du.sePublications
Change search
Refine search result
45464748495051 2351 - 2400 of 2631
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2351.
  Tjernberg, Catharina
  et al.
  Karlstads universitet.
  Alatalo, Tarja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fokusskiften i skrivundervisningen2018Other (Other academic)
 • 2352.
  Tjärnberg, Matilda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Det digitala klassrummet: En systematisk litteraturstudie om de digitala verktygens effekter i SO-undervisningen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudies syfte är att se vad tidigare forskning säger om hur

  digitala verktyg används i SO-undervisningen. Litteraturstudien har också tittat på

  vilka möjligheter och utmaningar de digitala verktygen utgör i SO-undervisningen.

  Utifrån syftet utformades sökord som sedan användes i databaserna Libris och ERIC

  (Ebsco). Det har också gjorts manuella sökningar där vetenskapliga tidskrifter sökts

  igenom för att hitta relevant forskning. Resultatet visar att datorer, surfplattor och

  TV används för att skapa olika typer av presentationer och söka information. Dessa

  verktyg möjliggör lärande men kan också vara utmanande i den meningen att elever

  använder verktyget till annat än vad syftet var.

 • 2353.
  Tjärnberg, Matilda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digital so-undervisning i kontakt med samtiden: En kvalitativ studie om lärares uppfattning om förändrat arbetssätt och ämnesinnehåll i so-undervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med kunskap om vilka samband verksamma lärare urskiljer mellan digitala verktyg och SO-undervisningens arbetssätt och ämnesinnehåll i grundskolan, med fokus på låg och mellanstadiet. Studien är av kvalitativ karaktär där intervjuer genomförts med lärare för att samla in empiri för att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. Resultatet har analyserats utifrån en didaktisk referensram. Resultatet visar att ämnesinnehållet har blivit mer aktuellt och flexibelt och att källkritik får ta en större plats i undervisningen. Det mer flexibla ämnesinnehållet bidrar till vidgade diskussioner. Lärarna menar att även arbetssättet har förändrats och so-undervisningen kan bestå av digitala lärandespel och digitala presentationer.

 • 2354.
  Tollsten, Ellen
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Utomhuspedagogik inom matematikämnet.: En kvalitativ studie om lärares syn på utomhuspedagogik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att ta reda på lärares uppfattningar av utomhuspedagogik inom matematikämnet. En kvalitativ metod har valts där intervjuer kommer att användas.

 • 2355.
  Tollsten, Ellen
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Utomhuspedagogik inom matematikämnet: En kvalitativ studie om mellanstadielärares syn på utomhuspedagogik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra lärares uppfattningar av utomhuspedagogik inom matematikämnet. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har studien utgått från en kvalitativ metod, där insamlingen av data har skett via sex olika intervjuer med behöriga lärare i matematik. Det som framkom genom intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av fenomenografi. Genom denna analysmetod framkom ett resultat som bestod av olika kategorier som beskriver lärarnas uppfattningar av begreppet utomhuspedagogik samt hur lärare anser att matematikämnet påverkar undervisningen samt elevernas möjligheter att lära. Det som framgick i resultatet är att lärarna upplever att utomhuspedagogik är en viktig arbetsmetod som komplement till den traditionella undervisningen. Lärarna anser att ett tvärarbete mellan det konkreta och traditionella arbetssättet är att föredra då dessa skapar mening för varandra och leder till att elevernas förståelse för matematik ökar samt att elevernas inlärning utvecklas.

 • 2356.
  Torstensson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En rolig och meningsfull tambursituation: En fallstudie om kommunikativa strategier i samspel mellan pedagoger och barn i förskolan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa kunskap om vilka kommunikativa strategier pedagoger använder sig utav för att skapa en meningsfull tambursituation i förskolan. För att undersöka detta syfte har två frågeställningar använts. 1. Hur beskriver pedagogerna en meningsfull tambursituation i förskolan? 2. Vilka kommunikativa strategier används i samspel mellan pedagoger och barn vid på- och avklädning i förskolan?

  Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv med Vygotskijs teorier om kommunikation, språk som redskap och kommunikativa stöttor. Det empiriska materialet är av kvalitativ art och har samlats in genom observationer och fokusgruppintervjuer. Studiens resultat visar att pedagogerna försöker skapa meningsfulla tambursituationer, som innebär ett meningsskapande, genom att närma sig barnets perspektiv för att kunna dela uppmärksamhet och skapa samförstånd. För att få möjlighet till detta försöker de planera tambursituationerna och skapa hållbara rutiner, samt att undvika stress då det lätt smittar av sig på barnen. I samspel mellan pedagoger och barn vid på- och avklädning använder pedagogerna beröm, uppmuntran, bekräftelser och tillsägelser samt att de stödjer och utmanar barnen, vilket kan ses som kommunikativa strategier i tambursituationer.

 • 2357.
  Toth, Jeanette
  et al.
  Stockholm university.
  Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Agency and affordance in translanguaging for learning: Case studies from English-medium instruction in Swedish schools2017In: New perspectives on translanguaging and education / [ed] BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer and Åsa Wedin, Bristol: Multilingual Matters, 2017, p. 189-207Chapter in book (Refereed)
 • 2358.
  Trofast-Gunnarsson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Flippat Klassrum i matematik på högstadiet: Aktiva lärares upplevelser av undervisningsmodellen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur matematiklärare i årskurs 7-9 upplever undervisningsmodellenflippat klassrum. Studien utgår från två forskningsfrågor, vilka är hurmatematiklärare upplever att deras möjlighet till individualisering och formativ bedömningpåverkas av, samt hur de upplever att deras och eleverna motivation påverkas av,undervisningsmodellen flippat klassrum. Informationen är insamlad genom en webenkät.Resultatet visar att merparten av lärarna upplever det lättare att individualiseraundervisningen och att klassrumsklimatet blivit mer öppet för lärande vilket krävs för attformativ bedömning skall fungera. Lärarna använder tidsvinsten1 främst till att diskuteralösningar av uppgifter från läroboken, men även problemlösning utanför läroboken ärvanligt. Vad läraren gör med tidsvinsten som ett flippat klassrum medför är väsentligt förelevernas motivation och där lyfts det aktiva lärandet fram som en viktig del. En nackdelsom framkommit i studien är att man tappar den passiva inlärningen för oförbereddaelever. Har man ingen genomgång på lektionen riskerar elever som inte gjort läxan attuppleva svårigheter med att förstå sammanhanget vid arbetet på lektionen. Den främstaanledningen till att deltagande lärarna valt att flippa sin undervisning är individualisering.Detta arbeta har gett mig insikt i vikten av det aktiva lärandet, reflektionen som kan görainformationen till kunskap hos eleverna.

 • 2359.
  Tryggvason, Marja-Terttu
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Sandström, Margareta
  Uppsala Universitet, Sweden.
  Stier, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Mångfald i förskolan2012In: Kritiska händelser för lärande i förskolan / [ed] Anette Sandberg & Margareta Sandström, Lund: Studentlitteratur , 2012, 1, p. 39-58Chapter in book (Other academic)
 • 2360.
  Tunvall, Sofia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Young English learners and the incidental vocabulary learning approach: Teachers’ views on the approach and if/how it is practiced2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis teachers’ views on incidental vocabulary learning are examined as well as combinations of incidental learning and form-focused instruction (FFI; Spada, 1997). Five qualitative interviews were conducted with teachers currently teaching or with experience teaching English in lower elementary school in Sweden (preschool class through 3rd grade). The results of the study show that these teachers apply various instructional methods when teaching vocabulary to students, including creating settings that allow for incidental learning. Views on this approach when teaching vocabulary include the benefits of encouraging students, providing a context and increasing students’ understanding of how to use the lexical item. The results also show that in combination with incidental learning activities, these teachers complement vocabulary learning by using FFI. Reasons given for combining incidental learning settings with FFI include making students aware of what is being taught and enhancing understanding. The results in the thesis are compared to previous research regarding incidental learning and viewed in relation to theoretical perspectives on L2 and vocabulary learning including emphasis on input, output, interaction, form as well as involvement/engagement. Suggestions for further research include investigating incidental learning by applying another research method (observations) and studying incidental learning in relation to differentiated instruction. Another suggestion made is to research Swedish teachers’ decisions on what lexical items to teach primarily.

 • 2361.
  Tuvner, Monica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Musik som pedagogiskt verktyg för att motivera elever att lära sig spanska2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay focus on using music within the classroom as an educational tool to learn a new language. The main purpose is to investigate whether the pupils experience any motivational difference and if using music supports the learning process. The study has been completed with text analysis, polls and qualitative interviews and the result shows clearly that the students see music as a good instrument while learning Spanish. However, it is not used often due to time constraints.

 • 2362.
  Tyllström, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sjunga för att lära: Hur lärare anser att sång, musik, rim och ramsor kan bidra till ett lärande i engelskämnet för årskurs F-32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Engelskämnet bör ses som centralt i skolan då det har en del i elevernas kommande yrkesliv i och med den globalisering som sker i vår värld. Forskning pekar på att musik och sång kan bidra till en mer stimulerande och avslappnad miljö i de yngre skolåren. Detta examensarbetet syftar till att undersöka hur sång, musik, rim och ramsor kan användas i engelskundervisningen för elever i årskurs F-3. I undersökningen är lärares perspektiv i fokus, där deras åsikter om hur och varför de använder sång, musik, rim och ramsor i engelskundervisningen är centrala. Att undersöka detta kan ge insikt i hur sång, musik, rim och ramsor används då tidigare forskning påvisar att det inte nyttjas i den utsträckning som det finns möjlighet till. Undersökningen genomfördes med enkäter och intervjuer med olika lärare. Den insamlade datan analyserades sedan utifrån innehållsanalys och multivariat analys. I analysen tillämpades Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt Ashers teori,

  total physical response. Resultatet visade att förekomsten av innehållet var vanligt och lärarna i studien var positivt inställda till användningen av sång, musik, rim och ramsor. Lärarna i studien såg även ämnesinnehållet som ett bidrag till lärande samt att det var ett lustfyllt sätt för eleverna att lära sig engelska på. Trots att lärarna i huvudsak var positivt inställda till ämnesinnehållet så såg de även nackdelar då de menar att eleverna kan tappa fokus och lektionerna kan bli röriga. Ämnen för fortsatt forskning kan vara att belysa elevperspektivet samt att mer utförligt undersöka verkningsfulla metoder inom sång, musik, rim och ramsor.

 • 2363.
  Tyllström, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Sjunga för att lära: Hur lärare anser att sång, musik, rim och ramsor kan bidra till ett lärande i engelskämnet för årskurs F-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Engelskämnet bör ses som centralt i skolan då det har en del i elevernas kommande yrkesliv i och med den globalisering som sker i vår värld. Forskning pekar på att musik och sång kan bidra till en mer stimulerande och avslappnad miljö i de yngre skolåren. Detta examensarbetet syftar till att undersöka hur sång, musik, rim och ramsor kan användas i engelskundervisningen för elever i årskurs F-3. I undersökningen är lärares perspektiv i fokus, där deras åsikter om hur och varför de använder sång, musik, rim och ramsor i engelskundervisningen är centrala. Att undersöka detta kan ge insikt i hur sång, musik, rim och ramsor används då tidigare forskning påvisar att det inte nyttjas i den utsträckning som det finns möjlighet till. Undersökningen genomfördes med enkäter och intervjuer med olika lärare. Den insamlade datan analyserades sedan utifrån innehållsanalys och multivariat analys. I analysen tillämpades Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt Ashers teori,

  total physical response. Resultatet visade att förekomsten av innehållet var vanligt och lärarna i studien var positivt inställda till användningen av sång, musik, rim och ramsor. Lärarna i studien såg även ämnesinnehållet som ett bidrag till lärande samt att det var ett lustfyllt sätt för eleverna att lära sig engelska på. Trots att lärarna i huvudsak var positivt inställda till ämnesinnehållet så såg de även nackdelar då de menar att eleverna kan tappa fokus och lektionerna kan bli röriga. Ämnen för fortsatt forskning kan vara att belysa elevperspektivet samt att mer utförligt undersöka verkningsfulla metoder inom sång, musik, rim och ramsor.

 • 2364.
  Törnhult, Helen
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hållbar utveckling i skolan: Undersökning över vad lärare tar upp och vad/hur elever lär sig iområdet hållbar utveckling.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka vilka kunskaper några lärare hade om hållbar ut-veckling och hur de undervisade om detta. Jag ville dessutom ta reda på vad eleverna i årskur-serna ett till fem uppfattade att hållbar utveckling handlar om och var de ansåg sig fått kun-skaperna ifrån.Mina frågeställningar var, i vilka ämnen arbetar de olika pedagogerna med hållbar utveckling på skolan, vilka områden tar man upp i de olika ämnena och stadierna, anser pedagogerna att de har de kunskaper som krävs för att kunna arbeta med hållbar utveckling, vad eleverna kan i området och varifrån har de fått sina kunskaper.Metoderna jag använde var elevintervjuer, enkäter till lärarna och observationer jag gjorde i klassrumssituationer i min egen undervisning och de olika material och områden som jag såg och hörde att lärarna faktiskt arbetade med.Min studie visar att det bara var lärarna som arbetar med naturorienterande ämnen som ansåg att de undervisade i hållbar utveckling och nästan alla lärare likställde miljöundervisning med undervisning i naturorientering. Några ämnen integrerade undervisningen i flera av de ämnen de undervisade i men nästan ingen av det de tog upp hamnade utanför miljöområdet. Alla an-såg att de hade utbildning nog förutom en som inte fått någon undervisning i ämnet.Elevernas kunskaper höll sig mycket inom miljöområdet. Eftersom jag förutsatte att eleverna inte hade hört talas om begreppet hållbar utveckling hade jag gjort frågor som var mer styrda, eleverna kom därutav att ta upp frågor inom de politiska, sociala och ekonomiska områdena med.I alla stadier var de medvetna om att man inte ska skräpa ner och att det är viktigt med sopsor-tering. Enstaka elever pratade om avgaser och utsläpp, skövling och miljögifter. I de lägre åld-rarna var det mest engagerade föräldrar som fått dem intresserade (utom i ett par klasser där lärares engagemang hade satt positiva spår hos eleverna). I de högre åldrarna (årskurs fem och sex) använde sig eleverna av begrepp och kunskaper de lärt sig i skolans undervisning. Av dem fick jag mer teoretiska svar medan svaren i de yngre åldrarna var mer fria och fantasi-fulla. De drog egna slutsatser som inta alls var dumma, ”(Elev 1) - Miljön är jättebra för om inte djuren skulle finnas så skulle inte vi finnas. (Elev 2) - Och om inte miljön fanns då skulle inte vi kunna fira jul med en julgran.”

 • 2365.
  Törnqvist, Eleonore
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barn och historiemedvetande: Elever i årskurs 1 funderar över historia som skolämne2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har tagit utgångspunkt i hur elever i årskurs 1 formulerar sin syn på historia innan de mött historieundervisning i skolan. Detta för att se om denna syn går att förstå som ett uttryck för historiemedvetande. Data samlades in genom intervjuer vilka analyserades med hjälp av en fenomenografisk ansats för att sedan ytterligare analyseras utifrån teorier om både tidsmedvetande och historiemedvetande. Resultatet visar dels att de flesta eleverna förväxlar historia med sagor samt att fantasi anses vara en förutsättning för att skapa historia. Att historia finns som ett skolämne är ingen av eleverna medvetna om. Trots detta visar närmare hälften av eleverna spår av vad som kan kallas ett historiemedvetande och majoriteten kan uttrycka någon form av tidsmedvetande. Ofta med hjälp av sagans kronologi men likväl en kronologi vilket kan anses viktigt när det gäller just utvecklandet av ett historiemedvetande. Denna förväxling mellan sagor och historia talar för att redan i de yngre åldrarna utgå från ett metaperspektiv i undervisningen.

 • 2366.
  Törnqvist, Eleonore
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historiemedvetande i grundskolans lägre årskurser: Förmågan att koppla samman dåtid-nutid-framtid2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Historiemedvetande, i betydelsen förmåga att se hur dåtiden påverkat nutiden och hur de i sin tur påverkar framtiden, är ett område som behöver utvecklas mer enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av historieämnet. Varför denna förmåga är viktig och hur den kan utvecklas söker föreliggande allmänna litteraturstudie svar på. Relevanta verk har sökts via databasen Summon samt genom manuella sökningar via referenslistor. Det visade sig att forskning vad gäller historieundervisningen för grundskolans yngre elever är begränsad. Orsaken till detta beror delvis på de resultat som framkom. Tidigare forskning, vilken utgick från utvecklingspsykologin, menade att yngre barn/elever inte var förmögna till det abstrakta tänkandet som krävs för att göra kopplingar mellan tidsdimensionerna. Denna uppfattning delas inte av forskare med rötterna inom det sociokulturella perspektivet. Där framhålls att barn visserligen har bekymmer att förstå tidslinjen vilket förklaras med svårigheter i skiljandet av linjär och cyklisk tid, hanterandet av stora tal samt språkutvecklingen. Dessa hinder är dock fullt överkomliga om undervisningen hålls konkret med utgångspunkt i elevernas erfarenheter där möjligheter till inlevelse ges. Samtidigt behövs hos läraren en medvetenhet om att barn, på grund av språkutvecklingen, dels använder andra ord och dels använder orden på ett annat sätt när de ska förklara vilket ställer krav på begreppsundervisning.

 • 2367.
  Törnqvist, Sanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematiklärares muntliga återkoppling vid arbete med problemlösning: En studie om lärares muntliga återkoppling samt vilken effekt den förväntas ha på elevers lärande inom problemlösning i årskurs 32019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läraren fyller en viktig roll för att elever ska utveckla sina kunskaper inom problemlösningsom bland annat innefattar att tillhandahålla eleverna med återkoppling som syftar till att taelevernas lärande vidare. Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersökavilken muntlig återkoppling en matematiklärare ger till elever i årskurs 3 vid arbete medproblemlösning samt vilken effekt återkopplingen förväntas ha på elevernas lärande avproblemlösningsstrategier med utgångspunkt i teori om att återkopplingens fokus påverkardess effekt på lärande. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har enempirisk studie gjorts genom observationer i en årskurs 3 vid arbete med problemlösning.Materialet som insamlats har analyserats utifrån bland annat Björklund Boistrups (2010)avhandling som användes för att synliggöra vilken typ av återkoppling som förkommer imatematikundervisningen samt vilken effekt återkopplingen förväntas ha på elevernaslärande.

 • 2368.
  Törnqvist, Sanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Återkoppling i matematikundervisningen: En studie om hur lärare i årskurs 1-3 beskriver att arbete med återkoppling sker för att stimulera elevers utveckling av matematiska förmågor2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läraren fyller en viktig roll för att elever ska utveckla sina matematiska förmågor som bland annat innefattar att tillhandahålla eleverna med återkoppling som syftar till att ta elevernas lärande vidare. Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur lärare som undervisar i matematik i årskurs 1-3 beskriver att arbete med återkoppling sker vid bedömning för att bidra till att elever utvecklar sina matematiska förmågor. För att kunna uppnå studiens syfte och frågeställningar har tre fokusgruppintervjuer genomförts med lärare som undervisar matematik i årskurserna 1-3. Det insamlade materialet har analyserats utifrån ett fokus på olika sorters återkoppling som förkommer i matematikundervisningen samt olika fokus som dessa kan ha. Resultatet visar att olika sorters framåtriktad återkoppling, målinriktad återkoppling och återkoppling förekommer i matematikundervisningen för att på olika sätt bidra till elevers utveckling av de matematiska förmågorna. Vidare visar resultatet att återkopplingens fokus har betydelse för hur återkopplingen bidrar till att utveckla elevers matematiska förmågor. De slutsatser som har dragits utifrån studiens resultat är att återkoppling som ges på ett medvetet och effektivt sätt är av stor vikt för att bidra till elevers utveckling av matematiska förmågor.

 • 2369.
  Tøsse, Sigvart
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  Rationales for learning later in life2014In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 8, no 1, p. 46-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Äldres lärande är ett förhållandevis nytt delområde inom forsknings- och policyfältet om livslångt lärande. Syftet med artikeln är att beskriva och diskutera de centrala rationaliteter– förklaringar och bevekelsegrunder – som kan identifieras bakom denna utveckling och etablering av äldres lärande som ett eget område. Artikeln tar sin utgångspunkt i de demografiska förändringar som pekar mot att vi närmar oss ett samhälle där en tredjedel av befolkningen kommer att bestå av pensionärer och vilka konsekvenser detta kan få förd en teoretiska utvecklingen och forskningen om livslångt lärande. Äldres lärande har också fått ökad politisk uppmärksamhet och denna kan antas bli påverkad av de studier som visar att lärande har positiva effekter på en rad områden, inte minst för de äldres upplevelse av välmående. Artikeln tar upp flera sociala teorier och livsloppsperspektiv som har fått en mötesplats inom gerontologin och forskningsfältet vuxnas lärande. Begrepp som produktiv, aktiv, vällyckat och medvetet åldrande är centrala i dessa teorier och bildar utgångspunkt för de rationaliteter som kan härledas ur teorierna. Artikeln är en sammanställning av nordisk och internationell litteratur inom såväl gerontologi som vuxnas lärande.

 • 2370.
  Uhr, Anna-Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Bevara handstilen”: En ämnesdidaktisk studie om hur lärare arbetar med handstil i sin undervisning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker jag hur lärare arbetar med handstil. Syftet är att utforska på vilket sätt lärare säger att de arbetar i skolans tidigare år med undervisning i handstil, dels hur de värdesätter skrivande med handstil i det digitaliserade samhället som vi lever i.

  Undersökningen utgår ifrån sociokulturell teori och genom semistrukturerade intervjuer med sex lärare besvarar jag studiens forskningsfrågor. Den forskning som ligger till grund för studien säger att träning som leder till automatisering av handstil är en viktig förmåga som eleverna behöver lära sig för att kunna skriva texter med läslig handstil, vilket även framgår från Skolverkets läroplan, Lgr11.

  Resultatet visar att alla informanter har som mål att eleverna ska lära sig att skriva en läslig handstil, som det står i läroplanen. Finmotoriska övningar genomförs tidigt av alla lärare eftersom finmotoriken har stor betydelse för handstilen. Vid vilken tidpunkt lärarna påbörjar undervisningen i handstil varierar. Nästan alla informanter tror att handstilen kommer att minska eller helt försvinna och digitalt skrivande kommer att ta över.

 • 2371.
  Uhr, Anna-Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Handstil i grundskolans tidigare år: En ämnesdidaktisk studie om hur lärare arbetar med handstil i sin undervisning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker jag hur lärare i grundskolans tidigare år arbetar med handstil. Syftet är att undersöka på vilket sätt lärare arbetar med att elever lär sig handstil samt hur stor vikt de lägger vid handstil i undervisningen i det digitaliserade samhälle som vi lever i. Syftet är också att se om lärarna tycker det är viktigt med handstil. Undersökningen utgår ifrån sociokulturell teori och genom semistrukturerade intervjuer med minst sex lärare kommer jag att undersöka syftet. Den forskning som ligger till grund för studien säger att träning som leder till automatisering av handstil är en viktig förmåga som eleverna behöver lära sig för att kunna skriva texter med läslig handstil, vilket även framgår från Skolverkets läroplan.

 • 2372.
  Ung, Jessika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att undervisa i ett ständigt informationsflöde: En systematisk litteraturstudie om grundskollärares åsikter och kunskaper om informationssökning och källkritik på internet.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad tidigare forskning har kommit

  fram till gällande grundskollärares åsikter om internet som medium för

  informationssökning samt vilka kunskaper och förmågor grundskollärare behöver för

  att undervisa i informationssökning och källkritik på internet. Metoden som

  användes var en systematisk litteraturstudie vilket innebär att studiens resultat är en

  sammanställning av tidigare forskningsresultat inom området.

  Resultatet sammanställer den tidigare forskningen som visar att grundskollärare

  anser att internet som informationsmedium både kan möjliggöra och hindra elevernas

  utveckling av kunskaper och förmågor, att grundskollärare har olika åsikter om

  huruvida elever behöver undervisas i att söka och kritiskt granska information på

  internet eller inte, samt att det råder en oro bland lärarna gällande deras olika grad av

  kompetens inom området. Studien identifierade i den tidigare forskningen även några

  kunskaper och förmågor som grundskollärare behöver för att undervisa i

  informationssökning och källkritik på internet.

  En slutsats som dras är att grundskollärares varierande kompetens – och tro på sin

  egen kompetens – inom informationssökning och källkritik på internet, tillsammans

  med deras ambivalenta syn på möjligheter och hinder med internet som

  informationsmedium leder till stora skillnader i undervisningen i informationssökning

  och källkritik på internet, då den i värsta fall inte sker alls. Ytterligare en slutsats är att

  grundskollärares kompetens inom informationssökning och källkritik på internet

  behöver höjas och att en sådan kompetenshöjning bör innefatta kunskaper om

  källkritik, sökstrategier samt digital teknik.

 • 2373.
  Ung, Jessika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Källkritik på internet i lärarutbildningen: En enkätstudie om lärarstudenter på grundlärarprogrammet årskurs 4–6 med SO-inriktning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på vilka kompetenser lärarstudenter anser är

  viktiga för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena i årskurs 4–6,

  och i vilken utsträckning de anser att de hittills har fått möjlighet att utveckla dessa

  kompetenser under sin lärarutbildning. De kompetenser som belyses i studien

  utgår från TPACK-teorin, som beskrivs i denna uppsats och som består av tekniska

  kunskaper, ämneskunskaper samt pedagogiska kunskaper. Studien har en

  kvantitativ ansats med enkät som metod. Resultatet visar att majoriteten av de

  deltagande lärarstudenterna anser att kunskaper om digital teknik, ämneskunskaper

  samt pedagogiska kunskaper är viktiga för att kunna undervisa i källkritik på

  internet i SO-ämnena, i synnerhet kunskaper om media på internet samt om

  källkritiska metoder. Majoriteten av de deltagande lärarstudenterna upplever dock

  att de inte har fått möjlighet att utveckla dessa kunskaper hittills under

  lärarutbildningen, med undantag för ämneskunskaper inom SO samt en förståelse

  för syftet med att undervisa i källkritik på internet. Slutsatsen är att

  lärarutbildningen berör vikten av källkritik på internet i teorin men att det kan

  fokuseras mer på hur digital teknik och ämnesinnehåll praktiskt kan kombineras

  för att skapa god undervisning i källkritik på internet i SO-ämnena.

 • 2374.
  Upphagen, Ann-Sofie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tysta elever inom engelskundervisning: Lärares syn på språklig ängslan hos elever i grundskolans tidiga år.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språkinlärning är inte alltid problemfri för elever. Ett problem som kan uppstå är språklig ängslan som gör att språkinlärning förknippas med negativa känslor. Språklig ängslan kan påverka elever långt fram i livet och även påverka andra områden om de inte uppmärksammas i tid. Examensarbetet

  Tysta elever inom engelskundervisning syftar till att undersöka hur lärarna i studien resonerar kring begreppet språklig ängslan, elevers motivation till att prata engelska och hur lärarna tror att elever påverkas av lärarens inställning till ämnet. Undersökningen genomfördes med enkäter som publicerades på internet. Svaren på enkäterna kategoriserades och tolkades för att sedan kopplas till MacIntyres teori -willingness to communicate (WTC). Resultatet av undersökningen visade att även om inte alla lärare kände till begreppet språklig ängslan så hade nästan samtliga upplevt konsekvenserna av denna ängslan. Enligt lärarna är motivation och glädje viktiga komponenter i engelskundervisning och kan locka ängsliga elever till att prata engelska. Att elever påverkas av lärarens inställning till ämnet är något lärarna i studien är överens om. I de fall läraren har dåliga erfarenheter som påverkar inställningen negativt kan denna erfarenhet vändas till något positivt om läraren är medveten om sin inställning och använder den på ett genomtänkt sätt. Fortsatt forskning inom området kan vara att mer utförligt undersöka lärarens roll som motivationshöjare för språkligt ängsliga elever.

 • 2375.
  Uvesten, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Det är ju det som är nyanserat" : - En kvalitativ fallstudie om elevers uppfattningar om värdeorden i kunskapskraven i matematikämnet på gymnasiet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om värdeorden översiktliga, utförliga samt utförliga och nyanse-rade i kunskapskraven i kursen Matematik 3c och hur elever uppfattar dem. Jag har genomfört en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med sju elever som precis läst klart kursen och eleverna har försökt göra konkreta tolkningar av värdeord samt utifrån fyra elevlösningar på en nationell prov-uppgift tolka lösningarna i förhållande till värdeorden i kunskapskraven. In-tervjuerna genomfördes med elever som läste på Teknikprogrammet.

  Det har förekommit en del kritik mot att de nya kunskapskraven i Gy11 är alldeles för otyd-liga men ännu har det inte forskats mycket på det. Mina slutsatser är att eleverna kan konkre-tisera värdeord som förknippas med betyget E på ett bra sätt men att de har svårare med vär-deorden som är kopplade till de högre betygen. Jag drar också slutsatsen eleverna i ganska god utsträckning kan koppla skillnader i kvalité på givna lösningar till värdeorden i kunskaps-kraven.

 • 2376.
  Valarezo, Julio
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En studie av ordförråd i läromedlet Gracias för årskurs 7–9.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande arbete är en studie av läromedlet Gracias i spanska i grundskolans senare år. Med senare år menas årskurs 7–9. Uppsatsen är skriven och ämnad för min ämneslärarexamen i spanska – moderna språk. Det som jag har valt att studera är hur ordförrådet utvecklas i läromedlen från det att man börjar studera spanska i årskurs 7 tills att man får ett slutbetyg i årskurs 9 och ska vara redo för vidare utmaningar på efterföljande utbildning på gymnasiet.

  För att lära sig ett nytt språk så måste vi gå igenom en så kallad inlärningsprocess och olika strategier för att den nya kunskapen ska stanna kvar i minnet. Omfattningen av ord och ordförråd och dess betydelse är viktiga i inlärningsprocessen, därför följer en granskning av ordförråd och relevant forskning.

 • 2377.
  Vanja, Jennessen
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Children’s Literature and English Teaching – Swedish Teachers’ Methods and Attitudes2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates how primary school teachers of grades F-3 pupils in a number of sample schools in Sweden use children’s literature and other methods to enhance their teaching of English. The study explores the attitudes of these teachers’ to using English children’s literature as a teaching tool to promote language development in their pupils, focusing on vocabulary. An empirical questionnaire study was carried out including a total of twenty-three respondents from seven schools in a Stockholm suburb. The respondents are all working teachers with experience of teaching English to young learners, particularly in grades F-3. This study contributes with new knowledge about the often-recommended use of children’s literature as a method for teaching English to young learners, connecting international research with empirical data from the Swedish context. While the results suggest that the majority of the respondents are positive to using children’s literature in their teaching and regularly do so, many of them feel that it is somewhat difficult to find relevant materials to plan, implement and evaluate lessons within the allocated time-frame. Based on these results, further research about how to create more effective ways of using children’s literature as a method for English vocabulary teaching in Swedish schools is recommended.

 • 2378.
  Varpula Gustavsson, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Användandet av muntlig kommunikation i matematikundervisningen: Att synliggöra den matematiska förståelsen med hjälp av muntlig kommunikation och problemlösning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolämnet matematik och centralt innehåll problemlösning har en kvalitativ observation har genomförts i en årskurs fem. Syftet med studien har varit att utöka kunskaper om hur undervisningen kan synliggöra elevernas förståelse för matematiken i problemlösningsuppgifter med hjälp av muntlig kommunikation i mindre grupper. Datainsamlingen har skett genom ljudinspelning av elevsamtalen. Denna studie syftar identifiera en instrumentell eller relationell förståelse hos eleverna som synliggör vid en muntlig kommunikation. Detta har gjort genom att granska de argument som eleverna delger i sina samtal med varandra. Analysen har visat att elevernas förståelse synliggörs när undervisningen erbjuder de förutsättningar som krävs för att muntlig kommunikation ska vara givande.

 • 2379.
  Varpula Gustavsson, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Muntlig kommunikation i matematikundervisning: Bidrar den muntliga kommunikationen till meningsfulla matematikkunskaper?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den systematiska litteraturstudien genomfördes i syfte att undersöka om den muntliga kommunikationen kan användas i undervisningen för att utveckla elevernas matematiska kunskaper. En innehållsanalys har gjorts på forskningen för att svara till syftet med studien att ta reda på mer kring användandet av muntlig kommunikation som en del i undervisningen. Resultatet visar att elevernas kunskaper utvecklas mest när kunskapsinnehållet får stå i fokus i den muntliga kommunikationen. Eleverna behöver då vara en del i undervisningen och lektionens upplägg kan komma att behöva ändras allt efter elevernas lösningar och problem synliggörs. Detta behöver läraren kunna möta för att bygga vidare och utveckla elevernas kunskaper.

 • 2380.
  Vaziri, Kamran
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Problemlösningsstrategier: En jämförelsestudie mellan elevernas användning av strategier enskilt respektive i grupp på Introduktionsprogrammen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att ta reda på om det finns någon skillnad mellan vilka problemlösningsstrategier som elever på Introduktionsprogrammen använder sig av beroende på om de jobbar enskilt eller i grupp. Det teoretiska angreppssätt som detta arbete vilar på är ett socialkonstruktivistiskt synsätt. För att samla in data till den här studien användes observationsmetoden. Två grupper bestående av tre elever och tre enskilda elever deltog i undersökningen. Detta innebär att mina observationer utfördes vid fem olika tillfällen. Eleverna fick tre uppgifter att arbeta med.

  Resultaten visade att eleverna som arbetade i grupp i större utsträckning använde sig av olika strategier. De strategier som inte tillämpades av eleverna i enskilt arbete visade sig vara rita en figur, söka mönster och sätta upp en tabell. Eleverna använde sig mycket av strategin gissa och prova både i grupp och enskilt arbete.

  Grupparbete har stor betydelse i matematikundervisning. Det är viktig att matematikläraren jobbar med olika matematiska problem utifrån elevernas kunskaper för att främja elevernas förmågor att använda olika strategier för att utvecklas.

 • 2381.
  Vennström-Björk, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Anmälningsplikten: Pedagogers och andra skolverksamma yrkens förhållningssätt2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet handlar om hur pedagoger och andra skolverksamma yrken förhåller sig till och använder sig av anmälningsplikten. Utifrån tre fiktiva fall har informanterna resonerat högt med sig själva om hur de tolkar de fiktiva fallen och vad de tänker att de behöver göra enligt anmälningsplikten.

 • 2382.
  Verhoek, Simone
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Dyslexi och andraspråksinlärning: En kvantitativ orienterad pilotstudie av andraspråkslärares kunskaper kring dyslexi hos andraspråksinlärare2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en skola för alla är det viktigt att lärare har kunskaper om elevers behov och kan ge elever det stöd de behöver. Kunskaper i sitt ämne men även kunskaper om vilka problem som kan uppstå vid andraspråksinlärning är av betydelse. Vidare är det av vikt att ha specifika kunskaper om eventuella svårigheter såsom dyslexi. Ungefär 4–10 % av världsbefolkningen har observerad dyslexi (Castle, McLean & McArthur, 2010 s. 426), således kan även tänkas att 4–10% av eleverna i klassrummet har dyslexi. Syftet med detta examensarbete som är en pilotstudie är att undersöka vilka kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare som andraspråkslärare känner till. Hypotesen som testas lyder att andraspråkslärare känner till få kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare. Pilotstudien har en kvantitativ ansats och utfallet beräknas med hjälp av ett chi2-test. Resultaten visar överraskande att de undersökta andraspråkslärarna i denna pilotstudie känner till fler kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare än förväntat. Detta innebär att hypotesen kan förkastas. Slutsatsen är att majoriteten av andraspråkslärare i denna pilotstudie känner till specifika kännetecken på dyslexi hos andraspråksinlärare. Dock var antalet respondenter få vilket påverkar resultatet. Således är slutsatsen varken generaliserbar eller tillförlitlig. För att uppnå generaliserbara, slutgiltiga och tillförlitliga slutsatser är en studie med större mängd data nödvändig.

 • 2383.
  Verhoek, Simone
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Dyslexi och andraspråksinlärning: En systematisk litteraturstudie om dyslexi och andraspråksinlärning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige eftersträvar en skola för alla. En skola där alla får finnas oavsett kultur, bakgrund eller svårigheter. Att kunna läsa och skriva är viktigt i vårt samhälle, att inte kunna det eller att enbart svagt kunna det genererar problem med att fungera i samhället. Detta innebär att vi som är verksamma inom skolan ska stödja, utbilda och uppfostra eleverna till goda medborgare som klarar av att arbeta och bidra till framtidens samhälle. Det finns elever med särskilda behov som behöver extra stödinsatser. Det kan handla om elever med ett annat modersmål än svenska som har specifika läs – och skrivsvårigheter. Syftet med detta examensarbete blir således att ta reda på vad forskning säger om dyslexins roll i andraspråksinlärning samt vad forskning säger om lärarens felbedömningar av dyslexi hos andraspråkselever. Resultaten visar att forskningen inte verkar vara entydig i hur dyslexi yttrar sig i ett andraspråk samt att lärare antingen över - eller underidentifierar andraspråkselever med dyslexi eftersom lärarna inte besitter kunskaper om hur andraspråk och dyslexi förhåller sig.

 • 2384.
  Vestergaard, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Genusmedveten teknikundervisning i årskurs F-9: En kvalitativ studie om lärares kompetensutveckling i teknik och genus samt inkluderingsarbete i teknikämnet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur genusmedvetenhet kan utvecklas och appliceras på teknikundervisning i grundskolan och förskoleklassen. Vad lyfter verksamma lärare som betydelsefullt för att utveckla sin teknikundervisning och genusmedvetenhet? Hur utformar lärare teknikundervisning för att inkludera alla elever oavsett kön? Studiens metod utgörs av kvalitativa intervjuer med sex stycken lärare från förskoleklassen och grundskolan i spridda delar av Sverige. Resultatet visar att lärarna utformar inkluderande teknikundervisning genom att visa förebilder i teknik för eleverna samt anpassa teknikinnehåll för att göra teknikundervisningen tillgänglig för alla elever. Dessutom redovisas två motsatta tillvägagångssätt för att skapa inkludering i teknikundervisningen, där lärarna individanpassar eller kompenserar för könsskillnader. Det beskrivs emellertid vara komplext att applicera genusmedvetenhet på teknikundervisningen och att som lärare veta att man gör rätt. Att generalisera för att upptäcka könsmönster får inte leda till att traditionella könsmönster upprätthålls. Lärarna önskar därför kompetensutveckling i genus och teknik där deras förvärvade teoretiska kunskaper kan appliceras på en undervisningspraktik. De värdesätter därtill ledningens stöd och positiva attityd samt kollegialt lärande. Genom avsatt tid för klassrumsobservationer eller diskussioner med kollegor kan lärare få stöd att utveckla sin genusmedvetenhet och således få större förtrogenhet för att tillämpa den i teknikundervisningen.

 • 2385.
  Vestergaard, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Inkluderande undervisning i grundskolansteknikämne: En systematisk litteraturstudie om flickors och pojkarsintresse för teknik2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån forskning undersöka grundskolansteknikämne i relation till elevers intressen, samt hur lärare kan utformainkluderande teknikundervisning ur ett jämställdhetsperspektiv. Teknikämnet harrelativt nyligen fått en egen kursplan i svenska grundskolan vilket kan innebäraluckor i forskning om teknikundervisningen. Genusteori är också mycket omstrittoch kan behöva utforskas för att redas ut, förstås, anammas och utvecklas. Dennastudies design utgörs av en systematisk litteraturstudie med dokumenteradsökprocess, kritisk kvalitetsgranskning samt innehållsanalys av valda källor. Dessakällor utgörs av avhandlingar och artiklar som genomgått peer-review. Forskningvisar att unga elever generellt känner ett stort intresse och i olika hög gradförtroende för sin förmåga i teknik. Det flickor är mer intresserade för är sådantinnehåll som har humanistisk, social och interpersonell karaktär och även sådantsom rör miljö, design och dekoration för hemmet. Pojkar i sin tur intresserar sigmer för vapen, maskiner, fordon, byggande och konstruktion samt av användandeinom teknik. Pojkar upplever generellt sett större intresse, entusiasm ochförtroende för sin förmåga i teknikämnet. Forskning har visat att könsinkluderadundervisning för att öka flickors intresse främjas av bland annatgenusmedvetenhet, uppmuntran och elevcentrerad undervisning vilket ställer kravpå lärare och skolledning.

 • 2386.
  Vestling, Tina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskola och vårdnadshavare som samarbetspartner: Preschool and guardians as partners2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en inblick i hur vårdnadshavare uppger att samarbetet med pedagogerna på en svensk förskola fungerar. Syftet preciseras av följande fyra frågeställningar: På vilket sätt sker den huvudsakliga kontakten mellan hem och förskola? Är vårdnadshavarna delaktiga i den dagliga verksamheten på förskolan? På vilket/vilka sätt? Vilken erfarenhet har vårdnadshavarna av förskolans utvecklingssamtal? Känner vårdnadshavarna att de är överens med förskollärarna i frågor som gäller barnuppfostran och fostran?Denna studie har både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. För att kunna besvara studiens syfte samt frågeställningar användes enkäter. Metoden användes för att kunna nå ut till många vårdnadshavare på samma förskola på ett effektivt sätt.Utifrån bakgrunden kan man bland annat se vilket stort ansvar vårdnadshavare har för barnens utbildning. I teorigenomgången framgår det att det är betydelsefullt för verksamheten att vårdnadshavare och pedagoger bland annat har en bra och öppen kontakt med varandra.I resultatet framkom det att vårdnadshavarna anser att samarbetet mellan dem och pedagogerna fungerar ganska bra. De har en personlig kontakt med varandra i främsta hand. Majoriteten föräldrar deltar sällan i verksamheten och är ganska lite samt lite insatta i förskolans läroplan. Vårdnadshavarna känner sig delaktiga genom att de blir delgivna information från pedagogerna och deras åsikter gällande den dagliga verksamheten blir respekterade. De flesta vårdnadshavarna har goda erfarenheter av utvecklingssamtal. De flesta föräldrarna känner sig även delaktiga och anser att utvecklingssamtal i förskolan är viktiga. Alla vårdnadshavare anser att pedagogerna är kompetenta nog att fostra barn och de flesta anser att pedagogerna ska fostra barnen i förskolan. Vårdnadshavarna känner också att de är överens med pedagogerna i frågor som rör barnuppfostran trots att detta inte är något ämne som man samtalar mycket om.

 • 2387.
  Vestman, Jonna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Elevers stöd i läs- och skrivsvårigheter En kvalitativ studie om lärares arbete med att anpassa undervisningen till elever med läs- och skrivsvårigheter.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2388.
  Viberg, Olga
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro universitet.
  Design and use of mobile technology in distance language education: Matching learning practices with technologies-in-practice2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the adaptation of formal education to people’s technology- use patterns, theirtechnology-in-practice, where the ubiquitous use of mobile technologies is central. The research question is: How can language learning practices occuring in informal learning environments be effectively integrated with formal education through the use of mobile technology? The study investigates the technical, pedagogical, social and cultural challenges involved in a design science approach.

  The thesis consists of four studies. The first study systematises MALL (mobile-assisted language learning) research. The second investigates Swedish and Chinese students’ attitudes towards the use of mobile technology in education. The third examines students’ use of technology in an online language course, with a specific focus on their learning practices in informal learning contexts and their understanding of how this use guides their learning. Based on the findings, a specifically designed MALL application was built and used in two courses. Study four analyses the app use in terms of students’ perceived level of self-regulation and structuration.

  The studies show that technology itself plays a very important role in reshaping peoples’ attitudes and that new learning methods are coconstructed in a sociotechnical system. Technology’s influence on student practices is equally strong across borders. Students’ established technologies-in-practice guide the ways they approach learning. Hence, designing effective online distance education involves three interrelated elements: technology, information, and social arrangements. This thesis contributes to mobile learning research by offering empirically and theoretically grounded insights that shift the focus from technology design to design of information systems.

 • 2389.
  Viberg, Olga
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Utvärdering av genomförda projekt inom Nästa Generations Lärande-programmet2016Report (Other academic)
 • 2390.
  Viberg, Olga
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Grönlund, Åke
  Örebro University.
  Integrating mLearning Language Application into University Course Content2013In: Proceedings of the 12th World Conference on Mobile and Contextual Learning, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The idea that education can be considered as design science was brought up in the 1990s in order to bring the educational research from an experimental classroom into practice (Laurillard, 2012), at the time when the computers were introduced in educational settings. After that a number of theories focusing eLearning have arisen. Technologies are constantly changing, and new more pervasive mobile technologies increasingly influence individuals’ everyday lives. Among other things this influences humans’ social learning practices, and becomes an even more challenging task for educators. Design is critical to the successful development of any interactive learning environment (Mor & Winters, 2007). Mobile technology, as most other IT, is not primarily an educational phenomenon. It is a social phenomenon that happens in different parts of the world and in different ways. As emerging mobile technologies afford many advantages, such as flexibility and user-friendliness, researchers are exploring how to use them to support language learning (Huang et al., 2012). This paper presents a prototype for a cross-platform mobile language learning application developed for an online language course at Dalarna University in Sweden. The prototype is developed in order to support beginner second and foreign language learners in their vocabulary, listening and grammar learning. Considering mLearning to be a product of sociotechnical construction, the study applies a Design Science approach.

 • 2391.
  Viberg, Olga
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Messina Dahlberg, Giulia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  MOOCs’ structure and knowledge management2013In: ICCE 2013 Conference Proceedings C3, 2013Conference paper (Refereed)
 • 2392.
  Viberg, Olga
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Messina Dahlberg, Giulia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Who Gains the Leading Position in Online Interaction?2011In: NGL 2012, Next Generation Learning Conference: Conference Proceedings, Falun: Högskolan Dalarna , 2011, p. 113-137Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, the focus is on the analysis of student-teacher interaction occurring in online synchronous virtual settings in higher education. The preliminary findings of the study draw upon empirical material that consists of 20 online sessions (both students-only and teacher-led, with approximately 40 hours of interaction material), that are parts of the “Italian for beginners” and “Russian for beginners” online language courses at university level and informal interviews with the participants.Our interests here relate to accounting for how students and teachers of the two online language courses interact inside a multimodal and multilingual online synchronous environment. The study deals with issues of how technology mediated multimodal communication affects power shift between teacher – student and student – student interaction. In particular the paper illustrates how videoconferencing reflects on power shifts between the participants and in what ways these shifts become significant for the learning process in these settings. Being inside the virtual classroom and only engaging in technology mediated communication to interact in a learning community means that the students and teachers need to adjust to the new media and artifacts available. The study takes a sociocultural theoretical approach to tracing the ways technology enhances or hinders communication in a community of practice where different literacy practices occur at the same time (Gee & Hayes, 2011).Preliminary findings show that the teachers as well as the students position themselves both as facilitators for other participants of the use of different modes as text chat, whiteboard, audio and video, and also as more peripheral participants who need to be guided in the communication afforded in the online environment. The active users of these different modes seem to obtain the keys to get access to the environment and the participation inside the group in contrast to the students who do not use all the available modes in the virtual settings, thus influencing the power shifts in the group during the same session.

 • 2393.
  Viklund, Caroline
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Storbacka Granqvist, Alice
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Jag finns här": Ett arbete om några pedagogers erfarenheter kring trygga relationer med äldre barn i förskolan.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka kunskapen om några pedagogers erfarenheter av att bibehålla och utveckla trygga relationer med de äldre barnen i deras utevistelse. Metoden som användes var en kvalitativ intervju med enskilda pedagoger. För att analysera och bearbeta materialet utgick vi från den relationella pedagogiken som handlar om relationens betydelse för individens utveckling.

  Pedagogerna uttryckte möjligheter med att använda dialoger som ett verktyg för att värna om trygga relationer mellan pedagog och barn. De uttryckte även att det fanns svårigheter med att arbeta med relationer till barnen i stora barngrupper, samt att den försvårades av den fysiska miljöns utformning i utevistelsen. Pedagogerna såg även utevistelsen som en möjlighet till att utveckla trygga relationer mellan pedagog och barn, då pedagogerna upplevde att det gavs möjlighet till att exempelvis utforska närmiljön och avvika från de vardagliga aktiviteterna. Pedagogerna beskrev erfarenheter där de upplevde barnets integritet som en svårighet och genom detta lämnade över ansvaret på barnet att söka upp pedagog för fysisk närhet i utevistelsen. Det gjordes för att visa respekt för barnet och på så vis bygga upp en trygg relation.

 • 2394.
  Vingstedt, Peter
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Motivation inom svensk damhockey: Vad motiverar svenska damishockeyspelare att utöva sin idrott?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this study is to examine what kind of motivation which justifies the Swedish

  women's ice hockey players to practice their sport.

  Method

  A total of 44 female ice hockey players (n = 44) from the country's all NIU-certified ice

  hockey upper secondary schools. This study used a quantitative approach in the form of a

  questionnaire survey to gauge the motivation of the athletes. The questionnaire that was used

  was the Sport Motivation Scale (SMS) which were translated into Swedish.

  Results

  The result (M) indicates that 79,54% (n = 35) of the population, is mainly motivated by

  instrinsic motivational factors (im). 6.81% (n = 3) indicated that extrinsic motivational factors

  (em) is the main reason for physical exercise. And 13,63% of the respondents answered that

  they are experiencing themselves amotivated (am).

  25% (n = 8) was justified in the highest degree of IM to experience stimulation. 40,625% (n =

  13) were motivated mainly by IM to accomplish. 6.25% (n = 2) were in the highest degree of

  IM to know. 3,125% (n = 1) were motivated in the highest degree of EM identified regulation.

  18.75% (n = 6) were in the highest degree of EM-introjected regulation. 6.25% (n = 2) were

  experiencing themselves as amotivated.

  Conclusions

  The conditions for a women's ice hockey player differs significantly compared to male

  hockey players. Despite these unequal conditions so justified the majority of the population

  are motivated primarily by instrinsic motivation. The most frequent type of motivation among

  the participants to participate in sport is intstrinsic motivation to accomplish, followed by

  instrinsic motivation to experience stimulation, extrinsic motivation introjicerad regulation,

  and instrinsic motivation to know.

 • 2395.
  Vinter, Mirja
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Jans, Martina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskollärare. Hur läser ni för barnen?: En intervjustudie med fem förskollärare om hur de upplever sig själva som högläsare2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om högläsning genom att diskutera hur fem förskollärare uppfattar sin roll som högläsare och hur de upplever att deras agerande påverkar barnens upplevelse av boken och lässtunden. De tre frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen är: hur resonerar förskolläraren över sitt eget agerande vid högläsningsaktiviteter, hur beskriver förskolläraren syftet med högläsning på förskolan och hur sker urvalet av böcker till en högläsningssituation på förskolan? Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där fem intervjuer med förskollärare utförts för att få en förståelse för hur dessa förskollärare tänker, uppfattar och upplever sin roll som högläsare. Utifrån det sociokulturella perspektivet har materialet analyserats och sammanställts till ett resultat. Vid analys har begreppen den proximala utvecklingzonen, Scaffolding samt Mediering använts. Resultatet visar att förskollärarna uttrycker liknande tankar och åsikter om hur de agerar vid högläsningssituationer. Bland annat framhävs betydelsen av inlevelse och engagemang i läsningen för att intressera barnen för boken. De är även eniga om att högläsningens syfte i första hand är att utveckla barnens språk. Resultatet visar även att förskollärarnas styrkor och svagheter som högläsare varierar vilket visar att det finns en mångfald av högläsare på förskolorna. Alla fem förskollärarna menar att urvalet av böcker sker utifrån såväl barnens som förskollärarnas önskemål.

  Studiens slutsats visar att det krävs en medvetenhet från förskolläraren när det kommer till högläsningssituationer. Det är viktigt att reflektera över sitt eget agerande och hur det kan påverka andra. Huvudsyftet med högläsning är att stimulera barnens språkliga förmåga men kan även ha andra syften beroende på situation, tid på dagen eller om det är en spontan eller planerad aktivitet.

 • 2396.
  Vinterek, Monika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att reflektera över texter om lekresponsiv undervisning med hjälp av ett lekminne2019In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 7, no 1, p. 98-102Article in journal (Other academic)
 • 2397.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Different kinds of teaching resources – Different kinds of learning?: Teachers’ ends and means2010In: Opening the mind or drawing boundaries?: history texts in Nordic schools, V&R unipress , 2010, p. 123-140Chapter in book (Other academic)
 • 2398.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Elevers textläsning: Undersökning men hjälp av enkäter2008In: Se skolan: Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet , 2008, p. 13-25Chapter in book (Other academic)
 • 2399.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  Fakta och fiktion i historieundervisningen2000In: Tidskrift för Lärarutbildning och Forskning, (Journal of Research in Teacher Education), Vol. 7, p. 11-25Article in journal (Refereed)
 • 2400.
  Vinterek, Monika
  Umeå universitet.
  How to live democracy in the classroom2010In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 1, p. 367-380Article in journal (Refereed)
45464748495051 2351 - 2400 of 2631
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf