du.sePublications
2345 201 - 212 of 212
rss atomLink to result list
Permanent link
 • Parkhouse, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Asyl- och migrationspolitik: väktare av den svenska modellen2016In: Svensk politik och EU: Hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU / [ed] Daniel Silander och Mats Öhlén, Stockholm: Santérus Förlag, 2016Chapter in book (Refereed)
 • Tägtgren, Ann-Sofie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Östberg, Kamilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Man gör det man kan, och finns där…": Hemtjänstpersonals upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate how home care staff, working in a munici-pality with Sweden's highest rates of sick leave, experience their psychosocial work environment from the perspectives of role conflict, social support, stress of con-science and perceived obstacles and opportunities connected to their work. The method was qualitative semistructured individual interviews with five home care staff. The results showed that the respondents had experiences of role conflicts, lack of social support, and stress of conscience. Perceived barriers to a good psychosocial work environment where stress, lack of communication and information. Opportu-nities was perceived to be good communication, cooperation and time to nuture re-lationschip with the client. The study showed that respondents' perceptions of the psychosocial work environment was largely caused by the changes in old age care and home services. The study also showed that respondents are working under psy-chosocial conditions that can give the most adverse health effects.

 • Schef Kvist, Sofie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Grundskolelevers uppfattning och användning av feedback: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Feedback är en av nyckelstrategierna i bedömning för lärande och kan användas som ett redskap för lärande. Dock är feedback ur ett elevperspektiv relativt outforskat, trots att elevens förståelse av vad värdefull feedback är och vad det kan användas till är centralt i arbetet med bedömning för lärande. Denna litteraturstudie syftade till att sammanställa en forskningsöversikt över hur elever uppfattar och använder lärargiven feedback som stöd för sitt lärande, och utgick från frågeställningarna: hur uppfattar elever den feedback de får, samt hur använder elever den feedback de får? Metoden som använts är litteraturstudie som utförts på ett systematiskt sätt. Datainsamling har skett via databas-sökningar i SwePub, ERIC (Ebsco) och Teacher’s Reference Center och forsknings-underlaget har publicerats under 2010–2016. Studiens resultat pekar på att elevers uppfattningar om feedback påverkar hur de använder det till ett stöd för sitt lärande. Varierande faktorer såsom utrymme i undervisningen för elever att arbeta med feedback, språket som lärare använder när de förmedlar bedömning och feedback, elevens ålder, kön, förkunskaper och lärares förväntningar kan påverka både hur elever uppfattar och använder feedback till stöd för sitt lärande.

 • Roos, Stina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Barnhemsplacerade barn i Ghana: Betydelsen av personalens bemötande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to create knowledge and obtain an understanding of the importance of the staff’s attitude and their way of meeting the emotional needs of the children who were living at the orphanage. The study also aimed to investigate how and to what extent the children receive help from the staff to achieve self-fulfillment and reach their dreams.

  Qualitative method was used and four individual (semi-structured) interviews were conducted. The analysis was done based on previous research in the area and Maslows hierarchy of needs. The result shows that the staff believes it is of great importance that there should be someone who listens to the children. If there is someone who listens to the children, they get a chance to process any traumatic events they might have experienced and develop hope of reaching their dreams.

  The conclusion of the study is that the attitude of the staff is very important for the children's well-being and development.

 • Ronnheim, Fredrik
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Persson, Christoffer
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sjukhuskuratorers erfarenheter av sympatistress: Inom den somatiska sektionen av hälso- och sjukvård2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate hospital social workers experiences of compassion fatigue as well as examine how they feel and think about their work situation based on KASAM. The purpose was also to understand the hospital social workers experiences of compassion fatigue in relation to the hospital social workers feelings and thoughts about their work situation based on KASAM. The method that was used is a qualitative interview in which six hospital social workers were separately interviewed.

  The study showed that several hospital social workers have experiences of compassion fatigue. The study also showed several indications that there were work situations where hospital social workers had some difficulties in feeling manageability, comprehensibility and meaningfulness. It also showed several indications that there were work situations where hospital social workers felt manageability, comprehensibility and meaningfulness.

  The study concluded that the hospital social workers are exposed to situations in their work that can lead to the development of symptoms for compassion fatigue.

 • Kallur, Therése
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Grundskollärares användning av feedback på elevers arbeten: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Feedback är en stor del av lärares dagliga arbete och på vilket sätt de ger feedback på påverkar i sin tur elevers fortsatta lärande. Feedback är ett ständigt aktuellt ämne som ofta uppmärksammats i media och i skolvärlden vilket har gjort detta ämne intressant. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken typ av feedback grundskollärare ger på elevers arbeten. Metoden har varit en litteraturstudie och omfattar empiriska forskningsresultat som funnits tillgängliga i databaserna Eric, Summon och SwePub som publicerats åren 2001–2016. Resultatet visade att många lärare inte använder skriftlig feedback i formativt syfte utan istället ger poäng, beröm eller bedömning via smileys.

 • Juvas Sjöström, Sara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  "Darf ich Sie um das Du bitten?": Eine Untersuchung über die Entwicklung der Anredeformen und Titulaturen anhand von deutsch(sprachig)en Anstandsbüchern (1910-1990)2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Hult Pettersson, Fredrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Osäker kunskap: Socialsekreterares beskrivning av arbetet med föräldrar med intellektuellt funktionshinder2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate how social workers, within the social child care, work with parents with intellectual disability. Two questions were investigated: how the social workers experienced meeting the parents and what was their knowledge base. A focus group interview was conducted with six participants. The results of the study showed that social workers experienced uncertainty in meeting and assessment the families with intellectual disability. Further, the study showed that there were weaknesses and uncertainty in cooperation between authorities, and that the knowledge used by the professionals was mainly experience based. The conclusion is that there is a lack of evidence based methods and the field is characterised by uncertainty.

 • Hlebnikovs, Pjotrs
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Die Unterschiede der Lernstrategien bei den Schülern der Grundschule und den Schülern des Gymnasiums bei ihrem Fremdsprachenlernen.: Die Lernstrategien, die die Schüler bei ihrem Fremdsprachelernen nutzen und worin sich diese Strategien bei den Schülern der Grundschule und Schülern des Gymnasiums unterscheiden.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine the different learning strategies among the students of primary and upper-secondary schools and their use by developing the different proficiencies of modern languages. This study will also try to clarify if and how these strategies differ between the students of primary and upper-secondary schools and what cognitive, metacognitive and social effective aspects lie beyond these differences.

  The data used in the presented paper is previous research made on different learning strategies and their use in the modern language education in primary and upper secondary schools. This paper also uses a number of interviews with the pupils from primary and upper-secondary schools in order to illustrate if and how the use of their strategies differs and what aspects contribute to this difference.

 • Bolander, Josefin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undersökande arbetssätt i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om hur ett undersökande arbetssätt kan främja elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad tidigare forskning funnit betydelsefullt

  för elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen kopplat till ett

  undersökande arbetssätt. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk

  litteraturstudie genomförts där tidigare forskningsresultat analyserats och diskuterats.

  Litteraturen till denna studie har sökts fram i databasen avhandlingar.se och den

  vetenskapliga tidskriften NorDiNa. Denna studies resultat visar tre betydelsebärande

  faktorer som kan främja elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen

  vid undersökande arbetssätt. En viktig faktor är lärarens syften med undervisningen

  samt dennes agerande att synliggöra dessa för eleverna så att möjlighet ges att koppla

  undersökningen till ett naturvetenskapligt innehåll. Vidare har kommunikation och

  elevers språkliga förmåga visat sig betydelsefull. Diskussioner och samtal om ett

  naturvetenskapligt innehåll har visat sig ha positiv effekt på lärprocessen. Dock kan

  en bristande förståelse för ämnesspecifika ord och begrepp bland annat begränsa

  deltagandet i diskussioner och samtal eftersom möjligheterna att skapa korrekta

  naturvetenskapliga sammanhang begränsas. Den sista betydelsebärande faktorn som

  funnits är lärarens förmåga att skapa undersökande arbeten som kopplar till elevernas

  tidigare erfarenheter eftersom detta beskrivs som en förutsättning om eleverna ska

  ges möjlighet att knyta sina upptäckter till bakomliggande naturvetenskapliga teorier.

 • Aronsson, Mattias
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  La réception de Marguerite Duras en Suède. La critique professionnelle et non-professionnelle2016In: Moderna Språk, ISSN 2000-3560, E-ISSN 2000-3560, Vol. 110, no 2, 1-24 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [fr]

  Dans cet article nous examinons la réception suédoise de l’œuvre de Marguerite Duras, en comparant la critique professionnelle et la critique non-professionnelle. Le corpus est constitué de vingt comptes rendus professionnels publiés dans la presse, et vingt comptes rendus rédigés par des amateurs et publiés sur des blogs et des sites web personnels.

  La critique non-professionnelle des blogueurs représente un nouveau phénomène dans le paysage littéraire : une réception souvent subjective et sans prétentions intellectuelles, caractérisée par son ton personnel et parfois intime. Cette critique présente de nouvelles perspectives – celles des lecteurs ordinaires qui, avant la démocratisation de l’Internet, n’avaient pas accès au débat littéraire public. Les critiques amateurs de notre corpus sont en majorité des femmes. Elles rédigent des comptes rendus succincts qui traitent d’un grand nombre d’ouvrages durassiens et non seulement des publications les plus récentes.

  D’un point de vue commercial, les avis formulés on-line par ces blogueurs amateurs deviennent tout aussi importants que ceux qui sont exprimés par les critiques professionnels dans la presse traditionnelle. Il s’agit là d’un aspect de la culture dite « de convergence » (Jenkins 2006) et « de participation » (Jenkins et al. 2015) qui est la nôtre.

 • El Khazen, Patricia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bedömning och betygssättning, ett uppdrag med ett stort ansvar.: Modersmålslärarnas kompetens och erfarenhet i bedömning och betygssättning. En studie baserad på 12 informanter som undervisar i sex olika språk från åtta olika kommuner i Sverige.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är av kvalitativ karaktär och baseras på intervjuer med 12 modersmålslärare i sex språk, somaliska, arabiska, tigrinja, ryska, tjeckiska, och kurdiska från åtta olika kommuner i Sverige. Anledning till att jag valde kvalitativa intervjuer är för att få kunskap om modersmålslärarnas kompetens och erfarenhet i bedömning och betygssättning efter införandet av den nya kursplanen lgr11. Bearbetning av datainsamlingen visar att det är flera faktorer som spelar in och påverkar resultatet när modersmålslärare följer den nya kursplanens kunskapskrav för betygssättning. Exempel på det är antal lektioner i modersmålsundervisning i veckan, stora kunskapsklyftor mellan nyanlända elever och de elever som är uppväxta i Sverige, modersmålslärarnas självständiga arbete i bedömning och betygssättning, deras bedömningskompetens som behöver utvecklas kollegialt för att öka likvärdigheten i bedömningen och att det saknas utvärderingar och uppföljningar i ämnet modersmål som påverkar bedömningens reliabilitet och validitet.