du.sePublikasjoner
123 1 - 50 of 149
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hagman, Tanja
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Modersmålets vara eller inte vara i matematikundervisning: En fallstudie om lärares och elevers upplevelser av modersmålsanvändning i matematikundervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att andraspråkselever får problem med matematiskt språk, begrepp som används i matematiken och uppgifter som inkluderar läsning av text för att kunna lösa dessa. Forskning har också visat att andraspråkselever som använder modersmål i matematikundervisningen ofta når större framgång eftersom begrepp lärs in i en kontext och därmed effektivare än inlärning på ett nytt språk.

  Syftet med studien var att undersöka hur lärare och andraspråkselever i årskurs 4-6 upplevde matematikundervisningen när de använde sitt modersmål eller inte. Syftet var också att undersöka hur dessa lärare och elever uppfattade språkets betydelse. Undersökningen gjordes med kvalitativ metod och genomfördes med strukturerade intervjuer och öppna frågor. I årskurs 4-6 har fyra lärare med matematikinriktning och fyra elever med annat modersmål än svenska intervjuats. Därefter har intervjuerna transkriberats och analyserats.

  Resultatet har fåtts genom att analysera berättelserna utifrån kategorierna konkretisering och abstraktion, individ- och grupparbeten, matematikbegrepp och språk samt arbetsmetoder. Därefter har data analyserats utifrån ett maktperspektiv med begreppen power/knowledge, subjektspositioner och governmentality. Lärarna ser elevernas hemspråk som en resurs i matematikundervisningen, men eleverna vill sällan använda det egna modersmålet. För eleverna handlar det om acceptans i gruppen och därmed används hellre det svenska språket som de tolkar som ett maktspråk.

 • Kallur, Therése
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Grundskollärares arbete med skriftlig feedback: En empirisk undersökning med lärare i årskurs 4-62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Feedback är en stor del av lärares vardag och detta kan ske antingen muntligt eller skriftligt. Hur lärarna ger sin feedback kan i sin tur påverka elevernas lärande. Feedback är ett ständigt aktuellt ämne som ofta uppmärksammas i media och i skolvärlden vilket har gjort detta ämne intressant. Syftet med denna studie har varit att få kunskap om hur lärare uppfattar och använder skriftlig feedback i arbetet med elever i årskurs 4–6 i ämnet svenska. För att få svar på studiens frågeställningar har fem lärare på olika skolor i en mellansvensk kommun intervjuats samt att skriftliga kommentarer från dessa har insamlats. Materialet har sedan analyserats med hjälp av Brookharts (2008) teorier om hur feedback kan ges i undervisningen. Resultatet visade att samtliga lärare anser att feedback är otroligt viktigt för elevers fortsatta lärande. Vidare var det synligt att hur lärarna ger feedback skiljer sig något åt samt att hur de säger sig använda feedback inte alltid överensstämmer med hur de faktiskt använder sig av skriftlig feedback till eleverna.

 • Nilsson, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lärarnas egna ord angående läraryrket: En studie om hur svenska och bolivianska lärare i grundskolans tidigare år ser på sitt yrke2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle tycks alla ha en åsikt om skolan, och den får ofta utstå kritik, men sällan lyfts lärarnas perspektiv fram. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur några lärare i grundskolans tidigare år i Sverige och Bolivia ser på sitt eget yrke och upptäcka likheter och skillnader mellan de två länderna. Frågeställningarna som användes var: Vad innebär det att vara lärare i respektive land? Vilka fördelar respektive nackdelar ser lärarna med sitt yrke? Vilka möjligheter att påverka sin egen arbetssituation och yrkets utveckling anser sig lärarna ha? Vilka skillnader och likheter finns mellan lärare i Sverige och Bolivia angående synen på sitt yrke? Till denna undersökning har åtta klasslärare i skolår 1-6 valts ut, hälften verksamma i Sverige och hälften i Bolivia. De arbetar på fyra skolor, belägna i fyra olika kommuner. För att uppnå syftet genomfördes intervjuer enskilt med varje lärare. Resultatet av undersökningen visar att de intervjuade lärarna anser att vara lärare innebär att undervisa, att fostra barn, att hålla många bollar i luften, att se till barnens bästa, och att arbeta i offentlighetens ljus. Fördelarna med läraryrket är, enligt dem, glädjen som eleverna förmedlar, och tillfredsställelsen de känner när en elev lyckas, samt tjusningen i att aldrig veta vad som kommer att hända. Nackdelarna kan sammanfattas som att man inte alltid får möjligheterna att hjälpa eleverna att lyckas. Lärarna känner att de påverkar vad som sker i klassrummet, fastän de är styrda av centralt beslutade dokument. Likheterna i synen på sitt yrke består av glädjen att arbeta med barnen och omtanken om dem, vikten av att kunna kontrollera dem samt att känna att man gör skillnad. Skillnaderna i synen grundas i de skilda ekonomiska förutsättningarna som lärarna i de två länderna har, samt att de svenska lärarna ser tidsbristen som ett stort problem, vilket de bolivianska inte nämner. Min slutsats är att lärarna har en varierad syn på sitt yrke samtidigt som de delar åsikt gällande många aspekter av yrket, trots att de arbetar under vitt skilda förhållanden.

 • Bouwmann, Svenja
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Schnieder, Ilona
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  The relationship of internal, social and external determinants towards the green purchase intention of German Generation Y for fast moving consumer goods2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose

  – The purpose of this thesis is to test the relationship of internal and social determinants (environmental attitude, social/subjective norms and perceived behavioural control) as well as external determinants (green marketing tools) towards the green purchase intention of German Generation Y for fast moving consumer goods (FMCGs).

  Design/methodology/approach

  – An online questionnaire was distributed to people of the German Generation Y (aged between 21 and 37) using non-probability sampling by means of volunteer and convenient sampling. Results of 401 completed questionnaires were analysed using correlation, multiple linear regression and moderated regression analysis.

  Findings

  – Significant and positive relationships were found between environmental attitude, social/subjective norms, perceived behavioural control and eco-labelling towards the green purchase intention of German Generation Y for FMCGs. A significantly negative relationship was detected between price sensitivity and green purchase intention. Eco-labelling and price sensitivity were not moderating the relationship between environmental attitude and green purchase intention. Demographic factors had hardly any influence on the green purchase intention.

  Practical implications

  – German Generation Y depicts good potential as key market for green FMCGs. Those consumer goods especially when eco-labelled should be included in producers’ and retailers’ portfolios. Internal, social and external factors are considerable for the marketing strategy by addressing environmental concerns, social norms, responsibility towards society and emphasising customer’s own control of purchasing green while pricing green FMCGs rather not higher than 10% than conventional product prices.

  Originality/value

  – This paper contributes to the under-researched field of determining factors for the green purchase intention of Generation Y in Europe, while closing the gap for the unexplored context of Generation Y in Germany.

 • Goldring, Filippa
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap.
  Lagom deltagande sökes: En undersökning av Malmöinitiativet med fokuspå jämlikhet och deltagande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att se i vilken utsträckning Malmöinitiativet stämmer överens med e-petitionssystem i enlighet med det deltagardemokratiska idealet, och undersöka hur det förhållit sig till de demokratiska aspekterna jämlikhet och politiskt deltagande. Materialet som utgör grundpelare för den empiriska delen är statliga och kommunala dokument, information hämtad från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt en mail-konversation med en nyckelperson inom Malmöinitiativet. För att besvara uppsatsens frågeställning och uppnå dess syfte har en kvalitativ textanalys med kvantitativa element använts. Den teoretiska utgångspunkten består i deltagardemokrati, med fokus på relevanta innovationer för uppsatsens ämne, med komplement från Roberts Dahls idealkriterier för en demokratisk politisk ordning. Uppsatsens frågeställningar är enligt följande:

  – Vilka sägs de deltagardemokratiska för- och nackdelarna med så kallade e-petitionssystem

  vara i litteraturen?

  – Utifrån hur Malmöinitiativet är konstruerat och beskrivet, i vilken grad överensstämmer det

  med det som i litteraturen benämns som e-petitionssystem?

  – Utifrån teoretiska antaganden kring e-petitioner som deltagardemokratiskt instrument, hur

  väl har Malmöinitiativet fungerat med avseende på jämlikhet och politiskt deltagande? De analytiska slutsatser som urskiljs grundar sig främst i den jämlika obalansen som ett deltagardemokratiskt verktyg kan frambringa. De fördelar som beskrivs utgår huvudsakligen från den teoretiska framställningen av e-petition som ett deltagardemokratiskt verktyg och visar sig inte lika tydligt i det empiriska materialet som finns tillgängligt. De slutsatser författaren har formulerat syftar på en balans av en en bra utformning av systemet, likt Malmöinitiativets, men även en god implementering av verktyget där det främsta syftet borde vara att göra verktyget tillgängligt för minoritetsgrupper.

 • Stelius Berggren, Emma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Dahlberg, Lisa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kvinnors erfarenheter av avancemang: En kvalitativ studie om kvinnors väg uppför den hierarkiska stegen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det framkommer att Sverige är ett jämställt land i jämförelse med övriga delar av världen och att det finns lagar som skyddar arbetstagare mot diskriminering. Trots detta påvisar tidigare studier att det föreligger barriärer, specifikt för kvinnor, vilka har en negativ inverkan vid avancemang till högre hierarkiska nivåer och att det är få kvinnor som innehar högre ledande positioner. Studiens utgångspunkt är att undersöka detta problem närmre samt att även inkludera vilka möjligheter som föreligger för kvinnor. Detta görs genom att intervjua kvinnliga verkställande direktörer i aktiebolag och kvinnliga chefer på högre hierarkiska nivåer inom kommuner. Studiens syfte är att undersöka och jämföra vilka erfarenheter kvinnor, som har krossat glastaket, har gällande vilka barriärer och möjligheter de påträffat under sin karriär och undersöka vilken betydelse olika kontexter har för möjligheten för kvinnor att göra en chefskarriär. Den metod som använts är kvalitativ, där semistrukturerade intervjuer gjorts innehållande öppna frågor för att erhålla ett bredare material kring respondenternas erfarenheter och för att undvika att styra dem. Enligt resultatet framkommer det att det är kvinnor som själva skapar sina möjligheter genom att våga anta nya utmaningar men att stöd från både partner och organisation är av stor vikt för att kunna avancera till högre nivåer. De barriärer som ges uttryck för är en föråldrad kvinnosyn, ett manligt nätverkande, en manlig jargong, att samhällsnormer påverkar och styr förväntningar på kvinnor samt att ett glastak skapas av samhället tillsammans med individen. Slutsatsen är att kvinnors möjligheter huvudsakligen skapas av dem själva och att det till stor del är omgivningen som skapar barriärer samt att kvinnor måste kunna förbise dessa för att nå de högre hierarkiska nivåerna.

 • Sundström, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Religionsundervisning och värdegrundsarbetet i kristna konfessionella skolor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this paper was to investigate how the subject of religious studies was portrayed by teachers when it comes to selection and implementation of the subject in Christian confessional schools. Also how the schools and teachers depicted how religion permeated their daily activities. Another aspect which was investigated was how ethics within the religious subject was portrayed and how the work regarding the schools ethic values was executed.

  The questions raised were the following; what does a teacher at a Christian school incorporate into his/her teachings of the subject, and how does the teacher incorporate other religions into the subject? How do the teachers present Christianity during the religious studies classes and other activities? How does the confessional school work with values and ethics?

  The teachers who were interviewed were, Henrik, Oskar and Bertil. Henrik feels the need for a Christian school to exist because it provides a sanctuary for children with a certain faith and allows them to study and be part of a school which is permeated by Christian values. Oskar says that the reason they established the school in the first place was because of the atmosphere at the time. Christian confessional schools had just been permitted and there were strong protests throughout society that Christian studies had been removed from the curriculum in 1969. Bertil believes that a Christian school was needed to meet the specific demands at the time.

  When it comes to results, all of the above mentioned teachers say that they mainly work with the five world religions and alternative religions. Within Christianity and ethics/morals the three teachers focus on practically the same aspects and work in similar ways. The schools resemble each other when it comes to working with values, especially regarding the topics of bullying, equal rights and their methods of working. The only teacher who differed from the others was Oskar. This was because he taught Christianity to a much greater extent that the other two. The presence of Christianity in the schools was made apparent through morning assemblies which reminded of each other regarding content and length. The schools also each had an extra lesson of Christian studies. In addition to this, Broskolan also had a school service once a week.

 • Stillerud, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  "Det är svårt, men det blir bra diskussioner": En intervjuundersökning om religionslärares erfarenheter av att använda skönlitteratur som resurs för arbetet med identitets- och livsfrågor inom ramen för religionskunskapsundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen undersöker hur sex religionslärare som arbetar med högstadiet och gymnasiet jobbar med identitets- och livsfrågor, samt deras erfarenhet av att använda skönlitteratur i sin undervisning. Urvalet till intervjuerna gjordes genom att lärare i sociala medier, Twitter och facebookgrupper för religionslärare, fick en inbjudan (med bifogat informationsbrev) till en enkät där de fick möjlighet att tacka ja till att delta till en intervju. Inbjudan skickades också runt till ett antal skolor runt om i landet. De lärare som tackade ja till att delta i intervjun fick ett ytterligare informationsbrev där det framkom hur materialet skulle användas och att deltagandet var frivilligt och vad syftet med undersökningen var. De kvalitativa intervjuerna som spelades in via Adobe Connect. Intervjuerna transkriberades sedan och analyserades vid hjälp av fenomenografisk metod. Resultatet visar att lärarna arbetar på olika sätt med identitets- och livsfrågor, allt från att ha det som röd tråd i sin undervisning till att lägga upp det som ett eget moment. Det samma gäller skönlitteratur där vissa aktivt använder sig av skönlitteratur i samarbete med andra lärare, medan andra upplever hinder.

 • Blomstrand, Sebastian
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  On the Road to "IT": Kerouac and Spontaneity2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Båstedt, Klara
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  Anglicismos en el español en México: Un estudio sobre uso y actitudes2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates the use of and the attitudes towards anglicisms in Mexican

  Spanish. Our aim is to find out whether and if so in what way the use and attitudes

  change according to the age and gender of the speaker. The study was carried out

  among 24 Mexicans living in the centre of Mexico who were divided into the age groups

  18-29, 30-54, 55+ as well as gender.

  The informants answered a questionnaire of which the first part investigated their use

  of anglicisms, the second part investigated their attitudes towards the same. In the first

  part, the participants were asked to choose between a common anglicism or its also

  frequently used Spanish equivalent. In the second part, the informants were requested

  to indicate their level of agreement or disagreement towards three negative and three

  positive affirmations about anglicisms.

  Our results show that the use of anglicisms is bigger in the youngest group of

  informants and decreases with the age of the participants. Also concerning the attitudes,

  we found a correlation with age where the two younger groups of informants express

  neutral attitudes towards anglicisms while the attitudes of the oldest group of

  participants are negative. Our results don’t show any differences between the genders

  neither in use nor in attitudes.

 • Rifi, Monia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  Actitudes hacia el mojeño trinitario: Un estudio sociolingüístico entre jóvenes de Trinidad, Bolivia2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main aim of this study was to discover and analyse the language attitudes of young Trinitarians

  between 15 – 24 years old who still live in Trinidad, the Beni area (Bolivia) towards the threatened

  minority language Moxo Trinitarian. Language attitudes are of importance because they can give

  us an idea of the present situation of a minority language. The method applied in the survey was

  direct, where the informants had to answer a written questionnaire first followed by an interview.

  We used the Likert scale as an instrument to measure the informants’ attitudes. The results of the

  study show positive attitudes towards the Moxo language.

  The main conclusions of the study were that the informants, in general, showed positive attitudes

  towards Moxo, indicating that the main use of the language is mostly in the privacy of their homes

  and with friends or to share secrets in front of them who are not

  Moxo Trinitarian speakers.

 • Angella Guzmán Carrero, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  La relación entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en lenguas extranjeras: Una revisión sistemática de estudios anteriores2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  Este estudio tiene como objetivo examinar lo que estudios anteriores muestran sobre la relación existente entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en el aprendizaje de lenguas extranjeras, es decir, si existe una relación positiva entre estas dos variables. El método usado fue una revisión sistemática de estudios anteriores. Los estudios encontrados indican que existe una relación significativa y positiva entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en lenguas extranjeras. Los estudios que hemos encontrado muestran, además, que los estudiantes que hacen uso del aprendizaje autorregulado en lenguas extranjeras obtienen mejores calificaciones y, por lo tanto, tienen un mejor rendimiento académico.

 • Goldring, Filippa
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap.
  Lagom deltagande sökes: En undersökning av Malmöinitiativet med fokuspå jämlikhet och deltagande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att se i vilken utsträckning Malmöinitiativet stämmer överens

  med e-petitionssystem i enlighet med det deltagardemokratiska idealet, och undersöka hur det

  förhållit sig till de demokratiska aspekterna jämlikhet och politiskt deltagande. Materialet som utgör

  grundpelare för den empiriska delen är statliga och kommunala dokument, information hämtad från

  SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt en mail-konversation med en nyckelperson inom

  Malmöinitiativet. För att besvara uppsatsens frågeställning och uppnå dess syfte har en kvalitativ

  textanalys med kvantitativa element använts. Den teoretiska utgångspunkten består i

  deltagardemokrati, med fokus på relevanta innovationer för uppsatsens ämne, med komplement från

  Roberts Dahls idealkriterier för en demokratisk politisk ordning. Uppsatsens frågeställningar är

  enligt följande:

  Vilka sägs de deltagardemokratiska för- och nackdelarna med så kallade e-petitionssystem

  vara i litteraturen?

  Utifrån hur Malmöinitiativet är konstruerat och beskrivet, i vilken grad överensstämmer det

  med det som i litteraturen benämns som e-petitionssystem?

  Utifrån teoretiska antaganden kring e-petitioner som deltagardemokratiskt instrument, hur

  väl har Malmöinitiativet fungerat med avseende på jämlikhet och politiskt deltagande?

  De analytiska slutsatser som urskiljs grundar sig främst i den jämlika obalansen som ett

  deltagardemokratiskt verktyg kan frambringa. De fördelar som beskrivs utgår huvudsakligen från

  den teoretiska framställningen av e-petition som ett deltagardemokratiskt verktyg och visar sig inte

  lika tydligt i det empiriska materialet som finns tillgängligt. De slutsatser författaren har formulerat

  syftar på en balans av en en bra utformning av systemet, likt Malmöinitiativets, men även en god

  implementering av verktyget där det främsta syftet borde vara att göra verktyget tillgängligt för

  minoritetsgrupper.

 • Gillqvist, Julia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  "Men vadå eleverna kan väl läsa": Mätning av läsförståelse på gymnasiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har en tidigare genomförd litteraturstudie som bakgrund vilken syftade till att kartlägga den kunskapssyn som ligger bakom mätning av elevers läsförståelse. Litteraturstudien visade att forskningsområdet är eftersatt men i en försiktig slutsats konstaterades att det nationella läsförståelseprovet under Lgy11 bättre verkar spegla samhällets kunskapssyn än under Lpf94. Syftet med föreliggande studie var att, genom kvalitativa intervjuer med svensklärare på gymnasiet, undersöka hur mätning av läsförståelse kan göras tillförlitlig. Resultatet av föreliggande studie visade att muntliga och skriftliga uppgifter med fokus på helhetsförståelse samt förmågan att koppla det lästa till omvärlden är de sätt på vilka informanterna huvudsakligen mäter läsförståelse. Bedömningssätt likt det nationella läsförståelseprovet tar väldigt lite eller i vissa fall ingen plats i undervisningen. Av resultatet framgick också att det finns olika typer av läsförståelse som verkar testas mest tillförlitligt på olika sätt: den tekniska sidan av läsförståelse är mer lämpligt att pröva med hjälp av läsprov; den bredare typen av läsförståelse som innefattar helhetsförståelse samt förmågan att dra paralleller till omvärlden är mer lämpligt att pröva med hjälp av diskussioner och skriftliga uppgifter.

 • Graah-Hagelbäck, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  The Description and Meaning of Faces in Selected Texts by Saul Bellow2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Andersson, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Pettersson, Jon
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Samhällsansvar – utveckling mot en sundare spelmarknad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhällsansvar

  eller corporate social responsibility är ett diffust begrepp. Begreppet har funnits i periferin sedan en lång tid tillbaka men har på bara de senaste decennierna fått ett rejält uppsving. Inte minst på grund av internets frammarsch, vilket har gjort det lättare för bolagen att uppvisa sitt ansvarstagande inför samhället.

  Den svenska staten försöker få kontroll på den svenska spelmarknaden, då antalet så kallade oreglerade bolag stiger i allt högre grad. Oreglerade spelbolag är bolag som är baserade utomlands och/men riktar sig mot den svenska spelmarknaden och de reglerade spelbolagen är bolag som har ett ansvar inför den svenska staten. De oreglerade spelbolagen omgärdas inte av de lagar och regler/restriktioner som gäller för reglerade spelbolag och kan därför kringgå dessa. Detta faktum medför att konsumentskyddet inte kan garanteras fullt ut och då är det ändamålsenligt för båda kategorier av spelbolag att tillse att konsumenter försäkras en sund marknad. Då kan både kommunikationen av samhällsansvar och de faktiska handlingarna riktade mot samhällsansvar vara en viktig del.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska spelmarknaden påverkar de reglerade och oreglerade spelbolagens förhållningssätt till samhällsansvar och deras kommunikation av detsamma (samt legitimiteten som efterföljer). En kvantitativ enkätundersökning har genomförts, varvid vi skickade ut webbenkäter med mail till en hel population av reglerade spelbolag och ett urval av oreglerade spelbolag.

  Studien visade att både de reglerade och oreglerade spelbolagen har en positiv syn på samhällsansvar. Trots att den svenska spelmarknaden påverkar de båda kategorierna på olika sätt så instämmer båda sidor om att ett avskaffande av monopolet är till fördel för dem på den framtida svenska spelmarknaden. Samhällsansvaret är för båda kategorierna bolag en viktig del, men om spelmonopolet avskaffas kommer det generella förhållningssättet till samhällsansvar att förbättras, då oseriösa aktörer försvinner från marknaden.

 • Lilliestam, Susanne
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Franska.
  Pataudgrins, sylves griffues et nains gris: Une étude sur la traduction en français de Ronya fille debrigand d’Astrid Lindgren2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [fr]

  Ce mémoire est une étude traductologique du suédois au français, concernant les mots

  inventés par Astrid Lindgren dans

  Ronya fille de brigand et spécifiquement les invectives,

  les jurons et les êtres (personnages inventés). Nous avons étudié les stratégies utilisées par

  la traductrice (selon Vinay et Darbelnet), la proximité avec la langue source ou la langue

  cible et le problème spécifique de traduire un livre pour la jeunesse du suédois au français.

  Notre conclusion est que les stratégies sont parfois difficiles à cerner mais que ce sont

  surtout des stratégies indirectes, que le texte est proche de la langue cible et qu’il y a un

  remplacement des mots inventés par des mots courants de la langue cible. Notre conclusion

  est que s’il n’existe pas une express

  ion identique dans la langue cible, il est probable que le

  traducteur remplace l’expression en question par une expression courante.

 • Knudsen, Angelica
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap.
  Balancing Power in the Middle East: A study of the purposes and effectiveness of the Iran Sanctions2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study has two main purposes; to study the reasons of why sanctions were imposed on Iran, and evaluating the success of the sanctions. The study suggests that the disclosure of the Iranian nuclear program had consequences on the power balance in the Middle East, with Iran imposing a threat to regional neighbours and worrying the international community, leading to the United Nations Security Council imposing heavy sanctions on Iran in 2006. The study aims to study why sanctions were imposed on Iran and argues that the reasons can be derived from the theories of

  balance of powerand logic of choice, suggesting that sanctions were the best available foreignpolicy tool for the international community to use as a means to balance Iran’s power ambitions. Secondly, the study aims to provide a new perspective to the debate on sanctions that historically has been stating that sanctions do not work, which contradicts policy makers’ frequent choice to use them. This study shows that sanctions have been successful to a certain extent in the case of Iran, explaining some of the reasons for the success. These reasons are explained by a theoretical framework, weighing the three purposes of sanctions; coercion, constraining and signallingagainst conditions for success such as significant levels of pre-sanction trade, psychological factors, democracy, and clearly defined sanction goals. The study concludes that Iran beingcompletely blocked from the international market, causing an economic decline mainly affecting the middle class, in combination with the election of the West-friendly president Rouhani has been some of the main reasons for the sanctions’ success.

 • Andersson, Tina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Berglöf, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Platschefen ur ett hållbarhetsperspektiv: En studie inom små- och medelstora byggföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att öka förståelsen kring platschefens roll i små- och medelstora byggföretag ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har undersökt vilka ansvarsområden och interna stöd en platschef kan ha, hur den psykosociala arbetsmiljön för platschefen är samt vilka kompetenser och erfarenheter som efterfrågas hos en platschef. Vidare har vi undersökt om det förekommer strategisk kompetensförsörjning av platschefer.

  Resultatet visar att små- och medelstora byggföretag i Dalarna upplever det svårt att rekrytera platschefer och vid nyrekryteringar söker de helst kandidater med erfarenhet av att vara platschef. Vidare värnar de om den rådande företagskulturen. Ansvarsområdena för en platschef är många dock finns interna stöd att tillgå. Den psykosociala arbetsmiljön upplever många av byggföretagen som svår att hantera. Vidare identifierar samtliga av deltagande respondenter att den största hälsorisken för en platschef i dagsläget är stress.

  Metoden som användes var kvalitativ och det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Fem respondenter deltog i studien och hade samtliga företagsledande positioner i respektive företag med insyn i platschefens roll. Det empiriska materialet analyserades och diskuterades utifrån tidigare forskning och teorier.

  Slutsatsen av studien blev att platschefens roll bevaras inte ur ett hållbarhetsperspektiv då kraven på de befintliga platscheferna ökar samtidigt som nya förmågor inte släpps in i rollen på grund av bristande erfarenhet.

 • Johansson, Michaela
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Lindblå, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  När chefen kränker eller mobbar: Att förstå och lösa relationer med faktaundersökningsmetoden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur sociala relationer på arbetet påverkas när det är den ansvariga chefen som utför mobbning eller kränkande särbehandling. Studien syftar även till att undersöka hur faktaundersökningsmetoden hanterar dessa problem. Detta är en norsk utredningsmetod som Falu kommun använder sig av. Semistrukturerade intervjuer genomfördes inom Falu kommun med sex stycken intervjupersoner varav fem av dem är chefer och en av dem är metodens handledare. De intervjuade cheferna innehar erfarenhet av rollen samt är högre upp i hierarkin än första linjens chefer. Metodens handledare leder arbetet med Falu kommuns faktaundersökningsmetod.

  I studiens resultat och analys identifierades fyra teman. Dessa teman är;

  kränkande särbehandling och mobbning, destruktivt ledarskap, faktaundersökningsmetoden och HR-funktionens placering. Intervjupersonernas svar och den teoretiska referensramen analyserades och diskuterades, vilket utmynnade i sju slutsatser. I dessa slutsatser framgår bland annat hur mobbning, kränkande särbehandling och destruktivt ledarskap kan motverkas, vad detta ger för konsekvenser samt faktaundersökningsmetodens styrkor och svagheter. Ett fynd i undersökningen är att maktobalansen och känslan av hjälplöshet är den största skillnaden i att bli utsatt av en chef jämfört med en medarbetare.

 • Palmgren, Emilia
  France’s and the UK’s Responses to the Libya Crisis2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper aims at analysing the 2011 Libyan crisis and France’s and the UK’s response to it.

  The research questions formulated in this study is:

  1) Should the principle of responsibility to

  protect override state sovereignty? 2) Did the principle of responsibility to protect violate

  Libya’s sovereignty? 3) How did France and the UK perceive the situation in Libya and how

  did they respond to it?

  The theoretical framework consists of two theories to help answer the

  questions formulated; the principle of responsibility to protect and neoclassical realism. The

  theories are later connected to humanitarian intervention, security concerns and the security

  dilemma. In the analytical framework, I will attempt to understand how France and the UK

  interpreted the situation in Libya, what they thought was a suitable response to the crisis and

  how they responded to it. The conclusion of this study is that the intervention in Libya can be

  divided into two different interventions: the protection of civilians and the regime change.

  The first part of the intervention did not violate Libya’s sovereignty as it was rightfully

  justified with the responsibility to protect principle but the second part of the intervention was

  violating Libya’s sovereignty as a regime change cannot be justified by the principle, which

  makes the research question very complex. Related to responsibility to protect and

  sovereignty the study will debate if the principle of responsibility should override state

  sovereignty.

 • Bengtsson, Viktoria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Enander, Linn
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  En studie om introduktionens påverkan på chefensförutsättning att lyckas i sitt chefskap: En kvalitativ studie om introduktionens koppling tillchefens påverkan på medarbetarskapet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktionsprocessen är viktig för den enskilde medarbetaren såväl som för organisationen.

  En bra introduktion kan ha en positiv inverkan på den nyanställdes känsla för organisationen

  såväl som för arbetsuppgifter, samt påverka hur länge den nyanställde blir kvar inom

  organisationen. Det är även viktigt för den nyanställde att socialiseras in i organisationen och

  hitta sin roll inom gruppen. Av denna anledning är det intressant att studera

  introduktionsprocessen såväl som organisationssocialisation.

  Syftet med studien är att undersöka hur introduktionen påverkar chefens förutsättningar att

  lyckas i sitt chefskap samt främja medarbetarskapet. Studien ska även bidra med potentiella

  verktyg för en bättre utformning av chefsintroduktion samt belysa vikten av en välgjord

  introduktion. Denna studie har genomförts på Falu Kommun som även är uppdragsgivare för

  studien. HR-avdelningen inom Falu kommun har tillsammans med fackförbundet Kommunal

  uppmärksammat att det finns en problematik kring introduktionen av nya chefer inom

  kommunen. Fokus ligger på de personalrelaterade delarna av introduktionen då det är inom

  dessa områden som problematiken uppdagats. Sju kvalitativa intervjuer har genomförts varav

  tre intervjuer med medarbetare respektive fyra med chefer.

  Det resultat som framkommit i denna studie är att respondenterna upplever att Falu kommun

  har en bra grund med de rätta byggstenarna för att kunna ta fram en välarbetad

  chefsintroduktion. Problematiken enligt respondenterna är att byggstenarna ännu inte hamnat i

  rätt ordning, samt att introduktionen sällan implementeras på grund av tidsbrist. Studien har

  även tydliggjort bristen av socialisering och relationsskapande moment som en del av

  introduktionsprocessen. Utöver detta pekade resultatet på att en välstrukturerad och bearbetad

  introduktion har en positiv påverkan på chefskapet.

 • Snell, Charis
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Matematikdidaktik.
  Programmering för problemlösning i matematik2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur deltagande i undervisning i programmering på grundskolan påverkar elevernas förmåga att lösa matematiska problem och att ta reda på vilka elevaktiviteter som används när programmeringsundervisningen som är kopplad till matematisk problemlösning genomförs. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie vilket innebär att tidigare forskning har sökts igenom för att kunna besvara frågeställningarna. Resultaten visar att ämnet är komplext och att det är svårt att dra några tydliga slutsatser utifrån den forskning som finns om ämnet. Många studier är positiva till programmering som ett sätt för elever att formulera och lösa problem. Den största kvantitativa undersökningen finner dock inget bevis för att elever får en ökad problemlösningsförmåga genom arbete med programmering. Andra studier, som har undersökt både arbete med robotar och spelbyggande med skärmbaserade programmeringsspråk, beskriver hur elever får en mängd positiva effekter från arbete med programmering, som ökad förståelse av matematiska begrepp, ökad problemlösningsförmåga och ökad uthållighet och motivation. Elevaktiviteter som används inkluderar strukturerade problem, fria utforskningar, styrning av robotar, spelbyggande, kollaborativt arbete och att lära ut matematik till andra elever.

 • Lundgren, Helen
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Nordkvist, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  En lyhörd HR-funktion?: - En kvalitativ fallstudie om hur chefer i en kommun uppfattar HR-funktionen och vad de efterfrågar för stöd i det vardagliga arbetet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  HR-funktioner har fått en allt viktigare roll i organisationer. Det har visat sig att HR-specialister ofta utför sina arbetsuppgifter utan direkt eftertanke vad aktörerna faktiskt efter-frågar och har behov av. Syftet med denna studie är att synliggöra hur en kommuns chefer uppfattar dess HR-funktion samt vilket stöd cheferna efterfrågar för att underlätta i deras var-dagliga arbete. Studien har sin utgångspunkt i en kvalitativ fallstudie där det utfördes semi-strukturerade intervjuer med sju av Borlänge kommuns chefer som var verksamma inom olika verksamhetsområden och hierarkiska nivåer. Resultatet av studien har synliggjort områden som HR-funktionen ansvarar för, liksom hur behoven av stöd varierar inom dessa. Fem fak-torer har identifierats som anses påverka HR-funktionens möjlighet att erbjuda ett effektivt stöd till kommunens chefer. Inom samtliga områden framkommer en tydlig efterfrågan av personliga relationer och gränsdragningar gällande ansvarsfördelningen mellan HR-specialisterna och cheferna.

 • Bride, Linda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Ågren Larsson, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Varför internationellt rekryterad vårdpersonal valt att stanna kvar hos arbetsgivaren: En fallstudie av Landstinget Dalarna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In order to reduce the shortage of health professionals, many health care providers in Sweden are recruiting internationally. Therefore, it is crucial to ensure employee retention. The purpose of this study was to describe what contributes to retention of internationally recruited employees at Landstinget Dalarna. The method used for this study was a case study which consisted of interviews with health professionals who have been recruited internationally. The study showed several potential causes for retention of internationally recruited employees at Landstinget Da-larna.

 • Bengtsson, Andréa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Pros, Roxanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Att mäta mänskliga resurser: Ur offentliga organisationers perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Emanuelz, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Nordh, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Det är lönen som räknas, eller?: En uppföljning av Ludvika kommuns lönesatsning påsocialsekreterare 20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har varit stor uppmärksamhet kring socialsekreterare och deras arbetslivssituation under

  de senaste åren. Denna fråga är relevant för alla parter på arbetsmarknaden och således ett

  centralt ämne för personal- och arbetslivsprogrammets slutliga examinationsuppsats.

  Följande uppsats

  syftar till att göra en uppföljning av lönesatsningen som gjordes på

  socialsekreterare i Ludvika kommun 2016. Empirin samlades in genom en metodkombination

  bestående av en Internetbaserad surveyundersökning till samtliga berörda socialsekreterare

  samt nio kvalitativa intervjuer. De teoretiska utgångspunkterna tar sin början i

  motivationsteorier med Maslows behovshierarki, Hertzbergs tvåfaktorteori samt kognitiv

  förväntningsteori. Den största delen i teoriavsnittet utgörs av teorin om arbetslivsförankring,

  vilket är författarnas egen översättning av job embeddedness som är skapad av Holtom,

  Mitchell och Lee (2006). En förklarande modell till denna teori har utformats och återkommer

  i resultatanalysen för att uppskatta graden av arbetslivsförankring på socialförvaltningen i

  Ludvika kommun.

  Resultatet

  visar att lönesatsningen till viss del uppfyllde sitt syfte då 30 av 34 personer

  fortfarande arbetar kvar på socialförvaltningen i Ludvika kommun. Däremot förde

  lönesatsningen en del negativa konsekvenser med sig då socialsekreterarna uttrycker

  frustration kring att det är mer än ett lönetillägg som krävs för att de ska stanna kvar på sitt

  arbete.

  Slutsatsen är att lönesatsningen kunde ha kommunicerats på ett bättre sätt för att gynna

  relationen och skapa förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare. I frågan om vad det är

  som gör att medarbetare väljer att stanna kvar på sin arbetsplats har det visat sig många

  gånger handla om andra faktorer än just lön.

 • Danielsson, Martina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Larsson, Mathilda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Vart är vi på väg?: En kvalitativ studie om att stärka järnvägsbranschens attraktivitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien grundar sig i ett uppdrag från Trafikverket där syftet var att undersöka hur en bransch kan arbeta strategiskt med att skapa attraktivitet och hur employer brand-arbete kan bedrivas. Fokus låg på järnvägsbranschen med anledning av att det är en bransch som upplever kompetensförsörjningssvårigheter och kan därför anses ha tappat i attraktivitet. Resultatet visar att det finns svårigheter avseende attraktivitetsarbete därför att en generell definition är komplex till följd av att individer efterfrågar olika saker. Det som är viktigt är dock att ett employee value proposition upprättas och att det som förmedlas även är det som levereras till medarbetarna. Attraktivitetsarbetet är därför kopplat till employer branding. Vid employer brand-arbete är det även viktigt att definiera målgrupp och att använda sig av kreativ marknadsföring där sociala medier med fördel kan användas. Resultatet visar även att järnvägsbranschen upplevs som en anonym bransch som inte når ut med tillräckligt mycket information om vad de kan erbjuda. Medverkande intervjupersoner menar att järnvägsbranschen behöver bli bättre på att synliggöra sig bland annat genom att visa upp sig på skolor och sända material till studie- och yrkesvägledarna med information om vilka utbildningar som finns.

  Employer brand-specialister från fyra olika företag samt fem studie- och yrkesvägledare har deltagit i studien via semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa metoden har bidragit till att ge ett djup och förståelse för studiens frågeställningar. En analys gjordes utifrån teorier kring "det förändrade arbetslivet", employer branding, attraktivt arbete och marknadsföringsstrategier. Analysen visar att det föränderliga samhället ställer andra krav på arbete, men samtidigt belyses att kraven skiljer sig åt beroende på vem som tillfrågas. Att använda sig av väl uttänkta marknadsföringsstrategier kopplat till vad det är en organisation vill nå ut med är därför en viktig del i bedrivandet av ett employer brand-arbete, och särskilt viktigt för järnvägsbranschen.

 • Andersson, Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Den kvinnliga patientens erfarenhet och upplevelsevid akut kranskärlssjukdom, en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den vård som bedrivs vid akut kranskärlssjukdom är idag bristande när det gäller

  jämställdhet. Männen har varit och är dominerande i den forskning som bedrivs

  om kranskärlssjukdom, vilket utsätter kvinnan för risk vid både diagnos och

  behandling av sjukdomen. Det råder bristande medvetenhet om genusperspektiv

  vid vårdandet av akut kranskärlssjukdom, och mer forskning behövs för att

  uppmärksamma sjuksköterskans behov av att tillämpa detta förhållningssätt.

  Syfte

  Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva den kvinnliga patientens

  erfarenhet och upplevelser vid akut kranskärlssjukdom.

  Metod

  Studien genomfördes som en litteraturöversikt där tio kvalitativa artiklar

  granskades. Databaserna PubMed, CINAHL och Google Scholar användes vid

  sökningen.

  Resultat

  Resultaten i denna litteraturöversikt visar hur den inlärda förväntan om typiska

  symptom och tecken på akut kranskärlssjukdom påverkat kvinnorna vid tolkningen

  av deras symptom. Under sjukdomsförloppet framkom även hur kvinnorna

  förminskade och förnekade allvaret i situationen. Symptomen kunde kopplas till

  mindre allvarliga åkommor, biverkningar av en ny medicin eller bortförklaras med

  stigande ålder.

  Slutsats

  En djupare förståelse för hur kvinnor reagerar vid debuten av akut

  kranskärlssjukdom är nödvändig för att sjuksköterskor ska kunna agera adekvat då

  kvinnan inkommer till sjukhuset.

 • Hurri, Edda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Fredin, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Bemötande av föräldrar till sjuka barn - enlitteraturstudie om föräldrars perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Att föräldrar är med i vården av sitt sjuka barn har många fördelar

  och är något att sträva efter. Samtidigt kan föräldrar känna sig stressade och osäkra

  och har ofta ett behov av att rådfråga en sjuksköterska.

  Syfte:

  Syftet var att beskriva föräldrars förväntningar på och upplevelse av

  sjuksköterskans bemötande i omvårdnad av barn med sjukdomar.

  Metod:

  Studien genomfördes som en litteraturstudie och artikelsökning gjordes i

  Cinahl.

  Resultat:

  Tre domäner utformades efter resultatet. Föräldrars förväntningar,

  upplevelser samt deras syn på gott bemötande. Resultatet visade att föräldrar har

  stort informationsbehov och önskar en nära relation med sjuksköterskan. De är

  oroliga över att bli dömda av sjuksköterskan och önskar att bli stärkta i sin

  föräldraroll.

  Slutsats:

  För att föräldrar skall känna sig inkluderade i vården av sitt barn krävs

  god kommunikation med mycket information samt ett starkt partnerskap.

 • Granerot, Linda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Östling, Nina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Perspektiv på humor inom omvårdnad: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Redan på 300-talet f. Kr. undersökes humor och dess effekter på

  människan. Senare forskning har visat att humor och skratt har goda effekter på

  människors hälsa. Att sjuksköterskan ser patienten som en helhet och inte bara en

  sjukdom är en viktig aspekt i omvårdnaden.

  Syfte:

  Syftet var att beskriva betydelsen av humor för sjuksköterskor och patienter

  i vården samt hur sjuksköterskan kan använda humor som ett redskap i

  omvårdnaden.

  Metod:

  En litteraturöversikt som genomförts utifrån 15 vetenskapliga artiklar.

  Resultat:

  Humor visade sig vara ett sätt att underlätta kommunikation mellan

  patient och sjuksköterska. Humor kunde även användas för att skapa trygghet för

  patienten och kunde även lindra smärtupplevelse. Timing, patientens status och

  kulturella skillnader visade sig påverka hur humorn uppfattades.

  Konklusion:

  Resultatet av denna litteraturöversikt pekar på att humor kan

  användas som ett redskap i omvårdnaden om det används på rätt sätt. Humor hade

  betydelse för både sjuksköterskor och patienter i vården och både positiva och

  negativa upplevelser framkom. Litteraturöversiktens resultat tyder på att de

  positiva upplevelserna var mest betydande, men att det är viktigt att sjuksköterskan

  tar patientens hela situation i beaktande innan humorn används som ett redskap.

 • Hammarbäck, Amanda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ohrmhierta, Nadja
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Våld på akutmottagningar med fokus påsjuksköterskors arbetssituation: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  : Våld på arbetsplatser och då särskilt inom sjukvården är ett växande

  problem. Akutmottagningar utgör en av de största riskavdelningarna för

  sjuksköterskor att drabbas av våld från patienter och deras anhöriga. En

  akutmottagning har öppet dygnet runt vilket resulterar i ett stort patientflöde och en

  ökad arbetsbelastning för sjuksköterskor.

  Syfte

  : Syftet med litteraturöversikten är att belysa våld på akutmottagningar med

  fokus på sjuksköterskans upplevelser och arbetssituation.

  Metod

  : Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Resultatet baseras på 15

  vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats.

  Resultat

  : Att arbeta som sjuksköterska på en akutmottagning innebär en risk för att

  utsättas för verbalt och/eller fysiskt våld från såväl patienter som deras medföljande.

  Den grupp av sjuksköterskor som oftast drabbas av våld är yngre kvinnor med kort

  arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård. Det verbala våldet dominerar jämfört med

  fysiskt våld. Våld skapar en mängd olika känslor hos sjuksköterskor, bland annat

  rädsla, oro, ångest, ilska och en form av acceptans. Känslorna kan ha en inverkan på

  sjuksköterskors förmåga att ge en optimal vård. De flesta som utsatts för våld under

  sitt arbetspass valde att inte rapportera det vidare uppåt i organisationen.

  Slutsats

  : Runt om i världen visar statistik på att en nyutexaminerad ung kvinnlig

  sjuksköterska som börjar arbeta på en akutmottagning har en hög risk att utsättas för

  våld från patienter jämfört med äldre med längre erfarenhet. Sjuksköterskors

  arbetssituation och hälsa påverkas negativt av våld. Det ger en ökad risk för

  sjukskrivning och vantrivsel på arbetet. Utsatta sjuksköterskor upplever att de inte

  kan ge optimal omvårdnad under ett våldsamt möte. Resultatet visar också på att

  många sjuksköterskor efterfrågar mer utbildning och tydligare rutiner kring

  hantering och rapportering av våld.

 • Eresjö, Cassandra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Hallgren, Frida
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  En god arbetsmiljö genom ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att beskriva hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas effektivt så att det bidrar till en bra arbetsmiljö. Tidigare forskning lyfter bland annat ledarskapets betydelse och vikten av att involvera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet. Forskningen visar också att det hårda och tekniska delarna ofta prioriteras före de psykosociala bitarna. Det empiriska materialet insamlades genom en metodtriangulering bestående av en fokusgruppsintervju och en enkätundersökning på ett företag i Sverige. Resultatet visar att respondenterna lyfter flera olika delar som viktiga för att kunna bedriva ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Studien utmynnade i slutsatserna att SAM kan bedrivas effektivt om det finns ett helhetstänk där alla delar i arbetsmiljön är viktiga. Det har visat sig att den psykosociala arbetsmiljön är svårare att behandla än den fysiska arbetsmiljön. Ledarskapet är en del som har visat sig vara av betydelse för hur arbetsmiljöarbetet lyckas, dessutom lyfts den ekonomiska aspekten som viktig för möjligheten att kunna bedriva ett effektivt SAM.

 • Backhans, Sandra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Jansson, Madelene
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Vedertagna metoder som främjar viktnedgång hosvuxna med fetma och övervikt: - En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Övervikt och fetma är ett ökande problem i världen. Det finns idag

  flertalet faktorer som bidrar till att befolkningen blir överviktig, som bland annat

  en ökad tillgång till onyttig mat med hög fetthalt och en stillasittande livsstil.

  Övervikt och fetma är även en riskfaktor till flertalet sjukdomar som bland annat

  hjärt- och kärlsjukdomar.

  Syfte:

  Att belysa vedertagna metoder som kan främja viktnedgång bland vuxna

  individer med fetma och överviktsproblematik.

  Metod:

  Studien genomfördes som en litteraturöversikt där 15 artiklar har använts

  för att besvara studiens syfte och frågeställning. Sökningarna gjordes i databaserna

  Cinahl och PubMed.

  Resultat:

  Viktnedgång handlar till stor del om att ändra på levnadsvanor som kost

  och motion.Andra metoder som tycks främja viktnedgång är stresshantering och

  olika tekniska hjälpmedel som främjar individens egna förmåga. Även

  självövervakning i form av att skriva ner kaloriintaget varje dag och fysisk

  aktivitet i minuter hjälper individer till att gå ner i vikt. Motivation och utbildning

  om kost och motion är faktorer som främjar individernas egen förmåga till att gå

  ner i vikt.

  Slutsats:

  Det finns flertalet olika metoder som kan hjälpa individer att gå ner i vikt,

  att ändra kost och motionsvanor är en viktig grund. Trots att övervikt och fetma är

  ett växande problem världen över finns det lite forskning om vad sjuksköterskan

  kan göra för att hjälpa dessa individer och därför behövs mer forskning kring detta.

 • Johansson, Caroline
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Eriksson Winter, Melina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnadtill patienter med drog- och alkoholmissbruk: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Patienter med drog- och alkoholmissbruk riskerar många

  komplikationer till följd av missbruket. Missbruket leder till många dödsfall varje

  år och är en stor kostnad för samhället. Patienter med missbruksproblematik

  upplever att de behandlas orättvist i omvårdnaden. Sjuksköterskor anser att

  omvårdnaden av den här patientgruppen är komplex.

  Syfte:

  Syftet är att sammanställa forskning om sjuksköterskors inställning och

  upplevelser av att vårda patienter med drog- och alkoholmissbruk inom både

  somatisk och psykiatrisk vård.

  Metod:

  En litteraturstudie, med 16 vetenskapliga artiklar, 12 med kvalitativ metod

  och fyra med kvantitativ metod.

  Resultat:

  Resultatet presenterades i olika kategorier som var: ”Att vara osäker”,

  ”Att känna sig otillräcklig”, ”Att känna sig inkompetent i sin roll”, ”Att

  kommunicera med patienten” samt ”Att vara ensam eller i team”.

  Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i omvårdnaden med den här

  patientgruppen. Kunskapsbrist beskrevs i samband med omvårdnaden samt känslor

  som ångest och stress. En del relationer mellan sjuksköterska och patient baserades

  på misstro och några sjuksköterskor uttryckte en vilja att förbättra omvårdnaden

  med den här patientgruppen.

  Slutsats:

  Utifrån denna litteraturstudie kan slutsatsen dras att sjuksköterskor kan

  uppleva brister i omvårdnaden av patienter med drog- och alkoholmissbruk.

  Bristerna visar sig genom osäkerhet, otillräcklighet, känsla av inkompetens, i

  kommunikationen med patienten och samverkan i teamet. Utbildning, kunskap,

  samverkan och engagemang visar sig vara viktiga faktorer som kan påverka

  kvaliteten på omvårdnaden av den här patientgruppen. Det innebär således att det

  finns ytterligare behov av att utveckla både kunskapsläget och rutinerna när det

  kommer till denna typ av vård.

 • Hanslofva, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Lindman, Linnea
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans bemötande av oro och ångest hos patientermed cancer inom palliativ vård - en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Patienter med obotlig cancer har ofta kontakt med den palliativa

  vården, och kan mer eller mindre lida av oro och ångest. Sjuksköterskans ansvar

  och arbete för att tillgodose patientens behov och verka för en god omvårdnad

  anses vara viktigt. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson har använts som grund i

  litteraturöversikten för att belysa upplevelsen av lidande, däribland oro och ångest.

  Syfte:

  Syftet var att belysa sjuksköterskans attityder till att bemöta oro och ångest,

  innefattande existentiella problem, hos patienter med obotlig cancer och vilka

  åtgärder som identifieras för att kunna främja ett gott bemötande inom palliativ

  vård.

  Metod:

  En litteraturöversikt baserad på 13 artiklar med både kvalitativ och

  kvantitativ metod.

  Resultat:

  Resultatet påvisade att vikten av en trovärdig och delaktig

  kommunikation var betydande för att möjliggöra patientdelaktighet.

  Sjuksköterskor uttryckte behov av utbildning om hur de skall kunna bemöta

  patientens oro och ångest samt existentiella frågor. Attityden till att utföra åtgärder

  ansågs ha en avgörande roll för hur behov och känslor bemöts.

  Konklusion:

  Efterfrågan av vidare utbildning kring hur sjuksköterskorna bland

  annat skall bemöta oro och ångest identifierades hos patienterna. Sjuksköterskan

  har därför en central och viktig roll i den palliativa vården.

 • Kadi Bouchakour, Sadek
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Franska.
  L’image et le rôle de Zahra dans La Nuit sacrée de Tahar Ben Jelloun: The image and the role of Zahra in Tahar Ben Jelloun’s The Sacred Night 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [fr]

  Ce travail vise initialement le rôle et l’image de Zahra/Ahmed qui représente la femme marocaine bucolique dans le roman

  La Nuit sacrée de Tahar Ben Jelloun qui lutte pour chercher son identité féminine perdue. Pour cela, nous avons utilisé au début de notre analyse le schéma de Greimas car il nous a aidé à montrer le rôle de Zahra/Ahmed dans le récit. Nous avons également approfondi notre travail en analysant l’environnement familial de Zahra et ses relations, la libération du corps, l’aspect religieux, l’obéissance dans le but de confirmer la tragédie de Zahra qui reflète la femme rurale au Maroc. Enfin, notre travail s’est achevé avec une étude sur le statut de la femme dans la société traditionnelle, à travers le personnage principal du récit, dans les sociétés traditionnelles patriarcales dans lesquelles l’homme instaure son pouvoir sur la femme.

 • Muñoz Åhlén, Anna-Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  El diálogo creativo en El cuarto de atrás : La búsqueda de una identidad en la memoria colectiva2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  Esta tesina tiene como objetivo analizar la relación entre C. y el interlocutor misterioso en

  El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. Intentaremos averiguar qué recuerdos aparecen por medio del diálogo entre los interlocutores. Partiendo de allí, el trabajo enfocará qué recuerdos de infancia aparecen por medio del diálogo y de qué manera han influido en el personaje C. en el tiempo real de la creación de la novela. Como apoyo de interpretar la identidad del personaje nos apoyaremos principalmente en un estudio de Christina Rollins y haremos una breve comparación entre sus ideas jungianas con las del existencialismo. El personaje principal de la novela padece una amnesia por el trauma de sus recuerdos de infancia en la Guerra Civil española. A pesar de su angustia existencial, la adulta C. intentará, con la ayuda del interlocutor misterioso, escribir sus memorias en un acto de valentía de crear. Los recuerdos que aparecen de forma recurrente son los viajes de la juventud, los juegos, la fuga y su primera amiga íntima. En cuanto a la interpretación del comportamiento de la adulta C. vemos la pasividad, el miedo, los cambios emocionales y la vergüenza, pero el rasgo principal que define su identidad es la valentía.

 • Hanspers, Caroline
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Akselsson, Louise
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Negativa aspekter i hållbarhetsredovisningar: En studie om i vilken utsträckning negativa aspekter tasupp i hållbarhetsredovisningar hos de 500 största företageni Sverige2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar tolka innehållet i hållbarhetsredovisningar för att se om de gör det

  som de är menade att göra nämligen att ge en balanserad bild av företagens hållbara arbete

  där det tas hänsyn till både deras positiva och negativa aspekter. Tidigare forskning menar

  att hållbarhetsredovisning kan ses som ett verktyg för att marknadsföra sitt företag då

  företag tenderar att endast ge ut information om sina positiva aspekter, vilket gör att det

  då inte ger en balanserad bild av företagets hållbara arbete.

  Syftet är att redogöra i vilken utsträckning negativa aspekter tas upp i

  hållbarhetsredovisningar, samt vilka faktorer som kan ge en förklaring på detta.

  Metoden som tillämpats i denna studie är innehållsanalys av sekundärdata i form av

  hållbarhetsredovisningar utgivna av företag i Sverige. Det är den senaste utgivna

  rapporten som finns tillgänglig som tolkats.

  Slutsatserna i denna studie var att alla de företag som ger ut en hållbarhetsredovisning

  skriver om både sina positiva och negativa aspekter, dock skrivs de negativa aspekterna

  om i betydligt mycket mindre utsträckning än vad de positiva aspekterna skrivs om. Det

  hittades inget samband mellan de olika faktorerna samt andelen negativa aspekter som

  ges ut.

 • Moberg, Victoria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Haglöf, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Redovisning av intellektuellt kapital: En kvantitativ studie av företag noterade på First North Stockholm2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel:

  Redovisning av intellektuellt kapital

  - En kvantitativ studie av företag noterade på First North Stockholm

  Författare:

  Victoria Moberg och Malin Haglöf

  Bakgrund:

  Intellektuellt kapital är tillgångar som många gånger inte kan tas upp i balansräkningen, då de oftast inte uppfyller kraven för en immateriell tillgång enligt standarden IAS 38. Denna studie undersöker i vilken utsträckning företag på en mindre reglerad marknadsplats redovisar intellektuellt kapital i den frivilliga delen av årsredovisningen.

  Syfte:

  Syftet är att presentera en översikt av hur mycket intellektuellt kapital som redovisas i varje kategori (strukturkapital, humankapital och relationskapital), samt hur det skiljer sig beroende på bransch och storlek.

  Metod:

  Innehållsanalys används för att mäta i vilken utsträckning intellektuellt kapital redovisas genom att räkna antal förekommande begrepp kopplat till intellektuellt kapital i företags årsredovisningar.

  Slutsats:

  Relationskapital är den kategori som redovisas i störst utsträckning, vilket överensstämmer med majoriteten av tidigare forskning samt legitimitetsteorin. Det finns däremot ingen positiv korrelation mellan företags storlek och redovisning av intellektuellt kapital. Inte heller visas någon signifikant skillnad beroende på branschtillhörighet. Studiens resultat skiljer sig från tidigare forskning samt intressent- och legitimitetsteorin. Teorierna räcker inte som förklaring i vilken utsträckning börsnoterade företag på en mindre reglerad marknadsplats redovisar intellektuellt kapital.

 • Wijk, Helle
  et al.
  Nordin, Susanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska Institutet.
  Vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande2017Inngår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, nr 2, 156-166 s.Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Medvetenheten om vårdmiljöns betydelse för patientens hälsa ökar världen över. Det syns tydligt då vårdprogram, nationella riktlinjer och standarder inom vård och omsorg i ökad grad beaktar aspekter av den fysiska miljöns betydelse för god vård. Även ett stort antal forskningsartiklar har presenterats genom åren som illustrerar betydelsen av arkitektur och design. Exempel på nya rön är vikten av en tillgänglig vårdmiljö som är lätt att tolka och förstå, vikten av en vårdmiljö där det finns möjlighet till privathet, samt inte minst en estetiskt tilltalande miljö som visar respekt och värdighet för besökaren. För att nya forskningsrön ska komma patienter och vårdare till gagn krävs att dessa implementeras i praktiken. En viktig utgångspunkt är dialogen mellan företrädare för vård, arkitektur, design och kultur och att deras kunskapsbidrag samspelar utifrån en gemensam övertygelse om att detta främjar patientens hälsa och välbefinnande. I denna artikel diskuteras hur olika delar och innehåll i miljön påverkar varandra och måste ses i sitt sammanhang.

 • Johansson, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Japanska.
  Change in Meaning in the Swedish Dub of Spirited Away: A translation study on dubbing using a pivot language2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper aims to study the results of dubbing from Japanese to Swedish using a pivot language. The author examines the Swedish dubbed version of the Japanese animated film

  Spirited Away by comparing it to the original version and finding differences in what in-formation is conveyed through the dialogue. Because the Swedish dubbed version has been translated using the English language script as a base, the English dubbed version is also examined. The findings are then presented, categorized and analysed according to where the changes have appeared and what they consist of. Finally, the results are dis-cussed and compared to previous findings in the field. The study finds how many lines of dialogue have been altered, and that the use of a pivot language has greatly increased the number of altered lines, although no proof was found of an increased amount of mistrans-lations. The increased amount of altered lines leads to the conclusion that the usage of a pivot language can be problematic.

 • Maryse Mukherjee, Julie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Dilkaute-Berse, Laura Kim
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Use of social networking services for job-seeking purposes: Under consideration of German students’ personality and their attitude towards social networking services2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract:

  In recruiting factors such as experience and education are important for recruiters but also soft skills such as personality are considered. While education and experience can be learned, personality can hardly be changed and influences people’s behaviour. Job-seeking has evolved over the last decade from using traditional offline channels to including online channels in the search. Thus, reaching suitable candidates for employment requires the use of the right recruiting channels both online and offline. Therefore, one needs to know what kind of people use what channels for job-seeking. As online recruiting is gaining popularity, this research focuses on two factors that appear to be influencing job-seeking behaviour via social networking services (SNS).

  The aim of this paper is to investigate the relationships between students’ personality traits, their attitude towards SNS and usage of SNS for job-seeking purposes. Hypotheses were formulated in the conceptual framework related to the Big Five Inventory, the conceptualised attitude towards social media and three dimensions (past, passive & future) of use of SNS for job-seeking purposes for the three SNS Facebook, LinkedIn and Xing. These were tested by means of correlation analysis, regression analysis. The data for these analyses were collected using an online survey forwarded to German students by means of judgemental and snowball sampling.

  The results of this study show that regarding personality traits, i.e. openness, conscientiousness, agreeableness and neuroticism, no relationships were found with a favourable attitude towards SNS. Moreover, the hypothesis that a favourable attitude towards SNS has a positive relationship with the use of SNS for job-seeking purposes can be slightly supported.

  In conclusion, in the German context at this moment in time, based on the conducted study, there seems to be no advantage for organisations to concentrate their recruiting on specific SNS (Facebook, LinkedIn, Xing) to attract people according to the personality traits businesses desire from their future staff, but in relation to what kind of jobs are offered, i.e. full-time, internship, student jobs, some SNS are more suitable than others.

 • Anbary, Atefeh
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Nguyen, Linh
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Knowledge retention in Vietnam-based ManagementConsulting SMEs2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim:

  The overall aim of the thesis is to describe and understand how Vietnam-based

  management consulting SMEs retain organizational knowledge in cases of employees’ departure

  and further develop strategies for knowledge retention.

  Methodology:

  Qualitative research via semi-structured interviews in 2 Vietnam-based

  management consulting SMEs (1 medium-sized company and 1 small company) was conducted.

  Findings:

  Knowledge retention is still a rather new concept in the Vietnamese context,

  interestingly, however; some knowledge retention initiatives have been unconsciously

  implemented by Vietnam-based management consulting SMEs. Small-sized companies, which

  suffer more from resource scarcity in terms of human, finance, time, tend to be less active in

  knowledge retention than medium-size companies. More efforts have been put in retaining tacit

  knowledge by management consulting SMEs in Vietnam. Among the factors influencing

  knowledge retention, leadership is seen to be the key factor to decide the successful

  implementation of knowledge retention of Vietnam-based management consulting SMEs.

  Vietnamese culture is also found to have indirect impacts (either positive or negative) on

  knowledge retention through other factors (leadership, organizational culture, personal attitudes),

  however the effect of national culture on knowledge retention varies from firm to firm, largely

  depends on SMEs’ leadership.

  Practical implications:

  Considering the important roles of leaders in the implementation of

  knowledge retention, training on leadership skills is highly recommended. Furthermore, trainings

  on interpersonal skills and personal attitudes towards knowledge retention also need attention.

  On top of that, it is essential to build up an organizational culture that facilitates knowledge

  retention and provides appropriate organizational supports (affordable IT systems that suit

  SMEs’ needs, extrinsic together with intrinsic rewards). Last but not least, knowledge retention

  activities are recommended to be integrated into daily operations to cope with the issues related

  to time constraints faced by management consulting SMEs.

 • Abuhajaj, Ayham
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Lampis, George
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi.
  Strategy Formulation Process in Crisis Management: Volkswagen Case Study2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim:

  The aim of this study is to understand what strategies are used over time by a company facing a transgressional CSR crisis, in order to regain legitimacy, and towards which stakeholder group these strategies are directed.

  Methods:

  In order to achieve our aim, Qualitative case study based on secondary data published by Volkswagen as well as news articles were used to identify what strategies the company used over time.

  Results:

  To be able to answer our aim, different theoretical lenses were used; SCCT response strategies, legitimization strategies, strategy formulation process and stakeholder theory. Therefore, four main different strategies were identified, minimize attribution, blind adaptation to strategy 2025, US differentiation and internal moral reasoning. The former two were addressed to all stakeholders while the latter two were concerned with specific stakeholder groups.

  Conclusions:

  Strategy formulation process during a transgressional CSR crisis is a complex procedure and literature on crisis management should move away from static frameworks towards a more dynamic understanding of how strategies can come to life. Coupled with the complexity of societal expectations in general, a company might have to adopt the paradoxical approach even for one stakeholder. Lastly, an addition to Situational Crisis Communication Theory is proposed.

 • Eriksson, Karin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Törnkvist, Kristina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Hur kan rehabiliteringsarbete förbättras?: En studie av en kommuns rehabiliteringsarbete i syfte att kartlägga interna förbättringsmöjligheter.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utgår ifrån en kommun vars sjukfrånvarostatistik är bland de högsta i landet. Vi har fått möjlighet att undersöka i vilken grad kommunens chefer känner till och arbetar efter uppsatt policy i rehabiliteringsärenden, deras attityd gentemot denna samt om och i förekommande fall, vad de anses saknas i policyn. Vi har även att undersökt vilka faktorer som har en positiv inverkan på rehabiliteringsprocessen.

  Teorin utgår från faktorer som enligt forskning visat sig ha en positiv inverkan på långtidssjukskrivna, exempelvis arbetsanpassning, tidig återgång i arbete samt social kontakt mellan arbetsgivare och sjukskriven. Metoden har främst utgått från ett kvantitativt förhållningssätt, då vi använt enkäter för att samla in material till undersökningen. Samtidigt finns kvalitativa drag då materialet både analyserats kvantitativt samt kvalitativt.

  Resultatet visar att cheferna till stor del känner till och arbetar efter kommunens policy. Cheferna visar en positiv attityd till att erbjuda medarbetare förändringar som innebär en snabbare återgång i arbete men inser även att det kan finnas begränsningar både i arbetets karaktär samt kommunens resurser. Slutsatserna visar att kommunen har flera möjligheter att förbättra sitt rehabiliteringsarbete för att möjliggöra till att medarbetaren snabbare kan återgå i arbete. De behöver bland annat utbilda sina chefer i presenterade faktorer som har positiv inverkan på rehabilitering samt samverkan.

 • Brissman, Linn
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Jannesson, Carina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kompetens eller utstrålning?: Rekryteringsprocess i kommunal förvaltning, en blandning av objektivitet och subjektivitet i en dynamisk process2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa hur rekryteringsprocessen inom offentlig förvaltning går till samt vilka aspekter som kan komma att påverka processens genomförande och utfall. Till denna studie har kvalitativ metod använts där en fallstudie har genomförts. I fallstudien har intervjuer kombinerats med vinjettstudier för att ge en djupare bild av respondenternas erfarenheter kring rekrytering. Sammanlagt har sju personer som alla arbetar med rekrytering intervjuats. De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie speglar områdena rekrytering, subjektivitet, hållbarhet, offentliga förvaltning, ledarskap samt organisationskultur. Resultatet av denna studie har analyserats genom en tematisk innehållsanalys som fokuserar på att se mönster mellan intervjuerna och i enskilda intervjuer i syfte av att få en större förståelse för respondenternas utsago. Denna studie visar att det finns flera faktorer som påverka rekryteringsprocessen inom offentlig förvaltning och som blir avgörande för dess utfall. Exempelvis är subjektivitet en faktor som alltid är närvarande oavsett respondenternas försök till absolut objektivitet. Subjektiva faktorer som utstrålning och första intryck vägs in i den sammantagna bedömningen av kandidaten. I förhållande till detta visar resultatet att respondenternas kunskaper och erfarenhet kring rekrytering också påverkar och får betydelse för rekryteringsprocessen. Slutligen visar studien betydelsen av HR-funktionen som en nyckelroll i organisationen, dels genom att stödja de rekryterande cheferna i deras arbete men också för att utveckla och driva arbetet med hållbarhet inom hela organisationen, vilket även innefattar arbete med rekrytering.

 • Klang, Victoria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Aufrecht, Josefine
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Engagemang – konsten att skapa attraktivitet iarbetslivet: En kvalitativ studie om hur en kommun kan arbeta för attminska personalomsättning bland socialsekreterare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay has been to find out how a commune can work with commitment as

  a part of the attractive work in order to reduce staff turnover among social workers.

  Furthermore, the essay refers to contribute the theoretical knowledge in the field. In order to

  achieve this purpose ten semistructured interviews were conducted, of which eight were with

  socialworkers and two with unit managers of the social workers in the commune studied. The

  result showed that the definition of engagement also includes the feeling of caring and

  wanting to do more than you’re expected to. The result also showed that the social workers

  engagement are affected of work features, the organization, the leadership and the team of

  colleagues. Another result show that theese contents can not be statically prioritized, but

  instead should be put in relation to to the group and the individual's current needs. Based on

  what was identified as the current needs of the social workers, a result was also a number of

  development proposals for how the commune and unit managers for social security workers

  can work to create engagement.

 • Blank, Therese
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Kovler, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Pension - investeringen som glöms bort: En studie av pensionsmedvetenheten i ett tjänsteproducerandeföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om pension och pensionskunskap med inriktning tjänstepension i ett

  svenskt tjänsteproducerande företag. Undersökningen visar på att en komplexitet samt en

  kunskapsosäkerhet råder på det svenska pensionsområdet samt att intresset för ämnet överlag är

  lågt. Den här studien riktar in sig på att identifiera bakomliggande orsaksfaktorer till detta på

  undersökningsföretaget samt att även analysera ämnet utifrån ett HR-perspektiv. I studien

  används både en kvantitativ och kvalitativ metod i form av webbaserade enkäter samt

  fokusgruppsintervju för ökad trovärdighet och tillförlitlighet. Den teoretiska referensramen i

  undersökningen baseras på en sammanställd nulägesanalys av pensionsområdet i Sverige,

  definition av tjänstepension och faktorer som kan påverka pensionen, sedda bland annat ur

  perspektiv på mångfald och jämställdhet. Dessa faktorer ställs sedan mot det empiriska

  materialet för att sedan analyseras och diskuteras i förhållande mot de teoretiska

  utgångspunkterna i referensramen. HR-funktionens roll gentemot pensionskunskapen undersöks i

  denna studie samt även frågeställningen om att det finns ett samband mellan pensionsavgång vid

  viss pensionsålder och individens pensionskunskap. Detta diskuteras senare i studiens

  diskussionsdel både i förhållande till det erhållna resultatet och den ovannämnda teoretiska

  bakgrunden.

  Studien avslutas med en slutsats om HR-s roll som pensionsinformatör samt förslag till vidare

  forskning på pensionsområdet med bland annat fokus på ett bredare HR-fält. Även ett

  proaktivt förbättringsförslag presenteras för undersökningsföretagets räkning med fokus på att

  främja och sprida pensionskunskapen inom organisationen.

 • Martinsson Hansen, Antonia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Rosén, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Personal och arbetsliv.
  Humankapital i statens tjänst: En fallstudie av Länsstyrelsen Dalarna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien baserades på ett uppdrag från Länsstyrelsen Dalarna att undersöka den psykosociala

  arbetsmiljön inom organisationen med avgränsning till arbetsbelastning, arbetstakt och

  måltydlighet. Syftet med studien var att skapa förståelse för förhållandet mellan offentlig

  sektor som kontext, psykosocial arbetsmiljö och humankapital. Vidare var syftet att utforma

  en handlingsplan till Länsstyrelsen Dalarna för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön

  inom organisationen. De teoretiska utgångspunkterna bestod av teorier kring offentlig sektor

  med fokus på tillsyns- och förvaltningsmyndigheter, och psykosocial arbetsmiljö. En

  grundläggande teori för studien var Job Demands-Resources Theory. Teorier kring

  humankapital och kunskapsintensiva medarbetare har också använts.

  Studien var kvalitativ och personliga intervjuer genomfördes med sex (6) medarbetare, och

  två gruppintervjuer gjordes med två (2) fackliga representanter respektive tre (3) chefer.

  Resultat och analys visade att medarbetarna upplevde en hög arbetsbelastning och otydliga

  mål. Individuella och subjektiva åsikter och upplevelser hade inverkan på resultatet.

  Slutsatserna var att det finns ett komplext förhållande mellan offentlig sektor, humankapital

  och medarbetarnas uppfattningar om den psykosociala arbetsmiljön, och att det förekommer

  olika förhållanden på olika nivåer inom den psykosociala arbetsmiljön. Att beakta

  organisationens resurser och krav visade sig ha betydelse för den psykosociala arbetsmiljön

  och arbetet med att förbättra den. Åtgärder som föreslogs var bland annat en bredare syn

  gällande kompetensförsörjning.