du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Heier, Johan
Publications (4 of 4) Show all publications
Heier, J. (2018). Energirenovering av småhus - en förstudie.
Open this publication in new window or tab >>Energirenovering av småhus - en förstudie
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Bostadsbeståndet i Sverige har ett stort renoveringsbehov, inte minst våra småhus. Renoveringsbehovet består inte enbart i underhåll av byggnaderna, utan även om energieffektivisering för att kunna nå de mål som finns uppsatta. Här räcker det inte enbart med åtgärder på värmesystemet, något som speciellt är vanligt bland småhusen i form av byte till värmepump, utan större insatser även på klimatskalet. För flerbostadshus har det gjorts stora och breda satsningar på området medan det för småhus endast förekommer mindre, riktade satsningar. Detta kan delvis bero på svårigheten att nå ut till de ca två miljoner småhusägare som finns i landet, som med olika motiv och önskemål (även inom samma bostad), ekonomiska förutsättningar och intresse för energirenovering bildar en väldigt diversifierad grupp.

 Högskolan Dalarna har tidigare gjort ett antal studier om energirenovering av villor med olika ingångar, men ingen holistisk studie. Denna studie syftar till att göra en kunskapssammanställning om området samt att föra en dialog med utvalda aktörer under seminarier och workshops för att reda ut hur arbetet med utveckling av energirenovering för småhus kan dras vidare på nationell nivå.

 Studien visar att det finns en stor potential för energirenovering i småhusbeståndet, men också att det finns många hinder som måste överkommas. Dessa hinder är till en mindre del tekniska utan istället är andra problemområden som finansiering, brist på lämpliga styrmedel, kunskapsbrist bland olika involverade aktörer, bestämmelser m.m. väsentliga. Studien har inte kunnat hitta goda exempel där man lyckats hitta fungerande strukturer som kan täcka in den bredd som krävs för att uppmuntra småhusägare att genomföra energirenoveringar som är tillräckligt omfattande. Därtill är mängden aktörer som måste involveras vid en större energirenovering så stor att det krävs en hög kunskapsnivå, ett brett kontaktnät samt ett stort engagemang; något som få småhusägare har. Det finns heller ingen tydlig aktörsgrupp som vill ta hand om denna typ av totalentreprenad för villor.

 Den samlade bedömningen hos de nyckelaktörer som varit involverade i förstudiearbetet är att det krävs en kraftansamling med en bred ansats för att småhussektorn signifikant ska kunna bidra till uppsatta mål för energieffektivisering i byggnader. Satsningen måste även vara långsiktig med mång- och tvärvetenskaplig forskning tillsammans med utvecklingssatsningar mot branschen för att kunna ligga till grund för implementering av relevanta och effektiva styrmedel och kunskapshöjande åtgärder.

Abstract [en]

The building stock in Sweden is in great need of renovation, not least our single family houses. The need for renovation does not only consist of maintenance of the buildings, but also increased energy efficiency in order to reach set targets. It is not enough to only make changes to the heating systems, something that is especially common among single family houses in the form of switching to a heat pump, but improvements to the building envelope are also required. Extensive and a broad range of activities have been made for multifamily buildings but for single family houses only smaller, more directed activities have been made. This can partly be due to the difficulty of reaching out to the approximately two million single family house owners in the country who form a much diversified group, with different motivations and wishes (even within the same household), economic conditions and interest for energy renovation.

 Dalarna University has previously performed a number of studies on energy renovation of single family houses from various perspectives, but no holistic study. This study aims to do a review of the knowledge in the field and also engage in a dialogue with chosen actors during seminars and workshops, in order to investigate how the development of energy renovation for single family houses can be moved forward on a national level.

 The study shows that there is a large potential for energy renovation in the single family house stock, but also many barriers that must be overcome. These barriers are to a smaller degree technical, but instead other problem areas dominate such as financing, lack of suitable policy instruments, lack of knowledge among involved actors, regulations etc.. The study has not been able to identify good examples of frameworks covering all the necessary aspects in order to encourage single family house owners to perform energy renovations of sufficient scale. Additionally, the large number of actors required to undertake an extensive energy renovation means that a high level of knowledge, a wide network of contacts and a large commitment are required; something found in few single family house owners. There is also no clear stakeholder willing to engage in this type of turnkey design and building contracting for single family houses.

 The overall assessment of the key actors involved in this pre study is that a broad commitment is required in order for the single family house sector significantly contributing to set targets for improved energy efficiency in buildings. The commitment must be long term as well as including multi- and interdisciplinary research and business development in order to lay the foundations for relevant and effective policy instruments and awareness increasing knowledge interventions.

Publisher
p. 33
Series
EKC Rapport ; 2018:2
Keywords
Energirenovering, renovering, byggnader, småhus, energieffektivisering, energibesparing, villor
National Category
Energy Systems Energy Engineering
Research subject
Energy, Forests and Built Environments
Identifiers
urn:nbn:se:du-27618 (URN)
Funder
European Regional Development Fund (ERDF)
Available from: 2018-05-04 Created: 2018-05-04 Last updated: 2018-05-07Bibliographically approved
Myhren, J. A., Heier, J., Hugosson, M. & Zhang, X. (2018). The perception of Swedish housing owner’s on the strategies to increase the rate of energy efficient refurbishment of multi-family buildings. Intelligent Buildings International
Open this publication in new window or tab >>The perception of Swedish housing owner’s on the strategies to increase the rate of energy efficient refurbishment of multi-family buildings
2018 (English)In: Intelligent Buildings International, ISSN 1750-8975, E-ISSN 1756-6932Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Improving the energy performance of existing buildings is crucial for reaching both EU and national climate and energy targets. The main objective of this study was to map challenges that Swedish housing owners perceive when making energy-efficiency refurbishments. A secondary objective was to compare how well these challenges relate to national strategies. The study applied a combined methods approach with audience response meters and in-depth qualitative semi-structured interviews. The housing owners express the view that they have sufficient knowledge of national ambitions to improve the energy performance of buildings and welcome the new building regulations. Despite this supposed knowledge and the current economic situation with beneficial loans, the refurbishment rate still remains low. The housing owners explain that they are concerned about the ‘performance gap’ and request more accurate energy performance predictions. They are also waiting for proof that all sustainability goals can be reached in reality. Probably, too few projects fulfilling ambitions in all categories: economically, socially and energy-wise have been followed up and demonstrated nationally. The new national information centre on refurbishment of buildings may help to spread information about such projects, raise awareness and thus increase the refurbishment rate.

Keywords
Energy conservation measures, facilities management, stakeholders, sustainable development
National Category
Energy Engineering
Research subject
Energy, Forests and Built Environments, Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar
Identifiers
urn:nbn:se:du-29244 (URN)10.1080/17508975.2018.1539390 (DOI)2-s2.0-85059056313 (Scopus ID)
Available from: 2019-01-03 Created: 2019-01-03 Last updated: 2019-01-07Bibliographically approved
Chèze, D., Bales, C., Betak, J., Broum, M., Heier, J., Heinz, A., . . . Poppi, S. (2015). Final report on Control strategies, fault detection and on-line diagnosis in WP6 - Deliverable 6.4: MacSheep -New Materials and Control for a next generation of compact combined Solar and heat pump systems with boosted energetic and exergetic performance.
Open this publication in new window or tab >>Final report on Control strategies, fault detection and on-line diagnosis in WP6 - Deliverable 6.4: MacSheep -New Materials and Control for a next generation of compact combined Solar and heat pump systems with boosted energetic and exergetic performance
Show others...
2015 (English)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

The main objective of this work package was to investigate generic control strategies, generic fault-detection and on-line diagnosis algorithms that may apply to the developed prototypes of solar and heatpump systems within MacSheep. The results should lead toimproved reliability and/orincreased energy savings for the end-userthrough new controller features. The use of DHW consumption forecast was identified as a promising control strategy and a simple yet reasonably effective algorithm to get the water tapping behaviourof the userwas developed. Viessmannimplemented the ideas of this approach in an ICT solution for their controller to provide statistical tapping informationto the user who can then set the period when hot waterthatis expected to be used. The operationalstrategy based on DHW consumptionforecast for one hour was not implemented since the potential gains are small (~2%) and there is ahigh user discomfort risk in the case of an inaccurate forecastPrevious studies have shown that solar overheating of the building led to gas savings with solar gas combisystems. Using a similar strategy on the MacSheep reference system did not lead to significant savings, due to strong interactions between space and DHW heating and a higher share of HP operation time for DHW charging of the store, which has a lower efficiency.Another smart control strategy was investigated forvariable electricity pricesusing overheating of the building and/or the DHW volume of the store.The main conclusion of the study is that the combination of the two algorithms led to cost savings for the Austria (Graz) and France (Chambery) with both theSFH45 and SFH100 buildings.Since only the share related to user consumption varies during the day while the grid and transmission costs are usually constant, thecost savings were small, far below 1%.Among the proposed fault detection algorithms for solar and heat pump systems, detection of wrongly connected tubes in the solar collector loop was found interesting by Viesmmann and Regulus. It was implemented and tested in their respective prototype controller. Regulus also implemented the detection of wrong order phase connections in its heat pump prototype as well as threshold tests on abnormal temperature and pressure evolution.

Publisher
p. 35
National Category
Energy Systems
Research subject
Energy, Forests and Built Environments, MacSheep
Identifiers
urn:nbn:se:du-18734 (URN)
Funder
EU, FP7, Seventh Framework Programme
Available from: 2015-07-20 Created: 2015-07-20 Last updated: 2017-11-06Bibliographically approved
Heier, J., Bergdahl, M. & Börjesson, P. (2014). Paketrenovering i småhus med BELOK Totalmetodik: Resultat som beslutsunderlag vid finansiering med energilån?.
Open this publication in new window or tab >>Paketrenovering i småhus med BELOK Totalmetodik: Resultat som beslutsunderlag vid finansiering med energilån?
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna studie är att illustrera en metod för att hjälpa ägare av mindre fastigheter att nå en högre energieffektiviseringsgrad vid renovering genom paketering av åtgärder. Metoden som används, BELOK Totalprojekt, utvecklades ursprungligen för användning ilokaler och kommersiella byggnader, men vår ambition i Dalarna är att visa metodens tillämpning även för mindre fastigheter som småhus. Det som avgör fastighetsägarensbeslut om åtgärdspaket är ofta dels osäkerheten kring vad som är rätt åtgärder men också kring kostnaden och lönsamheten med investerat kapital. Metoden som visas i denna rapport kan avsevärt minska dessa osäkerheter och på så vis även underlätta vid kreditgivares bedömning när eventuella lån ska beviljas.

I den här studien har fyra typiska småhus av olika ålderskategori genomgått en energianalys för att identifiera tekniskt möjliga åtgärder för att minska energianvändningen. Dessa åtgärder har sedan satts samman till ett antal åtgärdspaket för att slutligen lönsamhetsberäknas med hjälp av BELOK Totalverktyg. Resultaten presenteras i form av internräntediagram, vilket ger ett mått på paketets lönsamhet, årsbehov av köpt energi och primärenergi före och efter åtgärderna samt slutligen årlig energikostnad för varje paket.

Resultatet visar att det går att göra lönsamma åtgärdspaket som når en halvering av energianvändningen (både köpt energi och primärenergi) i 2 av 4 studerade hus. De två hus som klarar av att lönsamt halvera energianvändningen är båda uppvärmda med el utan värmepump eller energiåtervinning på ventilationen. Det ena huset där en lönsam halvering inte är möjlig är uppvärmt med fjärrvärme och det andra är ett nyare hus som är utrustat med värmeåtervinning på ventilationsluften. Om man har ett relativt billigt uppvärmningssätt (fjärrvärme kontra el) eller om byggnaden redan har en låg energianvändning är det svårt att nå en lönsam halvering. Det går dock att hitta mindre åtgärdspaket som är lönsamma och samtidigt innebär en betydande energieffektivisering.

En annan slutsats från resultaten är att det är relativt enkelt att göra stora besparingar i både köpt energi och primärenergi i ett eluppvärmt hus genom att installera någon form av värmepump. Att installera en värmepump i ett hus uppvärmt med fjärrvärme kan ge en stor besparing i köpt energi, men ger enbart en måttlig besparing i primärenergi. Att byta från el till förnyelsebar energikälla (pellets i detta fall) ger i ett av exemplen en nästan oförändrad användning av köpt energi medan man når en halvering av primärenergianvändningen. Det är alltså viktigt att poängtera att en kostnadseffektivisering med de metoder som används i rapporten inte nödvändigtvis leder till en energieffektivisering i ett större sammanhang, där primärenergi vägs in.

Denna rapport är resultatet från Lågan-projektet 2014:12 ”BELOK S – exempel påtillämpning i befintliga småhus”. Projektet är finansierat av Lågan (och därmed indirekt av Energimyndigheten), ByggDialog Dalarna samt Högskolan Dalarna genom Energi- och miljökompetenscentrum, EMC. Även tre banker har bidragit med egen tid i form av deltagande i intervjuer samt synpunkter och dessa är Swedbank Falun, Länsförsäkringar bank Dalarna samt Leksands sparbank.

Publisher
p. 42
Keywords
paketrenovering, småhus, renovering, BELOK, totalmetodik, energilån, typhus, tryckprovning
National Category
Energy Engineering
Research subject
Energy, Forests and Built Environments, EMC Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna
Identifiers
urn:nbn:se:du-24486 (URN)
Projects
LÅGAN BELOK S – exempel på tillämpning i befintliga småhus
Available from: 2017-03-03 Created: 2017-03-03 Last updated: 2017-03-03Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications