du.sePublications
Change search
Refine search result
3132333435 1651 - 1700 of 1723
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1651.
  Westman, Maria
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Yrkeslärares tankar om text2011In: Praktiknära utbildningsforskning vid Högskolan Dalarna / [ed] Bartholdsson, Åsa; Hultin, Eva, Falun: Högskolan Dalarna , 2011Chapter in book (Other academic)
 • 1652.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Att anta utmaningen2007In: Skolportens årsbok 2007 / [ed] Lytsy, Anna, Stockholm: Skolporten , 2007, p. 215-222Chapter in book (Other academic)
 • 1653.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Att utveckla lekprocesser: en utmaning i förskolan och skolan2007In: Mellanrummet: Tidsskrift om barn- og ungdomspsykoterapi, ISSN 1404-5559, no 17, p. 121-135Article in journal (Refereed)
 • 1654.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  With the dialogue as a tool and stratergy for children´s learning and special education work2003In: Annual conference of the Association for Teacher Education in Europe (ATEE), Malta, 2003Conference paper (Refereed)
 • 1655.
  Wetso, Gun-Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  von Schanz, I
  von Ahlefelt Nisser, D.
  School and development work in special education: between possibility and utopia2004In: Annual conference of the Association for Teacher Education in Europe (ATEE), Sicilien, Italien, 2004Conference paper (Refereed)
 • 1656.
  Wetterskog, Tobias
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur skolan påverkar elevers intresse för studier: En kvalitativ fallstudie ur elevperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka vad inom en skolas verksamhet som upplevs som bra, respektive dåligt för gymnasieelevers intresse att studera. Med utgångspunkt i huvudfrågorna läraren, ämnet, kursupplägget och miljön har elever i en skola i Mellansverige intervjuats semistrukturerat i fokusgrupper. Undersökningen har förutom att generera kunskap även blivit en grund som är menad att användas i samband med förbättringsarbete på den skola där undersökningen genomfördes. Resultatet pekar på förbättringsområden inom samtliga fyra huvudfrågor, med varierande komplexitet vilket skapar både stora och små utmaningar för skolans huvudman.

 • 1657.
  Widarsson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läsmotivation hos elever med lässvårigheter: På vilket sätt bör elever med lässvårigheter motiveras jämfört med övriga elever?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att besitta förmågan att kunna läsa är något som blir allt viktigare i dagens samhälle då vi hela tiden möts av text i olika sammanhang. Dock visar internationella undersökningar, såsom PIRLS, en negativ trend när det handlar om svenska elevers läsförmåga. Vi får en allt sämre förmåga att tolka texter och läsmotivationen verkar även den sjunka. Forskare talar om vikten av att eleverna ska känna en genuin motivation inför skolarbetet för att på bästa sätt kunna tillägna sig kunskapen vilket blir problematiskt för de elever som upplever läsning som något svårt och tungt.

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att lyfta fram olika forskares teorier angående motivationens betydelse när det handlar om läsning hos framför allt elever med lässvårigheter. Resultatet av föreliggande litteraturstudie visar att läraren, materialet och arbetssättet kan påverka en elevs motivation. Studien lyfter även fram olika arbetsmetoder som visat sig gynnsamma för elevers läsmotivation. Den slutsats man kan dra är att varje elev är unik och motiveras av olika saker. Med andra ord är en individanpassning av undervisningen ett måste för att varje elev ska få chansen att känna en äkta motivation gentemot skolarbetet.

 • 1658.
  Widarsson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lästräning och läsmotivation: Hur kan intensivlästräning påverka elevers läsutveckling och läsmotivation?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har syftat till att undersöka möjliga effekter som intensivlästräning kan ge fem elever som ännu inte knäckt läskoden. Dessa elever har fått delta i ett läsprojekt som inneburit intensivlästräning 30 minuter om dagen i fyra veckor. Undervisningen har baserats på en kombination av ordförståelse, fonologisk lästräning och förståelseinriktade metoder. Stort fokus har även legat på att motivera och höja elevernas självförtroende. En kontrollgrupp har använts och skillnader i kunskapsutveckling och läsmotivation har kunnat påvisas mellan de båda grupperna efter studiens avslut. Resultatet av studien visar att elevernas kunskapsnivå, som väntat, har ökat under de fyra veckorna de deltagit i projektet. Det visar samtidigt att deras inställning gentemot läsning som aktivitet har förändrats. Efter avslutat projekt har samtliga en mer positiv attityd mot läsning jämfört med tidigare.

  Studien bidrar till en ökad förståelse av det nära sambandet mellan kunskap och motivation. Det blir tydligt hur viktigt det är att som lärare ha kunskap om detta samband för att på bästa sätt skapa en balans mellan undervisning som utmanar och undervisning som bekräftar. Med en ökad läsförmåga kommer ofta en ökad läsmotivation och de båda kompletterar varandra.

 • 1659.
  Wijk, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att utveckla elevers läsförståelse genom tyst läsning: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De internationella undersökningarna PISA och PIRLS visar att elevers läsförmåga och läsförståelse försämrats. Dock visar PISA 2015 på ett trendbrott vad gäller svenska elevers läsförståelse, svenska elever presterar bättre än senaste undersökningen från 2012 och ligger nu på ungefär samma nivå som år 2009. Läsning är en förutsättning för att klara av skolan och att leva i samhället, det är ett mycket omdiskuterat ämne i skolvärlden och därför känns just läsning intressant att studera. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur tyst läsning kan användas för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3. Syftet konkretiseras genom två frågeställningar, vilka är: Vilka förmågor använder eleverna vid tyst läsning? samt Hur kan läraren organisera undervisningen för att tyst läsning ska leda till ökad läsförståelse? Den metod som använts för att besvara syfte och frågeställningar i studien är en systematisk litteraturstudie, där svensk forskning mellan år 2000- 2016 inom området har sökts fram, granskats, analyserats och sedan sammanställts till ett resultat. Resultatet i studien visar att läsning är komplext och de förmågor elever använder vid tyst läsning är fonologisk medvetenhet, avkodning och läsförståelse. Även ett stort ordförråd, lära sig kopplingen mellan fonem och grafem, läsflyt och att få tillgång till läsförståelsestrategier är viktiga för den tysta läsningen. Dessutom har läraren en viktig roll i elevernas läsutveckling, läraren måste stötta eleverna via stödstrukturer, såsom läsförståelsestrategier som eleverna kan tillgå i den tysta läsningen för att utveckla läsförståelse. Samtal är en annan viktig del i läsundervisningen, dock visar resultatet att detta är mindre förekommande i den tysta läsningen i jämförelse med till exempel högläsning.

 • 1660.
  Wijk, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tyst läsning och läsförståelse: Intervjustudie med sex lärare i årskurserna 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resultaten från de internationella undersökningarna PISA 2012 och PIRLS 2011 har visat att svenska elevers läsförståelse och läsförmåga har försämrats. PISA 2015 visade dock på ett trendbrott vad gäller svenska elevers läsförståelse, de presterar bättre än vad de gjorde i undersökningen år 2012. Läsning är en förutsättning för att klara av skolan och att leva i samhället och det är en central del i läroplanen. Läsning är dessutom ett omdiskuterat ämne i skolvärlden och forskning visar att läsförståelsestrategier utvecklar elevernas läsförståelse. Detta gör läsning till ett intressant ämne att studera. Denna studies syfte var att finna sambanden mellan tyst läsning och utveckling av elevers läsförståelse i årskurs 1–3. Detta syfte konkretiserades med följande frågeställningar: Hur motiverar lärarna sitt arbete med tyst läsning? Hur resonerar lärarna kring sitt arbete med läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförståelse? Jag genomförde en intervjustudie med sex lärare i årskurserna 1–3. Vid analysen av insamlat material användes det sociokulturella perspektivet som stöd. Studiens resultat visade att lärarna ger eleverna många tillfällen till tyst läsning och de arbetar med läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. Resultatet visade också att lärarna framhåller vikten av samtal vid läsning.

 • 1661.
  Wijnbladh, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språklig medvetenhet och skriftspråksförberedande undervisning i förskoleklass: Fem förskoleklasslärares undervisning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ge en nulägesbeskrivning och öka förståelsen för undervisningen i förskoleklass vad gäller innehållet i undervisningen som syftar till att utveckla elevers språkliga medvetenhet och skriftspråksförberedande förmågor. Det är av särskilt intresse i en tid när förskoleklassen är föremål för ökad politisk styrning.

  Studiens teoretiska inramning är det sociokulturella perspektivet med teoretiska begrepp såsom språklig medvetenhet, skriftspråksutveckling, undervisning och didaktisk teori. Materialet består framför allt av intervjuer med lärare och observationer av undervisningen och har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Kartläggningsmaterialet i språklig medvetenhet

  Hitta språket har också lagts som ett raster vid analysen.

  Av resultatet framgår att undervisningen utgår från läroplanen, och att läromedel, särskilt Bornholmsmodellen utgör dominerade inslag i undervisningen. Studiens bidrag förutom ovanstående är att bidra till den ackumulerade forskningen vad gäller undervisningen i allmänhet och i synnerhet hur undervisningen kan beskrivas i slutet av förskoleklassåret.

 • 1662.
  Wikander, Annie-Britt
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Naturvetenskap i förskolan – Fokus på arbetssättoch på kommunikationen mellan pedagog och barn: En observations- och intervjustudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur pedagoger arbetar mednaturvetenskap i förskolan. Särskilt fokus finns på pedagogers arbetssätt ochkommunikationen med barn om naturvetenskap samt pedagogens resonemang omplanering, genomförande och utvärdering av aktiviteter.Som metod för att undersöka detta användes ostrukturerade observationer, vilkaspelades in på en diktafon. En intervju genomfördes också med den ansvarigepedagogen för aktiviteterna som ingick i observationerna, vilken även den spelades inpå en diktafon.Resultatet av studien visar på ett sätt att arbeta med naturvetenskap inom förskolanoch det är processinriktat arbetssätt. Ett sådant arbetssätt ger pedagogerna möjlighetatt följa en utvecklingsprocess hos barnen genom till exempel ett temaarbete.Resultatet visar även på vilka begrepp som kan användas i kommunikationen medbarnen och vilken typ av frågor man bör ställa till barnen. Pedagogen använder helstde naturvetenskapliga begreppen eller korrekta begreppen som pedagogen i studienkallar dem. Barnen använde sig mest av de vardagliga begreppen, men härmadepedagogen när hen använde de naturvetenskapliga begreppen. Exempel på begreppsom barnen upprepade var ”avslöja” och ”grundsmaker”. Öppna frågor använderpedagogen helst i samtalen med barnen som till exempel ”hur-frågor”. Pedagogen istudien berättar i intervjun hur hen tänker kring naturvetenskap och det är att intetänka för abstrakt och krångla till det. Pedagogens resonemang kring planering,genomförande, utvärdering, begrepp och frågor visas i resultatdelen av intervjun medpedagogen. Idén till aktiviteterna fick pedagogen från en kommentar från ett avbarnen på förskolan och planerade utifrån den. I sin utvärdering av aktiviteterna såtycker pedagogen att det blev i det stora hela som hen planerat och en avanledningarna är att barnen pratar om grundsmakerna med varandra.

 • 1663.
  Wiklund, Andreas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Variabelbegreppet i funktionssamband: En kvantitativ studie av gymnasieelevers förmågor enligt 3UV-modellen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppsbildning är en av de viktigaste faktorerna som påverkar lärandet av algebra och särskilt viktigt är förståelsen för hur bokstavssymbolen används. Syftet med denna studie är att kartlägga en grupp gymnasieelevers uppfattning av symbolen i algebraiska funktionssamband. Studiens teoretiska utgångspunkt är den så kallade 3UV-modellen utvecklad av Maria Trigueros och Sonia Ursini som med hjälp av ett antal konkret definierade förmågor kan kartlägga studerandes förståelse för bokstavssymbolen. De av elevernas förmågor som relaterar till symbolen i funktionssamband har i denna studie undersökts med hjälp av ett frågeformulär. Resultatet visar att 3UV-modellens förmågor var relativt jämnt fördelade på gruppnivå i det här fallet, även om eleverna hade klart svårast att hitta variationsintervall för den ena variabeln om det var känt för den andra.

 • 1664.
  Wiklund, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematikundervisning utifrån ett lärarperspektiv: En undersökning av lärares uppfattningar om god undervisning i matematik.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka lärares uppfattningar om god matematikundervisning samt hur lärares uppfattningar och undervisningspraktiker förhåller sig till den traditionella bilden av matematikundervisning. Kvalitativa intervjuer med fem matematiklärare har genomförts, för att undersöka deras uppfattningar om vad som utgör god matematikundervisning, huruvida deras undervisning är reforminriktad eller traditionell, och vilka hinder eller stöd de upplever för att bedriva den matematikundervisning de önskar. Lärarna i urvalet uttrycker, i varierande utsträckning, en uppfattning om att reforminriktad matematikundervisning är önskvärd, men det är endast tre av fem som också bedriver en reforminriktad undervisning. Gemensamt för de med en reforminriktad undervisningspraktik är bl.a. att de har skapat praktiska förutsättningar för att lyckas väl med att påverka sina elevers uppfattningar om matematik i önskad riktning och därför varit framgångsrika i att förhandla om de sociala och sociomatematiska normerna i klassrummet.

 • 1665.
  Wiklund, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barns mätning i förskolan: En observationsstudie om barns mätaktiviteter i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur barn utvecklar sin mätförmåga i förskolans inomhusmiljö. Matematik ska i förskolan ske i meningsfulla och lustfyllda sammanhang grundade på barns intressen (Skolverket, 2016). Genom deltagande observationer undersökte denna studie de möjligheter som förskolans miljö erbjuder och som pedagoger skapar för barns utveckling inom mätning. Empirin som uppkom genom observationerna analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet och två av dess begrepp, proximala utvecklingszonen samt redskap. Studiens resultat visar att barn använder förskolans material för att mäta. Detta gör de både i enskild lek och i samspel med andra. Även pedagogerna tar hjälp av miljön och dess redskap för att konkretisera mätning. Barn använder det verbala språket för att tala om mätning med andra, och de använder sig av både korrekta och inkorrekta matematiska begrepp. Studiens resultat har lett till slutsatser som tyder på att förskolans fysiska material är av stor vikt för barns utveckling inom mätning. Barn mäter på olika vis under större delen av dagen och använder mätning till att lösa matematiska problem, och de mäter både i enskild lek och tillsammans med andra.

 • 1666.
  Wikström, Debra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Authentic Texts in English Language Teaching: An empirical study on the use of and attitudes towards authentic texts in the Swedish EFL upper elementary classroom2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  International assessments indicate that Swedish students achieve high results in

  reading, writing and understanding English. However, this does not mean that the

  students display oral proficiency, despite an emphasis on functional and

  communicative language skills in the current English Syllabus. While a previous

  literature study by this researcher has shown that authentic texts are a way to

  increase these skills, most of the results shown are from an international

  viewpoint. Thus an empirical study was conducted within Sweden with the aim to

  examine the use of authentic texts in the Swedish EFL upper elementary

  classroom. Twelve teachers have answered a questionnaire on how they use

  authentic texts in their language teaching, as well as their opinions about these as a

  teaching tool. Additionally, 37 students have answered a questionnaire on their

  attitudes about authentic texts. Results indicate that all of the teachers surveyed see

  authentic texts as an effective way to increase students’ communicative

  competence and English language skills; however, only a few use them with any

  frequency in language teaching. Furthermore, this seems to affect the students’

  attitudes, since many say that they read authentic texts in their free time, but prefer

  to learn English out of a textbook at school. These findings are based on a small

  area of Sweden. Therefore, further research is needed to learn if these opinions

  hold true for the entire country or vary dependent upon region or other factors not

  taken into consideration in this study.

 • 1667.
  Wikström, Debra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Learning by Reading: A literature study on the use of authentic texts in the EFL upper elementary classroom2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The English language is widely used throughout the world and has become a core subject in many countries, especially for students in the upper elementary classroom. While textbooks have been the preferred EFL teaching method for a long time, this belief has seemingly changed within the last few years. Therefore, this study looks at what prior research says about the use of authentic texts in the EFL upper elementary classroom with an aim to answer research questions on how teachers can work with authentic texts, what the potential benefits of using authentic texts are and what teachers and students say about the use of authentic texts in the EFL classroom. While this thesis is written from a Swedish perspective, it is recognized that many countries teach EFL. Therefore, international results have also been taken into consideration and seven previous research studies have been analyzed in order to gain a better understanding of the use of authentic texts in the EFL classroom. Results indicate that the use of authentic texts is beneficial in teaching EFL. However, many teachers are still reluctant to use these, mainly because of time constraints and the belief that such texts are too difficult for their students. Since these findings are mainly focused on areas outside of Sweden, additional research is needed before conclusions can be drawn on the use of authentic texts in the Swedish upper elementary EFL classroom.

 • 1668.
  Wikström, Lisa
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Empati för fiktion: En undersökning om empati gentemot karaktärer i skönlitteratur2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka empati och sympati gentemot fiktiva karaktärer i skönlitteratur. Undersökningen består av två delar, en litteraturstudie, som behandlar vad tidigare forskning kommit fram till, och en empirisk studie om hur elever i grundskolans nionde år upplever empati och/eller sympati gentemot fiktiva karaktärer i skönlitteratur. Detta ställs emot elevernas läsintresse. Den empiriska studien genomfördes med enkäter, baserade på Swedisch Core Affect Scale. Respondenterna ombeds att rapportera självvärderade känslor vid läsning av Stig Dagermans Att döda ett barn. Frågorna som ställdes handlade om vilka känslor som de trodde karaktärerna i texten hade och vilka känslor som de själva upplevde under läsningen. Vidare ombeds respondenterna att ange om de tycker om att läsa, samt hur ofta de läser skönlitteratur utanför skolan. Studien visar att läsintresse inte har någon betydelse för förmågan att känna empati gentemot fiktiva karaktärer. Skillnad mellan läsintressegrupperna kunde däremot ses när det gällde rapporteringen av egenupplevda känslor, om än i relativ låg grad.

 • 1669.
  Wilhelmson, Lena
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Dialogue Meetings as Non-formal Adult Education in a Municipal Context.2006In: Journal of Transformative Education, ISSN 1541-3446, E-ISSN 1552-7840, Vol. 4, no 3, p. 243-256Article in journal (Refereed)
 • 1670.
  Wilhelmson, Lena
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Lära som vuxen2006In: Vuxenantologin. En grundbok om vuxnas lärande / [ed] Borgström, L; Gougoulakis, P, Stockholm: Atlas Akademi , 2006, p. 358-385Chapter in book (Other academic)
 • 1671.
  Wilhelmson, Lena
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Lärande dialog.: Samtalsmönster, perspektivförändring och lärande i gruppsamtal.1998Report (Other academic)
 • 1672.
  Wilhelmson, Lena
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Transformative Learning in Joint Leadership2006In: Journal of Workplace Learning, ISSN 1366-5626, E-ISSN 1758-7859, Vol. 18, no 7-8, p. 495-507Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The aim of this paper is to show what the leaders themselves regard as the working ingredients in their mutual work situation that help to facilitate personal development. Design/methodology/approach – In the paper data were collected through semi-structured interviews with 14 leaders at low and middle management levels in different lines of business within the private and public sector. The analysis of the learning processes draws on the theory of transformative learning. Findings – The paper revealed that joint leadership, according to the leaders, could provide the leaders themselves with a basis of personal development and learning. This depends on common core values, a supportive relationship and common work processes as well as complementarity, joint sense making and critical reflection. Research limitations/implications – The implies that joint leadership provides possibilities of transformative learning through examination of different points of view, through explicitly talking about habits of mind, and through stepwise changes of existing frames of reference. The results indicate that joint leadership offers the possibility of a deepened learning process in daily work in a communicative relationship where profound values and ways of acting are openly shared and critically-reflected upon. Joint leadership should however not be forced on to managers. Originality/value – The paper provides insights into learning processes for leaders, based on the possibilities, which can be created through joint leadership.

 • 1673.
  Wilhelmson, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Backström, Tomas
  Döös, Marianne
  Göransson, Susanna
  Hagström, Tom
  ”När jobbet är kul då går affärerna bra!”: om individuellt välbefinnande och organisatorisk konkurrenskraft på banken2006Report (Other academic)
 • 1674.
  Wilhelmson, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Döös, Marianne
  Sustainablity in a Rapidly Changing Environment2008In: Creating Sustainable Work Systems. / [ed] Docherty, Peter; Kira, Mari; Shani, Rami, London: Routledge , 2008Chapter in book (Other academic)
 • 1675.
  Wilhelmson, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Döös, Marianne
  Backström, Tomas
  Katalin, Bellaagh
  Marika, Hanson
  Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter. Uppfattningar från 14 delande enhetschefer, deras medarbetare och överordnade, i Stockholms stad.2006Report (Other academic)
 • 1676.
  Willmer, Åsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Utmärkelser i skolan: En kvalitativ fallstudie av en grupp högstadieelevers upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats redovisas en kvalitativ intervjustudie rörande elevers syn på utmärkelser i skolan. Studien är gjord på en skola där elever som av personalen anses ha gjort något värt att uppmärksamma, belönas med diplom under årskursvisa samlingar i skolans aula. 13 elever i årskurs 9 har intervjuats om sin syn på dessa diplom. Syftet med arbetet är att undersöka om diplomen har en motiverande effekt, och att belysa eventuella negativa konsekvenser av dem. Motsägelsefulla uttalanden gör det svårt att utifrån intervjuerna dra slutsatser kring diplomens motiverande effekt. En faktor som talar mot att diplomen fungerar motiverande är elevernas osäkerhet kring vad man ska göra för att få ett diplom. Vidare framgår det att eleverna upp-skattar diplomutdelningarna, men att personalen på skolan behöver vara medvetna om att di-plomen även skapar en arena för känslor av misslyckande. Vidare ifrågasätts lärarnas förmåga att göra rättvisande nomineringar till diplom som rör elevers uppförande, särskilt i förhållande till varandra, eftersom lärarna enligt eleverna inte har tillräcklig insyn i detta.

 • 1677.
  Wiman Östberg, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares högläsning för elever i årskurs 4-6: En intervjustudie om varför lärare högläser2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i denna studie haft som syfte att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med sin högläsning och då i synnerhet hur de motiverar sin högläsning och varför de tror att högläsning är viktigt, samt om de använder sin högläsning för att utveckla elevernas läsförståelse. För att nå svar på mina frågeställningar intervjuade jag fem verksamma lärare på en grundskola för att söka svar på vilket syfte de har med sin högläsning, hur de resonerar kring val av litteratur samt hur de arbetar med högläsning.

  Den forskning som ligger till grund för denna studie visar att eleverna, genom högläsning, kan utveckla bättre ordkunskap, få en bättre läsförståelse samt få en fördjupad kunskap om det lästa. Det krävs dock ett aktivt arbete med läsningen för att detta ska ske. Det är syftet med läsningen som ska vara styrande i valet av litteratur och hur man arbetar med det lästa.

  Lärarna som ingår i denna studie anger att deras huvudsakliga syfte med högläsningen är att entusiasmera eleverna och att uppmuntra dem till vidare läsning. Ingen av lärarna arbetar dock aktivt med det lästa för att på så sätt utnyttja högläsningen som metod för att utveckla olika förmågor hos eleverna. Anledningen till detta är att lärarna ser en risk med att läsglädjen går förlorad om arbetet med högläsningen blir för omfattande.

 • 1678.
  Wiman Östberg, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares högläsning som ett verktyg i arbetet att uppnå de mål som finns framskrivna i läroplanen: En litteraturstudie om högläsning som metod i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Högläsning är en metod som de flesta av oss någon gång mött på under vår skolgång. Detta sätt att arbeta på är välanvänt och i synnerhet i de lägre årskurserna. Jag har i denna litteraturstudie granskat varför man som lärare ska arbeta med metoden högläsning. Jag har tittat på läroplanens koppling till metoden och det är styrdokumentens formuleringar kopplat till högläsning som ligger till grund för denna studie.

  Vad man kan utröna av de studier som ingår i denna uppsats är att högläsning kan vara en del av en mysig stund i gemenskap och att det gynnar elevernas egen läsning på sikt, men studien visar också att genom ett aktivt arbete med högläsningen kan djupare förståelse nås och eleverna kan utveckla både sin ordförståelse, de kan lära sig lässtrategier och få en känsla för språket som helhet.

 • 1679.
  Wiman Östberg, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares högläsning som ett verktyg i arbetet att uppnå de mål som finns framskrivna i läroplanen: En litteraturstudie om högläsning som metod i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Högläsning är en metod som de flesta av oss någon gång mött på under vår skolgång. Detta sätt att arbeta på är välanvänt och i synnerhet i de lägre årskurserna. Jag har i denna litteraturstudie granskat varför man som lärare ska arbeta med metoden högläsning. Jag har tittat på läroplanens koppling till metoden och det är styrdokumentens formuleringar kopplat till högläsning som ligger till grund för denna studie.

  Vad man kan utröna av de studier som ingår i denna uppsats är att högläsning kan vara en del av en mysig stund i gemenskap och att det gynnar elevernas egen läsning på sikt, men studien visar också att genom ett aktivt arbete med högläsningen kan djupare förståelse nås och eleverna kan utveckla både sin ordförståelse, de kan lära sig lässtrategier och få en känsla för språket som helhet.

 • 1680.
  Wirebratt, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Gymnasieelevers inställning till skönlitteratur: En jämförelse mellan läsning på fritiden och iundervisningen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftade till att genom en kvantitativ undersökning ta reda på hur elevers inställning till skönlitteratur i svenskämnet ser ut, med fokus på eventuella skillnader och likheter i den läsning som ingår i svenskämnet och den läsning eleverna ägnar sig åt på sin fritid. Undersökningen syftade även till att genom en jämförelse av enkätsvaren med tidigare forskning om gymnasieungdomars läsning försöka finna en förklaring till den inställning som framkommer i den kvantitativa undersökningen. Texter som behandlar skönlitterär läsning ur ett genusperspektiv har valts bort och fokus har istället lagts på elevers fritidsläsning. Forskningen visar att såväl elever som texter innehar olika repertoarer, och dessa repertoarer kan antingen samspela eller kollidera. Vid ett samspel mellan dessa repertoarer uppskattar eleven oftast texten, medan han eller hon vid en kollision oftast avvisar den. Undersökningens enkätsvar stämmer väl överens med denna forskning. Min undersökning visar att eleverna förefaller se olika syften med läsningen i undervisningssammanhang och på fritiden. Enligt den tidigare forskningen påverkar detta hur eleverna läser texten. En efferent läsning är dominerande i skolsammanhang och försvårar ett känslomässigt och personligt förhållningssätt till texten – något som i sin tur försvårar utvecklandet och byggandet av föreställningsvärldar under läsningen. I en diskussion pekas även på skillnader mellan ämnesplanen för svenska i Lpf94 och Gy11. Vissa skillnader har visat sig och min tolkning av dessa skillnader är att de innebär en förbättring av synen på skönlitteratur i undervisningen; fokus har flyttats från att texten ska ge eleverna lust till läsning till att eleverna ska finna lust till läsning i samspel med texten.

 • 1681.
  Wisniewski, Maya
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Andraspråkselevers lärande av naturvetenskapligabegrepp i grundskolan: En kvalitativ fallstudie om lärares undervisningsstrategierför andraspråkselever i mellanstadiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studiens syfte var att få kunskap om läroprocesser kopplade till

  naturvetenskaplig begreppsbildning bland andraspråkselever och mer specifikt att

  besvara frågan om vilka strategier som lärare har för att stötta andraspråkselevers

  lärande av naturvetenskapliga begrepp. Undersökningen genomfördes med hjälp av

  en kvalitativ fallstudie. För datainsamlingen genomfördes en rad intervjuer med

  verksamma lärare vilka sedan analyserades enligt kvalitativa fallstudiens ansats för

  att få svar på studiens frågeställning. Denna studie visar att de huvudsakliga

  strategierna som lärarna har för att stötta andraspråkselevers naturvetenskapliga

  begreppsbildning är visualisering och användning av digitala verktyg för att

  tydliggöra begreppens innebörd. Undersökningen ledde till upptäckt av ytterligare

  fyra strategier, nämligen att uppleva begrepp praktiskt med kropp och sinne, samtal

  om och öppna frågor kopplade till begrepp, att skriftligt beskriva begrepp samt att

  utgå ifrån elevernas referensramar. Däremot saknas det underlag i studien som visar

  att eleverna får tillräcklig med stöd på sitt modersmål, något som Skolverket

  framhåller som viktigt för att främja elevers lärande i naturvetenskap och kanske

  särskilt viktig för andraspråkselever då de språkliga kunskapskraven inom

  naturvetenskapen är lika oavsett hur lång tid eleven har tillbringat i Sverige.

 • 1682.
  Wisniewski, Maya M.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  De kemiska begreppens värld: En systematisk litteraturstudie om eleversbegreppsbildning inom kemiämnet i grundskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studiens syfte var att, med hjälp av tidigare forskning, få kunskap om hur

  undervisningen kan utformas för att stödja elevers lärande och begreppsbildning

  inom ämnet kemi i grundskolan med extra fokus på årskurs F-6. För att besvara

  syftet har följande frågeställning arbetats fram: Vad har visat sig vara

  betydelsefullt för elevers begreppsbildning inom kemi, enligt tidigare forskning?

  Arbetet är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att studiens frågeställning

  besvarats med hjälp av tidigare forskning inom området. För att hitta relevant

  litteratur för studien användes sökmotorerna N

  orDiNa, Eric (Ebsco) och

  Avhandlingar.se.

  Studiens resultat visar att begreppsbildning är en grundpelare för

  förståelse av kemiämnet. Den belyser olika vägar för lyckad begreppsbildning och

  lyfter lärarens betydelse för elevernas lärande och begreppsutveckling. Forskning

  påvisar att läraren måste leda och förstå sina elever för att de ska ges möjlighet till

  begreppsbildning. Studiens resultat visar också att det laborativa arbetet oftast är

  en utgångspunkt för elevernas begreppsbildning. Dock påpekar olika forskare att

  laborationer inte räcker utan bör kompletteras exempelvis genom olika metoder för

  att visualisera abstrakta kemiska begrepp. Studien visar även att känslomässiga

  faktorer har betydelse för elevers lärande, deras känslor styr deras intresse, vilket

  bör uppmärksammas av lärare. Att begreppen sätts i ett sammanhang, visar

  studien, är även en av de mest väsentliga faktorerna för elevernas

  begreppsutveckling inom kemi.

 • 1683.
  Wolfram Braun, Renke
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Betyg i Europa: En komparativ analys av Tysklands och Sverigesbetygssystem2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka betygssystem i två länder, nämligen Tyskland ochSverige. Arbetet skall genom en komparativ studie visa skillnader mellan de två betygssystemenmed fokus på några utvalda problemområden. Min avsikt är att öka kännedom och förståelse förde olika mål och metoder som finns inom det tyska och svenska betygssystemet.Mina frågeställningar är således följande:1. På vilka grunder sätts betyg i de två länderna?2. Vilken funktion har betyg i Tyskland respektive Sverige?3. Vad är avsedd effekt med betyg i skolan i Tyskland respektive Sverige?Undersökningen bedrivs som en komparativ studie. Tysklands och Sveriges läroplaner ochföreskrifter inom skolväsendet analyseras och jämförs med varandra.Resultatet visar att Tysklands och Sveriges betygssystem skiljer sig enormt från varandra.Betygssättning, betygets funktion och betygskriterier används på olika sätt i Tyskland och Sverige.Tyskland fokuserar mer på elevens prestation vid en bestämd tidpunkt och kräver att en elevbehöver kunna visa upp vissa kompetenser och färdigheter. Sverige fokuserar på hur eleven skaffaroch utvecklar sina färdigheter. Dessutom använder sig Tyskland och Sverige av olika betygsskalor.

 • 1684.
  Wolters, Paula
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Inlärarstrategier i franska som andraspråk enligt Oxfordmodellen: En intervjustudie med andraspråksinlärare i Frankrike2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera förekomsten av strategier hosandraspråksstuderande i franska. Den syftar även till att utveckla och analyserafaktorer som kan påverka valet av strategi.Den teoretiska förankringen är en kategorisering av inlärarstrategier utifrånden amerikanska språkprofessorn Rebecca L Oxfords modell. Frågeställningen idetta arbete är vilka direkta och indirekta strategier som är vanligt förekommandehos andraspråksinlärare (L2) och på vilket sätt de beskriver dessa som användbaraoch effektiva. I analysen belyses faktorer som kan påverka val av strategi.Resultatet visar att L2 använder ett stort antal direkta och indirektastrategier för att lära sig andraspråket. De har en instinktiv och medveten förmågaatt välja strategi utifrån uppgift och mål. Högmotiverade och studievana L2använder inlärarstrategier som har fungerat väl i tidigare studiesammanhang. Demindre studievana finner instinktiva vägar, metoder och strategier tillandraspråket. Extroverta L2 använder fler indirekta strategier medan introverta flerdirekta.Studiematerialet består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sexstuderande L2 och två undervisande andraspråkslärare. Samtliga intervjuer ärutförda i Frankrike i juli månad 2018.

 • 1685.
  Wölger, Kristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att läsa eller inte läsa?: - En fallstudie av hur pensionerade gymnasielärare i engelska upplevde elevers läsande2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet och ambitionen med denna fallstudie var att ta reda på olika aspekter av momentet läsning i engelska på gymnasienivå i Engelska B/Engelska 6 sett ur lärarperspektivet. Fem pensionerade språklärare har intervjuats och fokus har varit dessa engelsklärares upplevelser av elevers textläsning i Engelska B/Engelska 6. Intervjuerna syftade till att söka svar på fyra frågeställningar vilka går in på olika texttyper, behandlar elevernas inställning till läsning, om lärarna upplevde att det fanns faktorer som påverkade läsmomentet, hur valet av material ägde rum samt eventuella lärdomar som dessa fem lärares ämneslärargärning skulle kunna bidra med inför framtiden. Med dessa intervjuers hjälp i kombination med de teorier om läsning som lästs in har vissa svar erhållit vad det kan bero på huruvida elever lyckas eller inte lyckas med momentet läsning och att svaren inte enbart ligger i nuet, under elevens pågående kurs, utan finns att söka såväl bakåt i tiden, under uppväxten, som annorstädes i elevens omgivningar och möten med människor. Att läsa eller inte läsa är en stor fråga och detta arbete har enbart nosat på alla de svar som finns. Dock bekräftar teorierna och Respondenterna varandra i de faktorer som påverkar att lyckas eller inte lyckas med momentet läsning. Ett antal faktorer, som har lyfts fram, är avgörande för att elever ska klara av det bättre eller sämre, och dessa faktorer är elevens bakgrund, förkunskaper, ordförrådsnivå, språkerfarenheter i svenska, attityd och inställning, motivation och förutsättningar. Även organisatoriska parametrar såsom gruppkonstellationer, gruppstorlek och klassrumssituation är omständigheter som kan påverka. Dessutom finns det ytterligare förhållanden som påverkar läsning och inlärning överhuvudtaget, nämligen att vårt språk är vårt redskap för att tänka och känna och orden vi kan är våra budbärare för förståelse av text. Många saker kan samspela och bidra till att läsupplevelser kan äga rum eller motverka och hämma läsningen. En av respondenterna, E, sätter fingret på den komplexitet som momentet läsning i Engelska B/6 innebär genom att säga "det finns lika många lärare som det finns olika sätt att göra det"!

 • 1686.
  Yngvesson, Amanda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Karlsson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barn som utmanar i förskolans verksamhet.: En enkätstudie om pedagogers erfarenhet av barn med ADHD och barn som "utmanar" lite extra i förskolans verksamhet.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolans verksamhet är en plats som är till för alla barn, med en rådande omsorgspedagogik och synssätt att alla barn ska bli sedda, stödjas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Med alla barn menar vi även de barn som på något vis utmanar förskollärare lite extra, genom att avvika från normer, förväntningar och med beteenden eller utbrott som kommer som blixtar från en klar himmel. Barn som har en ADHD-problematik eller en beteendeproblematik som väcker frågor, funderingar, ilska eller hopplöshet hos andra barn och förskollärare i verksamheten genom att gång på gång bryta mot det förväntade.

  Studiens syfte är att utifrån förskollärares erfarenheter, ta reda på hur de arbetar för att bemöta och stötta barn med ADHD och utmanande beteende samt vilka strategier de använder sig av.

  Resultatet av studien belyser vikten av att förskollärare har kunskaper om barn med ADHD-problematik och beteendeproblematik, eftersom att det är helt olika saker. Resultatet lyfter även hur förskollärares bemötande och synsätt kan påverka i mötet med barnen och arbetet i förskolans verksamhet. Utifrån analyser av förskollärarnas svar i enkätfrågor har vi strävat efter att styrka deras tankar, strategier, kunskaper och metoder i nyare forskning och litteratur.

  Slutsatsen av studien menar vi är att det finns kunskaper men också brister om förståelsen för barn med beteendeproblematik, men även att förskollärarna i studien uttrycker en önskan att vilja lära sig mer för att kunna bemöta och stötta dessa barn.

 • 1687.
  Youssef, Shaveen
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att arbeta med nyanlända elever inom So-undervisning: En litteraturstudie om hur nyanlända elever kan utveckla sina kunskaper i So-ämnen i årskurs F-32016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilka möjligheter som erbjuds för nyanlända elever inom SO ämnen för att utveckla sitt ämnesspråk och sina ämneskunskaper. Litteraturstudien har genomförts på ett systematiskt sätt där resultatet bearbetats och analyserats. För att uppnå syftet har relevant litteratur sökts i olika databaser som ERIC, LIBRIS och SwePub. Resultat visar det är viktigt att nyanlända eleverdeltar i ordinarie SO-undervisning, att inte isolera nyanlända elever från de andra eleverna som har gått längre perioder i skolan. Studien visar också att det behövs olika undervisningsstrategier för att individanpassa undervisning. Nyanlända elever har olika bakgrunder och olika erfarenheter från sin skolgång och därför är det viktigt att kartlägga eleverna och kontinuerligt bedöma deras språk-och kunskapsutvecklingi SO-undervisningen.

 • 1688.
  Zetterblom, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Planering och genomförande avteknikundervisningen i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om lärares förståelse avtekniken som ämne och hur deras undervisning relaterar tillläromedel, material och undervisningslokal2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur teknikundervisningen i grundskolan

  kan planeras och genomföras för att eleverna skall ges möjlighet att utveckla

  förmågorna inom teknikämnet. För besvarandet av detta syfte har en systematisk

  litteraturstudie genomförts där tidigare forskning har använts. Genom sökning i

  databaserna NorDiNa, Avhandlingar.se, Summon och ERIC (Ebsco) har relevant

  forskning valts ut som sedan kritiskt granskats, sammanställts och diskuterats.

  Forskning visar att lärarna har både en ämnesdidaktisk kunskapsbrist och en

  bristande förståelse för tekniken som ämne vilket påverkar deras förmåga att koppla

  teknikämnet till kursplanen. Detta påverkar även tiden de lägger på att planera sin

  undervisning samt hur de använder materialet i sin teknikundervisning, samtidigt

  visar forskningen att det finns för lite material tillgängligt inom

  teknikundervisningen. Forskningen visar att läromedel har ett begränsat språk med

  en inkonsekvent begreppshantering och att språket inte främjar problematiserande

  diskussioner samt att de tekniska systemen inte är synbara i läromedelstexterna.

  Forskningen indikerar även att en speciellt utformad tekniksal kan främja att en

  fördjupad lärsituation skapas i det praktiska arbetet.

 • 1689.
  Zidén, Kalle
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Teknikämnets tradition i Skolverkets dokument och filmer: En problematisering med alternativa perspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De historiskt dominerande inslagen i teknikundervisningen på svenska grundskolor har varit

  att tillverka produkter genom problemlösande processer, lära sig om konstruktioner samt

  bekanta sig med redskap, material och tillverkningsprocesser. Det traditionella

  undervisningsinnehållet benämns som artefaktfokuserat, där artefakterna ses som tillverkade

  materiella föremål, och har utifrån sin dominans inneburit en didaktisk utmaning då mer

  abstrakta fenomen avsetts behandlas. Då det svenska samhället utvecklats från ett

  industrisamhälle till ett tjänstesamhälle, samtidigt som eleverna idag i stor utsträckning finner

  undervisningen som orelevant, kan det förstås som intressant att titta närmare på hur ämnet

  kommuniceras. Detta då det visat sig att flest lärare menar att de utgår från det centrala

  innehållet i kursplanen när de planerar och genomför sin undervisning.

  Mot denna bakgrund undersöker detta examensarbete de exempel på

  undervisningsinnehåll som återges i Skolverkets styrdokument, fördjupningstexter och filmer

  som kommunicerar teknikämnet. Syftet är att redogöra för hur stor andel av de identifierade

  exemplen på undervisningsinnehåll som är av den traditionella typen. Vidare avses andra

  typer av artefakter att identifieras och kategoriseras.

  Urvalet av material studeras utifrån en kvantitativ innehållsanalys som bearbetar det

  faktiska innehållet med hjälp av en ram bestående av definierade artefakttyper. Dessa

  klassificerar och kategoriserar de exempel som identifieras i materialet.

  Genom de 746 exempel på undervisningsinnehåll som identifierats, visar det sig att

  78% av dessa är av den traditionella typen. Vidare ses mönster där de tillverkade materiella

  föremålen tilldelas centrala platser och där andra icke fysiska verktyg ses som hjälpmedel att

  utveckla de förstnämnda. Vid studier av enbart det centrala innehållet bekräftas denna

  dominans i avseende på antal samt att de tillverkade materiella föremålen har en central plats.

  Andra artefakttyper som identifieras i materialet är naturföremål, cyborger och

  sociokulturella artefakter.

  Utifrån resultatet av undersökningen och mot bakgrunden av den teori och de

  definitioner som utformat ramen presenteras alternativa perspektiv. Dessa vänder på

  förhållandet så att mer abstrakta innehåll ges centrala platser vilket skapar alternativa

  sammanhang att diskutera teknik utifrån. Dessa alternativ kan verka för en diskussion kring

  vad teknikundervisningen i den svenska grundskolan kan innehålla och utformas efter. Inte

  för att det ena skulle vara mer rätt än det andra men om fler perspektiv synliggörs ges

  förutsättningar till att på ett reflekterat sätt utforma den undervisning som eftersträvas. Kort

  och gott kan kunskapen om fler perspektiv skapa förutsättningar för att beslut om

  undervisningens innehåll fattas utifrån kunskaper om teorier och definitioner, inte utifrån

  traditioner, föreställningar och känslor.

 • 1690.
  Zinderland, Petra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Resonemang i och utanför matematikboken: Taluppfattning kopplat till förmågan att resonera i åk 1–22016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematikboken har funnits och nyttjats i skolan under lång tid. I och med den nya läroplanen från 2011 har förmågan att resonera kommit i fokus, då den anses vara en viktig del av utvecklandet av matematiska kunskaper. Genom att förmågan att resonera hamnat i fokus har betydelsen av matematikböcker där förmågan inkluderas och nyttjas i arbetet med matematik efterfrågats. Syftet med studien är att få kännedom om på vilket sätt eleverna i årskurs 1 och 2 får möjlighet att resonera inom området taluppfattning och användning av tal i arbetet med matematikboken samt i de övriga aktiviteterna inom ämnet matematik. Genom att utföra en kvalitativ studie bestående av läroboksanalys, observationer av lektionstillfällen och intervjuer av verksamma matematiklärare har det resulterat i att resonemang förekommer i två former, imitativt resonemang och kreativt resonemang. Utifrån resultatet som framkommit och i sin tur satts i relation till befintlig kunskap inom området har studien kommit fram till att elever behöver arbeta med både imitativt och kreativt resonemang för att skaffa sig matematiska kunskaper samt vidareutveckla sina förkunskaper inom ämnet matematik. Sammanfattningsvis är min mest grundläggande slutsats att det matematiska lärandet inleds med att eleverna använder sig av det imitativa resonemanget men att de måste lära sig att bemästra det kreativa resonemanget för att vidareutveckla sina kunskaper inom ämnet matematik.

 • 1691.
  Zinderland, Petra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tal och taluppfattning i matematikläroböcker för de lägre åldrarna2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur läroböcker inom ämnet matematik

  är uppbyggda gällande taluppfattning och användandet av tal samt om materialet i de

  aktuella läroböckerna skiljer sig beträffande taluppfattning och talsanvändning i

  årskurs 1-3. Läroböcker utgör en form av läromedel och finns samt används i skolan.

  Taluppfattning är grundläggande för elevernas förståelse och utvecklande av matematiska

  kunskaper och en stor del av matematiken och utgör därför ett intressant ämne att forska

  om. I och med användandet av läroböcker i skolan samt taluppfattningens betydelse

  för utvecklandet av matematiska kunskaper är det intressant att se sambandet mellan

  dessa två.

  För att besvara frågeställningarna har en systematisk litteraturstudie genomförts, det

  vill säga en systematisk inventering av för frågeställningarna relevant tidigare

  genomförd och publicerad forskning. Resultatet av litteraturstudien visar att

  läroböcker berör taluppfattning på olika sätt och arbetar med tal, taluppfattning och

  användning av tal i olika sammanhang. Studierna visar även att läroböckerna

  prioriterar olika områden av taluppfattning medan andra områden fyller en liten eller

  ingen del av lärobokens innehåll. Gestaltandet ser olika ut, men bygger på samma

  innehåll. De berörda studierna som är sammanställda är studier från Cypern, Taiwan,

  Irland, USA, Kina och Grekland. Kina och Taiwan är två av de länderna som

  uppvisar bäst resultat inom ämnet matematik, enligt TIMSS undersökning och i

  denna studie synas två av Kinas läroböcker. En äldre traditionell lärobok som använts

  i många år samtidigt som deras nya reformerade är omarbetad för att förbättra

  elevernas kunskaper ytterligare. Även två läroböcker från Taiwan ingår i denna studie,

  TTA och TTB. Dessa två sticker ut och skiljer sig mycket från de övriga läroböckerna

  från blad annat Cypern och Irland. Både TTA och TTB använder ett unikt utseende

  gällande frågornas utformning och hur de är ställda samt består av tvillingfrågor.

 • 1692.
  Zinderland, Petra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tal och taluppfattning i matematikläroböcker för de lägre åldrarna2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur läroböcker inom ämnet matematik

  är uppbyggda gällande taluppfattning och användandet av tal samt om materialet i de

  aktuella läroböckerna skiljer sig beträffande taluppfattning och talsanvändning i

  årskurs 1-3. Läroböcker utgör en form av läromedel och finns samt används i skolan.

  Taluppfattning är grundläggande för elevernas förståelse och utvecklande av matematiska

  kunskaper och en stor del av matematiken och utgör därför ett intressant ämne att forska

  om. I och med användandet av läroböcker i skolan samt taluppfattningens betydelse

  för utvecklandet av matematiska kunskaper är det intressant att se sambandet mellan

  dessa två.

  För att besvara frågeställningarna har en systematisk litteraturstudie genomförts, det

  vill säga en systematisk inventering av för frågeställningarna relevant tidigare

  genomförd och publicerad forskning. Resultatet av litteraturstudien visar att

  läroböcker berör taluppfattning på olika sätt och arbetar med tal, taluppfattning och

  användning av tal i olika sammanhang. Studierna visar även att läroböckerna

  prioriterar olika områden av taluppfattning medan andra områden fyller en liten eller

  ingen del av lärobokens innehåll. Gestaltandet ser olika ut, men bygger på samma

  innehåll. De berörda studierna som är sammanställda är studier från Cypern, Taiwan,

  Irland, USA, Kina och Grekland. Kina och Taiwan är två av de länderna som

  uppvisar bäst resultat inom ämnet matematik, enligt TIMSS undersökning och i

  denna studie synas två av Kinas läroböcker. En äldre traditionell lärobok som använts

  i många år samtidigt som deras nya reformerade är omarbetad för att förbättra

  elevernas kunskaper ytterligare. Även två läroböcker från Taiwan ingår i denna studie,

  TTA och TTB. Dessa två sticker ut och skiljer sig mycket från de övriga läroböckerna

  från blad annat Cypern och Irland. Både TTA och TTB använder ett unikt utseende

  gällande frågornas utformning och hur de är ställda samt består av tvillingfrågor.

 • 1693.
  Ädling, Ylva
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pedagogers arbete med barns övergång mellan förskolan och förskoleklassen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger inom förskolan avrundar och avslutar barnets förskoleperiod. Det sker genom att visa på vilket sätt fyra pedagoger på fyra olika förskolor arbetar för att förbereda barnen för övergången till förskoleklassen, samt hur pedagogerna ser på den samverkan som finns mellan förskolorna och förskoleklassen. Undersökningen kommer att rikta in sig på att besvara hur pedagogerna i förskolan avrundar och avslutar barnens tid på förskolan inför övergången, variationer mellan förskolornas verksamheter samt hur deras samverkan med förskoleklassen ser ut.

  Som metod i studien användes kvalitativ halvstrukturerad intervju. De medverkande i intervjuerna var fyra förskollärare på fyra olika förskolor. Inför intervjuerna har hänsyn till forskningsetiska principer tagits både muntligt och skriftligt. I studiens resultat framgår en del variationer i de fyra pedagogernas sätt att arbeta inför barnens övergång. Gemensamt för alla fyra pedagoger är att de samtalar kring övergången med barnen i vardagen, har gemensamma träffar med aktiviteter som ger barnen möjlighet att skapa nya relationer och delaktighet i nya kamratkulturer. Resultatet visar på likheter i de fyra pedagogernas erfarenhet och uppfattning av samverkan med förskoleklassen. Det framgår upprepade gånger i resultatet att de fyra pedagogerna upplever bristen på tid vid samverkan med förskoleklassen som en begränsande faktor i övergången.

 • 1694.
  Åberg, Jenny
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Boksamtal i det flerspråkiga klassrummet: Högläsning och litteratursamtal ur ett lärarperspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning och boksamtal i

  undervisningen. Undersökningen riktar sig mot flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år

  F-3. Detta undersöks utifrån frågeställningarna hur lärare arbetar med högläsning och

  boksamtal i det flerspråkiga klassrummet samt beskriver hur boksamtal kan användas för att

  utveckla andraspråkselevers läsförståelse. Arbetet syftar även till att undersöka hur lärare

  resonerar kring val av litteratur i samband med högläsning. Denna studie kommer att utgå från

  det sociokulturella perspektivet. För att uppnå syftet kommer jag att utgå från kvalitativa

  samtalsintervjuer som metodval. Studien kommer att utgå från ett lärarperspektiv

 • 1695.
  Åhlander, Lotta
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematikundervisning med digitala verktyg: Hur elever upplever undervisning och lärande med digitala verktyg2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur kan man undervisa med det digitala verktyget Excel inom matematiken på ett effektivt sätt? Forskningens teorier visar att för att lyckas måste undervisningen planeras och genomföras med ett tydligt syfte om hur det digitala verktyget ska användas för att skapa lärande. Det som krävs är att läraren har kunskaper inom samtliga av de tre delarna ämnesinnehåll, det digitala verktyget och pedagogisk förmåga samt hur de ska integreras. Utifrån forskningens teorier har jag planerat och genomfört två lektioner inom statistik för årskurs sju, för att undersöka hur elever upplever undervisning och lärande med digitala verktyg. Metoden som har valt för att påvisa om digitala verktyget påverkar elevers upplevelse av undervisningen är experiment. Halva klassen har arbetat med det digitala verktyget Excel och den andra halvan med papper och penna. För att undersöka skillnaderna mellan grupperna har jag genomfört en enkätundersökning och intervjuat den delen av klassen som arbetade med Excel och hela klassen har gjort en avslutningsuppgift. Eleverna upplever att undervisningen med digitala verktyg är motiverande med hög delaktighet och att de får mycket skolarbete gjort. Studien visar inte att elevernas upplevda lärande påverkades av undervisning med digitala verktyg.

 • 1696.
  Åhman, Carina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att konkretisera abstrakta begrepp: En systematisk litteraturstudie om grundskoleelevers begreppsförståelse inom naturvetenskapliga ämnen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på vad aktuell forskning säger om hur elever lär sig

  naturvetenskapliga begrepp. De två frågeställningar som undersökts är: på vilket sätt

  kan praktiskt arbete hjälpa grundskoleelever att förstå naturvetenskapliga begrepp? och på vilket

  vis har muntlig kommunikation betydelse för inlärning av naturvetenskapliga begrepp? Studien är

  en systematisk litteraturstudie där arbetet med att få fram aktuell forskning har

  systematiserats och dokumenterats. Litteraturen till studien har analyserats och

  granskats för att finna teman som besvarar frågeställningarna. Denna studies resultat

  visar att praktiskt arbete och muntlig kommunikation kan stödja elevers lärande av

  begrepp samt att platsen för lärandet kan vara inom- eller utomhus för att eleverna

  ska få möjligheter att relatera till begreppen i deras rätta miljö. Studien visar att

  eleverna har lättare att förstå de begrepp som lärs ut om det samtidigt bedrivs en aktiv

  muntlig kommunikation mellan lärare och elever. Genom den muntliga

  kommunikationen får eleverna möjlighet att koppla sina vardagserfarenheter till de

  naturvetenskapliga begreppen och detta är ett bra sätt att närma sig samt väcka

  elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Studien visar att det praktiska

  arbetet bör gå hand i hand med den muntliga kommunikationen för att eleverna ska

  få de bästa förutsättningarna för sitt lärande av naturvetenskapliga begrepp. Studien

  visar även att lärarens kompetens är viktig för att eleverna ska ges möjlighet till

  utveckling och förståelse för de naturvetenskapliga ämnena.

 • 1697.
  Åhman, Carina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevers användning av naturvetenskapliga begrepp: Lärares metod att knyta vardagliga ord med naturvetenskapliga begrepp2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kunskaperna och intresset för naturvetenskapliga ämnen har sjunkit enligt PISA rapporten från 2012. För att öka kunskaperna och intresset för naturvetenskapliga ämnen behöver under-visningen utgå från elevers vardag enligt tidigare forskning. Syftet med studien är att se hur lärare som undervisar i de lägre årskurserna kopplar vardagliga ord med naturvetenskapliga begrepp i undervisningen och hur eleven använder de naturvetenskapliga begreppen i sina diskussioner. För att titta närmare på de här två frågeställningarna valdes metoderna lektionsobservationer, lärarintervjuer och fokusgruppssamtal med elever. Utifrån forskning som ingår i studien har det framkommit att samtal inom naturvetenskapliga ämnen utgår från vardagliga ord som knyts samman med naturvetenskapliga begrepp och min studies empiriska del visar att lärare i studien förde mycket samtal med eleverna om naturvetenskapliga begrepp. Den här studien visar att det är elevernas frågor som utgör grunden för samtalen i gruppen, vilket utvecklar elevens förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Studien visar även att det är viktigt att ge eleven tid för repetition av naturvetenskapliga begrepp för att eleven ska kunna reflektera över sitt lärande och befästa kunskaperna. Genom att eleverna får tiden att befästa kunskaperna visar studien att eleverna använder sig av naturvetenskapliga begrepp i sina diskussioner. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att för att kunna lära sig naturvetenskapliga begrepp måste man använda naturvetenskapligt språk i undervisningen.

 • 1698.
  Åkerberg, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Man får så mycket kärlek": En kvalitativ studie om förskollärares arbete med barn i behov av särskilt stöd2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa djupare förståelse kring hur fyra förskollärare arbetar med och talar om barn som de upplever är i behov av särskilt stöd. För att synliggöra de uppfattningar som finns bland respondenterna har en fenomenografisk ansats använts i studiens genomförande. Studiens empiri har samlats in genom en halvstrukturerad intervjuform, där fyra verksamma pedagoger från en förskola deltagit.

  Resultatet visar att förskollärarna upplever att det finns ett brett spektrum av olika anledningar till behov av särskilt stöd. Det blir upp till dem att på olika sätt utröna var problematiken finns och om det finns ett behov av extra stöd. Barnen inkluderas i den ordinarie verksamheten men det kan innebära svårigheter för förskollärarna att ge dem den uppmärksamhet och det stöd som de ser att barnen behöver.

 • 1699.
  Åkerblom, Nina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digitala verktyg i undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter: En intervjustudie med lärare i grundskolans tidigare år2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i lågstadiet uppfattar att de använder digitala verktyg i undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Mitt syfte har varit att ta reda på hur elevernas läs- och skrivutveckling kan stöttas genom användningen av digitala verktyg samt undersöka vilka positiva och negativa effekter lärarna lyfter fram som ett resultat av detta. En anledning till att den här studien handlar om digitala verktyg är för att läroplanen reviderades i år för att förtydliga skolans uppdrag angående att stärka elevernas digitala kompetens (Skolverket 2017, s. 2). För att genomföra den här studien har jag intervjuat sex lärare i årskurs 1–3 på tre skolor, där alla lärare har skilda erfarenheter av att arbeta med digitala verktyg. Resultatet i studien har visat att digitala verktyg är gynnsamt för så gott som samtliga elever. Det medför en ökad motivation och lust att arbeta. Eleverna kan skriva texter utan att finmotoriken blir ett hinder och lärandet kan göras på ett lustfyllt sätt. Digitala verktyg gör det även enklare att individanpassa undervisningen. En negativ aspekt som lyfts fram av lärarna är en oro att finmotoriken ska påverkas när de använder digitala verktyg i stor utsträckning. Lärarnas svar tycks bekräfta att digitala verktyg kan fungera som ett värdefullt medierande redskap i undervisningen, ett medel för scaffolding som gör det lättare att träffa den enskilda elevens proximala utvecklingszon.

 • 1700.
  Åkerlund Nava, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares uppfattning om hållbar utveckling: En kvalitativ studie om hur lärare i årskurserna F-3uppfattar begreppet hållbar utveckling i förhållande tillstyrdokumenten samt hur de tillämpar begreppet iundervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få förståelse för hur några verksamma lärare i årskurs F-3uppfattar begreppet hållbar utveckling i förhållande till skolans styrdokument samt hurde tillämpar begreppet i sin undervisning. För att besvara syftet gjordes en kvalitativstudie med 5 verksamma lärare i årskurserna F-3. Resultatet visar att alla lärare ärmedvetna om att i deras uppdrag ingår hållbar utveckling. Uppdraget är dock svårt atttolka, lärarna beskriver svårigheter i att begreppet är stort och ett av problemen beskrivssom; alla lärare tolkar det på olika vis. Hållbar utveckling nämns endast två gånger i del1 och 2 i läroplanen (2011) och då i förhållande till miljöperspektivet. Dock visarforskning (Björneloo 2007) att hållbar utveckling ska innefatta tre olika perspektiv, detekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet. Resultatet visar att det ekologiskaperspektivet är det som är mest prioriterat i lärarnas undervisning. De intervjuadelärarna i studien anser att hållbar utveckling är ett brett begrepp och finner missnöjemed att det inte finns någon entydig definition av det. Det efterfrågas tydligareframskrivning i läroplanen om begreppet. Lärarna i studien försöker fånga hållbarutveckling i vardagen och för mycket diskussioner med eleverna angående begreppet ideras klassrum. Det sker ingen undervisning om just specifikt hållbar utveckling utandet sker över ämnesövergripande.

3132333435 1651 - 1700 of 1723
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf