Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Berg, Mikael, UniversitetslektorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9541-2125
Publications (10 of 24) Show all publications
Berg, M. & Persson, A. (2024). Fyra arbetssätt för ökad nyansering. In: Anna Larsson (Ed.), Att undervisa om kontroversiella frågor: Didaktiska möjligheter och utmaningar (pp. 113-127). Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Fyra arbetssätt för ökad nyansering
2024 (Swedish)In: Att undervisa om kontroversiella frågor: Didaktiska möjligheter och utmaningar / [ed] Anna Larsson, Gleerups Utbildning AB, 2024, p. 113-127Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kapitel 9, Fyra arbetssätt för ökad nyansering, presenterar och diskuterarhur lärare kan välja att möta elever när de uttrycker ensidigt formulerade ståndpunkter. Baserat på gruppsamtal med lärare ochelever visar kapitlet hur lärare kan använda skiftande urval av kunskapför att bidra till nyansering av den aktuella frågan. Beroende på denkonkreta situationen kan läraren behöva pendla mellan utmanande,engagerande, kompletterande och enande aspekter av kunskapsinnehållet,vilket fyller olika didaktiska funktioner som att störa, involvera,överbrygga och bredda.

Place, publisher, year, edition, pages
Gleerups Utbildning AB, 2024
National Category
Didactics
Research subject
Forskargrupp/Seminariegrupp, De samhällsorienterande ämnenas didaktik
Identifiers
urn:nbn:se:du-48194 (URN)9789151110844 (ISBN)
Available from: 2024-03-07 Created: 2024-03-07 Last updated: 2024-03-07Bibliographically approved
Berg, M. & Martin, S. (2024). School Trips to Historical Sites: Pupils' Cognitive, Affective and Physical Experiences from Visits to Auschwitz. History Education Research Journal (HERJ), 21(1), 1-18
Open this publication in new window or tab >>School Trips to Historical Sites: Pupils' Cognitive, Affective and Physical Experiences from Visits to Auschwitz
2024 (English)In: History Education Research Journal (HERJ), E-ISSN 2631-9713, Vol. 21, no 1, p. 1-18Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

History can be experienced in many ways, including visits to historical sites. Indeed, it is becoming increasingly common for Swedish schools to organise trips for their pupils to historical sites, in this case, to concentration camps. This article analyses how cognitive, affective, and physical experiences frame pupils' interpretations of historical sites and discusses how visits to historical sites might contribute to history education. The research questions we examine are as follows: What forms of experience did the pupils express, and how did these forms relate to each other? What implications might these expressed experiences pose for how teachers organise their teaching, including trips to Holocaust memorial sites? This article analyses seminars that comprised part of the examinable work in a course that involved a study trip to the Auschwitz concentration camp. Empirical data were analysed using a model in which cognitive, affective and physical experiences were identified and described. The results demonstrate how cognitive, affective and physical responses interact with pupils’ experiences. Pupils described how the school trip contributed to their understanding of what is and is not possible to know, and to their will to influence society. Thus, the results indicate that physical encounters with historical sites can create new opportunities for pupils’ learning of history and the meaning-making that comes from it.

Keywords
Historical sites, Study trips, Teaching and learning about the Holocaust, Cognitive Affective and Physical Experiences
National Category
History Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:du-47905 (URN)10.14324/HERJ.21.1.03 (DOI)
Available from: 2024-01-23 Created: 2024-01-23 Last updated: 2024-03-18
Berg, M. & Stolare, M. (2024). The possibilities of school trips: What can study visits to historical sites like Auschwitz-Birkenau contribute to history education?. UCL Press
Open this publication in new window or tab >>The possibilities of school trips: What can study visits to historical sites like Auschwitz-Birkenau contribute to history education?
2024 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
UCL Press, 2024
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Research subject
Forskargrupp/Seminariegrupp, De samhällsorienterande ämnenas didaktik
Identifiers
urn:nbn:se:du-48581 (URN)
Available from: 2024-05-24 Created: 2024-05-24 Last updated: 2024-05-24Bibliographically approved
Berg, M. & Irisdotter Aldenmyr, S. (2023). Elevers angelägna frågor: Gymnasieelevers berättelser om angelägna frågor utifrån humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga disciplinära ansatser. Acta Didactica Norden, 17(2)
Open this publication in new window or tab >>Elevers angelägna frågor: Gymnasieelevers berättelser om angelägna frågor utifrån humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga disciplinära ansatser
2023 (Swedish)In: Acta Didactica Norden, E-ISSN 2535-8219, Vol. 17, no 2Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Allt fler studier pekar på ungdomars pessimistiska sätt att se på samhället och framtiden. Denna studie undersöker 55 gymnasieelevers texter om samhällsfrågor de själva ser som viktiga och deras syn på framtiden i förhållande till den valda frågan. I studien undersöks vilka teman som är särskilt framträdande, om eleverna har en optimistiskt eller pessimistisk framtidssyn och vilka typer av disciplinärt färgade ansatser som eleverna använder sig av. Texten skulle enligt instruktion innehålla en nulägesbeskrivning, en förklaring till varför det ser ut som det gör, och en reflektion om framtiden. Texterna har skrivits anonymt och utan koppling till något särskilt skolämne. Fyra innehållsliga teman sticker ut som dominerande: (1) Mänskliga rättigheter (2) Miljöfrågor (3) Sociala relationer (4) Medicinska lösningar och kunskapsutveckling. 21 texter har en optimistisk syn på framtiden, 17 texter har en pessimistisk framtidssyn och resterande 17 uppvisar både ock, alternativt är svårbedömda. Texterna om mänskliga rättigheter skrevs företrädelsevis med samhällsvetenskaplig ansats, medan miljöfrågorna i hög grad hanterades utifrån humanistiska förtecken. Det finns ett visst mönster i analysen som visar att texternas disciplinära ansatser påverkar huruvida eleverna uttrycker sig optimistiskt eller pessimistiskt inför framtiden.  När eleverna får möjligheten att i skolan bearbeta en för dem angelägen fråga utan att uppgiften definieras av en skolämneskontext, tenderar de att använda ett brett urval av disciplinära ansatser. Det föranleder en diskussion om huruvida den angelägna frågan bör lyftas ut ur sitt skolämnessammanhang för att möjliggöra för eleven att bearbeta frågan på nya sätt. 

Keywords
Samhällsorienterande ämnens didaktik, samhällsfrågor, disciplinära ansatser
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:du-41521 (URN)10.5617/adno.9199 (DOI)2-s2.0-85162762243 (Scopus ID)
Available from: 2022-05-31 Created: 2022-05-31 Last updated: 2023-08-02Bibliographically approved
Berg, M. (2023). Epistemisk pendling mellan del och helhet i historieundervisning: Återskapa, orientera, problematisera och erfara som didaktiska funktioner i lärares förståelse av  skolämnet historia. Acta Didactica Norden, 17(3), Article ID 16.
Open this publication in new window or tab >>Epistemisk pendling mellan del och helhet i historieundervisning: Återskapa, orientera, problematisera och erfara som didaktiska funktioner i lärares förståelse av  skolämnet historia
2023 (Swedish)In: Acta Didactica Norden, E-ISSN 2535-8219, Vol. 17, no 3, article id 16Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I den här artikeln undersöks hur en epistemisk pendling mellan del och helhet kan bidra till olika didaktiska funktioner i historieundervisning. Syftet i föreliggande artikel riktas mot att i lärares förståelse av historieundervisning undersöka hur olika urval av kunskapsinnehåll kan bidra till olika didaktiska funktioner. Två empiriskt inriktade forskningsfrågor ställs: (1) Vilka olika relationer mellan del och helhet kan identifieras i lärares förståelse av ett undervisningsinnehåll i ämnet historia? (2) Baserat på resultaten, hur kan olika avvägningar mellan del och helhet, som identifierats i lärares förståelse av historieundervisning, observeras med avseende på olika didaktiska funktioner? Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer med historielärare i årskurs 7–9. Resultaten visar på en pendling i lärarnas förståelse mellan del och helhet i kunskapsinnehållet, men också mellan att utgå från ett mer avgränsat kunskapsinnehåll och elevernas egna frågor när de formulerar ett kunskapsinnehåll för historiekurserna i skolan. I dessa epistemiska pendlingar har fyra didaktiska funktioner identifierats: Återskapa, Orientera, Problematisera och Erfara. Resultaten bidrar således till en diskussion om vilka situerade avvägningar som kan göras av historieämnet, dess innehåll och syfte i förhållande till undervisningen.

Abstract [en]

Epistemic moves between the parts and the whole in history education: Recreating, orienting, problematizing, and experiencing as didactic functions in teachers' understandings of the history subject 

Abstract

This article examines how epistemic moves between the parts and the whole can contribute to various didactic functions in history education. The purpose of the present article is aimed at investigating teachers' comprehension of history education and how their different selections of subject matter may contribute to various didactic functions. Two empirically oriented research questions are posed: (1) What different relationships between the parts and the whole can be identified in teachers' understanding of instructional content in the subject of history? (2) Based on the results, how can the different trade-offs between the parts and the whole, identified in teachers' understanding of history education, be observed in relation to different didactic functions? The method employed for this study involved semi-structured interviews with history teachers in grades 7-9. The result highlights how teachers move between the parts and the whole in their understanding of the selection of subject matter. This oscillation is also evident in the shift between drawing from a more delimited knowledge content and addressing students' own questions when formulating the knowledge content for history courses in school. Based on this, four didactic functions have been identified: Reproducing, Orienting, Problematizing, and Experiencing. Consequently, the findings contribute to a discussion on the situated trade-offs that can be made regarding the subject matter, content, and purpose of history education.

Keywords
Teacher profession, History education, Parts and whole, Didactic function, Lärarprofession, Historieundervisning, Del och helhet, Didaktisk funktion
National Category
Didactics
Research subject
Forskargrupp/Seminariegrupp, De samhällsorienterande ämnenas didaktik
Identifiers
urn:nbn:se:du-47248 (URN)10.5617/adno.10307 (DOI)2-s2.0-85181257741 (Scopus ID)
Available from: 2023-11-10 Created: 2023-11-10 Last updated: 2024-01-15Bibliographically approved
Törnegren, G., Deldén, M. & Berg, M. (Eds.). (2023). Jerusalem – en väv av berättelser: Tio resenärers möten med en konfliktfylld plats. Borlänge: Förlags AB Björnen
Open this publication in new window or tab >>Jerusalem – en väv av berättelser: Tio resenärers möten med en konfliktfylld plats
2023 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Under en vecka i augusti 2022 reste vi en grupp lärare och lärarstudenter från Högskolan Dalarna till Jerusalem, den stad som är en helig plats för tre av världens stora religioner: kristendom, judendom och islam och utgjort centrum för återkommande politiska konflikter. Det här är en bok om berättelsers kraft att forma och omforma människors liv.

Vi visste från våra tidigare studier att berättelser har en unik potential att skapa identiteter, världsbilder, moraliska övertygelser och människors syn på varandra. När vi nu samlades i Jerusalem bar var och en av oss med sin egen berättelse om och relation till staden. Dessa bilder var något som vi alla var beredda att sätta på spel. Genom att gå på besök i andras berättelser tillät vi oss att erfara hur livet i staden framträder ur skiftande perspektiv. Vi utvecklade en alltmer mångfasetterad, motstridig men också nyanserad bild av platsen och dess människor.

I denna essäsamling framträder tio olika bilder av den resa som vi företog tillsammans. Vi rör oss mellan bilder från gatulivet i Jerusalem, möten med armenisk-kristna palestinier, unga israeler som tagit avstånd från att tjänstgöra i armén och berättelser om de judiska kvarteren. Här finns reflektioner från besök vid stadens heliga platser och om att stå framför den mur som reser sig som en grå betongvägg vid infarten från Jerusalem till Betlehem. Genom dessa berättelser vill vi dela med oss av våra skiftande erfarenheter som vi menar kan bidra till en mångfasetterad undervisning i religion och historia.

Place, publisher, year, edition, pages
Borlänge: Förlags AB Björnen, 2023. p. 198
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Educational Sciences Other Humanities not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:du-47104 (URN)978-91-88679-64-2 (ISBN)
Available from: 2023-10-11 Created: 2023-10-11 Last updated: 2024-02-27Bibliographically approved
Berg, M. (2023). Jerusalem som kalejdoskop: Elevers angelägna frågor och de sammanvävda berättelsernas potential i undervisning vid historiska platser. In: Gull Törnegren, Maria Deldén och Mikael Berg (Ed.), Jerusalem – en väv av berättelser: Tio resenärers möten med en konfliktfylld plats (pp. 111-130). Borlänge: Förlags AB Björnen
Open this publication in new window or tab >>Jerusalem som kalejdoskop: Elevers angelägna frågor och de sammanvävda berättelsernas potential i undervisning vid historiska platser
2023 (Swedish)In: Jerusalem – en väv av berättelser: Tio resenärers möten med en konfliktfylld plats / [ed] Gull Törnegren, Maria Deldén och Mikael Berg, Borlänge: Förlags AB Björnen , 2023, p. 111-130Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Essäsamlingens andra del inleds med Mikael Bergs text ”Jerusalem som kalejdoskop”: Elevers angelägna frågor och de sammanvävda berättelsernas potential i undervisning vid historiska platser leder oss in på frågor om berättelser i undervisningen. Här ställer Mikael Berg frågor om undervisningens möjligheter vid studieresor till historiska platser. Mikael Berg menar att mötet med historiska platser, som han liknar vid ett kalejdoskops mångfald av mönster och färger, kan tillföra ytterligare lager till lärandet som inte hade varit möjligt i klassrumsundervisning. Framförallt att mötet med den historiska platsens sammanvävda berättelser länkar samman affektiva responser, fysiska reaktioner och kognitiv bearbetning i elevens kunskapsprocess. Med det som utgångspunkt argumenterar Mikael Berg för möjligheten att starta undervisningen i elevernas angelägna frågor i relation till den historiska platsens mångfald. Lärarens uppdrag kan då sägas bli att möta elevernas frågor med ett situationsanpassat (historiskt) kunskapsinnehåll i syfte att bidra till nyansering av förståelsen av platsens samanvända berättelser (manifesta historiebruk). På så sätt finns en potential i en sådan undervisningsansats att bidra till elevernas möjligheter att göra informerade ställningstaganden.

Place, publisher, year, edition, pages
Borlänge: Förlags AB Björnen, 2023
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Educational Sciences
Research subject
Forskargrupp/Seminariegrupp, De samhällsorienterande ämnenas didaktik
Identifiers
urn:nbn:se:du-47105 (URN)978-91-88679-64-2 (ISBN)
Available from: 2023-10-11 Created: 2023-10-11 Last updated: 2024-02-27Bibliographically approved
Berg, M. (2023). Slutord: Jerusalem, en bildningsresa. In: Gull Törnegren, Maria Deldén och Mikael Berg (Ed.), Jerusalem – en väv av berättelser: Tio resenärers möten med en konfliktfylld plats (pp. 184-193). Borlänge: Förlags AB Björnen
Open this publication in new window or tab >>Slutord: Jerusalem, en bildningsresa
2023 (Swedish)In: Jerusalem – en väv av berättelser: Tio resenärers möten med en konfliktfylld plats / [ed] Gull Törnegren, Maria Deldén och Mikael Berg, Borlänge: Förlags AB Björnen , 2023, p. 184-193Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borlänge: Förlags AB Björnen, 2023
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Educational Sciences
Research subject
Forskargrupp/Seminariegrupp, De samhällsorienterande ämnenas didaktik
Identifiers
urn:nbn:se:du-47106 (URN)978-91-88679-64-2 (ISBN)
Available from: 2023-10-11 Created: 2023-10-11 Last updated: 2024-02-27Bibliographically approved
Berg, M. & Persson, A. (2023). The Didactic Function of Narratives: Teacher discussions on the use of challenging, engaging, unifying, and complementing narratives in the history classroom. Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, 10(1), 44-59
Open this publication in new window or tab >>The Didactic Function of Narratives: Teacher discussions on the use of challenging, engaging, unifying, and complementing narratives in the history classroom
2023 (English)In: Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, E-ISSN 2203-7543, Vol. 10, no 1, p. 44-59Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

At a time when society is characterised by a polarised social climate, it is teachers who need to contribute to a nuanced orientation of the world. This article looks at the ways historical narratives can be used as a collective didactic resource in the historical-cultural context of contemporary society. Its purpose is to analyse the didactic function that underlies historical narratives in relation to students’ understanding of society. Our study builds on three focus group interviews with six upper-secondary-school teachers of history and social studies. The method used is the stimulated-recall interview whereby teachers talk about various teaching situations. Four uses of historical narratives were identified, each with its own didactic function. The first is the use of the “challenging” narrative, the function of which is to disrupt and realign students’ understanding of society. The second is the use of the “engaging” narrative: its function is to involve and activate students in their present understanding of society. The third is the use of the “unifying” narrative, the function of which is to bridge contradictions within society. The fourth and final narrative is the “complementing” narrative, whose function it is to broaden and open students’ understanding of society. To address students in terms of their present understanding of society, teachers employ these four narratives as didactic resources. In such a way, these uses of historical narratives tie in with the teachers’ overall aim to contribute an alternative perspective to students’ current understanding of society.As such, the results reveal the general theoretical knowledge teachers have relating to their profession.

Keywords
Historical culture, historical narratives, didactic resource, didactic function, teaching profession.
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:du-41186 (URN)10.52289/hej10.104 (DOI)001008580000004 ()2-s2.0-85152068863 (Scopus ID)
Available from: 2022-04-01 Created: 2022-04-01 Last updated: 2023-08-07Bibliographically approved
Persson, A. & Berg, M. (2022). More than a matter of qualification: teachers’ thoughts on the purpose of social studies and history teaching in vocational preparation programmes in Swedish uppersecondary school. Citizenship, Social and Economics Education, 21(1), 61-75
Open this publication in new window or tab >>More than a matter of qualification: teachers’ thoughts on the purpose of social studies and history teaching in vocational preparation programmes in Swedish uppersecondary school
2022 (English)In: Citizenship, Social and Economics Education, ISSN 1478-8047, E-ISSN 2047-1734, Vol. 21, no 1, p. 61-75Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to increase our understanding of how history and social studies teachers in vocational preparation programmes (VET) in Sweden relate to the obligation of preparing students for their future lives as citizens. Previous research on VET programmes has primarily emphasised predetermined roles of education. Different critical perspectives have established how different VET practices contribute to reproducing specific values and a type of knowledge that leaves less room for students to act as independent subjects (Ledman, 2015; Nylund et al., 2020). In part, the findings of this article contribute to problematising such a description. In a series of interviews, teachers expressed what can best be described as a clear will to prepare students for a future as broadminded and tolerant citizens. The multi-perspective approach emphasised by these teachers not only illustrates the socialisation and qualification functions of education, it also gives prominence to the importance of student subjectification (cf Biesta, 2009; 2020). Furthermore, this article stresses that the teachers do not view the question of the purpose of their subjects in terms of either/or. Rather, it suggests they see their obligations as a matter of professional judgment and customised responses to unique didactic situations

Keywords
vocational preparation programmes, subjectification, teachers view, history, democracy education, social science
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:du-38926 (URN)10.1177/20471734211067269 (DOI)2-s2.0-85121311843 (Scopus ID)
Available from: 2021-11-29 Created: 2021-11-29 Last updated: 2023-10-24Bibliographically approved
Projects
Jag, samhället och framtiden – undervisning i samhällskunskap och historia bland elever på gymnasieskolans yrkesförberedande program; Publications
Persson, A. & Berg, M. (2022). More than a matter of qualification: teachers’ thoughts on the purpose of social studies and history teaching in vocational preparation programmes in Swedish uppersecondary school. Citizenship, Social and Economics Education, 21(1), 61-75
Lärares bedömningspraktik i två olika SO-ämnen – erfarenheter, utmaningar och möjligheterLärares uppdrag i tider av förändrad statlig styrningFortbildning för den reflekterande praktikern: Gymnasielärare tänker om och arbetar med likvärdighetsfrågor i den praktiska undervisningen; Publications
Persson, A. & Berg, M. (2022). Relevant forskning för den reflekterande praktikern?: Några kritiska reflektioner omkring ett samtida forskningsfält. Pedagogisk forskning i Sverige, 27(1-2), 165-170
Lärares yrkesprofessionella kunskap i skilda lärmiljöer
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9541-2125

Search in DiVA

Show all publications