnad mellan klippningsformerna vid

  verkliga gitarrsignaler som ledde till att undersökningsdeltagarna hade svårt att beskriva

  skillnaderna. Intermodulationsdistorsionen var mer påtaglig i asymmetrisk klippning, dock

  tyder inget på att detta märkbart skulle påverkat lyssnaren.

 • Moberg, Jon
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Icke-deltagande i idrott och hälsa: En intervjustudie om gymnasieelevers icke-deltagande i undervisning i idrott och hälsa.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om varför vissa elever väljer att inte delta i ämnet idrott och hälsa, samt att redovisa dessa elevers syn på ämnet som sådant. Under min tid som idrottslärare har jag kunnat konstatera att ibland så många som var femte bland eleverna väljer att inte delta under idrottslektionerna. Skolverkets nationella utvärdering från år 2003 bekräftar att så är fallet även på en generell nivå.

  Underlag för undersökningen är semistrukturerade intervjuer av nio gymnasieele-ver. Eleverna har valts därför att de uppvisat låg grad av delaktighet på lektionerna och på rekommendation från deras lärare i idrott och hälsa.

  Resultatet av undersökningen visar att ett icke-deltagande i idrottsundervisningen till stor del beror på brist på motivation, men även på yttre faktorer såsom klass-kamrater, kompisar samt ointresse för ämnet. Undersökningen visar även att det finns ett visst obehag över att visa sin fysiska förmåga inför andra. Även att byta om, duscha tillsammans med andra ses av vissa som ett hinder.

 • Lindman, Antonia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Loré, Gigi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barns lust till bildskapande: En studie som lyfter fram förskollärares förhållningssätt till barns lust att skapa i bild.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om förskollärares förhållningssätt kring att stödja barns lust att skapa i bild. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det hur förskolan ska ge förutsättningar för barns lust att lära hela livet och i denna studie sker en specifik inriktning mot bildskapandet. För att få fram förskollärares förhållningssätt till barns lust till bildskapande utgick vi från de tre frågeställningarna: Vad är syftet med bildskapande på förskolan? Hur uppfattar förskollärarna sin roll i barns bildskapande? På vilka sätt stärks barns lust till bildskapande? Metoden som används är kvalitativ och materialet har samlats in genom fyra halvstrukturerade intervjuer. De fyra förskollärarna som blivit intervjuade arbetar på olika förskolor. Datamaterialet som samlats in har i resultatet analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet samt begreppen guidning och styrning.

  Resultatet visar genom begreppen styrning och guidning både likheter och variationer i förskollärarnas sätt att förhålla sig till barns lust till bildskapande. Förskollärarna uttrycker att verksamheten ska anpassas efter barnens intressen. Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna balanserar mellan att vara lyhörda för barns intressen, samtidigt som de vid barns olust till bildskapande ändå inte upphör att erbjuda och locka genom ett ömsesidigt samspel.

 • Thalberg, Kristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Du behöver inte vara tjej eller kille-du får vara den du är: En intervjustudie med fokus på föräldrars berättelser om sina könsöverskridande barns möjlighetsvillkor i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den kvalitativa studiens syfte är att uppmärksamma några föräldrars berättelser om hur de upplever sina könsöverskridande barns möjlighetsvillkor i förskolan. Frågeställningar som studien vill besvara är vilka möjligheter till lek, kamratrelationer och inkludering föräldrarna uppger att deras könsöverskridande barn har i förskolan, samt hur de beskrivningar föräldrarna ger av pedagogernas bemötande av deras barn förhåller sig till gällande styrdokument. För att besvara studiens frågeställningar gjordes semistrukturerade forskningsintervjuer. I intervjuerna beskrev alla föräldrarna att de upplevt sina barns möjligheter till lek och kamratrelationer i förskolan som goda. Uppgifterna om barnens inkludering var mer motstridiga. Alla barnen uppgavs regelbundet utsättas för ifrågasättande och/eller kränkningar av andra barn med anledning av sina könsöverskridande uttryck. Alla föräldrarna var nöjda med förskolans pedagoger.

  Studiens slutsats är att föräldrarna i studien beskriver att barnens möjligheter till lek, kamratrelationer och inkludering i många avseenden är goda, men att villkoren för barnens könsöverskridande medför upprepat ifrågasättande och risk för könsattributsrelaterade kränkningar från andra barn. Vad gäller föräldrarnas berättelser om barnens pedagoger beskrivs dessa leva upp till de läroplansdirektiv som fokuserats i studien.

  En utmaning som identifierats i studien är de svårigheter pedagogerna verkar ha när det gäller att förankra läroplanens värdegrund hos de barn som kommer till förskolan med normer som inte överensstämmer med förskolans. Ett bekymmer svårigheterna leder till är de kränkningar som sker till följd av barns försök att upprätthålla dessa normer som de håller för sanningar.

  Studien har lett till konstaterandet att tvåkönsmodellen och dess prägling på läroplanen (se Skolverket 2016:4-5) bidrar till att osynliggöra och exkludera barn med överskridande könsidentiteter vilket därmed innebär att läroplanen kommer i konflikt med diskrimineringslagen (se SFS 2008:567). Fastslås i studien görs även att förskolebarn med könsöverskridande identiteter exkluderats i den utredning av transpersoners livsvillkor som tillsatts på uppdrag av regeringen (SOU, 2017:92).

 • Nyroos, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Kullback, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Är lärplattan välkommen i förskolan?: En intervjustudie om förskollärares digitala kompetens och förhållningssätt till lärplattan i förskolan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om pedagogers kompetens och förhållningssätt kring lärplattan som ett verktyg i förskoleverksamheten. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer som metod där fem förskollärare har intervjuats. Alla de intervjuade är verksamma på olika förskolor i Mellansverige. Intervjuerna har haft fokus på hur förskollärare använder lärplattor i verksamheten även vilka möjligheter och svårigheter de ser i användandet. Fokus har även legat i hur de tänker kring en revidering av förskolans läroplan med fokus på digitala verktyg som ska få en tydligare skrivning. Syftet med studien är att bidra med ytterligare kunskaper om hur förskollärare ser på sin kompetens och sitt förhållningssätt till att använda lärplattan i förskoleverksamheten.

  Resultatet visar att majoriteten av de intervjuade förskollärarna uttrycker ett behov av fortbildning inom ämnet lärplattan. De uttrycker att de inte har den kompetens de vill för att använda lärplattan tillsammans med barnen. I intervjuerna framkom det att lärplattan används främst som dokumentationsverktyg hos förskollärarna. Flera av de intervjuade använde lärplattan för att ta vara på barnens intressen och utforska och söka svar i samspel med barnen. Slutligen diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och våra egna tankar kring lärplattan som pedagogiskt verktyg.

 • Hagman, Jon
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Arbetssätts påverkan för elevers intresse för kemi: Analys av en enkätstudie från elever i årskurs 92017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rapporter och studier har berättat att svenska elever tappar intresse för de naturvetenskapliga ämnena under högstadietiden. Arbetssätt och lektionsinnehåll är viktiga faktorer som kan påverka elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena positivt. Flera pilotstudier har undersökt specifika arbetssätt på elevernas intresse under begränsade tidsperioder med varierande resultat. Tyvärr finns det inga generella riktlinjer med beprövade arbetssätt som vetenskapligt bevisat ökar elevernas intresse under högstadietiden. Syftet med denna studie är att undersöka om kemiintresset hos elever i årskurs nio påverkas av olika arbetssätt i undervisningen. Empirisk data insamlades till en kvantitativ studie genom en enkätundersökning som besvarades av 83 elever i årskurs nio på två högstadieskolor i Sverige. Enkäten bestod av stängda och öppna enkätfrågor. Dataanalysen av de öppna frågorna gjordes genom det pragmatiska perspektivet och teorier om situationsbaserat intresse. Resultatet visade att en åttondel av de tillfrågade eleverna ansåg att lektionsinnehållet på kemilektionerna intresseväckande. Det arbetssätt som var mest effektiv till att påverka elevernas ämnesintresse positivt var laborationer i kemi. Vid genomgångar var det särskilda attribut hos den undervisande läraren som var avgörande för att eleverna skulle utveckla ett situationsbaserat intresse. Grupparbeten kan påverka elevernas intresse i en positiv riktning förutsatt att det finns en bra gruppdynamik i den aktuella arbetsgruppen. Det arbetssätt som eleverna var mest negativa till var individuellt arbete på grund utav att det upplevdes som monotont och tråkigt. Resultatet av denna studie kan användas som riktlinje för undervisande kemilärare för att öka det situationsbaserade intresset i kemiundervisningen.

 • Lundin, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur lärare anpassar biologilektioner till eleveri läs- och skrivsvårigheter: En kvalitativ undersökning inom ämnet biologi i årskurs 7-92018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur sex lärare på högstadiet beskriver att de arbetar med

  anpassningar till elever i läs- och skrivsvårigheter i biologiundervisningen. Studien är baserad på

  kvalitativa intervjuer och det är lärarnas beskrivning av deras arbete med anpassningar som lyfts fram i

  undersökningen. Det sammanfattade resultatet visar att lärarna beskriver att de arbetar främst med

  pedagogiska anpassningar samt arbetar mindre med kompensatoriska hjälpmedel. Lärarna beskriver

  pedagogiska anpassningar som till exempel språkutvecklande arbetssätt och grupparbete, medan

  kompensatoriska hjälpmedel syftar på till exempel inläsningstjänst och dator. Flera orsaker till varför

  kompensatoriska hjälpmedel inte används framkommer i studien, bland annat att det tar tid att använda

  kompensatoriska hjälpmedel men också att kunskaper saknas om hur de fungerar. En annan orsak är

  att elever i behov av anpassningar känner sig utpekade när de ensamma använder kompensatoriska

  hjälpmedel. En bidragande faktor till att pedagogiska anpassningar ofta används, är för att det innebär

  ett stöd som alla elever i klassen har nytta av. Slutligen visar studien på att elever i läs- och

  skrivsvårigheter inte alltid får individanpassat stöd i biologiundervisningen.

 • Sandbäck, Evelina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Selin, Jonna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  "Det väcker fler etiska funderingar när det gäller äldre personer": En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser kring den etiska synen på äldre med alkoholmissbruk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate how social workers looked at the possibility that their ethical view of elderly with alcohol abuse affects their assessments. We used semi structured interview, where we interviewed six social workers that works with addiction. The result showed that the social workers felt that the biggest difference between people over and under the age of 65 was the needs, which meant that the assessments of contribution differed. The result showed that the social workers resonated very much about LVM, since coercion in relation to older people created many ethical dilemmas. The personal values of the social workers did not affect the assessment themselves, but they were always there, both in private and working life. In order to avoid their own values affecting their assessments, this was frequently discussed between colleagues. The result showed that ageism is both in structure and jargon, but that there was no opportunity for ageism to influence the social security assessments.

 • Linde, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Karlsson, Synnöve
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Mötet med barnmorskan - gravida kvinnors utsatthet för våld i nära relationer och barnmorskans roll i omvårdnaden av dessa kvinnor: En kvalitativ metasyntes2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Intimate partner violence is a serious threat against women's security, well-being and health. Women all over the world are subject to different kinds of violence and pregnant women are no exception. The violence can increase during pregnancy among the women that earlier has endured violence, with a risk for both the women’s and unborn baby's health. Midwives have a unique opportunity to care for and support these abused women.

  Purpose:

  To describe pregnant women’s encounter with the midwife with focus on exposure to partner violence and the role of the midwife.

  Method:

  A meta-synthesis which included both qualitative literature studies and quantitative studies with qualitative elements were used in the result. Articles were searched through databases as PubMed, CINAHL, PsycInfo and Web of Science and these were analysed through meta-ethnography.

  Results:

  The study showed that time, knowledge and confidence were important factors that could cause women in revealing to midwives about violence during pregnancy. Both women and midwives had to the most part the same patterns that they spoke about as both obstacles and help for disclosure of violence in care for women in pregnancy.

  Conclusion:

  The pattern matched well between women’s and midwive’s perceptions of the problems seen in violence during pregnancy. Trusting the midwife’s encounter and knowledge, were seen as the most important issues for women to feel safe in revealing violence during pregnancy.

  Clinical implications

  : Basic education about violence that is already under the supervision of midwives can be a way to give midwives a better prerequisite for their new role. In order to maintain and develop knowledge of violence, continuing education should be continued for legitimate midwives, which in turn provides better conditions for midwives to meet women who are pregnant with violence.

 • Johansson, Isabelle
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Westin, Linn
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Att vårda kvinnor i samband med inducerad abort - Barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter: En kvalitativ metasyntes2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  : Midwives and nurses all over the world meet with and care for women who, for various reasons, are undergoing induced abortion. It may be a challenge that requires both knowledge and support for those working in abortion care.Objective: To describe midwives and nurses’ experiences of caring for women who undergo induced abortion. The word experience includes perceptions based on experiences. Method: The study was conducted as a qualitative metasynthesis using meta-ethnography as analysis of data. Twenty-seven (27) peer-reviewed scientific articles were included in the result. Result: Three main categories and ten different patterns highlighted the midwives and nurses' experiences of caring for women undergoing an induced abortion. These were doing a good job by being supportive, putting own values aside and with the goal to create good experiences for the woman. Barriers to qualitative abortion care included negative attitudes from the surroundings, own feelings, receiving the fetus and various issues at the abortion care clinics. The third category was the caregivers’ needs which included support and knowledge. Conclusion: The abortion-seeking woman is in need of support and non-judgmental attitudes from caregivers. Midwives and nurses need knowledge and support in the work of abortion care. Lack of support and knowledge can affect midwives and nurses’ attitudes towards induced abortion as a woman’s right, which in turn can affect the women in need of abortion care.

 • Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Historien som fiktion: gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study explores the reception of historical feature films in history education. It is concerned with how pupils experience the films as well as the significance of the feature film for their understanding and interpretation of history. The study incorporates empirical data from classroom projects in two different Swedish upper secondary schools where film was used as an educational tool. Observations of classroom activities were made and interviews with twelve pupils and their history teachers were conducted.

  The study applies a phenomenological approach. The lifeworld of the pupils is in focus, specifically the aspect of the lifeworld they live and experience in history class when film is used as a means of understanding the past. The phenomenon studied is thus how the pupils experience the film, and through the film, history itself. Theoretical notions from film reception studies and history didactics are used as analytic tools.

  The study shows how emotional and cognitive processes converge in the pupils’ meaning making of the films. The embodiment of the films’ narrative is an important factor that contributes to both the understanding of the film as well as of history. The pupils experience the films emotionally, feeling both empathy and antipathy for the various characters, physically through sight and sound as well as embodied reactions, and cognitively through an understanding of the film’s narrative. Embodied experience is fundamental for history to become materialized. The audiovisual portrayal and materialization of the past becomes embodied in the pupils so that the experience of the film and of the historical lifeworld presented therein becomes part of their lifeworld. Generally, pupils consider the films to be trustworthy, though this perceived accuracy depends on how authentically the narrative is performed and the pupils’ previous store of historical knowledge. 

  A didactic dilemma to consider when using historical feature film in the classroom is the contradiction between the aesthetic experience of a feature film and its use as a tool for understanding the past. The captivating character of feature film evokes empathy and engagement with the films’ characters regardless of the degree of historical accuracy. This is a critical issue for teachers; there needs to be balance between respect for the pupils’ aesthetic experience of the film and the need to guide them to develop for example the skills of historical empathy, where distance is necessary for the pupils to be able to consider different perspectives.

 • Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Det räcker inte att bara visa en film: Historisk spelfilm i undervisningen2016In: Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken / [ed] Anna Larsson, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet , 2016, 1, p. 179-195Chapter in book (Other academic)
 • Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  ¿La ficción para qué?: Literacidad de películas históricas2017In: Caminos de la enseñanza de la historia / [ed] Paulina Lapatí Escalante, José Carlos Blázquez Espinosa, Siddharta Camargo Arteaga, Querétaro, México, 2017, p. 1242-1259Conference paper (Refereed)
  Abstract [es]

  El texto se basa en mi tesis doctoral, Elcine como herramienta didáctica. Investigo el sentidohistórico creado a partir de las películas históricas. Laspelículas históricas forman parte de la cultura histórica,como una memoria cultural. Basándome en el filósofohistórico alemán Jörn Rüsen exploro cómo podemoscrear sentido a la historia mediada por el lenguajedel cine. Utilizo entrevistas con jóvenes, como ‘sociosde un diálogo crítico’, donde los jóvenes expresan susexperiencias de películas históricas. Pongo las vocesde los jóvenes a dialogar con teorías de las didácticasde la historia y teorías del cine. Llego a la teorizacióndel concepto de la literacidad de películas históricas(historical film literacy). Una conclusión sobre la literacidadcine-historia para crear sentido a la historia esque se trata de una fusión holística entre la emocióny la cognición, donde la dialéctica entre ambas es lovital. La experiencia del cine en el espectador la nombrovaloración emocional, con el significado de que sebasa en sentimientos básicos combinados con pensamientosde carácter más abstracto, de valor o juicio.La perspectiva crítica es importante dado que el sentidohistórico también tiene que ver con la dialécticapasado - presente - futuro, y la consciencia históricadel ser humano.

 • Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Las películas históricas, la narración y la recepción de los alumnos2015In: La historia enseñada a discusión: Retos epistemológicos y perspectivas didácticas / [ed] Barajas Trejo, Dení; Martínez Villa, Juana, Morelia, Michoacán, México: D.R. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas , 2015, p. 905-922Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In history teaching sometimes historical feature film is used, as part of the use of different media when teaching and often as a way to visualize the past. This use of historical feature film for teaching and learning purposes raises important questions. This paper first focuses on the reception among students, when the film is used as a didactical tool in the teaching of history. In an empirical study I have investigated the process of meaning making when the students experience historical feature films. The study points to a convergence between cognitive and emotional processes where empathy is an important factor that contributes to the historical and narrative understanding. The paper comes to reflect on the notion of empathy and how it relates to historical empathy; likewise it problematize the didactical dilemma regarding the use of historical films in teaching. The second part of the paper looks at the historical feature film and its use in the perspective of cultural memory and with the help of the metaphor of the palimpsest. I argue that precisely in the interaction between reality, fiction and meaning making that film creates, we find the interesting and challenging teaching and learning opportunities. The potential of the film can be found in the entangled layers of reality and fiction, past and present.

 • Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  The Teacher and Educational Spaces: The Photograph as a Tool for Teacher Reflection2014In: Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning / [ed] Catherine Burke, Ian Grosvenor & Björn Norlin, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier , 2014, p. 51-59Chapter in book (Other academic)
 • Westgård, Theresa
  et al.
  Ottenvall Hammar, Isabelle
  Holmgren, Eva
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Wisten, Aase
  Ekdahl, Anne W
  Dahlin-Ivanoff, Synneve
  Wilhelmson, Katarina
  Comprehensive geriatric assessment pilot of a randomized control study in a Swedish acute hospital: a feasibility study2018In: Pilot and feasibility studies, ISSN 2055-5784, Vol. 4, article id 41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Comprehensive geriatric assessment (CGA) represent an important component of geriatric acute hospital care for frail older people, secured by a multidisciplinary team who addresses the multiple needs of physical health, functional ability, psychological state, cognition and social status. The primary objective of the pilot study was to determine feasibility for recruitment and retention rates. Secondary objectives were to establish proof of principle that CGA has the potential to increase patient safety.

  Methods: The CGA pilot took place at a University hospital in Western Sweden, from March to November 2016, with data analyses in March 2017. Participants were frail people aged 75 and older, who required an acute admission to hospital. Participants were recruited and randomized in the emergency room. The intervention group received CGA, a person-centered multidisciplinary team addressing health, participation, and safety. The control group received usual care. The main objective measured the recruitment procedure and retention rates. Secondary objectives were also collected regarding services received on the ward including discharge plan, care plan meeting and hospital risk assessments including risk for falls, nutrition, decubitus ulcers, and activities of daily living status.

  Result: Participants were recruited from the emergency department, over 32 weeks. Thirty participants were approached and 100% (30/30) were included and randomized, and 100% (30/30) met the inclusion criteria. Sixteen participants were included in the intervention and 14 participants were included in the control. At baseline, 100% (16/16) intervention and 100% (14/14) control completed the data collection. A positive propensity towards the secondary objectives for the intervention was also evidenced, as this group received more care assessments. There was an average difference between the intervention and control in occupational therapy assessment - 0.80 [95% CI 1.06, - 0.57], occupational therapy assistive devices - 0.73 [95% CI 1.00, - 0.47], discharge planning -0.21 [95% CI 0.43, 0.00] and care planning meeting 0.36 [95% CI-1.70, -0.02]. Controlling for documented risk assessments, the intervention had for falls - 0.94 [95% CI 1.08, - 0.08], nutrition - 0.87 [95% CI 1.06, - 0.67], decubitus ulcers - 0.94 [95% CI 1.08, - 0.80], and ADL status - 0.80 [95% CI 1.04, - 0.57].

  Conclusion: The CGA pilot was feasible and proof that the intervention increased safety justifies carrying forward to a large-scale study.

  Trial registration: Clinical Trials ID: NCT02773914. Registered 16 May 2016.

 • Björkelund, Cecilia
  et al.
  Svenningsson, Irene
  Hange, Dominique
  Udo, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Petersson, Eva-Lisa
  Ariai, Nashmil
  Nejati, Shabnam
  Wessman, Catrin
  Wallin, Lars
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Göteborgs universitet; Karolinska institutet.
  Westman, Jeanette
  Clinical effectiveness of care managers in collaborative care for patients with depression in Swedish primary health care: a pragmatic cluster randomized controlled trial.2018In: BMC Family Practice, ISSN 1471-2296, E-ISSN 1471-2296, Vol. 19, no 1, article id 28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Depression is one of the leading causes of disability and affects 10-15% of the population. The majority of people with depressive symptoms seek care and are treated in primary care. Evidence internationally for high quality care supports collaborative care with a care manager. Our aim was to study clinical effectiveness of a care manager intervention in management of primary care patients with depression in Sweden.

  METHODS: In a pragmatic cluster randomized controlled trial 23 primary care centers (PCCs), urban and rural, included patients aged ≥ 18 years with a new (< 1 month) depression diagnosis. Intervention consisted of Care management including continuous contact between care manager and patient, a structured management plan, and behavioral activation, altogether around 6-7 contacts over 12 weeks. Control condition was care as usual (CAU).

  OUTCOME MEASURES: Depression symptoms (measured by Mongomery-Asberg depression score-self (MADRS-S) and BDI-II), quality of life (QoL) (EQ-5D), return to work and sick leave, service satisfaction, and antidepressant medication. Data were analyzed with the intention-to-treat principle.

  RESULTS: One hundred ninety two patients with depression at PCCs with care managers were allocated to the intervention group, and 184 patients at control PCCs were allocated to the control group. Mean depression score measured by MADRS-S was 2.17 lower in the intervention vs. the control group (95% CI [0.56; 3.79], p = 0.009) at 3 months and 2.27 lower (95% CI [0.59; 3.95], p = 0.008) at 6 months; corresponding BDI-II scores were 1.96 lower (95% CI [- 0.19; 4.11], p = 0.07) in the intervention vs. control group at 6 months. Remission was significantly higher in the intervention group at 6 months (61% vs. 47%, p = 0.006). QoL showed a steeper increase in the intervention group at 3 months (p = 0.01). During the first 3 months, return to work was significantly higher in the intervention vs. the control group. Patients in the intervention group were more consistently on antidepressant medication than patients in the control group.

  CONCLUSIONS: Care managers for depression treatment have positive effects on depression course, return to work, remission frequency, antidepressant frequency, and quality of life compared to usual care and is valued by the patients.

  TRIAL REGISTRATION: Identifier: NCT02378272 . February 2, 2015. Retrospectively registered.

 • Hultman, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Skarp, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Barnmorskans upplevelser och uppfattningar av professionella, sociokulturella och hälsoekonomiska barriärer som hindrar kvinnor att bestämma över sin egen kropp.: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Sexual and reproductive health is a human right and involves the right to make decisions concerning your own body and care. The midwife mostly meets and care for women and have an important role in defending and advocating women’s rights. Today there are global political influences that restricts women’s rights even though Sweden is considered to be one of the world’s most equal countries, there can be structures and factors in the Swedish society that affects women’s ability to make decisions about their own bodies in a negative way.

  The aim:

  To investigate midwives perceptions and experiences concerning professional, sociocultural and health economic barriers for women regarding decisions about their own bodies.

  Method:

  A qualitative content analysis with a deductive approach. Data from eight semi structured interviews with Swedish registered midwifes, active in different areas of the midwife profession, was analyzed based on the framework "What Prevents Quality Midwifery Care".

  Result:

  The professional barriers that the midwives perceived resulted in three subcategories: "Laws, clinical guidelines and policies", "Knowledge, education and profession" and "Caretakers personal opinions and commitment". Sociocultural barriers were categorized in: "Politics, equality and the society’s ideals", "Culture, religion and family relations", "Language" and "Personal abilities". The health economic barriers were divided in to: "Lack of time and staff" and "Costs and resources".

  Conclusion and clinical applicability:

  This study shows that there are professional, sociocultural, and health economic barriers that affects women’s autonomy in the Swedish society according to the midwives’ perceptions. The study can help caretakers increase their understanding and competence in meeting with women in care and help them strengthening their position in the society as well as on a personal level. This study can give a greater understanding for the midwife’s role when it comes to helping individuals in an exposed situation, by strengthen the women’s autonomy and sense of control. The study can also help caretakers to increase critical thinking regarding themselves in their own cultural context and preunderstanding for other individuals.

 • Wang, Xun
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Chinese.
  The Change and the Development of the Chinese Euphemisms: A Study Based on a Survey of the Use of Euphemisms byRespondents of Different Age Groups2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Chinese euphemisms have aroused much interest of many researches due

  to its distinctive function and diversity. The choice and use of Chinese euphemisms

  are affected by many factors such as the Chinese traditional culture, social customs,

  people’s self-cultivation, the situation context and linguistic context of a conversation,

  etc. Hence, the progress of society, the development of technology and the renewing

  of the concept make up the dynamic characteristic of the Chinese euphemisms.

  However, most studies focus mainly on the vocabulary people use and their

  expressing habits and patterns, there are few studies focus on how Chinese

  euphemisms develop along with the times. Studies that shed light on how modern

  people use broad euphemisms and narrow euphemisms are even less.

  Therefore, the purpose of this paper is to collect linguistic materials and design a

  questionnaire to make a survey on the current situation of using euphemisms by

  respondents of different age groups. The result of this survey shows that modern

  people are not only becoming less and less indirect in terms of the scope of using

  euphemisms, but also less and less tactful in terms of the vocabulary that they use.

  This phenomenon can be observed when people talk about topics such as death,

  disease, appearance, unemployment, marriage and privacy. Modern people tend to

  be relatively low decoratively worded. In other words, people are to some extent

  becoming less indirect and less tactful. This paper verifies the adaptability as well as

  the updating and upgrading of Chinese euphemisms. It also discusses the linguistic

  diversity of modern people in terms of using broad and narrow euphemisms under

  different contexts.

  This paper will not only help us to understand how Chinese language adapts to

  the change with the times, but also digs deeper into the great role that social culture

  plays in language development.

 • Blackmoor, Matthew
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Chinese.
  Generational Politics and Taiwan-U.S. SecurityIssues: How do the views of Taiwan’s generations compare on theU.S. security commitment?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sovereignty over Taiwan remains one of the most contentious issues of the

  modern era, and disagreements on both sides of the Taiwan Strait persist to this

  day. The United States continues to have an active interest in the situation, often

  playing the role of arbiter between the governments of Beijing and Taipei. With

  Taiwan’s transition to a multi-party democracy in the late 80s and early 90s, there

  has been a growing body of research into public opinion on the island. Existing

  literature has found both party identification and independence/unification

  support to impact on public attitudes regarding cross-strait security issues.

  However, the impact of generation is comparatively under examined. The current

  study builds on recent research into Taiwan’s generational politics. A

  questionnaire was distributed to members of the public in Taiwan to determine

  how attitudes vary by generation on the security commitment between the United

  States and Taiwan. An analysis of survey responses failed to establish a correlation

  between generation and attitudes towards U.S. support. Nevertheless,

  generational politics adds nuance to our understanding of public opinion in

  Taiwan concerning cross-strait relations.

 • Crona, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Bengtsson, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Barnmorskor och undersköterskors behov av stöd vid möten med föräldrar som föder barn som inte lever: En kvalitativ intervjustudie med fokusgrupper2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  According to research health professionals are feeling grief, guilt and stress when they meet parents giving birth to stillborn babies. They are in need of support but research about what kind of support is limited.

  Aim:

  To identify midwives’ and assistant nurses’ need of support and what kind of support they need meeting parents giving birth to stillborn babies.

  Method:

  Eight midwives and five assistant nurses were interviewed and distributed in three focus groups. They were asked semi-structured questions based on a questionnaire. The analysis method was qualitative content analysis.

  Results:

  One theme and five categories were identified. The theme was: The will to do good. The categories were: Collegial support, Education, Support from the hospital management, Tutorial and Reflection and To be inexperienced.

  Conclusion:

  The need of support varied but all participants considered they were there for each other as a support and a need of continuity and education in their meetings with parents. They also wished for tutorials with regular occasions where they could meet with different professions in a group. Those participants with longer experience from childbirth care felt more secure in their meetings with parents giving birth to stillborn babies, compared with those with shorter experience.

  Clinical application:

  The study could lead to support being implemented in maternity units, which in the end could lead to better treatment for the affected parents.

 • Domeij, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Lennström, Charlotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Barnmorskans erfarenhet av handläggning vid uppkommen grad II-bristning: Kvalitativ intervjustudie med barnmorskor verksamma vid förlossningsavdelning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Many women sustain a second-degree tear when giving birth vaginally. The work field of a midwife includes managing these injuries. There is limited research regarding this field and the focus tend to be on third- and fourth-degree tears, even though second-degree tears may also result in long-term complications.

  Aim:

  The aim was to investigate the midwife’s experience of managing second-degree tears.

  Method:

  Eight semi-structured individual interviews were conducted with midwives working at a medium large maternity ward located in the middle of Sweden. Qualitative content analysis was used to analyze the material.

  Results:

  Four categories and two subcategories were identified. The categories were: Information, The support of colleagues, The need for follow-ups and Physical examination and the subcategories were: Feedback strategies and Documentation.

  Conclusion:

  The result show that midwives feel insecure when managing second-degree tears, especially the midwives with less experience. The midwives also requested more feedback from the women they sutured regarding their second-degree tears and the midwives also wished for a better follow-up for the women with second-degree tears. The result also showed that the midwives give different information to women regarding their tears. No pronounced routines were found regarding what information to give and in what way.

  Clinical application:

  The results of the study aim to increase the knowledge and to develop routines regarding second-degree tears. More knowledge is needed about information given about the tear and when it is the best time to give information.