du.sePublications
Change search
Refine search result
23456 201 - 250 of 252
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Veleva, Kanarya
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  "Jag har aldrig haft ett land med rötter.": En studie om flerspråkighet och identitet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats i svenska som andraspråk har varit att undersöka hur personer med flerspråkig bakgrund upplever sin språkinlärning och livssituation i Sverige efter att de har flyttat från ett land där de har tillhört en territorial språklig och etnisk minoritet. För att uppnå mitt syfte har jag studerat hur migranternas relation till sitt modersmål har utvecklats. Därutöver har jag undersökt hur identiteten har påverkats av flytten till det nya landet. Uppsatsens resultat bygger på en fallstudie bestående av intervjuer med fyra informanter som tillhör den turkiska minoriteten i Bulgarien och som har migrerat till Sverige. Uppsatsen utgår från det sociokulturella teoretiska perspektivet.

  Resultatet visar att de fyra informanterna anpassar sig snabbt till de nya språkliga förhållandena. De utvecklar gradvis en identitet som i mångt och mycket påminner om den identitet som utvecklas hos den multikulturella och multietniska diasporan i Sverige. Man kan observera en övergång från en territorial identitet, då man förknippar tillhörighet till ett visst område och språk till den så kallade tredje identiteten, där man identifierar sig med flera språk och kulturer. Denna identitet inkluderar känslor av motstridighet och rotlöshet men samtidigt också positiva aspekter som kosmopolism och förmågan att lyfta blicken och se saker ur flera perspektiv. Migranterna upplever sin identitet som flexibel och ständigt föränderlig. Kopplingen mellan modersmål och etnisk tillhörighet avtar ju längre man vistas i det nya landet, samtidigt som en ny tillhörighet till det nya landet utvecklas.

 • 202.
  Verhoek, Simone
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Dyslexi och andraspråksinlärning: En kvantitativ orienterad pilotstudie av andraspråkslärares kunskaper kring dyslexi hos andraspråksinlärare2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en skola för alla är det viktigt att lärare har kunskaper om elevers behov och kan ge elever det stöd de behöver. Kunskaper i sitt ämne men även kunskaper om vilka problem som kan uppstå vid andraspråksinlärning är av betydelse. Vidare är det av vikt att ha specifika kunskaper om eventuella svårigheter såsom dyslexi. Ungefär 4–10 % av världsbefolkningen har observerad dyslexi (Castle, McLean & McArthur, 2010 s. 426), således kan även tänkas att 4–10% av eleverna i klassrummet har dyslexi. Syftet med detta examensarbete som är en pilotstudie är att undersöka vilka kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare som andraspråkslärare känner till. Hypotesen som testas lyder att andraspråkslärare känner till få kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare. Pilotstudien har en kvantitativ ansats och utfallet beräknas med hjälp av ett chi2-test. Resultaten visar överraskande att de undersökta andraspråkslärarna i denna pilotstudie känner till fler kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare än förväntat. Detta innebär att hypotesen kan förkastas. Slutsatsen är att majoriteten av andraspråkslärare i denna pilotstudie känner till specifika kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare. Dock var antalet respondenter få vilket påverkar resultatet. Således är slutsatsen varken generaliserbar eller tillförlitlig. För att uppnå generaliserbara, slutgiltiga och tillförlitliga slutsatser är en studie med större mängd data nödvändig.

 • 203.
  Verhoek, Simone
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Dyslexi och andraspråksinlärning: En systematisk litteraturstudie om dyslexi och andraspråksinlärning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige eftersträvar en skola för alla. En skola där alla får finnas oavsett kultur, bakgrund eller svårigheter. Att kunna läsa och skriva är viktigt i vårt samhälle, att inte kunna det eller att enbart svagt kunna det genererar problem med att fungera i samhället. Detta innebär att vi som är verksamma inom skolan ska stödja, utbilda och uppfostra eleverna till goda medborgare som klarar av att arbeta och bidra till framtidens samhälle. Det finns elever med särskilda behov som behöver extra stödinsatser. Det kan handla om elever med ett annat modersmål än svenska som har specifika läs – och skrivsvårigheter. Syftet med detta examensarbete blir således att ta reda på vad forskning säger om dyslexins roll i andraspråksinlärning samt vad forskning säger om lärarens felbedömningar av dyslexi hos andraspråkselever. Resultaten visar att forskningen inte verkar vara entydig i hur dyslexi yttrar sig i ett andraspråk samt att lärare antingen över - eller underidentifierar andraspråkselever med dyslexi eftersom lärarna inte besitter kunskaper om hur andraspråk och dyslexi förhåller sig.

 • 204.
  von Post, Christina
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Wikström, Patrik
  Örebro University.
  Liubiniene, Vilmante
  Kaunas University of Technology, Lithuania.
  Räihä, Helge
  Örebro University.
  Values and attitudes of nordic language teachers towards second language education2017In: Sustainable Multilingualism, ISSN 2335-2027, no 10, p. 194-212Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Issues in minority education in relation to citizenship have received more attention lately, because of new requirements for language testing in several countries (Bevelander, Fernandez & Hellström 2011:101). The acquisition of citizenship is more decisive for immigrant participation in society than the duration of stay in the country (Bevelander, Fernandez & Hellström 2011). The opportunities for minority language education are crucial for active citizenship and integration in this perspective. Most countries in EU (except Ireland and Sweden) have language requirements for the citizenship. The use of language testing becomes increasingly trendy among the countries that receive migrants.  The fast development highlights the need of new international studies on the relationship between citizenship and conditions for the second language learning. The goal of the recent study is to compare premises, perspectives and scales of values of Danish, Norwegian and Swedish language educators, related to the requirements for immigrant citizenship. Previous studies (Björklund & Liubiniené 2004) indicate that there are major differences in value systems even between the neighbouring countries. To reach the goal the interviews were conducted with language educators in Denmark, Norway and Sweden. The results have revealed two opposing patterns. The values of Swedish informants show a wide-ranging variation, while the Danish and Norwegian data on values are consistently similar. The results raise further questions about the effects caused by differences in values among language educators when comparing the countries and call for a further verification of the data in a more extended study, including Lithuania and other Baltic states. 

 • 205.
  Warström, Jennie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Swedish as Second Language.
  Barn utan språk?: En kvalitativ studie om pedagogers språkutvecklande arbete i förskolan och hur det synliggörs2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte var att ta reda på hur pedagoger arbetar för att stödja barns andraspråksutveckling på en förskola. Mina frågeställningar var: Hur säger pedagogerna att de planerar för ett språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn? Hur syns (synliggörs) möjligheter/begränsningar till språkutveckling i verksamheten? Hur arbetar pedagogerna med barn som ännu inte har uppnått jämförbar nivå i svenska som sina enspråkigt svenska kamrater?

  Jag genomförde två kvalitativa intervjuer med två pedagoger på den aktuella avdelningen samt åtta observationer i språkutvecklande situationer. Dessa situationer var samling, matsituationer, högläsning, valstund samt fri lek. Intervjuer samt observationer skedde under två dagar. Tekniken som jag använt mig av är inspelning med hjälp av diktafon och anteckningar.

  Resultatet visade att pedagogerna arbetar språkutvecklande främst i form av sånger samt högläsning. De uppmärksammar barnens kultur med hjälp av en världskarta samt bilder på flaggor där barnen kommer ifrån. Resultatet visar även att de ej uppmärksammar barnens kultur i den utsträckning de säger sig vilja vilket ses som en begränsning.

  Resultatet av observationerna visar att pedagogerna arbetar språkutvecklande med sånger samt högläsning och genom samtal med barnen. Samtalen vid matsituationer visade sig innehålla stora möjligheter till språkutveckling, medan möjligheterna till språkutveckling vid högläsningen visade sig bristfällig. Vid högläsningen skedde samtalet kring boken främst under själva läsningen, dock inget före eller efter läsningen, vilket ses som en begränsning till språkutveckling.

  Resultatet visade även att barnen i leken ofta lämnas ensamma i ett rum utan pedagog närvarande, och därigenom missar pedagogerna språkutvecklande tillfällen. Vid några tillfällen fanns pedagog närvarande i rummet utan att uppmärksamma barnens chans till språkutveckling. Vid samlingarna fanns möjligheter till språkutveckling som pedagogerna uppmärksammade, dock bestod mycket av tiden av tillsägelser till barnen att vara tysta eller sitta stilla, vilket kan inverka hämmande på möjligheter till språkutveckling.

 • 206.
  Warström, Jennie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  "Hon står kvar där än i tamburen, hon byter om och sådär. Hon verkar inte ha bråttom alls.": Om möjligheter och hinder för interaktion mellan pedagoger och nyanlända föräldrar i förskolan.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 207.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Arbete med identitetstexter: Flerspråkigt skrivande för identitetsförhandling och engagemang2017In: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, ISSN 0809-9227, Vol. 1, p. 45-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In applied linguistics and critical theory, identity has become an important theoretical and analytical concept. Work with multilingual identity texts has been developed in Canada by teachers and researchers in cooperation to creating opportunities for students’ identity development academically, intellectually and personally. The focus in the article is on student engagement and negotiation of identities. Results are presented from an ethnographically inspired action research where students in grade four where inspired to use their multiple language resources. Through participant observation and interviews material was created during the project. Students’ talk of how they navigate in multilingual environments outside school and of how they try to extend their linguistic repertoire by learning from each other challenge traditional views of mother tongue and home country. The work with identity texts made students’ varied and complex linguistic resources visible while opportunities to negotiate identities were offered, creating space for changing roles and for discussions about emotions related to language.  The project showed that changes in classroom practices by including different languages put high demands on teachers, on development of the cooperation with mother tongue teachers, study guidance assistants in the mother tongue and parents, and on organizational support. The multilingual writing increased students’ engagement while also increasing linguistic awareness among students and teachers.

   

 • 208.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Att stötta och utveckla muntlighet i klassrummet2016Other (Other academic)
 • 209.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Elevers olika textreportarer och lärandepotentialen i detta2014In: Nordisk konferens: Forskning och läsning och skrivning, Falun, 21-22 maj 2014: Abstracts / [ed] Tarja Alatalo, Falun: Högskolan Dalarna, 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom den snabba utvecklingen av informationsteknologier och deras olika modaliteter har den textrepertoar som barn möter i sin vardag kommit att kraftigt expanderas. Behovet av att sålla, tolka och förstå budskap och innehåll i olika slags texter har kanske aldrig varit större. I detta paper kommer resultat från ett mindre klassrumsbaserat projekt att redovisas. Projektet genomfördes i ett flerspråkigt sammanhang i årskurs två. Initialt inventerades vilka texter barnen möter och är intresserade av på sin fritid. Utifrån denna inventering stimulerade vi sedan en textproduktion runt karaktärerna i dessa företrädesvis populärkulturella texter. I vårt bidrag diskuterar vi resultatet ur barns och lärares perspektiv samt i relation till nuvarande nationella styrdokument och Barnkonventionen. I presentationen fokuseras vidare aspekter gällande den möjliga lärandepotentialen i texter hämtade från barns sociala världar samt villkor för barns medborgarskap i relation till kodning, funktionell användning, meningsskapande och kritisk granskning av texter.

 • 210.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Flerspråkighet och identitetsutveckling: Skolutveckling som policy och praktik2017In: Textkulturer: SMDI 12 / [ed] Ljung Egeland, B., Olin-Scheller, C., Teanner, M. & Tengberg, M., Karlstad: Karlstads universitet, 2017, p. 45-64Chapter in book (Other academic)
 • 211.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Forskningsöversikt2018In: Flersspråkiga elever smågruppsarbetar / [ed] Hållsten, S. & Malmbjer, A, Södertörn: Södertörns högskola, 2018, p. 17-27Chapter in book (Other academic)
 • 212.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Identitetsförhandling och skrivande: Flerspråkighet som resurs i klassrummet2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Identitet är ett användbart begrepp vid analys av språk i klassrum (Ivanič 1998, 2004, Gee 2000), som när elever skriver flerspråkiga identitetstexter (Cummins 2000). Gee hänvisar till identitet som “being recognized as a certain “kind of person”, medan Ivanič talar om en önskan om att “appear as somebody”. Vikten av att använda undervisningsformer som inkluderar elevers flerspråkiga resurser har betonats av många forskare (Cummins 2000, García 2009 m.fl.) och i denna presentation kommer resultat att presenteras från ett aktionsforskningsprojekt där elever i år fyra och fem har stimulerats att använda sina varierade språkliga resurser i skrivande i klassrummet.  Fokus i presentationen kommer att vara på vilka möjligheter till identitetsförhandling som erbjuds eleverna i samband med det flerspråkiga skrivandet. Projektet planerades i samarbete med verksamma lärare som sedan genomförde själva undervisningen. Material skapades genom deltagande observationer och intervjuer.

   

  I intervjuer beskriver eleverna hur de navigerar i flerspråkiga sammanhang utanför skolan och att de aktivt försöker utvidga sina språkliga repertoarer genom att lära av andra och genom användning av digitala medier. I presentationen kommer exempel att visas på hur det flerspråkiga skrivandet skapar vidgade möjligheter för identitetsförhandling och skapade ökad medvetenhet hos lärarna om elevers varierade lingvistiska kompetens samtidigt som den språkliga medvetenheten såväl hos elever som lärare ökade.

 • 213.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language. Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Letters, authority and secrecy: The case of Karagwe in Tanzania2013In: Language and Education, ISSN 0950-0782, E-ISSN 1747-7581, Vol. 27, no 1, p. 44-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to show how letters, as a genre of literacy, are used in Karagwe in Tanzania, in relation to authority and secrecy. It is shown that literacy, in the form of letters, plays an important role in the negotiation of authority. Authorities as well as ordinary people use letters according to official norms to claim or manifest authority, while grassroots forms of literacy, dominated forms, are used to resist authorities. Through secret messages and letters people find opportunities to resist that are less dangerous than open rebellion, although the effects may be limited because of the secrecy. It is also shown how children are socialized into this pattern of secrecies through literacy as they are used as messengers. When delivering secret letters and messages, they may be said to exercise a passive voice through literacy.

 • 214.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Literacy and Agency: The Case of Young Adults who Came to Sweden as Unaccompanied Asylum-seeking Minors2019In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, relations between agency and literacy are analysed focussing on unaccompanied asylum-seeking children’s literacies. A dialogic perspective on agency is used, with agency defined as dynamic, and with attention paid to the parameters time, culture, semiotic resources, and physical space and position. The material used for the analysis are interviews with five young adults. Interviews revealed the conflicting positions of the young persons in focus here, as agents acting to position themselves while simultaneously being in a vulnerable position. The social uses of written language resources outside school in this case turned out to be especially important for interaction with peers, relatives and acquaintances. The analysis also showed the importance of support for the development of multilingual literacies, and it identified restrictions at the social level that may be the result of monolingual literacy for the individual.

 • 215.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Literacy in negotiating, constructing and manifesting identities: The case of migrant unaccompanied asylum-seeking children in Sweden2012In: Literacy Practices in Transition / [ed] Anne Pitkänen-Huhta; Lars Holm, Bristol: Multilingual Matters, 2012, p. 55-75Chapter in book (Refereed)
 • 216.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Lära sig läsa och skriva på flera språk2014In: ASLA, 8-9 maj 2014: Abstracts, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för ett forskningsprojekt om flerspråkiga elever och lärande vid en skola där övervägande del av eleverna har flerspråkig bakgrund och en stor andel av eleverna är nyanlända till Sverige har en studie genomförts av ett temaarbete i tre klasser i år ett. I temaarbetet stimulerades elevernas olika språkliga resurser att genom läsande och skrivande av sagor på de olika språk som fanns representerade i klasserna. Föräldrar, modersmålslärare och studiehandledare uppmuntrades att bidra med kunskap i de olika språk som fanns i barnens hem. Presentationen kommer att presentera preliminära resultat som framkommit genom deltagande observation och intervjuer med lärare, elever och föräldrar som deltagit.

 • 217.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Medium of instruction and classroom interaction: The case of Karagwe2013In: Themes in Modern African History and Culture: Festschrift for Tekeste Negash / [ed] Berge, Lars & Taddia, Irma, Italy: Liberiauniverzitaria , 2013, p. 263-278Chapter in book (Other academic)
 • 218.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Non-challenging education and teacher control as factors for marginalization of students in diverse settings2015In: International Electronic Journal of Elementary Education, ISSN 1307-9298, Vol. 07, no 2, p. 169-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses teachers’ attitudes towards immigrant students in poor settings and the effect these attitudes have on organization of education on classroom level. It draws on results from two ethnographic studies where some primary school classes in Sweden were followed with participant observation and interviews as main research methods. The article focuses on classroom activities and teachers’ attitudes towards immigrant students and students with low socio-economic status. In the article is argued for the importance of presenting students in poor settings with demanding tasks and challenging education. In these cases, intellectually undemanding tasks in combination with little room for students’ own initiatives resulted in low enthusiasm among students regarding schoolwork and accordingly low learning, while classroom work that demanded active involvement by students in combination with high level of students’ influence on what took place in classrooms resulted in high level of students’ engagement and high outcome.

 • 219.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Redaktören har ordet2018In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 12, no 2, p. 5-6Article in journal (Other academic)
 • 220.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Skrift och flerspråkighet2017Other (Other academic)
 • 221.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Skrift och mobilitet bland flerspråkiga ungdomar2013In: Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet / [ed] Åsa Wedin; Christina Hedman, Lund: Studentlitteratur, 2013, p. 123-142Chapter in book (Other academic)
 • 222.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Skrivande bland unga vuxna som invandrat som ensamkommande barn2015In: Skriving på norsk som andrespråk: Vurdering, oppleering og elevenes stemmer / [ed] Golden, Anne & Seij, Elisabeth, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2015, p. 89-108Chapter in book (Other academic)
 • 223.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Språkande i förskolan coh grundskolans tidigare år2017 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 224.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Språklig mångfald och språkutvecklande arbetssätt.2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 225.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Utbildning & Lärande 2018:1: Tema: Praktiknära forskning2018Collection (editor) (Refereed)
 • 226.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Utbildning & Lärande 2018:22018Collection (editor) (Refereed)
 • 227.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Återblick och reflektion2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 228.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  زمان و فیربوونئاخافتن له زاروخانه و سالانی به رایی فیرگه دا2016Book (Other academic)
 • 229.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Bomström Aho, Erika
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Student Agency in Science Learning: Multimodal and Multilingual Strategies and Practices among Recently Arrived Students in Upper Secondary Schools in Sweden2019In: International Electronic Journal of Elementary Education, ISSN 1307-9298, Vol. 12, no 1, p. 67-74Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to develop knowledge about recently arrived students’ agency in learning science in upper secondary school in Sweden. The material was created through observations of science lessons and stimulated-recall interviews with four students. Findings showed that the multimodal and multilingual practices students were involved in, and the diverse strategies they used in these lessons, were enabled by their access to multilingual teaching material, including varied digital resources. Students were invited to use varied languages, but this does not, however, mean that the other languages were appreciated, and there is a danger in relying entirely on students’ own capacity to translate and understand. Our main conclusion is that students’ own agency becomes a prerequisite for learning in these classrooms, but that too much responsibility is put on the students to understand and learn the content and to develop required language skills. With the focus on vocabulary in the teaching, the risqué is high that students do not develop other linguistic skills that they will need in their further studies. Although the agency of these students was visible regarding strategies for their studies, their agency was mainly restricted to learning the prescribed theme in prescribed time.

 • 230.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Claesson, Urban
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Irisdotter Aldenmyr, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Introduktion2018In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 12, no 1, p. 5-6Article in journal (Other academic)
 • 231.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Hedman, ChristinaStockholms universitet.
  Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet2013Collection (editor) (Other academic)
 • 232.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Hermansson, Carina
  Umeå universitet.
  Holm, Lars
  Århus universitet.
  Analyzing literacy education: the Scandinavian scene2017In: Language and Education, ISSN 0950-0782, E-ISSN 1747-7581, Vol. 31, no 5, p. 395-399Article in journal (Refereed)
 • 233.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Norlund Shaswar, Annika
  Umeå universitet.
  Language learning strategies and teaching practices in adult L2 education: The case of Swedish for Immigrants2019In: Apples - Journal of Applied Language Studies, ISSN 1457-9863, Vol. 13, no 3, p. 17-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article highlights the use and co-construction of language learning strategies (LLS) in second language education for adults with short previous education. In a case study, we explore how LLS are used and co-constructed by one student and one teacher. The data for the article was created in an action research programme comprising two Swedish for Immigrants (SFI) schools, and the methodology used was classroom observation based in linguistic ethnography. In accordance with Griffiths (2013, p. 15) LLS are defined as “activities consciously chosen by learners for the purpose of regulating their own language learning”. For the analysis of LLS, Oxford’s (1990) taxonomy was chosen. In the chosen case the teacher and student co-constructed direct and indirect strategies. In their co-construction, they sometimes seemed to work together, both using a strategy initiated by one of them, and sometimes appeared to have opposite goals, so that the teacher-initiated strategies turned out as complicated for the student, while the student-initiated strategies were counteracted by the teacher. Some of the LLS promoted by the teacher that were difficult for the student seemed to demand literacy skills that he had not yet developed. This underlines the importance of adapting teaching to the language and literacy competences of the individual learner. It also highlights the importance of further research on LLS with this group of students in order to find strategies that work in the process of developing functional literacy skills.

 • 234.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Norlund Shaswar, Annika
  Umeå universitet.
  Whole class interaction in the adult L2-classroom: The case of Swedish for immigrants2019In: Apples - Journal of Applied Language Studies, ISSN 1457-9863, Vol. 13, no 2, p. 45-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   This article focuses on verbal interaction in whole class teaching in second language education for adults in Sweden. The article draws on theories treating language as multiple resources that are situated and embedded in material life, and including complex and diverse linguistic, semiotic, physical material and social resources. The material for the article was created in a project based in linguistic ethnography in the form of an action research project, including two municipal Swedish for Immigrants (SFI) schools. The interaction patterns that occurred challenged students’ language proficiency in ways that stimulated meaning negotiation through what we call extended interactions. This stresses the social aspect of interaction, which in these cases included the whole, or nearly the whole, class, students and the teacher. However, in whole class teaching, the space for each interlocutor is limited, and as our experience from other classrooms suggests that group tasks are not frequent in SFI classrooms, there seem to be reasons for the development of teaching practices that include more frequent use of interaction in small groups that offer students more space for interaction. We also see a need for developing more culture-sensitive pedagogies and making more space for the multilingual negotiation of meaning.

   

 • 235.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Pettersson, Marianne
  Warström, Jennie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Lek med skrift i förskolan: flerspråkighet som kommunikativ resurs2019In: Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv / [ed] Martina Norling, Maria Magnusson, Liber, 2019Chapter in book (Refereed)
 • 236.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Att representera mångfalden: Förskollärarstudenters narrativ om representativitet, delaktighet och professionalitet2019In: Lärarprofession i en tid av förändringar: Konferensvolym från den tredje nationella ämneskonferensen i pedagogiskt arbete / [ed] Remiers, Eva, Harling, Martin, Henning Loeb, Ingrid & Rönnerman, Karin, Göteborg: Göteborgs universitet, 2019, p. 65-82Chapter in book (Other academic)
 • 237.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Hennius, Samira
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Transspråkande och multimodalitet i grundläggande skriftsspråksundervisning inom sfi2018In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, no 1-2, p. 15-38Article in journal (Refereed)
 • 238.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language. Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Rasti, Sori
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Hennius, Samira
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Grundläggande litteracitet: Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 239.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Rosén, Jenny
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Skriva på engelska: Forskares villkor, språkliga resurser och strategier under skrivandet av en vetenskaplig artikel2015In: En profil i profilen: Vänbok till Bo G Jansson / [ed] Catharina Nyström Höög, Charlotte Lindgren & Sverre Wide, Falun: Högskolan Dalarna, 2015, p. 51-65Chapter in book (Other academic)
 • 240.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Schmidt, Catarina
  Högskolan för Lärande och Kommunication.
  Barbie, ninjakrigare och popstjärnor populärkulturella texter i läs- och skrivundervisningen2015In: Critical literacy i svensk klassrumskontext / [ed] Lundgren, Berit & Damberg, Ulla, Umeå: Umeå universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk , 2015, p. 51-68Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kärnan i ett demokratiskt och kritiskt språksarbete utifrån utgångspunkterna

  i Critical Literacy (CL) är undersökandet av olika slags texter.

  Genom den snabba utvecklingen av informationstekniker och de olika

  modaliteter som följt i dess spår, har den textrepertoar som barn möter

  i sin vardag kommit att kraftigt expanderas. Behovet av att kunna tolka

  och förstå budskap och innehåll i olika slags texter har kanske aldrig varit

  större. I detta kapitel beskrivs ett klassrumsbaserat projekt, där elever i år

  två skriver berättelser baserade på deras populärkulturella erfarenheter.

  Utifrån detta belyser och problematiserar vi de möjliga lärandepotentialer

  som barns texter öppnar upp för i läs- och skrivundervisningen, men ställer

  också frågor och belyser dilemman ur såväl lärares som elevers perspektiv.

 • 241.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Warström, Jennie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  De värdefulla tambursamtalen med nyanlända föräldrar2018In: Svenska som andraspråk i förskolan / [ed] Polly Björk-Willén, Natur och kultur, 2018Chapter in book (Refereed)
 • 242.
  Wedin, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Wessman, Annelie
  Borlänge kommun.
  Multilingualism as policy and practices in elementary school: Powerful tools for inclusion of newly arrived pupils2017In: International Electronic Journal of Elementary Education, ISSN 1307-9298, Vol. 9, no 4, p. 873-890Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim with this article is to analyse language policy in relation to multilingual practices in primary school through an understanding of the policy on different levels – as management, perception and practice. The article is based on longitudinal ethnographic action research that was conducted parallel to local school development. Here we draw on material from observations, interviews and notes written by participating teachers when arguing that engaging with policy processes may constitute a powerful tool for school development.  Development of language policies that include students’ diverse linguistic backgrounds, in this case multilingual educational practices, here supported students in their language development in the bridge between L2-support and work in the mainstream classroom. The conclusion is that the promotion of language policies that oppose hierarchies of power is crucial in terms of social change as it promotes social equity and fosters change. Involvement in terms of policy processes may shift the boundaries for what is possible in education and may thus constitute a powerful tool in school development.

 • 243.
  Wessman, Anneli
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Att arbeta med flera språk med nyanlända elever2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna uppsats vill jag uppmärksamma och utveckla kunskaper om flerspråkig interaktion

  som resurs i undervisningen av nyanlända elever. Uppsatsens syfte är mer specifikt att ur ett

  sociokulturellt perspektiv undersöka ett språkutvecklande arbetssätt med tvåspråkiga texter i

  undervisningen av en grupp nyanlända elever.

  Lärare som undervisar nyanlända elever står inför stora utmaningar när de i sin undervisning

  möter dessa elever. För att kunna koppla elevernas tidigare kunskaper med nya kunskaper krävs

  förändrade pedagogiska strukturer som kartläggning, studiehandledning, explicit språk- och

  ämnesundervisning.

  Olika kvalitativa forskningsmetoder användes för att undersöka arbetet med elevernas

  egenproducerade identitetstexter på flera språk med deras språkliga repertoar som utgångspunkt.

  Av intresse var även identitetsinvesteringens påverkan på elevernas inställning, vilja och

  motivation till fortsatt lärande och möjlighet till språk- och identitetsutveckling. Perspektiv som

  synliggörs i föreliggande studie är det sociokulturella och interkulturella.

  Studiens resultat visar att genom skapandet av förutsättningar för en trygg lärmiljö och en

  klassrumsinteraktion för kognitivt engagemang och identitetsinvestering möjliggjordes ett aktivt

  deltagande som gynnade de nyanlända elevernas flerspråkiga utveckling positivt. Resultatet visar

  även att med translanguaging, när elevernas språkliga repertoar används som resurs parallellt med

  svenska och med språklig stöttning på flera språk motiverades eleverna till aktivt deltagande vilket

  påverkade elevernas lärande positivt. Identitetstexterna som skapades på elevernas modersmål

  och svenska var viktiga för självkänslan och i de språkliga framgångarna fanns nyckeln till

  skolframgång på andraspråket.

 • 244.
  Westbom, Madelene
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Planering och undervisning i ämnet svenska som andraspråk på grundläggande nivå: En studie av lärares tolkningar och tillämpningar avkursplanen och genrepedagogiska arbetsmetoder påvuxenutbildningen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this qualitative study I examine how teachers of Swedish as a second language in

  adult education interpret and plan their teaching based on the 2017 revised

  curriculum of the Swedish National Agency for Education. I also study how the

  teachers use genre based methods and what pros and cons they see with these

  methods. The study shows big differences in the interpretation and application of the

  curriculum based on the core content. It also shows a variation between campuses in

  the extent to which students are able to participate in the planning and to be

  informed, at the beginning of the course, of how the assignments relate to the course

  content. All the participating teachers use genre based methods but most of them

  have chosen to combine these methods with other forms of teaching. In general, the

  participating teachers approve genre based methods but most of them mentioned lack

  of time as the biggest challenge when applying these methods in adult education.

 • 245.
  Westermark, Mirjana
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Att frångå bedömningstänkandet: En studie om lärares roll på Sfi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Formativ bedömning är idag ett arbetssätt som förväntas genomsyra lärarens arbete. Det talas

  mycket om formativ bedömning från ledningens sida. Lärare förväntas använda den formativa

  bedömningens verktyg i undervisningen. Lärare möter deltagare med olika behov och

  förutsättningar men lärare möter också deltagare med olika erfarenheter i mötet med ett nytt

  samhälle. Syftet med denna uppsats är att bidra med en förståelse av hur lärare förhandlar sin roll

  inom Sfi. Kvalitativ forskningsintervju har använts och materialet har bearbetats och analyserats

  med hjälp av fenomenologisk analys.

  Resultatet visar att talet om formativ bedömning ges stor plats och medför att andra sätt att tala om

  undervisningen får stå tillbaka. Formativ bedömning passar främst den högutbildade gruppen av

  deltagare. När det gäller deltagare med lägre utbildning och PTSD krävs andra pedagogiska

  avvägningar. Lärare gör pedagogiska avvägningar utifrån deltagaren som språkinlärare med olika

  behov och förutsättningar och utifrån deltagares intressen och erfarenheter i mötet med ett nytt

  samhälle. Slutsatser som kan dras är att arbetet med formativ bedömning kan begränsa lärares

  arbete. Samtidigt kan lärare utmana utbildningens ramar genom sina pedagogiska val.

 • 246.
  Winarve, Fanny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Attityder om modersmålsundervisning i skolan, - några ungdomar i förberedelseklass berättar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats problemställning behandlar attityder till modersmål hos elever i gymnasieålder som

  går i förberedelseklasser. Uppsatsen fokuserar på att ringa in elevernas egna åsikter kring

  modersmålsundervisningen i skolan, vilket också är syftet med undersökningen. Eleverna har svarat

  på varför man deltar, eller varför man valt att inte göra det, om man tycker att man har nytta av sin

  modersmålsundervisning även i andra ämnen och hur man tycker att bemötandet är från andra elever

  och lärare angående att man läser modersmål i skolan. Detta då tidigare forskning visat att

  modersmålsundervisning är betydelsefullt för flerspråkselevers utveckling också inom andra ämnen,

  samt att omgivningens åsikter spelar in om elever väljer att delta i modersmålsundervisning eller inte.

  Studien har gjorts genom semi-strukturerade intervjuer som hållits med tio stycken elever, både med

  elever som läser modersmål i skolan och som inte gör det. Centrala teoretiska begrepp i uppsatsen är

  attityd och identitet. Resultatet visar på flera olika orsaker till varför man läser modersmål och till

  varför man valt bort det. Exempel på detta är att man vill fokusera på att lära sig svenska först och

  för någon finns det inte någon lärare tillgänglig. Resultatet visar också att man finner

  modersmålsundervisningen mer eller mindre viktig och att man inte alltid deltar för att man själv vill.

 • 247.
  Winkler, Katja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Modersmål – Hinder eller resurs: En kvalitativ studie om SVA – lärares nyttjande av elevernas modersmål2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim:

  The paper at hand has two aims. The first aim is the investigation of how teachers of Swedish as a second language (SVA) perceive and experience the use of students’ native language in SVA- class. The second aim is to study the strategies used for the inclusion of students’ native languages in the Swedish language classroom. For this purpose, three research questions are posed. The first question examines if teachers of SVA experience any advantages of including students’ native languages in their teaching. The second question takes a closer look at what challenges and/ or limitations may occur when students’ native languages are included in SVA-class and the third question investigates what strategies for the inclusion of native languages are used by both teachers and students of SVA.

  Design/methodology/approach:

  Empirical study made with the help of personal interviews of five SVA-teachers in high school respectively secondary high school. The answers given in the interview are analysed and qualitatively presented. The results found are discussed and compared with recent literature and research papers in the field of second language acquisition and Swedish as a second language (SVA).

  Findings:

  The results of the study show that teachers see considerable advantages of including students’ native languages in SVA-class and show a generally positive attitude towards the use of the former for educational purposes. Nevertheless, the balancing of the native language used in casual conversations in class or for educational purposes is seen as a challenge by the teachers taking part in this study. Furthermore, the author of this paper found that most of the teachers interviewed do not have any concrete strategies for utilizing the resource, which students’ native languages present, in a tangible way.

 • 248.
  Yousef, Angela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Lärarnas förhållningssätt till ungdomsspråk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den allmänna inställningen till ungdomsspråk är negativ eftersom det ofta innehåller mycket låneord, svordomar och utfyllnader som dessutom upprepas ofta i främst muntlig dialog. Lärare kan bemöta detta på olika sätt. Därför är det intressant att undersöka vilka förhållningssätt olika lärare har. Tidigare forskning har ofta fokus på ungdomsspråk och ungdomsspråkets funktion för just ungdomar. I denna undersökning ligger fokus på att undersöka lärarnas perspektiv på hur de uppfattar och förhåller sig till ungdomsspråk i klassrummet.

  Genom att använda både observationer och intervjuer och därefter jämföra dessa två metoder, synliggörs det hur lärare kan bemöta ungdomsspråk samt hur detta korrelerar med hur de själva tycker att de förhåller sig till ungdomsspråk.

  Genom denna kvalitativa undersökning framkom två olika förhållningssätt hos lärarna, där den ena var tillåtande, lekfullt och kreativt vilket bidrog till positivt bemötande. Det andra förhållningssättet var mer återhållsam. Här ansåg läraren att ungdomsspråk inte skulle förekomma i klassrummet och därmed att ungdomsspråk skulle "korrigeras" till en användning av ett mer akademiskt språk.

 • 249.
  Åkerberg, Anneli
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  ”Hur ska jag hälsa?”: En kvalitativ studie om integration i läroböcker för svenska som andraspråk2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att analysera tre läroböcker i svenska som andraspråk för att belysa hur den samhällspolitiska synen på integration framställs och hur det hänger ihop med skolans demokratiuppdrag. Genom att studera läroböcker i svenska som andraspråk, utifrån kvalitativ metod identifieras vilken typ av integration som framställs. Studien utgår från två kunskapstyper, i-kunskap och om-kunskap. I-kunskaper betonar kunskaper för att kunna leva i ett samhälle, och om-kunskaper betonar faktabaserade kunskaper. Utifrån denna kategorisering belyses sedan, vilka integrationstypiska teman som förekommer i läroböckerna. Med idéanalytisk metod och ett hermeneutiskt förhållningssätt identifieras tre integrationstypiska teman, s. arbete, skola och språkkompetens/socialisering. Resultatet visar att om-kunskaper dominerade och den integration som framställs i läroböckerna är mestadels kopplat till språkkompetens och socialisering. Detta hänger också ihop med skolans demokratiuppdrag som ämnar fostra goda samhällsmedlemmar, som ska både kunna aktivt delta och bidra till samhället.

 • 250.
  Åsberg, Felicia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Litterata, spelande ungdomar: Om digitala spels möjligheter att utveckla litteraciteter i andraspråksundervisningen i grundskolans senare år2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Statens medieråd spelar ungefär 92 % av alla barn mellan 9-16 år någon form av spel dagligen (Statens medieråd, 2013). Min ambition med denna uppsats är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka och diskutera spel och spelandets möjligheter att utveckla litteraciteter hos andraspråkselever i grundskolans senare år inom ämnet svenska som andraspråk. Detta uppnås bland annat med att närmare studera vilka skrifthändelser och skrifthandlingar som vissa forskare menar uppstår vid spelande, vad kursplanen i svenska som andraspråk och svenska skriver om litteracitet och läsförståelse samt vilka kunskaper och förmågor som är eftersträvansvärda i dagens undervisning.

  Begreppet litteracitet förstås genom New Literacy Studies sätt att se skrifthändelser och skrifthandlingar som en del i en social kontext och praktik där flera språkliga handlingar verkar samtidigt och påverkar varandra. Att se litteracitet som en social praktik tillsammans med ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär en teoretisk utgångspunkt där språk studeras utifrån just de sociala praktiker de verkar och uppkommer inom, ur detta grundas också uppsatsens teori. Delar av det analyserade materialet beskriver hur barn och ungas textvärldar inkluderar många olika domäner och plattformar, vilka ställer nya krav på både deras läsförmåga och kommunikationsförmåga. I skolan däremot, tar man ofta avstånd från flera av dessa domäner och intressen och det beror bland annat på traditionella undervisningsföreställningar men även en avsaknad av kunskap inom elevernas digitala intresseområden. En annan del av analysen visar hur spel och spelande skulle kunna rekonstruera vår förståelse av litteraciteter i relation till ungas textvärldar och spelkulturer eftersom spel ofta använder samma inlärningsprinciper som undervisningen gör. Genom att sätta sig in i hur spel är designade för att lära och utmana kan man också förstå deras dragningskraft och därmed också dess möjligheter att utveckla litteraciteter.

23456 201 - 250 of 252
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf