du.sePublikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Kullberg, Christian, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2752-4088
Publikationer (10 of 30) Visa alla publikationer
Liedgren, P., Elvhage, G., Ehrenberg, A. & Kullberg, C. (2016). The use of decision support systems in social work: a scoping study literature review. Journal of Evidence-Informed Social Work, 13(1), 1-20
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The use of decision support systems in social work: a scoping study literature review
2016 (Engelska)Ingår i: Journal of Evidence-Informed Social Work, ISSN 2376-1407, E-ISSN 2376-1415, Vol. 13, nr 1, s. 1-20Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Decision support systems are known to be helpful for professionals in many medical professions. In social work, decision support systems have had modest use, accompanied by strong criticism from the profession but often by praise from political management. In this study the aim of the authors was to collect and report on the published evidence on decision support systems in social work. The conclusion of the authors is that a decision support system gives support to social workers in conducting a thorough investigation, but at the same time gives them the freedom to make autonomous decisions that might be the most helpful for and used by social workers. Their results also indicate that decision support systems focusing on atypical rather than typical cases are perceived as the most useful among experienced staff.

Nyckelord
Scoping study literature review, decision support system, implementation
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Forskningsämne
Hälsa och välfärd, Profession, implementering, kunskapsanvändning och evidens
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-18123 (URN)10.1080/15433714.2014.914992 (DOI)000367597900001 ()26061124 (PubMedID)
Tillgänglig från: 2015-06-24 Skapad: 2015-06-24 Senast uppdaterad: 2020-03-04Bibliografiskt granskad
Kullberg, C., Skillmark, M., Nord, C., Pers, A. & Fäldt, J. (2015). Förståelse, bedömningar och hjälpinsatser: Socialarbetares arbete med män som våldsoffer. Falun: Högskolan Dalarna
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Förståelse, bedömningar och hjälpinsatser: Socialarbetares arbete med män som våldsoffer
Visa övriga...
2015 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[en]
Understanding, assessments and help-giving : Social workers work with men as victims of violence
Abstract [en]

This report outlines the background to, and presents the results from the Crime Victim Compensation and Support Authority funded project "Social Workers' understanding of men as victims of crime". The project aimed at describing and analyzing how social workers understand and work with male victims of violence. More precisely, the research has focused on how social workers describe men's vulnerability and how they understand men's needs for assistance, what assistance that is provided and the way the constellations of perpetrators and victims of different gender and contexts in which the violence occurs in affect the understanding of male victims of violence. The study has also been devoted to the question of whether the Support Centers for young crime victims in Sweden provide different types of and different amount of help to young men and women afflicted of violence. The project was conducted in three substudies.

The results from substudy 1 show that more young men than women seek support from the Support centers studied. Men predominate in number of cases and in the different categories of crime. The results also show that young men on average receive less assistance over a shorter average duration than young women. This applies irrespective of the category of offense that the vulnerability applies to. Furthermore, the young men, compared to the women, proportionally receive fewer interventions characterized as support and a greater proportion of interventions in the form of information. The results also show that the young men are referred on for further action to a lesser extent than is the case for women.

The results from substudy 2 show that social workers tend to focus on whether, and to what extent, young men who are victims of violence themselves have behaved provocatively before the violence incident and if they have put themselves in a social situation that could be interpreted as having contributed to an escalation of the violence they have been subjected to. The results from substudy 2 also show that social workers talk about the men as active in the violent situations they have been involved in and dwell on the extent to which the young men's own actions have contributed to the violence. The results also show that young men who are victims of violence are described as "reluctant" victims who are trying to cope with their situation on their own without the involvement of professional or other helper. The young men are also described as reluctant to talk about their feelings.

The results of substudy 3 show that social workers believe that young men, when they become victims of violence, risks losing their sense of autonomy, initiative and decisiveness, that is, attributes that are often linked to the dominating cultural image of masculinity. Furthermore, the results show that social workers estimate that men's practicing of their masculinity, but also the response that men who are traumatized get from society, creates difficulties for them to get help. The results from substudy 3 also shows that attributes and actions that can be connected to the masculinity of young men's, as well as a lack of such attributes and actions are considered to be adequate explanations for the violence the men has suffered. When it comes to violence in public places it is the masculinity that explains the violence and its escalation. When it comes to domestic violence it is the lack of expected male attributes and actions that are used as explanations for the violence that have occurred.

The discussion is devoted to the question of how the results should be understood based on the concepts of self-performance, interpretation, negotiation and categorizations, and the consequences the results obtained should have for gender sensitive social work given to abused men.

