du.sePublications
123 51 - 100 of 111
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Pettersson, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Grus, Frida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskollärares bemötande av barn i förskolan i relation till vad läroplanen säger om traditionella könsmönster2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att problematisera några förskollärares förhållningssätt kring hur de kommunicerar med barn, i relation till vad Läroplanen säger om traditionella könsmönster. Metoden som vi använde för att samla in data var observationer och intervjuer med tre förskollärare. Materialet har tolkats och analyserats utifrån feministisk poststrukturalism, diskurser om pojkar och flickor, könsmönster samt normer och könskonstruktioner.

  I intervjuerna kommer det fram att förskollärarna har en förståelse för genus, kön och könsmönster och en medvetenhet om det som står i Läroplanen om allas lika värde oavsett könsidentitet. De arbetar med att uppmana och erbjuda alla barn möjligheter att våga ta för sig, uttrycka sig, utveckla förmågor, att gå in och ut ur lekar och roller utan att bli begränsade av stereotypa könsmönster.

  Enligt vår analys av observationerna kommer det fram att förskollärarna både motverkar och förstärker de stereotypa könsmönster som finns, i tal och i handlingar med barnen. Men det framgår även i intervjun med en förskollärare att det är problematiskt att motverka traditionella könsmönster i förskolan, detta eftersom det är svårt att veta vad och hur man ska förhålla sig både till miljön, barnen och vårdnadshavare.

 • Hollsten, Lisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  HBTQ-personer och andra könsnormsbrytare i förskolan: LGBTQ-people and other breakers of gender norms, in Swedish preschools2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish preschools today have a responsibility in counteracting gender norms that can be limiting to the choices the children can make, both as preschool children and later in life. All children, regardless of gender, should have the same rights and possibilities to choose what activities they want to engage in, and later in life gender should not be an obstacle for them when choosing for example what they want to study or work with. The purpose of this essay is to problematise in what ways preschools actively can counteract limiting gender norms, by studying the way a few preschool teachers talk about their work regarding this area. To achieve the purpose of the study I have interviewed four preschool teachers about how they work to counteract limiting gender norms. In the essay, background facts are presented both regarding regulations of Swedish preschools and questions concerning gender as well as LGBTQ. It also contains information about how the preschool teachers work with these issues. The result of the study shows that the preschool teachers that have

  been interviewed in this study do work in order to counteract limiting gender norms by reminding the children that families can look very different and by being and creating role models with help from for example literature and in that way show that people are different in many ways, and that all the differences are positive. They are all positively set regarding working for equality and giving all children, no matter their gender, all the same opportunities. The conclusion of the study is that it is possible to counteract limiting gender norms in preschools but that it demands knowledge, awareness and openness towards the differences of people.

 • Bengtsson, Elias
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Lärares selektionsprocesser för skönlitteratur i andraspråksundervisning: Två sva-lärares berättelse om skönlitteratur i sin undervisning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att synliggöra vilka faktorer som styr valet av skönlitterärt material och beskriva skönlitteraturens roll i relation till kursplanen. Genom en intervjustudie synliggörs två gymnasielärares selektionsprocesser för skönlitterärt material i SVA. Diskussionen förankras i tidigare forskning kring ett sociokulturellt perspektiv på lärande, litteraturdidaktik och forskning rörande skönlitteratur i andraspråksundervisning. Studien pekar på att litteraturundervisningen i SVA är elevcentrerad och att det skönlitterära materialet väljs utifrån elevens språkliga förmåga och personliga preferenser för att stödja läs- och språkutveckling. Dessutom pekar studien på att litteraturvetenskapligt inriktad undervisning står tillbaka i SVA för en didaktik som influeras av reader-response teori.

 • Dahlbo, Madeleine
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Karlsson, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Att känna sig trygg är A och O": Vikten av anknytning i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2018, s.10, 13). För att pedagogerna ska kunna tillgodose denna helhet utgör anknytning en grundläggande aspekt att beakta inom förskolans utbildning. Detta eftersom barnet är i behov av minst en närvarande anknytningsperson för att söka stöd och trygghet hos (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s.39, 201). Då denna trygghet skapar de bästa förutsättningarna för barnet att utvecklas och tillgodose sig lärande (ibid.).

  Föreliggande studie syftar till att skapa kunskap om den vikt utbildade barnskötare och förskollärare tillskriver anknytning i relation till förskolan, samt belysa om skillnader tillskrivs utifrån de olika yrkesprofessionerna. För att göra detta möjligt formulerades tre frågeställningar;

  Vilken vikt tillskriver pedagogerna anknytning i förskolan? Vilka möjligheter respektive svårigheter tillskriver sig pedagogerna ha för att tillgodose barnen en trygg anknytning? samt Framkommer det några skillnader i den vikt, samt de möjligheter och svårigheter, som tillskrivs anknytning utifrån yrkesprofession? Den metod som användes för att sedan besvara dessa frågeställningar var en webbaserad enkätundersökning. Detta eftersom det var av relevans att nå en stor grupp deltagande inom en begränsad tidsram, därmed var enkät som metod fördelaktigt (Björkdahl Ordell, 2012a, s.85).

  Några slutsatser som kan dras av föreliggande studie är att en betydande majoritet av pedagogerna tillskriver anknytningen av stor vikt med undantag för ett fåtal förskollärare som tillskrev vikten som något lägre än övriga respondenter. Trots den stora betydelse pedagogerna tillskriver anknytning anser de att området inte lyfts tillräckligt inom förskolan. Av resultatet framkom det även att förskolans organisation enligt pedagogerna kan utgöra ett flertal svårigheter i arbetet med att tillgodose barnen en trygg anknytning. Dock ansåg sig majoriteten av pedagoger oftast eller ganska ofta trots detta ha möjlighet till att erbjuda barnen en trygg anknytning. Med undantag för ett fåtal förskollärare som ansåg sig ganska sällan ha denna möjlighet.

 • Martinsson, Sandra
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Ohlsson, Josefine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskollärares roll i barns lek: En kvalitativ studie om hur fem förskollärare resonerar om sin roll i den barninitierade leken för att främja lärande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares roll i den barninitierade leken med utgångspunkt i att främja barns lärande utifrån några förskollärares resonemang. Vidare är syftet att öka kunskapen om den barninitierade lekens betydelse för barns lärande. Vi har använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer som datainsamlingsmetod för att besvara vårt syfte och fem förskollärare har intervjuats. Den tidigare forskningen lyfter förskollärares betydelse för kvalitén i barnens lek. Studien utgår från sociokulturell teori och resultatet har analyserats med hjälp av några centrala begrepp i denna teori. Studiens resultat visar att förskollärarna beskriver samspelet som grunden i barnens lek och lärande och det är också samspelet som styr när förskollärarna träder in i en lek respektive inte. Vid ett väl fungerande samspel står förskollärarna utanför leken medan om samspelet inte fungerar kan de gå in i leken på olika sätt. Det viktigaste enligt förskollärarna är att inträdandet sker på ett smidigt sätt. Förskollärarna kan gå in i leken genom att tillsammans med ett exkluderat barn ställa frågor till barnen i leken och på så sätt kan barnet få tillträde till leken. Resultatet visar också att förskollärarens roll i leken för att främja lärande innefattar att skapa miljöer utifrån barnens intresse för att på så sätt skapa förutsättningar för lärande men också att förändra organisationen så att barnen kan leka längre stunder och samma lek i flera dagar. En av slutsatserna i studien är att förskollärarnas främsta roll i den barninitierade leken är att se till att samspelet och kommunikationen fungerar mellan barnen för att på så sätt främja lärande. Ur förskollärarnas resonemang om sin roll i den barninitierade leken framkommer det många olika sätt på

  hur detta kan ske, till exempel genom att vara en lekförebild.

 • Viklund, Caroline
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Storbacka Granqvist, Alice
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Jag finns här": Ett arbete om några pedagogers erfarenheter kring trygga relationer med äldre barn i förskolan.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka kunskapen om några pedagogers erfarenheter av att bibehålla och utveckla trygga relationer med de äldre barnen i deras utevistelse. Metoden som användes var en kvalitativ intervju med enskilda pedagoger. För att analysera och bearbeta materialet utgick vi från den relationella pedagogiken som handlar om relationens betydelse för individens utveckling.

  Pedagogerna uttryckte möjligheter med att använda dialoger som ett verktyg för att värna om trygga relationer mellan pedagog och barn. De uttryckte även att det fanns svårigheter med att arbeta med relationer till barnen i stora barngrupper, samt att den försvårades av den fysiska miljöns utformning i utevistelsen. Pedagogerna såg även utevistelsen som en möjlighet till att utveckla trygga relationer mellan pedagog och barn, då pedagogerna upplevde att det gavs möjlighet till att exempelvis utforska närmiljön och avvika från de vardagliga aktiviteterna. Pedagogerna beskrev erfarenheter där de upplevde barnets integritet som en svårighet och genom detta lämnade över ansvaret på barnet att söka upp pedagog för fysisk närhet i utevistelsen. Det gjordes för att visa respekt för barnet och på så vis bygga upp en trygg relation.

 • Lehikoinen, Jonna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Johansson, Miranda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pedagogers samtal om barn i förskolan: En studie av pedagogers fokusgruppssamtal om barn iförskolan analyserade ur ett maktperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra några olika sätt pedagoger samtalar

  om barn på förskolan. Ett antagande vi utgår ifrån är att det sätt som pedagoger

  samtalar om barn kan lägga grund för hur de även förhåller sig till barnen i förskolan.

  Ett ytterligare syfte är därför att problematisera eventuella maktrelationer som

  framträder i pedagogernas samtal om de studerade barnen i förskolan.

  Uppsatsens

  teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism. Vår tanke och förhoppning med

  studien är att öka medvetenhet hos pedagoger i förskolan om vikten av att föra

  samtal samt reflektera över och problematisera eventuella maktrelationer mellan

  barn, pedagoger och miljö. Studiens metod är kvalitativa fokusgruppsamtal och

  totalt samlade vi in fem samtal från fyra deltagande förskolor. Metoden valdes då vi

  anser att den lämpar sig för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. En

  slutsats i studien är att pedagogerna samtalar om betydelsen av samspel mellan barnbarn

  och barn- pedagoger i förskolan. Vi tolkar att pedagogerna har en medvetenhet

  om hur de för samtal om barn och till viss del en medvetenhet kring olika

  maktrelationer i förskolan.

 • Mörlin Nyström, Yasmine
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Gävert, Jennifer
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Både flickor och pojkar behöver utmanas: En studie med fokus på förskollärares bemötande av flickor ochpojkar i förskolans verksamhet.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose

  of this study is to make it clear how pre-school teachers meet girls

  and boys in everyday situations in pre-school routines. 1 July, 2019 there will be a

  revised curriculum for pre-school that will treat gender and gender equality more.

  The method

  is observations of selected situations as well a follow-up interview.

  Observations take place through a non-participatory approach and through

  continuous notes. We observe how four pre-school teachers meet the children in

  routines like dressing and meal situations. Then we interview these four pre-school

  teachers about how they look at their treatment of the children. The interview

  contains five questions.

  The result of the study is that the preschool teachers

  responded to the children in similar ways and essentially on equal terms. At a few

  occasions, attention was drawn to the fact that the treatment differs if the children

  were boys or girls.

  The conclusion in the study is that the preschool teachers meet

  the child according to their level of development, but that the preschool teachers

  would have to consider their treatment in order for the children to be able to develop

 • Norman, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Servin, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  "Vi har inte samma språk men vi kan förstå varandra i alla fall": En intervjustudie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med icke-verbal kommunikation i flerspråkiga förskolor.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den ökade internaliseringen som lyfts i läroplanen för förskolan innebär att förskolan är en arena där många olika kulturer möts. Denna mångfald ställer höga krav på de som är verksamma inom förskolan. Statistik från 2017 visar att 5% av alla barn som vistas i förskolan är nyinvandrade. Detta kan innebära att förskolan blir det första mötet med det svenska samhället och språket för många barn. Då barnen inte kan uttrycka sig med hjälp av det verbala majoritetsspråket, svenska, tror vi att den icke-verbala kommunikationen kan spela en viktig roll i hur dessa barn får möjlighet att delta i demokratiska sammanhang vilket förstärks av forskning. Syftet med studien är att få kunskap kring hur några förskollärare i en kommun beskriver deras arbete med icke-verbal kommunikation i mötet med äldre (tre till fem år), flerspråkiga barn. För att få reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med icke-verbal kommunikation i en flerspråkig förskola har en kvalitativ intervju genomförts. Sammanlagt intervjuades sex förskollärare på tre olika förskolor. Resultatet, som analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv, visar att det finns en icke-verbal mångfald som förskollärarna använder sig av för att erbjuda barnen kommunikationsmöjligheter i verksamheten oavsett om de behärskar majoritetsspråket eller inte. Förskollärare lyfter dock att den icke-verbala kommunikationen kan vara problematisk i främst stressiga situationer, vilket innebär att barnens kommunikativa handlingsutrymme blir begränsat. Då förskollärarna stöttar de äldre, flerspråkiga barnens kommunikativa förmågor används den icke-verbala kommunikationen främst för att stimulera barnens verbala språkutveckling i majoritetsspråket. En viktig slutsats som framkommer i intervjuerna av förskollärarna är att de två kommunikativa systemen, det vill säga det verbala och det icke-verbala, förstärker varandra och båda behövs för att de äldre flerspråkiga barn vi möter i förskolan ska få möjligheter att bli delaktiga i den förskolekontext de befinner sig i. Avgränsningar i studien har gjorts då fokus enbart ligger på de äldre, flerspråkiga barnen i förskolan. Detta har påverkat valet av förskolor att genomföra studien på samt den forskning som lyfts.

 • Engblom Olsson, Sofia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tegenfeldt, Louice
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Läser, då lär man sig massa saker... om man inte läser så lär man sig nästan inte nått": En intervjustudie med barn i förskoleklass om vad som motiverar dem till skriftspråk2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med studien är att öka kunskapen om vad som motiverar barn till att läsa och skriva. För att uppnå detta syfte har vi intervjuat några barn i förskoleklass om hur de talar om skriftspråk, dessa intervjuer genomfördes med åtta barn. De svar vi fick från intervjuerna analyserades med hjälp av

  literacy och teorier om motivation.

  Resultatet visar att barn har rika erfarenheter av att läsa och skriva redan innan de börjar i förskoleklass och dessa har påverkat deras skriftspråksutveckling. Barnen anser att det är viktigt att kunna läsa och skriva och hänvisar ofta till vuxenvärlden. De är positiva till skriftspråk och uttryckte att de kunde skriva bra, denna känsla verkade vara sammankopplad med att de ansåg sig kunna skriva. Det var svårt för barnen att svara på vad de lär sig när de läser, förutom att lära sig bokstäver och ord. Hemmiljön och närstående personer är viktiga för barnen och har visat sig vara en av motivationsfaktorerna för barnen i vår studie. Miljöer, material, lärare och intressen är andra viktiga motivationsfaktorer i deras skriftspråksutveckling. En slutsats som framkom utifrån resultatet är att lärare är betydelsefulla då de behöver ta till vara på barns tidigare erfarenheter och bygga vidare på dessa i förskoleklassens undervisning. Lärare behöver se vad som motiverar barnen för att de ska få vilja och nyfikenhet att erövra skriftspråket.

 • Johansson, Diana
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Forsmark, Johan
  Förskollärarens roll i relation till flerspråkiga barns språkutveckling: En intervjustudie om vad fyra förskollärare beskriver som viktigt i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar hur fyra förskollärare talar om flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare kan stötta flerspråkiga barns språkutveckling. Detta syfte vill vi uppnå genom att synliggöra hur fyra förskollärare på två flerspråkiga förskolor resonerar. De två frågeställningar som ligger till grund för vårt arbete är vad de tillfrågade förskollärarna anser är viktigt i sitt arbete med flerspråkiga barns språkutveckling, samt hur de talar om modersmålets betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling. I vår studie utgår vi från en kvalitativ metod, där vi har genomfört fyra halvstrukturerade intervjuer. Metoden användes för att synliggöra förskollärarnas tankar kring sin roll i relation till flerspråkiga barns språkutveckling. Materialet analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet med fokus på begreppen

  den proximala utvecklingszonen, scaffoldning och mediering. Resultatet visar att samtliga förskollärare använder sig av alternativa förstärkningar som bilder, kroppsspråk och tecken för att tydliggöra språket i kommunikation med barnen. Förskollärarna betonar även modersmålets vikt för barnens förmåga att lära sig svenska. Några av slutsatserna är att förskollärare med små medel kan stötta de flerspråkiga barnen utan full kunskap i barns modersmål och att det är viktigt att inte vara för fast i det verbala. Det skapar större förutsättningar för barnen att förstå och göra sig förstådda. Flerspråkighet kan ses som en utmaning, men det gäller för verksamma pedagoger att vara påhittiga och se möjligheter istället för svårigheter.

 • Stenberg, Annelie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Stor, Caroline
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Inkludering och delaktighet: Pedagogers agerande, samtal och förhållningssätt kring lekar och aktiviteter i förskolan.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous studies show that a mutual understanding and mutual definitions of what inclusion and participation mean are important to have as a teacher. If children are excluded it could lead to impaired mental health and education difficulties later in life. The purpose of this study was mainly to find which tools preschool teachers can use to make inclusion and participation possible for all children regardless of their personal experiences, backgrounds and prerequisites. By interviewing educators and observing them while interacting with children these tools could be found. In total twelve different tools were used to make inclusion and participation possible. The most common tools used were a democratic attitude, teamwork, verbal communication, body language, gestures and physical changes in the environment. The main contribution this study was able to bring in a preschool context was definitions of which tools to use and a specific attitude necessary to have as a teacher to make inclusion and participation possible for all children.

 • Li, Chonghui
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Syllabi reforms and their intended impact on English teaching and learning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the development of the subject of English in Swedish upper secondary schools through an analysis of the syllabi in the curricula Lgy 70, Lpf 94 and Lgy 11, with a focus on English teaching and learning. In the last 50 years, the Swedish upper secondary school has undergone three major reforms. These three reforms have had an impact on the ways of teaching the English subject. By employing Fairclough’s (1992a) three-dimensional model, the study finds that these three major reforms had an impact on English teaching and learning in terms of communicative competence and individualization and teachers’ roles. The finding is important because it indicates that the current upper secondary English classroom needs to be changed when it comes to teaching and learning methods.

 • Magnusson, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högläsning i grundskolans årskurser F-3: En intervjustudie om lärares inställning till högläsning i grundskolans årskurser F-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare säger sig använda högläsning som aktivitet i grundskolans årskurser F-3 samt att undersöka vilka ställningstaganden som ligger till grund för utformningen av högläsning av skönlitteratur i grundskolans årskurser F-3. De frågeställningar som legat till grund för studien är följande:

  o

  Hur anger lärare att högläsning av skönlitteratur i klassrummet utformas samt kan utformas och av vilka anledningar?

  o

  Hur anger lärare att skönlitterära verk väljs ut för högläsning i grundskolans årskurser F-3 och hur kan skönlitterära verk väljas ut?

  Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes och sex aktiva lärare intervjuades. En fenomenologisk ansats användes i analysarbetet vilket innebär att likheter och skillnader mellan informanternas svar söktes och analyserades för att ge en bild av hur informanterna uppfattar att de arbetar med högläsning i grundskolans årskurser F-3.

  Den forskning som ligger till grund för denna studie visar att en genomtänkt högläsning där elever görs delaktiga genom olika aktiviteter runt läsningen kan ge elever en god läs- och skriftspråksutveckling samt stärka elevers ord- och begreppsförråd. Detta innebär att lärare som vill använda högläsning i syfte att stärka elevers språkutveckling bör arbeta aktivt med att utforma sin högläsning på ett sådant sätt att elevernas förmågor stärks.

  Studien visar att samtliga informanter använder högläsning i sin undervisning men att högläsningens syfte samt den tid som läggs på högläsning skiljer sig något mellan olika lärare. Vidare visar studien att det i huvudsak är läraren som väljer vilka texter som ska användas i högläsningssituationer och att aktiviteter kopplade till högläsning i syfte att göra elever delaktiga inte används i särskilt stor omfattning.

 • Bergman, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högläsning i svenskundervisningen: En studie om lärarens högläsning i grundskolans tidigare år F-32019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år F-3 arbetar med högläsning för att stärka elevens språkliga förmåga. Resultatet av tidigare forskning visar att högläsning som undervisningsmetod inom skolan förekommer regelbundet i undervisningen under varierade former och med olika intentioner. Lärare ser högläsningen som ett pedagogiskt verktyg i syfte att utveckla elevens litterära och språkliga utveckling. Forskningen visar även för att optimera denna språkliga utvecklingsprocess så fordras ett metodiskt tillvägagångssätt både före, under och efter högläsningen. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket kan beskrivas att lärandet sker i språkliga och olika kulturella sammanhang. Lärarens roll blir från det perspektivet att leda och stötta eleven i den språkliga utvecklingen där utvecklingen naturligt stärks i interaktion med andra. För att uppnå syftet med arbetet och besvara undersökningens frågeställning kommer analysmaterialet inhämtas genom kvalitativa metoder som intervjuer och observationer.

 • Söderberg, Madeleine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läsundervisning inom svenskämnet i årskurs 1: En kvalitativ studie av lärares läsundervisning i svenskämnet i årskurs 12019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i grundskolans årskurs 1 arbetar med läsundervisningen i ämnet svenska samt vilka faktorer som påverkar läsundervisningens upplägg. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och data samlas in genom halvstrukturerade intervjuer samt observationer. Tidigare forskning visar att läsundervisningen ofta fokuserar på sambandet mellan ljud och bokstav. Det framkommer även av forskningen att det är av vikt att undervisningen utgår från varje enskild individ samt att det råder ett tryggt klassrumsklimat för att läsundervisningen ska vara framgångsrik.

 • Starkenberg, Frida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digitala anpassningar i svenskundervisning: En studie om mellanstadielärares anpassningar, med fokus på digitala verktyg för att stimulera elevernas läs- och skrivförmåga i svenskundervisningen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattningsvis handlar denna studie om att undersöka hur mellanstadielärare i svenska arbetar med anpassningar i sitt klassrum, med fokus på hur de använder sig av digitala verktyg i sin undervisning för att ge alla elever möjligheten att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Studiens övergripande syfte mynnar ut i två specifika frågeställningar. Den första berör hur svensklärare på mellanstadiet anpassar sin undervisning för att ge eleverna i klassrummet möjligheten att utveckla sin läs- och skrivförmåga genom digitala verktyg. Den andra handlar om vilka kunskaper svensklärare har i att göra anpassningar för att stötta elevernas utveckling i att läsa och skriva. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och har en kvalitativ metodansats där data kommer att samlas in genom observationer och intervjuer med verksamma svensklärare på mellanstadiet.

 • Åsenlund, Zandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bokhunden som anpassning inom skolan: En studie om användningen av bokhunden som metod, en främjande anpassning för elever med lässvårigheter inom skolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur bokhunden används i dagens skola bland elever som har det svårt inom läsning samt vilka erfarenheter det finns gällande denna metod ur ett lärarperspektiv. Studien kommer att ta upp bokhundens historia samt roll inom skolan. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Metodansatsen som används är av kvalitativt slag.

 • Hagström, Ambjörn
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares åsikter om undervisningsmetoder i matematik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Teachers many times talk about their opinions about how to teach, how to organize education and how school should be. What do studies about school say? Do teachers say the same thing like the researchers say? Do teachers agree with the researchers, or do they have different opinions? 10 teachers has been part of an interview, and their answers show that the teachers in most of cases agree to what the researchers say. However, in some cases, the best options the researchers propose are not possible in the teachers’ realities.

 • Gååse, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Jämställdhet i skolan: Jämställdhet och demokrati måste ständigt erövras på nytt (SOU:83, s. 59 f).2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie som undersöker pedagogers arbete med jämställdhetsuppdraget på en skola. Syftet med studien är att undersöka hur de definierar begreppet jämställdhet och hur de arbetar med jämställdhet i relation till eleverna och om de anser att arbetet är lyckat. För att få svar på dessa frågor har fyra pedagoger intervjuats som arbetar på en skola med elever från förskoleklass till sexan. Studien belyser även vilka resurser som finns för att genomföra uppdraget och vilka prioriteringar som pedagogerna gör. Resultatet visar att pedagogerna i brist på resurser, kompetens och pedagogisk ledning inte har möjlighet att prioritera jämställdhetsarbetet. De enskilda pedagogerna använder sig ibland av en medveten pedagogik med ett jämställdhetsperspektiv men det finns inget genomgående jämställdhetsarbete i verksamheten. Definitionen av jämställdhet är inte samstämmig bland pedagogerna och de är inte enade om deras jämställdhetsarbete är lyckat eller ej. Jag har i min studie kommit fram till att de intervjuade kvinnliga pedagogernas kunskap kring jämställdhet bygger mycket på "common sense", förgivet taganden som reproducerar könsmönstren istället för att motverka dessa. Kraven på flickorna är högre än på pojkarna och pojkarna tillåts att ta mer utrymme i klassrummet än flickorna.

 • Öfverström, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Individanpassad läs- och skrivinlärning: En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. Två klasslärare och två speciallärare observerades under två svensklektioner och intervjuades. Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som valts för att diskutera studiens resultat.

  Studien har visat att speciallärarna varje hösttermin gör en så kallad screening på alla elever, i vilken specialläraren testar de olika årskurserna i olika moment (exempelvis rättstavning, ordförståelse, läsförståelse). Elever under en bestämd gräns i ett eller flera moment får individanpassad undervisning för att komma ikapp inom det området. Eleven får då en anpassning inom den ordinarie klassrumsmiljön, eller så får eleven stöd av specialläraren och tränar på området som upplevs problematiskt. I det ordinarie klassrumsarbetet kan läraren individanpassa elevernas läseböcker efter elevens lässkicklighet, så att eleven finner läsningen rolig och motiverande. Många elever saknar motivation att lära sig läsa och skriva, men studien visar att de tekniska verktygen hjälpt till att finna motivation.

 • Persson, Agneta
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Kompetensutvecklingsinsatser i skolan: En explorativ kvalitativ fallstudie om hur några rektorer beskriver sin vardagspraktik2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här explorativa kvalitativa fallstudien är att undersöka hur fem rektorer verk-samma i den svenska grundskolan beskriver hur de organiserar och genomför lärares kompe-tensutveckling samt även vilket stöd och kompetensutveckling rektorerna upplever att de själva får i detta arbete.

  Data har samlats in genom intervjuer och sedan sammanställts, bearbetats och tolkas utifrån en hermeneutisk ansats.

  Resultatet visar att några av de nationella skolutvecklingsprogrammen samt förstelärarreformen har genomslagskraft på den lokala nivån. Samtidigt beskrivs att det bedrivs flera parallella lo-kalt initierade kompetensutvecklingsinsatser. Resultatet av studien synliggör en konflikt mellan det lokala utvecklingsarbetet och den styrning som statliga utvecklingsprogram med tillhörande ekonomiska resurser skapar. Rektorernas beskrivningar av hur lärarnas kompetensutveckling sker visar att denna i huvudsak saknar en tydlig systematik i fråga om hur behov kartläggs och insatserna organiseras, genomförs samt följs upp. Resultatet skapar frågor om vad det kan fin-nas för orsaker till att systematiskt genomförda kompetensutvecklingsinsatser inte verkar komma till stånd på skolsystemets lokala nivå och det pekar mot att det behövs fortsatta studier för att få svar på dessa frågor.

  Med ett undantag anger rektorerna att de själva inte får sina egna behov av kompetensutveckl-ing tillräckligt uppmärksammad i den lokala kontexten. Några slutsatser som kan dras av stu-dien är att det är centralt att få ta del av en systematiskt organiserad kompetensutveckling, oav-sett profession. Det framstår som viktigt att både lärares och rektorers kompetensutveckling prioriteras i större utsträckning än vad som sker idag samt att aktörerna i styrkedjan kommuni-cerar runt kompetensutvecklingens former.

 • Karlsson, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  IKT i svenskundervisningen: möjligheter och hinder: En intervjuundersökning om användandet av IKT i årskurs F-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftena med den här studien är att undersöka hur IKT (informations- och kommunikationsteknik) används i svenskundervisningen av lärare i förskoleklassen till årskurs 3, samt en granskning av vad lärarna ser för möjligheter och hinder vid användning av IKT. För att uppnå detta syfte har jag valt att undersöka sju F-3 lärare. Frågeställningarna som har tagits fram för att svara på studiens syfte är: (1) hur används IKT i svenskundervisningen, (2) vilka möjligheter och hinder finns med IKT i undervisningen och (3) vilka attityder har lärarna till användningen av IKT som pedagogiskt redskap i svenskundervisningen? Kvalitativa intervjuer har genomförts med de sju lärarna i F-3-klasser. Det sociokulturella- och konstruktivistiska perspektivet har legat till grund för studiens analys. Resultatet visar att det finns samband mellan lärarnas användande av IKT och deras kompetens. Lärarna använder IKT på liknande sätt men i olika mängd. I svenskundervisningen använde lärarna IKT för att eleverna lättare ska kunna skriva och bearbeta längre texter. Lärarna använde även IKT för att visa bilder och filmer. De lärare som var mitt uppe i att lära eleverna att skriva bokstäver använde sig även av IKT för att lägga upp en bild på whiteboarden för att sedan skriva "på" bilder för att lättare visa eleverna vilka bokstäver som ska ner i "källaren" och vilka som ska upp på "vinden".

 • Röde, Linnéa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En intervjustudie om hur ASL fungerar för elever med NPF-problematik.: Verksamma klasslärare och speciallärares erfarenheter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en koppling mellan NPF-problematik och Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, vilket gör att läs- och skrivinlärningen kan bli extra bekymmersam för elever med NPF-problematik. Detta gör att det finns en svenskämnesdidaktisk vinst i att ta reda på hur metoder som används i läs- och skrivundervisningen fungerar ur ett NPF-perspektiv. Digitala verktyg används mer och mer i undervisningen och en metod för läs- och skrivinlärningen som utgår från användningen av dator eller lärplatta är Att skriva sig till läsning, ASL. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur verksamma klasslärare och speciallärare upplever att ASL fungerar för elever med NPF-problematik. De frågeställningar som användes för att konkretisera syftet var: Vilka möjligheter med ASL anger informanterna det finns för elever med NPF-problematik? Och Vilka svårigheter med ASL anger informanterna det finns för elever med NPF-problematik?

  Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande genomfördes sex halvstrukturerade intervjuer med klasslärare/speciallärare. Resultatet av studien pekar på att ASL inte främst är en metod för att läs- och skrivundervisning, utan ett inkluderande arbetssätt som fungerar för alla elever och för svenskämnets alla delar.

 • Hedqvist, Hanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Skriva för hand – viktigt på riktigt?: En studie om elevers förmåga att skriva för hand2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i denna studie haft som syfte att undersöka hur förmågan att skriva för hand ser ut för elever i mellanstadieålder i en svensk grundskola. Mitt syfte har också varit att undersöka om det finns ett samband mellan förmågan att skriva för hand och förmågan att skriva med textkvalitet. För att nå svar på mina frågeställningar genomförde jag en undersökning där 25 elever deltog. Undersökningen innehöll fyra testdelar som vardera var designade för att mäta olika delar i förmågan att skriva för hand och även ämnade att synliggöra förmågan att skriva med textkvalitet.

  Den forskning som ligger till grund för den här studien visar att det finns ett samband mellan en automatiserad förmåga att skriva för hand, förmåga att skriva med textkvalitet och skolframgång. Orsaken till detta samband förklaras av forskningen i hur olika minnesstrukturer kan användas och avlastas vid automatiserade förmågor jämfört med icke automatiserade förmågor.

  Resultatet av studien visar att det finns en stor variation i den undersökta elevgruppens förmåga att skriva för hand. Tydliga tendenser pekar även på att det finns ett samband mellan en automatiserad förmåga att skriva för hand och en förmåga att skriva med textkvalitet.

 • Gåsberg, Linnea
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Jag skulle vilja ha mer kött på benen": En studie om hur grundskollärare i årskurs 1–3 upplever sina förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling kopplat till skolmaten2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) har skolan i uppdrag att tillhandahålla alla elever kunskaper om de globala miljöfrågorna, vilket enligt FN:s målbeskrivning (mål 12 och 13) innefattar bland annat matkonsumtion. Därför kan matkonsumtion anses vara en central del av det arbetet kring hållbar utveckling som genomförs i skolan. Syftet med denna studie är att ta reda på hur undervisande lärare i årskurs 1–3 upplever sina förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling, kopplat till skolmaten, utifrån de resurser som finns på skolan, lärarnas egna kunskaper i ämnet samt hur lärarna uppfattar de riktlinjer som finns angående undervisning om hållbar utveckling i skolans styrdokument. Studiens syfte besvaras genom självrapporter och intervjuer med 4 stycken grundskollärare.

 • Korpela, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Demokratifostran i SO-undervisning i årskurs F-3: En studie med särskilt fokus på vilka kommunikationsmöjligheter eleverna erbjuds inom SO-undervisningen.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs F-3 gestaltar demokratifostran inom ramen för SO-undervisningen med särskilt fokus på vilka kommunikationsmöjligheter som erbjuds eleverna. Intresse för ämnet väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen där jag mötte olika gestaltningar och förhållningssätt gällande demokratifostran. För att undersöka detta vidare har jag observerat tre lärare utifrån vilka demokratifostrande inslag och kommunikationsmöjligheter de erbjuder eleverna. Studien bevittnade tre väldigt olika klassrumsmiljöer med påvisade goda exempel, men även en del brister. Bristerna gällde främst de kommunikationsmöjligheter som erbjöds eleverna, men även brist i visad respekt från lärarens sida. Studiens slutsatser är att demokratifostran förekom på en betydligt lägre nivå än väntat och skolor måste jobba mer aktivt med demokratifostran genom kvalitetskontroller av sina verksamma lärare.

 • Tyllström, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sjunga för att lära: Hur lärare anser att sång, musik, rim och ramsor kan bidra till ett lärande i engelskämnet för årskurs F-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Engelskämnet bör ses som centralt i skolan då det har en del i elevernas kommande yrkesliv i och med den globalisering som sker i vår värld. Forskning pekar på att musik och sång kan bidra till en mer stimulerande och avslappnad miljö i de yngre skolåren. Detta examensarbetet syftar till att undersöka hur sång, musik, rim och ramsor kan användas i engelskundervisningen för elever i årskurs F-3. I undersökningen är lärares perspektiv i fokus, där deras åsikter om hur och varför de använder sång, musik, rim och ramsor i engelskundervisningen är centrala. Att undersöka detta kan ge insikt i hur sång, musik, rim och ramsor används då tidigare forskning påvisar att det inte nyttjas i den utsträckning som det finns möjlighet till. Undersökningen genomfördes med enkäter och intervjuer med olika lärare. Den insamlade datan analyserades sedan utifrån innehållsanalys och multivariat analys. I analysen tillämpades Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt Ashers teori,

  total physical response. Resultatet visade att förekomsten av innehållet var vanligt och lärarna i studien var positivt inställda till användningen av sång, musik, rim och ramsor. Lärarna i studien såg även ämnesinnehållet som ett bidrag till lärande samt att det var ett lustfyllt sätt för eleverna att lära sig engelska på. Trots att lärarna i huvudsak var positivt inställda till ämnesinnehållet så såg de även nackdelar då de menar att eleverna kan tappa fokus och lektionerna kan bli röriga. Ämnen för fortsatt forskning kan vara att belysa elevperspektivet samt att mer utförligt undersöka verkningsfulla metoder inom sång, musik, rim och ramsor.

 • Gustafsson, Linnéa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Lieder im DaF-Unterricht: Lieder als Förderer der mündlichen Kommunikation im schwedischen DaF-Unterricht2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Rep, Marco
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Russian.
  Jewish Religion on Trial: Understanding Isaac Babel’s Short Story "Karl-Yankel"2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The subject of this thesis is the short story "Карл-Янкель" ("Karl-Yankel") by Russian-Jewish writer Isaac Babel (1894‒1940), published in 1931. The story depicts a trial following the cir-cumcision of a boy against his parents’ will, and thus directly addresses issues of high relevance at the time, namely the transformations of religious life in the early years of the Soviet Union. Firstly, I have analyzed the references to Jewish culture that appear in the story. Further on, drawing on research by other scholars, I have examined the shift of the traditional Jew into a Soviet Jew—a highly secular subject deeply involved in the socialist society and far removed from the traditions of the Pale of Settlement. Lastly, I have studied the narrator’s perspective, which, being far from objective, plays a major role in portraying the trial and is of key im-portance for understanding the transformation of Jewish life that occurred in the Soviet Union in the 1930s. At the end of the story, the narrator deprives the reader of the verdict and gives in-stead his attention to the circumcised boy. I argue that he thus focused on the future rather than on the conflict between tradition and secularism.

 • Hård af Segerstad, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Erzählsituationen und narrative Unzuverlässigkeit : Thomas Manns Buddenbrooks aus narratologischer Sicht 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lyrberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att välja slöjdinriktning: Vem eller vad påverkar?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om faktorer som påverkar elevers val av slöjdinriktning där slöjdens historia av att skapa könsmönster efter materialinriktning fungerar som utgångspunkt. För att undersöka detta använde jag kvalitativ intervju som metod. Resultatet visar att eleverna i valsituationen blir påverkade av olika behov och föreställningar om manligt och kvinnligt, även om eleverna själva uppger att intresset för materialinriktningen var det mest avgörande.

 • Bonin, Helena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Fremde Kinder und ideologische Staatsapparate: Wie Momo, Pippi und das Sams Ideologie entgehen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Ideology, as explained by Louis Althusser, is used by ideological

  state apparatuses (ISAs) to reinforce the control of the dominant class.

  ISAs in turn consist of elements of society such as families, schools, and

  churches. In the works of Michael Ende, Astrid Lindgren, and Paul Maars,

  Momo, Pippi and the Sams defy the ideologies and norms of their

  respective societies. This thesis shows that the three children can do this

  because they are alien children and therefore exist beyond the reach of the

  ISAs of their respective worlds.

 • Jensen, Elsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Den svarta legenden och begreppsanvändningen avurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker: En studie om representationen av upptäckten ochkoloniseringen av Amerika och benämningar påurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att få möjlighet att reflektera kring livsvillkor i länder där det spanska språket talas är

  ett av syftena för moderna språk både på högstadiet och gymnasiet. Eftersom det

  spanska språket är det språk som flest elever väljer att studera betyder det också

  att fler elever möter de spanska läroböckernas innehåll.

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur läroböcker i spanska inriktade

  på högstadiet och gymnasiet representerar upptäckten och koloniseringen av

  Amerika och med vilka begrepp som urbefolkningen i Amerika benämns i dessa

  böcker. Resultatet av studien visar att den historiska händelsen ges olika utrymme i

  läroböckerna och att representationen av upptäckten och koloniseringen av Amerika

  domineras av det historiska perspektivet

  den svarta legenden. Dessutom

  förekommer olika begrepp för att benämna urbefolkningen i Amerika och vissa

  begrepp kan ifrågasättas om de stämmer överens med Läroplanen och dess

  värdegrund.

 • Hjort, Johanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Wernersson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Samverkan i den flerspråkiga förskolan: En studie om hur förskollärare samverkar med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att öka förståelsen för vad en god samverkan kan vara och hur förskollärare kan arbeta gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Intresset till denna studie grundade sig i de erfarenheter vi samlat på oss under vår verksamhetsförlagda utbildning där vi uppmärksammat en problematik men även en stor flexibilitet i förskollärarnas arbete gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. För att nå vårt syfte användes kvalitativa intervjuer som metod. Detta gav oss en uppfattning om hur verksamma förskollärare upplevde och arbetade för att skapa en god samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. I analysen har vi tagit stöd i sociokulturell teori samt interkulturellt perspektiv med fokus på begreppen

  redskap, mediering, kommunikation, förhållningssätt samt språklig- och kulturell mångfald. Analysarbetet har lett till att vi fått större insikt och förståelse för hur förskollärare resonerar och kan arbeta för en god samverkan med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska. Resultatet i vår studie visar att samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska kan ses som ett komplext arbete där flera faktorer har en påverkan för hur en god samverkan kan skapas. Det handlar om faktorer som kommunikation, förskollärarens kompetens samt samhällets påverkan på både förskollärare och vårdnadshavare, men det handlar även om vilka förutsättningar som förskollärarna ges och hur de tar sig an dem. Denna studie är därför ett kunskapsbidrag till kommande och redan verksamma förskollärare i förskolan.

 • Posch, Markus
  et al.
  Schranz, Alois
  Lener, Manfred
  Senn, Werner
  Äng, Björn
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Medical Science. Karolinska institutet.
  Burtscher, Martin
  Ruedl, Gerhard
  Prevalence and potential risk factors of flight-related neck, shoulder and low back pain among helicopter pilots and crewmembers: a questionnaire-based study2019In: BMC Musculoskeletal Disorders, ISSN 1471-2474, E-ISSN 1471-2474, Vol. 20, no 1, article id 44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Flight-related neck, shoulder and low back pain are the most common musculoskeletal disorders among helicopter pilots and their crewmembers, thus becoming a growing concern. Information on the combined prevalence of these types of pain and related risks are scarce. The aim of this study was therefore to estimate pain prevalence and to evaluate potential risk factors for neck pain among helicopter pilots and crewmembers within the armed forces, the airborne police and airborne rescue organizations in Austria.

  METHODS: Among a cohort of 104 helicopter pilots and 117 crewmembers (69.8% compliance), demographics, flying experience, use of Night Vision Goggles (NVG), helicopter type flown, prevalence and intensity of musculoskeletal symptoms (pain was defined as any reported pain experience, ache or discomfort) were collected by an online-based questionnaire.

  RESULTS: For helicopter pilots the 12-month prevalence of neck pain was 67.3%, followed by low back (48.1%) and shoulder pain (43.3%). Among crewmembers, the 12-month pain prevalence were 45.3, 36.8 and 30.8% among the neck, lower back and shoulder, respectively. During this period, 41.8% of these helicopter pilots had experienced 8-30 pain days in the areas of neck (45.7%), shoulder (37.8%) and lower back (42.0%) whereas 47.8% of crewmembers self-reported 1-7 days of neck (54.7%), low back (44.2%) and shoulder (44.4%) pain in the previous year. The 3-month prevalence of neck pain was 64.4% followed by low back (42.3%) and shoulder pain (38.5%) for helicopter pilots. Among crewmembers, 41.9% suffered from neck, 29.9% from low back and 29.1% from shoulder pain the previous 3 months. Multivariate regression analysis revealed NVG use (OR 1.9, 95% CI, 1.06-3.50, p = 0.032), shoulder pain (OR 4.9, 95% CI, 2.48-9.55, p < 0.001) and low back pain (OR 2.3, 95% CI, 1.21-4.31, p = 0.011) to be significantly associated with neck pain.

  CONCLUSIONS: The 12- and 3-month prevalence of neck, shoulder and low back is considerably high among both, helicopter pilots and crewmembers confirming the existence of this growing concern. The use of NVG devices, shoulder and low back pain in the previous 12 months represent independent risk factors for neck pain. These findings highlight the need for longitudinal studies.

 • Minguillón Rodríguez, Juio
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  El uso del pretérito indefinido y el pretérito imperfecto con ayuda de marcadores temporales.: Estudio realizado con alumnos suecos de bachillerato que estudian español como lengua moderna2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study will analyze the simple past tense together with some temporary markers, such as in order to see if they along with an explanation about how to use the simple past tense help the Swedish-speaking student to use the right verb tense or not. In order to understand the differences between the past tense in Spanish and Swedish this study will briefly compare the two past tenses with each other.

  In order to see if the temporary markers help this study will compare the results obtained by two groups of students. The students are of the same age and they are Swedish students that study Spanish for the first time at secondary school. One group will get an explanation about how to use the simple past tense together with the temporary markers and the other group will get an explanation about how to use the past tense but no extra explanation about the temporary markers will be given to them.

 • Lövgren, Malin
  et al.
  Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, Ersta Sköndal Bräcke University College, Stockholm, Sweden.
  Kreicbergs, Ulrika
  Department of Health Care Sciences, Palliative Research Centre, Ersta Sköndal Bräcke University College, Stockholm, Sweden.
  Udo, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Family talk intervention in paediatric oncology: a pilot study protocol2019In: BMJ Paediatrics Open, ISSN 2399-9772, Vol. 3, no 1, article id e000417Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: There is evidence that families with a child diagnosed with cancer need psychosocial support throughout the illness trajectory. Unfortunately, there is little research into psychosocial interventions for such families, especially interventions where the entire family is involved. The aim of this pilot study is therefore to evaluate a psychosocial intervention, the family talk intervention(FTI), in paediatric oncology in terms of study feasibility and potential effects.

  Methods and analysis: This pretest/post-test intervention pilot study is based on families with a child diagnosed with cancer. All families that include at least one child aged 6–19 years (ill child and/or sibling) at one of the six paediatric oncology centres in Sweden between September 2018 and September 2019 will be asked about participation. The intervention consists of six meetings with the family (part of the family or the entire family), led by two interventionists. The core elements in the interventionare to support the families in talking about the illness and related subjects, support the parents in understandingthe needs of their children and how to support them and support the families in identifying their strengths and howto use them best. Mixed methods are used to evaluatethe intervention (web-based questionnaires, interviews, field notes and observations). Self-reported data from all family members are collected at baseline, directly after the intervention and 6 months later. Study outcomes are family communication, knowledge about the illness, resilience, quality of life and grief.

  Ethics and dissemination: The study has been approved by the Regional Ethical Review Board in Stockholm (Dnr 2018/250-31/2 and 2018/1852–32). Data are processed in coded form, accessible only to the research team and stored at Ersta Sköndal Bräcke University College in a secure server.

  Trial registration: ClinicalTrials. gov IdentifierNCT03650530, registered in August 2018.

 • Magnusson, Elsa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hedlund, Marianne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Äldre kvinnors erfarenheter vid förskrivning, användning och uppföljning av urininkontinenshjälpmedel i öppenvården – en kvalitativ intervjustudie.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim was to elucidate the older woman's experiences in connection with prescription, use and follow-up of urinary incontinence aids in outpatient care.

  Method: Qualitative interview study with content analysis. Based on 12 individual semi-structured interviews in the home of the participants.

  Results: The analysis showed that most of the participants lacked information about the approach and use of urinary incontinence aids. Despite this, more than half of the participants are satisfied with their prescription. Furthermore, the analysis showed that home care services are an important working group for monitoring and testing incontinence aids. Most of the participants feel that the follow-up responsibility lay on themselves. Almost all participants in the interview study are very satisfied with how they were treated. All participants have accepted their situation in using urinary incontinence aids.

  Conclusion: The present study shows that there was a need for better information from the prescriber, where it is clear which urinary incontinence aids can be offered and how the device is used and follow-up of the aid. Furthermore, the present study showed that home care was an important working group for the participants, because the home care service ensures that it works with urinary incontinence aids in daily life even though it was not properly tested. All participants in the present study express the feeling that using urinary incontinence aids was not remarkable.

 • Öfverström, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Individanpassad läs- och skrivinlärning: En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. Två klasslärare och två speciallärare observerades under två svensklektioner och intervjuades. Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som valts för att diskutera studiens resultat.

  Studien har visat att speciallärarna varje hösttermin gör en så kallad screening på alla elever, i vilken specialläraren testar de olika årskurserna i olika moment (exempelvis rättstavning, ordförståelse, läsförståelse). Elever under en bestämd gräns i ett eller flera moment får individanpassad undervisning för att komma ikapp inom det området. Eleven får då en anpassning inom den ordinarie klassrumsmiljön, eller så får eleven stöd av specialläraren och tränar på området som upplevs problematiskt. I det ordinarie klassrumsarbetet kan läraren individanpassa elevernas läseböcker efter elevens lässkicklighet, så att eleven finner läsningen rolig och motiverande. Många elever saknar motivation att lära sig läsa och skriva, men studien visar att de tekniska verktygen hjälpt till att finna motivation.

 • Magnusson, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högläsning i grundskolans årskurser F-3: En intervjustudie om lärares inställning till högläsning i grundskolans årskurser F-32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare säger sig använda högläsning som

  aktivitet i grundskolans årskurser F-3 samt att undersöka vilka ställningstaganden som ligger

  till grund för utformningen av högläsning av skönlitteratur i grundskolans årskurser F-3. De

  frågeställningar som legat till grund för studien är följande:

  o

  Hur anger lärare att högläsning av skönlitteratur i klassrummet utformas samt kan

  utformas och av vilka anledningar?

  o

  Hur anger lärare att skönlitterära verk väljs ut för högläsning i grundskolans årskurser

  F-3 och hur kan skönlitterära verk väljas ut?

  Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes och sex aktiva lärare intervjuades. En

  fenomenologisk ansats användes i analysarbetet vilket innebär att likheter och skillnader

  mellan informanternas svar söktes och analyserades för att ge en bild av hur informanterna

  uppfattar att de arbetar med högläsning i grundskolans årskurser F-3.

  Den forskning som ligger till grund för denna studie visar att en genomtänkt högläsning där

  elever görs delaktiga genom olika aktiviteter runt läsningen kan ge elever en god läs- och

  skriftspråksutveckling samt stärka elevers ord- och begreppsförråd. Detta innebär att lärare

  som vill använda högläsning i syfte att stärka elevers språkutveckling bör arbeta aktivt med

  att utforma sin högläsning på ett sådant sätt att elevernas förmågor stärks.

  Studien visar att samtliga informanter använder högläsning i sin undervisning men att

  högläsningens syfte samt den tid som läggs på högläsning skiljer sig något mellan olika lärare.

  Vidare visar studien att det i huvudsak är läraren som väljer vilka texter som ska användas i

  högläsningssituationer och att aktiviteter kopplade till högläsning i syfte att göra elever

  delaktiga inte används i särskilt stor omfattning.

 • Hellström, Lisa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  "Den du så länge har sökt är på väg": Messianska föreställningar i Astrid Lindgrens text Mio, min Mio utifrån Werblowskys typologi2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min uppgift och syfte med denna uppsats har varit att undersöka om Zwi RJ Werblowskys teori om messianism kan appliceras på texten

  Mio, min Mio. Den andra uppgiften har varit att pröva om hypotesen att texten Mio, min Mio av författarinnan Astrid Lindgren innehåller messianska föreställningar stämmer. Till min hjälp tog jag religionshistorikern Zwi RJ Werblowskys artikel: "Messiah and Messianic movement". Utifrån hans text kunde åtta typologiseringar utkristalliseras. Dessa var; tiden, messiasfiguren, ledaren, mytologiseringen och de dualistiska delarna visionärt-rationellt, aktiv-passiv, konservativa regler-revolutionära regler och inklusive-exklusive. Jag använde mig av närläsning som metod.

  I arbetet presenteras både slutsatser och en diskussion utifrån tidigare forskning kring dessa.

  Det har varit intressant att blanda olika discipliner i denna uppsats. Jag har använt mig av en religionshistorisk modell på en skönlitterär text, vilket kan ses som fruktbart och utvecklande för framtida forskning.

 • Johansson, Henrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ekonomiskt miljöarbete i svenska filmproduktioner: Implikationer och möjligheter för den svenska filmindustrin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska filmindustrin är en bransch som länge gått under radarn när det kommer till miljöfrågor samtidigt som filmbranschen internationellt och resten av samhället håller på att transformeras genom miljöåtgärder. I den här uppsatsen undersöks hur miljöarbete kan påverka svenska filmproduktioner ekonomiskt på olika sätt samt vilka positiva och negativa implikationer miljöarbetet kan få. Uppsatsen belyser filmproducenters ekonomiskt grundade tvivel som idag utgör det största hindret mot ökat miljöansvar i den svenska filmbranschen. Resultatet visar dock på att filmindustrin har mycket att vinna, inklusive kostnadsbesparingar och god publicitet, genom att arbeta mer långsiktigt, resurseffektivt och med mer miljöhänsyn. Nackdelarna med miljöarbetet är att det kräver mer planering och lite mer arbetstid på kort sikt. Det finns stor potential att göra kraftiga förbättringar i hela filmindustrin men det behövs pilotprojekt och progressiva svenska filmproduktioner som tar första steget och visar vägen. Den här uppsatsen hoppas utgöra en liten intresseväckare som kan leda till ökat intresse för de utmaningar och möjligheter som den svenska filmbranschen står inför idag och i framtiden.

 • Karlsson, Magnus
  Lunds universitet.
  Minnesord: Johan Asplund som lärare2018In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, no 4, p. 513-516Article in journal (Other academic)
 • Larsson, Sophia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Positiva freaks: Gestaltning av de annorlunda protagonisterna i Tim Burtons filmer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur karaktärer i utanförskap gestaltas i film med huvudfokus på Tim

  Burton (1958) och hans positiva freaks. Positiva freaks är karaktärer som anses vara

  annorlunda men som menar väl. Karaktärerna som analyseras i uppsatsen är Edward från

  Edward Scissorhands

  (1990), Victor från Corpse Bride (2005), Alice från Alice i Underlandet

  (2010) och Jake från

  Miss Peregrines Hem för Besynnerliga Barn (2016). Syftet med denna

  uppsats är att få en djupare förståelse för Tim Burtons freaks och hur de fungerar som ett nytt

  sätt att gestalta karaktärer för att vinna publikens sympati. I undersökningen har uppsatsen

  använt sig av en litteraturundersökning för att göra en analys av de ovannämnda filmerna och

  se hur Burton har gestaltat karaktärerna i sina filmer utifrån den ”yttre” och ”inre” karaktären.

  I slutdiskussionen så syns det tydligt att protagonisterna på ett eller annat sätt besitter

  egenskaper som skiljer dem från resten av omvärlden. Oavsett om det är fysiska abnormiteter

  eller psykiska så vinner de oftast publikens sympati. Det syns även tydligt att de har

  genomgått en förändring genom tiden där deras inre egenheter blir starkare men även

  osynliga. Man kan helt enkelt hävda att Burtons freaks har vandrat inåt.

 • Carstensen, Gunilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Rosberg, Birgitta
  Uppsala University Hospital.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Åberg, Anna Cristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Medical Science. Uppsala University.
  Before evening falls: Perspectives of a good old age and healthy ageing among oldest-old Swedish men2019In: Archives of gerontology and geriatrics (Print), ISSN 0167-4943, E-ISSN 1872-6976, Vol. 82, no May-June, p. 35-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The late life experiences of men in the oldest-old age group have been under-researched, and their perspectives on ageing successfully neglected. This study explored the perspectives of oldest-old Swedish men on what a ‘good old age’ and ageing successfully meant to them. A purposive sample of 17 men, aged 85-90 years, was drawn from the Uppsala Longitudinal Study of Adult Men. An interview guide explored participants’ perspectives on their ageing experiences and how they viewed ageing successfully. Participants were interviewed twice, with 1–2 weeks between interviews, and both interviews were recorded and transcribed. Content analysis identified four themes: i) Adaptation, concerning the ability to adapt to growing old with increasing limitations; ii) Sustaining Independence, related to financial resources and good health as the foundation for independence; iii) Belongingness, representing close relationships, established friendships, and the significance of the spouse; and iv) Perspectives of Time, also a common thread in all themes, in which past life experiences create an existential link between the past, the present and the future, establishing continuity of the self and enhancing life satisfaction. The participants presented themselves as active agents involved in maintaining meaning and achieving life satisfaction; a process related to the ability to manage changes in life. Our findings have resonance with models of healthy or successful ageing, but also diverge in important ways, since such models do not consider the significance of an individual’s life history for their present well-being, and primarily conceptualise health as an outcome, rather than as a resource.

 • Aghanavesi, Somayeh
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Microdata Analysis.
  Memedi, Mevludin
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Dougherty, Mark
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Microdata Analysis.
  Nyholm, Dag
  Westin, Jerker
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Computer Engineering.
  Verification of a method for measuring Parkinson’s disease related temporal irregularity in spiral drawings2017In: Sensors, ISSN 1424-8220, E-ISSN 1424-8220, Vol. 17, no 10, article id 2341Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Parkinson's disease (PD) is a progressive movement disorder caused by the death of dopamine-producing cells in the midbrain. There is a need for frequent symptom assessment, since the treatment needs to be individualized as the disease progresses. The aim of this paper was to verify and further investigate the clinimetric properties of an entropy-based method for measuring PD-related upper limb temporal irregularities during spiral drawing tasks. More specifically, properties of a temporal irregularity score (TIS) for patients at different stages of PD, and medication time points were investigated. Nineteen PD patients and 22 healthy controls performed repeated spiral drawing tasks on a smartphone. Patients performed the tests before a single levodopa dose and at specific time intervals after the dose was given. Three movement disorder specialists rated videos of the patients based on the unified PD rating scale (UPDRS) and the Dyskinesia scale. Differences in mean TIS between the groups of patients and healthy subjects were assessed. Test-retest reliability of the TIS was measured. The ability of TIS to detect changes from baseline (before medication) to later time points was investigated. Correlations between TIS and clinical rating scores were assessed. The mean TIS was significantly different between healthy subjects and patients in advanced groups (p-value = 0.02). Test-retest reliability of TIS was good with Intra-class Correlation Coefficient of 0.81. When assessing changes in relation to treatment, TIS contained some information to capture changes from Off to On and wearing off effects. However, the correlations between TIS and clinical scores (UPDRS and Dyskinesia) were weak. TIS was able to differentiate spiral drawings drawn by patients in an advanced stage from those drawn by healthy subjects, and TIS had good test-retest reliability. TIS was somewhat responsive to single-dose levodopa treatment. Since TIS is an upper limb high-frequency-based measure, it cannot be detected during clinical assessment.

 • Bakker, Barbara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Arabic.
  Dystopian Trends in Modern Arabic Literature2018In: Al Jadid - A Review of Arab Culture and Arts, ISSN 1523-746X, Vol. 22, no 75, p. 6-8Article in journal (Other academic)
 • Wik, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  FILMENS NARRATIVA GRAMMATIK: Cohns Visuella narrativa grammatik modifierad för rörliga bilder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den kognitiva forskaren och teoretikern inom tecknade serier, Neil Cohn, har utvecklat en narrativ grammatisk teori som både förklarar hur människan uppfattar tecknade serier och fungerar som ett ramverk för narrativa analyser av serier. Cohn anser att teorin också kan användas för att analysera film. Avsaknaden av en liknande teori för film gör det intressant att testa i vilken utsträckning teorin kan appliceras på rörliga bilder. Uppsatsen har först beskrivit Cohns teori och relevanta skillnader mellan film och tecknade serier. Med dessa skillnader i åtanke har uppsatsen analyserat fem olika filmscener genom Cohns teori. I slutsatsen konstaterades det att teorin går att applicera på film i samma utsträckning som på tecknade serier. Teorin kan användas för att förstå bildernas samverkan och hjälpa regissören i arbetet att få en översikt över filmsekvensernas narrativ. Teorin är också användbar under manusbearbetning, i regi av främst foto och klippning och vid arbetet av bildmanus.

 • Berg, Martin
  Sociologförbundet har ordet2018In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, no 4, p. 525-526Article in journal (Other academic)