du.sePublications
12345 101 - 150 of 212
rss atomLink to result list
Permanent link
 • Johnsson, Eva
  et al.
  Växjö universitet.
  Svensson, Kerstin
  Lunds universitet.
  Tvånget i tvångsvården2006In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 43, no 4, 23-38 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our main aim is to understand the phenomena coercion by regarding how it is created and maintained during coercive care of drug abusers in Sweden. In this article we follow processes through coercive care by stories from social workers and clients. 23 interviews were conducted with 13 social workers in the social services and 10 persons who have been under coercive care. The material derives from two parallel studies where the social services work has been in focus. The interviewees’ stories elucidate actions and interaction throughout the coercive care. Hereby they describe a process where the drug user first is transformed from a subject to an object. When the care continues in to voluntary treatment the objectification of the drug user ceases and turns into a re-subjectification, where the disciplined can regain influence on his life, but this time as disciplined. We argue that coercion is a process of both objectification and re-subjectification and that coercion is productive since it produces changed identities.

 • Rydström, Julia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Mångs Tengström, Magdalena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Kunskap om kultur – ett bidrag till en ökad medvetenhet om sig själv och andra: Socialsekreterares syn på betydelsen av kunskap om kultur i socialt arbete2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how social workers look at the importance of

  knowledge of culture in social work. A qualitative interview study was used in which five social workers were interviewed. The results were then analyzed based on previous research and culture as a theoretical framework. The study shows that social workers believe that knowledge of culture is of great importance in their practical social work. Knowledge of culture was seen as a contribute to a further understanding of different circumstances of the clients. Social workers were found to have different views on the extent of their knowledge

  of culture as some felt that their knowledge is sufficient to be able to perform good social

  work, while others thought that they are in need of more knowledge. The social workers own

  culture were seen by some as an important part in meeting with clients, while others were

  not at all aware of their own culture and its influence on their work.

 • Ganetz, Hillevi
  Uppsala universitet.
  Makt och motstånd i köpcentrumet2006In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 43, no 4, 4-20 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses how power and resistance are exercised in one of Stockholm’s biggest shopping centres. Power and resistance are key words in Cultural Studies. However, the tradition is dominated by studies where 'ordinary/common' people and their everyday resistance against economical, political and symbolic power is analysed. Critics of Cultural Studies have pointed out that this domination in some cases has led to a romanticized view on common people's resistance and an unproblematic, simplified concept of power. This article works in the tradition of Cultural Studies, but takes this critique seriously by distinguishing three arenas where economic, political and symbolical forms of power intersect and clash with other interests. These are located in the tension between three sets of relations: a) the shopping centre versus the local municipality, b) the centre management versus the individual businesses that run shops in the centre, and c) the shopping centre as a whole (comprising the owners, the shops and the space itself) versus the visitors (who are predominantly women). The empirical material consists of observations and field-notes, branch statistics, interviews with customers, shop employees and centre managers, photographic documentation, advertisements and other public sources from 1998 to 2002.

 • Sjöberg, Katarina
  Lunds universitet.
  Politik och makt2006In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 43, no 4, 3- p.Article in journal (Other academic)
 • Åkesson, Lina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lokalhistoriens plats i historieundervisningen: En systematisk litteraturstudie om den plats lokalhistoria har i historieundervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att få kunskaper om vad tidigare forskning kommit fram till gällande lokalhistoria i historieundervisningen. Det som undersöktes var om lokalhistoria inkluderas i historieundervisningen och vad som påverkar dess utsträckning, på vilket sätt lokalhistoria tillämpas i undervisningen samt vilka för- och nackdelar det finns med att undervisa i lokalhistoria. För att besvara studiens frågeställningar har en systematisk litteraturstudie genomförts. Det innebär att tidigare genomförd och publicerad forskning i området sammanställts. Resultatet inkluderar svensk forskning som skett i lågstadienivå till universitetsnivå. Lokalhistoria beskrivs tydligt i kursplanen i historia för lågstadiet och blir mer ovanligt ju äldre eleverna blir. Om det faktiskt är mer vanligt på lågstadiet än för de andra årskurserna var inte möjligt att besvara i denna litteraturstudie på grund av brist på forskning. Det som setts är att närområdesstudier i lokalhistoria är ett ovanligt inslag som i de flesta fall tillämpas vid temaarbeten. Den undersökta forskningen visar tydligt att lärarnas initiativ är den avgörande faktorn för den utsträckning undervisning i lokalhistoria har. Utan lärarnas engagemang skulle undervisningen i lokalhistoria utebli på skolorna. Lokalhistoria kan inkluderas i undervisningen på många olika sätt. Generellt sett är det att låta eleverna ta del av lokalhistoriska dokument, besöka historiska miljöer eller ge eleverna möjlighet att arbeta praktiskt med sysslor och redskap från förr.

  Forskningen beskriver att det finns många fördelar med att arbeta med lokalhistoria. Detta arbetssätt kan konkretisera det historiska stoffet, skapa ett intresse för historieämnet hos eleverna och utveckla deras historiemedvetande. De främsta nackdelarna med lokalhistoria i historieundervisningen är enligt den tidigare forskningen att det är tidskrävande, eftersom lärarna själva måste finna eller skapa eget material.

 • Andersson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Inkludering av elever från olika kulturer i religionsundervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är, traditionellt, räknat som ett kristet land, vilket betyder att samhället vilar på en kristen grund och på västerländsk humanism. Landet räknas dock som ett av de minst religiösa i världen, och i skolan har det skett en utveckling från kristendomsundervisning till religionsundervisning. Migration och globalisering har lett till att det finns människor från flera olika kulturer och religioner i Sverige, och landet har blivit en plats där människor från världens alla hörn möts och lever tillsammans i ett mångkulturellt samhälle. Det finns människor med olika trosuppfattningar och religioner, vilket innebär att det även i skolans värld finns elever från olika kulturer och religioner. Mot denna bakgrund inriktas studien på hur inkluderingen av elever från olika kulturer ser ut i religionsundervisningen i årskurs F-3. Har skolans religionsundervisning anpassat sig efter det rådande mångkulturella samhället, eller sker undervisningen fortfarande med en kristen grund och utan inkludering, inom ramen för de samhällsorienterande ämnena? I en undersökning som Skolinspektionen har gjort, framkommer det att religionsundervisningen i Sverige inte håller måttet. När den undervisande läraren undviker frågor som kan uppfattas som känsliga; exempelvis värderingar och livsfrågor, blir undervisningen istället ytlig och faktabaserad. Detta leder till att religionsundervisningen uppfattas som stereotyp och ytterligare en följd av detta är att undervisningen blir ointressant för eleverna.

 • Hermansson, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läromedel och historiemedvetande: En litteraturstudie om läromedlens potential att utveckla ett historiemedvetande.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt ämnesplanen för historia i grundskolan är det övergripande syftet med historieundervisningen att den ska utveckla elevers historiemedvetande. Begreppet historiemedvetande är enligt forskare svårt att definiera och därmed kan det vara svårt att avgöra hur det yttrar sig. Man kan därmed anta att lärare kan ha svårigheter att dels veta hur historiemedvetandet utrycks hos eleverna och dels veta vilka läromedel och metoder som är lämpliga att använda, för att ge elever möjlighet att utveckla historiemedvetandet.

  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad tidigare forskning säger om läromedels potential att utveckla ett historiemedvetande. Med utgång i frågor om läromedels egenskaper och hur de kan användas för att utveckla historiemedvetandet har avhandlingar i ämnet analyserats, genom en kvalitativ innehållsanalys, för att hitta mönster och teman utifrån syfte och frågeställningar. Resultaten visar bland annat att läromedel vars egenskaper berör tidsdimensionerna då, nu och sedan har potential att utveckla ett historiemedvetande, och så även de läromedel som berör känslor och engagemang. Detta eftersom när elever kan relatera personer och händelser i historien till sig själva och sin egen vardag genom tidsdimensionerna då, nu och sedan kan historiemedvetandet aktiveras och utvecklas.

 • Larsson, Nadja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Närområdesstudier i samband med lokalhistorisk undervisning: En systematisk litteraturstudie kring närområdesstudiers betydelse för lokalhistorisk undervisning i skolan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka vad tidigare historiedidaktisk forskning anser om hur närområdet kan användas som en resurs i historieundervisningen, med särskilt fokus på lokalhistoria. För- och nackdelar med att använda närområdet som komplement till traditionell klassrumsundervisning samt hur närområdesstudier kan påverka elevers lärande har också belysts i studien. Den metod som använts vid denna studie är en systematisk litteraturstudie där vetenskaplig litteratur har sökts i databaser för att sedan ligga till grund för denna studies resultat.

  Resultatet från litteraturstudien belyser att närområdesstudier förekommer i grundskola såväl som på gymnasium. När närområdet ligger till grund för undervisning är det elevernas egen närhet som undersöks och detta skapar konkretion i undervisningen. Ett antal fördelar framkommer i den granskade litteraturen, däribland tillgången till autentiskt material, samarbete med institutioner och studiebesök, elevers förkunskaper, men även att flera delar ur kursplaner för historia kan belysas ur ett lokalhistoriskt perspektiv. De nackdelar som främst framkommer är ekonomiska problem och att lärare finner det tidskrävande att plocka fram lokalhistoriskt material och att planera för undervisning utanför klassrummet. Tydligt är ändå att lokalhistoria och närområdesstudier genom sin konkretion och koppling till elevers egen verklighet skapar intresse och engagemang.

 • Daniels, Helena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur kan skönlitteratur användas i skolan med genus som utgångspunkt?: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie har varit att ge en fördjupad förståelse för hur lärare kan använda

  skönlitteratur i syfte att arbeta med frågor rörande genus i årskurs F-3. Metoden som tillämpats har

  varit en systematisk litteraturstudie i vilken svensk forskning använts för att kunna uppnå syftet med

  studien. De vetenskapliga artiklar och avhandlingar som använts i studien har tagits fram genom

  sökning i dels olika databaser och dels genom manuella sökningar. Det framgick att ämnet för denna

  studie var tämligen outforskat och därför blev antalet användbara artiklar och avhandlingar få. Av den

  forskning som använts för att besvara frågeställningen har det framgått att den vanligaste metoden att

  använda skönlitteratur i syfte att arbeta med frågor om genus lämpligast utgörs av högläsning som

  sedan efterföljs av ett gemensamt samtal i klassrummet. Läraren kan bidra till konversationen genom att

  ställa ledande frågor. Fördelen med ett sådant arbetssätt är att elevernas tidigare syn på de båda könen

  kan komma att förändras och leda till en mer neutraliserad inställning till de könsnormer som finns för

  pojkar och flickor i samhället i stort. I ett arbete som berör genus utgör läraren en betydande roll då

  mycket avgörs av dennes kompetens och inställning till genus.

 • Jansson, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Etikdidaktik i grundskolans religionsundervisning: Ett dilemma för religionsläraren?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudiens syfte är att utforska vad tidigare forskning säger om hur lärare kan

  hanterar etikundervisningen i religionsämnet. Genom att ställa frågorna; hur kan

  lärare förhålla sig till formandet av etikundervisningen samt vilka svårigheter

  etikundervisningen kan utgöra för lärare till tidigare forskning inom området har

  syftet besvarats. Metoden för litteraturstudien har varit en systematisk litteraturstudie

  och den analysmetod som använts är en kvalitativ innehållsanalys av

  forskningslitteraturen som valts ut genom en systematisk sökning i olika databaser.

  Resultatet visar brister i lärares ämnesdidaktiska kompetens vilket leder till

  oreflekterad undervisning som till stor del bygger på lärarens eget tyckande i

  kombination av etikrepresentationen i läroböckerna. Det finns dock metoder som

  lärare kan använda för att skapa en heltäckande förståelse för etikämnet i form av

  läran av och läran om etik kombinerat med ett existentiell och samhällsorienterat

  synsätt. Detta bidrar till att fånga etikens komplexitet som grundas i läroplanens

  öppna formulering av etik begreppet. Vidare problematiseras vems perspektiv som

  blir representerat i etikundervisningen samt vilka som exkluderas och hur lärare kan

  arbeta för att medvetandegöra eleverna om detta i undervisningen.

 • Sjöberg, Katarina
  Lunds universitet.
  Sociologisk Forskning 2006:42006Collection (editor) (Refereed)
 • Almgren, Malin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Varför grammatik?: Svensklärares attityder till grammatikundervisning Författare: Malin2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en studie om svensklärares attityd till grammatikundervisning. Jag har undersökt vad några svensklärare på gymnasieskolor i Mellansverige har för uppfattning om grammatik, deras egen grammatikundervisning, och grammatik i styrdokumenten. För att försöka svara på frågeställningarna har sex stycken semistrukturerade intervjuer genomförts med svensklärare på några olika skolor i området. Intervjuerna har visat att det finns skilda åsikter bland de medverkande lärarna kring frågor om deras egen erfarenhet av grammatik, deras undervisning, grammatikens roll i svenskämnet och styrdokumentens behandling av grammatiken. Det upptäcktes även likheter i, till exempel, deras uppfattningar om grammatikens nytta och det faktum att de flesta var missnöjda med styrdokumenten samt att elevernas förkunskaper när de börjar på gymnasiet inte alltid är tillräckliga. Studiens resultat ger en inblick i några svensklärares attityder till grammatikundervisning, men är inte generaliserbar och speglar inte hur alla svensklärares åsikter ser ut.

 • Holmberg, Paulina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att motverka traditionella könsmönster: Förskollärares åsikter om ett jämställt förhållningssätt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolans styrdokument beskrivs det att förskolans verksamhet ska influeras av den värdegrund som hävdar allas lika värde oavsett olikheter, samt skyddar alla barn från att bli kränkta. Förskollärarna på förskolan ska arbeta för att ge alla barn samma rättigheter, och det beskrivs i förskolans läroplan att de ska motverka traditionella könsmönster. I tidigare forskning skrivs det bland annat fram att det finns en svårighet i att det inte förklaras i läroplanen hur det praktiska arbetet med jämställdhet och genus ska gå till. Det framkommer också från tidigare forskning att förskollärare ofta förstärker traditionella könsmönster istället för att motverka dem, och att traditionella könsmönster sällan ifrågasätts. Syftet med denna studie är att synliggöra hur fyra förskollärare beskriver arbetet med jämställdhet och genus i förskolan. I denna studie används begreppen jämställdhet, behovsprincipen, könsneutralitet, könsöverskridande, genus och kön för att analysera det som framkommer i resultaten av studien.

  I studiens resultat framkommer det att förskollärarna ser en svårighet i att arbeta med genus och jämställdhet i förskolan. Förskollärarna beskriver att jämställdhet innebär att alla barn i förskolan får lika tillgång till alla material, lekar och hjälp efter sina egna förutsättningar. För att motverka traditionella könsmönster beskriver informanterna i studien framförallt att de försöker arbeta könsöverskridande och ifrågasätta de stereotypa/traditionella könsmönster som finns. En aspekt som kan utläsas från tidigare forskning är att förskollärare sällan arbetar könsöverskridande, och detta skiljer sig alltså mot det som förskollärarna i denna studie beskriver. I denna studie beskriver informanterna att jämställdhetsarbete ur ett genusperspektiv främst handlar om att erbjuda allt material och alla möjligheter till alla barn, men också att arbeta könsöverskridande, snarare än könsneutralt.

 • Hyttsten, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Vi kan nog både lyfta och sänka många genom vårt förhållningssätt.": En studie om hur verksamma pedagoger inom förskolan tänker kring samt arbetar för att främja barns självbild2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att bidra till kunskap gällande hur pedagoger kan påverka barns självbild. För att uppnå syftet har följande frågeställningar använts: Hur bemöter pedagogerna barnens känslor i förskolans vardagliga verksamhet? På vilka sätt anser pedagogerna det är viktigt att arbeta för att kunna skapa en miljö där alla barnen kan känna sig uppskattade och trygga? Metoderna som användes för att söka svar på ovanstående frågor, var både intervjuer och observationer där tre förskoleavdelningar deltog. Tre pedagoger intervjuades om sin syn på pedagogens betydelse för barns självbild och utöver detta observerades hur pedagogerna bemötte barnens känslor. Resultatet visar att pedagogers förhållningssätt har en avgörande betydelse för hur barnens självbild ser ut, då både utifrån hur de bemöter barnen och utifrån hur de arrangerar samt utformar miljön på förskolan. Vidare framkommer att barns känslor oftast uppmärksammas och bekräftas, men att de ibland kan avstyras. Slutsatserna som dras är att pedagogernas förhållningssätt är av största vikt för hur barns självbild ser ut, genom att deras bemötande och organisering utav miljö påverkar hur barnen känner för sig själva.

 • Elisson, Dennis
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Extramural English Activities among Younger EFL Learners: A Literature Study on the Forms and Potential Benefits of Extramural English among Young EFL Learners2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Children today encounter the English language on a wide scale, even outside the school walls. As they are exposed to various forms of English language input, they inevitably pick up a certain level of proficiency, which they can later use on their own. This study aims to more precisely research through which mediums English learners in primary school worldwide tend to encounter English the most, as well as how engaging in English activities outside the classroom might affect their English proficiency. By studying prior research on the subject through content analysis, it was found that, while there are some regional differences in terms of prevalence, children mainly encounter English through television, music, and computer games. It was also found that many children who had never before received any English training still possessed a level of English proficiency. These findings shed light on the importance of input for language acquisition as well as how children’s extramural interests can be of importance in the classroom setting.

 • Mahmutovic, Dzana
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Petersson, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Vi ser samma tjejer gå på gatan nu som för fyra år sedan: En kvalitativ studie av aktörers arbete med sexuellt människohandlade kvinnor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore how the social services, the police and voluntary organizations in the municipality of Gothenburg work with sexually trafficked women. The method that has been used is qualitative in form of semi-structured interviews. The theoretical starting point was empowerment. For the study, this meant that we had a basis in the limited opportunities of sexual trafficked women to exercise power over their lives, as their life is controlled by, for example, pimps and traffickers. The results of the study has shown that respondents work with both short- and long-term measures but that the work is characterized by restrictions and counterclaims. The results also showed the respondents feel that cooperation and the work of the police is crucial for success in the work with sexual trafficked women.

 • Nugoz, Mia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Jansson, Stina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Våld i ungas parrelationer: Hur socialarbetare arbetar med ett våld som sällan uppmärksammas.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to receive knowledge of how social workers work, and want to

  work, with dating violence among youth in couple relationships. Furthermore, the purpose is

  to highlight this problem area and lay a foundation for further research in the field of dating

  violence. The study is qualitative in nature and the method used is individual interviews with

  six social workers who work with young people in different fields of work in social services.

  All data has been analyzed based on a new institutional organizational theoretical perspective

  and discretion. The result of the study indicates that social workers do not work implicit with

  dating violence. Social workers who get in contact with youths who are exposed to, or

  exposes their partner to, dating violence does not separate dating violence from violence in

  adult relationships or violence against children. The social workers interviewed requests more

  organizational support when it comes to paying attention to dating violence as well as

  obtaining a greater knowledge on the subject.

 • Björndahl, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Saxe, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  När hjälp och stöd blir till bojor och hinder: En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med att återintegrera våldsutsatta kvinnor med skyddade personuppgifter i samhället.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the society of today there is a gender power order where men are parent of women. This

  superiority tends to permeate and affect institutions and organizations of the society. The responsibility

  of abused women in Sweden lies with the social services and is controlled by the

  social services act. Together with the national guidelines and common advice of the social board

  the idea is for the business to form strategies and actions to provide help and support for abused

  women.

  The purpose of our investigation is to see how social workers are working to reintegrate

  women who live with protected personal data in the society based on the right to be self sufficient

  and independent. A qualitative study using semi-structured interviews were conducted.

  The empirical data, based on six social secretary experience, evaluated through a thematic

  analysis and linked to previous research and theoretical perspectives SOC and gender power.

  The conclusions we have reached are that the work is affected by both experience, way

  of work, as well as guidelines and limitations in the legislation. The activities offered are helping

  women in the acute phase but the long termed work have several limitations mainly for

  protected women.

 • Wallström, Caroline
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Ensamkommande ungdomars behov: En kvalitativ intervjustudie som kartlägger ensamkommande ungdomarnas fysiska och psykiska mående utifrån boendepersonalens uppfattningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to identify how the work is conducted in five municipal homes for care and accommodation for unaccompanied refugee youths. Five qualitative semi-structured interviews were conducted with six respondents who work as staff in the youth accommodation for unaccompanied refugee youths. The results were analyzed based on Maslow’s hierarchy of needs. The results showed a spread among the youths where some had difficulties with the most basic needs such as eating and sleeping, while other young people had worked their way up in the hierarchy and were on the top of the stairs working for self-actualization.

 • Fagerberg, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Lydnadsmodus på socialtjänsten: En operationalisering av funktionell dumhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study's aim was to apply Paulsen’s (2017) model of functional stupidity as a form of organizational compliance to a social work context. A questionnaire was developed with 20 Likert items that operationalised Paulsen's ten “stupidity rationales”, together with a measure of work satisfaction, and distributed to social workers in six municipalities (N=73). Results show that most stupidity rationale items were endorsed by a majority of participants, with the “despair” mode of compliance most strongly endorsed. Bivariate and internal consistency reliability analysis indicated that Paulsen's model was a good fit to the data, while multiple regression analysis demonstrated that the model of functional stupidity explained 30 percent variance in work satisfaction, with “authoritarian” and "cynicism" modes as significant predictors in the model. The study suggests that Paulsen's model of functional stupidity has potential value for increasing our understand of how social workers' cope with the demands of their work.

 • Hussfelt, Sofia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Johansson, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Aldrig ensam: En kvalitativ studie om ensamkommandes upplevelse av att bo och flytta från HVB2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study was to investigate unaccompanied minors ex-perience of living and moving from a group home in a Swedish municipality. Semi-structured individual interviews were conducted with five individuals who previ-ously have been placed in a group home. The results showed that through placement in the group home the respondents had an opportunity to meet other unaccompanied minors and share a similar situation, which created a sense of security. The results showed further that received support from the staff, during the placement and in preparations to move from the group home and become independent, was of vital importance. The results indicate that the respondents experienced the time they spent in the group home in a positive way.

 • Sundberg, Denise
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Boksamtalets betydelse för att utveckla eleversläsförståelse i årskurs F–3: En systematisk litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den internationella undersökningen PIRLS 2011 visar att svenska elevers läsförståelse försämras. Syftet med litteraturstudien var att utifrån tidigare forskning undersöka vad boksamtalet har för betydelse för läsförståelsen samt hur man i boksamtalet kan använda metoden Reciprocal Teaching för att utveckla elevers läsförståelse. Detta smalnades av till två frågeställningar: hur kan boksamtal användas för att utveckla läsförståelsen hos elever i årskurs F-3? Hur kan metoden Reciprocal Teaching användas i boksamtal för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs F-3? Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie där litteratur systematiskt sökts i olika databaser. Resultatet visade att kvaliteten på boksamtalet sammankopplas med läsningen av texten. Högläsning ger fantastiska möjligheter att agera tillsammans och är en bra utgångspunkt till samtal. Utifrån högläsningen kan man när som helst stanna upp för att samtala om sådant som väcker intresse, sådant som är svårt att förstå, för att fantisera eller bara gissa vad som tillslut kommer att hända. Resultatet visade även att reciprocal teaching är en gynnsam metod för de yngre eleverna genom att arbeta på ett kreativt sätt. En av studiens slutsatser var att eleverna genom att kommunicera och samtala kring böcker utvecklar en djupare läsförståelse, ny kunskap, ordförråd, avancerad språkutveckling och tankeprocesser på en högre nivå.

 • Nordgren, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Andraspråkselevers läs- och skrivutveckling: En litteraturstudie om hur lärare kan stötta eleverna genom multimodala arbetssätt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet andraspråkselever i den svenska skolan har idag ökat, vilket innebär att undervisningen behöver anpassas till de nya förutsättningarna. Den här litteraturstudiens syfte är att undersöka andraspråkselevers läs- och skrivutveckling och hur lärare genom multimodala arbetssätt kan stötta denna i ämnet svenska i årskurs 1 – 3. Resultatet i den här studien visar att lärarens stöttning har en avgörande betydelse vid andraspråkselevers utveckling och att det är viktigt att lärare har kunskaper om hur andraspråkselever lär. I studien redovisas även framgångsrika exempel på hur lärare kan stötta andraspråkselever genom att arbeta multimodalt.

 • Pratiwi, Dita
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur kan olika former av återkoppling användas i syfte att utveckla andraspråkselevers skrivande?: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie behandlar lärares arbete med återkoppling på andraspråkselever och hur återkoppling kan bidra till att utveckla deras skrivande. I och med att antalet elever som har annat modersmål än svenska ökar i Sverige är det av betydelse att lärare har kännedom om olika återkopplingsformer eftersom att dem till skillnad från förstaspråkselever behöver andra förutsättningar vad gällande effektiv återkoppling. Syftet med denna studie är att undersöka hur muntlig och skriftlig återkoppling används på andraspråkselevers skriftliga arbeten i årskurs 4–6 samt vilka kvaliteter som kännetecknar återkoppling som leder till att andraspråkselever utvecklar sitt skrivande. Metoden som har tillämpats är en litteraturstudie. Det innebär att med hjälp av relevanta sökord genom databassökningar har studiens syfte och frågeställningar besvarats utifrån den befintliga forskningen. Resultatet visar att vissa återkopplingsformer har avsevärda förbättringar, medan andra visat betydligt litet eller inga förbättringar alls. Less is more, Focused Feedback, Indirect Feedback och Immediate Corrective feedback är former av återkoppling som visat sig vara framgångsrika vad gäller andraspråkselevers skrivutveckling genom att de stödjer elevernas metakognitiva förmåga. Återkoppling i form av Delayed Corrective Feedback och Direct Feedback har inte visat sig vara lika effektiva eftersom de inte ger utrymme för elevers egen reflektion och tänkande

 • Lindberget, Eline
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  van Meeningen, Mimmi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Äldre personers delaktighet i läkemedelsbehandling: En kvalitativ studie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Natural aging and consumption of many drugs increases the risk of drug side effects. For older people to feel safe with their medication, it is important for them to get suf-ficient information. Participation is a precondition for partnership in person-centered care, which means that health professionals and patients have to share information, discussion and decision making.Aim: The aim of the study was to describe older people's experiences of participation in the drug therapy.Method: Qualitative design was chosen for the study. Semi-structured interviews were con-ducted with 16 participants who were aged 75-94 years, 12 of the participants were women and 4 were men. All of the participants lived in their own homes. Collected data were ana-lyzed using manifest and latent content analysis according to Granheim and Lundman.Result: After content analysis a theme appear: participation - a balance between autonomi and knowledge. Four underlying categories were identified: to be satisfied with their drug therapy, to strive for more knowledge, to be part of decision-making and the experience of participation on the basis of health care personnel support and information.Conclusion: The elderly describe different needs to be involved in their own drug therapy, and all patients should therefore have the opportunity to choose their degree of participation. To fulfill this objective, it is important that person-centered care is applied by medical profes-sionals so that care can be adapted to individual needs.

 • Wadström, Helena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Kommunikation och föräldrasamverkan i förskolan: Samverkan mellan svenskspråkig förskolepersonal och föräldrar med andra modersmål2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få kunskap om svenskspråkig förskolepersonals uttryckta tankar och erfarenheter av kommunikation och samverkan med föräldrar med andra modersmål. Me-toden som användes för insamling av data var enskilda intervjuer med fem informanter. Mate-rialet har tolkats och analyserats med inspiration av det sociokulturella perspektivet.

  Förskolepersonalen beskriver olika tillvägagångssätt i samtal med föräldrar som anpassat tal, engelska, kroppsspråk, bilder, film, och genom att konkret visa. Olika översättningsverktyg i lärplattor används men de anses inte tillförlitliga eftersom översättningar inte alltid stämmer. Innehållet i dagliga samtal med föräldrar som saknar eller endast har lite kunskaper i svenska uppges främst handla om enkla praktiska saker runt barnen och verksamheten.

  I samtal med tolk informerar personalen om verksamheten samt läroplanens innehåll och mål i relation till barnen. Film och foton används också i de tolkade samtalen för att skapa förstå-else enligt personalens beskrivningar. Förskolepersonalen belyser vikten av barns och föräld-rars trygghet i förskolan i relation till samverkan. Trygghet anses uppnås genom att föräldrar görs delaktiga i vad barnen gör i verksamheten.

  Olika samverkansformer förekommer enligt personalen och utvecklingssamtalet är den form som alla föräldrar deltar i. Sociala samverkansformer som exempelvis drop-in fika och soaré är också uppskattade. Däremot uppges föräldramöten inte locka lika många föräldrar. Samtlig personal uppger att föräldrar är välkomna att vara med i förskolan men föräldrars brist på tid ses som hinder för deltagande. Ett öppet och tillmötesgående förhållningssätt hos personalen möjliggör föräldrars inflytande enligt personalens beskrivningar.

 • Spännar, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Alla barn är likadana oavsett kultur”: En studie i om hur pedagoger uppfattar och genomför sitt arbete imångkulturella barngrupper i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens förskola är under förändring. Allt fler familjer har anlänt till Sverige som flyktingar och barnen börjar i förskolor runtom i landet. Förskolans läroplan, Lpfö 98 (rev. 2016) beskriver att förskolans pedagoger ska arbeta med att synliggöra kulturella skillnader och värderingar i barngrupperna för att gynna barnens förutsättningar för att leva i ett internationaliserat samhälle. Studiens syfte är att bidra med ytterligare kunskap om hur förskolepedagoger ser på arbetet med att möjliggöra förståelse och öppenhet hos barn om kulturell mångfald. Frågeställningar som använts är: Vad är pedagogernas uppfattning om sitt uppdrag att bidra till att främja barnens möjligheter till att förstå och möta olika kulturer? Hur beskriver pedagogerna arbetet med kulturell mångfald? Metoden som använts för att genomföra studien är kvalitativ intervju och fyra stycken pedagoger intervjuades. Slutsatser av resultatet visade att pedagogerna är genuint intresserade av de nya kulturerna kommit till deras avdelningar men problem fanns med språklig kommunikation. Kulturellt arbete ansåg pedagogerna var beroende av föräldrar från andra kulturer men problematiserades utifrån att pedagogerna inte visste om föräldrarna hade negativa upplevelser från deras hemländer.Barn från andra kulturer och länders lärande lyftes inte fram av pedagogerna. Arbetet med kulturer skulle gynna svenska barns lärande vilket gör att slutsatsen kan dras att förskolans monokulturella traditioner tas för givet i verksamheten. Pedagogerna sammanförde icke önskvärda beteenden med kulturell tillhörighet vilket kan skapa uppdelningar och negativa konsekvenser för barnen. Mer kunskaper behövs hos förskolans pedagoger samt gemensamma diskussioner i arbetslagen där begreppet kultur definieras.

 • Jacobs, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Formativ bedömning i matematikundervisningen: En litteraturstudie om formativ bedömning utifrån matematikdidaktiskforskning gällande elever i årskurs 1–62017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att, utifrån aktuell forskning, undersöka vad som kan krävas för att den formativa bedömningen i matematikundervisningen ska bidra till att stärka elevers matematiska lärande. Vilka förutsättningar krävs för att formativ bedömning i matematikundervisningen ska bidra till en kunskapsutveckling hos elever på låg- och mellanstadiet samt vilka svårigheter kan formativ bedömning innebära för lärare som undervisar i matematik? Med formativ bedömning menas en fortlöpande process eller aktivitet för lärare och elever i undervisningen där återkopplande information ges i syfte att utveckla främst elevens lärande.Designen för denna studie är en systematisk litteraturstudie, där resultatet består av relevant och kvalitetsgranskad forskningslitteratur från systematiska databassökningar. Resultatet visar att en förutsättning för formativ bedömning och elevernas lärande i matematik har att göra med lärarens arbete och elevernas delaktighet i bedömningen. Lärarkompetensen har också en viktig roll då läraren bör besitta god matematisk och didaktisk kompetens. Vidare är lärarfortbildningar inom formativ bedömning samt stöttning och handledning under en längre tid av betydelse. En svårighet i arbetet med formativ bedömning att lärare kan uppleva det svårt att förändra sin bedömningspraktik mot en mer formativ sådan. Det finns således en rad olika komponenter som kan ses som förutsättningar för att tillämpningen av formativ bedömning ska kunna leda till ett ökat lärande i matematik för elever i årskurs 1-6.

 • Johansson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högpresterande och särbegåvade elevers situation i matematikundervisningen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att få kunskap om högpresterande och särbegåvade elevers skolsituation, samt hur man bör arbeta i skolan för att ge dem ledning och stimulans som främjar deras fortsatta utveckling och lärande inom matematikämnet i årskurs 4-6. Detta har undersökts genom en systematisk litteraturstudie. En slutsats som kunnat dras är att trots upptäckten av gynnsamma pedagogiska och organisatoriska differentieringar så har det i denna studie kunnat konstateras att den "traditionella" matematikundervisningen består, vars utformning är ostimulerande och får dessa elevkategorier att tappa motivationen för att lära sig matematik. Att läraren dessutom har en viktig roll vid utformningen av matematikundervisningen för högpresterande och särbegåvade blir också tydligt genom den här studien, men det synliggörs även att lärarna ofta brister i sitt ansvar och därmed behöver få mer utbildning för att bättre kunna bemöta dessa elevkategorier.

 • Hansson, Pernilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  IST (Interaktiv skrivtavla) i matematikundervisningen: En litteraturstudie om hur IST kan integreras i matematikundervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Interaktiva skrivtavlor (IST) finns i många svenska skolor och används som ett lektionsverktyg inom olika ämnen. Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt IST används i matematikundervisningen för elever i F-3, samt vilken klassrumsaktivitet användningssättet leder till. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk litteraturstudie genomförts vilket innebär att tidigare relevant forskning har sökts, granskats och analyserats. Resultaten visar att IST ger lärare möjlighet att utveckla sin matematikundervisning och har kapacitet att förstärka elevernas lärande. Dock används den ofta ”för användandets skull” då exempelvis som presentationsverktyg eller för att väcka elevers intresse, trots dess potential till så mycket mer. Resultaten visar även att förutsättningen för att kunna utnyttja IST till sin fulla rätt kräver lärare som har ämneskunskap, pedagogisk kunskap samt teknisk kunskap. Dessa kompetenser, såväl var för sig som i samverkan med varandra, behövs för att lärare ska kunna använda IST i matematikundervisningen på ett sätt som främjar elevernas engagemang och lärande.

 • Hammerin, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Algebra i matematikundervisningen: En litteraturstudie om hur tidig algebraundervisning kan bedrivas för att eleverna ska utveckla viktiga matematiska kunskaper.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur tidig undervisning i algebra kan

  bedrivas i grundskolan för att eleverna ska utveckla viktiga matematiska kunskaper. En

  systematisk litteraturstudie har genomförts för att besvara studiens frågeställning. Det

  innebär att svaren på frågeställningen har sökts i tidigare forskning. Resultatet visar på

  att det är viktigt att införa algebra i undervisningen redan när eleverna i tidig ålder

  arbetar med aritmetik. Resultatet visar även på vikten av att förstå likhetstecknets

  betydelse och bokstävernas roll. Studiens resultat visar också på att eleverna inte ska

  styras av fastställda regler när de konstruerar uttryck och löser ekvationer, utan eleverna

  ska först få försöka själva. Vad eleverna kommit fram till kan sedan genom diskussion

  i helklass, enskilt med läraren eller i smågrupper leda till att eleverna utvecklar en större

  förståelse för matematik.

 • Johansson, Tove
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Det matematiska språkets dilemman: En litteraturstudie om andraspråkselevers tillgång till ett matematiskt språk på svenska2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag uppvisar andraspråkselever sämre resultat i matematik än förstaspråkselever och en av an-ledningarna till detta antas vara andraspråkselevers bristande kunskaper i det matematiska språ-ket. Syftet med denna litteraturstudie är att få kunskap om hur undervisningen kan utformas för att möjliggöra andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk. För att svara på syftet har artiklar och avhandlingar på svenska- och engelska sökts fram genom databassökning samt en manuell sökning. De utvalda studierna har granskats samt genomgått en innehållsanalys för att säkerställa kvalité och relevans. Resultatet visade att andraspråkselever behöver få möjlighet att använda sitt modersmål och sitt vardagsspråk som resurs i matematikundervisningen. Undervis-ningen bör också vara språkligt stimulerande och skapa rika kommunikationstillfällen där till ex-empel gruppsammansättningar har en betydande roll. I diskussionsavsnittet redogörs för de två huvudaspekterna vilka anses vara viktigast gällande andraspråkselever matematiska språkliga ut-veckling. Dessa huvudaspekter är användning av modersmålet samt kommunikationsmöjlighet-erna i undervisningen. Dessa diskuteras och problematiseras avslutningsvis i förhållande till ma-tematiska språkets många dimensioner.

 • Snell, Annica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digitala verktyg och matematik: En litteraturstudie om appar i matematikundervisning för årskurs f-3.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att utifrån aktuell forskning få kunskap om hur digitala verktyg och framförallt surfplattor/iPads används i matematikundervisning för årskurs f-3, med avseendet att stimulera och motivera elevers lärande i matematik och möjlighet till interaktion. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk litteraturstudie genomförts för att finna relevant forskning inom studiens område, fynden har sedan granskats genom en innehållsanalys. Resultatet av denna litteraturstudie visar att det visuella uttrycket som digitala verktyg erbjuder lockar och engagerar elever. Samtidigt framkommer att det matematiska innehållet ibland får stå tillbaka för den visuella upplevelsen. Det tydliggörs att utmanande spel eller spel med inbyggt matematiskt innehåll är de spel som motiverar och engagerar elever och som får elever att använda svårare matematiska strategier. I litteraturstudiens resultat synliggörs dock att de flesta appar eller programvaror saknar samarbete mellan elever.

 • Nordin, Niclas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Resonemangsförmågan inom området algebra: En litteraturstudie om vilken typ av uppgifter som ger elever i årskurs 4-6 en möjlighet att visa matematiska resonemang2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i en av matematikämnets förmågor, resonemangsförmågan, redogör denna studie för vilken typ av uppgifter inom området algebra som ger elever i årskurs 4-6 en möjlighet att få visa sin resonemangsförmåga, och vad läraren kan göra för att främja detta i arbetet med uppgifterna. Denna frågeställning besvaras genom en systematisk litteraturstudie som utgår ifrån vad tidigare forskning kommit fram till om ämnet. Resultatet visar att det finns flera gemensamma komponenter i de uppgifter som kan visa elevernas resonemangsförmåga. Den mest frekvent återkommande, och starkast framhållna, av dessa komponenter är kopplingen till problemlösningsuppgifter. När uppgifterna är ett problem – vilket i sammanhanget betyder att eleverna på förhand inte vet vilken strategi eller metod som ska användas för att lösa uppgiften – får eleverna en möjlighet att kunna resonera sig fram till en lösning. Det hela kan dock problematiseras av att om eleverna blir vana med att arbeta med samma typ av problemlösningsuppgifter blir uppgifterna inte längre ett problem för eleven. Deras resonemang blir därmed mera imitativa och elevens förkunskaper om hur uppgifterna brukar lösas är det som istället får störst inflytande över resonemanget.

 • Estius, Miranda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Nivågruppering inom matematikundervisning: En systematisk litteraturstudie som belyser konsekvenser för lärande av matematik vid nivågruppering i matematikundervisning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur nivågruppering kan påverka elevers lärande i skolans tidigare år. Syftet har uppfyllts genom att svar sökts på två frågeställningar; den första rörande vilka för- respektive nackdelar avseende elevers lärande i matematik framträder vid nivågruppering. Den andra frågeställningen som denna studie svarar på är vilka faktorer för elevers lärande som spelar in vid nivågruppering i matematikundervisning. Detta har skett via en systematisk litteraturstudie där vetenskaplig forskning inhämtats för granskning och analys. Studiens resultat avslöjar att nivågruppering i matematik sällan gynnar elevers lärande generellt och oftast drabbar de lågpresterande elevernas lärande negativt. Resultatet indikerar också att dessa negativa effekter är en följd av skolornas bristande organisering av, och lärarnas inställning till, nivågruppering.

 • Karlsson, Jenny
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevers inre motivation inom matematikämnet: Samband mellan inre motivation och matematikprestationer2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få en inblick i hur elevers inre motivation påverkar deras prestationer i matematikämnet. Till studien har det komponerats frågeställningar, vilka har fokuserat på elever mellan förskoleklass och årskurs tre. Detta är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att de aktuella frågeställningarna har ställts till relevant, skriftlig forskning. Resultatet visar på en tudelning gällande den inre motivationens effekter på elevers prestationer i matematikämnet. Majoriteten av de bearbetade studierna presenterar en positiv effekt mellan elevers inre motivation och prestation. Dock förekommer det även motsägelser till detta genom att ett par studier framhåller att det inte går att se några relationer mellan inre motivation och prestation. Slutsatserna som kan utläsas från denna litteraturstudie är att den inre motivationen har någon form av positiv effekt hos eleverna, dock kan den inte alltid knytas till deras prestationer i matematikämnet.

 • von Wicht, Hanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Popsongs im Fremdsprachenunterricht: Wie Lehrer mit Popsongs im Fremdsprachenunterricht gearbeitet haben2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ayoub, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Shawali, Shada
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Heder: En gråzon mellan makt, kön och kultur: En kvantitativ studie om socialarbetares upplevda kunskap och förståelse för hedersrelaterat våld och förtryck2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish community and social services face major challenges regarding the management of honor-related violence and oppression. Lack of knowledge and an ambiguous understanding of violence affect the work of social services and may complicate the situation of vulnerable individuals. The main purpose of this study was to investigate social workers, within the section of children and family in a Swedish municipality, perceived knowledge and confidence in honor-related cases and the need for support in their work. The social workers’ views on honor-related violence and oppression were also investigated. The survey was based on a quantitative approach and questionnaires were used for data collection. The main results demonstrate that the social workers to some extent perceive themselves as having expertise in the field of honor. Nevertheless, they feel insecure in the work with honor-related cases. Furthermore, it appears that social workers are in need of specific support from the organization such as education and case supervision. Regarding the view of honor violence, a majority indicated that a gender perspective and a cultural perspective were important to understand the problem.

 • Gideon, Sanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Skapande arbete och matematisk problemlösning: En kombination som påverkar våra elever2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige idag finns det elever som tycker att matematikundervisningen i skolan är tråkig och svår trots att skolans undervisning ska innehålla olika arbetsformer och upplevas som lustfylld av eleverna. Det finns forskning som pekar mot att en kombination av matematisk problemlösning och skapande arbete väcker intresse och motivation hos eleverna. Studiens syfte har varit att ta reda på hur matematisk problemlösning och skapande arbete kan kombineras samt visa på vad denna kombination bidrar med till yngre elevers relation till matematik. Studien är en systematiskt utförd litteraturstudie med resultat hämtat ur tidigare publicerad forskning. Resultatet visar att matematisk problemlösning och skapande arbete med fördel kan kombineras på olika sätt med positiva effekter på eleverna relation till matematik då deras intresse och motivation stärks och deras inställning till matematik förändras. Resultatet visar också att detta arbetssätt bidrar till en ökad möjlighet för individanpassning. Dock skapar arbetssättet oro och prestationsångest hos vissa elever då de inte vet vad som förväntas av dem. Skapande arbete och matematisk problemlösning kan med fördel kombineras på många olika sätt men det passar inte alla.

 • Nilsson, Sälj Astrid
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Närståendes upplevelse av erhållet stöd från palliativa teamet - en registerstudie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: There is an increased need for caregivers to provide in home care for the palliative patient. The number of hospital beds have decreased and the proportion of elderly in the population is expected to increase. The palliative team has an important role in providing support for the palliative patient and their caregivers during in home care. Purpose: Compilation of caregivers’ perception of the support from the palliative team during in home care for the palliative patient and their suggestions for improvements in support from the palliative team.Method: A quantitative and qualitative registry study. Data received from the Swedish Palliative Registry caregiver survey, summarized by the registry technician, was sent via a Microsoft Word file to the author. Descriptive analysis by calculations of frequency, percent, standard deviation and variation width. In the qualitative section all suggestions from caregivers’ were analyzed with summative content analysis. Keywords counted and divided into five codes; information needs, communication and dialogue, support interventions and level of care for the palliative patient. Result: A majority of the caregivers’ were satisfied the support received from the palliative team and information received regarding the follow-up interview after the passing of the palliative patient, knowledge of who was the primary care physician during the palliative patient’s last week of life and how to contact him/her, where to turn in an acute situation and the expected death of the palliative patient. Caregivers’ suggestions for an improvement in support included needs for increased information, better communication and dialogue, actions for support and level of care for the palliative patient. Conclusion: A majority of the caregivers were satisfied with the support received from the palliative team during the time they cared for the palliative patient at home. Caregivers’ suggestions included needs for increased information, better communication and dialogue, actions for support and level of care for the palliative patient.

 • Wärman Rainer, Frida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  För barn eller akademiker?: En studie om socialtjänstens webbaserade information för barn och unga.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to reach an understanding about how the social services in Dalarna are informing children and youths about their functions and services through the Internet. A combination of qualitative and quantitative methods has been used and data has been collected through content analysis of all web sites of Dalarnas counties. The data that has been collected has been analyzed from a child perspective and through theories of strategic communication. The results have disclosed that there from a child perspective are many faults in the web based information provided by the counties and it seems like they do not have any strategies for how communication with children and youths should be handled. The result also reveals that current law and the UN conventions on the rights of the child are not taken into consideration.

 • Giordani, Cecilia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Vestigios de luz en la oscuridad: Crisis y esperanza en la obra de Ernesto Sábato2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lorentzson, Kim
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Subjetividad imaginada: Subjetividad y otredad en el personaje de Ada en Hasta siempre, mujercitas de Marcela Serrano2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  Abstracto: Mediante la teoría feminista El Segundo Sexo (1949), de la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, se analiza la novela Hasta Siempre, Mujercitas (2004) de la escritora chilena Marcela Serrano. El análisis se enfoca en la otredad y la subjetividad en el personaje de Ada, para investigar si es un personaje que actúa como un sujeto libre e independiente o si cae víctima bajo las normas e ideales patriarcales.

  Palabras claves: Marcela Serrano, Simone de Beauvoir, otredad, transcendencia, inmanencia, feminismo, el otro, crítica feminista, perspectiva de género.

  Abstract: With The Second Sex (1949), by the French writer and philosopher Simone de Beauvoir as theory, the novel Farewell, little women (2004) by Chilean writer Marcela Serrano is analysed. The analysis focus on the otherness in the character Ada, to investigate if it’s a character that acts as a free and independent subject or if she falls victim for the patriarchal norms and ideals.

 • Thapa, Devinder
  et al.
  University of Agder.
  Hatakka, Mathias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Understanding ICT in ICT4D: An Affordance Perspective2017In: Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Understanding the role of ICT for development is at the core of ICT4D research. However, prevailing research in this field most often focuses on access or readiness of a technology, or on the outcomes of the technology use. Less attention has been paid to understand the mechanism of the technology use that leads to the outcomes. The question of why ICT in a development context sometimes work and sometimes does not work still remains a subject of enquiry. To enhance our understanding in this regard, we propose to use the concept of affordances to unfold the “black boxed” nature of ICT. We revisited a case from Kenya to illustrate the application of affordances in a ICT4D context. The findings show that the benefits of ICT can be harnessed only if the users in the underprivileged communities can perceive and actualize the affordances of the ICT. However, what is ICT affordances, and how people perceive and actualize the affordances in the context of developing countries are the issues that we delve in this paper

 • Lavesson, Paula
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Humor y tragedia en El coronel no tiene quien le escriba 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Glashoff, Birgit
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Literatur, die hat Zähne: Die Dreigroschenoper für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Unterrichtsvorschlag für Stufe A2/B12016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work exemplifies how literature can be used for teaching German even in CEFR levels A2 and B1. Didactical texts about the use of literature in language teaching are used to show the advantages of including literature in language teaching. This work highlights two of these advantages: literature provides the students with real vocabulary – in contrast to the artificial constructions in language teaching books - and supports their understanding of another culture. Further this work will show how the use of literature is supported by the Swedish curriculum. Finally, based on the research and recommendations of different didactics, a teaching model for the use of The Threpenny Opera is elaborated.

 • Dellbrant, AnnaSofia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Thunfors, Cristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  BHV-sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vägleda föräldrar som är tveksamma till vaccination av sitt barn: En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study was to highlight the child health care nurse’s experience of responding and guiding vaccine hesitant parents. Method: An empirical interview study with a qualitative approach was carried out. The study was based on semi-structured interviews with six child health care nurses. The analysis was formed as a manifest content analysis. Results: The analysis resulted in four main categories: Guiding by informing, Requirements to guide, Approaches to respond in a good way and The Child Health Care Nurse’s experiences of responding hesitant parents as well as thirteen subcategories. The main results showed that child health care nurse’s ways of guiding hesitant parents were quite similar to each other, but differences also occured. The key to guiding parents was to inform them about vaccination. It was important to individualize the information and guide after discussion about risks versus benefits and that parents were guided to take a considered decision. Conditions to guide parents in a good way was time, knowledge and support. The child health care nurse sought a good relationship with the parents through genuine consideration and respect for the decision that the parents made. The child health care nurse experienced emotions such as frustration, anxiety, nervousness, and that responding could feel awkward. It could even be difficult to responding hesitant parents, but that varied with the parent’s attitude. Conclusion: The child health care nurse can increase the possibility that parents may choose to vaccinate their child, through individualized guidance and responding hesitant parents in consideration and respect.

 • Broström, Britt
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ernstsson, Marianne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Postoperativ smärta: Metoder för bedömning och omvårdnadsåtgärder: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Postoperative pain is often undertreated. There are several

  reasons why it is important with good pain relief after surgery. Ease of the

  acute pain but also to prevent complications and long lasting pain.

  Aim: To describe the nurse´s assessment and nursing care of postoperative

  pain in adults.

  Methods: Literature review based on 16 articles, published between 2010-

  2016. The articles were found in the databases PubMed, CINAHL and Web

  of Science.

  Results: The nurse´s attitude and time for creating a relationship with the

  patient, is a prerequisite for correct pain assessment. Apart from

  administration of analgesics, there is nursing care that can relieve pain,

  which the nurse can use, for example change position or give information.

  Conclusion: There are many factors that influence the nurse´s pain

  assessment, where the patient´s participation and the nurse´s attitude are

  important components. Also nursing care can ease pain.

 • Erlandsson, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Johnson, Marit
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Distriktssköterskans arbete med, och erfarenhet av livsstilsförändringar hos patienter med pre-diabetes: En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Aim of this study was to describe the Community Health Care nurse´s work and experience with lifestyle changes in patients with pre-diabetes, within the primary health care. The Method was an empirical interview study with a qualitative approach. Eight semi structured interviews were accomplished, the interview material were analyzed with Graneheim and Lundmans qualitative content analysis. The Results showed that the patients with pre-diabetes was discovered during the annual check-up for hypertension, or when the patients sought care for other symptoms. Blood glucose were checked on all patients with risk factors. It was the diabetes nurse who informed the patients about pre-diabetes, type 2- diabetes, and gave advice about lifestyle changes. They used different pedagogic tools and methods in the preventive work. The follow-up was adapted individually. It was a challenge to get the patients to understand that lifestyle changes were needed. Recourses and lack of time were an obstacle in the preventive work. Still the opportunities were seen as many. The Conclusion is that patients with pre-diabetes would be found earlier if structured routines for discovery of pre-diabetes and prevention of type 2-diabetes excited in the primary health care. Therefore, unnecessary suffering for the patient, and social costs would decrease.

 • Hägglund, Doris
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Mooney, Tiffany
  Vårdcentralen Leksand.
  Momats, Emma
  Akutavdelning Mora lasarett.
  Nursing staff´s experiences of providing toilet assistance to elderly nursing home residents with urinary incontinence.2017In: Open Journal of Nursing, ISSN 2162-5336, E-ISSN 2162-5344, Vol. 7, no 2, 145-157 p.Article in journal (Refereed)