Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 87
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aanstoot, Janna
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Att mäta progression i svenska som andraspråkstexter2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att analysera hur texter skrivna av studenter i svenska som andraspråk på B-nivå förändras kvantitativt och kvalitativt över tid under sina studier vid Korta vägen, en uppdragsutbildningpå universitet och studieförbund beställd av Arbetsförmedlingen. Nio deltagare producerade en text i början av utbildningen och en i slutet av utbildningen och dessa texter analyserades med avseende på totalt antal ord, medellängd på meningarna (ord/mening = MLM), kvotbisatser vs huvudsatser samt andel felaktiga och svårbedömda satser. Resultatet visar att förändringen av antalet ord bedöms som signifikant på gruppnivå med en effektstorlek på mediumnivå (>0,5) (Cohen’s d = 0,511) mellan den första och andra texten. Vad gäller förändringen av medellängd på meningar över tid bedöms denna som signifikant på lägsta nivå (<0,2) (Cohen’s d =0,367). Den största förändringen som visar sig i studien är dock andelen bisatser vs huvudsatser där effektstorlek bedöms som stor (>0,8) och högst signifikant (Cohen’s d = 1,677). De kvalitativa lingvistiska fel som studenterna gjort har klassificerats i nio kategorier: 1. felaktig interpunktion, 2. problem med svensk ordföljd, 3. adverb uppfattas felaktigt som bisatsinledare, 4. bisats står ensam, 5. bisatsinledaren behärskas inte så studenten gör två huvudsatser, 6. behövlig satsdel saknas, 7. fasta uttryck behärskas inte grammatiskt, 8. inskjutning av ord som inte följer svensk syntax, 9. betydelsen av satsen är svårtolkad. I diskussionen anknyts till Bulté och Housens (2012) modell över språklig komplexitet samt processbarhetsteorin (Pienemann & Håkansson, 1999). Slutsatsen är att både längd och bisatser är en viktig del av progressionen i studenters andraspråkstexter men att kvalitativa felanalyser fortfarande krävs för att bedöma förändringens kvalitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ali, Roni
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Interaktion för språk- och kunskapsutveckling: En kvalitativ studie om muntlig och skriftlig interaktion i SVA klassrum på gymnasiet2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka SVA-lärares uppfattningar om tillämpandet av muntlig samt skriftlig interaktion i undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. Studien har utgått från två frågeställningar där den ena var att undersöka vilka val lärarna gör för muntlig och skriftlig interaktion i undervisningen för språk- och kunskapsutveckling. Den andra frågeställningen har handlat om vilka för- och nackdelar lärarna ser med skriftlig/muntlig interaktion i undervisningen. Studien har baserats på kvalitativa semistrukturerade intervjuer där sju lärare i svenska som andraspråk ingått för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Teorierna som studien har utgått ifrån är Vygotskijs sociokulturella teori och Bakhtins teori om diagolism. Två teorier som förknippas med hur andraspråkselever kan utveckla språket och kunskaper i skolan. Studiens resultat har visat att lärarnas val av skriftlig och muntlig interaktion i undervisningen har flera faktorer för språk- och kunskapsutveckling där det mesta pekar på fördelar, men att det även finns nackdelar. Lärarnas val och arbetssätt har delvis varit olikt varandra, men mycket visar på att lärarna gör liknande val.

 • 3. Alisaari, Jenni
  et al.
  Møller Daugaard, Line
  Dewilde, Joke
  Harju-Autti, Raisa
  Heikkola, Leena Maria
  Iversen, Jonas Yassin
  Kekki, Niina
  Pesonen, Sari
  Reath Warren, Anne
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Yli-Jokipii, Maija
  Mother tongue education in four Nordic countries - problem, right or resource?2023In: Apples - Journal of Applied Language Studies, ISSN 1457-9863, Vol. 17, no 2, p. 52-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  he Declaration of a Nordic Language Policy stipulates that all Nordic residents have the right to preserve and develop their mother tongue and their national minority languages. Hence, this article investigates the question of mother tongue education for linguistic minority students. Through four ‘telling cases’, the article explores how four Nordic countries, Denmark, Finland, Norway, and Sweden, orient towards mother tongues, Indigenous and national minority languages in their educational policies. Drawing on Ruíz’ (1984) framework of orientations in language planning, we investigate the following question: In what ways are mother tongues framed as rights, resources, or problems in four telling cases of educational policy in Denmark, Finland, Norway and Sweden? The analysis of the telling cases shows that although all four countries provide various forms of mother tongue education, thus apparently aligning with the intentions in the Declaration of a Nordic Language Policy, there are important differences between the provisions. Nevertheless, across the four countries, the official national languages are placed at the top of a language ideological hierarchy. The official national languages are followed by national minority languages as mother tongues. These languages are awarded rights but are not considered resources for the whole population (e.g., Ruíz, 1984). The Danish telling case inserts a supranational layer in the hierarchy, namely mother tongues with status as official languages in the European Union. The hierarchy of mother tongues thus reflects how some types of mother tongues are more readily granted rights and considered to be resources than others.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Begenisic, Ana
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Nätbaserad undervisning: För- och nackdelar i andraspråksundervisning ur elevperspektiv på en SFI C-kurs2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige står idag inför en stor digitaliseringsutmaning med avseende på de stora samhällsförändringarna som skett runt om i världen på grund av coronapandemin. Sedan mars 2020 har vuxenutbildningen och SFI organiserats om till distansundervisning. Många tidigare studier har gjorts utifrån ett lärarperspektiv på distansundervisning, men syftet med denna studie är att undersöka SFI:s C-elevers uppfattningar om för- respektive nackdelar med distansundervisningen under coronapandemin och hur de anser att lärarna kan bidra till deras språkutveckling genom lärarrespons. Det är ett forskningsområde som hittills är relativt outforskat, både i Sverige och internationellt. Materialet till denna uppsats bygger på semistrukturerade intervjuer med informanter från en och samma SFI C-klass på en SFI-skola. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och interaktionens roll för språkinlärning där språk, muntligt som skriftligt, är dialogiskt. Därför anses interaktion som en grundläggande inlärningsstrategi för andraspråksinlärning och utveckling av litteracitet hos SFI C-elever. I resultatet framkommer att SFI C-eleverna upplever att distansundervisningen har fler fördelar än nackdelar och att den kan ge goda resultat i andraspråksinlärningen om muntliga kommunikationsövningar organiseras i form av små gruppsarbeten. Resultatet visar också att framgången med distansundervisningen kan vara beroende av lärarens inställning till distansundervisning och elevernas personliga ansträngningar. Tre av fem informanter är eniga om att lektionsförberedelser spelar en viktig roll för L2-inlärningen på distans. Majoriteten av de tillfrågade SFI C-eleverna anser att muntlig lärarrespons, oavsett responssätt, bidrar bäst till deras språkinlärning. Därför konstateras att distansundervisning kan kombineras med lärarledda lektioner på plats, men bör inte ersätta klassrumsundervisningen just för SFI C-kursen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Egeland Ljung, Birgitta
  et al.
  karlstad university.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Bergström, Jenny
  Umeå universitet.
  Norlund Shaswar, Annika
  Umeå universitet.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Winlund, Anna
  Göteborgs universitet.
  Forskningsetiska frågor i flerspråkiga kontexter: Dilemman vid studier med vuxna och ungdomar med kort tidigare skolbakgrund2023In: Språk i praktiken – i en föränderlig värld / [ed] Marie Nelson; Mårten Michanek; Maria Rydell; Susan Sayehli; Klara Skogmyr Marian; Gunlög Sundberg, Stockholms universitet , 2023, no 30, p. 309-329Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta kapitel är att bidra till en dialog gällande forskningsetik utifrånsåväl juridiska som humanistiska aspekter. Exempel hämtas från dilemman somuppstått i etnografiskt inriktade studier där deltagarna är andraspråksanvändareav svenska och där många har begränsad erfarenhet av formell utbildning ochanvändning av skrift. Det kan vara svårt att ge forskningsinformation på ett sättsom elever med olika bakgrund förstår, särskilt vad gäller konsekvenserna avinformationen, av att delta i forskningen och vad det betyder att vara anonym.En utgångspunkt för kapitlet tas i begrepp som rör etisk omtanke samt i begreppsom rör samtycke och som utvecklats inom forskning om och med barn: inlärtsamtycke och samtycke som pågående process. Samtliga begrepp behandlar på ett ellerannat sätt den makt forskaren har i relation till deltagarna. Vidare diskuteras hurdeltagares eventuella utsatthet eller sårbarhet behöver ses i relation till denaktuella kontexten snarare än utifrån på förhand definierade kategorier.Avslutningsvis belyses forskares ansvar för att hela tiden göra etiskaöverväganden i sin profession och att dessa innebär en ständig och systematiskreflektion och en mängd val. Vi ser ett samhällsintresse i att etnografisk forskninggenomförs i andraspråkssammanhang där deltagarna i olika avseenden kanbetraktas som i en utsatt position. Detta ställer krav på utveckling av nu användaformer för samtyckesförfarande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Engström, Kim
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Svenska som andraspråkselevers ämneslitteracitet i historieämnet: Textanalys av andraspråkselevers användande av ideationella grammatiska metaforer och röstteori i historieämnet i gymnasieskolan.2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka andraspråkselevers ämneslitteracitet i deras textproducerande uppgifter. Frågeställningarna som skulle besvaras i denna studie var hur använder sig andraspråkselever av ideationella grammatiska metaforer i sina texter?vilka röster framträder i andraspråkselevernas texter? För att besvara frågeställningarna användes den deduktiva ansatsen, det insamlade materialet analyserades mot två teorier. Dessa två teorier som användes var ideationella grammatiska metaforer och Coffins (2002) röstteori från ramverket Appraisal, vilka ingår i Hallidays systematiskt funktionell lingvistik. Resultat i studien visade att användandet av ideationella grammatiska metaforer var större i elevtexterna från årskurs 1 jämfört med årskurs 2. Trots att ordantalet i elevtexterna i årskurs 2 var större än i årskurs 1. Resultatet synliggjorde också att eleverna använde sig till största delen av den återberättande rösten från Coffins (2002) röstteori. Men det synliggjordes också att om det hade en fjärde röst, den beskrivande rösten, i röstteorin hade resultatet sett annorlunda ut. En slutsats till denna studie påvisade att eleverna inte hade svårt att använda sig av ämneslitteracitet i deras texter eftersom texterna innehöll flera ideationella grammatiska metaforer. En annan slutsats till denna studie var att det skulle behövas en fjärde röst, den beskrivande rösten, som hade underlättat för eleverna med användning av bakgrundsfakta i deras texter. Den sista slutsatsen var att historielärare måste arbeta med det ämnesspecifika språket med andraspråkselever för att de ska kunna utveckla deras språkliga register.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Eriksson, Elin
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Det låter inte som det stavas: SFI-lärares upplevelser av explicit uttalsundervisning inom kommunal vuxenutbildning2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka explicit uttalsundervisning vid svenska för invandrare (SFI) under vårterminen 2022 ur ett lärarperspektiv. Detta görs med stöd av tre bärande forskningsfrågor som undersöker hur explicit uttalsundervisning förstås i förhållande till fonetik, fonologi och prosodi samt hur SFI-lärarna värderar sina egna förutsättningar att bedriva explicit uttalsundervisning. Undersökningen har skett genom en metodkombination där kvantitativa data har samlats in via en webbenkät samt genom uppföljande kvalitativa intervjuer. Arbetet vilar på en fenomenologisk grund där lärarnas upplevelser, uttryckta tankar och erfarenheter kring undersökningens kärna, det vill säga explicit uttalsundervisning, står i fokus. I intervjuerna utvecklar de deltagande SFI-lärarna sina tankar i samtal med forskaren och skapar en djupare förståelse och kunskap för ämnet i enlighet med det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar en ögonblicksbild av uttalsundervisningen vid SFI under vårterminen 2022 som den återges av informanterna. Bilden i sig är inte generaliserbar, men genom sin komplexa utformning tyder den på att uttalsundervisningen vid SFI förstås och praktiseras olika utifrån läraren och dennes individuella kunskap och intresse. De deltagande SFI-lärarna anser uttalsundervisning som en viktig komponent vid SFI men den utförs dock sällan systematiskt. Vokalljud, reduceringar och konsonantljud är de områden som oftast undervisas explicit och främst genom arbetsmetoder som högläsning i olika former. Uttalsundervisning vid SFI är idag relativt obeforskat men förhoppningsvis kan detta arbete bidra till att öka intresset för området.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8. Hermansson, C.
  et al.
  Norlund Shaswar, A.
  Rosén, J.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Teaching for a monolingual school?: (In)visibility of multilingual perspectives in Swedish teacher education2022In: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 13, no 3, p. 321-337Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Jakobson, Liivi
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  A Model for Analyzing Teachers’ Written Feedback on Adult Beginners’ Writing in Swedish as a Second Language2022In: Languages, E-ISSN 2226-471X, Vol. 7, no 2, p. 1-15, article id 74Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study serves to fill a research gap in the written feedback practices of teachers in a second language (L2) writing by focusing on adult beginners, previously uninvestigated in feedback studies. For investigating this, a feedback analysis model was developed. Unlike previous models in L2 contexts, in this study feedback is divided into two main areas, focus (what the teachers comment on) and manner (how the comments are given). The study was conducted in a web-based Swedish as a second language course and included three experienced teachers and their L2 students. The analysis of teachers’ written comments on 60 texts from 12 of the students revealed that in the two main areas both new and previously used categories of feedback were identified. In the area focus five new subcategories were identified within language accuracy, and in the area manner politeness, and reinforcement of learning outcomes were identified as new categories. Within the area, focus, the teachers concentrated on language accuracy, and within the area, manner, all three teachers mostly provided information, but also made a range of suggestions. There was also individual variation among teachers. The analysis of feedback strengthens the importance of applying the main distinction between ‘focus’ and ‘manner’ in L2 contexts 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Jakobson, Liivi
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Adult Beginner Students' Perceptions of Teacher Written Feedback on Writing in Swedish as a Second Language2021Conference paper (Refereed)
 • 11.
  Jakobson, Liivi
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Development of a New Feedback Model Concerning Adult Beginners' Writing in a Second Language2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study serves to fill a research gap in teacher written feedback on second language (L2) writing by focusing on adult beginners, previously uninvestigated in feedback studies (Author 2018). The purpose of this study is to answer the question: How can a feedback analysis model be developed for analyzing teacher feedback practices for beginners from a holistic perspective? Inspired by hermeneutics this study relates the whole and its parts.

  The data was collected from a communicative online course in Swedish for immigrants at beginner level. All communication between teachers (N=3) and students (N=39) took place in a learning management system without any physical meetings. The analysis of this study dealt with teacher feedback on 60 texts from 12 of the students with the aim to see what the teachers naturally paid attention to.

  Unlike previous L2-studies, this study adopts the main categories from Straub (1996), i.e. the focus, (what the teachers focus in comments) is separated from manners (how the teachers communicate with the students). The new model for analyzing teachers’ verbal comments is partly based on subcategories adopted from previous research models (Ferris et al. 1997; Hyland & Hyland 2001; Hyland 2001) but is also further developed.

  The analysis of feedback strengthens the importance of applying the main distinction between focus and manner in an L2-context. Within focus, the teachers addressed language accuracy the most. Within language accuracy, five subcategories were added compared to a few categories in previous L2-studies in main category ‘focus’. The categorization is: grammatical structures, vocabulary, mechanics, spelling and language in general. Concerning manner, politeness and reinforcement to learning outcomes were new response categories. Results revealed that within the main category ‘manner’, all three teachers gave mostly information, but also different forms of suggestions. There was also variation between teachers, for example, concerning praise.

 • 12.
  Jakobson, Liivi
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Investigating Teacher Written Commentary in a Second language from a Holistic Perspective with a New Feedback Analysis Model2022Conference paper (Other academic)
 • 13.
  Jakobson, Liivi
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Vad fokuserar lärare i svenska som andraspråk på i sin respons på nybörjares skrivande och på vilket sätt?2022Conference paper (Other academic)
 • 14.
  Jakobson, Liivi
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Written Teacher Feedback in Adult L2 Beginner classrooms: Teacher feedback practice, teacher beliefs, and student preferences2022Conference paper (Other academic)
 • 15.
  Johansson, Karin
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  ”Böcker är här och jag är där”.: En kvalitativ studie av hur skolbibliotekets resurser uppfattas av pojkar som läser svenska som andraspråk2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka upplevelser pojkar med svenska som andraspråk har av skolbiblioteket som resurs under sin högstadietid. Med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod och semi-strukturerade intervjuer berättar fem pojkar om hur de använder sig av skolbiblioteket som resurs, vilken funktion de upplever att skolbibliotekets verksamhet har fyllt under deras högstadietid och hur skolbibliotekets verksamhet påverkar deras intresse för läsning. Sammanfattningsvis kan konstateras att skolbiblioteket som resurs inte verkar ha fyllt någon större funktion under deras högstadietid. Elevernas egna beskrivningar visar inte heller att skolbiblioteket verkar ha fyllt någon viktig funktion när det gäller att öka deras läsintresse. Den viktigaste slutsatsen utifrån föreliggande studie är att alltför stort ansvar läggs på eleverna i nyttjandet av sitt skolbibliotek som resurs för förbättrade resultat och ökat läsintresse. För att pojkar som läser svenska som andraspråk på högstadiet och resursen skolbiblioteket ska få en möjlighet att mötas behöver skolbibliotekets verksamhet agera uppsökande snarare än att förlita sig på att eleverna ska söka upp sitt skolbibliotek.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Kremnev, Jimmy
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Visa mig ordet!: Användning av visuella inslag vid inlärning av löst sammansatta partikelverb hos vuxna andraspråkselever2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Learning a second language (L2) is in many ways a different process comparing to learning the first language (L1). There are many theories that describe language acquisition. Yet there are still many unanswered questions. Learning Swedish as a second language is no exception and there are many unique linguistic aspects that might make it harder for language learners to improve their performance. One of these potential problems is dealing with Swedish phrasal verbs (partikelverb). There are many phrasal verbs and a great deal of them is idiomatic, making it harder for language learners to understand written and spoken language and to use these verbs productively. This study aims to reveal if visual complement in form of pictures and diagrams can help memorizing new phrasal verbs and use them productively. The results demonstrate that verbs indeed are remembered better when students receiv eexplanations together with relevant visual material. Moreover, it has been shown that students themselves believe that this method of teaching new vocabulary is exceptional, effective and they would support implementing this learning strategy in the future.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Lindström, Eva
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  En tillgång för hela biblioteket: Rekrytering och anställning av en biblioteksguide. Utvärderande följeforskning inom Borlänge kommuns stadsbibliotek 2020–20212022Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Lindén, Sofia
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Language use in and for scaffolding2022Conference paper (Refereed)
 • 19.
  Lindén, Sofia
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Språkanvändning i och för stöttning i studiehandledning i svensk grundskola2022Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Lundgren, Berit
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language. Stockholm University.
  The Diary. Teachers Work with Biliterate Literature in Adult Education Swedish for Immigrants2022In: Literacies in the Age of Mobility: Literacy Practices of Adult and Adolescent Migrants / [ed] Norlund Shaswar, Annika & Rosén, Jenny, Palgrave Macmillan, 2022, p. 161-183Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this chapter is to explore teachers’ views of the potential of translanguaging pedagogy (García, 2017) in working with literature in basic second language learning and literacy instruction. The study was conducted among teachers in a learning programme targeting adult immigrants who lack basic competence in the dominant language, in this case Swedish. Following a collaborative research design, the material analysed consist of group conversations with the teachers, observation protocols, teaching material and teachers’ evaluation. Using the model of continua of biliteracy as a framework, the study indicates a shift towards translanguaging pedagogy as teachers created a space where students could use their voice and agency to talk about their own experiences of migration and settlement in Sweden using varied linguistic repertoires.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Molander, Emil
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Yrkeskompetens oavsett uttal: En studie om attityder till läkare med brytning2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka hur andraspråkstalares brytning påverkar attityder till deras bemötande, yrkeskunskaper och språkkunskaper, av bedömare från allmänheten. Den metod som använts är en variant av Matched-Guise Technique (MGT) där två talare med brytning och en infödd talare läst in samma text. 133 respondenter har slumpats in i tre grupper motsvarande var och en av de tre talarna. Varje grupp har sedan fått bedöma en talare i fråga om bemötande, yrkeskompetens, begriplighet och språkkunskaper. Resultaten från de tre grupperna har sedan jämförts och visar att talarna med brytning bedöms lika högt som modersmålstalaren när det gäller bemötande, marginellt lägre i fråga om yrkeskompetens och betydligt lägre i fråga om begriplighet och andra språkkunskaper. Grammatikkunskaperna skattades som lägre hos talarna med brytning trots att den faktiska grammatiken var korrekt. Andra relevanta fynd är att kvinnor skattade andraspråkstalarens bemötande och yrkeskompetens högre än vad män gjorde, och de respondenter som arbetar med språk eller språkundervisning skattade andraspråkstalarnas bemötande och begriplighet lägre än övriga bedömargrupper.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Norlund Shaswar, Annika
  et al.
  Umeå University.
  Rosén, JennyDalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language. Stockholm University.
  Literacies in the Age of Mobility: Literacy Practices of Adult and Adolescent Migrants2022Collection (editor) (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Norlund Shaswar, Annika
  et al.
  Umeå University.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language. Stockholm University.
  Multiple Approaches to Literacies in the Age of Mobility2022In: Literacies in the Age of Mobility: Literacy Practices of Adult and Adolescent Migrants / [ed] Norlund Shaswar, Annika & Rosén, Jenny, Palgrave Macmillan, 2022, p. 1-23Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter introduces the multiple approaches to literacies in the age of mobility, constructing the points of departure for the volume. The overall objective is to offer insights into questions related to learning and the use of literacies by migrants in post-migration settlement. The focus is set on literacy practices of adolescents and adults who have migrated, temporarily or permanently. The concepts of mobility and literacies are discussed and problematised in relation to the narrative of Rizgar, an adult migrant who left Iraqi Kurdistan and settled down in Sweden. The complex instantiations of mobility and literacies are discussed. Finally, we present the chapters in the volume by highlighting common themes and affordances as well as their contribution to the overall aim of the volume.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24. Norlund Shaswar, Annika
  et al.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Flerspråkigt skrivande i modersmålsundervisning2022In: Skrivdidaktik i grundskolan / [ed] Lindgren, Eva, Hermansson, Carina, Norlund Shaswar, Annika & Areljung, Sofie, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 219-260Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Paulsrud, BethAnne
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, English.
  Rosén, JennyDalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.Straszer, BoglárkaDalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Translanguaging in the age of mobility: European Perspectives. Special Issue2022Collection (editor) (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Piel, Johanna
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Skrivdiskurser i kursen svenska som andraspråk 12024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera vilken skrivundervisning som presenteras för elever i kursen svenska som andraspråk 1 och därmed bidra med kunskap om vilken skrivundervisning som erbjuds eleverna. Mer specifikt undersöks, med stöd i Ivaničs (2004) skrivdiskurser och med kvalitativ textanalys, på vilket sätt skrivdiskurser är framträdande i läroböcker för kursen. Resultatet av studien visar att det är en kombination av flera olika diskurser, så kallade hybrider, som framträder i båda de analyserade läroböckerna. Genrediskursen, processdiskursen och färdighetsdiskursen framträder dock tydligare än andra diskurser och det går att konstatera att diskurser där textlagret är i fokus är mer framträdande. Läroböckerna visar också en avsaknad av den sociopolitiska diskursen och eftersom alla diskurser därmed inte finns representerade blir eleverna inte erbjudna en allsidig skrivundervisning. I läroböckerna formulerar författarna tydligt vad de anser vara viktigt i skrivandet, som exempelvis att följa normer för språkriktighet eller att ta hänsyn till situation och mottagare i skrivandet, men eleverna erbjuds inte undervisning för att nå upp till dessa föreställningar. Avslutningsvis kan en slutsats dras om att kreativt skrivande i form av skönlitterära genre får stå tillbaka när de texttyper som anses extra betydelsefulla inom genrediskursen är starkt framträdande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Sköldréus, Joanna
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Språkutveckling hos förskolebarn med svenska som andraspråk inom montessoripedagogiken: En studie av montessoripedagogikens möjligheter för språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk, med särskilt fokus på montessorimaterialet2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka montessorimaterialets roll och praktiska användning inom förskoleverksamheten för att främja språkutveckling hos barn, med ett specifikt fokus på barn med svenska som andraspråk. För att kunna besvara detta syfte ställdes två forskningsfrågor vilka besvarades med hjälp av enkätintervjuer och undersökning av material. Tillsammans med teorier om sociokulturellt perspektiv och transspråkande ges en förståelse av hur språk utvecklas i kontext. Resultaten som framkommit indikerar att montessoripedagogikens material, tack vare dess varierande material och pedagogernas flexibla tillvägagångssätt, har positiva effekter på språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk. Montessoripedagogiken utgör därmed en gynnsam plattform för att främja språkutvecklingen hos dessa barn. För att montessoripedagogerna ska kunna möta de identifierade utmaningarna i studiens resultat föreslås kompetensutveckling och eventuella anpassningar av materialet för att ytterligare stärka stödet till de barn som har svenska som andraspråk. Dessa slutsatser är av central betydelse för att fördjupa förståelsen av språkutveckling hos barn som talar flera språk inom ramen för montessoripedagogiken.

 • 28.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Kunskap om modersmål2023In: Lingua, ISSN 0023-6330, no 3, p. 14-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Modersmålsämnets identitetsstärkande funktion2023In: Lingua, ISSN 0023-6330, no 4, p. 25-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 30.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Nordic perspectives on teacher education for working in linguistically diverse classrooms2022Conference paper (Other academic)
 • 31.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Perspektiv på modersmål2022In: Lingua, ISSN 0023-6330, no 4, p. 13-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Rektor för modersmålslärare och studiehandledare: Ett komplext skolledaruppdrag i ett mångfalds- och socialt hållbarhetsperspektiv2022Conference paper (Other academic)
 • 33.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Spaces of Agency in Mother Tongue Instruction Classroom in Sweden2023In: Perspectives on Home, Heritage, and Community Language Education, 19-20 October 2023 online: Book of Abstracts, 2023Conference paper (Refereed)
 • 34.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Svenska som andraspråkslärares yrkesroll i lärarnarrativ. Ruotsi toisena kielenä: opettajien narratiivi opettajan roolistaan (The Perspectives of Swedish as a Second Language Teachers on Their Professional Role)2021Conference paper (Other academic)
 • 35.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Trygghet för lärande genom transspråkande som förhållningssätt, pedagogik och praktik2023In: Lisetten, ISSN 1101-5128, Vol. 2, p. 19-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Alisaari, Jenni
  Daugaard, Line
  Dewilde, Joke
  Harju-Autti, Raisa
  Heikkola, Leena Maria
  Yassin Iversen, Jonas
  Kekki, Niina
  Pesonen, Sari
  Reath Warren, Anne
  Yli-Jokipii, Maija
  Conceptualising students with a migrant background and their languages in education across the Nordic countries2021Conference paper (Refereed)
 • 37.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Hippi, Kaarina
  Intergenerational encounters and multilingual recources in the talk of older adults. Presented in the panel Intergenerational encounters and old age.2023Conference paper (Refereed)
 • 38.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Iversen, Jonas Yassin
  Inland Norway University of Applied Sciences.
  Reath Warren, Anne
  Uppsala University.
  Current issues in Nordic teacher education for working in linguistically diverse classrooms2022Conference paper (Other academic)
 • 39.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Kroik, David
  Umeå universitet.
  Promoting Indigenous Language Rights in Saami Educational Spaces: Findings from a Preschool in Southern Saepmie2021In: Linguistic Landscape and Educational Spaces / [ed] Krompák, Edina; Fernández-Mallat, Víktor & Meyer, Stephan, Bristol: Multilingual Matters, 2021Chapter in book (Refereed)
 • 40.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, English.
  Methodological reflections on one child’s language portraits over time2021Conference paper (Refereed)
 • 41.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, English.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Introduction to the special issue on translanguaging in the age of mobility2022In: Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, ISSN 0167-8507, E-ISSN 1613-3684, Vol. 41, no 3, p. 253-259Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language. Stockholms universitet.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Spaces for translanguaging in mother tongue tuition2022In: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 13, no 1, p. 37-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to generate knowledge about an MTT classroom in a Swedish elementary school and MTT is positioned as a safe space for translanguaging. By studying a school context as a potential translanguaging space, our focus is mainly on two dimensions of space: the physical, including the material space of MTT, and the social, including safe spaces in MTT. The material is mainly from one selected Kurdish MTT classroom, in the form of field notes from lesson observations, photographs in the classroom interior, video recordings co-created with the MTT teacher. This classroom may be perceived as a space where Kurdish dominates, while being included in a Swedish-dominant school setting. This Kurdish space has borders that are physical and related to the scheduled lesson in the specific classroom. Both students and the teacher pass the door and through this shift language practices. Linguistic landscaping as a method, in combination with the collective reflection between the researcher and teacher, added another dimension to the study of MTT. Schoolscaping made language hierarchies and the language policy of the school more concrete and visible.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Vuorenpää, Sari
  Stockholms universitet.
  Wolff, Lili-Ann
  Helsingfors universitet.
  Rektor för modersmålslärare och studiehandledare: Ett komplext skolledaruppdrag i ett hållbarhetsperspektiv2023In: Språk i praktiken – i en föränderlig värld, Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA) , 2023, p. 403-427Chapter in book (Refereed)
 • 44.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Vuorenpää, Sari
  Stockholms universitet.
  Wolff, Lili-Ann
  Helsingfors universitet.
  Rektor för modersmålslärare och studiehandledare: Ett komplext skolledaruppdrag i ett hållbarhetsperspektiv2023In: Språk i praktiken – i en föränderlig värld: Rapport från ASLA-symposiet, Stockholms universitet, 7-8 april 2022 / [ed] Marie Nelson, Mårten Michanek, Maria Rydell, Susan Sayehli, Klara Skogmyr Marian, Gunlög Sundberg, Stockholms universitet , 2023, p. 403-427Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna artikel står en skolledare från ett specifikt svenskt utbildningssammanhang i fokus. Skolledaren är biträdande rektor för en kommunal modersmålsenhet och ansvarar för en verksamhet där personalgruppen består av modersmålslärare och studiehandledare. Syftet med artikeln är att undersöka detta specifika ledaruppdrag i ett mångfalds- och hållbarhetsperspektiv med särskilt fokus på social och kulturell hållbarhet. Syftet nås genom en fallstudie som med en kvalitativ innehållsanalys studerar en skolledares beskrivningar av sitt ledaruppdrag vid två tillfällen under en tvåårsperiod. Hållbart ledarskap studeras utifrån flera moraliska principer och resultaten visar att den aktuella ledarens uppdrag i viss mån kan definieras som hållbart, men att det även finns flera faktorer som kan åtgärdas för att det aktuella ledaruppdraget ska bli mer hållbart.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Perspektiv på den egna lärarrollen hos lärare i svenska som andraspråk2022Conference paper (Other academic)
 • 46.
  Straszer, Boglárka
  et al.
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Ädel, Annelie
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, English.
  White, Jonathan
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, English.
  Samhällsorientering med boken ”Om Sverige”: Rapport från ett samverkansprojekt om interaktion och interkulturella förhållningssätt i en digital lärmiljö2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är ett resultat av det samverkansprojekt som Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna, IKUD, vid Högskolan Dalarna tillsammans med Ludvika Kommun, finansierat av Länsstyrelsen i Dalarnas län, startade under senhösten 2020 för att skapa kunskap om etableringsprogrammet Samhällsorientering för nyanlända med olika språkbakgrund under förändrade villkor som digitaliseringen medförde under pandemiåret 2021. Syftet med projektet har varit att bidra med en forskningsöversikt om digital lärmiljö utifrån best practice-erfarenheter från nationell och internationell forskning och att, utifrån en fallstudie om SO (situationen i Ludvika), resonera kring praktiker i digitala lärmiljöer. Fokus ligger på interaktion i en digital lärmiljö. Interkulturella förhållningssätt är också ett centralt tema. Ytterligare en viktig aspekt som undersöks är hur bilden av Sverige och den nyanlända skapas och uttrycks i klassrumsinteraktionen utifrån SO-läromedlet (boken Om Sverige). Utifrån syftet med projektet presenteras i rapporten (1) en kort forskningsöversikt om digital lärmiljö baserad på nationell och internationell forskning, (2) reflektioner utifrån observationer i en digital undervisningsmiljö i Ludvika kommun i samband med samhällsorienteringen, samt (3) en analys av undervisningsmaterialet som användes på de observerade lektionerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Sundqvist, Pia
  et al.
  Universitetet i Oslo, Norway.
  Waldmann, Christian
  Linnéuniversitetet, Institutionen för svenska språket (SV).
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Ljung Egeland, Birgitta
  Karlstad University, Sweden.
  En skriftserie som sträcker på sig: Introduktion till det första fristående ASLA-numret2022In: Språk i skola, på fritid och i arbetsliv: Aktuella arenor för svensk forskning inom tillämpad språkvetenskap / [ed] Pia Sundqvist, Christian Waldmann, Boglárka Straszer, Birgitta Ljung Egeland, Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA) , 2022, , p. 314p. 1-14Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Sundqvist, Pia
  et al.
  Universitetet i Oslo, Norway.
  Waldmann, ChristianLinnéuniversitetet, Institutionen för svenska språket (SV).Straszer, BoglárkaDalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.Ljung Egeland, BirgittaKarlstad University, Sweden.
  Språk i skola, på fritid och i arbetsliv: Aktuella arenor för svensk forskning inom tillämpad språkvetenskap2022Collection (editor) (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Thorén, Bosse
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Svensk fonetik och uttalsundervisning2023 (ed. 3)Book (Other academic)
 • 50.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Language, Literatures and Learning, Swedish as Second Language.
  Att bli en självständig svensk medborgare: Kritisk litteracitet som ett redskap för flerspråkiga litteraciteter i sfi2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna presentation är att visa hur rum för flerspråkighet och flerspråkig litteracitet kan skapas genom kritisk litteracitet i svenska för invandrare (sfi). Fokus ligger på vuxna andraspråksinlärare med kort eller ingen skolbakgrund innan ankomst till Sverige, studieväg 1. Studien genomfördes inom ramen för ett aktionsforskningsprojekt och det använda materialet kommer från observationer av en lärares arbete i fyra undervisningsgrupper under två terminer. Fältanteckningar, fotografier och videofilmer är analyserade med hjälp av Hornbergers continua of biliteracy (Hornberger & Skilton-Sylvester, 2000; Hornberger, 2003). 

   

  Analysen visade att den observerade undervisningen erbjöd rum för flerspråkighet och att eleverna explicit stimulerades till att bidra med sina egna erfarenheter och uttrycka sina egna uppfattningar. Därmed stöder denna studie tidigare anspråk av bl.a. Hornberger och Skilton-Sylvester (2000) vad gäller att alla lägen på kontinuerna är viktiga i litteracitetsundervisning för vuxna. Studien visar emellertid också att motsägelsefulla uppfattningar kan existera i klassrummet angående vad som sker och vad som borde ske. Teman som är vanliga inom kritisk litteracitet kan öka risken för denna slags motsättningar. Att utveckla skriftspråksfärdigheter i ett andraspråk innebär hårt arbete, i synnerhet när det handlar om att utveckla sådana på grundläggande nivå vid vuxen ålder. Det är därför en viktig uppgift för lärarna att skapa engagemang, vilket motiverar användning av kritisk litteracitet, samtidigt som vissa lärare kan tveka inför att ta upp känsliga ämnen om de är rädda för att de kan skapa konfliktsituationer.

   

12 1 - 50 of 87
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf