du.sePublications
Change search
Refine search result
347348349350351352353 17451 - 17500 of 17768
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 17451.
  Åsenlund, Zandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bokhunden som anpassning inom skolan: En studie om användningen av bokhunden som metod, en främjande anpassning för elever med lässvårigheter inom skolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur bokhunden används i dagens skola bland elever som har det svårt inom läsning samt vilka erfarenheter det finns gällande denna metod ur ett lärarperspektiv. Studien kommer att ta upp bokhundens historia samt roll inom skolan. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Metodansatsen som används är av kvalitativt slag.

 • 17452.
  Åsentorp, Kristina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Förskolepedagogers arbete med kemiska processer och fysikaliska fenomen: En intervjustudie med tolv pedagoger i förskolan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med att utvecklabarns förståelse för naturvetenskap, särskilt kemiska processer och fysikaliska fenomen. För attnå syftet används följande frågeställningar: På vilket sätt ingår kemiska processer och fysikaliskafenomen i förskolans naturvetenskap?, samt Hur upplever pedagogerna arbetet med kemiskaprocesser och fysikaliska fenomen?. Utgångspunkt för studien är den reviderade läroplanen förförskolan med större krav på pedagogers ansvar för barns lärande i naturvetenskap, inklusivebarns lärande om fysikaliska fenomen och kemiska processer. Studien har genomförts genomintervjuer med 12 pedagoger på en förskola i Mellansverige. Av studiens resultat framgår attpedagogerna arbetar med fysikaliska fenomen och kemiska processer på ett varierat sätt.Konkreta exempel på fysikaliska fenomen är väderfenomen och årstider, elektricitet ochbalans/kraft/rörelse. Exempel på kemiska processer är växter/frön och kompost/sortering. Avintervjuerna framkommer att pedagogerna önskar mer kunskaper om vad fysikaliska fenomenoch kemiska processer kan innebära.

 • 17453.
  Åslund, Anders
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Vilka är det som stryker omkring?: En studie av lösdriveriet i Östersund 1885-18992010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att utifrån lösdrivarprotokoll från stadsfiskalen i Östersund att kartlägga och utforska lösdriveriet i Östersund under åren 1885-1899. Dessa protokoll har sammanställts för att kunna besvara frågor om lösdriveriets omfattning i staden, lösdrivarnas demografi, omständigheterna kring deras fasttagande och mantalsskrivningsort. Uppsatsens resultat har också, i en komparativ del, satts i relation till studier över lösdrivarsituationen i andra städer under den aktuella tiden, för att på så sätt jämföra Östersunds lösdriveri i förhållande till andra delar av Sverige. Resultatet visar att totalt 304 fall av lösdriveri finns dokumenterat i Östersund under den aktuella tiden, och den största andelen anhölls mellan åren 1889-1893. En stor majoritet av lösdrivarna var män, kvinnorna utgör endast 9 procent av Östersunds lösdrivare. Medelåldern var strax under 36 år och det vanligaste yrket var arbetare. Studien visar att den geografiska spridningen av lösdrivarna mantalsskrivningsort var stor och nästintill alla Sveriges län finns representerade.

 • 17454.
  Åslund, Eva
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Lekmännens roll i framtidens Svenska kyrka: Fyra prästers bedömningar och önskningar för framtiden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Svenska kyrkan har prästerna i nära femhundra år varit församlingens företrädare inför Gud. Hur uppfattar prästen lekmännens roll i den församling han representerar? I uppsatsen Lekmännens roll i framtidens Svenska Kyrka är mitt syfte är att ta reda på hur några präster i dagens Svenska kyrka föreställer sig framtidens roll för lekmännen.

  Prästerna har fritt talat utifrån perspektivet lekmännens roll i församlingen förr och nu och i framtiden och om sina önskningar för framtiden. Det framkom att prästerna har en likartad uppfattning av att ämbetsmännen skötte verksamheten förr. De nämner prästfrun, syföreningarna och körerna som undantag. I dag strävar församlingarna efter större delaktighet från lekmännens sida. Prästerna upplevde att de anställda ibland utgör ett hinder för att uppnå detta. Ekonomi och medlemsantal påverkar inte verksamheten än. Erfarenheter från andra evangelisk-lutherska kyrkor inverkar på hur man ser på lekmännens roll i framtiden. Prästerna uttrycker att gudstjänster med aktiva lekmän, kommer att öka. En präst tror att kyrkobyggnaderna kommer att skötas av lekmän och att kyrkorna mer kommer att användas som en helig plats för privata andakter oavsett religion. I tolkningen av begreppet det allmänna prästadömet betydelse för synen på lekmännens roll ger alla fyra olika svar. Tre präster har en framtidsvision av en aktiv levande kyrka i samhället.

  Min slutsats är att prästerna föreställer sig att lekmannaengagemanget både i gudstjänst och i övrig verksamhet kommer att öka i framtiden. Därmed är syftet med denna undersökning uppnått.

 • 17455.
  Åström, Gustav
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Resan mot Sydneys operahus alternativt chips, öl och spela rock: En kvalitativ studie om hur aspirerande artister beskriver sina drömmar med musiken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som aspirerande artist är det ett nålsöga att infria sina drömmar med musiken, många försöker

  men desto färre lyckas. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur aspirerande

  artister beskriver sina drömmar med musiken. Studien ämnar dessutom besvara huruvida

  genretillhörighet upplevs korrelera med hur drömmarna beskrivs. För undersökningen har åtta

  aspirerande artister intervjuats där hälften är pop-artister medan andra halvan består av

  alternativa artister (punk och indie). Forskningsresultatet visar att pop-artisterna i regel

  beskriver större drömmar än de alternativa artisterna. Samtliga respondenter delade dock

  drömmen om att kunna livnära sig på musiken. Däremot tenderade pop-artisterna att drömma

  om större summor pengar än de alternativa artisterna som istället nöjde sig med att kunna

  försörja sig på sitt artisteri. Mellan genrerna delades även viljan att ta musikkarriären så långt

  som möjligt. Resultatet visar dock att det mellan respondenterna råder delade meningar

  huruvida genretillhörighet korrelerar med hur de beskriver sina drömmar. Hälfterna av popoch

  de alternativa artisterna upplevde att genretillhörighet haft en påverkan medan övriga

  respondenter var osäkra eller inte reflekterat över genretillhörighetens påverkan.

 • 17456. Åström, Joachim
  et al.
  Sedelius, Thomas
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Political Science.
  Representativ demokrati 2.0: En utvärdering av Malmöinitiativet och Malmöpanelen2010Report (Other academic)
 • 17457.
  Åström, Johan
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Fostransanspråk: En studie om Tunabygdens lärarklubbs fostransanspråk i samhälleliga fält mellan åren 1930-19532010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka lärares yrkesidentitet i Tunabygdens lärarklubb mellan åren 1930-1953, och se om deras självuppfattningar och föreställningar om sin yrkesroll som fostrare inom olika samhälleliga fält har förändrats under klubbens verksamhetshistoria. Frågeställningarna arbetet har utgått ifrån har varit: Vad anses i Tunabygdens lärarklubb vara lärarens angelägenheter i sin roll som fostrare, vad ingår i lärarens fält? Hur reflekterar lärarna i Tunabygdens lärarklubb över sin roll som fostrare inom de olika samhälleliga fälten? Samt, sker det någon förändring under klubbens verksamhetshistoria gällande vad som uppfattas vara lärares angelägenheter i sin roll som fostrare, samt hur lärarna reflekterar över sin egen roll som fostrare? Om så är fallet, vad kan detta bero på? Ett flertal slutsatser kan dras utifrån det berörda källmaterialet. En slutsats är att lärarnas fostransanspråk på samhälleliga fält grundar sig bland annat på en funktionell syn på läraryrket och skolan, där skolan och lärarna förväntas tillgodose vissa samhällsbehov. Ytterliga slutsatser är att lärarnas självreflektion kring den egna fostrande rollen påverkas i hög grad av samhällets utveckling.

 • 17458.
  Åström, Johan
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Social and Political Studies.
  Kläderna gör arbetaren: - En kvalitativ studie över arbetskläders symboliska värde2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur olika anställda på en given industri – kollektivarbetare och tjänstemän - reflekterar över sina arbetskläder och vilket symboliskt värde kläderna har i deras kontext, samt hur detta påverkar deras egen identitet. Frågeställnigarna arbetet utgår ifrån är: Vilket symboliskt värde har arbetskläder för de anställda på den givna industrin? Och, hur påverkar arbetsklädernas symboliska värde den enskilde individens identitet? Uppsatsens empiri grundar sig på samtalsintervjuer med tre anställda från en industri, och där empirin tolkas utifrån sociologiska teoretiska modeller såsom den symboliska interaktionismen, det dramaturgiska perspektivet, begrepp från sociologen Pierre Bourdieu, och idéhistorikern Michel Foucaults redogörelse över den moderna disciplinen. De slutsatser som kan dras utifrån analysen av empirin, är att på denna industri så finns det en social hierarki - oberoende av överordnande chefspositioner - som upprätthålls genom arbetskläders symboliska värde. Arbetsklädernas symboliska värde består i att de uttrycker en distinktion och identifikation mellan olika typer av kapital och definierar och markerar de olika positioner som finns inom detta fält. Individers identitetskapande påverkas av de roller individerna spelar, och när arbetskläder har ett särskilt symboliskt värde så kan det påverka individens egen identitet. Detta skulle kunna förklara varför den intervjuade tjänstemannens privata syn och uppfattning om kläder, korrelerade med vad hans arbetskläder uttrycker. Dock är det svårare med de två intervjuade kollektivarbetarna, eftersom deras habitus tycks överensstämma med deras arbetskläders symboliska roll/innebörd. Varav det är problematiskt att se vad som är orsak och verkan - om deras identitet beror på deras habitus eller om deras identitet formas av de roller de spelar genom arbetskläderna.

 • 17459.
  Åström, Johan
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Lärare i en digital tidsålder: en kvalitativ studie av lärares förhållande till sociala medier2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en kvalitativ fallstudie med syfte att undersöka hur några intervjuade lärare från en gymnasieskola i södra Norrland förhåller sig till sociala medier, hur dessa lärare uppfattar att sociala medier påverkar deras integritet, yrkesetik, fostransuppdrag och pedagogiska arbete. Frågeställningarna arbetet har utgått ifrån har berört gränsdragningar mellan privatliv och offentlighet, hur lärare kan uppträda i sociala medier, hur lärare ser på vänskapsrelationer till elever, vilka eventuella pedagogiska vinningar respektive hot sociala medier kan tänkas medföra. För att besvara uppsatsens frågeställningar har intervjuer med sju anställda lärare på en given gymnasieskola gjorts. De resultat som framkommit i denna studie, är bland annat att samtliga lärare är överens om att lärares privatliv påverkar deras yrkesroll i viss mån. Ifråga om vad lärare kan göra i sociala medier, med åtanke på deras yrkesroll, var de flesta lärare överens om att brott mot skolans värdegrund samt yrkesetiska principer var förbjudna, men också att lärare utöver detta har ett visst ansvar över hur man framställer sig själv i sociala medier. Gällande pedagogiska hot och vinningar, finns det ett potentiellt hot att lärares arbetsbörda ökar, samtidigt är vinningen att lärares förståelse för elever kan tillta.

 • 17460.
  Åström, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Danielsson, Helena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Art Education.
  Learning Processes & multimodal Represenations2010In: Designs for Learning 2010 Abstracts, 2010, p. 41-42Conference paper (Other academic)
 • 17461.
  Åsén, Emil
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Effekten av elektronisk Word of Mouth inom ett onlineforum2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe how electronic Word of Mouth within an online forum influence visitors purchase decision. Previous studies about electronic Word of Mouth within online forums have focused on identifying potential factors that can influence visitors purchasing decisions. But they have not investigated visitors own perception of the effect of electronic Word of Mouth. Therefore there is a knowledge gap for this study to explore. A survey was made available to visitors of an online forum. The online forum that was chosen is called Swedroid and has a focus on consumer electronics. The information about products available in the online forum is classified as electronic Word of Mouth. The results from the survey show that a clear majority of respondents believe that the online forum contains relevant product information, which can be used to support a purchase choice. However, a lower proportion of the information in the forum is considered a decisive factor in purchasing. The analysis show two possible reasons behind this. The information that repsondent have come in contact with could be insufficient for making a purchase decision. Or information may have been negative, which causes the visitor to not buy the product. The conclusion is that electronic Word of Mouth within an online forum influences visitors purchasing choices by visitors getting in contact with credible and relevant information, but its effect on purchasing choices is influenced by the content of the information.

 • 17462.
  Åsén, Rickard
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Game Audio in Audio Games: Towards a Theory on the Roles and Functions of Sound in Audio Games2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For the past few decades, researchers have increased our understanding of how sound functions within various audio–visual media formats. With a different focus in mind, this study aims to identify the roles and functions of sound in relation to the game form Audio Games, in order to explore the potential of sound when acting as an autonomous narrative form. Because this is still a relatively unexplored research field, the main purpose of this study is to help establish a theoretical ground and stimulate further research within the field of audio games. By adopting an interdisciplinary approach to the topic, this research relies on theoretical studies, examinations of audio games and contact with the audio game community. In order to reveal the roles of sound, the gathered data is analyzed according to both a contextual and a functional perspective.

  The research shows that a distinction between the terms ‘function’ and ‘role’ is important when analyzing sound in digital games. The analysis therefore results in the identification of two analytical levels that help define the functions and roles of an entity within a social context, named the Functional and the Interfunctional levels. In addition to successfully identifying three main roles of sound within audio games—each describing the relationship between sound and the entities game system, player and virtual environment—many other issues are also addressed. Consequently, and in accordance with its purpose, this study provides a broad foundation for further research of sound in both audio games and video games.

 • 17463.
  Åteg, Mattias
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete: utvecklingsprocesser inom verkstadsindustrin2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avhandlingsarbetet utgår från ett nätverk av mindre verkstadsföretag som under mer än fem års tid varit engagerade i utvecklingsprocesser för att skapa mer attraktiva arbeten. Arbetet har genomförts inom ramen för att…-projektet i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet. Det övergripande syftet är att utveckla kunskap om och förståelse för utvecklingsprocesser med utgångspunkt i att skapa mer attraktivt arbete. Särskilt intresse ägnas åt hur dynamiken i utvecklingsprocesserna kan analyseras utifrån ett lärandeperspektiv. Ett resonemang förs om utvecklingsprocessernas karaktär och om egenskaper i arbetets attraktivitet. Ansatsen kan beskrivas som interaktiv forskning med tät interaktion med praktiker i verkstadsföretag och i lokalt utvecklingsarbete. Metodansatsen är aktions-, och processorienterad. Attraktivt arbete ses som ett processuellt begrepp, dvs ett strävansmål utifrån individers upplevelser, vilka är stadda under förändring. En distinktion görs mellan en skalbetonad (tilldragande) och en innehållsbetonad (behållande) egenskap. Avhandlingen baseras på fyra delstudier. Utifrån tidigare forskning och eget material skapas en analysram över utvecklingsprocessers dynamik avseende aktivitetsnivåer och lärdimensioner. Processer kan ut¬ifrån ramen karaktäriseras som ställföreträdande förändring, skalförändrande utveckling, temporärt förändrande utveckling eller reflektiv utveckling. Faktaunderlag och diskussioner har i en spegelmetod utgjort grund för företagens reflektion om interna och externa förhållanden. Aktiviteter för att skapa attraktiva arbeten har skett på diagnos-, intentions-, och handlingsnivå. Analysramen tillämpas på dels utvecklingsprocesser inom fem verkstadsföretag, dels lokalt utvecklingsarbetet för mer attraktiv industriutbildning.

 • 17464.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Bildredigering som stöd vid arbetsmiljöarbetet.: beskrivning av en metod med Moveit-egenskaper.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Åteg M, Andersson I-M. (2007) Bildredigering som stöd vid arbetsmiljöarbetet – Beskrivning av en metod med Moveit-egenskaper. Arbetslivsrapport 2007:15. Rapporten utgår från forskningsområdet ”Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?” vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper hos metoder identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, s.k. Moveit-egenskaper. Syftet är att beskriva en metod – Bildredigering – för användning av redigering av bilder som ett hjälpmedel i, och för att skapa ökad motivation för, arbetsmiljöarbete. Den ansats som användningen av metoden bygger på utgår från en hög grad av interaktion med personalen på den aktuella arbetsplatsen eller motsvarande. Denna arbetsform har tidigare beskrivits som konsultativ. Metoden Bildredigering beskrivs ingående, med särskild betoning på hur man praktiskt går till väga för att redigera bilder så att de kan utgöra ett stöd i arbetsmiljöarbetet och samtidigt bidra till att skapa motivation för deltagande i detta arbete. Avsikten med rapporten är att ge tillräcklig information och kunskap om metoden så att den kan användas av aktörer inom arbetsmiljöområdet. Exempel ges också från tillämpningar av metoden. För att underlätta bedömningen av i vilka situationer Bildredigering kan vara lämplig för att stärka motivation för och integration av arbetsmiljöarbete analyseras metoden i relation till ett tidigare utvecklat redskap. Slutsatser från rapporten är att Bildredigering är en lämplig metod för att göra lättillgängliga illustrationer av förändringar i befintliga miljöer, men också för att visualisera information om arbetsmiljöförhållanden utifrån t.ex. föreskrifter. Bildredigering stöder också ett flertal av de egenskaper som tidigare identifierats som viktiga för att skapa motivation för arbetsmiljöarbete. Samtidigt är det viktigt att metoden genomförs på ett sådant sätt att dessa egenskaper gynnas, dvs. ett interaktivt och konsultativt arbetssätt. Framför allt har Bildredigering egenskaper som bidrar till att involvera anställda och chefer i diskussioner om arbetsförhållanden, arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete.

 • 17465.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Change processes for attractive work in small manufacturing companies2009In: Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, ISSN 1090-8471, E-ISSN 1520-6564, Vol. 19, no 1, p. 35-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article originates from research in interaction between researchers and companies in a network, which has led to an increasing awareness among managers on issues such as reasons behind difficulties in attracting competent labor. Particularly, attention has been directed toward the importance of work environment improvements that increase the attractivity of industrial work. To deal with such challenges, for more than 5 years a number of small engineering companies, with research support, have been engaged in change processes based on the concept of attractive work. The purpose of the article is to develop knowledge and understanding for how small engineering companies can create more attractive work. One goal is to make it possible to draw conclusions about the employees’ experiences of changes in the attractivity of industrial work. Efforts in this direction have been conducted through work environment assessments (before and after the changes) and through administration of a questionnaire. The results show that it is possible to analyze how employees experience changes in the attractivity of work. This is most interesting from the perspective that the results can be used for assisting further improvements.

 • 17466.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Moveit. Motivations- och engagemangsskapande metoder i arbetsmiljöarbetet2005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten är att göra en beskrivning av vad som avses med begreppet Moveit i ett sammanhang av arbetsmiljöinriktade förändringsprocesser. Med utgångspunkt i tidigare forskning och litteratur samt egna erfarenheter analyseras viktiga förutsättningar för motivation och engagemang i arbetsmiljöarbete. Exempel ges på redan existerande metoder som har en potentiell motivations- och engagemangsskapande effekt, d v s en ”Moveit-effekt” avseende arbetsmiljö-arbete på arbetsplatser. Moveit har sitt ursprung i ett uppfattat behov av en strategi för hur motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete kan skapas genom användning av olika metoder. En betydande del av den strategi som Moveit utgör bygger på särskilda egenskaper som framstått som viktiga för motivation och engagemang för arbets-miljöarbete. En utgångspunkt är ett uppfattat behov av att skapa motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete på arbetsplatser. I en del fall kan det handla om chefer som upplever ett behov av att skapa bättre arbetsmiljöer, men har svårt att få med sig de anställda i förändringsarbetet. I andra fall kan det vara företagsledningen som behöver få vägledning i hur arbetsmiljöarbetet kan initieras på ett sådant sätt att motivation och engagemang kan skapas och stärkas inför ett mer kontinuerligt för-bättringsarbete. Det förekommer också att arbetsgivare behöver mer insikt i och ett större intresse för arbetsmiljöfrågor, för att de anställda ska få möjlighet att an-vända sig av sina idéer och förslag på förbättringar. Rapporten, som är ett resultat av ett delprojekt inom ramen för tema SMARTA vid Arbetslivsinstitutet, har utmynnat i sex egenskaper som utgör ett viktigt innehåll i Moveit-metoder i ett sammanhang av arbetsmiljöinriktade förändringsprocesser. Dessa egenskaper omfattar interaktivitet, förändringskompetens, arbetsmiljökunskap, handlingsutrymme, systematik samt integrerbarhet.

 • 17467.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Neely, Greg
  Laring, Jonas
  Nygren, Olle
  Arbetsmiljöarbete och motivation.: teoretisk översikt och konstruktion av ett frågeformulär.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Åteg M, Andersson I-M, Neely G, Rosén, Laring J, Nygren O. (2007) Arbetsmiljöarbete och motivation. Teoretisk översikt och konstruktion av ett frågeformulär. Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet, Stockholm. Den här rapporterade studien behandlar behovet av att skapa motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete. Studien utgår från frågan om utvecklade och spridda metoder för arbetsmiljöarbete fungerar i bemärkelsen att de inte bara leder till arbetsmiljöförbättringar, utan också om de medför en ökad motivation för arbetsmiljöarbete hos deltagarna. För att kunna behandla sådana frågor är det dock nödvändigt med en förståelse för motivation och dess förutsättningar i sammanhang av arbetsmiljöarbete. Studien har haft två syften. Ett första syfte har varit att skapa en förståelse för motivationens roll i arbetsmiljöarbete och utifrån motivationsteori beskriva och analysera förutsättningar för motivation. Ett andra syfte var att föra ett resonemang om möjligheten att med hjälp av ett frågeformulär mäta potentiella förändringar i motivation för arbetsmiljöarbete. Motivation för arbetsmiljöarbete kan påverkas av dels att förändringsarbete skapar nya förutsättningar för arbetet, dels av hur förändringsarbetet organiseras. Deltagande i aktiviteter inom arbetsmiljöområdet har visats leda till ytterligare motivation. En orsak kan vara att individer som deltar i sådana aktiviteter erhåller positiv uppmärksamhet och olika former av belöningar, erkänsla och uppmuntran, vilket motiverar dem att utföra ytterligare aktiviteter. Samtidigt har det visats att ett gott säkerhetsklimat på en arbetsplats ger högre motivation. Högre motivation leder till högre deltagande i arbetsmiljöarbetet, dvs. att individen i högre utsträckning väljer att delta i att skapa en säkrare miljö. Det finns ett flertal etablerade metoder för att mäta motivation för arbete. Det finns dock mindre forskning och färre instrument för att mäta motivation för arbetsmiljöarbete. I studien utvecklades ett frågeformulär, som bygger på att respondenten svarar utifrån tre perspektiv: den egna synen, synen på arbetskamraternas och synen på ledningens intresse, ansvar, delaktighet i arbetsmiljöarbetet. I den tidigare forskningen finns stöd för denna uppdelning, dock tydligast när det gäller den egna synen och synen på ledningen. Ett antal faktorer har identifierats som kan stärka frågeformulärets validitet. Fortsatt utveckling av formuläret är därför aktuellt. Tidigare studier har visat att uppföljningar av åtgärder på arbetsmiljöområdet sällan följs upp och att effekterna inte utvärderats. Att mäta motivation till följd av arbetsmiljöinriktade aktiviteter är ett bidrag till möjligheterna att göra sådana utvärderingar och uppföljningar. Det finns ett intresse både från forskarhåll, från FHV-företag och från företag och arbetsplatser att genomföra mätningar av de anställdas motivation för arbetsmiljöarbete.

 • 17468.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Researching attractive work: Analyzing a model of attractive work using theories on applicant attraction, retention and commitment.2011In: Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose with this paper is to critically examine a content model of attractive work, based on a theoretical overview of attraction research in the fields of recruitment, of retention, and of employee commitment. Theories used within attraction research are reviewed and summarized with emphasis on what can be learned from each theory, and on factors or aspects that have received empirical support. A content model of attractive work, aiming at providing an overall picture of the dimensions and qualities contributing to attraction is examined against the factors or aspects identified in the theories. The examination focuses on the level of correspondence between the model and the theories, but also on aspects or processes presented in the theories that are not included in the content model, and therefore provide opportunities for improvement of the model. A conclusion is that the content model of attractive work gives an overall picture of dimensions and qualities that contribute to make a work attractive, but, there are still factors relevant for work attraction that the model does not explicitly describe.

 • 17469.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Pontén, Bengt
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Nyttan som utgångspunkt för interaktivt förhållningssätt2004In: Interaktiv forskning - utmaningar i praktiken, Stockholm, Sverige, 2004Conference paper (Other academic)
 • 17470.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Pontén, Bengt
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Attraktivt arbete: en modell för utveckling2004In: 50. Nordisk arbetsmiljökonferens, Reykjavik, Island, 2004Conference paper (Other academic)
 • 17471.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Pontén, Bengt
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Attraktivt arbete: från anställdas uttalanden till skapandet av en modell2004Book (Other academic)
 • 17472.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Nygren, Olle
  Andersson, Ing-Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Laring, Jonas
  Neely, Greg
  Rosén, Gunnar
  Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöarbete betraktas som en del av styrningen av produktion och verksamhet. Syftet är att utveckla förståelsen för viktiga aspekter i arbetsmiljöarbetet utifrån en målsättning att metoder ska bidra till ett integrerat och kontinuerligt fungerande arbetsmiljöarbete. Den metodansats som rapporten utgår från bygger till stor del på interaktion med företagshälsovårdcentraler, konsulter och ergonomer samt på tidigare forskning. Ett viktigt steg i interaktionen har varit workshops som arrangerats vid tre tillfällen och vid olika platser - Borlänge, Göteborg och Umeå. Rapporten beskriver ett underlag för att bedöma metoders motivationskraft, erfarenheter från workshops med aktörer inom arbetsmiljöområdet, en fristående konsults tillämpning av metoden Visit samt olika former av förutsättningar för arbetsmiljöarbete, såsom företags mognad och hur metoder introduceras på arbetsplatser. Aspekter som identifieras som viktiga för ett integrerat arbetsmiljöarbete är: delegering av ansvar och befogenheter i arbetsmiljöfrågor, bred delaktighet och samverkan mellan anställda och ledning, hanterbara men ändå utmanande krav på arbetsmiljöarbetet, processfokusering och dynamik, samt utrymme för reflektion. Flera av dessa aspekter uppvisar överensstämmelser med egenskaper hos metoder som bidrar till att skapa motivation för arbetsmiljöarbete.

 • 17473.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Nygren, Olle
  Andersson, Ing-Marie
  Laring, Jonas
  Neely, Greg
  Rosén, Gunnar
  Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten utgår från forskningsområdet ”Hur kan och bör arbetsmiljö¬arbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?” vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöarbete betraktas som en del av styrningen av produktion och verksamhet. Syftet är att utveckla förståelsen för viktiga aspekter i arbetsmiljöarbetet utifrån en målsättning att metoder ska bidra till ett integrerat och kontinuerligt fungerande arbetsmiljöarbete. Den metodansats som rapporten utgår från bygger till stor del på interaktion med företagshälsovårdcentraler, konsulter och ergonomer samt på tidigare forskning. Ett viktigt steg i interaktionen har varit workshops som arrangerats vid tre tillfällen och vid olika platser - Borlänge, Göteborg och Umeå. Rapporten beskriver ett underlag för att bedöma metoders motivationskraft, erfarenheter från workshops med aktörer inom arbetsmiljöområdet, en fristående konsults tillämpning av metoden Visit samt olika former av förutsättningar för arbetsmiljöarbete, såsom företags mognad och hur metoder introduceras på arbetsplatser. Aspekter som identifieras som viktiga för ett integrerat arbetsmiljöarbete är: delegering av ansvar och befogenheter i arbetsmiljöfrågor, bred delaktighet och samverkan mellan anställda och ledning, hanterbara men ändå utmanande krav på arbetsmiljöarbetet, processfokusering och dynamik, samt utrymme för reflektion. Flera av dessa aspekter uppvisar överensstämmelser med egenskaper hos metoder som bidrar till att skapa motivation för arbetsmiljöarbete.

 • 17474.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Wilhelmson, Lena
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Backström, Tomas
  Moström Åberg, Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Köping Olsson, Bengt
  Önnered, Loe
  Tasks in the generative leadership: Creating conditions for autonomy and integration2009In: Researching Work and Learning 6, Roskilde, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The paper focuses competences needed in order for first line managers to pursue a leadership practice called generative leadership. Work organisations where employees are required to autonomously and in work groups make decisions, take responsibilities and interact in multiple directions, raises demands on managers to have competence to organise for integrated autonomy, communication and border crossing, and to enhance group creativity and work attractivity. These competencies identified so far include being able to enable group interaction, foster dialogue competence, enable utilization of language ambiguities, encourage transparency, and organise for job embeddedness.

 • 17475.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Wilhelmson, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Moström Åberg, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Alvemark, Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Framtida kärnkompetenser inom HRM – underlag för PAL-utbildning vid Högskolan Dalarna2007In: HRM Workshop 2007 – om svensk Human Resource Management 27-28 september, Göteborgs universitet., 2007Conference paper (Refereed)
 • 17476.
  Åteg, Mattias
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Wilhelmson, Lena
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Moström Åberg, Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Backström, Tomas
  Önnered, Loe
  Isaksson, Kerstin
  Att mäta dialogkompetens.: Metodutveckling för projektet Regisserad kompetensutveckling.2008In: Nordisk arbetslivsforskningskonferens, Växjö, 2008Conference paper (Other academic)
 • 17477.
  Öberg Bustad, Gabriel
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Mechanical Engineering.
  Bättre utnyttjande av nya och befintliga förrådslokaler på SSAB Tunnplåt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this assignment at SSAB Tunnplåt in Borlänge was mainly to investigate and describe the circumstances for the spare parts stored in storage facilities within the area of operation. Even new facilities which could serve as storage rooms and their opportunities for storing spare parts were an important part of the investigation. This because of the need for improved storing of spare parts. Furthermore, market offers where reviewed for storage of spare parts in more tailored designs. The work will culminate in proposals for improvement which is of importance for the development surrounding the storage and handling of spare parts. This is since the design and management of existing storage facilities is not perceived as satisfactory with regards to spare parts characteristics. Moreover, the amount of stock locations is too few in relation to the actual need. The approach used to achieve objectives of the work was an advanced mapping for collection of vital data. The mapping consisted of interviews with involved parties, both internal and external, for the most comprehensive picture of the problems as possible. In addition, a literature survey was conducted to identify possible options for the objectives of the work as well as a personal study of existing and new storage facilities. Furthermore, the market offers for improved conditions in storage rooms were examined. A clear picture of internal logistics and warehouse activities for spare parts at SSAB Tunnplåt has been obtained during this work. From this picture, it is concluded that work in and around storage facilities can be made more efficient. SSAB Tunnplåt should additionally make efforts in the storage facilities for better use of the available storage space. A number of proposals for improvement for each studied storage facility and spare parts management in general have been conducted. These proposals for improvement include presentations to improve the design of the studied storage facilities towards enabling more stock locations. The proposals also include additional equipment for handling spare parts, scrap handling, as well as expansions of the maintenance system which supports activities in the spare parts management.

 • 17478.
  Öberg Bustad, Gabriel
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Industrial Engineering and Management.
  Lundewall, Sara
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Industrial Engineering and Management.
  Utformning av operatörsverktyg för åskådliggörande av rörliga kostnader2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete som utförts på Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge har varit att framställa ett operatörsverktyg. Ett operatörsverktyg som ska åskådliggöra processens rörliga kostnader, som kan benämnas en produktkalkyl för stunden. Verktyget skall senare möjliggöra förbättrade utsikter för kontroll, styrning och uppföljning av rörliga kostnader inom företaget samt öka möjligheterna till att minska de rörliga kostnaderna som är kopplade till processen. Massafabriken på Kvarnsvedens pappersbruk och pappersmaskin 11 har utgjort arbetets grundläggande måltavlor för operatörsverktyget. Arbetet innefattade kartläggning och granskning av pappersprocessen för att skapa en så heltäckande bild av uppdragsbeskrivningen som möjligt. När processen studerats och processflöden kartlagts mer ingående påbörjades utvecklandet av operatörsverktyget. Vidare utfördes en litteraturundersökning för att urskilja potentiella handlingsalternativ vid utformningen av operatörsverktyget samt för en ökad förståelse för verksamheten och ämnesområdet. I dagsläget saknas direkt återkoppling, i realtid, för den kontinuerliga utvecklingen av de rörliga kostnaderna eftersom nuvarande uppföljning är baserad på månadsrapporter. Operatörsverktyget som arbetet utmynnade i kommer med hög sannolikhet vara av betydelse för utvecklingen av verksamheten på företaget. Operatörsverktyget kommer även att understödja både styrningen och kontrollen av processens rörliga kostnader. Förhoppningen är att verktyget skall fungera som ett hjälpmedel i arbetet med att optimera arbetet och processen. Några av de fördelar som operatörsverktyget förväntas ge är bland annat att operativa prestationer omedelbart kan kopplas till företagets resultat, ett snabbt synliggörande av exempelvis resultat vilket öppnar för faktabaserad beslutsstrategi samt att viktig information inte behöver gå förlorad. Operatörsverktyget kan framöver anpassas och utnyttjas på fler av verksamhetens pappersmaskiner.

 • 17479.
  Öberg, Olivia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  La représentation des filles et garçons dans la littérature de jeunesse: - Une analyse textuelle de quatre oeuvres et leur utilisation en classe2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17480.
  Öberg, Per
  Uppsala universitet.
  Åldrandet i ett föränderligt samhälle - en utmaning för sociologisk forskning2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 3, p. 19-26Article in journal (Other academic)
 • 17481.
  Öberg, Rasmus
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Öletikettens inflytande påkvinnors ölintresse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at investigating the influence of the beer label on women's beer

  interest in order to find out if women are affected by the appearance of the beer

  label. To investigate this, a visual content analysis was conducted to obtain the

  most common design elements from the macro and micro breweries' labels.

  Then, typefaces were created based on the most common design elements for

  the respective brewery types, then evaluated in a web site. The web browser

  consisted of 130 women who, on the one hand, had to assess the type labels

  according to their own preferences, but also answered questions relating to

  labels from a gender perspective. Finally, four semi-structured deep interviews

  were conducted with respondents active in the beer industry to gain a broader

  perspective on the subject. Respondents' answers were used to answer the

  questions in the study.

  The results of this study show that the micro and macrobreweries have some

  differences in their design. The micro-brewer's beer labels were more colorful

  and had a more playful design over the macrobreweries that used a more

  traditional design.

  The study showed that gender norms and taste factors affect women's beer

  interest to a greater extent than the actual beer label. The study also shows that

  women are interested in locally produced beer, flavors and more non-alcoholic

  varieties. The results presented in the study suggest that women find that some

  labels have a masculine appearance and that there is an interest in more

  colorful, lighter and less masculine labels.

 • 17482.
  Öberg, Sanne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Underhållning och autenticitet: En studie av dokumentärklippningens olika gestaltningsstrategier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen faller inom ämnet bildproduktion och undersöker metoder inom dokumentärklippning och mer specifikt cinema vérité-material. I studien utforskas hur dokumentärklippning kan skapa maximal dramatisk effekt men samtidigt behålla en känsla av autenticitet i materialet. Studien baserar sig på en forskning genom design-metod och utgår från teoretisk kunskap om klippning som därefter prövas praktiskt i ett produktionsarbete. Produktionsarbetet har värderats genom kvalitativa fokusgruppssessioner med sammanlagt åtta deltagare. Dessa diskussioner har analyserats med hjälp av en idealtypsanalys. Resultaten visar att ljudet har stor påverkan på hur tittaren upplever materialet, samt att musik kan förstärka känslan och stämningen i en scen. Tittarens upplevelse påverkas även av tempot i scenen och hur mycket tid som ges för kontemplation. Sammanfattningsvis visar studien på att flera metoder kan förhöja underhållningsvärdet i en scen, men att det i slutändan är materialets formbarhet som avgör till vilken grad detta kan göras. Uppsatsen belyser dessutom att klippning inte är något som endast går att lära sig genom att läsa teori, utan behöver utövas praktiskt då allt material har sina unika förutsättningar och möjligheter.

 • 17483.
  Öbrell, Marie-Louise
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Strand, Magdalena
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Förebyggande åtgärder vid ventilatorassocierad pneumoni: En systematisk litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att beskriva förebyggande omvårdnadsåtgärder vid ventilatorassocierad pneumoni (VAP), vilket är en form av pneumoni som är sjukhusförärvad och relaterad till att patienten är intuberad, så kallad nosokomial infektion. Längre vårdtid, ökad kostnad samt mortalitet ses vid VAP. Resultatet som framkom var att personal ska ha god handhygien vilket var en av viktigaste åtgärden för att förebygga VAP. Andra förebyggande omvårdnadsåtgärder är att vårdpersonal ska hjälpa patienten som vårdas i respirator med munvården och använda hjälpmedel för detta. Personal ska även hjälpa patienten med lämplig höjning på huvudgärden då detta också minskar riken för VAP, även sugning och befuktning av luftvägar är en åtgärd som patienten behöver hjälp med.

 • 17484.
  Ödmann, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Des dialogues modèles à la pensée personnelle et indépendante: Une étude du rapport entre trois programmes d’enseignement en Suède et des manuels de français utilisés pour chaque programme.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17485.
  Ödén, Liselotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Anpassning av svenskundervisning i den flerspråkiga F-3 skolan: Att skapa en inkluderande miljö genom medveten användning av litteratur, språk och literacyutveckling.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  PIRLS-mätningar tyder på att läskompetensen sjunker bland Sveriges elever. Resultaten visar också att flerspråkiga elever når sämre resultat än elever som har svenska som modersmål. Detta tyder på ett skolsystem som inte uppnår målet om en likvärdig utbildning trots riktlinjerna i Skolverkets styrdokument. Denna systematiska litteraturstudie utgår från att undersöka vad forskningen säger om hur lärare kan anpassa svenskundervisning i årskurs F-3 utifrån flerspråkiga och mångkulturella barngrupper. För att svara på frågeställningen gjordes en systematisk sökning av forskning inom ämnesområdet där avhandlingar och vetenskapliga artiklar valdes ut utifrån aktualitet och relevans. Sökningen utfördes dels genom databassökningar och dels genom manuella sökningar och resulterade i användningen av två doktorsavhandlingar och sju vetenskapliga artiklar. Studiens slutsats visar att svenskundervisning och literacyutveckling i mångkulturella barngrupper bäst stöds genom arbetsformer där interaktion förekommer. Det sociala samspelet möjliggör djupare förståelse och utveckling av analytiskt tänkade och medför att elevernas olika kompetenser kan fungera som stödstrukturer till varandra. Undervisningen bör också karaktäriseras av multimodala tillvägagångssätt och behandla ett innehåll som är mångkulturellt, flerspråkigt och motiverande. Några av de viktiga delarna i lärarens didaktiska metoder är att bygga broar mellan elevernas vardagsspråk och utvecklingen av skolspråk detta sker exempelvis genom monologer, förklaringar av begrepp och validering av samtliga språkkompetenser och språkliga identiteter.

 • 17486.
  Ödén, Liselotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Variation eller tradition?: En enkätstudie om svensklärares urvalsprocess av högläsningslitteratur2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  PIRLS-mätningar tyder på att läskompetensen sjunker bland Sveriges elever. Resultaten visar också att flerspråkiga elever når sämre resultat än elever som har svenska som modersmål. Forskning visar att detta kan förebyggas genom att användningen av en undervisning som innefattar ett mångkulturellt och flerspråkigt innehåll. Denna studie utgår ifrån att undersöka hur svensklärare inom F-3 värderar olika aspekter i urvalsprocessen av högläsningslitteratur och berör områden som form, innehåll, didaktiska anpassningar och elevinflytande. För att svara på frågeställningarna utfördes en kvantitativ metod med induktiv ansats i form av en enkätundersökning. Inför enkätundersökningen utfördes ett systematiskt sannolikhetsurval inom målgruppen och resulterade i 51 svar som sedan analyserades med hjälp av datorprogrammet SPSS. Resultatet visar att respondenterna har en relativt låg värdering av att valet av högläsningsmaterial främjar elevernas förmågor och kunskaper inom multimodala texter och genremedvetenhet, aspekter som framstår som viktiga inom det sociokulturella perspektivet. Undersökningen visar även att lärarnas främsta prioriteringar i valet av högläsningsbok präglas av att eleverna ska engageras och kunna relatera till innehållet. Dock visar resultaten att detta inte gäller elever med annan kulturell bakgrund och flerspråkiga elever i samma utsträckning. Något som det sociokulturella perspektivet belyser som väsentligt för att samtliga elever ska främjas i sin kunskapsutveckling. Undersökningen visar också att lärarna har en hög värdering av att böckernas innehåll intresserar eleverna men att eleverna generellt har ett ganska begränsat inflytande över valet av högläsningsböckerna.

 • 17487.
  Öfverström, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Individanpassad läs- och skrivinlärning: En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. Två klasslärare och två speciallärare observerades under två svensklektioner och intervjuades. Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som valts för att diskutera studiens resultat.

  Studien har visat att speciallärarna varje hösttermin gör en så kallad screening på alla elever, i vilken specialläraren testar de olika årskurserna i olika moment (exempelvis rättstavning, ordförståelse, läsförståelse). Elever under en bestämd gräns i ett eller flera moment får individanpassad undervisning för att komma ikapp inom det området. Eleven får då en anpassning inom den ordinarie klassrumsmiljön, eller så får eleven stöd av specialläraren och tränar på området som upplevs problematiskt. I det ordinarie klassrumsarbetet kan läraren individanpassa elevernas läseböcker efter elevens lässkicklighet, så att eleven finner läsningen rolig och motiverande. Många elever saknar motivation att lära sig läsa och skriva, men studien visar att de tekniska verktygen hjälpt till att finna motivation.

 • 17488.
  Öfverström, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Individanpassad läs- och skrivinlärning: En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. Två klasslärare och två speciallärare observerades under två svensklektioner och intervjuades. Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som valts för att diskutera studiens resultat.

  Studien har visat att speciallärarna varje hösttermin gör en så kallad screening på alla elever, i vilken specialläraren testar de olika årskurserna i olika moment (exempelvis rättstavning, ordförståelse, läsförståelse). Elever under en bestämd gräns i ett eller flera moment får individanpassad undervisning för att komma ikapp inom det området. Eleven får då en anpassning inom den ordinarie klassrumsmiljön, eller så får eleven stöd av specialläraren och tränar på området som upplevs problematiskt. I det ordinarie klassrumsarbetet kan läraren individanpassa elevernas läseböcker efter elevens lässkicklighet, så att eleven finner läsningen rolig och motiverande. Många elever saknar motivation att lära sig läsa och skriva, men studien visar att de tekniska verktygen hjälpt till att finna motivation.

 • 17489.
  Öfwerman-Amar, Poffi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Den muntliga återkopplingens betydelse för elevers motivation och skrivutveckling: En litteraturstudie om muntlig återkoppling i samband med formativ bedömning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Formativ bedömning har fått stort genomslag i samband med införandet av ny läroplan 2011. Den formativa bedömningen handlar om att vägleda elever i deras lärande. Det råder stora skillnader på elever i en och samma klass, både då det handlar om kunskap och motivation. Denna systematiska litteraturstudie syftar till att lyfta fram vad forskningen säger om elevers skrivutveckling och hur den påverkas av muntlig återkoppling från lärare. På vilket sätt kan lärare ge muntlig återkoppling så att den bidrar till att utveckla elevers skrivande? Studien har genomförts med hjälp av databaserna Swepub och ERIC genom Högskolan Dalarnas sökmotor Summon under år 2009 till och med år 2016. Resultatet visar att den muntliga återkopplingen kan ha både positiva och negativa effekter på elevers skrivutveckling och lärande. De avgörande faktorerna är att återkopplingen synliggörs och att läroprocessen ställs i centrum. Vidare framkommer det i resultatet att det finns ett behov av stöd och fortbildning när det gäller den muntliga återkopplingen och den formativa bedömningen.

 • 17490.
  Öfwerman-Amar, Poffi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Muntlig återkoppling i elevers skrivande i ämnet svenska: Intervjustudie med lärare i årskurs 4–62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I samband med införandet av ny läroplan 2011 har formativ bedömning fått stort genomslag. Den formativa bedömningen handlar om att vägleda elever i deras lärande. Det råder stora skillnader på elever i en och samma klass, både då det handlar om kunskap och motivation. Syftet med den här studien har varit att undersöka hur muntlig återkoppling kan främja elevers lärande samt motivera dem att skriva texter i ämnet svenska. För att få svar på studiens frågeställningar har fem lärare på olika skolor i en mellansvensk stad intervjuats. Materialet analyserades sedan utifrån Hattie och Timperleys (2007) fyra nivåer av återkoppling. I ett andra steg har Ryan och Decis (2000) motivationsteori Self-Determination Theory använts. Resultatet visade att det finns en medvetenhet kring formativ bedömning hos informanterna även om sättet den ges på varierar. Vidare rådde det skilda uppfattningar bland informanterna huruvida uttalade strategier för formativ bedömning var önskvärt eller ej. I likhet med tidigare forskning framkom det att bristfälliga ämneskunskaper kan leda till att den formativa bedömningen uteblir och istället handlar om vad eleven ska kunna.

 • 17491.
  Öhlin Sjögren, Madeleine
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Musik i förskolan - ett utrotningshotat ämne?: En undersökning om ämnet musik i lärarutbildningen med inriktning mot förskolan och sju förskolors musikundervisning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var tvåfaldigt. För det första var det att pröva hypotesen, att det finns brister i ämnet musik i lärarutbildningen med inriktning mot förskolan. För det andra var det att se hur Läroplan för förskolan uppfylls i ämnet musik på sju förskolor. Metoden var en varierad intervjumetod där personer på högskolor och universitet intervjuades via telefon och förskollärarna intervjuades vid personliga möten. Resultatet av undersökningen visar dels att hypotesen stämmer och dels att Läroplan för förskolan i ämnet musik inte uppfylls till fullo på de undersökta förskolorna. Detta beror dock inte på bristande utbildning. Bristerna i ämnet musik vid lärarutbildningen med inriktning mot förskolan syns ännu inte i musikundervisning i förskolan, men risken finns i framtiden om inte utbildningen görs om.

 • 17492.
  Öhlund, Evelina
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kärsbo Svanerud, Louise
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Wonder Woman – den ultimata hjälten?: En karaktärsanalys av Wonder Woman i två olika gestaltningar med utgångspunkt från dygdeetik och hjälteresan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är först och främst att undersöka om Wonder Woman är en komplett hjälte. Utefter Aristoteles dygdeetik och Voglers hjälteresa analyserar vi filmen

  Wonder Woman från 2017 samt ett icke producerat manus med samma titel. I uppsatsens sista kapitel diskuterar vi sedan kring hur genus har påverkat Wonder Womans möjlighet att framstå som en komplett hjälte. I analysen kommer vi fram till att filmen i jämförelse med manuset är nästintill strukturellt perfekt gällande hjälteresan och ytterligare förstärks av användningen av dygder. Vidare anser vi att gestaltningen av filmens Wonder Woman har påverkats av de karaktärsdrag som originalkaraktären påvisade under 1940-talet. Vi kommer fram till att det är framförallt av dessa två anledningar, samt att hon inte förhåller sig till det maskulina superhjälteidealet, som gör att Diana kan betraktas som en ultimat hjälte vid filmens slut, men inte vid manusets.

 • 17493.
  Öhlund, Josefine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Smala flickor och starka pojkar – Duger jag som den jag är?: En intervjustudie om hur lärare arbetar med kroppsideal och självbild hos eleverna2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka, med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer, hur lärare arbetar med de kroppsideal som media förmedlar, i sin undervisning, hur de arbetar med att skapa en positiv självbild hos barnen i grundskolans yngre åldrar och hur arbetar skolan med dessa ideal som media förmedlar.

  Resultatet visar att lärare arbetar med kroppsideal i sin undervisning genom att visa hur media retuscherar bilder och diskussioner kring kroppsideal. Genom diskussioner om att alla är olika men lika, hoppas lärarna att det leder till en positiv självbild hos eleverna. Rektorn på den ena skolan anser att skolan arbetar med kroppsideal gemensamt, genom att alla lärarna har lektioner kring kroppsideal. Detta är inte något som lärarna håller med om, utan anser att det är upp till var och en om man vill ha lektioner om kroppsideal.

  Studien visat att lärare arbetar olika med de kroppsideal och självbild, beroende på hur skolan och de själva tolkar läroplanen. De lärare som väljer att inkludera arbete med kroppsideal och självbild i sin undervisning, använder sig bland annat av praktiska övningar och diskussioner. Det finns program för arbete med kroppsideal och självbild, som framgångs rikt använts i England, Taiwan och Kanada. Sådana skulle även kunna användas i Sverige, för att ge verktyg till läraren att behandla dessa ämnen.

 • 17494.
  Öhlén, Mats
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas, 2014. Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.: Anmälan av Mats Öhlén2014In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, no 4, p. 513-517Article, book review (Other academic)
 • 17495.
  Öhlén, Mats
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  The European Parliament and the Europe 2020 strategy: An arena for public debate or political entrepreneurship?2019In: Smart, sustainable and inclusive growth: political entrepreneurship for a prosperous Europe / [ed] Charlie Karlsson, Daniel Silander, Brigitte Pircher, Cheltenhem, UK: Edward Elgar Publishing, 2019Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper analyses the European Parliament in the light of agenda Europe 2020 with a specific focus on the transnational party groups. It starts with clarifying the legal and institutional framework for Europe 2020 and to what degree the European Parliament is involved in the agenda-setting stage, actual creation, decision process and implementation process. Thus, what have been the openings and possibilities for political entrepreneurship of the party groups and of individual members of Parliament? Secondly, it identifies the main issues around Europe 2020 which have been up for debate in the European Parliament. The main interest here lies in whether the conflicts concerns transnational ideological issues (like economic issues between Left and Right or between growth and sustainability) or domestic interests. Thirdly, it identifies examples of political entrepreneurship strategies among the party groups and their individual members. It is important to remember that the European party families are present in each EU-institution. Consequently, there is room for informal influence may on fellow party sympathisers in other key EU institutions like the Commission or the Council.

 • 17496.
  Öhlén, Mats
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  The influence of EU membership on Sweden’s political parties and party system: a preliminary research design2015Conference paper (Refereed)
 • 17497.
  Öhlén, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Karlsson, Karlsson
  Örebro universitet.
  Ideologisk konvergens mellan öst och väst?: De europeiska partifamiljerna 1990-20132015In: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 29, no 2, p. 167-189Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we compare ideological positions of political parties in Eastern and Western Europe. As the Communist regimes collapsed and new democracies began to emerge in Eastern Europe, it became obvious that historical and cultural differences existed in relation to Western Europe. This was not least visible among the political parties. When the West European parties initiated contacts with potential sister parties in the East, noticeable differences were revealed in several issues. In general, the eastern parties appeared to be more nationalist, more populist and less tolerant towards minorities than their Western sister parties. The question raised in this paper is whether these differences, have faded or not during the 25-year period after 1989. In order to perform this analysis, the three largest and most influential party families are selected: the Christian Democratic EPP, the Social Democratic PES and the Liberal ALDE. Departing from election manifesto data compiled by the Comparative Manifesto Project, we have performed a time series analysis ranging from 1990 to 2013. Here, the Eastern parties are compared to their Western sister parties within each party family. Firstly, they are compared along the general left-right dimension, and secondly they are compared in specific issues, which have been conceived as delicate matter: the view on the EU, nationalism and view on multiculturalism.

 • 17498.
  Öhlén, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Karlsson, Martin
  Örebro universitet.
  East-West convergence or divergence?: The (possible) influence of the European People’s Party on affiliated parties in Central and Eastern Europe 1990-20142018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper analyses the (possible) ideological influence of Europarties on their member parties in Central and Eastern Europe. The specific focus of the study is the Christian democratic European People’s Party (EPP) and the main theoretical point of departure is the theoretical framework for Europarty cooperation, developed by Poguntke and von dem Berge. The analysis is based on elections manifesto data from 1990 to 2015. The aim is to provide an overview on possible trends of convergence (or divergence) between the Western and Eastern EPP-affiliated parties and to evaluate the extent of influence that the EPP has exerted on Christian democratic and conservative parties in Central and Eastern Europe. The analysis is based on a mean-value comparison of the West European member parties and the affiliated parties from post-communist countries when it comes to Left-Right positions and issue specific positions. Furthermore the analysis is complemented with in-depth analysis of specific cases. Finally the relevance of party size is evaluated in relation to ideological convergence and Europarty influence.

 • 17499.
  Öhman, Gerth
  Mittuniversitetet, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Idé och innovation2012Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Present thesis is to deepen the current knowledge about the concept anddevelopment of ideas of innovators and the potential small businesses in ruralareas has to adopt innovation and new technology. The thesis is limited tostudying the process itself and the progression from concept and development ofideas for invention and innovation to market and customer.The research questions include: What motivates an inventor to innovate? Howto practice innovation in small companies? How are innovators approach toproblem solving? What opportunities exist for small businesses in rural areas toadopt innovations and new technologies?The thesis also discusses on the one hand innovators approaches to motivationand attitude and on the other hand, how ideas are selected and then developed inthe process and progression in the author via the invention to market andcustomer innovation. In the present thesis has been both quantitative andqualitative approach, based on behavioural research.Important conclusions from this thesis is: that the innovation process should bedeleted and recorded by the (basic) idea and author; innovator must remain in thedevelopment of ideas with complementary and alternative ideas, innovationprocess, the progression from idea to innovation should be based on a ʺbottom upʺperspective, where the patent law “previous user rights” supports innovatorsinvolvement in the process and progression

 • 17500.
  Öhman, Gerth
  et al.
  Mittuniversitetet, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Sandberg, Karl W
  Mittuniversitetet, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  A phenomenological study of innovators attitude to creative problem solving2009In: , 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this initial study was to investigate innovators attitudes to creative problem solving. A phenomenological method has been used. Five innovators included in present study. The outcome of the analysis of the interviews showed clearly those innovators identify attitude factors as essential to creative problem solving; and that can guide other people.

347348349350351352353 17451 - 17500 of 17768
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf