du.sePublications
Change search
Refine search result
474849505152 2451 - 2500 of 2562
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2451.
  Welin, Carin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historieundervisning – för vem?: En intervjustudie om historielärares uppfattningar om historieundervisning i skolans mellanår2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att bidra med kunskap om hur historielärare på mellanstadiet beskriver sin undervisning utifrån de didaktiska perspektiven med fokus på

  vem. Frågan är relevant med tanke på att innehållet i aktuell läroplan och förekommande läromedel inte tar hänsyn till de mångkulturella elevgrupper som representeras på många svenska grundskolor i dagens samhälle. Tidigare forskning tyder på att läroplanens ambitioner kan uppfattas motsägelsefulla. All undervisning ska nämligen anpassas efter varje elevs individuella förkunskaper, bakgrunder och behov. Samtidigt har det centrala innehållet i historieämnet ett starkt svenskt och nordiskt perspektiv, trots att många elever i dagens skolor har sina bakgrunder och kulturella tillhörigheter i en icke svensk tradition.

  Resultatet visar att lärare vid planering och genomförande inte tar hänsyn till elevernas etniska bakgrunder. I vem-perspektivet belyses de inlärningssvårigheter eleverna har och de anpassningar som behövs för att möta dessa. Den slutsats som kan dras av detta är att det finns ett behov av att lyfta frågan om syftet med historieundervisning och belysa vikten av ett väl utvecklat historiemedvetande. För att på detta sätt stärka elevernas identitetsskapande processer vilket gynnar deras framtida utveckling till individer som känner delaktighet i, gemenskap med och ansvar för det samhälle de förväntas vara verksamma i.

 • 2452.
  Welin, Carin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historieundervisningens betydelse för elevers identitetsskapande processer: En litteraturstudie om eventuella samband mellan skolämnet historia och elevers identitetsskapande2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människors arbete med att skapa och forma sina identiteter är processer som pågår med olika intensitet under hela livet. Enligt de styrdokument som gäller idag, och även i tidigare läroplaner, anses historieundervisning ha betydelse för elevers utveckling av kunskaper som hjälper dem att förstå sin egen identitet och sin roll i den samhälleliga kontexten. Ett väl utvecklat historiemedvetande skrivs också fram i kursplanen som ett syfte med historieundervisningen.Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att undersöka vad forskning säger om vilken betydelse undervisning i skolämnet historia har för identitetsskapande processer hos elever i årskurs 4–6 i relation till den undervisning de får ta del av i svensk skola. För att besvara studiens frågeställning söktes efter relevanta källor i tre olika databaser; Google Scholar, Summon och SwePub.Resultatet visar att det finns flera samspelande aspekter som ligger till grund för att historieundervisningen ska bli gynnsam för elevernas identitetsskapande. Bland annat tillskrivs ett väl utvecklat historiemedvetande vara viktigt samt utvecklande av narrativ förmåga, detta stämmer väl överens med innehållet i läroplanen.Slutsatsen för denna litteraturstudie är att forskning visar att de identitetsskapande processerna hos elever i årskurs 4 – 6 påverkas av vilket perspektiv undervisande lärare anlägger på undervisningen. Hur väl förtrogen läraren är med begreppet historiemedvetande och hur hen tar sig an det är således avgörande för elevernas identitetsskapande processer genom historieundervisning. Detta resultat gäller för elever i grundskolans alla stadier.

 • 2453.
  Wengelin, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Skapandet av könsroller utifrån kränkningar i skolan: En kvalitativ undersökning om tjejer och killars kränkningsbeteenden2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka kränkningar hos tjejer och killar på gymnasieskolan utifrån kuratorer berättelser. Studien undersökte hur könsrollerna, feminiteter och maskuliniteter, visade sig utifrån kränkningar inom och mellan könen. Fem kuratorer från fyra olika gymnasieskolor intervjuades genom kvalitativ intervju. En intervjuguide användes för att undersöka hur tjejer och killar kränkte varandra inom och mellan könen. Studien pekade på att det fanns både likheter och skillnader mellan könen. Killar kränkte mer synligt genom verbala kränkningar, både mellan varandra inom kompisgruppen men även till övriga killar och tjejer. Genom de verbala kränkningarna syntes killarna strävan att tillhöra den hegemoniska maskuliniteten. Tjejer kränkte främst genom dolda kränkningar och använde denna kränkningsform för att placera andra tjejer i en underordnad feminitet. Tjejerna använde även verbala kränkningar vilket var en likhet med killarnas kränkningsbeteenden.

 • 2454.
  Wengse, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att möjliggöra tänkande om tänkande: En analys av hur tre läroböcker i filosofi för gymnasieskolan låter elever möta en traditionell filosofisk huvudgren utifrån ett filosofididaktiskt perspektiv på framställningarnas didaktiska design2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån en metaanalys av tre läroböcker i filosofi för gymnasieskolan klargöra vilka möjligheter de ger för elever att släppas in i det filosofiska tänkandet. I fokus är läroböckernas kapitel om metafysik, en av filosofins traditionella huvudgrenar. Metaanalysen görs genom att studera kapitlens didaktiska design utifrån ett filosofididaktiskt perspektiv. Framställningarna som analyseras är Sjöstedt & Sundén (1952), Sundström (1968), och Persson & Öhman (2013). Att studera didaktisk design innebär i korthet att undersöka vilka meningserbjudanden som ges genom läroböckers form och innehåll, och vilka didaktiska och pedagogiska praktiker som det antyder (Selander 2011). Det filosofididaktiska perspektiv som anläggs hämtas från Neuman och Strandberg (2012). Det går ut på att förmedlingar av filosofins tradition, undervisning om filosofi, bör inbegripa möjligheten att arbeta med och förhålla sig till filosofiska frågors meningssammanhang, undervisning i filosofi. Därigenom kan elever släppas in i filosofin; få förståelse för filosofiskt arbete genom tiderna och utveckla sitt eget filosofiska tänkande. Analysen visar att de äldre läroböckerna, till skillnad från den samtida, har en didaktisk design som låter filosofiska problem och idéer förstås sina meningssammanhang, vilket ur det filosofididaktiska perspektivet möjliggör att undervisning om filosofi också blir undervisning i filosofi - och att elever kan släppas in filosofin.

 • 2455.
  Wernersson, Joakim
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Arbetet med nyanlända elever i en stadsdel i Göteborg: En kvalitativ fallstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien beskriver arbetet med nyanlända elever i en stadsdel i Göteborg. Intervjuer

  har gjorts med en lärare som är ansvarig för introduktionsgruppen, en rektor som ansvarig för

  verksamheten samt en lärare som undervisar på en av de mottagande skolorna. I tolkningsramen

  redogörs för såväl styrdokument som relevant forskning inom området som i diskussionen

  ställs mot vad som kommit fram i intervjuerna. För en lättare överblick är studien indelad i

  organisation, mottagande och kartläggning, förberedelseklass och introduktion samt övergång

  till reguljär klass. I tolkningsramen nämns begreppet förberedelseklass som i den undersökta

  stadsdelen kallas introduktionsgrupp. Studien visar bland annat att stadsdelen är i behov av

  kompetensutveckling när det gäller olika arbets- och förhållningssätt i undervisningen av nyanlända

  elever. Detta gäller alla led i organisationen för att lyckas med en högre måluppfyllelse.

  Elevhälsa behöver knytas starkare till introduktionsgruppen för att kunna göra en bredare

  bedömning av elevernas förutsättningar att lyckas i den svenska skolan. Som det ser ut

  idag finns inte någon från elevhälsan knuten till introduktionsgruppen som är de nyanländas

  första kontakt med verksamheten när de har skrivits in på skolan. Stadsdelen behöver vidare

  en verksamhetsbeskrivning med tydliga rutiner för olika delar av organisationen som arbetar

  med nyanlända elever samt en välfungerande styrgrupp som prioriterar verksamheten. Samma

  styrgrupp behöver dessutom se över hur skolorna i stadsdelen på ett mer effektivt sätt kan få

  till ett välfungerande samarbete mellan modersmålslärare, studiehandledare och pedagoger i

  verksamheten. Studien visar också att skolan bör se över sina rutiner när det gäller kommunikationen

  mellan skolan och vårdnadshavarna för att viktig information kommer hemmet till

  del. Ett IT-system som kräver bank-id samt närvarohantering som kräver dator är försvårande

  omständigheter för nyanlända familjer.

 • 2456.
  Wessung, Madeleine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Engelska varje dag: En studie om daglig exponering av engelska i årskurs F-32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att studera F-3-lärares inställning till och möjlighet att ge

  elever daglig exponering av engelska.

  Studien gjordes med halvstrukturerade intervjuer samt

  tourist guide technique som

  datainsamlingsmetoder. Tre F-3-lärare med engelska som ett av sina undervisningsämnen från

  en kommun i Mellansverige deltog i studien.

  Resultatet visade att lärarna åstadkommer daglig exponering av engelska i olika former och i

  olika omfattning genom undervisning, morgonrutiner och genom dess synlighet i skolmiljön.

  Informanterna har generellt en positiv inställning till daglig exponering av engelska och ser

  det som en möjlighet för ytterligare utveckling hos eleverna i engelskämnet. Samtidigt ses

  hinder med att införliva en daglig exponering. Tidsbrist, elevernas begränsade kunskaper samt

  risken att exkludera elever med svårigheter i ämnet ses som försvårande omständigheter.

  Engelskämnets status undersöktes utifrån en önskan om förståelse kring förutsättningar för en

  daglig exponering av engelska. Här visar resultatet en varierad bild, även om de flesta

  undersökta faktorer tyder på en lägre status hos engelskämnet (än exempelvis matematik och

  svenska). Exponering av engelskämnet i skolmiljön görs, med några undantag, främst i

  klassrummen på de besökta skolorna.

  Förslag på vidare forskning handlar om ämnesintegrering med inkludering av engelska.

 • 2457.
  Westerberg, Stephanie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskollärares uppfattningar av etiska aspekter i samband med pedagogisk dokumentation2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att få en fördjupad förståelse av förskollärares uppfattningar av etiska aspekter i samband med pedagogisk dokumentation. Frågeställningarna handlar om hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation, vilka olika uppfattningar har förskollärare av estiska aspekter i samband med dokumentation samt hur förskollärare uppfattar olika etiska aspekters inverkan på pedagogisk dokumentation. I studien har intervjuer och kompletterande observationer använts som metod. Med hjälp av intervjuerna och fenomenografin som forskningsansats och analysmodell har variationer av förskollärarnas uppfattningar beskrivits och kategoriserats. Tidigare forskning har visat att det finns olika tolkningar av pedagogisk dokumentation samt att etiken i samband med dokumentationsarbetet ofta relaterar till ett maktperspektiv och hur barn synliggörs i dokumentationerna. Barns synliggörande tillsammans med ett maktperspektiv diskuteras i en fördjupad analys av resultatet. Resultatet belyser att de uppfattningar förskollärarna har av etiska aspekter i samband med pedagogisk dokumentation handlar om barns deltagande, etik som möjliggörande, etiska dilemman och samverkan med föräldrarna. Förskollärarnas uppfattningar är att barn ska kunna påverka innehållet i dokumentationerna så att de känner stolthet över sig själva. En annan uppfattning är att etiska aspekter både kan innebära dilemman och möjligheter. Dilemman handlar bland annat om vem som har makt att påverka vad eller vilka barn som synliggörs i dokumentationerna. Möjligheterna uppfattas vara att etiska frågor leder till konstruktiva diskussioner i arbetslagen som gör att pedagogerna blir mer medvetna om sina handlingar i samband med pedagogisk dokumentation

 • 2458.
  Westerlind, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Andraspråkselever och matematik: En empirisk undersökning om hur lärare anser att de arbetar för att utveckla det matematiska språket hos andraspråkselever2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ordförrådet i det matematiska språket kan skilja sig åt från det vardagliga språket. De matematiska orden rymma och axel är exempel på matematiska ord som har olika betydelse jämfört med ordens betydelse i det vardagliga språket. Antalet andraspråkselever ökar i den svenska skolan och forskning har visat att andraspråkselever generellt sett får lägre resultat i matematik än elever födda i Sverige. Alltfler lärare behöver därför kunna undervisa på ett sådant sätt att andraspråkselever får möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket. Syftet med denna studie är att undersöka om det sätt som lärare beskriver att de arbetar på för att andraspråkselever ska få möjlighet att bygga upp ordförrådet i det matematiska språket har stöd i forskningslitteratur. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ metod bestående av skriftliga e-postintervjuer. Sex stycken lärare som alla undervisar andraspråkselever i matematik deltog. Studiens resultat visade att delar av de sätt som de medverkande lärarna beskriver sig arbeta på har stöd i den utvalda forskningslitteraturen. De beskriver sina olika arbetssätt som fokuserade på matematiska samtal och där andraspråkseleven får använda sitt förstaspråk som en tillgång vid utvecklandet av ordförråd i det matematiska språket. Lärarna beskriver också ett arbetssätt där de använder en undervisning med konkret material för att stödja andraspråkselevers utveckling av matematiskt ordförråd. Studien avslutas med att diskutera hur rön från forskning överensstämmer med hur lärare beskriver sig arbeta för att ge andraspråkselever möjlighet att utveckla sitt ordförråd i det matematiska språket.

 • 2459.
  Westerlind, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematik och andraspråk: En litteraturstudie om hur lärare kan genomföra undervisning för att utveckla andraspråkselevers matematiska språk2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete redovisar en systematisk litteraturstudie där en undersökning om

  undervisning och andraspråkselevers matematiska språk har genomförts. Syftet med studien var

  att undersöka hur undervisning kan genomföras för att gynna andraspråkselevers utveckling av

  ordförrådet i det matematiska språket. Matematik är ett ämne där språk spelar stor roll och

  undervisningen bör genomföras med tanke på språkutveckling. Det matematiska språket är

  svårare än det vardagliga språket och kulturen kan ha betydelse för hur matematikuppgifter

  tolkas. Ett brett matematiskt ordförråd underlättar för att utveckla det matematiska språket.

  Ämnet är relevant eftersom PISA-undersökningen 2012 har visat att andraspråkselever presterar

  lägre i matematik än vad elever födda i Sverige gör. Analysen av det valda materialet har visat att

  när undervisningen genomförs utifrån det sociokulturella perspektivet där språk och

  kommunikation är centrala delar kan andraspråkselever ges möjlighet att utveckla det

  matematiska språket. Lärande ses som en social process i detta perspektiv och andraspråkselever

  kan gynnas av att få lära tillsammans med andra. Undervisningen kan med fördel genomföras

  med konkreta material som bilder och olika föremål som leksaker. Läraren bör ha höga

  förväntningar på andraspråkselever för att ge dem möjlighet att utvecklas inom matematikämnet.

 • 2460.
  Westholm, Christian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En allmän historia – didaktiska val i det mångkulturella klassrummet: En kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur historielärare hanterar det interkulturella uppdraget i dagens pluralistiska samhälle2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället är starkt präglat av en mångkulturalism. Denna mångkultur återspeglas vidare i skolan, som gör att många klassrum idag har en bred variation av språk, nationaliteter och medvetanden. Läroplanen i historia lägger sitt fokus på Nordens och Europas historia, vilket i sin tur inte alltid återspeglar det mångkulturella klassrummets variation av historiemedvetanden. Med detta i åtanke strävar denna undersökning efter att få fördjupade kunskaper om hur historielärare arbetar i mångkulturella klassrum. Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med fyra historielärare, med fokus på att undersöka hur lärarna valde att lägga upp undervisningen i förhållande till klassrummets erfarenheter och identiteter. Resultaten pekar på att lärarna ser en stor potential i det mångkulturella klassrummet, men att de också upplever att de arbetar utifrån andra förutsättningar och efterfrågar därför stöd i arbetsprocessen. Det mångkulturella klassrummet skulle kunna erbjuda stora undervisningsmöjligheter, där lärare ges möjlighet att individualisera undervisningen och undervisa med en bredare repertoar, men för att nå dess fulla potential krävs det att dagens lärare får de hjälpmedel de behöver för att bättre kunna hantera det interkulturella uppdraget.

 • 2461.
  Westlund, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”... kan vi få lyssna på den där skivan?”: En studie om pedagogers förhållningssätt till musik och rörelse i en förskola2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra på vilka sätt och med vilka syften musik och rörelse i

  förskolans verksamhet används utifrån barns förutsättningar. Syftet är även att synliggöra hur

  verksamma pedagoger ser på och utformar den pedagogiska miljön för detta ändamål. I

  förlängningen syftar denna studie till att väcka tankar om förnyelse vad gäller förskolans arbete

  med musik och rörelse.

  Studien baseras på kvalitativa intervjuer och observationer. Intervjuerna innebär att

  informanternas subjektiva upplevelser fokuseras. Studiens deltagare är barnskötare, förskollärare

  och lärare för tidigare år, förskoleklass och fritidshem på samma förskola, men på olika

  avdelningar med olika åldersindelningar. Observationer av den fysiska, pedagogiska miljön såväl

  inomhus som utomhus, utgår från aspekter så som rum och ytor samt material och dess

  tillgänglighet för barnen. Tillsammans bildar miljöobservationer och pedagogernas åsikter och

  reflektioner en helhetsbild där samband utifrån studiens frågeställningar kan sökas.

  Denna studie har den sociokulturella teorin som utgångspunkt vilket innebär att lärandet är

  situerat och sker i olika kontexter. Inom denna teori anser man att lärandet kan ses som medierat

  vilket innebär att människan inte står i en helt otolkad värld utan sammanhang. Resultatet

  diskuteras utifrån tesen att människor lär i samspel med varandra med stöd av artefakter, vilket

  pekar på betydelsen av utformningen av den pedagogiska miljön samt vilken roll pedagogen har

  gentemot denna och barnen i förskolan.

  Resultatet visar att barngruppens intresse för musik och rörelse påverkar pedagogernas val av

  sådana aktiviteter och utformningen av den pedagogiska miljön. Observationerna påvisar bl.a. en

  otillgänglighet av framförallt musikmaterial vilket kan bero på pedagogernas förhållningssätt.

  Pedagogerna hyser en vilja och önskan att arbeta mer med musik samt ”modernisera” dessa

  aktiviteter, men resultatet pekar samtidigt på att okunskap hos pedagogerna kan begränsa

  utvecklingen. Slutligen visar studien att reflektion kan vara relevant för pedagogerna när det

  gäller att utveckla musik och rörelse i förskolan.

 • 2462.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Aktivitetsteori som vägledning och metod2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 73-77Chapter in book (Other academic)
 • 2463.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Att skapa motivation för lärande i teori och praktik2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 65-72Chapter in book (Other academic)
 • 2464.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Exemplet - Att utveckla komptens om ledarskap2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 79-86Chapter in book (Other academic)
 • 2465.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Exemplet - Forskning i specialpedagogik2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 87-94Chapter in book (Other academic)
 • 2466.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Exemplet - Specialpedagogiskt ledarskap i förskola och skola2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 95-112Chapter in book (Other academic)
 • 2467.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Lärares ledarskap med datorer i undervisningen!: En aktionsstudie i tre klassrum i grundskolan (1-9) och ett i gymnasieskolan2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The article describes a municipal school development and research project. The study uses interviews with teachers, conversations with students and classroom observations to examine how four primary/secondary/upper secondary schools deal with implementing computers in daily work. The study uses activity theory. Results are presented by compairing the four groups.  

 • 2468.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Professionsuppdraget pedagogiskt ledarskap2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola och skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 17-24Chapter in book (Other academic)
 • 2469.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här boken utgår de tre författarna från olika teoretiska och praktiska exempel på utövande av pedagogiskt ledarskap. Värdet av och exemplen på utövandet av det goda pedagogiska ledarskapet bildar en utforskande, slingrande men hållbar väg genom boken. Teoretiska resonemang varvas med vardagsnära exempel. Läsarens blick får följa en horisontell linje genom skolsystemet. Författarna resonerar, analyserar och teoretiserar olika situationer och upplevelser utifrån att själva ha utövat pedagogiskt ledarskap. Målande beskriver de hur de utmanats att hantera funktionsolikheter i olika utbildningsuppdrag. I möten med barn, föräldrar i förskola, förskoleklass och grundskola och i mötet med vuxna studerande på högskola/universitet, i mötet med rektorer/skolchefer eller som pedagogisk handledare för doktorander. Resonemang om vad ledarskap innebär och hur det tar sig uttryck fördjupas. Forskarna beskriver ett anpassat och flexibelt ledarskap där många olika pedagogiska situationer och sammanhang belyses med stöd av bland annat Samspelsmodellen, Den utvidgade praxistriangeln, Aktivitets- och Kordateori, och med stöd av nationell och internationell forskning.

  Glädje av boken kan olika yrkesprofessioner ha. Den riktar sig till alla som leder lärande i undervisning och som vågar ställa frågor och fundera över sitt eget pedagogiska ledarskap i ett närhets- och distansperspektiv. Boken visar hur teori och praktik kan föras samman i analys och reflektion över att utöva och utveckla ledarskap i heterogena grupper.

 • 2470.
  Wetso, Gun-Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Specialpedagogiskt ledarskap för rektorer och förskolechefer2015In: Specialpedagogiskt ledarskap - för yrkesprofessionella i förskola - skola / [ed] Wetso, Gun-Marie, Solentro , 2015, p. 147-160Chapter in book (Other academic)
 • 2471.
  Wetterskog, Tobias
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur skolan påverkar elevers intresse för studier: En kvalitativ fallstudie ur elevperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka vad inom en skolas verksamhet som upplevs som bra, respektive dåligt för gymnasieelevers intresse att studera. Med utgångspunkt i huvudfrågorna läraren, ämnet, kursupplägget och miljön har elever i en skola i Mellansverige intervjuats semistrukturerat i fokusgrupper. Undersökningen har förutom att generera kunskap även blivit en grund som är menad att användas i samband med förbättringsarbete på den skola där undersökningen genomfördes. Resultatet pekar på förbättringsområden inom samtliga fyra huvudfrågor, med varierande komplexitet vilket skapar både stora och små utmaningar för skolans huvudman.

 • 2472.
  Widarsson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läsmotivation hos elever med lässvårigheter: På vilket sätt bör elever med lässvårigheter motiveras jämfört med övriga elever?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att besitta förmågan att kunna läsa är något som blir allt viktigare i dagens samhälle då vi hela tiden möts av text i olika sammanhang. Dock visar internationella undersökningar, såsom PIRLS, en negativ trend när det handlar om svenska elevers läsförmåga. Vi får en allt sämre förmåga att tolka texter och läsmotivationen verkar även den sjunka. Forskare talar om vikten av att eleverna ska känna en genuin motivation inför skolarbetet för att på bästa sätt kunna tillägna sig kunskapen vilket blir problematiskt för de elever som upplever läsning som något svårt och tungt.

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att lyfta fram olika forskares teorier angående motivationens betydelse när det handlar om läsning hos framför allt elever med lässvårigheter. Resultatet av föreliggande litteraturstudie visar att läraren, materialet och arbetssättet kan påverka en elevs motivation. Studien lyfter även fram olika arbetsmetoder som visat sig gynnsamma för elevers läsmotivation. Den slutsats man kan dra är att varje elev är unik och motiveras av olika saker. Med andra ord är en individanpassning av undervisningen ett måste för att varje elev ska få chansen att känna en äkta motivation gentemot skolarbetet.

 • 2473.
  Widarsson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lästräning och läsmotivation: Hur kan intensivlästräning påverka elevers läsutveckling och läsmotivation?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har syftat till att undersöka möjliga effekter som intensivlästräning kan ge fem elever som ännu inte knäckt läskoden. Dessa elever har fått delta i ett läsprojekt som inneburit intensivlästräning 30 minuter om dagen i fyra veckor. Undervisningen har baserats på en kombination av ordförståelse, fonologisk lästräning och förståelseinriktade metoder. Stort fokus har även legat på att motivera och höja elevernas självförtroende. En kontrollgrupp har använts och skillnader i kunskapsutveckling och läsmotivation har kunnat påvisas mellan de båda grupperna efter studiens avslut. Resultatet av studien visar att elevernas kunskapsnivå, som väntat, har ökat under de fyra veckorna de deltagit i projektet. Det visar samtidigt att deras inställning gentemot läsning som aktivitet har förändrats. Efter avslutat projekt har samtliga en mer positiv attityd mot läsning jämfört med tidigare.

  Studien bidrar till en ökad förståelse av det nära sambandet mellan kunskap och motivation. Det blir tydligt hur viktigt det är att som lärare ha kunskap om detta samband för att på bästa sätt skapa en balans mellan undervisning som utmanar och undervisning som bekräftar. Med en ökad läsförmåga kommer ofta en ökad läsmotivation och de båda kompletterar varandra.

 • 2474.
  Wigge, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärarens roll i undervisning av problemlösning för årskurs 4-62019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbete är att undersöka och belysa lärarens roll i undervisning av matematisk problemlösning för grundskolans årskurs 4-6. Då lärarens roll är viktig vid problemlösningsundervisning och rapporter har visat att lärare jobbar utifrån läromedel (Skolinspektionen ,2009). På så sätt får eleverna möjlighet att inte träna alla sina förmågor. Syftet konkretiseras av frågeställningen:Vilken roll har läraren under de olika faserna vid undervisning av problemlösning inom matematik? Vilken roll i de olika faserna förväntar läraren sig ha vid undervisning av problemlösning inom matematik?I bakgrunden så lyfts först upp vad Skolverket skriver i läroplanen och kommentarmaterialet för matematik om att alla elever ska utveckla en tilltro till matematik samt har rätt att lösa och producera egna problemlösningsuppgifter. Avslutningsvis kommer hur forskning har sett på problemlösning genom att först titta på process när man löser problem till mer forskning om problemlösning i skolan och på senare tid hur lärarens roll ser ut i klassrummet och vilka åsikter det finns om problemlösning i undervisningen. Lärarens roll i klassrummet skiftar många gånger under ett undervisningstillfälle från att vara den som introducerar problemet till att leda diskussionen kring elevers lösningar.Teorin kommer fungera som en lins för resultatet och är Eva Taflins fyra faser om problemlösningsundervisning: introduktionsfas, idéfas med lösningsutkast, lösningsfas och slutligen redovisningsfas. Taflin faser bygger på tidigare forskning av Pólya, Schoenfeld och Lester vilket också presenteras under teoridelen.Avslutningsvis så presenteras det metodval som har gjorts. Metoden som valdes var kvalitativ och omfattar både observationer och interjuver. Det följer en beskrivning av datainsamlingsmetoderna och vilket urval som har gjorts samt vilka etiska aspekter som har tänkts på. Slutligen följer hur teorin kommer att användas för att analysera den data som kommer insamlas.

 • 2475.
  Wijk, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att utveckla elevers läsförståelse genom tyst läsning: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De internationella undersökningarna PISA och PIRLS visar att elevers läsförmåga och läsförståelse försämrats. Dock visar PISA 2015 på ett trendbrott vad gäller svenska elevers läsförståelse, svenska elever presterar bättre än senaste undersökningen från 2012 och ligger nu på ungefär samma nivå som år 2009. Läsning är en förutsättning för att klara av skolan och att leva i samhället, det är ett mycket omdiskuterat ämne i skolvärlden och därför känns just läsning intressant att studera. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur tyst läsning kan användas för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3. Syftet konkretiseras genom två frågeställningar, vilka är: Vilka förmågor använder eleverna vid tyst läsning? samt Hur kan läraren organisera undervisningen för att tyst läsning ska leda till ökad läsförståelse? Den metod som använts för att besvara syfte och frågeställningar i studien är en systematisk litteraturstudie, där svensk forskning mellan år 2000- 2016 inom området har sökts fram, granskats, analyserats och sedan sammanställts till ett resultat. Resultatet i studien visar att läsning är komplext och de förmågor elever använder vid tyst läsning är fonologisk medvetenhet, avkodning och läsförståelse. Även ett stort ordförråd, lära sig kopplingen mellan fonem och grafem, läsflyt och att få tillgång till läsförståelsestrategier är viktiga för den tysta läsningen. Dessutom har läraren en viktig roll i elevernas läsutveckling, läraren måste stötta eleverna via stödstrukturer, såsom läsförståelsestrategier som eleverna kan tillgå i den tysta läsningen för att utveckla läsförståelse. Samtal är en annan viktig del i läsundervisningen, dock visar resultatet att detta är mindre förekommande i den tysta läsningen i jämförelse med till exempel högläsning.

 • 2476.
  Wijk, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tyst läsning och läsförståelse: Intervjustudie med sex lärare i årskurserna 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resultaten från de internationella undersökningarna PISA 2012 och PIRLS 2011 har visat att svenska elevers läsförståelse och läsförmåga har försämrats. PISA 2015 visade dock på ett trendbrott vad gäller svenska elevers läsförståelse, de presterar bättre än vad de gjorde i undersökningen år 2012. Läsning är en förutsättning för att klara av skolan och att leva i samhället och det är en central del i läroplanen. Läsning är dessutom ett omdiskuterat ämne i skolvärlden och forskning visar att läsförståelsestrategier utvecklar elevernas läsförståelse. Detta gör läsning till ett intressant ämne att studera. Denna studies syfte var att finna sambanden mellan tyst läsning och utveckling av elevers läsförståelse i årskurs 1–3. Detta syfte konkretiserades med följande frågeställningar: Hur motiverar lärarna sitt arbete med tyst läsning? Hur resonerar lärarna kring sitt arbete med läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförståelse? Jag genomförde en intervjustudie med sex lärare i årskurserna 1–3. Vid analysen av insamlat material användes det sociokulturella perspektivet som stöd. Studiens resultat visade att lärarna ger eleverna många tillfällen till tyst läsning och de arbetar med läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. Resultatet visade också att lärarna framhåller vikten av samtal vid läsning.

 • 2477.
  Wijnbladh, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språklig medvetenhet och skriftspråksförberedande undervisning i förskoleklass: Fem förskoleklasslärares undervisning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ge en nulägesbeskrivning och öka förståelsen för undervisningen i förskoleklass vad gäller innehållet i undervisningen som syftar till att utveckla elevers språkliga medvetenhet och skriftspråksförberedande förmågor. Det är av särskilt intresse i en tid när förskoleklassen är föremål för ökad politisk styrning.

  Studiens teoretiska inramning är det sociokulturella perspektivet med teoretiska begrepp såsom språklig medvetenhet, skriftspråksutveckling, undervisning och didaktisk teori. Materialet består framför allt av intervjuer med lärare och observationer av undervisningen och har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Kartläggningsmaterialet i språklig medvetenhet

  Hitta språket har också lagts som ett raster vid analysen.

  Av resultatet framgår att undervisningen utgår från läroplanen, och att läromedel, särskilt Bornholmsmodellen utgör dominerade inslag i undervisningen. Studiens bidrag förutom ovanstående är att bidra till den ackumulerade forskningen vad gäller undervisningen i allmänhet och i synnerhet hur undervisningen kan beskrivas i slutet av förskoleklassåret.

 • 2478.
  Wik, Jenny
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Ett normbrytande beteende En studie om hur lärare förhåller sig till elever som ställer sig utanför den rådande normen.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2479.
  Wik, Tina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Construction.
  Sustainability and research integrated in engineering courses at Dalarna University, Sweden2015Student paper otherStudent thesis
 • 2480.
  Wikander, Annie-Britt
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Naturvetenskap i förskolan – Fokus på arbetssättoch på kommunikationen mellan pedagog och barn: En observations- och intervjustudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur pedagoger arbetar mednaturvetenskap i förskolan. Särskilt fokus finns på pedagogers arbetssätt ochkommunikationen med barn om naturvetenskap samt pedagogens resonemang omplanering, genomförande och utvärdering av aktiviteter.Som metod för att undersöka detta användes ostrukturerade observationer, vilkaspelades in på en diktafon. En intervju genomfördes också med den ansvarigepedagogen för aktiviteterna som ingick i observationerna, vilken även den spelades inpå en diktafon.Resultatet av studien visar på ett sätt att arbeta med naturvetenskap inom förskolanoch det är processinriktat arbetssätt. Ett sådant arbetssätt ger pedagogerna möjlighetatt följa en utvecklingsprocess hos barnen genom till exempel ett temaarbete.Resultatet visar även på vilka begrepp som kan användas i kommunikationen medbarnen och vilken typ av frågor man bör ställa till barnen. Pedagogen använder helstde naturvetenskapliga begreppen eller korrekta begreppen som pedagogen i studienkallar dem. Barnen använde sig mest av de vardagliga begreppen, men härmadepedagogen när hen använde de naturvetenskapliga begreppen. Exempel på begreppsom barnen upprepade var ”avslöja” och ”grundsmaker”. Öppna frågor använderpedagogen helst i samtalen med barnen som till exempel ”hur-frågor”. Pedagogen istudien berättar i intervjun hur hen tänker kring naturvetenskap och det är att intetänka för abstrakt och krångla till det. Pedagogens resonemang kring planering,genomförande, utvärdering, begrepp och frågor visas i resultatdelen av intervjun medpedagogen. Idén till aktiviteterna fick pedagogen från en kommentar från ett avbarnen på förskolan och planerade utifrån den. I sin utvärdering av aktiviteterna såtycker pedagogen att det blev i det stora hela som hen planerat och en avanledningarna är att barnen pratar om grundsmakerna med varandra.

 • 2481.
  Wiklund, Andreas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Variabelbegreppet i funktionssamband: En kvantitativ studie av gymnasieelevers förmågor enligt 3UV-modellen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppsbildning är en av de viktigaste faktorerna som påverkar lärandet av algebra och särskilt viktigt är förståelsen för hur bokstavssymbolen används. Syftet med denna studie är att kartlägga en grupp gymnasieelevers uppfattning av symbolen i algebraiska funktionssamband. Studiens teoretiska utgångspunkt är den så kallade 3UV-modellen utvecklad av Maria Trigueros och Sonia Ursini som med hjälp av ett antal konkret definierade förmågor kan kartlägga studerandes förståelse för bokstavssymbolen. De av elevernas förmågor som relaterar till symbolen i funktionssamband har i denna studie undersökts med hjälp av ett frågeformulär. Resultatet visar att 3UV-modellens förmågor var relativt jämnt fördelade på gruppnivå i det här fallet, även om eleverna hade klart svårast att hitta variationsintervall för den ena variabeln om det var känt för den andra.

 • 2482.
  Wiklund, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematikundervisning utifrån ett lärarperspektiv: En undersökning av lärares uppfattningar om god undervisning i matematik.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka lärares uppfattningar om god matematikundervisning samt hur lärares uppfattningar och undervisningspraktiker förhåller sig till den traditionella bilden av matematikundervisning. Kvalitativa intervjuer med fem matematiklärare har genomförts, för att undersöka deras uppfattningar om vad som utgör god matematikundervisning, huruvida deras undervisning är reforminriktad eller traditionell, och vilka hinder eller stöd de upplever för att bedriva den matematikundervisning de önskar. Lärarna i urvalet uttrycker, i varierande utsträckning, en uppfattning om att reforminriktad matematikundervisning är önskvärd, men det är endast tre av fem som också bedriver en reforminriktad undervisning. Gemensamt för de med en reforminriktad undervisningspraktik är bl.a. att de har skapat praktiska förutsättningar för att lyckas väl med att påverka sina elevers uppfattningar om matematik i önskad riktning och därför varit framgångsrika i att förhandla om de sociala och sociomatematiska normerna i klassrummet.

 • 2483.
  Wiklund, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barns mätning i förskolan: En observationsstudie om barns mätaktiviteter i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur barn utvecklar sin mätförmåga i förskolans inomhusmiljö. Matematik ska i förskolan ske i meningsfulla och lustfyllda sammanhang grundade på barns intressen (Skolverket, 2016). Genom deltagande observationer undersökte denna studie de möjligheter som förskolans miljö erbjuder och som pedagoger skapar för barns utveckling inom mätning. Empirin som uppkom genom observationerna analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet och två av dess begrepp, proximala utvecklingszonen samt redskap. Studiens resultat visar att barn använder förskolans material för att mäta. Detta gör de både i enskild lek och i samspel med andra. Även pedagogerna tar hjälp av miljön och dess redskap för att konkretisera mätning. Barn använder det verbala språket för att tala om mätning med andra, och de använder sig av både korrekta och inkorrekta matematiska begrepp. Studiens resultat har lett till slutsatser som tyder på att förskolans fysiska material är av stor vikt för barns utveckling inom mätning. Barn mäter på olika vis under större delen av dagen och använder mätning till att lösa matematiska problem, och de mäter både i enskild lek och tillsammans med andra.

 • 2484.
  Wikström, Debra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Authentic Texts in English Language Teaching: An empirical study on the use of and attitudes towards authentic texts in the Swedish EFL upper elementary classroom2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  International assessments indicate that Swedish students achieve high results in

  reading, writing and understanding English. However, this does not mean that the

  students display oral proficiency, despite an emphasis on functional and

  communicative language skills in the current English Syllabus. While a previous

  literature study by this researcher has shown that authentic texts are a way to

  increase these skills, most of the results shown are from an international

  viewpoint. Thus an empirical study was conducted within Sweden with the aim to

  examine the use of authentic texts in the Swedish EFL upper elementary

  classroom. Twelve teachers have answered a questionnaire on how they use

  authentic texts in their language teaching, as well as their opinions about these as a

  teaching tool. Additionally, 37 students have answered a questionnaire on their

  attitudes about authentic texts. Results indicate that all of the teachers surveyed see

  authentic texts as an effective way to increase students’ communicative

  competence and English language skills; however, only a few use them with any

  frequency in language teaching. Furthermore, this seems to affect the students’

  attitudes, since many say that they read authentic texts in their free time, but prefer

  to learn English out of a textbook at school. These findings are based on a small

  area of Sweden. Therefore, further research is needed to learn if these opinions

  hold true for the entire country or vary dependent upon region or other factors not

  taken into consideration in this study.

 • 2485.
  Wikström, Debra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Learning by Reading: A literature study on the use of authentic texts in the EFL upper elementary classroom2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The English language is widely used throughout the world and has become a core subject in many countries, especially for students in the upper elementary classroom. While textbooks have been the preferred EFL teaching method for a long time, this belief has seemingly changed within the last few years. Therefore, this study looks at what prior research says about the use of authentic texts in the EFL upper elementary classroom with an aim to answer research questions on how teachers can work with authentic texts, what the potential benefits of using authentic texts are and what teachers and students say about the use of authentic texts in the EFL classroom. While this thesis is written from a Swedish perspective, it is recognized that many countries teach EFL. Therefore, international results have also been taken into consideration and seven previous research studies have been analyzed in order to gain a better understanding of the use of authentic texts in the EFL classroom. Results indicate that the use of authentic texts is beneficial in teaching EFL. However, many teachers are still reluctant to use these, mainly because of time constraints and the belief that such texts are too difficult for their students. Since these findings are mainly focused on areas outside of Sweden, additional research is needed before conclusions can be drawn on the use of authentic texts in the Swedish upper elementary EFL classroom.

 • 2486.
  Willmer, Åsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Utmärkelser i skolan: En kvalitativ fallstudie av en grupp högstadieelevers upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats redovisas en kvalitativ intervjustudie rörande elevers syn på utmärkelser i skolan. Studien är gjord på en skola där elever som av personalen anses ha gjort något värt att uppmärksamma, belönas med diplom under årskursvisa samlingar i skolans aula. 13 elever i årskurs 9 har intervjuats om sin syn på dessa diplom. Syftet med arbetet är att undersöka om diplomen har en motiverande effekt, och att belysa eventuella negativa konsekvenser av dem. Motsägelsefulla uttalanden gör det svårt att utifrån intervjuerna dra slutsatser kring diplomens motiverande effekt. En faktor som talar mot att diplomen fungerar motiverande är elevernas osäkerhet kring vad man ska göra för att få ett diplom. Vidare framgår det att eleverna upp-skattar diplomutdelningarna, men att personalen på skolan behöver vara medvetna om att di-plomen även skapar en arena för känslor av misslyckande. Vidare ifrågasätts lärarnas förmåga att göra rättvisande nomineringar till diplom som rör elevers uppförande, särskilt i förhållande till varandra, eftersom lärarna enligt eleverna inte har tillräcklig insyn i detta.

 • 2487.
  Willén Lundgren, Berit
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Reneland-Forsman, Linda
  Värderelationell reflektion med stöd av digital spegling2017In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 11, no 1, p. 34-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study presents a development project within pre-school teacher training at Linnaeus University with the purpose to enhance student activity, goal fulfilment and the use of digital media. Empirical data is from an assessment where students were filmed in two steps, the second time by themselves, reflecting on a previously filmed presentation. Student previous knowledge is used as a capacity for self-reflection elaborating meta-cognitive awareness for a future teaching practice. The study uses a relational approach which takes into account both cognitive and emotional aspects of learning. Analyses show an enhanced meta-cognitive awareness of future pedagogical practice manifested at three levels. Students’ strategies vary between being able to act upon established knowledge in a pedagogical practice to being able to stretch into and vision a future practice and discuss consequences for relations and the impact of democratic values in practice. Digital reflections as a didactical tool were by students themselves regarded as supportive for qualitative variations of reflections related to a future professional practice although further precision in task description and framing is probably necessary for a majority to develop an elaborated awareness.

 • 2488.
  Wiman Östberg, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares högläsning för elever i årskurs 4-6: En intervjustudie om varför lärare högläser2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i denna studie haft som syfte att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med sin högläsning och då i synnerhet hur de motiverar sin högläsning och varför de tror att högläsning är viktigt, samt om de använder sin högläsning för att utveckla elevernas läsförståelse. För att nå svar på mina frågeställningar intervjuade jag fem verksamma lärare på en grundskola för att söka svar på vilket syfte de har med sin högläsning, hur de resonerar kring val av litteratur samt hur de arbetar med högläsning.

  Den forskning som ligger till grund för denna studie visar att eleverna, genom högläsning, kan utveckla bättre ordkunskap, få en bättre läsförståelse samt få en fördjupad kunskap om det lästa. Det krävs dock ett aktivt arbete med läsningen för att detta ska ske. Det är syftet med läsningen som ska vara styrande i valet av litteratur och hur man arbetar med det lästa.

  Lärarna som ingår i denna studie anger att deras huvudsakliga syfte med högläsningen är att entusiasmera eleverna och att uppmuntra dem till vidare läsning. Ingen av lärarna arbetar dock aktivt med det lästa för att på så sätt utnyttja högläsningen som metod för att utveckla olika förmågor hos eleverna. Anledningen till detta är att lärarna ser en risk med att läsglädjen går förlorad om arbetet med högläsningen blir för omfattande.

 • 2489.
  Wiman Östberg, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares högläsning som ett verktyg i arbetet att uppnå de mål som finns framskrivna i läroplanen: En litteraturstudie om högläsning som metod i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Högläsning är en metod som de flesta av oss någon gång mött på under vår skolgång. Detta sätt att arbeta på är välanvänt och i synnerhet i de lägre årskurserna. Jag har i denna litteraturstudie granskat varför man som lärare ska arbeta med metoden högläsning. Jag har tittat på läroplanens koppling till metoden och det är styrdokumentens formuleringar kopplat till högläsning som ligger till grund för denna studie.

  Vad man kan utröna av de studier som ingår i denna uppsats är att högläsning kan vara en del av en mysig stund i gemenskap och att det gynnar elevernas egen läsning på sikt, men studien visar också att genom ett aktivt arbete med högläsningen kan djupare förståelse nås och eleverna kan utveckla både sin ordförståelse, de kan lära sig lässtrategier och få en känsla för språket som helhet.

 • 2490.
  Wiman Östberg, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares högläsning som ett verktyg i arbetet att uppnå de mål som finns framskrivna i läroplanen: En litteraturstudie om högläsning som metod i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Högläsning är en metod som de flesta av oss någon gång mött på under vår skolgång. Detta sätt att arbeta på är välanvänt och i synnerhet i de lägre årskurserna. Jag har i denna litteraturstudie granskat varför man som lärare ska arbeta med metoden högläsning. Jag har tittat på läroplanens koppling till metoden och det är styrdokumentens formuleringar kopplat till högläsning som ligger till grund för denna studie.

  Vad man kan utröna av de studier som ingår i denna uppsats är att högläsning kan vara en del av en mysig stund i gemenskap och att det gynnar elevernas egen läsning på sikt, men studien visar också att genom ett aktivt arbete med högläsningen kan djupare förståelse nås och eleverna kan utveckla både sin ordförståelse, de kan lära sig lässtrategier och få en känsla för språket som helhet.

 • 2491.
  Wingstedt, Johnny
  Kungl. Musikhögskolan; Royal College of Music in Stockholm.
  Alternativa startpunkter1999In: Språk, Musik, Undervisning: Olika startpunkter / [ed] Tore West, KMH Förlaget , 1999, 1, p. 9-18Chapter in book (Other academic)
 • 2492. Wingstedt, Johnny
  Do we learn music from playing computer games?2007Conference paper (Refereed)
 • 2493.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå University of Technology.
  Making music mean: on functions of, and knowledge about, narrative music in multimedia2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 2494.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå University of Technology.
  Media music as text: multimodality, metafunctions and narrative music2008Conference paper (Refereed)
 • 2495.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå tekniska universitet.
  Narrative functions of film music in a relational perspective2004In: Sound worlds to discover : proceedings, ISME 2004, 26th International Society for Music Education World Conference, 11-16 July 2004, Tenerife, Spain, International Society for Music Education , 2004Conference paper (Refereed)
 • 2496.
  Wingstedt, Johnny
  Kungl. Musikhögskolan; Royal College of Music in Stockholm.
  Narrative media music: functions and knowledge2010In: Music, Education and Innovation: Festschrift for Sture Brändström / [ed] Cecilia Ferm Thorgersen & Sidsel Karlsen, Luleå: Luleå tekniska universitet, 2010, 1, p. 53-66Chapter in book (Refereed)
 • 2497.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå University of Technology.
  Narrative music: towards an understanding of musical narrative functions in multimedia2005Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 2498.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Resources of mediated voice quality in providing a sense of presence in online learning situations.2014Conference paper (Refereed)
 • 2499.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  The potential of sound to provide a sense of presence in online learning situations2014In: Next Generation Learning Conference, NGL 2014, March 19–20 2014, Dalarna University, Falun, Sweden: Book of Abstract, Falun: Högskolan Dalarna, 2014, p. 53-53Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In contemporary society, important activities of our daily lives are increasingly audiovisually mediated such as in film, television, games, advertising etc. In these activities, principles for storytelling and communication are used, building on socially developed conventions (Wingstedt, 2008). The voice (dialogue or voice over) in audiovisual modes of communication is often used as a resource for contributing a sense of presence, engagement, identification and immersion. This paper presents the design and preliminary results of a pilot study, where the purpose was to investigate how narrative principles for audiovisual storytelling can be applied to online learning environments. Focus is primarily on how resources for mediating the human voice can contribute to a sense of presence and immersion in the learning situation. Theories of Multimodality (Kress, 2010) and Social semiotics (van Leeuwen, 1999, 2005, and others) are used as a point of departure. In using Halliday’s (1978) three metafunctions of communication as a model – describing communicational meaning as being ideational (content), interpersonal (interaction) and textual (structure) – this study focuses on how interpersonal meaning is realized through the mode of sound.  Empirical data was collected in two kinds of online learning situations: 1) Japanese language lessons, performed in real time, and; 2) recorded lectures in the course Analysis of music productions (in the Music- and sound design programme). As one important purpose of this pilot study was to evaluate the validity of the research method, it was decided to include these two disparate but common forms of online teaching/learning. In all, 16 lessons were evaluated. Half of the lessons were carried on “as usual”, using standard technical solutions for sound production and transmission. The other half of the lessons were “produced”, where aspects such as frequency range, sound level, noise, pitch and proximity were treated using professional audio technology and methods. The preferred sound ideal was not necessarily ”naturalism” but rather the heightened sense of ”hyper realism” often heard in film, where the voice sound is used to achieve a sense of immersion, continuity and presence. Each of the 16 lessons was followed by an online survey, where the students rated different communicational aspects of the session. In all, 147 individual surveys were collected. The preliminary results of these surveys will be presented, and an evaluation of different aspects of the research methodology will be discussed. 

 • 2500.
  Wingstedt, Johnny
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production. Department of music and media, Luleå University of Technology.
  Brändström, Sture
  Berg, Jan
  Making meaning of media music: expressions of knowledge about musical narrative functionsManuscript (preprint) (Other academic)
474849505152 2451 - 2500 of 2562
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf