du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 1 - 50 av 212
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Almgren, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Varför grammatik?: Svensklärares attityder till grammatikundervisning Författare: Malin2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en studie om svensklärares attityd till grammatikundervisning. Jag har undersökt vad några svensklärare på gymnasieskolor i Mellansverige har för uppfattning om grammatik, deras egen grammatikundervisning, och grammatik i styrdokumenten. För att försöka svara på frågeställningarna har sex stycken semistrukturerade intervjuer genomförts med svensklärare på några olika skolor i området. Intervjuerna har visat att det finns skilda åsikter bland de medverkande lärarna kring frågor om deras egen erfarenhet av grammatik, deras undervisning, grammatikens roll i svenskämnet och styrdokumentens behandling av grammatiken. Det upptäcktes även likheter i, till exempel, deras uppfattningar om grammatikens nytta och det faktum att de flesta var missnöjda med styrdokumenten samt att elevernas förkunskaper när de börjar på gymnasiet inte alltid är tillräckliga. Studiens resultat ger en inblick i några svensklärares attityder till grammatikundervisning, men är inte generaliserbar och speglar inte hur alla svensklärares åsikter ser ut.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Almgren, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Älskade och hatade grammatik: En systematisk litteraturstudie kring attityder till grammatikundervisning2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vad forskningen säger om attityder till grammatikundervisningen och om grammatikundervisningen idag är tillfredsställande. Detta arbete är en systematisk litteraturstudie och består därför av systematiska sökningar och urval gjorda bland databaser med vetenskaplig litteratur. Resultatet av studien visar att forskningen kring grammatikdidaktik och attityder inte är vidsträckt, och inte heller tillkommit de senaste åren. På första frågeställningen, vad forskningen säger om attityder till grammatikundervisningen så finns det många svar som tyder på att grammatiken har ett dåligt rykte och uppfattas som svår och tråkig av många, och att detta oftast förekommer i klassrum där traditionell grammatikundervisning används. Ur lärares synvinkel framkommer att många upplever svårigheter i att motivera undervisningen för eleverna. Den andra frågeställningen, om grammatikundervisningen fungerar väl i dagens klassrum, är svårare att besvara då forskningen är ett tunt underlag här, men att döma av de negativa attityderna så verkar det finnas utrymme för förbättringar.

 • 3.
  Andersson, Matilda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Berättandets kraft: Gymnasielärare om elevers läsning av skönlitterär prosa2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att analysera fem svensklärare gällande skönlitterär läsning av prosa i

  svenskundervisningen i gymnasiet. Studiens frågeställningar är: hur förhåller sig svensklärarna till

  faktorerna kanon, bildning, upplevelse, de formella färdighetsaspekterna, de sociokulturella

  aspekterna och det fostrande och demokratiska tänkandet och hur kan svensklärarnas

  erfarenheter relateras till läroplanen för gymnasieskolan? Undersökningen är en kvalitativ studie

  med halvstrukturerade individuella intervjuer. I bakgrundsavsnittet presenteras forskare och

  didaktikers argument för vilka effekter som skönlitterär läsning medför hos läsaren. Studiens

  resultat visar att en av de fem svensklärarna som medverkade i studien är medveten om fyra av

  Staffan Thorsons fem aspekter. Den färdighet som lärarna inte talade om var det fostrande och

  demokratiska tänkandet, vilket är något som forskningen argumenterar för. Endast en av de fem

  medverkande lärarna talade om de sociokulturella aspekterna genom skönlitterär läsning av prosa.

  Resultatet visar även att det faktum att lärarna lider av tidsbrist och dessutom tolkar läroplanen

  olika resulterar i att det finns skillnader i vilka färdigheter, kunskaper och i hur mycket eleverna

  kan utvecklas. Lärarna argumenterar för de färdigheter som de anser att läsningen medför i

  läroplanen, men framhåller även hur svårt det är att få eleverna att ta del av läsningens positiva

  effekter om eleverna inte ser det som lustfyllt.

 • 4.
  Andersson, Matilda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Varför svenska skolelever bör läsa skönlitteratur: Vilka argument finns för att skönlitteratur ska användas i svenskundervisningen2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar undersöka vilka argument som framförs i de två senaste årtiondenas

  forskning av skönlitterär läsning i svenskundervisningen samt på vilket sätt dessa argument

  förhåller sig till skolans styrdokument. Frågeställningarna som studien vilar på är hur forskarna

  argumenterar för läsning av skönlitteratur i svenskundervisningen samt om forskarnas

  argumentation kring läsning av skönlitteratur förhåller sig till skolans styrdokument.

  Undersökningens metod är en systematisk litteraturstudie. Där forskarnas argument för läsning

  av skönlitteratur har analyserats. Resultatet redovisar de argument som forskarna framför för

  vilka fördelar som läsning av skönlitteratur bidrar till, inte endast kunskapsmässigt utan även

  personlighetsmässigt. Vidare visar studiens resultat, med utgång från författarnas motiveringar för

  läsning av litteratur hur detta är kopplat till skolans styrdokument. Syftet är att denna studie ska

  utvecklas till en studie med ett normativt syfte där den andra studien ska undersöka hur

  verksamma lärare arbetar med skönlitteratur för att öka läsförståelsen.

 • 5.
  Askemur, Carina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Hur fyra lärare arbetar med textsamtal i årskurs 4-6: En studie om hur fyra lärare arbetar med textsamtal i syfte att bearbeta en text, samt vilka förmågor som kan utvecklas hos eleverna.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra lärare i grundskolan årskurs 4-6 arbetar med textsamtal i svenskundervisningen. Syftet var också att lyfta fram de förmågor som elever kan utveckla vid textsamtal samt pedagogens betydelse för textsamtalets genomförande. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats. Dessa är:

  1. Hur arbetar fyra lärare med textsamtal i svenskundervisningen i årskurs 4-6?

  2. Vilken kunskap bör pedagogen ha för att kunna genomföra samtal om texter enligt de deltagande lärarna?

  3. Hur vanligt förekommande är samtal om texter i grundskolan årskurs 4-6 rent generellt enligt de deltagande lärarna?

  4. Vilka förmågor anser de intervjuade lärarna att elever kan utveckla vid samtal om texter?

  Metod: Den metod som har använts för att genomföra denna empiriska studie är observation och intervju. Urvalet som gjordes var att begränsa observationerna till fyra lektionstillfällen med fyra olika lärare. Den intervjuform som kändes mest lämplig att använda för detta ändamål var en halvstrukturerad ansats med ett kvalitativt utgångsläge.

  Resultat och analys: Resultatet visar att de fyra deltagande lärarna har en medvetenhet kring vad ett textsamtal innebär. Denna kunskap är en följd av att lärarna helt eller delvis använder sig av ett färdigt arbetsmaterial i undervisningen. I materialet ingår strukturerade textsamtal. Den slutsats som kan göras efter att ha genomfört både observationer och intervjuer, är att endast en lärare säger sig arbeta medvetet, regelbundet och strukturerat med textsamtal i undervisningen. Det var dock inget som observerades under lektionen jag deltog i. En av lärarna säger också att hon arbetar medvetet och strukturerat med aktiviteten men menar att det är svårt att få tiden att räcka till. De övriga två arbetar inte med textsamtal i undervisningen men den ena läraren uppger att hon använder sig av öppna frågor rent generellt i undervisningen. Ett tryggt klassrumsklimat, goda ämneskunskaper, kunskap i att ställa rätt frågor samt att vara förberedd är förmågor som benämns som betydelsefulla för att textsamtal ska kunna äga rum. Ingen av lärarna uppger att de tror att textsamtal är vanligt förekommande i skolan.

  Samtliga intervjuade lärare uppger ett antal förmågor som de menar att eleverna kan utveckla vid samtal om texter. Dessa är förmågan att kommunicera, förmågan att lyssna på andra, förmågan att uttrycka egna åsikter samt att kunna reflektera, analysera och bygga vidare på resonemang.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Axelsson, Sanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Svenska språket.
  Hur "galen" får man vara?: Om elevers uppfattningar av lärande i litteratursamtal.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete var att belysa elevers uppfattningar av lärande i litteratursamtal. Genom att synliggöra lärandet ville jag fördjupa förståelsen för litteratursamtalets roll i utvecklingen av elevers läsförmåga. Jag valde en fenomenografisk forskningsansats vilket gav vissa förutbestämda val av metoder. Datainsamlingen bestod av 13 ostrukturerade, kvalitativa intervjuer med elever i skolår 1. Eleverna valdes ut på grund av sin tidigare erfarenhet av litteratursamtal. Med hjälp av den fenomenografiska analysen kategoriserade jag datamaterialet och konstruerade fem beskrivningskategorier, vilka utgör mitt utfallsrum. Resultatet från min studie visar att elever har uppfattningen av att de genom litteratursamtal kan lära sig läsa, memorera text, förstå text, förstå verkligheten samt lära sig lära. Tidigare studier bekräftar elevernas uppfattningar av lärandets bredd, något som kan utnyttjas i skolan. Litteratursamtalet tränar alla de färdigheter och förmågor som krävs enligt de styrdokument som reglerar verksamheten. Eleverna lär sig att avkoda såväl som att tolka och värdera både text och verklighet. Dessutom lär de sig att reflektera över lärprocessen. Litteratursamtalet skapar helt enkelt möjligheter att utveckla elevers läsförmåga, något som är nödvändigt för att vända den negativa trenden och förbättra resultaten i svensk skola.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Bader, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Att arbeta praktiskt utifrån teoretiska skrivdiskurser i skrivundervisningen: Med fokus på genrepedagogik och processkrivning i förhållande till svenskämnet i gymnasieskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis analyses existing scientific articles and papers about the principles of genre pedagogy, process writing and how they are working in theory and pratice. Many studies have been made to see how genre pedagogy and process writing are working in Swedish schools. This thesis gives and overview over a selection of scientific papers and books, and discusses the usage, the possiblities and challenges of these methods in different contexts. It wants to find answers to the questions how writing is taught using these discourses and what teachers should be aware of when using each of the presented methods. The conclusion of this thesis is that teachers need deep knowledge, competence and awareness of critical elements in order to teach according to the chosen writing discourses.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Bader, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Tillämpning av genreskolans pedagogik i skrivundervisningen: Ett sätt att utveckla elevens språk, text- och skrivarbete ur ett lärarperspektiv2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har utgångspunkten i mitt eget examensarbete 1, en genomförd litteraturstudie med titeln Att arbeta praktiskt utifrån teoretiska skrivdiskurser i skrivundervisningen (2018). l detta arbete kartläggs processkrivning och genrepedagogik. I litteraturstudien framkom vilka för- och nackdelar det finns i teorin när de används i undervisningen, hur lärare kan använda sig av skrivprocesser som verktyg, samt vilka effekter de bidrar till i elevernas textproduktion och vilka följder de kan ge om man som lärare inte har djupa förkunskaper i resp. diskurs.

  Det övergripande syftet med denna empiriska studie är att undersöka i vilket omfång ett fåtal svensklärare i gymnasieskolan har kunskaper om den teoretiska bakgrunden till genrepedagogiken, hur lärarna genomför sin undervisning med hjälp av denna metod och om metoden är deras didaktiska val. Syftet belyser om svårigheten att tolka och använda genre i undervisningen. Ambitionen är att ta reda på om svensklärare ser denna skrivmetod som ett verktyg för att gynna och avancera elevernas skrivutveckling genom att samla in data som talar om vilka delar av genrepedagogiken som svensklärare använder sig av, varifrån de inhämtar kunskap om genrepedagogik och hur de ser på begreppet genre i undervisningen. I den teoretiska genomgången klarläggs nationell och internationell forskning utifrån Sydneyskolans genrepedagogik. Studien är baserad på kvalitativ metod och datainsamlingen har genomförts genom intervjuer i skolors grupprum eller via högskolans Connect-plattform. Det som framkommer i resultatet är att en majoritet av informanterna uttalar sig positivt om skrivmetoder och att hälften av dem är beredda att skaffa sig mer kunskap om genrepedagogik. De som använder sig av genrepedagogiken, ser fördelar i metodens tydliga strukturer och modeller, men uttalar sig om vissa nackdelar att bruka denna skrivmetod. Svårigheter har visat sig vara tidsbristen att genomföra alla faser, stora och heterogena gruppsammansättningar som beror på elevernas olika kunskapsnivåer och grundkunskaper. Två förslag är att utveckla genrepedagogiken ytterligare för att förbättra möjligheterna för elever i stora och heterogena grupper och att informera svensklärare att fördjupa sig i genrekunskap och genreskolans pedagogik för att kunna effektivisera skrivundervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Berg, Madeleine
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Skönlitteraturen i undervisningen: En kvalitativ studie om den skönlitterära läsningens syften inom svenskundervisningen på gymnasieskolan2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta arbete var att undersöka hur praktiserande ämneslärare arbetar med skönlitteraturen i sin undervisning. Lästräning, allmänbildning/litteraturhistoria och personlighetsutveckling/demokratifostran är de aspekter av svenskämnet som forskare tidigare pekat ut som centrala inom undervisningen i svenska i gymnasieskolan och det är dessa aspekter jag har utgått ifrån i min undersökning.I mitt examensarbete I belystes särskilt skolans roll som fostrande i den demokratiska andan och genom resultatet av det arbetet ville jag behandla denna aspekt ytterligare genom att undersöka om den personlighetsutvecklande/demokratifostrande aspekten verkligen var det mest framträdande syftet i undervisningen hos de lärare jag intervjuade.Arbetet är en studie baserad på en kvalitativ metod, där jag genom halvstrukturerade intervjuer har diskuterat med lärare i gymnasieskolan om deras syften och metoder gällande den skönlitterära läsningen inom svenskundervisningen.Studiens resultat visar att den personlighetsutvecklande/demokratifostrande aspekten inte är det mest framträdande syftet för skönlitterär läsning i gymnasieskolan enligt de lärare jag intervjuat för min undersökning. Lärarna väljer att lägga större vikt vid läsförståelse och lästräning då de upplever en ökning gällande lässvaga elever. Dock anser de att det är av stor vikt att elever lär sig om sig själva i undervisningen, vilket jag tolkar som ett personlighetsutvecklande moment.

 • 10.
  Berg, Madeleine
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Skönlitteraturen i undervisningen: Litteraturläsningens syften inom svenskämnet2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta arbete är att undersöka och synliggöra argument som framträder i forskningen kring den skönlitterära läsningen inom svenskundervisningen i skolans högre årskurser. Hur kan läsning av skönlitteratur motiveras inom den svenska skolan och vad säger styrdokumenten?

  Min frågeställning behandlar hur den skönlitterära läsningen kan motiveras utifrån de effekter som påvisats av tidigare forskning inom ämnet. Skolans roll som fostrande i den demokratiska andan belyses särskilt i de studier jag tagit del av och jag vill genom resultatet av detta arbete synliggöra denna aspekt ytterligare. Arbetet är en litteraturstudie baserad på tidigare forskning utförd under de senaste decennierna och utifrån resultatet av denna studie har jag kommit fram till att det mest framträdande syftet med den skönlitterära läsningen inom svenskundervisningen, är demokratifostran och personlighetsutveckling.

  Studiens resultat ska leda till ytterligare en studie inom ämneslärarprogrammet, där jag avser att följa yrkesverksamma lärares arbete med skönlitteratur i gymnasieskolan.

 • 11.
  Berwald, Lisbeth
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Svenska språket.
  Ett rikare språk med bildmunta: Vad är ett rikt språk och kan bildskapande stimulera till ett rikare språk2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  A richer language when painting before speaking? – What is a rich language and can painting stimulate towards a richer language? In this work I seek to answer two questions. What may a “richer” language mean and does it become richer when the informants, as a preparation, paint what they are going to talk about in front of the class, than when they do not paint? This I try to do by studying earlyer research about how to measure the richness in languages and by analysing video recordings of speeches when the students in an sfi-class (Swedish for foreigners) painted or did not paint before the speech, and by analysing the richness in their language. The result is my own definition of what rich language is in this context, and a conclusion that painting stimulates the students to use more words and to use specific words that they need to bring the audience their message.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Björkvall, A.
  et al.
  Örebro universitet.
  Nyström Höög, Catharina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Legitimation of value practices, value texts, and core values at public authorities2019Ingår i: Discourse & Communication, ISSN 1750-4813, E-ISSN 1750-4821, Vol. 13, nr 4, s. 398-414Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A large number of Swedish public authorities produce 'platform of values' texts that present core values. This article presents a study of how such texts and practices, including the core values they revolve around, are legitimized. Using Van Leeuwen's legitimation framework, three different data sets are analysed: 47 'platform of values' texts, a focus group discussion with seven senior HR officers, and a quantitative questionnaire study answered by civil servants at three public authorities. The analysis shows how the existence of 'platform of values' texts and practices is legitimized through rationalizations, above all by describing the texts as concrete means for reaching specific ends and, with regard to the choice of core values, through a custom-conformity type of authority. Thus, this article addresses discursive transformations of contemporary organizations with a particular focus on available discursive space for critical thinking in the wake of New Public Management and related developments.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Brandshage, Stefan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Genrepedagogik i forskning och läroplan: En systematisk litteraturstudie kring genrepedagogikens framväxt, teoretiska grund, pedagogiska tillämpning och inflytande på den svenska skolan.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Genre pedagogy and the curriculum cycle is commonly applied in schools in Sweden today. Genre pedagogy aims to develop students’ abilities to write texts in different social contexts. The curriculum cycle (or teaching-learning cycle) is the pedagogical model most commonly used in Swedish schools to achieve this aim. This model has many advantages but often tends to become static and prescriptive. This study aims to examine scientific research concerning genre pedagogy and further on how it has influenced the Swedish curriculum. This study shows that genre pedagogy classifies texts into different genres with common features and that both context and language of each text should be analyzed. In school, genre pedagogy is often taught through the four steps of the curriculum cycle. According to some research the curriculum cycle fails to include critical analysis and creative development of genres, aspects that are included in the Swedish curriculum. One of the articles presents two additional steps to the curriculum cycle which might supplement the first four steps including critical analysis and creative writing. The conclusion of this study states that the Swedish curriculum is clearly influenced by genre pedagogy and the curriculum cycle. It also states that the curriculum cycle needs to be supplemented by the two additional steps to match the curriculum of the Swedish school better.

 • 14.
  Brandshage, Stefan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Genrepedagogik i läromedel: En studie kring arbetsformer och cirkelmodellens faser i läroböcker i svenska och svenska som andraspråk åk. 7-92018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det genrepedagogiska arbetssättet är idag väletablerat i den svenska grundskolan och cirkelmodellen är den mest utbredda pedagogiska modellen. Genrepedagogiken har stöd i såväl läroplan som pedagogiska modeller och läromedel. Syftet med föreliggande studie är att identifiera faser och arbetsformer i ett antal läromedel i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 7-9, vilka är inspirerade av genrepedagogiken och cirkelmodellen samt att jämföra dessa läromedel med varandra. I resultatdelen presenteras först de faser som har kunnat identifieras i avsnitten om argumenterande text i utvalda läromedel utifrån en systematisk begreppsanalys av verb i imperativ. I resultatet presenteras också de arbetsformer i utvalda läromedel som har kunnat identifierats, vilka sedan relateras till aspekter såsom socialkonstruktivistisk kunskapssyn, kooperativt lärande, individualisering i skolan samt inkluderande lärmiljöer. I resultatdelen jämförs också de utvalda läromedlen med varandra. Resultatet visar att Läromedlen

  Fixa texten 1 och Jalla – raka vägen! A följer cirkelmodellens fyra faser medan Spegla Språket 7 och Start – svenska som andraspråk helt utelämnar den tredje fasen (Att skriva en gemensam text). Resultatet visar också att utvalda läromedel innehåller en bredd av arbetsformer med såväl individorienterade som grupporienterade lärprocesser. Fixa texten 1 och Jalla – raka vägen! A visar här en större tydlighet och variation än Spegla Språket 7 och Start – svenska som andraspråk. Enbart de förstnämnda innehåller en arbetsform där läraren stöttar eleverna i författandet av en gemensam text. En arbetsform som är tydligt grupporienterad och befinner sig i det som Vygotsky kallar den proximala utvecklingszonen. Studiens slutsats är att läromedlen Fixa texten 1 och Jalla – raka vägen! A utgör ett gott stöd för den lärare som vill arbeta språkutvecklande med mycket stöttning under såväl individorienterade som grupporienterade arbetsformer utifrån cirkelmodellens fyra faser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Bälter, Helen
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Digitala verktyg och deras påverkan på elevers rättstavning och ordförståelse: Hur lärare och elever upplever att skriftspråket förändras vid användandet av digitala verktyg i ämnet svenska2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den systematiska litteraturstudien var att kartlägga tidigare forskning om svensklärares användning av digitala verktyg för att undervisa om stavning och ordförståelse i årskurs 7–9. Mot bakgrund av skriftspråkets snabba utveckling genom användning av digitala verktyg och elevernas användning av ordförståelse- och rättstavningsprogram analyserades och granskades litteratur som vilar på vetenskaplig grund. Resultatet visade att eleverna upplevde att det var lättare att skriva med digitala verktyg medan lärare upplevde det svårare att undervisa i både pedagogik och med digitala verktyg. Eleverna upplevde att det var lättare att skriva längre texter och att de inte behövde fokusera på sin stavning och ordförståelse medan de skrev eftersom skrivprogrammet i datorn hjälpte dem med stavning och ordförståelse. Lärarna upplevde att det blev svårare att undervisa eleverna när de utöver undervisning i pedagogik även behövde lägga fokus på digitala verktyg i undervisningen. Lärarna önskar en bredare kompetens när det gäller digitalisering och de eftersöker mer utbildning i digitala verktyg och hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. I diskussionen lyftes fram att eleverna behöver mer motivation till sitt skrivande och det skapas genom variation mellan digitalt skrivande och att skriva för hand. Eleverna behöver kunna skriva både digitalt och för hand. Vid skrivande med digitala verktyg lägger eleverna fokuset mer på stavningen i stället för på textens innehåll eftersom de använder sig av rättstavningsprogram. Även dispositionen av texten glöms bort vid digitalt skrivande, eftersom eleven planerar sin text under tiden som de skriver och inte innan de börjar skriva. Att skriva texter med hjälp av digitala verktyg gör att eleverna upplever att de kan skriva snabbare och effektivare och att texten blir läsbar. Avslutningsvis diskuterades hur forskare är oeniga om digitalt skrivande förbättrar eller försämrar skolprestationerna hos eleverna. Det gäller att ha en bra balans mellan pedagogiskt arbete och användandet av digitala verktyg för att skapa bättre resultat och se positiva effekter på elevers lärande.

 • 16.
  Börjesson, Petter
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Fostran eller färdighetsträning?: En kvalitativ studie av hur svensk skönlitteratur legitimeras på gymnasieskolan2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur svensklärare motiverar valet av svenskspråkiga skönlitterära texter i undervisningen på gymnasieskolans yrkesprogram och högskoleförberedande program. För att besvara frågeställningen har intervjuer genomförts med sex gymnasielärare verksamma i svenskämnet, med erfarenhet av att arbeta med elever från olika gymnasieprogram. Undersökningen visar att legitimeringar på högskoleförberedande program i första hand kan kopplas till sociokulturella perspektiv, medan legitimeringar på yrkesprogram främst utgår från olika typer av språkfärdighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Börjesson, Petter
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Litteratur och legitimering i gymnasieskolan: - En historisk överblick2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken skönlitteratur som lästs på gymnasiet och hur det litterära urvalet och litteraturläsning legitimerats. För att besvara frågeställningen har material valts ut genom manuell sökning som beskriver litterär kanon, historiska kontexter, bildningsideal och läroplaner och läroböcker. Undersökningen sträcker sig över större delen av 1900-talet och visar dels på en kontinuitet ifråga om litterärt urval dels på förändringar när det gäller legitimering.

 • 18.
  Danemyr, Rebecka
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  “Jag läser bara när jag måste”: Hur gymnasieelevers attityd till läsning har förändrats mellan 2011 och 20182019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vilken attityd en grupp elever som går andra året på gymnasiet har gentemot läsning. Vidare undersöks om det går att påvisa en ändring gällande attityd gentemot läsning jämfört med de svar som framkom i PIRLS 2011. För att ha möjlighet att undersöka denna förändring av attityd, ska elever i åk 2 på gymnasiet år 2018 besvara identiska frågor gällande attityd till läsning som samma årskull besvarade i PIRLS 2011 när de gick i åk 4. Studiens resultat bygger på egenproducerat material i form av en kvantitativ elevundersökning via enkät.

  Resultatet av studien visar att en stor del av gymnasieelever har en positiv attityd gentemot läsning. Andelen elever som tycker om att läsa har fördubblats sen PIRLS 2011, och andelen elever som inte tycker om att läsa har halverats. Dock går inte denna positiva attityd att se i gymnasieelevernas faktiska läsande, då läsning av samtliga texttyper har minskat och ungefär en tredjedel av eleverna önskar att de hade mer tid till läsning. Denna nedgång är oroväckande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta då läsning ger en unik möjlighet att både vidga sitt eget perspektiv samt att ta till sig bland annat kunskap och information som bara är möjligt via skriftspråkliga källor vilket kan leda till att eleverna kommer att få svårare att klara av sina framtida samhälls- och arbetsliv.

  Resultatet i denna studie bekräftar tidigare forskning både gällande positiv attityd till läsning samt minskat läsande.

  Resultatet i denna studie grundas på vad mitt egenproducerade material påvisat. Även om studien ökar förståelsen kring det undersökta fenomenet, står denna studies resultat endast i relation till den elevgrupp som besvarade elevenkäten och resultatet kan inte på något sätt ses som generaliserbart.

 • 19.
  Danemyr, Rebecka
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Ovana eller ovilja?: En litteraturstudie om hur man skapar läsmotivation hos gymnasieelever2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att fånga in de metoder som pedagogen kan använda sig av i undervisningen för att utveckla läsmotivation och läslust hos elever på gymnasieskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som bygger på svensk forskning och materialet utgörs av artiklar, uppsatser och avhandlingar som är relevanta för forskningsöversikten.

  Resultatet som framkommit är att de metoder pedagoger främst arbetar med för att skapa läsmotivation och läslust hos eleverna, är konkreta stödstrukturer i form av boksamtal, lässtrategier och bruk av litteratur som ligger inom elevernas egna intresse och tillåter igenkänning. Dock kan även konstateras att inga undersökningar synes föreligga som klart visar att dessa metoder är särskilt framgångsrika - mera framgångsrika än andra möjliga metoder.

  Det konstateras även att pedagogerna inte alltid möter eleverna utifrån elevernas egna önskemål då eleverna själva främst väljer litteratur som vänner har läst. Gymnasieelever idag har ett förändrat sätt att se på läsning, och i det material som använts till denna litteraturstudie har inte pedagogerna mött eleverna i denna förändring.

 • 20.
  Darke, Malena
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  "… Att de ens läser ... ": En undersökning av skönlitteraturens syften i undervisningen - lärares ämneskonceptioner2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningens grundas i en strävan att få inblick i fyra lärares uppfattningar om ämnet skönlitteratur och att se hur dessa konceptioner framträder i didaktiska val och undervisning. Utifrån intervjuer kategoriserades lärarnas ämnesuppfattningar enligt Jan Brinks (2006) beskrivningar av tre huvudsakliga ämneskonceptioner kring svenskämnet; färdighets-, bildnings- och erfarenhetspedagogiska konceptioner. De två första konceptionerna utgår från och strävar mot ideal som färdighet och bildning medan den tredje utgår från eleverna själva och fokuserar individuella faktorer som elevers erfarenheter, förutsättningar, motivation och även preferenser. Den tendens att utgå från elevernas perspektiv, som enligt Brink eskalerat under senare år, tyder på en tyngdpunkt i en erfarenhetspedagogisk ämneskonception, vilken fokuseras i denna undersökning.

  Syftet med denna intervjustudie var att undersöka i vilken grad och i så fall varför lärarna anammar en erfarenhetspedagogisk ämneskonception. Frågeställningarna löd:

  I vilken mån framträder den erfarenhetspedagogiska ämneskonceptionen bland de intervjuade lärarna?

  Vilken syn på den erfarenhetspedagogiska ämneskonceptionen framträder hos de intervjuade lärarna?

  Undersökningen utgick delvis från en tidigare litteraturstudie, där litteraturläsningens historia, utveckling och förutsättningar i undervisningen belystes. I denna påföljande studie med samma intresse intervjuades fyra lärare verksamma i årskurs 1 på gymnasiets yrkesinriktade linjer om litteraturläsning.

  Vad som läses, hur det arbetas med läsning och varför lärarna väljer dessa sätt att arbeta på, var frågor som ställdes i intervjuerna.

  Resultatet visade en framträdande erfarenhetspedagogisk ämneskonception i samtalen kring de didaktiska valen. Lärarna delade en relativt stor samsyn vad gäller att anpassa litteraturundervisningen efter elevernas förutsättningar och preferenser. Hur denna anpassning av undervisningen gick till i praktiken varierade dock, vilket tas upp i diskussionen.

 • 21.
  Darke, Malena
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  "… Att de orkar läsa ..."2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Är litteraturämnet och litteraturläsning på gymnasiet i kris? Anser lärare det ens viktigt att läsa företrädesvis döda vita mäns berättelser, skrivna för hundratals år sedan, i dagens svenska skola? Denna litteraturstudie studerar kanonbegreppet och hur det uppfattas i skolan idag. Begreppet och dess vedermödor belyses i en kort historik men framför allt studeras begreppets status idag, via nutida litteratur i ämnet. Kanonisk läsning visar sig vara på utdöende idag. Det vidgade textbegreppet har fört fokus bort från det skrivna ordet. Multimedia och internet har onekligen medverkat till en förändrad varseblivning där kvantitet vunnit över kvalitét. Den efferenta, faktainriktade läsningen har tagit plats och den reflekterande läsningen har sållats bort. Resultat prioriteras framför reflektion. Elevernas och styrdokumentens krav på medbestämmande har bidragit till bortrationalisering av tidskrävande och kognitivt krävande litteraturläsning. Inte minst visar sig litteraturläsningens utarmning i samtida litteratur, där flera författare högljutt söker påverka lärare att återerövra litteraturläsningens kvalitéer.

 • 22.
  Engström, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Som att hänga upp en tavla du inte gillar: En intervjustudie om fyra gymnasielärares erfarenheter av att motivera elever till läsning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läsning av skönlitteratur är en stor del av svenskämnet på gymnasieskolan men lärare har idag allt större bekymmer med att motivera sina elever till läsning. Syftet med denna studie är därför att undersöka gymnasielärares erfarenheter av elevers motivation i samband med läsning. Arbetets teoretiska ram utgår från de motivationsteorier som Jenner (2004) och Imsen (2006) beskriver som behandlar yttre och inre motivation, där motivation kan ses ur ett kognitivt perspektiv när inre faktorer påverkar samt ur ett behavioristiskt perspektiv när det är yttre faktorer som påverkar. För att besvara syftet och frågeställningarna har halvstrukturerade intervjuer genomförts med fyra svensklärare som alla är verksamma på gymnasiet. Resultatet visar att bokvalet är det mest avgörande i lärares arbete för att motivera sina elever till läsning. Resultatet visar också att det finns delade meningar om hur miljön runt omkring eleverna bör se ut i litteraturundervisningen. Det framgår också att det är viktigt att läraren tydliggör syftet med läsningen och att eleverna inte sätts under för stor press då de kan bli rädda för att misslyckas vilket i sin tur kan leda till en minskad motivation. Angående vad lärarna tror att det finns för orsaker till att skolan inte lyckas väcka läslusten hos alla elever framgår det att hemförhållandena är avgörande. Även den tidigare skolgången innan gymnasiet verkar vara avgörande då många elever påstår sig aldrig ha läst en bok under grundskolan. Det mest avgörande för att skolan inte lyckas väcka läslusten verkar dock vara att det finns stor konkurrens utanför skolan idag. Elever har idag många andra fritidsintressen än tidigare och många elever väljer att använda digitala och sociala medier istället för att läsa en bok.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Engström, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Vad motiverar elever till läsning?: En systematisk litteraturstudie om elevers läsmotivation2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens skola möts lärare av allt mer motstånd till läsning av skönlitteratur och det är en stor utmaning för lärarna att motivera elever till läsning. Forskare talar om vikten av läsning i skolan då det är språkutvecklande men också personlighetsutvecklande, läsningen utvecklar såväl vår självinsikt som vår identitet. Jag har utifrån detta genomfört en systematisk litteraturstudie med syfte att ta reda på vad forskningen vet om ungdomars motivation till läsning av skönlitteratur. Syftet var också att undersöka vilka faktorer i litteraturundervisningen som är viktiga för att främja elevers läsmotivation. De frågeställningar som användes var:

  Vad motiverar elever till att läsa skönlitteratur, enligt tidigare didaktisk forskning?

  Vad säger ämnesdidaktisk forskning om vilka aspekter i litteraturundervisningen som är viktiga för att främja elevers läsmotivation?

  Resultatet visar att det finns både inre och yttre faktorer som påverkar elevers motivation till läsning och de teman som identifierats i mitt material är hem- och skolmiljö, sociala aspekter, val av bok, belöningar och mål, igenkänning och relevans i texter samt balans mellan framgång och utmaning. Den slutsats som dras är att varje elev är unik och motiveras av olika saker men det finns några faktorer som kan vara till hjälp att tänka på när man som lärare ska försöka motivera sina elever till läsning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Engström, Lisa
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Svenska språket.
  Engelska och svenska i högre utbildning: Studenters perspektiv på språkanvändning2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks förhållandet mellan engelska och svenska inom högre utbildning i Sverige. Syftet är att undersöka hur mycket undervisning och kurslitteratur som är på engelska, samt att undersöka studenternas upplevelser av engelska i undervisningen. Två enkäter delades ut till studenter på Högskolan i Skövde. Enkät 1 innehöll korta frågor om hur mycket kurslitteratur och undervisning som var på engelska, och delades ut till 50 studenter inom flera olika ämnesområden. Enkät 2 innehöll samma frågor som Enkät 1, kombinerat med ett antal öppna frågor. Denna delades ut till 22 studenter på fem olika utbildningsprogram. Resultaten från enkät 1 visade att de flesta studenter har den mesta undervisningen, och även en del kurslitteratur, på svenska. Enkät 2 visade att de som hade mest undervisning och kurslitteratur på engelska var studenter på biomedicinprogrammet och programmet för medvetandestudier, samt att studenterna på lärarprogrammet hade minst inslag av engelska. Kommentarerna från studenterna tyder på att det saknas medvetenhet och diskussion kring hur engelska och svenska används i undervisningen. Utifrån resultaten tillsammans med tidigare forskning, dras slutsatsen att det i framtiden vore bra om lärare och studenter i större utsträckning diskuterade och uppmärksammade språkfrågor, och att parallellspråkighet blir något som eftersträvas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Eriksson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Hur utformas en effektiv läxa?: Hur läxans utformning påverkar elevers studieresultat och hur elevers förutsättningar påverkar läxans utformning.2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har jag granskat hur läxor bör utformas för att gynna elever i deras lärande. Jag har har använt mig av litteraturstudier. Den litteratur som granskats tar upp läxors utformning samt lärares syn på läxor. Resultatet visade att läxor bör utformas efter elevernas behov och förutsättningar, vilket lärare i Sverige är medvetna om och arbetar aktivt med. Elever med högutbildade föräldrar drar nytta av läxor, medan elever som inte har detta inte får bättre studiesresultat.

 • 26.
  Eriksson, Petter
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Varför ska skönlitteratur läsas i skolan?: Förhållningssätt hos några litteraturdidaktiker till litteraturundervisningen i den svenska skolan2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to make visible the view held by a few Swedish didactics on what the purposes are of literature within the Swedish school. The contemporary didacticts who’s work have been studied are Bengt-Göran Martinsson, Gunilla Molloy, Anne Heith, Örjan Torell and Djamila Fatheddine.

  Reading fiction in school has been an important part of education all through the 20th century, but the purposes of and approaches to literature has varied. Fiction has been seen as characterimproving, but also as degenerating. It has been seen as a way to broaden the understanding of other cultures, but also one’s own nation’s culture and history. In light of this background, and in a time in which fiction no longer primaraly is read this study seek to clarify which approaches to literature a few 21th century didactical och literature researchers holds.

  Through a systematical literature study this study shows that in this field of research there are two main approaches to literature. Martinsson, Molloy and Heith has a democratical approach to the purpose of literature within the Swedish school, while Torell and Fatheddine holds a subjectivical approach. These approaches are not to be seen as two poles in a dicotomical relationship – they often work in synergy, which Molloy demonstrates when emphasizing the individual’s subjectivity’s role in a democracy

 • 27.
  Ersson, Anna-Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Svenskämnets nationella prov åk 3: En systematisk litteraturstudie om prövning ochbedömning av förmågor2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolverkets redovisningar av de svenska PIRLS-proven visar att de svenska elevernasresultat försämrats alarmerande i läsförståelse. Det nationella provet har flyttats framfrån årskurs 5 till årskurs 3 för att det ska identifiera svagheter i ett tidigt skede.Förmågan att urskilja språkliga strukturer och språkliga normer anses som en viktigdel för att få flyt i läsningen och en förbättrad läsförståelse. Syftet med den härstudien har varit att undersöka vilka forskningsunderlag det finns om nationella provför årskurs 3. Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie där relevantvetenskaplig litteratur granskats och analyserats. Resultatet visar att sådana underlag ärfå och att språkliga strukturer och språkliga normer inte direkt bedöms i de nyanationella proven. Resultatet visar också att det inte finns några uttömmande studierfrån 2009 då de nationella proven började tillämpas från åk 3.

 • 28.
  Eskilsson, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Svenska språket.
  Andraspråksinlärning: en intervjustudie av andraspråkselevers upplevelser av Svenska som andraspråk respektive Modersmålsundervisning2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka elevers upplevelser av andraspråksundervisning och modersmålsundervisning i förhållande till deras skolgång och studieresultat. Examensarbetet består av en intervjustudie av fenomenografisk karaktär, d.v.s. är baserad på informanternas egna upplevelser och är genomförd med fyra gymnasieelever i en liten stad i södra Sverige. Frågeställningarna behandlar vad Svenska som andraspråk (SSA) respektive Modersmålsundervisning har haft för betydelse för eleverna när det gäller språkliga färdigheter, studieresultat samt den övriga skolgången. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan till text, vilken har legat till underlag för resultatet. Resultatet av studien visar att eleverna själva anser att undervisning i Svenska som andraspråk har varit av yttersta vikt för hur väl de har tillägnat sig det svenska språket, studieresultat samt hur väl de har klarat sig i de övriga ämnena. Detta resultat stämmer väl överens med forskningen och slutsatsen som dragits är att SSA-undervisningen är att föredra framför vanlig svenskundervisning för de elever som har ett annat förstaspråk än svenska. Modersmålsundervisningen har enligt eleverna inte haft samma funktion som hjälp för att klara av de övriga ämnena, utan har varit en isolerad företeelse, helt friställd den övriga undervisningen, vilket strider mot forskningens syn på densamma. Däremot har slutsatsen om modersmålets och Modersmålsundervisningens betydelse för elevernas sociala liv kunnat dras. Sammanfattande slutsats av denna studie är att alla elever som har ett annat modersmål borde erbjudas samt föreslås välja både SSA och Modersmålsundervisning, för att få bästa möjliga förutsättningar i sin skolgång, till bra betyg, till fortsatta studier, till ett bra arbete samt till en god social gemenskap både i Sverige och i hemlandet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Fast, AnnSofie
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Kapitalförmedlarna: En studie av svensklärarens undervisningsstrategier ochanpassning i olika undervisningsmiljöer2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka vår kunskap om hur svensklärare anpassar sin undervisning till olika undervisningsmiljöer som uppstår på yrkesförberedande- respektive högskoleförberedande program. Tidigare forskning har via intervjustudier med svensklärare belyst att det råder en nivåanpassning till eleverna i dessa olika sociala undervisningsmiljöer och att det finns en medelklassnorm i utbildningssystemet som premierar medelklasselever och sätter upp hinder för arbetarklasselever. Mot bakgrund av detta är det därför av vikt att undersöka hur lärarna anpassar sin undervisning utifrån Pierre Bourdieus (1930–2002) teori om utbildningssystemets funktion, då tidigare forskning inte försökt sätta samman dessa två perspektiv. Ingen har observerat lärares anpassning och studerat detta i ljuset av deras roll som förmedlare av ett visst kulturellt kapital. De resultat som denna observationsstudie visar är att lärarens nivå vad gäller språket, arbetssätt och undervisningens innehåll anpassas till de olika undervisningsmiljöerna i kursen Svenska 1. Genom att teorisera denna problematik utifrån Bourdieus teori kan slutsatsen dras att dessa nivåskillnader som uppstår i utbildningssystemet betraktas som ett fält och lärarens position i klassrummet blir till en grindvakt. Läraren som grindvakt ges i uttryck genom en nivåsänkning av kursen på yrkesförberedandeprogram, där läraren inte fördelar ut alla den kunskap som ingår i kursen Svenska 1. Medan däremot, läraren och de eleverna på högskoleförberedande program har samma kulturella kapital, vilket gör att det finns en tydlig överrensstämmelse i värderingar, sätt att arbeta och uttrycka sig. Ett samförstånd och en gemensam medelklassnorm där lärarna förmedlar allt sitt undervisningskapital i syfte att förbereda dem för högre studier.

 • 30.
  Fast, AnnSofie
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Kapitalförmedlarna: En studie av svensklärarens undervisningsstrategier ochanpassning i olika undervisningsmiljöer2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka vår kunskap om hur svensklärare anpassar sin undervisning till olika undervisningsmiljöer som uppstår på yrkesförberedande respektive högskoleförberedande program. Tidigare forskning har via intervjustudier med svensklärare belyst att det råder en nivåanpassning till eleverna i dessa olika sociala undervisningsmiljöer och att det finns en medelklassnorm i utbildningssystemet som premierar medelklasselever och sätter upp hinder för arbetarklasselever. Mot bakgrund av detta är det därför av vikt att undersöka hur lärarna anpassar sin undervisning utifrån Pierre Bourdieus (1930–2002) teori om utbildningssystemets funktion, då tidigare forskning inte försökt sätta samman dessa två perspektiv. Ingen har observerat lärares anpassning och studerat detta i ljuset av deras roll som förmedlare av ett visst kulturellt kapital. De resultat som denna observationsstudie visar är att lärarens nivå vad gäller språket, arbetssätt och undervisningens innehåll anpassas till de olika undervisningsmiljöerna i kursen Svenska 1. Genom att teorisera denna problematik utifrån Bourdieus teori kan slutsatsen dras att dessa nivåskillnader som uppstår i utbildningssystemet betraktas som ett fält och lärarens position i klassrummet blir till en grindvakt. Läraren som grindvakt ges i uttryck då svensklärare på yrkesförberedande program gör en nivåsänkning av kursen och inte fördelar ut all den kunskap som ingår i Svenska 1. Däremot har svenskläraren på högskoleförberedande program möjlighet att förmedla allt sitt undervisningskapital då läraren och eleverna har en gemensam medelklassnorm som ger en tydlig överrensstämmelse vad gäller värderingar, sätt att arbeta och uttrycka sig.

 • 31.
  Fast, AnnSofie
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Svenskundervisningen och dess kunskapsinnehåll: En litteraturstudie gällande yrkes- och högskoleförberedandegymnasieprogram2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vad aktuell svensk forskning säger om hur

  gymnasielärare anpassar sitt kursupplägg och lektionsinnehåll i det gymnasiegemensamma

  ämnet svenska på högskoleförberedande respektive yrkesförberedande program. Utifrån en

  systematisk litteraturstudie, med sökningar i databas och manuell sökning visar resultatet en

  enhetlig bild om lärarnas anpassning av sin svenskundervisning. Anpassning framkom både

  vad gällde kursupplägg och lektionsinnehåll utifrån elevernas olika socioekonomiska

  förutsättningar att kunna ta till sig kunskaperna. Resultatet visade även att eleverna på

  yrkesförberedande program inte gavs samma möjlighet att nå höga betyg, dels utifrån sin

  bakgrund, men även utifrån valet av ett icke-teoretiskt program. De slutsatser som drogs var

  att faktorer som undervisningsmiljö och skolorganisation påverkade svensklärarnas

  undervisning på yrkesförberedande program i så hög grad att det var svårt att genomföra sitt

  arbete utifrån Skolverkets riktlinjer om en målstyrd undervisning. Men framförallt att

  gymnasieskolans olika programinriktningar gav elever så pass olika kursinnehåll i ämnet

  svenska, att eleverna inte fick samma möjlighet till höga betyg.

 • 32.
  Frank, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Digitala läromedel, en resurs för lärande?: En litteraturstudie om för- och nackdelar med digitala läromedel i svenskämnet på gymnasiet ur ett elev-, lärar- och klassrumsperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är ta reda på vad forskning har kommit fram till om för- och nackdelar med digitala läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet framställt ur ett elevperspektiv, lärarperspektiv och klassrumsperspektiv. För att uppnå syftet användes en systematisk litteraturstudie där sökning och sammanställning av litteratur utfördes utifrån förbestämda kriterier. Slutsatserna som drogs utifrån studien är att kompetens och erfarenhet av digitala läromedel spelar roll för hur läromedlen ska komma att användas och tas emot av såväl lärare som elever och klassrum samt huruvida läromedlen ska ses som för- eller nackdelar i undervisningen. Tydliga nackdelar är att det tar tid att sätta sig in i digitala läromedel, att de ofta är kostsamma och att användandet ofta möjliggör för eleverna att sysselsätta sig med parallella aktiviteter såsom spel och sociala medier vilket kan komma att hämma elevernas studier. Tydliga fördelar är att undervisningen framställt ur ett elevperspektiv upplevdes som mer intressant vilket gjorde att eleverna tog fram sina läromedel oftare än vid traditionella böcker vilket resulterade i längre lässessioner, att både läs- och skrivmöjligheten fanns på samma ställe och att den digitala enhetens funktioner kan förenkla samarbeten

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Frank, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Digitala läromedel i undervisningen: En studie om användningen av digitala läromedel i svenskämnet på gymnasiet ur ett tidsperspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet står i relation till tidsaspekten och inlärning. Det vill säga: underlättar digitala läromedel inlärning genom att spara tid eller är det snarare tvärtom att digitala läromedel är ineffektiva ur en tidsaspekt. För att uppnå syftet med studien användes kvalitativa metoder, dels intervjuer i form av webbaserade enkätformulär, dels icke-deltagande fältobservationer. Slutsatserna som dras utifrån studien är att digitala läromedel som redskap för lärande som förespråkas inom det sociokulturella perspektivet, kan tolkas vara effektiva vad gäller tid så länge tekniken fungerar som den ska. Såväl lärare som elever motiverar användandet av digitala läromedel utifrån en encyklopedisk tanke, det vill säga att all kunskap är samlad på ett ställe, och ser det som en tidsmässig fördel. Fortsättningsvis framhåller såväl lärare som elever att tekniken kan gå sönder, tappas bort eller av andra skäl försvåra bruket av digitala läromedel vilket ses som en tidsmässig nackdel. En minoritet av lärarna ansåg att de fått mer tid till undervisning tack vare de digitala läromedlen, något som läromedelsföretagen framhåller som en av de största fördelarna med digitala läromedel. Enligt lärare och elev kan det tidseffektiva respektive ineffektiva användandet av digitala läromedel ha kommit att påverkats av huruvida studiemotiverade och studievana eleverna i fråga är. Tilläggas bör är att om användningen beror på huruvida studiemotiverade och studievana eleverna är kan användandet av digitala läromedel tendera öka glappet mellan eleverna vilket är förödande ur ett demokratiskt perspektiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Fredriksson, Jessica
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Att läsa eller icke läsa, det är frågan: Högstadieelevers läsvanor och attityder till fiktionstexter2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den kvantitativa studien är att undersöka högstadieelevers läsvanor och attityder till fiktionstexter. Mot bakgrund av olika synsätt på svenskämnet, läroplanen, förståelsen av de svenska elevernas sjunkande läsförståelse, forskning om vilka fördelarna med fiktionsläsning är kontra vad som gör fiktionsläsning intressant samt tidigare forskning, har 31 elevers och åtta lärares enkätsvar sammanställts och granskats. Resultatet visar att i den undersökta elevgruppen är intresset för fiktionstexter och läsning av densamma tämligen lågt. Av elevernas enkätsvar kan man utläsa en marginell eller ingen skillnad mellan pojkars och flickors läsvanor och inställning till fiktionstexter. Däremot menade lärarna att flickor var mer positiva till fiktionstexter och även hade en högre läsförståelse. Vidare visar resultatet att fiktionsläsning hos högstadieelever har minskat och intresset för fiktionstexter är lägre än tidigare. Den huvudsakliga anledningen till detta är den digitala revolutionen som gör att eleverna tillbringar mycket tid uppkopplade framför skärmar och väljer att titta på filmer och serier, istället för att till exempel läsa en bok.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Fredriksson, Jessica
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Måste fiktionsläsning på högstadiet vara tråkig?: Högstadieelevers attityder till fiktionsläsning i skolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här systematiska litteraturstudien är att undersöka om man ur aktuell forskning kan utläsa hur läsning och attityder gentemot fiktionstexter ter sig hos högstadieelever, och hur man som svensklärare kan arbeta för att öka elevers intresse och engagemang för fiktionstexter. Mot bakgrund av gällande läroplan, olika ämnessyner på svenskämnet och röster kring fiktionsläsningens relevans och fördelar i en undervisningskontext har avhandlingar och vetenskapliga artiklar granskats för att söka möta studiens syfte. Resultatet som dras visar att attityderna mot fiktionstexter och läsning av dessa varierar beroende på läsvana, ålder och kön. Vidare visar resultatet att det är av vikt att läsaren upplever igenkänning på något plan i fiktionstexten för att läsningen ska uppfattas som engagerande och meningsfull. Däremot saknas aktuell forskning som ur ett elevperspektiv synliggör och undersöker högstadieelevers läsvanor, detta torde te sig viktigt då dessa elever är födda och uppvuxna i den digitala revolutionen.

 • 36.
  Gilljam, Beatrice
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Hur får vi våra gymnasieelever att läsa skönlitteratur?: En intervjustudie om svensklärarnas arbete för ökad läsmotivation.2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   Syftet med denna studie var att undersöka hur svensklärare på gymnasiet upplever att de arbetar för att öka elevernas läsmotivation. Detta har undersökts utifrån följande två frågeställningar:   • Vilka faktorer upplever gymnasielärare är viktiga att ta hänsyn till för att öka eleverna läsmotivation gällande skönlitterär läsning?  • Vilka strategier eller metoder upplever svensklärarna öka elevers läsmotivation?  Undersökningen har utgått från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling. En analys av datamaterialet har sedan genomförts för att finna olika teman hos respondenternas utsagor. Resultatet har visat på att viktiga faktorer för att öka läsmotivationen hos eleverna har utgått från klassrumsmiljön, urvalet av texter men även tillgängligheten av texterna. Vidare har även en del strategier funnits som respondenternas anser öka elevernas läsmotivation. Dessa strategier har varit högläsning, lässtrategier, diskussioner och prov. Slutsatserna som kan dras efter denna studies utförande är att de mest framgångsrika strategierna för att öka läsmotivationen hos eleverna har varit de där det sociala samspelet varit framträdande. Även elevernas stora behov av stöd av lärarna har varit relevant.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Gilljam, Beatrice
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Hur skapar vi motivation till skönlitterär läsning hos våra elever?: En litteraturstudie om motivationsarbete i klassrummet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka vad den ämnesdidaktiska forskningen säger om hur den skönlitterära läsundervisningen bör utformas för att stärka högstadie- och gymnasieelevernas läsmotivation. Detta görs genom två frågeställningar som lyder:   • Vad säger ämnesdidaktisk forskning om hur lärare anser att de arbetar för att öka högstadie- och gymnasieelevers läsmotivation? • Vilka faktorer är viktiga för lärarna att ta hänsyn till hos högstadie- och gymnasieeleverna för att öka läsmotivationen?  Resultatet visar att den viktigaste faktorn för motivationsskapande är relationen mellan lärare och elev. Därefter visar forskningen också på en del klassrumsstrategier en lärare kan använda som främjar elevernas motivation. Inre motivationsfaktorer ses som de mest användbara men man bör inte helt utesluta de yttre motivationsfaktorerna. Studien visade också på en avsaknad av relevant forskning.

 • 38.
  Gillqvist, Julia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  "Men vadå eleverna kan väl läsa": Mätning av läsförståelse på gymnasiet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har en tidigare genomförd litteraturstudie som bakgrund vilken syftade till att kartlägga den kunskapssyn som ligger bakom mätning av elevers läsförståelse. Litteraturstudien visade att forskningsområdet är eftersatt men i en försiktig slutsats konstaterades att det nationella läsförståelseprovet under Lgy11 bättre verkar spegla samhällets kunskapssyn än under Lpf94. Syftet med föreliggande studie var att, genom kvalitativa intervjuer med svensklärare på gymnasiet, undersöka hur mätning av läsförståelse kan göras tillförlitlig. Resultatet av föreliggande studie visade att muntliga och skriftliga uppgifter med fokus på helhetsförståelse samt förmågan att koppla det lästa till omvärlden är de sätt på vilka informanterna huvudsakligen mäter läsförståelse. Bedömningssätt likt det nationella läsförståelseprovet tar väldigt lite eller i vissa fall ingen plats i undervisningen. Av resultatet framgick också att det finns olika typer av läsförståelse som verkar testas mest tillförlitligt på olika sätt: den tekniska sidan av läsförståelse är mer lämpligt att pröva med hjälp av läsprov; den bredare typen av läsförståelse som innefattar helhetsförståelse samt förmågan att dra paralleller till omvärlden är mer lämpligt att pröva med hjälp av diskussioner och skriftliga uppgifter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Göransson, Carolina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Svenska språket.
  Sociala medier, en resurs för lärande?: En litteraturstudie2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då skolans styrdokument gör gällande att informations- och kommunikationsteknik (IKT) ska integreras på olika sätt i undervisningen ville jag undersöka dess potential för lärande. Området avgränsades till att omfatta sociala medier som en digital lärresurs och syftet formulerades till att mer generellt beskriva hur sociala medier i undervisningen kan användas som en resurs för lärande. Syftet är också att mer specifikt att beskriva hur detta kan användas som en resurs för lärande i svenskämnet. Följande frågeställningar formulerades:

  -          Vilka möjligheter till lärande och kunskapsutveckling ger sociala medier om de integreras i undervisningen?

  -          På vilka sätt kan sociala medier användas i svenskundervisningen för att stimulera lärande?

  Metoden som använts för att svara på syftet är en allmän litteraturstudie. Tidigare publicerad forskning och litteratur inom området har således granskats och analyserats för att uppnå syftet.

  I resultatet visade det sig att sociala medier kan fungera som en resurs för lärande i undervisningen då dessa bl.a. möjliggör webbpublicering av texter som kan få eleverna att engagera sig i arbetet med texten för att få den så bra som möjligt när mottagarperspektivet ändras till att omfatta en autentisk publik och inte bara läraren. Den feedback eleverna kan få på sina texter är också värdefull för att motivera eleverna att skriva och publicera texter. Vidare pekar resultatet på att sociala medier kan fungera som en gemensam arena för deltagande och samarbete kring t.ex. innehåll vilket kan bidra till ett gemensamt kunskapsbygge. Sociala medier möjliggör också arbete med det vidgade textbegreppet, ett väl etablerat begrepp i svenskämnet som syftar till att arbeta med text ur ett vidgat perspektiv. Detta kan motivera och engagera elever som t.ex. tycker att skriftbaserat berättande är svårt och jobbigt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sociala medier, en resurs för lärande?
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Hansson, Petra
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  CMC-språkliga drag – A, C, E eller F?: Lärarbedömning av CMC-språkdrag i elevproduktioner2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att fastställa huruvida språkdrag som är typiska för CMC (Computer Mediated Communication/datormedierad kommunikation) förekommer i elevproduktioner i svenskundervisningen på gymnasienivå och hur verksamma lärare i ämnet ser på fenomenet. Studien genomförs i form av skriftliga intervjuer med fem lärare från tre olika skolor som är verksamma inom svenskämnet på gymnasienivå. Tidigare forskning har använts för att fastställa vilka språkdrag som kan anses typiska för CMC och för att fastställa vad som tidigare konkluderats om lärares bedömning av fenomenet. De språkdrag som presenterats för de deltagande lärarna som typiska för CMC anser de sällan förekommer i elevproduktioner. Det är dock tydligt att lärarna upplever att förekomsten varierar mellan olika klasser. Lärarna är överens om hur språkdrag som kopplas till CMC ska bedömas, både i den traditionella undervisningen och i undervisning inom ämnet. De är dock inte överens om hur och i vilken grad CMC bör integreras i ämnet, baserat på hur de själva använder sig av det i sin undervisning. Trots att de flesta av dem inte integrerar CMC i sin undervisning, och trots att majoriteten inte upplever att kollegiet har något gemensamt synsätt eller gemensamma diskussioner kring hur det bör hanteras, så är de överens om att en kunskap om och utveckling av färdigheter inom CMC är viktigt för elevernas framtid. För att se vidare på detta vore det relevant att göra en större studie och att även ta med elevernas upplevelse av CMC, vad de anser om dess plats i undervisningen samt deras framtida behov av att behärska även det språkbruket.

 • 41.
  Hansson, Petra
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Kort, koncist och kreativt: En undersökning av hur språket i datormedierad kommunikation förhåller sig till rådande normer och äldre genrer2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa vilka språkliga drag som tidigare forskning har fastslagit är karakteristiska för datormedierad kommunikation och de nya genrer som uppstått till följd av teknologins framfart. Dessutom ämnar studien jämföra dessa med mer traditionellt skriftspråk och mer befästa genrer. Arbetet har utförts i formen av en systematisk litteraturstudie. Vilket innebär att tidigare forskning har använts som grund för resultat och analys. Den datormedierade kommunikationen synes ha lösare ramar och regler att följa vilket öppnar för kreativitet från författaren. Dessutom tycks det sociala sammanhang i vilket den datormedierade kommunikationen försiggår ha stor betydelse för hur den ser ut. Vanligt förekommande är att parterna utnyttjar möjligheten att frångå konventionella stavningsregler samt regler kring meningsbyggnad och interpunktion. Även smileys, okonventionella förkortningar och kodväxlingar är vanligt förekommande i de nya genrerna. För att ytterligare utforska detta ämne skulle forskning som ser på hur, och om, den datormedierade kommunikationen påverkar skrivregler och äldre genrer. Ur en didaktisk ståndpunkt kan det vara intressant att se forskning på hur lärare och elever upplever att de nya dragen inom skriftlig produktion påverkar skolverksamheten

 • 42.
  Hedström, Richard
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Mobiltelefonen – ett digitalt verktyg eller ett störningsmoment?: En litteraturstudie om mobiltelefoners inverkan på högstadieelevers textskrivande i ämnet svenska2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken inverkan användandet av mobiltelefoner har på textskrivande i svenskundervisningen för elever i årskurs 7–9. En systematisk litteraturstudie har genomförts för att kartlägga kunskapsläget. Tidigare forskning visar att ett mobiltelefonförbud kan höja i synnerhet de svaga elevernas resultat i skolan, men också att digitala verktyg kan användas för att förbättra elevernas resultat inom vissa delar av språkinlärningen såsom stavning och grammatik. Resultaten visar att de flesta lärare tillåter viss användning av mobiltelefoner i klassrummet, men att eleverna föredrar att använda datorer framför mobiltelefoner för skolrelaterade uppgifter. Litteraturstudien visar också på avsaknaden av forskning inom området. Studier där mobiltelefoner används på ett integrerat sätt i svenskundervisningen skulle behövas för att få ett tillförlitligare resultat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Hedström, Richard
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Skriftspråkslärande i den digitala tidsåldern: En empirisk studie av högstadielärarnas uppfattningar om den reviderade Läroplanens digitala inslag i svenskundervisningen2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares uppfattningar av hur skärmanvändning påverkar skriftspråksundervisningen i svenskämnet. Från och med höstterminen 2018 gäller Skolverkets reviderade läro- och kursplaner med ökat fokus på digitalisering och användande av digitala verktyg. I uppsatsen undersöks digitaliseringens inverkan vad gäller det centrala innehållet med utgångpunkt i skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Frågeställningen syftar till att besvara frågorna om vilka anpassningar lärare i årskurs 7-9 har fått genomföra på grund av de nya Läroplanen samt hur de anser att digitaliseringen påverkat skriftspråksutbildningen. För att besvara syftet och frågeställningarna användes en kvalitativ metod där muntliga intervjuer med lärare genomfördes. Resultatet visar att lärarna har fått genomföra förändringar i sin skriftspråksundervisning till följd av revideringarna av Läroplanen i svenska. Områden som källkritik och källhänvisning har fått större utrymme och trots att det inte finns några tydliga krav inom datorkunskap i den nya Läroplanen har det ämnet fått större utrymme, bland annat för att öka elevernas kunskaper om arbete i ordbehandlingsprogram. Under intervjuerna framgår också att lärarnas kunskapsnivå varierar vilket påverkar elevernas möjlighet att få lära sig att skapa multimodala texter. Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från Vygotskijs sociokulturella lärandeteori och inkluderar begrepp som till appropriering, mediering, den närmaste proximala utvecklingszonen och scaffolding.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Hedvall, Mira
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Lärande i teknikens framkant: Digitaliseringens betydelse för eleven och språket2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen av de svenska skolorna blir allt mer omfattande och tekniken i form av mobiler, datorer, smartboards och surfplattor, får en allt större betydelse i undervisningen. Trots detta finns det mycket lite forskning såväl som kunskap om teknikens påverkan på elevers skolresultat och deras språk. Syftet med den här undersökningen är att genom en systematisk litteraturstudie samla befintlig kunskap kring hur elevers skolresultat och språk påverkas av skolans digitalisering. Utöver detta finns även syftet att se huruvida det finns forskning kring hur tekniken borde integreras i undervisningen för att uppnå bästa möjliga resultat. Målet är bättre förstå tekniken och hur den påverkar eleverna för att på så vis kunna förbättra utbildningen i skolorna.Studien lyfter fem vetenskapliga studier från olika författare och länder vilka valdes utifrån deras relevans till frågeställningarna samt att de berörde rätt åldersgrupp och var peer-reviewed.Resultatet visar att arbete med informations- och kommunikationsteknik (datorer, surfplattor m.m.) har en positiv inverkan på elevers motivation. Både elever och lärare anser att det är viktigt för språkutvecklingen och konstruktivistiskt lärande. Det är viktigt att tekniken integreras ordentligt i undervisningen och många lärare efterfrågar mer kompetens inom detta område. Ju mindre integrerad tekniken är desto mindre tycker eleverna att den är nödvändig för undervisningen.Definitiva slutsatser är svåra att dra då mycket mer forskning inom ämnet behövs, främst gällande språkutvecklingen. Det går dock att tyda vissa tendenser och mönster som är genomgående i alla funna studier. Den tekniska utvecklingen är positiv för den svenska skolan om man kan undvika vissa fallgropar så som bristande integration i undervisningen och för lite kompetensutveckling av lärarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Hellqvist, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Betydelsen av skönlitteratur för unga vuxnas kunskapsutveckling: En kvalitativ undersökning genomförd med sex djupintervjuer2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom djupintervjuer kartlägga sex olika svensklärares syn på skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas kunskapsutveckling. Undersökningen bygger på en kvalitativ metodansats som bygger på semistrukturerade intervjuer. På en allmän nivå presenterar denna studie både likheter och skillnader i svensklärares syn på skönlitteratur som undervisningsmoment och hur skönlitteratur nyttjas i undervisningskontext, detta presenteras i relation till ett sociokulturellt perspektiv. Således finns det en bred variation i hur svensklärare beskriver hur skönlitteratur kan användas i undervisningssammanhang men det finns en omedveten överenskommelse om att sakinnehållet i skönlitteratur är av betydelse för unga vuxnas kunskapsutveckling. I denna process visar studien tydligt att i dagens skola finns en ambition att använda skönlitteratur som ett kunskapsutvecklande instrument men att det finns stora skillnader i hur skönlitteratur verkligen används i undervisningssituationer. Detta resulterar i slutsatser som bygger på att sakinnehållet i skönlitteratur har en positiv inverkan på unga vuxnas kunskapsutveckling men att eleverna inte får ta del av ett enhetligt svenskämne samt att dagens kursplan erbjuder en bred tolkningshorisont.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Hellqvist, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  En entrébiljett till nya världar – skönlitterär läsning och unga vuxnas utveckling: En studie om hur skönlitterär läsning kan främja unga vuxnas utveckling2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur läsning av skönlitteratur kan främja unga vuxnas utveckling. Studien är baserad på forskning i form av vetenskapliga avhandlingar och böcker.

  Denna studie har undersökt på vilka sätt skönlitterär läsning kan utveckla unga vuxnas inlevelseförmåga samt på vilka sätt skönlitteratur kan öka unga vuxnas medvetenhet om omvärlden. Detta görs i förhållande till olika teoretiska utgångspunkter för svenskundervisning. Det perspektiv som är mest framstående i denna studie är det sociokulturella perspektivet. Fokus har under arbetets gång legat på så kallade begreppsanalyser (concept analyses) för att redovisa hur vi tolkar och benämner upplevelser, erfarenheter och fenomen via läsning av skönlitteratur.

  Förhoppningen med denna studie är att resultatet ska påvisa vikten och betydelsen av att unga vuxna läser skönlitteratur samt att undervisning via skönlitteratur kan bidra med mer än endast tidsfördriv.

 • 47.
  Hermansson, Ellen
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  ”Asså, läsning är ju ändå rätt så kul”: En studie om högstadieelevers inställning till den skönlitterära läsningen i svenskämnet2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mycket av den forskning som finns idag visar att läsmotivationen hos skolungdomar sjunker. I denna studie undersöks högstadieelevers attityder till skönlitterär läsning i skolan samt undersöks hur det går att förändra de attityder som finns. Frågeställningarna som användes i studien var: • Vad tycker eleverna om skönlitterär läsning i skolan? • Vad motiverar eleverna till att läsa skönlitteratur i skolan? • Hur tycker eleverna att litteraturundervisningen borde gå till i skolan?  Denna studie har en kvalitativ ansats och utgår ifrån semistrukturerade intervjuer och sju stycken respondenter intervjuades en och en.   Studiens resultat är att attityden till skönlitterär läsning i skolan är både positiv och negativ, men att respondenterna också poängterar flera aspekter att ta hänsyn till för att höja läsmotivationen hos dem. De aspekter som främst lyfts fram vid intervjuerna är variation i undervisningen, lärarens attityder samt igenkänningsfaktor i boken. Många av respondenterna använder i sina svar även ordet ”spännande” för att beskriva hur en bra bok skulle vara.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Holmgren, Barbro
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Svenska språket.
  Svensklärares arbete: om villkor för gymnasieskolans svenskämne2008Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  The aim of this didactic study is to understand the terms of work, education and teaching of Swedish in a period round 2000. The research questions focus on how teachers at upper secondary school in conversations describe and construct their work, values in society and school, structures of power and relation to time. With the help of tools related to story and storytelling, and by connecting the empirical material to a late modern society, I can interpret and understand the description of their work. With the help of Pierre Bourdieu’s theory I can see how values, power and relation to time are expressed in different ways when teachers of Swedish talk about their work and education. The results show that when teacher talk about work in school is it related to ideals in a global economy. Decentralization and individualization get new meanings when those words are placed in school environment and activity. Effectiveness, flexibility and individualization are words related to economy and they seem to have an effect on education and subjects of Swedish. I can also understand teachers’ work when it is related to power and values on the educational field. I can see how a diffuse power acts on the field and how harmony is a dominant value and a term that influences teachers’ work. New terms also form new identities related to teaching. New terms form new subjects of Swedish that in time and practice will form new habitus connected to subjects. I call it ämneskonceptionella habitus.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 49.
  Hultin, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogik.
  Westman, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Svenska språket.
  Changing learning conditions when early literacy practices go digital2012Ingår i: the 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association: Abstract book, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 50.
  Hultin, Eva
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Pedagogik.
  Westman, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning och humaniora, Svenska språket.
  Digitalization of Early Literacy Practices2012Ingår i: Proceedings of Canadian International Conference on Education, Guelph, Canada 18-21 juni 2012, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to contribute to an understanding on how digitalization affects early literacy practices in terms of literacy teaching (methods, materials, routinized activities, etc.) and the use of literacy genres in the digitalized writing. The study has an overall ethnographical design, where we as researchers, during two years, follow a group of first grade teachers when they “go digital” in their literacy teaching. The study is theoretically influenced by New Literacy Studies, genre theory and multi-modality. “Going digital” here implies both the new digital tools that the classrooms have been equipped with (e.g. computers, smart boards, projectors, etc.) and the use of a specific early literacy method, learning to read through writing on computers – without using a pencil. The method involves the change from children learning to read and write by using textbooks for reading and pencils for writing to using computers from the start. The children’s own texts are used as an important reading material. When children use digital writing tools their texts become longer and they also use a wider range of literacy genres, specifically more factional genres.

   

12345 1 - 50 av 212
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf