du.sePublications
123 51 - 100 of 110
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hagberg, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Åhlén, Annica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Det avvaktande barnet i förskolan: En studie i hur förskollärare beskriver avvaktande barn samt sitt arbete att skapa relationer till dessa barn2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to gain a better insight into how preschool teachers describe those preschool children who are extremely shy, reticent and reserved. The aim has also been to gain knowledge about how pre-school teachers work to create relationship to these children. The study has had a qualitative direction, where semi-structural interviews with five preschool teachers were accomplished. The preschool teachers have made a contribution to empirical material, which has been analyzed and connected to Bowlby`s evolutionary theory of attachment and to Scheff`s theory concerning social bonds. After having analyzed this material we were able to understand that the pre-school teachers shared the opinion that children who they regarded as extremely reserved actually didn´t want to be part of a big group, but rather preferred to be by themselves. We also realized that some of the preschool teachers meant that a reticent behavior also might have something to do with different personalities amongst children. Most of the pre-school teachers told us that they realized the importance of focusing on the interests in the physical environment of these children, of creating good relationship, but also of trying to include these children to be parts of group solidarity. To create good relationship with children being reticent and to make them feel confidence were also important opinions, which we could learn from the analysis. Most preschool teachers pointed out that one way to make it possible to include these reticent children was to let them work in smaller groups. Ultimately, the preschool teachers emphasized the risk for these children to be excluded.

 • Berglund, Amilia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lundström, Ann-Sofie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digitala verktyg i förskolan: Pedagogers syn på och kunskap om digitala verktyg2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som sitt syfte att ge en djupare kunskap angående hur pedagogers förhållningssätt ser ut och hur de säger sig arbeta med digitala verktyg i förskolans undervisning. Vårt metodval för denna studie var att använda oss utav en kvalitativ metod, med halvstrukturerade intervjuer. Vi intervjuade sex pedagoger på en förskola i mellersta Sverige. Materialet bearbetades med en utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, där några centrala begrepp användes som analysinstrument och tas upp i teoriavsnittet. Resultatet av denna studie är att pedagoger har olika syn på begreppet digitala verktyg, men alla tycker att det är bra att digitala verktyg nu har skrivits in i den reviderade läroplanen Lpfö18. Pedagogerna anser att de använder sig av digitala verktyg i undervisningen, men i olika grad. I pedagogernas förklaringar framgår det att de använder digitala verktyg olika mycket, beroende på deras egna kunskaper kring de olika digitala verktygen, till exempel Blue- boten, Mikroägget och QR-koder.

  En slutsats vi drar är att de intervjuade pedagogerna ser de digitala verktygen som ett komplement till den traditionella undervisningen. Det framlyfts även att pedagogerna anser att de har ett ansvar att ta till sig användandet av digitala verktyg, då samhället idag har blivit allt mer digitaliserat. Ett dilemma som finns är att vissa pedagoger visar en oro och osäkerhet kring användandet av digitala verktyg, för att det är en brist på forskning, fortbildning och kunskap kring de digitala verktygens inverkan på barns utveckling. Genom att det finns en osäkerhet bland pedagogerna leder det till att det inte bli en likvärdig utbildning i hela landet, vilket läroplanen (Lpfö18, s. 6) beskriver.

 • Johansson, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Myter om sexualitet i en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Naturkunskap har jämfört med de andra gymnasiegemensamma ämnena relativt låg måluppfyllelse och det finns en föreställning bland eleverna om att naturvetenskap är krångligt och något som inte direkt berör dem. Ett sätt att öka motivation och därmed måluppfyllelse, vilket stödjs av de nationella styrdokumenten och forskning, kan vara att arbeta med tvärvetenskapliga ämnesområden och aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, så kallas SNI-undervisning. SNIundervisning gynnar dessutom elevernas scientific literacy, samt bidrar till det Skolverket hänvisar till som den viktiga medborgarutbildningen.

  I denna magisteruppsats får elever diskutera och argumentera om myter kring sexualitet, inom ramen för naturkunskapens sex- och samlevnadsundervisning. Argumenten analyseras sedan med ett diskursanalytiskt ramverk. Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva och förstå hur elever argumenterar kring myter om sexualitet i en social praktik i relation till en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs. Frågeställningarna utgår sedan från vilka diskursiva praktiker eleverna använder i sina argument, och från vilka social praktiker de hämtar argumenten.

  I resultatet ser man att ju närmare elevernas egen vardag myten upplevs, som då eleverna diskuterar den egna sexualiteten eller sexuella fantasier, argumenterar de utifrån en personlig erfarenhetsbaserad diskurs och en nära social praktik. Vid myter som handlar om djur eller befruktning väljer de argument som härrör ur en naturvetenskaplig diskurs och en social praktik som utgörs av skolan och undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. När myterna tangerar normer kring till exempel kvinnans oskuld väljer de argument ur en värderande diskurs och en samhällelig social praktik.

  Magisteruppsatsens slutsats är att eleverna obehindrat byter mellan olika diskursiva praktiker när de diskuterar myterna om sexualitet och hämtar argumentera från olika sociala praktiker beroende på mytens innehåll. Det visar att naturkunskapens undervisning om myter kring sexualitet är ett relevant moment när man vill anamma SNI-undervisning och dess tvärvetenskapliga undervisningsdiskurs.

 • Hellman, Katarina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En samarbetsvillig och engagerad lagarbetare: Konstruktioner av gymnasielärare i dagens platsannonser2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har en problematisk lärarbrist parallellt med en stor efterfrågan på välutbildade medborgare med gymnasieexamen. De förväntningar som från arbetsgivares sida ställs på gymnasielärare utgör den centrala utgångspunkten för denna studie. Vilken typ av lärare som är önskvärd och anställningsbar beror bland annat på samhällets krav på skolan och dess profil. Studien bygger vidare på tidigare forskning om lärarkonstruktioner i ett historiskt perspektiv, hur önskemålen på lärare ser ut beroende på huvudmannaskap, samt den makt som arbetsgivare besitter över platsannonsernas konstruktion. Platsannonser nyttjas som analysmaterial med förutsättningen att arbetsgivarnas makt över formuleringarna skapar konstruktioner av en anställningsbar lärare. Syftet är att bidra till en fördjupad förståelse för hur konstruktioner av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare tar form i dagens platsannonser och vilka förväntningar som däri ställs på läraren, samt att granska om dessa förväntningar skiljer sig beroende på huvudmannaskap. Studien syftar även till att belysa arbetsgivarnas makt över förväntningarna som ställs på lärare och vad det kan innebära för den sociala praktiken som annonserna utgör del i. Kritisk diskursanalys används som teoretisk förankring, där platsannonsernas språk ses som en social interaktion som konstruerar diskursen. Faircloughs tredimensionella diskursanalysmodell inspirerar metodvalet. För att analysera annonsernas nyckelord nyttjas en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatet tyder på konstruktioner av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare som en i första hand samarbetsvillig person, som arbetar engagerat och utvecklingsfokuserat. Läraren förväntas anta ett professionellt och byråkratiskt förhållningssätt i det att denne ska arbeta kollegialt samt utifrån styrdokument. En tydlig marknadsdiskurs framträder, något starkare i fristående skolor än i offentligt drivna. Offentliga skolor uttrycker mer relationella aspekter medan fristående efterfrågar individualistiska egenskaper. Över lag fokuserar platsannonserna mer på hur läraren ska vara, än dennes ämneskunskaper. Vad förväntningarna på lärare kan ha för innebörd diskuteras i relation till den problematiska lärarbristen.

 • Mattsson, Evelina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Wilhelmsson, Emilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Barnen behöver rörelse, barnen behöver utmanas, barnen behöver ha aktiviteter. Samtidigt behöver barnen också bara få vara där de är i sitt.”: Förskollärares förhållningssätt och didaktiska ställningstaganden om barns rörelse på förskolans utegård2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares förhållningssätt samt didaktiska ställningstaganden om barns rörelseaktiviteter på förskolans utegård. För att uppnå syftet har fyra frågeställningar utformats relaterat till hinder samt möjligheter för barnens rörelseutövande på utegården. Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare och resultatet har därefter analyserats utifrån tidigare forskning samt den dynamiska systemteorin och teorin affordance. Analysen resulterade i tre teman; rörelse, den fysiska miljön samt pedagogens roll, dessa har vidare delats in i underkategorier. Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna anser att rörelse är viktigt och att de utifrån detta gör flertalet didaktiska ställningstaganden kring barns rörelseutövande på utegården och arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg, lärorik och säker miljö för barnen. Som grund för dessa didaktiska ställningstaganden ligger barnens individuella behov, intressen och förutsättningar, varpå vikten av att vara lyhörd samt observera barnen lyfts fram för att kunna skapa goda förutsättningar för en allsidig rörelseutveckling. Dessa ställningstaganden kan dock få såväl positiva som negativa konsekvenser för barnens utbildning och rörelseutövande.

 • Harvey, Frida
  et al.
  Örebro University.
  Teledahl, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education. Örebro University.
  Teacher Professional Development and Collegial Learning: A literature review through the lens of Activity System2019In: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education / [ed] Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M., Utrecht, Netherlands, 2019Conference paper (Refereed)
 • Teledahl, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education. Örebro University.
  Olsson, Jan
  Mälardalens högskola.
  Feedback for creative reasoning2019In: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education / [ed] Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M., Utrecht, Netherlands, 2019Conference paper (Refereed)
 • Irisdotter Aldenmyr, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Stockholms universitet.
  Ethical and Care-Oriented, but Still Psychological and ‘At Risk’: Teachers’ Constructions of Young People’s transition from School to Society2020In: Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices / [ed] Kristiina Brunila and Lisbeth Lundahl, Helskinki: Helsinki University Press, 2020, 1, p. 167-184Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The book addresses one of the most urgent social problems in many countries, the uncertain school-to-work transitions of young people. As a result, a ‘transition machinery’ has been created, consisting of various education and training measures realised by e.g. teachers and youth workers.

  The volume demonstrates that discourses related to youth transitions do not simply describe young adults but create them. For example, young people are expected to be active citizens who make themselves attractive to employers, and those who fail in doing so may be labelled having psychological deficiencies. When failing transitions, resulting in lack of higher education or unemployment, are treated as individual’s problems rather than rising from structural factors, the solutions are likewise individualized. The book thus underlines the importance of analysing power relations reflected by gender, health, social class, and ethnicity.

  The articles of the book combine perspectives from young people, policymakers, teachers, and youth workers in Iceland, Finland, Sweden, and England.

 • Eriksson, Hanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Emretsson, Veronica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Öppenvårdsbehandling och återhämtningskapital: En utvärdering av ett kommunalt öppenvårdskoncept för beroendebehandling2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utvärdera ett kommunalt öppenvårdskoncept för behandling vid beroendeproblematik i en svensk mellanstor kommun. Detta genom att undersöka klienters måluppfyllelse och positiv förändring gällande hälsa, välmående och livssituation samt sociodemografiska faktorers samband med behandlingsresultat. En kvantitativ innehållsanalys genomfördes av klienters akter (n = 37) med hjälp av ett kodningsprotokoll. En beskrivande samt bivariat analys genomfördes i SPSS. Resultatet visade att måluppfyllelsen var hög bland de klienter som fullföljde behandlingen. Resultatet visade även ett starkt signifikant samband mellan positiv förändring och fullföljande av behandling. Bland sociodemografiska faktorer visade andra insatser sig vara betydelsefullt både gällande fullföljande av behandling och positiv förändring.

 • Hinas, Alina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Katrineholms barnhem 1940–1945: En studie av de intagna barnen ur ett socioekonomiskt perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker intagna barn på Katrineholms barnhem under år 1940–1945 ur ett socioekonomiskt perspektiv. Detta med fokus på vilka de intagna barnen var, varför de skrevs in på barnhemmet och vad deras föräldrar arbetade med. Vidare har frågor gällande vistelsetiden på barnhemmet samt var barnen placerades efter utskrivning berörts. Barnhemmets historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet men dess funktioner har förändrats över tid. Resultatet har visat att flest pojkar skrevs in på barnhemmet. De flesta barnen lämnades in utan vidare förklaring, därefter var den främsta anledningen moderns sjukdom. Det var vanligast att barnen var inskrivna mellan sex månader och ett år. De flesta barnen utplacerades till fosterhem ute på landsbygden, följt av tidigare hem samt andra institutioner.

 • Hellgren, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Le fantastique chez Guy de Maupassant: Sa nature, son fonctionnement et ses buts2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay consists of a structural narrative analysis of some fantastic short stories by Guy de Maupassant: The Horla, The Diary of a Madman, Who Knows? On the River, The Inn. We have tried to describe how the fantastic take place in the aforementioned stories. In order to meet this aim, a definition of the fantastic has been established before proving its presence in the analysed works. Some brief comparisons between the stories have been made to see how the fantastic appears from a physical and psychological point of view. We’ve also wanted to see the possible connections between the fantastic, narrative universe and reality. We’ve tried to define the theme of the double, which is frequently used in the fantastic literature, and how it appears in the short stories of Maupassant. The narrative technique has also been analysed and how it may influence the readers perception of the principal actors, their behaviour and their mental state of mind. The narrative technique can evoke the reader’s hesitation which further creates the 3

   

  fantastic effect. The reader becomes more or less willing to consider the existence of the supernatural instead of writing off the protagonists as liars or crazies. We can establish the fact that the fantastic is present in all of the studied texts. There are however some aspects of realism, the presence of the double, the presence or absence of madness, that modulate the use of the fantastic in the analyzed short stories.

 • Warneryd, Martin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology. RISA; Mälardalen University.
  Håkansson, Maria
  RISE.
  Karltorp, Kersti
  RISE; Jönköping International Business School.
  Unpacking the complexity of community microgrids: A review of institutions’ roles for development of microgrids2020In: Renewable & sustainable energy reviews, ISSN 1364-0321, E-ISSN 1879-0690, Vol. 121, article id 109690Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Community microgrids implemented in existing electricity grids can meet both development targets set out in the Paris agreement: 1. mitigate greenhouse gas emissions through increased implementation of renewable energy sources, and 2. to adapt to climate related disturbances and risk of catastrophes. Community microgrids are, however, complex to implement and institutional change is needed to reach their full potential. The purpose of this article is to review existing literature and analyze institutional developments influencing the growth of community microgrids. The literature describes a concentration of microgrid activities in specific regions: USA, EU, Asia and Australia. Varying reasons for implementing community microgrids were found in the different regions but similar institutional developments occurred, albeit with differing emphasis due to contextual specificities. Formal directions do however influence informal institutions even though their aims differ. Power utilities stand out as a critical actor and both formal and informal institutions put pressure on utilities to update their traditional business models. This article illustrates how informal and formal institutions play a significant role in the growth of community microgrids in existing electricity grids and provide interesting examples which can be utilized by policymakers. Microgrid development is still in a formative phase and further institutional change in the form of updated regulations is needed.

 • Warneryd, Martin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology. RISE; Mälardalen University.
  Karltorp, Kersti
  RISE; Jönköping International Business School.
  The role of values for niche expansion: the case of solar photovoltaics on large buildings in Sweden2020In: Energy, Sustainability and Society, ISSN 2192-0567, Vol. 10, no 7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Solar photovoltaic (PV) plants can contribute to the transformation of the electricity system in Sweden not only by adding capacity, but also by forming new decentralized ownership structures and involving new actors. This article focuses on solar PV plants on larger buildings, which represent a significant share of the installed capacity (although the total capacity is still very low in Sweden) and which have a good future potential. We are interested in the reasons owners of large buildings have for investing in solar PV plants, despite the fact that they face a complex regulatory situation. The aim of this paper is, therefore, to identify added values from solar PV plants for large buildings and to see how these values contribute to the ongoing expansion of the solar PV niche in Sweden. We use sustainability transitions as the theoretical point of departure and focus particularly on the role of values in an expanding niche. Data was collected via 15 semi-structured interviews, mainly with large building owners. It provides an interesting empirical case of the pioneers within the actor group of large building owners who potentially can play an important role in the expansion of solar PV technology in Sweden. Theoretically, the article contributes to the sustainable transition research field by demonstrating how values are developed and affect the niche-regime interplay.

  Results

  The findings demonstrate that owning a solar PV plant adds values such as sustainability, fair cost, and induced innovativeness. These values have an effect on niche expansion by contributing for example to the development of a social network, new role development, positive niche narrative, and niche empowerment.

  Conclusions

  We conclude that the broad set of values added by solar PV plants on large buildings increases the desire and enhances the positive experience to take on a new role development. Furthermore, we conclude that added values contribute to developing a social identity which is important when expanding the social network around the niche. Finally, we conclude that added values shape the positive niche narrative among niche advocates and give direction for policy development related to the niche.

 • Fredriksson, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  Ero-Guro-Nansensu in the Japanese Horror Films House, Suicide Club and Dead Sushi2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis attempts to form a definition of the concept “ero-guro-nansensu” which refers to a cultural movement in Japan during the early 20th century that explored the erotic, grotesque and nonsensical. It will use the definition to analyze three Japanese horror films made long after the movement’s supposed end, to determine if it is still relevant and useful for studies of current Japanese culture. It concludes that the films show correspondence to a description of the concept, use ideas and themes that could be found in ero-guronansensu fiction from the time period, and, like their predecessors, include social commentary under the guise of popular entertainment, presented in an ambiguous or symbolic manner. This thesis argues that House comments on marriage, relating it to the traditional Ie-system, that Suicide Club comments on communication and connection between people in the internet age, and Dead Sushi conveys a message about people’s relationship to food, and that these commentaries can be generalized as “change” presented in the form of guro. Furthermore, this thesis argues that the concept can be used beyond fiction and applied to Western culture as well.

 • Isaksson, Sarah
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Social Media Platforms as Educational Tools in the ESL Classroom: A literature review on social media education research.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A majority of Swedish adolescents use social media platforms daily, both as a source of information as well as their main communication tools. Because of this, educators world-wide have attempted to include social media in their teaching. This thesis is a literature review on the current research on social media platforms in English as a Second Language teaching and learning. The thesis aims to explore how social media platforms can be used by teachers as language learning tools, as well as look at what advantages and challenges social media platforms provide. Five research articles and one dissertation were analyzed through connectivism as a learning theory. This review finds that social media platforms are used to create and share multi-modal educational content. The studies show a positive impact on students’ motivation and confidence. However, it was also found that researchers are not being critical enough when using social media instead of other digital platforms for educational purposes. It also shows that more research must be made on the inadvertent effects that social media as language learning tools may have on classroom education. This review is relevant in the light of the digitalization efforts currently underway by the Swedish National Agency of Education.

 • Forsberg, Marcus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Vad berättar makten?: En undersökning om maktutövande i tv-serien Orange is the New Black´s säsong fyra2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur de manliga vakternas maktutövande i serien Orange is the New Black´s fjärde säsong gestaltas.  För att sedan undersöka gestaltningens betydelse utgick jag från ett teoretiskt genusperspektiv. Där blev kopplingen mellan de teoretiska utgångspunkterna genus och makt en grund för att dra slutsatser kring maktkampen mellan manliga fångvakter och kvinnliga fångar i serien.  För att gå tillväga analyserade jag tre vakter i fjärde säsongen som skulle representera och definiera en slutsats. Dessa vakters maktutövning skulle även analyseras i en enskild relation till en kvinnlig fånge för att tydligt kunna se handlingar och konsekvenser av vakternas utövande. Detta analyserades sedan i fyra scener med hjälp av två utgångspunkter inom Jens Eders analysmodell kallad karaktärsklockan för att undersöka hur vakterna som fiktiva varelser använder sig av sin makt.  Resultaten i undersökningen visade att serien gestaltar de manliga fångvakternas maktutövande på olika sätt och med väsentliga skillnader mellan sig, men att det främst landar i en negativ framställning av dem som makthavare. Likheterna mellan dem ligger istället i att de kvinnliga fångarna i fängelset oftast blir offer för deras aggressiva metoder. Som helhet visade urvalet av vakterna på olika faktorer kring maktsystemet som gör det möjligt att utöva sin makt, då gestaltningen visat att fångvakterna kan bli offer för en fånge. Slutsatsen landade i att de orättvisa metoderna som fångvakterna kan använda mot fångarna är endast möjligt på grund av ett orättvist maktsystem som gynnar endast makthavare.

 • Fredriksson, Daniel
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Florén, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Karlsson, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Stier, Jonas (Editor)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  ”Det första steget”: Studieförbund som kontaktyta för integration2020Report (Other academic)
 • Kiiskinen, Jenny
  et al.
  Malmö högskola.
  Saveljeff, Sigrid
  Malmö högskola.
  Från ett parti i marginalen till reell konkurrent2009In: Praktik & Teori - En tidskrift från Malmö högskola, no 3, p. 31-36Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Mogren, Carl
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Modern portföljteori och CAPM-modellen: Har valet av marknadsportfölj någon statistisk signifikant inverkan för skattningen av en akties betavärde?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, we will investigate whether there is any statistically significant difference in the estimation of beta values for individual shares and for beta values in groups, in relation to which index is chosen as a market portfolio. The theoretical basis of the study is based on the modern portfolio theory, developed by Markowitz (1952).  The results of this study show that for the individual shares' beta values, there are significant differences in the beta values between the indices from which the estimates were based. However, the tendency in estimating the beta values for individual stocks is that the narrower the index used, the higher the estimated beta value. At the group level, there is no significant difference in the estimates.

 • Hillers, Antje Katrin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Didaktische Überlegungen zur Förderung des kritischen Denkens im Deutschunterricht: Zur Umsetzung von Textarbeit mit Kurzgeschichten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  In dieser Arbeit wird untersucht, wie man kritisches Denken anhand von Kurzgeschichten in den Deutschunterricht integrieren kann. Es wird beschrieben, welche Prozesse bei den Lesern ablaufen und was bei der Textauswahl zu beachten ist. Anhand von verschiedenen Unterrichtsentwürfen werden Methoden gezeigt, die für die Arbeit mit Kurzgeschichten im Unterricht hilfreich sein können. Beispielhaft werden zwei Kurzgeschichten vorgestellt, analysiert und verglichen.

 • Isaac, Lena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Grycksbo Sjuk- och begravningskassa 1916–1995: En undersökning av en lokal sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och dess aktivitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att kartlägga Grycksbo sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och aktivitet, det vill säga utdelning av olika hjälp i fråga om sjukdom, begravning och mödrahjälp mellan åren 1916 till 1995. Det källmaterial som använts är: protokoll, mötesprotokoll och styrelseprotokoll från 1891 till 1995 samt kassabok. Även verksamhetsberättelser, ekonomi- och revisionsberättelse från 1931 samt en kassa/dagbok rörande åren 1926 till 1953 har använts. Räkenskaper från 1926 till 1933 har även det kommit ifråga för undersökningen. Resultaten visar att medlemsantalet i föreningen var som högst 1952 med 959 personer. Som lägst var medlemsantalet när föreningen lades ner 1995. De manliga medlemmarna dominerade medlemsantalet mellan åren 1934 till 1977. De kvinnliga medlemmarna dominerar från och med 1979 till det att föreningen lades ner. Föreningen betalade som mest ut 31 088 kronor (916 204,94 kronor i dagens penningvärde) i sjukhjälp 1931. Rörande frågan om begravningshjälp betalade kassan som mest ut 19 200 kronor (37 948,91 kronor i dagens penningvärde) 1986. Rörande moderskapshjälp framkom det att högsta beloppet betalades ut 1921. Lägst summa betalade föreningen ut under två år, 1916 respektive 1922.

 • Olsson, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Persson, Britta-Stina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Barnmorskors hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet under graviditet: En intervjustudie inom mödrahälsovården2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I bakgrunden framkommer flera fördelar med att vara fysisk aktiv under graviditeten. Barnmorskan har en viktig roll genom att stödja och stötta kvinnan, barnmorskan skall stärka kvinnans rätt till självbestämmande och vara en förebild vad gäller hälsoupplysning samt friskvård. Syftet med föreliggande studie var att beskriva mödrahälsovårdsbarnmorskors hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet under graviditet. Metod: Insamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer analyserade med tematisk nätverksanalys inspirerad av Attride-Stirling, 2001. Både ett snöbollsurval och ett bekvämlighetsurval användes, sju barnmorskor inom mödrahälsovården i mellersta Norrland deltog i studien. Resultat: Det globala temat ”Barnmorskor främjar fysisk aktivitet under graviditet” stöds av fyra underteman: Barnmorskan 1) har förvärvat insikt om fysisk aktivitet och hälsa, 2) rekommenderar fysisk aktivitet, 3) bedömer när fysisk aktivitet bör avrådas och 4) motiverar och följer upp fysisk aktivitet under graviditet. Slutsats: Barnmorskor har via grundutbildningen förvärvat baskunskaper gällande den gravida kvinnans fysiska aktivitet. Ytterligare insikt inom ämnet har barnmorskor förvärvat av eget intresse. Studiens resultat kan användas för reflektion kring barnmorskans viktiga roll i det hälsofrämjande arbetet med fysisk aktivitet under graviditet. Klinisk tillämpbarhet: Det fanns en önskan om vidgat samarbete med andra vårdgivare/aktörer. Sjukgymnast var den yrkeskategori vilken i de flesta fall föreslogs. Resurser kan läggas på interna kurser och utbildningar för att stödja barnmorskor i deras förebyggande arbete med fysisk aktivitet under graviditet.

 • Persson, Evelina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Öberg, Katharina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Vikten av att anpassa vårdmiljön vid omvårdnad avpersoner med demens vid vård- ochomsorgsboende - En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler människor kommer att drabbas av någon form av demenssjukdom vilket bland annat leder till förlust av kognitiva förmågor. Detta innebär ökat behov av vård- och omsorgsboende för de personer som drabbats. Det centrala för personer med demenssjukdom är att vården är personcentrerad samt att den fysiska vårdmiljön är anpassad efter deras behov.Syfte: Att beskriva den fysiska vårdmiljöns betydelse för omvårdnad av personer med demens på vård- och omsorgsboende.Metod: En litteraturöversikt som grundades i kvalitativa (n=12), kvantitativa (n=1) samt mixade (n=2) studier. Studierna hade fokus på den fysiska vårdmiljöns betydelse för omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och indelades fyra huvudkategorier med sju underkategorier.Resultat: Resultatet visade att den fysiska vårdmiljön påverkade personer med demenssjukdom. Genom anpassning av måltidsmiljö, utomhusmiljö och inomhusmiljö främjades livskvalitén för personer med demenssjukdom. Att vårdmiljön utformades hemlik med välbekanta föremål gjorde det lättare för personer med demenssjukdom att göra sig hemmastadda och trivas på sitt nya boende. Detta påverkade självbestämmande och självständighet likväl som livskvalité och trygghet.Slutsats: Personer som diagnostiseras med demenssjukdom drabbas olika då det finns många varierande symtom och begräsningar. Forskning indikerar att det rörsig om kognitiv nedsättning vilket kan påverka personens integritet, självbestämmande och autonomi. Resultatet visar på att anpassning av den fysiska vårdmiljön kan minska konsekvenserna av kognitiv nedsättning för personer med demenssjukdom, samt ge en känsla av att vara hemma och frihet. Detta kan bidra till lugn, trygghet och autonomi för de som bor på vård- och omsorgsboendet.

 • Öhrn, Johan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Anti-Tempo: Motsatsen till klipprytm2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen söker skapa en förståelse för anti-tempo och temporärt anti-tempo i dagensfilmskapande. Appliceringen av anti-tempo och de klipprytmsmetoder som i samverkan ellermotverkan med fenomenet används för att förhöja känsloförmedlingar är de delar somundersöks. En djupare förståelse för fenomenet är vad uppsatsen resulterar i, genom enanalys av klipprytmsmetodernas närvaro och frånvaro i utvalda scener.

 • Broberg Engstrand, Kristina
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Nyman, Malin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Genus, makt och den manliga blicken: En analys av Moulin Rouge från 1952 och 20012019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur manligt och kvinnligt gestaltas i filmen Moulin Rouge från 1952 och 2001. Teorins utgångspunkt baseras på genus, makt och Laura Mulveys teori om den manliga blicken. Metoden för analysen grundar sig i observationer av respektive film som sedan kopplas samman till teorin. Resultatet av undersökningen visar en behandling av olika maktrelaterade situationer, vilket ger en bredare syn på begreppet genus genom att visa och förklara att makt är ett mångtydigt och omfattande begrepp.

 • Danielsson, Emil
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Goodfellas – gestaltning av inre tillstånd genommultimodalt berättande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka och synliggöra det multimodalagestaltandet av inre tillstånd hos huvudkaraktären Henry i filmen Goodfellas(1990). För att besvara studiens frågeställning om hur kommunikationsformernasamverkar för att förmedla huvudkaraktärens inre tillstånd används bakomliggandeteorier kring kommunikationsformerna, det vill säga: bilden, ljudet, musiken ochklipprytmen. Analysmetoden grundar sig i Johnny Wingstedts tillvägagångssättsom han presenterar i kapitlet ”Funktionell analys av musik i film och andramultimodalt berättande gestaltningar”. Den slutsats som går att dra från dennauppsats är att det multimodala berättandet har dragit nytta av de olikakommunikationsformernas styrkor. Var och en av kommunikationsformerna hartilldelats den roll i berättandet som den kan förmedla i bästa möjliga mån, irelation till de andra.

 • Sexton, Carolina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Karaktären Peter Pan och valet att drömma: En analys av karaktären Peter Pan i olika adaptationerFörfattare:2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kommer tre gestaltningar av berättelsen om Peter Pan diskuteras, med fokus på en analys av karaktären. Syftet är att se vilka gemensamma karaktärsdrag som finns i de olika versionerna och om det går att beskriva en helhetsbild av Peter Pan, och vad helhetsbilden av Peter Pan förmedlar. Verken som diskuteras är romanen Peter and Wendy (1911) samt filmerna Hook (1991) och Pan (2015). Utgångspunkten för uppsatsen är att se vilka karaktärsdrag som utmärker sig i verken, vilka drömmar karaktären har och vilka val karaktären gör för att uppnå dessa drömmar. Denna analys pekar på att det inte går att definiera Peter genom bara ett av hans karaktärsdrag, men att det istället är sammansättningen av karaktärsdragen, överskridande genom verken, som faktiskt bygger upp karaktären. Sammansättningen av dessa karaktärsdrag hjälper till att måla upp Peter som ett mellanting. Genom denna analys kan det konstateras att det är samma karaktär som syns genom verken, dock att det är olika sidor av honom som gestaltas. Dessa sidor tillsammans visar att Peter förkroppsligar en ungdomlig livsgnista som förmedlar att man ska våga tro på sig själv och sina drömmar.

 • Lindblom, Moa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Olofsson, Farrah Mie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Barnhälsovårdens preventiva arbete med övervikt hos barn: En kvalitativ studie av BHV-sjuksköterskors erfarenheter2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Children suffering from being overweight is a growing problem and the main cause of overweight is unhealthy diet and / or too little physical activity. In addition to psychosocial consequences and obesity, children with overweight are at risk of sequelae such as diabetes, cardiovascular disease and cancer. District nurses working in Child Health Care (CHC), who sees nearly all children in Sweden, have an important role in preventing illness, early identification of illness and initiate actions when problems in children's health is detected.

  Aim: The purpose of the study was to describe the CHC-nurse's experience of the preventive work against overweight in children.

  Method: Two semi-structured focus group interviews (n=7) were conducted at child health care centers. The interviews were analyzed with qualitative content analysis.

  Result: The analysis resulted in three categories: Promoting healthy living habits, Obstacles in the preventive work and Good interaction with parents facilitate the preventive work. The result showed that the nurses work preventively against overweight in children by having dialog of health habits, growth control and the possibility of coordination with other professions. Identified obstacles are overweight among children is perceived as a sensitive topic and that many parents are difficult to reach. Facilitating factors were identified as when a good interaction with the parents occurs.

  Conclusion: The authors of the study found that there are clear guidelines on the management of overweight children and that these should be implemented to a greater extent in the CHC.

 • Heed, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Jonsson, Hannah
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård: En intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The desire to be cared for at home at the end of life is increasing among palliative patients. The familiar home environment and the possibility of receiving care from competent staff create security while deficiencies in the staff's knowledge and communication create insecurity in both patients and relatives.

  Aim: The aim of the study is to describe district nurses´ experiences of providing care to palliative patients in home care.

  Method: An empirical qualitative interview study with inductive approach.

  Result: District nurses´ described that it is fantastic to be able to be involved in care so close to the patient and at the same time they meet difficult and emotionally heavy situations. Further they described the importance of seeing the individual patient and the relatives, adjusting to their wishes and reminding that they are guests in their homes. It also appeared that the district nurses´ think that knowledge of palliative care is lacking, both in district nurses´ and in home care personal. They proposed in areas where more expertise is needed och they also request for counselling opportunities, both during the care period and after death.

  Conclusion: The conclusion is that district nurses´ demand education, support and guidance in palliative home care. Increased knowledge can contribute to better and more qualified personcentered care

 • Lidman, Linnéa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Roddar, Marit
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Skolsköterskors erfarenheter av högstadieelevers ensamhet: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Loneliness is defined as being without community and security. Sometimes loneliness is self-elected. There are circumstances that are important to young students experience of loneliness. The school nurse has an important role to pay attention to and work on prevention and health promotion and to support students who feel lonely.

  Aim: The aim of this study was to describe school nurses perceptions of high school students loneliness.

  Method: The data material was analyzed with an qualitative content analysis. Eight interviews with school nurses were analyzed.

  Results: From the analysis of the data material eight categories emerged: Loneliness is noticed in the health conversation, Students express that feeling of loneliness can be difficult to describe, The contact network can pay attention to loneliness, Loneliness can manifest in different ways, Students have different needs regarding loneliness, The environment is important for how the student is noticed, The internet can create both a community and a feeling of loneliness, The feeling of loneliness between girls and boys.

  Conclusion: The health dialogues is an important part of drawing attention to students who seems lonely. It is important for students to be able to influence the school environment in order to reduce the feeling of loneliness. The school nurse, together with parents and other staff, has an important role in supporting students in the school.

 • Åslund, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Färnlöf, Katrin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Föräldrars upplevelse av för tidigt födda barns magbesvär och stöd som gavs efter utskrivning från neonatalavdelning: En kvalitativ studie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A prematurely born infant’s intestines and digestive system is not fully developed and may suffer of gastrointestinal problems. It is important that health care staff have knowledge of experiences and support regarding premature born infants.

  Purpose: To describe preterm infant’s gastrointestinal problems from a parents perspective as well as the type of support provided by medical provider.

  Method: The study was carried out with a qualitative/descriptive analysis of collected data. Data comprised of 133 logbook notes as well as 56 written comments from the mothers. In total 148 mothers were included in the study.

  Result: One global theme, two organisational themes and eight base themes were identified. The two organisational themes emerged: Parents experience of their prematurely born infant’s stomach problems and Medical providers support and parents experience and the effect of that support. The global theme emerged: The importance of being listened to, receive support and the correct information in a compromised situation.

  Conclusion: There is a need for individually tailored support for parents of premature infants with stomach problems. Security was created when parents experienced that the medical providers provided good accessibility, were knowledgeable in the area and made adequate recommendations. The stress and anxiety of the parents caused by the infants stomach problems could be alleviated by being listened to, receive individual support and correct information.

 • Carlstedt, Kimberly
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Thepthida, Nimit
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse från utbildning till anställning: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Upon completion of nursing education, a certificate can be applied for from the National Board of Health and Welfare, which guarantees adequate competence and skills for the profession. Nursing education is in constant need of correction as a result of the continuous development of health care and the high demands on quality and efficiency that society places. The gap between the operational requirements and the preparatory knowledge from the education entails a major change in the transition.

  Aim: The purpose was to describe how newly graduated nurses experience the transition from education to vocational practice.

  Method: The study was conducted as a literature review containing 18 articles with qualitative and quantitative data and mixed method. Article searches were performed in the databases CINAHL and PubMed.

  Results: In the result, a number of different factors emerged that affected newly graduated nurses' experiences during the transition period. Three main themes were discovered: education, transition and working environment with respective sub-themes. The main result showed that the gap between education and practice, lack of preceptorship and poor working environment were three of the most prominent shortcomings that contributed to the experience of transition shock.

  Conclusion: The transition period is a complex process with a number of underlying influences. A deeper understanding is required of education officers, the profession and other key players in order to create the conditions for a successful and satisfactory transition to the professional role of newly graduated nurses.

 • Norberg, Madeleine
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Söderbäck, Stella
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hur kommunikationen påverkas av språkbarriärer hos patienter inom slutenvården: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: With the increased globalization and cultural diversity within inpatient care the patient safety is threatened because of communication and information difficulties. As a result of language barriers between health-care professionals and patients

  Aim: To describe how patients and the healthcare are affected by language barriers within inpatient care, and how healthcare staff are affected in their work by communicative language barriers.

  Method: A literature review based on 18 articles, published between 2014 - 2019. A literature search was made in databases as Google scholar, CINAHL and PubMed.

  Results: The results are based on patients and healthcare staff experiences of cultural diversity, effects on the patient and communicative strategies. Language barriers in healthcare affects, healthcare staff, patients and their relatives by not provide good care on equal terms. This can lead to increased suffering and an increased risk for healthcare injuries.

  Conclusion: healthcare staff and patients are aware that language barriers affect the care for patients negatively by increasing suffering and risk for healthcare injuries. Body language and gestures are used to communicate by healthcare staff to provide person-cantered care.

 • Hagström, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Stenberg, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sjuksköterskors upplevelser kring palliativ vård i hemmet: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Palliative care is a way of promoting the quality of life of patients and their loved ones in incurable illness so they can have a worthy ending. Nurses have a responsibility to meet every need that the patients have, such as the physical, mental, social and existential needs. Caring for the patients who are receiving palliative care at home can be a challenge for the nurses and some experience may be needed.

  Aim: To describe nurses experiences about palliative care at home.

  Methods: The literature review is based on 15 articles. The articles were found in the following databases; Cinahl, Pubmed and PsycINFO. They were published between the years 2009-2019. The data was systematically analyzed before it was processed into the result.

  Results: Four categories were identified by the nurses who were providing palliative care at home. These were; Collaboration and communication, Emotional experiences, The relationship with their patients and their loved ones as well as Skills and knowledge.

  Conclusions: Nurses experienced different feelings when they worked with palliative homecare, support from colleagues was therefore an important part of the work. However, the support and knowledge development were considered insufficient by the nurses and a wish for more support and education was noticeable. Despite this the palliative care contributed to a personal development for the nurse. A good relationship with patients and their loved ones also created a feeling of satisfaction for the nurse.

 • Fröjd, Nadine
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Lundström, Linnéa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Kvinnors upplevelser av livskvalitet i samband med endometrios: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Endometriosis is a chronic disease which causes episodes of inflammation in women’s genital- and reproductive organs. The most common symptoms in women with endometriosis are abdominal pain, pelvic pain and pain during intercourse. The debute of symptoms vary, but several studies claim that symptoms often occur during adolescence. Hormone treatment is often used in women with endometriosis and in other cases surgical treatment is indicated. Today, knowledge about endometriosis is neglected and there are incorrect conclusions about the cause of the disease.

  Aim: To describe women's experiences of quality of life in correlation to endometriosis.

  Methods: The study was conducted as a literature review, the result is based on 16 scientific articles.

  Results: Women with endometriosis had reduced quality of life in different contexts, thereafter subcategories were identified that described in which context women had reduced quality of life in. Subcategories identified were: Relationships – Partnerships and Family, Social Isolation, Fertility, Age-related impact, Everyday life, Gaps of knowledge in health care, Transmission of information and Delay of diagnosis. The reason for the reduced quality of life and what permeated the subcategories was mainly pain of different types.

  Conclusion: Much speaks for that women with endometriosis have a lower quality of life compared to women who do not suffer from the disease. The reduced quality of life can often be linked to a lack of knowledge about the illness for health care professionals or that as a health care professional, you are not aware of the symptoms of these women which, in the long run, lead to a reduced quality of life.

 • Hjalmarsson, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Oscarson, Catarina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Telefonrådgivning i primärvården: en kvalitativ studie av distriktssköterskors erfarenheter2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Telephone counselling is today a major part of the duties for a district nurse in primary care. It is a complex task that incorporates a care meeting via telephone where the district nurse should be able to assess care needs, urgency, give self care advice and coordinate with other care providers. In order for the patient to get a correct assessment of their care needs as it is possible, it is important that the district nurse receive relevant information.

  Aim: This study aims to describe the experience of working in telephone counselling for a district nurse in primary care.

  Method: The study is a qualitative interview study with an inductive approach. Nine district nurses where interviewed in three focus group interviews.

  Result: Six general categories were identified from the analysis, which were named; Telephone counselling can be a major challenge, The working environment in telephone counselling is important for the quality of the call, Pros and cons of computerized decision support, Knowledge and experience facilitates telephone counselling, Quality at calls and assessments are important and Conversations with third parties can affect the outcome of the call.

  Conclusion: This study has highlighted challenges in telephone counselling which may pose risks to patient safety and person-centred care. The result can help to avoid misjudgements, which increases patient safety and benefits society.

 • Helkomaa, Katja
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Bertilsson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Att främja fysisk aktivitet hos barn inom barnhälsovården: en kvalitativ intervjustudie av distriktsköterskors erfarenheter2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: By introducing physical activity into the everyday life of children, it is more likely that it will be a natural part of children's lives to move. Parents play a crucial role in providing children with the conditions for physical activity and thus increasing the likelihood of developing healthy living habits. District Nurses in Child Health Care (CHC) work to promote health by providing advice and support on physical activity based on a family-centered approach.

  Aim: To describe district nurses’ experiences of how physical activity can be promoted in children within CHC.

  Method: Qualitative design was used in which eight individual interviews were conducted with district nurses at privately owned or regionally owned healthcare centers. The interviews were analyzed using qualitative content analysis.

  Result: The presentation of the results is based on the following four categories: "to inform and advise around physical activity", "to base on parents' behaviors and participation", "to identify children's prerequisites to develop movement habits" and "to meet barriers to work with the promotion of physical activity ”.

  Conclusion: The sedentary among children has increased thanks to increased access to screens, ergonomic chairs and means of movement that do not require physical movement. The district nurse’s work, including family-centered information and counseling based on parents’ behaviors and the promotion of physical activity from an early age, is of the utmost importance to counter the increased sedentary behavior of children.

 • Helkomaa, Katja
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Bertilsson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Att främja fysisk aktivitet hos barn inom barnhälsovården: en kvalitativ intervjustudie av distriktsköterskors erfarenheter2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: By introducing physical activity into the everyday life of children, it is more likely that it will be a natural part of children's lives to move. Parents play a crucial role in providing children with the conditions for physical activity and thus increasing the likelihood of developing healthy living habits. District Nurses in Child Health Care (CHC) work to promote health by providing advice and support on physical activity based on a family-centered approach.

  Aim: To describe district nurses’ experiences of how physical activity can be promoted in children within CHC.

  Method: Qualitative design was used in which eight individual interviews were conducted with district nurses at privately owned or regionally owned healthcare centers. The interviews were analyzed using qualitative content analysis.

  Result: The presentation of the results is based on the following four categories: "to inform and advise around physical activity", "to base on parents' behaviors and participation", "to identify children's prerequisites to develop movement habits" and "to meet barriers to work with the promotion of physical activity ”.

  Conclusion: The sedentary among children has increased thanks to increased access to screens, ergonomic chairs and means of movement that do not require physical movement. The district nurse’s work, including family-centered information and counseling based on parents’ behaviors and the promotion of physical activity from an early age, is of the utmost importance to counter the increased sedentary behavior of children.

 • Sundström, Johanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Vestlin, Magdalena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Distriktssköterskans erfarenheter av kroniskt obstruktiv lungsjukdom i primärvården: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The disease COPD can cause limitations in the daily life of each individual. Primary care plays an important role in the caring of patients, where nursing at COPD is of great importance for patients' health

  Aim: To describe district nurses / nurses' experiences of managing patients with COPD in primary care

  Method: Interview study of qualitative design. Eight individual interviews with district nurses / nurses in asthma / COPD were conducted. Data was analyzed using a qualitative content analysis with an inductive approach.

  Results: District nurses / nurses' descriptions of experiences of managing patients with COPD in primary care resulted in three categories: “Collaborating with other professions”, “Supporting self-care” and “Facing barriers with work at asthma / COPD reception”. Eight subcategories emerged: Important not to feel alone, Different accessibility to different professions, Supporting the patient for increased knowledge and understanding of their illness, Supporting the patient for smoking cessation, Distance is important, Time is insufficient, Many lack a clear individual treatment plan and deficiencies in communication.

  Conclusion: The district nurse / nurse has a coordinating role on asthma / COPD in primary care where interprofessional collaboration is described as an important prerequisite for good nursing. The district nurse / nurse has a significant role in nursing while supporting patients with COPD to increase knowledge and understanding of their illness.

 • Åsroth, Caroline
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Modén Danielsson, Eva
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Distriktsköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete vid ohälsosamma levnadsvanor: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Habits that mostly have a negative effect on health are one or more of the following: unhealthy diets, insufficient physical activity, daily tobacco smoking, and the risk use of alcohol. In primary care, the district nurse has the task of supporting and motivating patients with unhealthy lifestyles to change.

  Aim: To describe the district nurse's experience in health promotion work with patients who have unhealthy lifestyles.

  Method: Qualitative study with inductive approach. Semi Structured individual interviews were conducted with eight district nurses. The collected material was analyzed using a content analysis.

  Result: The data analysis identified two main categories, in the first category, to have possibility for time and resources is relevant to the health promotion work, it is revealed that sufficient time, resources and management support is a prerequisite for carrying out a good job and that there is a need for more knowledge in conversational methodology. The second category, based on a person-centered approach in the health-promoting conversation, includes the importance of work based on person-centered care and creating trust, handling difficult conversations, motivated or unmotivated patients and that follow-up calls are significant.

  Conclusion: In the health promotion work, it is important to start from the patient's conditions and needs to make it easier to change regarding unhealthy lifestyles.

 • Andersson, Rikard
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Larsson, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Mental illness is a fast-growing health issue all over the world. Around 350 million people suffers from depression and depression is on the boarder of becoming one of the biggest health care issues in the world. Depression is a complex disease and is treated with behavioral therapy, electroconvulsive therapy and anti-depressive medications. Physical activity is also recommended as an additional treatment for depression and has in studies shown to have positive effects on depression and the reducing of depressive symptoms.

  Aim: The aim of the study is to describe patients experiences of physical activity as a treatment for depression.

  Method: The thesis was conducted as a literature review based on 15 scientific articles. The articles were collected from databases Cinahl, PubMed and PsycINFO and were publicized between 2010-2019.

  Result: The patients experiences of physical activity showed improved mental health, increased self-confidence and self-esteem and a feeling of more energy. Motivating factors to perform physical activity were, among other things, support from relatives and occupational groups in the health care sector. Barriers to perform physical activity were fatigue, lack of motivation, low mood and poor self confidence and self-esteem.

  Conclusion: The results of the literature study showed that experiences of physical activity were predominantly positive among people with depression, with reduced depressive symptoms, increased well-being and health. Physical activity could be applied as a useful and appropriate nursing intervention and treatment method in the care of people with depression where the nurse has an important role in supporting and motivating the patient.

 • Johansson, Niklas
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Kristiansson, Mattias
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sjuksköterskans erfarenheter av hur hot och våld påverkar omvårdnaden av patienter inom slutenvården: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Health Care Professionals is in risk of workplace violence because of the direct contact with humans. There has been an increase in workplace violence in Swedish hospitals. A majority of nurses have been exposed to workplace violence. The nurse has ethical values, codes and laws to follow. Nurses are dependent on good human-human relationships. This literature review was created to pay attention to how threats and violence affect nursing care in hospitals.

  Aim: Describe nurses experience of how threats and violence influence nursing care in hospitals.

  Method: Literature review that includes 15 articles.

  Result: The nurse is affected in various ways in the patient's care which often leads to impaired nursing. The results show that emotions in the encounter with the patient can affect the quality of nursing, and that threats and violence can lead to inadequate communication. The nurse may not want to care for the patient which is time consuming and difficult. The threat to individual security can affect nursing work. Deficiencies in the organization can affect nursing, and the result showed that reduced job satisfaction can affect nursing but that the tolerance may be different depending on the patient's diagnosis.

  Conclusion: Threats and violence in hospital care can be everyday work for nurses around the world. Nurses may experience similar situations where threats and violence can cause poor working environment, which can lead to a deterioration in the conditions for providing good nursing care. More research is needed on prevention for threats and violence and how these are implemented for threats and violence.

 • Lundberg, Natalie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Söderberg, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Existentiella erfarenheter hos patienter med cancer i ett palliativt skede: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Most patients who are in the final stages of life experience a threat towards their own existence and in connection with existential thoughts arise. The palliative care aims to alleviate the suffering associated with the existential thought. Caregivers find existential conversations as difficult and want to learn more in order to be a better support to patients. Therefore, we want to highlight patients existential experience to increase the knowledge and understanding of nurses in palliative care.

  Aim: Aim of this literature study is to describe existential experiences in patients with cancer, at a palliative stage.

  Method: The design is a literature review that includes 17 articles, using qualitative, quantitative and mixed methods. The data collection was done through searches in the databases CINAHL, PubMed and PsycINFO.

  Results: The result is presented in two main categories. The existential survival - Coping strategies and Patients experience of health services. With three subcategories each. Relationships and Community, Existence, Death and Life After. Support, Neglect and Improvement. The results show different coping strategies that patients use to manage their incurable progressive disease. Common among the patients was that close relationships was the meaning of life. Maintaining everyday life and living in the present was also considered important. For the patients, an existential crisis was initially seen in conjunction with the information about the diagnosis, which later went on to try to fill the time left with something meaningful. A central and important component for these patients is health care, continuity and person-centered care, which the patients emphasize as the most valuable.

  Conclusion: Patients use different coping strategies to cope with the existential feelings that arise in connection with the end of life. The strategies varied depending on the patients' individual experiences. More support for these patients is needed and healthcare professionals need knowledge to function as a better support.

 • Ehlin, Catharina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Österling, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patientens erfarenheter av omvårdnad på en akutmottagning: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: At emergency departments patients with different conditions of illness requires that the nurse will make a correct assessment and care, and at the same time deliver a good nursing care. These short and intensive meetings can mean that the nurse is forced to prioritize the medical needs. The mission to provide quality emergency care while meeting the need for nursing care is complex. An increased understanding of the patient experience of nursing at an emergency department can help the nurse provide good nursing care.

  Aim: To describe the patients experience of nursing at an emergency department.

  Methods: The study has been conducted as a literature review were 15 scientific articles have been used in the results.

  Results: Several factors emerged in this literature review that have significance for the patient´s experience of nursing at the emergency department. One main category emerged: Meeting with the nurse and six categories were identified: Low participation and powerlessness, The nurse's attitudes, Collaboration within the healthcare team, The patient's individual needs, The interaction between the patient and the nurse and the nurse's body language.

  Conclusion: The results of the literature review showed that the patient experienced a powerlessness and low participation in the emergency department. When the nurse identified the patient's unique needs, opened up for participation and continuous information about the patient's health situation and treatment created a positive experience. Implementation of person-centered care may be an important tool for improving nursing care at the emergency department.

 • Laxgård, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Wiklander, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Äldre patienters upplevelser av återhämtning efter höftfraktur: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Each year 18 000 people suffer from hip fracture, the most common cause is fall. The treatment of hip fracture has evolved from patients were on stretch for several weeks to surgery with mobilization immediately after. Aging causes the body to become more vulnerable and the patient has a harder time to handle the recovery both physically and mentally following a hip fracture.

  Aim: To describe the older patient's experience of the recovery from a hip fracture after discharge from the hospital.

  Method: A literature review containing 15 scientific articles, the articles were searched in the PubMed and CINAHL databases. The included articles are of qualitative and mixed method. In the analysis, the results of the articles were compiled, the compilation is presented in the results of the literature review under three main categories.

  Result: The results show that patients experience loneliness and isolation when they feel trapped in their own home, they have difficulty getting out and moving due to limited mobility and pain. The patients felt that their own attitude and mindset were reflected in the recovery. Moments when patients experienced life as before the hip fracture provided strength and motivation.

  Conclusion: The results shows that most elderly people experience recovery in similar ways, limited mobility leads to loneliness and isolation and the need for help from others is perceived as frustrating by some and motivating others. The elderly who have had access to information around surgery and recovery as well as the ability to exploit physiotherapist have experienced the recovery as easier than those who experience a lack of information.

 • Fridell, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fridell, Rebecka
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patienters upplevelser av att vårdas med resistenta bakterier inom slutenvården: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The development of antibiotic resistant bacteria is a global health problem. Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) is one of the most common antibiotic resistant bacteria and is usually transmitted through contact infection. In Sweden MRSA is referred to as a dangerous disease that can cause life-threatening conditions as well as patient suffering. The spread of infection may be reduced by adherence to basic hygiene practices. The nurse’s responsibility involves infection prevention, patient safety, alleviation of suffering and maintaining current knowledge of the disease. Despite this, nurses may lack knowledge concerning MRSA and fear contracting it.

  Aim: The aim of this study is to highlight the patient’s experience during inpatient treatment of MRSA.

  Methods: The study was conducted as a literature review based on fifteen scientific articles with qualitative-, quantitative- and mixed method. The article search was conducted via the CINAHL and PubMed databases.

  Results: The result highlighted three themes involving patient experiences during isolated inpatient care of MRSA: Experience related to treatment by healthcare professionals, Experiences concerning the depth and correctness of information and knowledge by healthcare professionals and Experiences of being cared for in an isolation room. The result indicated that MRSA patients experience stigma experiences psychological distress as they felt stigmatized, violated and unprofessionally treated by healthcare professional due a lack of knowledge. Furthermore, it also showed that isolation room care was negatively experienced and that the care environment design significantly impacted the patient’s experiences and feelings of well-being.

  Conclusion: Healthcare professionals need further education to increase their knowledge of MRSA patient care and how the maintenance of a good care environment in isolation rooms is important for alleviation of suffering and ensuring the good and safe care of inpatient MRSA patients.

 • Laitinen, Veronica
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Ulrika, Nilsson
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att handlägga patienter med svårläkta bensår: en kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background Chronic leg ulcers place great demands on the district nurse who must have knowledge in many areas. The district nurse spends about 25-50% of her working hours on treating patients with chronic leg ulcers. Chronic leg ulcers cause great suffering to the patient, physically, mentally and socially. It is also a great cost to society, and time-consuming for both the patient and the care.

  Aim The purpose of the study was to explore the district nurses' experience of treating patients with chronic leg ulcers.

  Method A qualitative study with individual interviews was conducted with eight district nurses and analyzed with the help of qualitative content analysis.

  Results The result is based on four categories. The first showed that district nurses want more knowledge and time to learn about different associations and also work more cost-effectively. The other showed that it is important for the district nurse to cooperate with various health care institutions, and that as few as possible handle and assess the wound. The third showed that the district nurse notes that patients experience mobility problems. Some district nurses see that many of the patients are worried about wound healing, leakage and odor and can then isolate themselves. The fourth showed that some patients get disturbed sleep often because of pain from the wound.

  Conclusion For patients suffering from chronic leg ulcers to feel safe and live as normal a life as possible despite their wounds, the district nurse needs to have the knowledge, experience, and time.

 • Blanck, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Granqvist, Madeleine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bildskapande aktiviteter i förskolans utbildning: En studie om hur förskollärare uppfattar uppdraget att bedriva bildskapande aktiviteter i sin undervisning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan är en grundläggande utbildning där barnen påbörjar sitt livslånga lärande. Syftet med denna studie är att synliggöra hur några förskollärare använder bildskapande aktiviteter i sin undervisning för att stödja och stimulera barnens utveckling och lärande. Vi finner det intressant för vår studie att förskolans läroplan reviderats och begreppen ”utbildning” och ”undervisning” skrivs fram mer än tidigare. Den metod vi använt oss av är kvalitativ intervju. Då det är förskollärare som bär huvudansvaret för undervisningen har vi intervjuat sex förskollärare i insamlandet av vårt empiriska material. I analysarbetet har vi använt oss av ett sociokulturellt perspektiv, vilket hjälpt oss att få syn på förskollärarnas förhållningssätt i bildskapande aktiviteter.

  I studiens resultat synliggörs en pedagogisk medvetenhet bland de intervjuade förskollärarna om fördelarna med att använda bildskapande aktiviteter i sin undervisning men de uttryckte även en vilja att ge barnen mer inflytande över bildskapande aktiviteter. En utmaning som identifierats i vårt resultat är att förskollärarna i denna studie inte nämner hur de använder digitala verktyg kopplade till skapande aktiviteter i den utsträckning som förskolans läroplan anger. Vår tolkning är att en av anledningarna kan vara att det endast gått ett halvår sedan implementeringen av den reviderade läroplanen trädde i kraft och att den fortfarande är under process. En av studiens slutsatser är att det huvudsakliga syftet med de bildskapande aktiviteter var att det används som en metod för att konkretisera lärandet i andra läroplansmål och att undervisningen av bild som ämne inte är ett lika etablerat inslag i förskolans utbildning. En annan av studiens slutsatser är att förskollärarna belyser vikten av bildskapande aktiviteter som både ett kommunikation-och uttrycksmedel samt som en stor del av den sociala gemenskapen på förskolan.

 • Vinter, Mirja
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Jans, Martina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskollärare. Hur läser ni för barnen?: En intervjustudie med fem förskollärare om hur de upplever sig själva som högläsare2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om högläsning genom att diskutera hur fem förskollärare uppfattar sin roll som högläsare och hur de upplever att deras agerande påverkar barnens upplevelse av boken och lässtunden. De tre frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen är: hur resonerar förskolläraren över sitt eget agerande vid högläsningsaktiviteter, hur beskriver förskolläraren syftet med högläsning på förskolan och hur sker urvalet av böcker till en högläsningssituation på förskolan? Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där fem intervjuer med förskollärare utförts för att få en förståelse för hur dessa förskollärare tänker, uppfattar och upplever sin roll som högläsare. Utifrån det sociokulturella perspektivet har materialet analyserats och sammanställts till ett resultat. Vid analys har begreppen den proximala utvecklingzonen, Scaffolding samt Mediering använts. Resultatet visar att förskollärarna uttrycker liknande tankar och åsikter om hur de agerar vid högläsningssituationer. Bland annat framhävs betydelsen av inlevelse och engagemang i läsningen för att intressera barnen för boken. De är även eniga om att högläsningens syfte i första hand är att utveckla barnens språk. Resultatet visar även att förskollärarnas styrkor och svagheter som högläsare varierar vilket visar att det finns en mångfald av högläsare på förskolorna. Alla fem förskollärarna menar att urvalet av böcker sker utifrån såväl barnens som förskollärarnas önskemål.

  Studiens slutsats visar att det krävs en medvetenhet från förskolläraren när det kommer till högläsningssituationer. Det är viktigt att reflektera över sitt eget agerande och hur det kan påverka andra. Huvudsyftet med högläsning är att stimulera barnens språkliga förmåga men kan även ha andra syften beroende på situation, tid på dagen eller om det är en spontan eller planerad aktivitet.

 • Larsson, Amanda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sheik-Hassan, Hodan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Vi måste förstå varandra så att mitt barn kan utvecklas”: Nyanlända vårdnadshavares och pedagogers upplevelser gällande samverkan, delaktighet och inflytande i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa hur tre pedagoger och tre nyanlända vårdnadshavare upplever nyanlända vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. För att besvara det har enskilda kvalitativa intervjuer genomförts med tre olika pedagoger verksamma i förskolan samt tre nyanlända vårdnadshavare som har barn i förskolan. Resultatet har analyserats utifrån det sociokulturella- och interkulturella perspektivet.

  Resultatet visar att pedagogers interkulturella förhållningssätt påverkar samverkan med nyanlända vårdnadshavare samt deras möjlighet till delaktighet och inflytande. De intervjuade vårdnadshavarna upplever en bristfällig information vid inskolning och introduktion i förskolan då den endast ges på svenska. Det leder till att de nyanlända vårdnadshavarna inte vet vad som förväntas av dem. De blir inte heller informerade om deras rätt till inflytande och möjlighet att påverka verksamheten.

  Ur kommunikationssynpunkt upplever både de intervjuade pedagogerna och vårdnadshavarna att de finner möjligheter utifrån de förutsättningar som finns, bland annat genom tolk, bilder som stöd samt appar i mobila enheter där ord kan översättas.

  Slutsatser som dras utifrån studien är att pedagogers förhållningssätt och kompetenser avgör vårdnadshavarnas chanser till delaktighet och inflytande. En god och hållbar kommunikation är en förutsättning för bra samverkan med vårdnadshavare. Även tydlig information för de nyanlända vårdnadshavarna är en förutsättning för delaktighet och för att undvika missförstånd. Vårdnadshavarna har intresset och viljan att bli mer delaktiga men det är beroende av pedagogerna och deras förhållningssätt.