Abstract [sv]

I denna rapport ges bakgrunden till samt presenteras resultaten från det av brottsofferfonden finansierade forskningsprojektet “Socialarbetares förståelse av män som brottsoffer”. Projektet har syftat till att beskriva och analysera hur socialarbetare förstår och arbetar med män som utsatts för våldsbrott. Mer preciserat har forskningen fokuserat på hur socialarbetare beskriver mäns utsatthet och hur de förstår mäns hjälpbehov, vilka hjälpinsatser som ges samt på vilket sätt konstellationer av förövare och offer av olika kön samt det sammanhang som våldet sker i påverkar förståelsen av mäns utsatthet för våld. Studien har även ägnats åt frågan om huruvida Stödcentrum för unga brottsoffer i Sverige ger skilda typer av samt olika mängd insatser till unga män och kvinnor som drabbats av våld. Projektet har genomförts som tre delstudier.

Resultaten från delstudie 1 visar att fler unga män än kvinnor söker stöd från Stödcentrum för unga brottsoffer. Män dominerar i antal ärenden i de brottskategorier som förekommer. Resultaten visar också att unga män i genomsnitt erhåller färre insatser under en i genomsnitt kortare tid än unga kvinnor. Detta gäller oavsett den brottskategori som utsattheten gäller. Vidare framkommer att de unga männen, i jämförelse med kvinnorna, proportionellt sett erhåller färre insatser som är av stödkaraktär och en större andel insatser som är av informativ karaktär. Resultaten visar också att de unga männen remitteras vidare för fortsatta insatser i lägre omfattning än vad som är fallet för de unga kvinnorna.

Resultaten från delstudie 2 visar att socialarbetare tenderade fokusera på om, och i vilken utsträckning, unga män som drabbas av våld själva har uppträtt provokativt innan våldshändelsen och om de själva har försatt sig i en social situation som skulle kunna tolkas som att de bidragit till att eskalera det våld de utsätts för. Resultaten från den aktuella delstudien visar också att socialarbetarna framställer männen som aktiva i de våldssituationer de varit inblandade i och uppehåller sig vid i vilken mån de unga männens egna handlingar har bidragit till våldet. Resultaten visar också att unga män som utsätts för våld beskrivs som "motvilliga" offer som försöker hantera sin situation på egen hand utan inblandning av professionella eller andra hjälpare. De unga männen beskrivs också som ovilliga att prata om sina känslor.

Resultaten från delstudie 3 visar att socialarbetare uppfattar att unga män, när de blir viktimiserade av våld, riskerar att förlora sin känsla av självständighet, initiativ- och handlingskraft, det vill säga egenskaper som ofta knyts till den dominerande kulturella bilden av manligheten. Vidare visar resultaten att socialarbetarna bedömer att mäns praktiserande av sin manlighet men också det bemötande som män som är traumatiserade får i samhället skapar svårigheter för dem att få hjälp. Resultaten från den aktuella delstudien visar också att sådana attribut och egna handlingar som kan kopplas till unga mäns maskulinitet men också en brist på sådana attribut och handlingar tycks kunna förklara det våld männen utsatts för. När det gäller våld på offentliga platser är det manligheten som förklarar våldet och dess eskalering. När det gäller våld i nära relationer är det avsaknaden av förväntade manliga attribut och handlingar som används som förklaring till att våldet uppstår.

Rapportens diskussion ägnas åt dels hur resultaten skall förstås med utgångspunkt i begreppen självprestationer, tolkningar, förhandlingar och kategoriseringar, dels vilka konsekvenser de erhållna resultaten bör få för ett genusmedvetet socialt arbete som ges till våldsutsatta män.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Falun: Högskolan Dalarna, 2015. s. 49
Serie
Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, ISSN 1653-9362 ; 02
Nyckelord
Violence, victims of violence, men, social workers, understanding, Våld, våldsoffer, män, socialt arbete, förståelse
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Forskningsämne
Hälsa och välfärd, Socialarbetares förståelse av män som brottsoffer
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-17236 (URN)10.13140/RG.2.1.3126.4803 (DOI)978-91-85941-64-3 (ISBN)
Tillgänglig från: 2015-03-30 Skapad: 2015-03-30 Senast uppdaterad: 2015-03-31Bibliografiskt granskad
Liedgren, P. & Kullberg, C. (2014). Evidensbaserad praktik i svenskt socialt arbete: En forskningsöversikt och ett förslag till fortsatt forskning. Falun
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Evidensbaserad praktik i svenskt socialt arbete: En forskningsöversikt och ett förslag till fortsatt forskning
2014 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Denna rapport presenterar en översikt av forskning om evidensbaserad praktik (EBP) i svenskt socialt arbete inom den kommunala socialtjänsten och andra verksamheter inom den svenska socialvården. Syftet är att beskriva forskningsläget om EBP i socialt arbete samt ge förslag till fortsatt forskning på området. I rapporten redovisas forskning om stöd, attityder och förhållningssätt till det evidensbaserade arbetet med fokus på organisation, chefer och första linjens socialarbetare. Resultaten visar att genomförandet av EBP i socialt arbete till stora delar styrts centralt av Socialstyrelsen. Den EBP-version som på detta sätt prioriterats och spridits skulle kunna kallas en guideline-modell. Forskning visar också att svenska socialarbetares anpassning till ett EBP-koncept enligt guideline-modell är relativt svagt. Trots det är socialarbetare liksom sina chefer överlag allmänt positiva till EBP, men det finns också en relativt stark oro för att den version av EBP som sprids av Socialstyrelsen är för rigorös för att passa praktiskt socialt arbete. Mot bakgrund av det fokus som forskningen haft och de kunskapsluckor som finns om socialarbetares förhållande till en reflekterande praktiker-modell avslutas rapporten med att ge ett förslag på framtida möjliga forskningsfrågor utifrån detta perspektiv.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Falun: , 2014. s. 20
Serie
Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, ISSN 1653-9362 ; 03
Nyckelord
Evidensbaserat socialt arbete, EBP, Sverige
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Forskningsämne
Hälsa och välfärd
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-16194 (URN)978-91-85941-60-5 (ISBN)
Tillgänglig från: 2014-10-15 Skapad: 2014-10-15 Senast uppdaterad: 2015-12-16Bibliografiskt granskad
Kullberg, C. (2013). Paradigms, theories and methods in research on men´s violence in intimate relationships. In: Brunnberg, Elinor: Cedersund, Elisabet (Ed.), New tools in Welfare Research: . Aarhus: Aarhus University Press/NSU Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Paradigms, theories and methods in research on men´s violence in intimate relationships
2013 (Engelska)Ingår i: New tools in Welfare Research / [ed] Brunnberg, Elinor: Cedersund, Elisabet, Aarhus: Aarhus University Press/NSU Press , 2013Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Aarhus: Aarhus University Press/NSU Press, 2013
Nyckelord
Men, violence, explaning, methods
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Forskningsämne
Hälsa och välfärd, Män med våldsproblematik – Problem, interventioner och förändring
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-5844 (URN)
Projekt
Män, maskulinitet och våld mot kvinnor i nära relationer
Anmärkning

Finansierat av Brottsofferfonden

Tillgänglig från: 2011-09-05 Skapad: 2011-09-05 Senast uppdaterad: 2015-03-31Bibliografiskt granskad
Kullberg, C. & Brunnberg, E. (2013). Using the vignette method to study the work of welfare professions: examples from social work. In: Brunnberg, Elinor; Cedersund, Elisabet (Ed.), New tools in Welfare Research: (pp. 74-86). Aarhus: Aarhus University Press/NSU Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Using the vignette method to study the work of welfare professions: examples from social work
2013 (Engelska)Ingår i: New tools in Welfare Research / [ed] Brunnberg, Elinor; Cedersund, Elisabet, Aarhus: Aarhus University Press/NSU Press , 2013, s. 74-86Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Aarhus: Aarhus University Press/NSU Press, 2013
Nyckelord
vignette, child abuse, qualitative methods, research method
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Forskningsämne
Hälsa och välfärd, Professionellas bemötande och bedömningar av arbetssökande kvinnor och män med funktionshinder
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-5848 (URN)
Tillgänglig från: 2011-09-05 Skapad: 2011-09-05 Senast uppdaterad: 2015-03-31Bibliografiskt granskad
Kullberg, C., Herz, M., Fäldt, J., Wallroth, V. & Skillmark, M. (Eds.). (2012). Genus i socialt arbete. Malmö: Liber
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Genus i socialt arbete
Visa övriga...
2012 (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Boken belyser på ett systematiskt sätt hur genusdimensionen formar socialt arbete. Boken ger perspektiv på genusfrågan utifrån fyra delar av det sociala arbetet: det sociala arbetets problem- och verksamhetsområde, det sociala arbetets organisering, professionaliseringen av socialt arbete,samt det direkta arbetet med brukarna. Författarna diskuterar de utmaningar som det sociala arbetet står inför när det gäller att skapa utrymme för kritisk reflektion kring den egna praktiken och att praktiskt genomföra ett genusmedvetet socialt arbete.Boken kan läsas av både dem som är nybörjare på området och dem som är mer bevandrade i genusteori. Även om boken i första hand vänder sig till verksamma inom socialt arbete är innehållet relevant också för andra professioner som till exempel läkare, psykologer och sjuksköterskor.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Malmö: Liber, 2012. s. 214
Nyckelord
Genus, kön, socialt arbwte
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Forskningsämne
Hälsa och välfärd, Genusmedvetet socialt arbete - en utmaning för forskning och praktik
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-5838 (URN)9147098309 (ISBN)9789147098309 (ISBN)
Tillgänglig från: 2011-09-05 Skapad: 2011-09-05 Senast uppdaterad: 2015-03-31Bibliografiskt granskad
Kullberg, C., Skillmark, M., Herz, M. & Fäldt, J. (2012). Genus och sociala problem. In: Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark (Ed.), Genus i socialt arbete. Malmö: Liber
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Genus och sociala problem
2012 (Svenska)Ingår i: Genus i socialt arbete / [ed] Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark, Malmö: Liber , 2012Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Malmö: Liber, 2012
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Forskningsämne
Hälsa och välfärd, Genusmedvetet socialt arbete - en utmaning för forskning och praktik
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-5839 (URN)978-91-47-09830-9 (ISBN)
Tillgänglig från: 2011-09-05 Skapad: 2011-09-05 Senast uppdaterad: 2015-03-31Bibliografiskt granskad
Herz, M. & Kullberg, C. (2012). Genusmedvetet socialt arbete. In: Kullberg, Christian, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark (Ed.), Genus i socialt arbete. Malmö: Liber
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Genusmedvetet socialt arbete
2012 (Svenska)Ingår i: Genus i socialt arbete / [ed] Kullberg, Christian, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark, Malmö: Liber, 2012Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Malmö: Liber, 2012
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Forskningsämne
Hälsa och välfärd, Genusmedvetet socialt arbete - en utmaning för forskning och praktik
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-5842 (URN)978-91-47-09830-9 (ISBN)
Tillgänglig från: 2011-09-05 Skapad: 2011-09-05 Senast uppdaterad: 2015-03-31Bibliografiskt granskad
Kullberg, C. & Fäldt, J. (2012). Genusskapande processer i det sociala arbetets praktik. In: Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark ; Louise Ridell Ehinger och Mia Ljunggren (Ed.), Genus i socialt arbete. Malmö: Liber
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Genusskapande processer i det sociala arbetets praktik
2012 (Svenska)Ingår i: Genus i socialt arbete / [ed] Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark ; Louise Ridell Ehinger och Mia Ljunggren, Malmö: Liber , 2012Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Malmö: Liber, 2012
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Forskningsämne
Hälsa och välfärd, Genusmedvetet socialt arbete - en utmaning för forskning och praktik
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-5841 (URN)978-91-47-09830-9 (ISBN)
Tillgänglig från: 2011-09-05 Skapad: 2011-09-05 Senast uppdaterad: 2015-03-31Bibliografiskt granskad
Fäldt, J. & Kullberg, C. (2012). Implications of male and female same-gender dyads. Journal of social service research, 38(5), 712-726
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Implications of male and female same-gender dyads
2012 (Engelska)Ingår i: Journal of social service research, ISSN 0148-8376, E-ISSN 1540-7314, Vol. 38, nr 5, s. 712-726Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

In this article a study of male and female social workers’ assessments of a fictitious same-gender client’s problems and needs is presented. A vignette and questionnaire were mailed to a random sample of Swedish social welfare officers. A total of 222 cases of same-gender assessments were statistically analyzed. The findings suggest that the outcome of the assessments, at least to some extent, seems to depend on the gender of the client, the gender of the assessor, and how the problem area or situation of the client is ‘gendered’. Concerning some situations and problem areas, the same-gender dyads tend to strengthen stereotypical expectations on men and women as clients. Above all, the male same-gender dyad seems to have contributively consequences, in particular concerning proposed help-giving practices for the client. One way to carry out further research on this matter could be to incorporate a number of more refined ‘gendered’ problem areas and situations in a study with a comprehensive factorial design.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Cincinnati: Taylor & Francis, 2012
Nyckelord
assessments; helping professions; same-gender dyads; Social welfare officers
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Forskningsämne
Hälsa och välfärd
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-5407 (URN)10.1080/01488376.2012.723976 (DOI)000313947700013 ()
Tillgänglig från: 2011-03-01 Skapad: 2011-03-01 Senast uppdaterad: 2017-12-07Bibliografiskt granskad
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2752-4088

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer