du.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 6122
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Andersson, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Rimsler, Ronja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sjuksköterskors inställning till att involvera närstående vid återupplivning: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Research about family witnessed resuscitation began in the 1980’s in the USA because of relatives who requested it. Relatives present showed to have positive effects on their wellbeing and grieving process. In Sweden it occurs around 8000 sudden cardiac arrests per year, where most happens out of hospital where relatives often are present. Patients who survived resuscitations reported a wish that relatives should be present.  Aim: The aim was to compile nurses’ attitude towards relative presence during resuscitations inpatient and pre-hospital care and factors that impact their attitudes.  Method: The study was performed as a literature review where the result was built on 20 articles. The searching for the articles was performed in the databases Cinahl and PubMed.  Results: The majority of the nurses’ in the studies had negative attitude towards relative witnessed resuscitation. Factors influencing the negative attitude were past negative experiences of resuscitations, preconceptions about relatives acts and reactions and a lack of self-confidence among the nurses. Positive aspects the nurses could see was shown to be participation and increased understanding for the situation among relatives when being offered to be present during resuscitation. When relatives witnessed that all efforts had been done, they could easier accept if the patient died. Conclusion: Nurses attitudes towards relatives’ presence during resuscitation is a controversial and complex topic. Both positive and negative attitude were identified although most of the nurses in the literature review had a negative attitude.

 • 252.
  Andersson, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Wallin, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Betydelsen av sjuksköterskans synsätt i vårdmötet med patienter som lider av psykisk ohälsa: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar hos befolkningen i hela världen och forskning visar att personer som lider av psykisk ohälsa ofta känner skam över sitt tillstånd vilket resulterar i att dessa personer har svårt att integreras i samhället. Sjuksköterskans synsätt och kommunikationsförmåga påverkar i vilken grad patienter med psykisk ohälsa väljer att söka vård. Det är därför av värde att öka insikten i hur sjuksköterskans synsätt påverkar vårdmötet med patienter som lider av psykisk ohälsa.

  Syfte: Syftet var att belysa betydelsen av sjuksköterskans synsätt i vårdmötet med patienter som lider av psykisk ohälsa.

  Metod: En litteraturstudie baserad på 12 vetenskapliga artiklar, där både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderats. Artiklarna har hittats genom sökningar i databaserna PubMed samt PsycINFO och har kvalitetsgranskats, analyserats samt sammanställts till ett resultat.

  Resultat: Av resultatet har framgått tre huvudteman vilka var: Betydelsen att bli sedd som en person, Partnerskap mellan sjuksköterska och patient och Stigmatisering leder till fysisk och psykisk avskärmning.

  Konklusion: Resultatet visade att kunskap om psykisk ohälsa är en betydande faktor vilken inverkar på sjuksköterskan synsätt samt främjar partnerskap i vårdmötet. Kunskap om psykisk ohälsa sågs bidra till förändring i samhällets stigmatiserande synsätt samt sjuksköterskans utövande av en mer jämn lik vård.

 • 253.
  Andersson, Lisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Flerspråkighet i förskolan: En studie om förskollärares arbete med barns andraspråksinlärning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks hur förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns andraspråksutveckling. Som både statistik över barnen i förskolan samt tidigare forskning lyfter fram så har antalet flerspråkiga barn i den svenska förskolan ökat och det blir då också allt viktigare att ha kunskap om flerspråkighet inom förskolläraryrket. Resultatet i denna studie visar på att förskollärarna ser flerspråkighet i förskolan som något positivt och, i enlighet med läorplanen för förskolan som säger att stor vikt ska läggas vid att stimulera varje barns språkutveckling, ser de det språkutvecklande arbetet som något centralt och viktigt. Något som samtliga förskollärare varit överens om som viktiga punkter i arbetet med barnens andraspråksutveckling är att samtala mycket med dem och se till att prata tydligt.

 • 254.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Spånberg, Sofie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Skulle ju aldrig som vuxen orka leka med arton barn(!), arton stycken hela tiden": En studie om pedagogers syn på kamratkulturer och deras syn på hur pedagoger stödjer barn i leksituationer2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att ta reda på hur några olika pedagoger ser på barns kamratkulturer och hur de stödjer och hjälper barn i leksituationer. För att ta del av detta har vi använt oss av den halvstrukturerade intervjun som metod. Utifrån den tidigare forskningen är pedagogens betydelse viktig samt att pedagogen bör utveckla sin egen professionalitet eftersom detta även kan vara utvecklande för barnen. I kamratkulturer tolkar och omtolkar barnen vuxenkulturen och därför är de vuxna viktiga förebilder. Tidigare forskning visar även att den tillträdesstrategi som lärare undervisar barnen i är en strategi som sällan fungerar och att barn skapar närmare relationer till ett fåtal barn samt att barn utesluter för att skydda sin lek och sina relationer. Vi har valt att använda oss av kamratkultur som teoretiskt perspektiv eftersom kamratkultur handlar om barnens lek och relationer, därför anser vi att det är av vikt att pedagoger har insyn i kamratkulturer samt att de är medvetna om att barn tolkar och omskapar den vuxna kulturen. Resultaten visar bland annat att vuxna är förebilder för barnen där pedagogerna i studien lyfter att vuxna bör vara närvarande och skapa trygghet för barnen. Vid uteslutning skulle vuxnas uppmärksamhet kunna öka genom deras närvaro då de kan bidra till att barnens positioner aldrig blir en norm för barnen. Den värsta sortens uteslutning handlar enligt resultaten om att inte bli bekräftad och är något som förekommer konsekvent. Resultaten visar även att pedagoger använder flera olika strategier gällande stöd vid leksituationer. Utifrån studien har vi hittat ett intressant område, gällande gruppstorleken, eftersom resultaten visar att det händer något när det tredje eller femte barnet kommer till en lek. Ett intressant område att forska vidare kring eftersom det öppnar upp för frågor som rör hur gruppstorleken påverkar barnens kamratkulturer.

 • 255.
  Andersson, Lotta
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Nilsson, Jenny
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Flickors rökbeteende samt möjliga preventioner för att förhindra rökning2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva flickors rökbeteende för att få en bättre förståelse till varför de röker, samt vilka preventiva åtgärder som kan vara av betydelse för att förhindra att flickor börjar röka. Metod: Litteraturstudie. Analys: Innehållsanalys. Resultat: Analysen av artiklarna som togs med i examensarbetet resulterade i två teman: Flickors rökbeteende och Prevention. Det fanns många olika anledningar till varför flickor började röka och till varför de fortsatte röka. Risken att börja röka var högre bland vissa flickor än andra, exempelvis visade låg socioekonomisk status, verklig eller inbillad övervikt och vänner eller anhöriga som rökte fick ökad risk att börja röka. Sätts rätt prevention in kunde dock risken att börja röka minska för tonårsflickor. Slutsats: Flickors rökbeteende har ökat i Sverige. Anledningarna till att börja röka är olika men vissa faktorer kan öka risken för att börja röka. Preventiva åtgärder bör särskilt riktas till dessa faktorer. Sjuksköteskan behöver förstå värdet av att planera och individualisera prevention utifrån flickornas egna behov och att det är viktigt ju tidigare man uppmärksammar dessa problem.

 • 256.
  Andersson, Louise
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Föräldraledighet/Förändravelighet: En kvalitativ studie om föräldraledighetens utformning och jämställdheten i vardagslivet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker fenomenet jämställdhet kontra föräldraledighet och vardagsliv. Syftet

  är att belysa hur föräldraledighet planeras och genomförs av heterosexuella par som ser sig själva

  som jämställda, samt vilken effekt de upplever att uppdelningen av föräldraledigheten har haft på

  vardagslivets utformning för dem som par. Jämställdhetsdiskursen tar allt större utrymme i vårt

  vardagsliv, ändå är skillnaden stor mellan mäns och kvinnors uttag av föräldraledighet. Även den

  ojämlika fördelningen av hushållsarbete och tid till fritid är slående. Hur resonerar då dessa par

  som anser sig vara jämställda? Genom semistrukturerade intervjuer av fem par har jag fått fram

  mitt empiriska material som jag tematiskt analyserat. Vidare har jag kompletterat analysen med

  Erving Goffmans perspektiv på den sociala ordningen och Judith Butlers teori om

  performativitet. Det ledde till en sociologisk förståelse för vad som sker på föräldraskapets arena.

  Min undersökning visar att jämställdhetsidealet är synligt hos föräldrar, men att könsidealen är

  starkt förankrade och fastställer de osynliga reglerna för föräldraskapet.

 • 257.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Forslund, Catrine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Faktorer som påverkar patientens följsamhet tillkompressionsbehandling av venösa bensår – Enlitteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  The incidence of venous leg ulcers in the adult population in the

  EU countries are estimated to be between 490,000 and 1.3 million. The main

  treatment for the prevention of recurrent leg ulcers is compression stockings. For

  those patients who don´t use compression stockings, the recurrence has been

  calculated to be 100% and for those who used the socks 16%. Patient's quality of

  life is affected by the fact that it is usually required long care and treatment of the

  leg and that it is usually a recurring problem.

  Aim

  :

  To describe factors that affect patient compliance with compression therapy

  to prevent and treat venous leg ulcers.

  Methods:

  The study has been carried out as a litterature review. Data collection

  has been done through searches in the CINAHL and PubMed databases.

  Results:

  In summary, the result shows that there are several factors that

  affected the patient's compliance. Patient compliance decreased as a result of

  the pain caused by the compression bandage or by the wound dressing. At

  new inexperienced nurses were lacking in knowledge of how the compression

  bandage should be applied, in several patients there was a lack of knowledge and

  understanding why compression treatment was important to prevent new venous

  leg ulcers. Difficulty in applying and removing the compression socks, trust

  in the nurse and the appearance of the compression socks / bandage were other

  factors that affected compliance.

  Conclusion:

  The patient's adherence to compression treatment is affected by

  both inhibitory and promotional factors. What the nurse can do, among other

  things to influence the patient's adherence to compression therapy is to inform

  about how compression treatment helps with the healing and self-care advice to

  prevent recurrence.

 • 258.
  Andersson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur lärare i årskurs F-3 bedömer religionskunskapsämnet: Med ett fokus på inkludering av elever från olika kulturer2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är traditionellt sett räknat som ett kristet land, där samhället vilar på en kristen grund och på västerländsk humanism. Landet räknas dock som ett av de minst religiösa i världen, och i skolan har det skett en utveckling från

  kristendomsundervisning till religionsundervisning. Migration och globalisering har lett till att det finns människor från flera olika kulturer och religioner i Sverige, och landet har blivit en plats där människor från världens alla hörn möts och lever tillsammans i ett mångkulturellt samhälle. Det finns människor med olika trosuppfattningar och religioner, och även i skolans värld finns det elever från olika kulturer och religioner. Tidigare forskning visar att det finns en problematik kring religionskunskapsämnet och dess inkluderingspotential. Religionskunskapsämnet kan många gånger uppfattas som stereotypt då den undervisande läraren ofta undviker att behandla livsfrågor på djupet, och istället lär ut ytliga och faktabaserade kunskaper till eleverna. Detta leder till att eleverna blir omotiverade, har svårt att se syftet med undervisningen samt att eleverna inte inkluderas i undervisningen. Utifrån denna bakgrund avser denna studie, vilket är en ämnesteoretisk studie med religionsdidaktisk relevans, att redogöra för lärares syn på religionskunskapsämnet samt redogöra för ämnets historik och hur det definierats med fokus på frågan om inkludering.

 • 259.
  Andersson, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Inkludering av elever från olika kulturer i religionsundervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är, traditionellt, räknat som ett kristet land, vilket betyder att samhället vilar på en kristen grund och på västerländsk humanism. Landet räknas dock som ett av de minst religiösa i världen, och i skolan har det skett en utveckling från kristendomsundervisning till religionsundervisning. Migration och globalisering har lett till att det finns människor från flera olika kulturer och religioner i Sverige, och landet har blivit en plats där människor från världens alla hörn möts och lever tillsammans i ett mångkulturellt samhälle. Det finns människor med olika trosuppfattningar och religioner, vilket innebär att det även i skolans värld finns elever från olika kulturer och religioner. Mot denna bakgrund inriktas studien på hur inkluderingen av elever från olika kulturer ser ut i religionsundervisningen i årskurs F-3. Har skolans religionsundervisning anpassat sig efter det rådande mångkulturella samhället, eller sker undervisningen fortfarande med en kristen grund och utan inkludering, inom ramen för de samhällsorienterande ämnena? I en undersökning som Skolinspektionen har gjort, framkommer det att religionsundervisningen i Sverige inte håller måttet. När den undervisande läraren undviker frågor som kan uppfattas som känsliga; exempelvis värderingar och livsfrågor, blir undervisningen istället ytlig och faktabaserad. Detta leder till att religionsundervisningen uppfattas som stereotyp och ytterligare en följd av detta är att undervisningen blir ointressant för eleverna.

 • 260.
  Andersson, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Lundén, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Att leva med diabetes typ 1- En litteraturöversikt om barn och ungdomar samt deras föräldrars upplevelser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 1 ökar bland barn och ungdomar, Sverige har den näst högsta insjuknandefrekvensen i hela världen. Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens immunförsvar angriper de egna insulinproducerande cellerna i pankreas. Patienter med diabetes typ 1 löper stor risk att drabbas av komplikationer och följdsjukdomar.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva barn och ungdomar samt deras föräldrars upplevelser av att leva med diabetes typ 1.

  Metod: En litteraturstudie genomfördes med totalt 15 artiklar utifrån studiens syfte, sökningarna har skett i databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna poängsattes med hjälp av Högskolan Dalarnas modifierade version av granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa artiklar.

  Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier som beskriver barn och ungdomars upplevelser: begränsningar i vardagen, stöd från föräldrar och sjukvården var centralt, rädsla för komplikationer samt att vara annorlunda. Två kategorier beskriver föräldrarnas upplevelser: oro rädsla och frustration samt att våga släppa kontrollen.

  Slutsats: Barn och ungdomar med diabetes typ 1 upplevde sitt liv som begränsat. Sjukdomen påverkar dem i skolan, under fysisk aktivitet, tillsammans med vänner, och i sociala sammanhang. Föräldrar till barn och ungdomar med diabetes typ 1 upplevde rädsla och oro över sitt barns sjukdom.

 • 261.
  Andersson, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Olofsson, Charlotte
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Winroth, Maria
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Bemästringsstrategier för kvinnor med diagnostiserad bröstcancer: En systematisk litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande systematiska litteraturstudie undersöktes vilka bemästringsstrategier som förekom hos kvinnor med diagnostiserad bröstcancer, samt vilken bemästringsstrategi som var den vanligaste hos dessa kvinnor. Via Högskolan Dalarnas databas Elin och Blackwell Publishing söktes fulltextartiklar som innehöll uppgifter om bröstcancerdrabbade kvinnors bemästringsstrategier under sjukdomstiden. Av 43 lästa arbeten medtogs slutligen både kvantitativa (n = 14) och kvalitativa (n = 11) artiklar i studien och dessa undergick kvalitetsgranskning utifrån särskilda granskningsmallar. Artiklarna hade god kvalitet. På basen av de 25 vetenskapliga artiklarna befanns kvinnor med diagnostiserad bröstcancer använde sig av olika bemästringsstrategier där stöd och kampanda var de vanligast förekommande. Dessa två bemästringsstrategier skiljde sig inte från varandra i användningsfrekvens. Den bemästringsstrategi som användes i minst utsträckning visade sig vara normalisering. Resultatet diskuterades i termer av Antonovskys (1991) KASAM- teori eller känsla av sammanhang. Arbetet underlättar vårdpersonalens förståelse för den bröstcancerdrabbades behov av känsla av sammanhang under sjukdomstiden. Vidare förstås den drabbades respons på cancern, så att personalen inte tvingar på patienten egna reaktioner och personliga bemästringsstrategier.

 • 262.
  Andersson, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sjöberg, Cristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Egenvård och faktorer som påverkar följsamheten till egenvård för att minska risken för recidiv av venösa bensår: - En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One percent of Sweden’s population suffers from venous leg ulcers. The risk of recurrence is high at a 70 % recurrence rate. The compliance to performing recommended self-care activities is often low.

  The aim of this study was to highlight evidence based self-care activities, and what factors that influenced the adherence to follow the recommended self-care activities in order to minimize the risk of recurrence in patients with venous leg ulcers. The Method was a literature study based on 15 research articles. The result showed that wearing compression hosiery, performing leg exercises, physical activity and resting with the legs elevated was evidence based methods that lowers the risk of recurrence of venous leg ulcers. Factors found that influenced the compliance to self-care activities among patients with venous leg ulcers were: Information, trust, pain, body image, depression, self-efficacy and restricted mobility. The conclusion was that recommending individualized evidence-based self-care activities to patients with on-going or previous venous leg ulcers lowers the risk of recurrence. A trusting relationship should be established between the nurse and the patient, and interventions aimed towards increasing the patient compliance to recommended self-care activities should be prioritized. By adapting a preventive approach in order to decrease recurrences of venous leg ulcers, the suffering of the patients are minimized as well as the health-care costs of society.

 • 263.
  Andersson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sjuksköterskors erfarenheter av andliga och existentiella frågor i palliativ vård: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Spiritual and existential issues increasingly end up at healthcare

  personnel. The palliative approach emphasizes the importance of providing good

  care regarding existential and spiritual issues. The nurse's role is through good

  relationships create a customized and balanced care to improve the wellbeing of

  the patient, at the end of life.

  Aim: The aim of the literature review was to compile the spiritual and existential

  issues described in the research based on nurses' experiences of palliative care.

  Methods: A literature review that compiles current research in the chosen nursing

  field.

  Results: In the result time appeared as the most common obstacle and education

  promotes giving of spiritual and existential care. To establish a relationship and

  communicate is important aspects in the art of nursing. Characteristics that the

  nurse should possess in order to facilitate the giving of spiritual and existential

  care is; good self-knowledge, empathy, intuition and observation ability.

  Conclusion: To be able to ameliorate spiritual and existential care time is needed

  for the external conditions to enable the meeting between nurse and patient. The

  care environment should be organized so this is made possible, teamwork applied

  and education provided.

 • 264.
  Andersson, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hård, Lovisa
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Kvinnans upplevelse av sin sexualitet efter hysterektomi: en bortglömd omvårdnadsfråga?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att göra en kunskapsöversikt över vad som framkommit i tidigare forskning om kvinnans upplevelse av sin sexualitet efter genomgången hysterektomi samt vilken omvårdande funktion sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal hade gällande sexualiteten. Vetenskapliga artiklar till studiens resultat söktes via sökmotorn ELIN@Dalarna samt databaserna CINAHL och PubMed. Totalt användes i resultatet 5 kvalitativa och 14 kvantitativa artiklar och deras kvalité värderades med hjälp av granskningsmallar. Genom analys av resultatet identifierades elva teman utifrån studiens två frågeställningar som ligger till grund för underrubrikerna i resultatet. Sammanfattningsvis visade resultatet att kvinnors upplevelse av sin sexualitet efter genomgången hysterektomi var individuell och inget generellt kunde sägas om huruvida sexuallivet blev bättre eller sämre efter genomgången hysterektomi. Beträffande sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonals omvårdande funktion visade sig att det fanns stora brister i hur frågor rörande sexualitet angreps. Sjukvårdspersonalen ansåg att dessa frågor var viktiga men många hade en tendens att lägga över ansvaret på någon annan.

 • 265.
  Andersson, Maribel
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Vestling, Jonas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Faktorer som påverkar anhörigas upplevelse av vårdpersonalens bemötande vid palliativ vård oavsett vårdmiljö: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: With an aging population while chronic diseases increases forecasts

  show that the need for palliative care will increase in the future. The aim of

  palliative care is to improve quality of life for patients and their families. Research

  in this area is needed when there is little evidence that shows which form of

  support that is most relevant to families in different situations. Aim: The aim of

  the study was to illuminate relatives experiences of care attitudes made by health

  personnel associated with palliative care. Method: The study was conducted as a

  literature review and was based on 17 scientific articles. Of these, 15 were

  qualitative and 2 of mixed design. The articles were published between the years

  2006-2016. Results: The results were presented in three main categories. These

  were: treatment through communication and information, treatment through

  trusting relationships and factors influencing relative’s management of their life

  situation. Conclusion: The results highlighted the negative and positive

  experiences of healthcare personnel’s attitude towards relatives. Areas that were

  revealed and that had bearing on whether relatives felt the response as good or

  poor were communication, the need to be informed and supported, establishing a

  trusting relationship and nursing staff characteristics. The result further revealed

  that good and inadequate treatment led to consequences in the form of suffering or

  alleviated suffering for the relatives.

 • 266.
  Andersson, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Hur pedagoger arbetar med och dokumenterar barns matematiklärande i förskolan En intervjustudie med pedagoger2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 267.
  Andersson, Marina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att motivera elever till muntlig aktivitet i klassrummet - en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolämnet engelska lyfts kommunikation fram som en av de viktigaste förmågorna. Vissa elever upplever obehag att tala engelska i klassrummet och syftet med den här studien är att försöka ta reda på vad som kan motivera elever i årskurs 4–6 att vara muntligt aktiva under engelskundervisning. Forskningsfrågorna har formulerats med betoning på hur lärare motiverar elever till att bli muntligt aktiva och vad som kan påverka elevernas vilja att tala i klassrummet. Frågeställningen har besvarats genom en systematisk litteraturstudie med hjälp av sökningar efter relevant forskningslitteratur i olika databaser och söktjänster. Ett urval av litteratur har genomförts med olika begränsningar för att nå fram till resultatet och artiklarna som har analyserats har lästs igenom noggrant innan de tagits med. Resultatet visar att flera faktorer kan påverka elevers motivation till att kommunicera på engelska, där de vanligast förekommande är trygghetskänsla och självförtroende, liksom involverande av elevers intressen. Att motivera eleverna innebär för läraren att använda sig av målspråket under engelsklektionerna och visa ett tillåtande klassrum för eleverna. Resultatet i den här studien är begränsat men visar på ett relevant ämne som behöver vidare forskning, vilken kan genomföras i form av observationer och intervjuer med lärare och elever.

 • 268.
  Andersson, Marina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vägen till muntlig aktivitet i engelskundervisningen: En empirisk studie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikation lyfts fram som en av de viktigaste förmågorna i skolämnet engelska. Det finns dock elever som upplever obehag när de ska tala engelska i klassrummet. Syftet med den här studien är därför att ta reda på vad som får elever i årskurs 4-6 motiverade till att vara muntligt aktiva i engelskundervisningen. Forskningsfrågorna har formulerats med betoning på hur lärare motiverar elever och hur eleverna anser att de blir motiverade till muntlig kommunikation. Frågeställningen har besvarats genom en kvalitativ och kvantitativ studie där lärare har intervjuats och elever har deltagit i en enkätundersökning. Resultaten visar att lärare motiverar sina elever till att vara muntligt aktiva bland annat med spel och lekar. Flera lärare har angett att muntliga aktiviteter på engelska i helklass inte är att föredra. I stället har grupparbeten visat sig vara ett populärt inslag i undervisningen, vilket också har bekräftats av elever som deltagit i studien. Både lärare och elever har också uppgett att dialoger och pjäser liksom spel och lekar lockar fram motivationen hos dem.

 • 269.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Harfouche, Sandra
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Metoder som stöd vid livsstilsförändringar hos patienter med typ-2 diabetes2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att söka evidens för metoder som kan stödja patienter med typ-2 diabetes till livsstilsförändringar. Metod: En litteraturstudie, som innehåller 16 kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar, som var publicerade mellan 2000-2010. Databasen som användes var Cinahl och sökmotorn Elin@Dalarna. Sökorden som använts var: diabetes type 2, type 2 diabetes, lifestyle changes, patient education, empowerment, health behaviour och self-management. Resultat: I resultaten kom uppsatsförfattarna fram till olika kategorier som visar olika åtgärder till livsstilsförändringar. Studierna baserades på olika åtgärder såsom; datorintervention, utbildningar, telefonsamtal, motiverande samtal, transteoretiska modellen och sjuksköterskespecialister. Empowerment var enligt uppsatsförfattarna det övergripande temat som de flesta studier baserade åtgärderna på.

 • 270.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Waern, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Distriktssköterskans erfarenhet av att motivera patienter med diabetes mellitus typ 2 till livsstilsförändringar: Kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diabetes mellitus type 2 is a disease that is increasing in the population worldwide. The disease can cause severe complications that affect patient health. An important part is to change unhealthy habits. Purpose: The aim was to describe the district nurse's experience of how they motivate patients with type 2 diabetes to lifestyle changes. Method: A qualitative approach with semistructured interviews were conducted and five district nurses were interviewed. The material was analyzed according to Graneheim and Lund's content analysis. Results: The study revealed that it was important that the district nurse created a good relationship with the patient to motivate lifestyle changes. Study participants highlighted the importance of support in the patient's environment by involving family and other patients. It also emerged that the participants motivated by being a good teacher and to work with other professionals. Personalized information and different kinds of pedagogical methods were used to increase the patient's motivation. Conclusion: To be able to motivate their patients to lifestyle changes the district nurse must provide information individually to their patients which can be done through various teaching methods. It´s also important to create a good relationship with their patients by establish trust.

 • 271.
  Andersson, Mikaela
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hammar, Ann
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Att leva med Multipel Skleros: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa aktuell forskning som beskriver hur det är att leva med Multipel Skleros (MS). Metod: Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Tolv artiklar med kvalitativ ansats valdes ut och kvalitetsgranskades enligt Högskolan Dalarnas granskningsmall för kvalitativa studier. Huvudresultat: Resultatet visade att leva med MS innebar upplevelser av att identiteten och självbilden påverkades och känslor av att inte vilja uppfattas som annorlunda. Det fanns en rädsla över förlorad självständighet och att vara beroende av andra människor. Personer som levde med MS kände en trötthet som gjorde det nödvändigt att planera och prioritera i vardagen för att energin skulle räcka till. Sjukdomens oförutsägbara förlopp ledde till känslor av att leva i en ovisshet som gjorde framtidsplaner svåra. Att leva med sjukdomen kunde även innebära att få ett nytt sätt att se på livet, där små saker uppskattades mer och inte togs för givet. Många levde med ett hopp om förbättring och en andlighet som i många fall blivit starkare. Slutsats: Litteraturöversikten kan ge sjuksköterskan en förståelse för hur det är att leva med MS. Därmed kan bättre förutsättningar skapas för att ge en god omvårdnad till personer med MS utifrån individuella behov.

 • 272.
  Andersson, Milli
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Högläsningens betydelse för elevers språkutveckling: En kvalitativ studie om lärares syn på högläsning samt högläsningens betydelse för elevers språkutveckling2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 273.
  Andersson, Mona
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Estetiska lärprocesser lagda under lupp: En systematisk litteraturstudie om estetiska lärprocesser iNO-undervisningen i skolans lägre åldrar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en systematisk litteraturstudie vars syfte är att ta reda på hur estetiska

  lärprocesser kan användas för att främja elevers kunskaper och intressen i de

  naturvetenskapliga ämnena och vilka fördelar respektive nackdelar de praktiskestetiska

  arbetssätten kan medföra för elever i årskurs f-6. Litteraturen i studien är

  internationell och framtagen genom sökningar i databaserna Summon och ERIC

  (Ebsco), samt genom manuell sökning av referenslistor. Resultatet visar att

  tillsammans med estetiska uttryck såsom drama och bild kan elevers intresse och

  motivation öka för naturvetenskapliga ämnen i skolan. Studien redovisar också

  paralleller mellan de processer som sker i bland annat drama och de processer som

  sker i naturvetenskaplig forskning. Studien visar också att vidare forskning krävs för

  att fastställa hur elevers kunskap kan öka med hjälp av estetiska och kreativa

  processer.

 • 274.
  Andersson, Nadezda
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Övergång från att vara vårdgivare i demensvård till att bli nära anhörig till person med demens: En kvalitativ studie2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med studien var att undersöka hur sjukvårdpersonal inom demensvård upplever ”transition” från att vara en vårdgivare inom demensvård till en ny roll: att vårda en anhörig med demens. Metod. Empirisk studie med kvalitativ deskriptiv ansats användes. En teori om ”transition” användes som teoretisk referensram för studien. Resultatet visade att sjukvårdpersonal kunde upptäcka tydliga tecken på demens hos sina nära anhöriga i tidigt skede. Professionella kunskaper upplevdes både som stor hjälp och som en börda. Det var svårt att vara nära anhörig till en person med demens på grund av personliga relationer till den nära anhöriga och på grund av egna professionella kunskaper. Oro, trötthet och dåligt samvete var de känslor som övervägande upplevdes av studiens respondenter gentemot sina nära anhöriga. Andra familjemedlemmarnas beteende upplevdes av studiens respondenter både som stödjande och som problematiska i vissa situationer. Alla attribut tillhörande ”transitionsprocessen” blev identifierade. Slutsats. Sjukvårdspersonalens medvetenhet om förändringar i deras nära anhörigas tillstånd innebär att nära anhöriga snabbare kan får diagnos, behandling och all nödvändig hjälp. Anhöriga med professionell bakgrund är en stor resurs i demensvården. Den höga engagemangnivån kan vara mycket påfrestande och bidra till utmattning hos anhöriga med professionell backgrund. Det är svårare för sjukvårdspersonalen att acceptera förändringar hos sina nära anhöriga på grund av egna professionella kunskaper. Därför risken att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa är högre för anhöriga med professionell bakgrund än för anhöriga utan erfarenhet från vården. Det är viktigt att anhöriga med professionell bakgrund får stöd båda från egna arbetsgivare, andra familjemedlemmar och från kommunen. Ett adekvat stöd kan hjälpa dem att inse att efter alla förändringar och instabilitet kommer en period av stabilitet. Kritiska punkter och händelser kan hjälpa att skapa en struktur i en transition och ge en känsla av kontroll över situationen.

 • 275.
  Andersson, Nathalie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vem är en bättre lärare?: En kvantitativ studie om lärares och förstelärares uppfattningar om förstelärarreformen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag är förstelärarreformen relativt ny eftersom den genomfördes höstterminen 2013, vilket är för ganska exakt två år sedan när den här uppsatsen skrivs. Införandet av förstelärarreformen har, i mina ögon, bidragit till att skapa ännu mer debatt kring skolan samtidigt som den kanske var ett försök till att försöka höja den svenska skolans status. Syftet med undersökningen är att undersöka lärares och förstelärares uppfattningar om vad förstelärarreformen har inneburit för lärarna och verksamheten på en skola. Metoden som används är triangulering med utgångspunkt i en enkät och med intervjuer som komplement till denna. Till lärarna på skolan delades en enkät ut och intervjuer genomfördes med sex förstelärare. Resultatet visar att följande egenskaper anses som viktiga hos en skicklig lärare: pedagogisk skicklighet, goda ämneskunskaper, engagerad och social kompetens. Det visar även att de flesta lärare bara delvis ansåg att de hade fått information om hur man ansökte till förstelärare samt vad som krävdes för att ansöka. Vidare ansåg lärarna att förstelärarnas uppdrag bara delvis synliggörs i verksamheten, vilket kan förklaras genom att de flesta förstelärarna under intervjuerna berättade att de redan arbetat med sina försteläraruppdrag innan de blev förstelärare.

 • 276.
  Andersson, Nina
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Olsen, Inger
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Betydande omvårdnadsåtgärder i vård av patienter med hjärtsvikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 277.
  Andersson, Olga
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Strand, Marianne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patienters upplevelser av vilka faktorer som har betydelse i vården på specialistsjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar.: En kvalitativ studie2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Heart failure is a common and serious condition with high mortality rate, morbidity and impaired quality of life. It is estimated that about a quarter of a million Swedish people have chronic heart failure. The creation of a specialist nurse-led heart failure clinic with medical assistance has improved the treatment of patients with heart failure.

  Aim: The aim of this study was to examine patients’ perceptions of the factors that are important in the care on specialist nurse-led heart failure clinics.

  Method: Interviews with semi- structured questions were used. A qualitative manifest content analysis was used to analyze the material found during the interviews. The informants were selected through a strategic selection.

  Results: The result showed that a functional relationship between patient and specially trained nurses at the heart failure clinic, and sufficient information to manage their own care, was of the most importance to the patients. A good healthcare relationship are described by the patients as containing continuity, trust to the nurse, friendly treatment, cooperation’s with healthcare staff and availability as needed.

  Conclusion: The care of a specialist nurse-led heart failure clinics are important for patient safety. It seems important to know whom heart failure patients should contact if necessary help and support to deal with their situation. To have the ability to contact a nurse when needed was very meaningful. The informants found the information on how to handling their own care as important and as a support in their daily life.

 • 278.
  Andersson, Pernilla
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Cytostatikabehandling vid cancersjukdom: Upplevelse av livskvalitet samt omvårdnadsåtgärder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av livskvalitet samt sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i samband med cytostatikabehandling vid cancersjukdom. För att besvara studiens syfte har sökning efter artiklar (n=17) genomförts i databaserna Blackwell Synergy samt Elin@Dalarna. Följande sökord har använts i olika kombinationer; cancer, patients, experience, nurse care, quality of life, scale, instrument, chemotherapy och care. Resultatet visade att cytostatikabehandlingen hade både positiv och negativ inverkan på patienternas livskvalitet. Livskvaliteten ökade då symtom lindrades. Försämrad livskvalitet var alltid associerad till biverkningar av cytostatikabehandlingen. De vanligaste biverkningarna som inverkade på livskvaliteten var illamående och kräkningar, fatigue, hårförlust samt neutropeni. Biverkningarna påverkade patienternas livskvalitet negativt då de försämrade deras välmående samt förändrade deras situation i vardagslivet. Information och undervisning var viktiga omvårdnadsåtgärder för att förbereda patienterna inför behandlingen och för att underlätta deras situation under behandlingstiden. Även att få stöd från sjuksköterskan ansågs vara viktigt under behandlingstiden.

 • 279.
  Andersson, Rebecca
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lek och lärande i förskoleklass: En kvalitativ studie om några pedagogers förhållningssätt till lek och lärande, utifrån deras resonerande och agerande i förskoleklassen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa några pedagogers resonemang kring begreppen lek och lärande samt synliggöra hur pedagogerna talar och agerar i praktiken, för att se om några spår av resonemangen framträder i verksamheten. De frågeställningar som fördjupar studiens syfte är: Hur resonerar pedagoger kring begreppen lek och lärande? Vad anser pedagogerna vara viktigt för barns lärande? Samt, kan spår av pedagogernas resonemang ses i verksamheten och i så fall hur?

  Tre pedagoger arbetande på samma grundskola, men i olika förskoleklasser, både intervjuas och observeras i studien. Intervjuerna behandlar pedagogernas syn på begreppen lek och lärande och observationerna utgår sedan ifrån en sammanställning av de intervjuades svar. I studiens resultat kan konstateras att det finns en samstämmighet mellan pedagogernas resonemang om lek och lärande och deras agerande. Pedagogerna ger uttryck för ett lärande som sker hela tiden, där lek och lärande går hand i hand, vilket också kan iakttas vid observationerna. Vardagliga situationer som leder till lek poängteras både i intervjuer och synliggörs genom pedagogernas ageranden i observationer, vilket utgör en stor del av tillämpandet av lek och lärande i förskoleklassen. En slutsats av studien är att det i förskoleklassens verksamhet är möjligt att tillämpa ett lustfyllt lärande genom leken, vilket pedagogerna ger uttryck för både i resonemang och handling.

  Analys av studiens resultat grundas på ett sociokulturellt perspektiv, som ger ytterligare infallsvinklar på begreppet lärande. En av slutsatserna utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan tolkas som att lek och lärande är nära förknippade i pedagogernas handlande i verksamheten, men att lek och lärande ges skilda innebörder i verbalt uttryck till barnen. Pedagogerna fokuserar medvetet på olika typer av lärande i olika aktiviteter, vilket kan ses genom studiens observationer. Inför barnen sker dock ingen tydlig återkoppling till lärandet, och därför förs inte kunskapen om vilket lärande som är aktuellt i aktiviteterna och i leken vidare till barnen i verbalt uttryck. Det framkommer genom intervju att pedagogerna även upplever att barnen gör skillnad på begreppen lek och lärande.

 • 280.
  Andersson, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hurnasti, Ella
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  När barnet är tryggt så vågar barnet mycket mer: En studie om förskollärares erfarenheter av inskolning på förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av förskollärares uppdrag är att barnet tillsammans med sina föräldrar ska få en god inskolning i förskolans verksamhet. Syftet med vår studie är att bidra med ökad kunskap om några förskollärares erfarenheter av vilka faktorer som kan påverka inskolning. De frågeställningar vi använt är: Vilka faktorer krävs för en god inskolning i förskolans verksamhet enligt förskollärarna? Vilka för- och nackdelar beskriver förskollärarna finns bland olika inskolningsmetoder? Den metod som använts i vår studie är kvalitativa intervjuer där vi har intervjuat fem stycken förskollärare. Materialet har tolkats och analyserats med inspiration från anknytningsteorin och systemteorins utvecklingsekologiska modell.

  Studiens resultat belyser vikten av att skapa trygga och tillitsfulla relationer med barnen och deras föräldrar vid inskolning. För att det ska bli en god inskolning menar förskollärarna att de behöver samarbeta väl med hemmet. Förskollärarna beskriver att det under inskolningen är viktigt att föräldrarna får en inblick i förskolans verksamhet och att de förmedlar ett lyhört och varmt förhållningssätt, för att trygga relationer ska kunna skapas. Vidare menar förskollärarna att det som ytterligare kan avgöra hur inskolningen går är hur den planeras och organiseras. Det framkommer att förskollärarna behöver ta hänsyn till föräldrars synpunkter, barngruppens storlek, det enskilda barnets uttryckta behov samt sjukdom och mötestider.

 • 281.
  Andersson, Sofia
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Möjligheter till motivation för fysisk aktivitet: En interventionsstudie avsedd att motivera elever till fysisk aktivitet genom självbestämmande2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att under en femveckorsperiod undersöka möjligheterna till att förändra elevers motivation till fysisk aktivitet. Utifrån detta syfte formulerades följande frågeställning:

  • Vad sker med elevers motivation till fysisk aktivitet om den praktiska undervisningen utformas efter self-determination theory?

  För att utforma den praktiska undervisningen efter self-determination theory valdes Engstöms praktiker som en grund och stöttepelare i planeringen och genomförandet av lektionerna. Vilket gav en underliggande frågeställning till den ovanstående:

  - Vilka praktiker finns representerade i underökningsgruppen?

  Studien har genomförts på en högstadieskola i mellersta Sverige, där två klasser i årskurs (åk) 8 valdes ut att delta i studien. I undersökningsgruppen blev urvalet 14 elever och i kontrollgruppen 9 elever. Undersökningsgruppen genomförde en praktikenkät innan interventionen, vilken låg till grund i planeringen och genomförandet av lektionerna. De två klasserna genomförde en motivationsenkät före och efter interventionen för att mäta motivationsnivån. Resultatet av interventionsstudien visar att det skedde en viss förändring i de olika motivationsnivåerna. Det fanns dock ingen statistisk signifikant skillnad mellan test ett och test två på någon av motivationsnivåerna, varken hos undersökningsgrupp eller hos kontrollgrupp.

 • 282.
  Andersson, Sofia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Specialidrottslärares tankar om motivationsfaktorer2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad specialidrottslärare uppfattar som viktiga faktorer, i deras roll och arbete, för att eleverna långsiktigt ska upprätthålla motivationen till sin idrottssatsning. I studien intervjuades fyra specialidrottslärare från en gymnasieskola i Sverige. För att bearbeta transkriberingarna av intervjuerna användes innehållsanalys som metod.

  Resultatet i denna studie lyfter fram faktorer som att se varje individ, elevens utveckling med individuella samtal, medvetandegörande, målsättningsarbete och elevers inflytande samt acceptans till elevers vilja och deras belastning, som viktiga i specialidrottslärares roll och arbete, för att eleverna långsiktigt ska upprätthålla motivationen till sin idrottssatsning.

  Slusatsen i denna studie är att resultatet, likt tidigare forskning, är kopplat till de tre psykologiska behoven kompetens, autonomi och samhörighet, samt motivationsklimat och målorientering. Det som studien bidrar med till forskningsområdet är att resultatet ger praktiska exempel på vad specialidrottslärare, men även tränare, kan göra och tänka på för att arbeta främjande för elevers motivation.

 • 283.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Vestin, Jenny
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fysisk aktivitets effekt på depressiva symtom2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  To this day there’s approximately 350 million people in the world who are suffering from depression. The World Health Organization predicts that depression will be the number one public health problem in the world by the year 2030. Depressive symptoms form the basis of depression. To get the diagnoses depression the symptoms must have been ongoing for more than two weeks. Psychotherapy and antidepressants is the treatment as standard for depression to this day. As early as the year 1905, the idea was raised whether physical activity had an impact on depressive symptoms. Dorothea Orem’s nursing theory is about self-care and only when the person is motivated enough to perform physical activity the self-care can be possible.

  Aim:

  To compile scientific studies regarding physical activity and its impact on depressive symptoms in adults and the elderly.

  Method:

  A literature review which is based on 15 quantitative articles, one qualitative and one mixed method which all used different scales to estimate the degree of depressive symptoms. The article searches have been made in the databases CINAHL, PsycINFO and PubMed.

  Results:

  The results in the quantitative studies showed that physical activity has an impact on depressive symptoms which reflects their decreases according to the scales used for estimation. The studies also showed that intensity, frequency and type of physical activity have an effect on the impact on the depressive symptoms and an individual adjustment is required. The qualitative study showed that the participants felt satisfied after the exercise, that they gained self-confidence and a better self-esteem.

  Conclusion:

  According to the research, physical activity has an impact on depressive symptoms, which means that the depression alleviates or that the person even recovers from the depression which is shown when the score on the used scale doesn’t meet the criteria for the diagnosis depression.

 • 284.
  Andersson, Stephani
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förändrat synsätt när arbetet som lärare tar sin början?: En kvalitativ undersökning om vilka utmaningar som den nyutexaminerade läraren ställs inför vid so-undervisning i närmiljö2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie presenteras en undersökning av vilka utmaningar den nyexaminerade läraren kan stöta på vid planering och utförande av undervisning i närmiljö i so-ämnena. Genom en kvalitativ intervjustudie har data samlats in och tolkats med hjälp av Etienne Wengers teori Community of practice. Studiens resultat pekar på att de åsikter som lärare har innan de slutar sina högskolestudier påverkar hur de vill undervisa när de väl börjar arbeta ute i skolan. Studien pekar också på att de förutsättningar som lärare har påverkar deras sätt att arbeta. En del lärare i studien beskriver att de har väldigt små förutsättningar att bedriva so-undervisning i närmiljö på grund av att elevernas säkerhet står på spel. Däremot ändras inte den nyexaminerade lärarens åsikter om hur läraren vill undervisa bara för att läraren i dagsläget inte kan undervisa på det sätt som hon eller han vill.

 • 285.
  Andersson, Stephani
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Varför närområdet som klassrum?: En litteraturstudie som tar upp fördelarna med att utgå ifrån närområdet i undervisningen i de samhällsorienterade ämnena.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Närmiljö är ett begrepp som tas upp ofta i läroplanen men vad egentligen innebär det att undervisningen ska utgå ifrån närmiljön. Syftet med den här studien är att svara på frågan ”Vilka argument talar för respektive emot att använda närområde som undervisningsmiljö, i de samhällsorienterade ämnena?”. Studiens frågeställningar har besvarats med hjälp av en allmän litteraturstudie där vetenskaplig litteratur har granskats och analyserats. Sökningar efter relevant3litteratur har genomförts via databaser som Diva, Libris, Summon och Eric. Utöver det har manuell sökning tillämpats utifrån litteraturförteckningar.Resultatet av undersökningen visar att det finns flera fördelar att använda sig av närområdet i undervisningen. I samhället brukar det ofta finnas museer eller andra historiska platser med utbildad personal som kan vara till stor hjälp. Att även låta eleverna se hur det ser ut utanför skolan kan bidra dels till elevernas personliga utveckling men även till kunskapsutveckling

 • 286.
  Andersson, Susanne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Barn och ungdomars copingstrategier när en förälder har cancer: En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet var att redogöra för vilka copingstrategier barn och ungdomar kan

  använda för att hantera en förälders cancersjukdom. Metod: Examensarbetet

  genomfördes som en litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar söktes i Högskolan

  Dalarnas biblioteksdatabaser PubMed och CINAHL. Elva vetenskapliga artiklar med

  kvalitativ ansats, tre med kvantitativ ansats samt en vetenskaplig artikel med mixad

  metod låg till grund för resultatet. Resultat: Analysen av artiklarnas resultatdelar

  visade att barn och ungdomar hade behov av att få fortlöpande information gällande

  förälderns situation. Barn och ungdomars olika sätt att hantera känslor samt behov av

  socialt stöd från den egna familjen och omgivningen påvisades. Stöd efterlystes från

  hälso- och sjukvården men upplevdes bristfälligt. Vidare försökte informanterna att

  skapa en mening i tillvaron genom att normalisera vardagen, existentiella och andliga

  funderingar samt att prioritera familjen mer än tidigare. Slutsats: Barn och

  ungdomar behöver få information och känna delaktighet för att kunna förstå och

  hantera situationen när en förälder drabbats av cancer. Att leva med en förälder med

  cancer väcker många känslor vilket medför att barn och ungdomar behöver stöd.

  Hälso- och sjukvårdspersonal bör sträva efter att skapa en vårdrelation, inte bara med

  patienten utan även med de närstående, inklusive barn och ungdomar i familjen. En

  fungerande vårdrelation möjliggör för sjukvårdspersonal att stötta hela familjen i den

  svåra situationen.

 • 287.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hofling, Karin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Primärpreventiva åtgärder i primärvården för patienter med nedsatt glukostolerans: en systematisk litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes typ 2 ökar i hela världen, beräkningar har visat att prevalensen troligen kommer att öka till det dubbla år 2030. Att identifiera och behandla patienter som riskerar att utveckla sjukdomen är angeläget då personer med diabetes typ 2 löper ökad risk för att få komplikationer och andra sjukdomstillstånd som leder till stort lidande och förtida död. Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån distriktssköterskans ansvarsområde beskriva primärpreventiva åtgärder och dess effekter för att förebygga diabetes typ 2 hos personer med nedsatt glukostolerans. En litteraturstudie med analys av 14 vetenskapliga artiklar genomfördes och resultatet visade att studier som innehöll både kost och motionsintervention inklusive individuell eller gruppbaserad rådgivning hade goda långtidseffekter på riskfaktorerna för insjuknande av diabetes typ 2. Patienter med nedsatt glukostolerans har behov av stöd för att förändra sina levnadsvanor i strävan mot att förebygga eller skjuta upp insjuknande i diabetes typ 2.

 • 288.
  Andersson, Sussane
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Sociology.
  Mångkulturalism och skolan: - en undersökning om hur skolor med få invandrarelever arbetar med mångkulturalism2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Skolans uppgift är att förbereda eleverna för att fungera i samhället, ett samhälle som i dag är mångkulturellt. I Lpo 94 står det bland annat att det är viktigt att inta ett internationellt perspektiv då det innebär en förberedelse för ett samhälle som har täta kontakter över nations- och kulturgränserna och för den kulturella mångfalden som finns i landet. Denna mångfald återfinns dock inte i mindre samhällen i samma utsträckning, och därmed måste arbetet med mångkulturalism i skolor med ytterst få, eller inga, invandrarelever se annorlunda ut än skolor där både elever och personal har många olika kulturella bakgrunder. Därmed syftar denna undersökning till att beskriva hur två skolor med få invandrarelever arbetar med och för mångkulturalism. Vår frågeställning är: Hur arbetar skolan med och för mångkulturalism? Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer, fyra lärare samt rektorn på vardera skola intervjuades och även en fritidsledare på en av skolorna. Resultatet visar att skolorna framhåller vikten av kunskap, som elevernas värderingar och attityder kan vila på och för att deras tolerans mot sådant som är annorlunda ska kunna utvecklas. I sitt arbete med att utveckla elevernas tolerans använder skolorna medier som skönlitteratur, film, tidningar, teater för att visa på ett annat perspektiv. Skolorna använder sig även av diskussioner och värderingsövningar i sitt arbete med att utveckla elevernas tolerans och för att motarbeta rasism och andra odemokratiska åsikter. Personerna på skolorna framhåller också att de anser det är viktigt att fungera som föredömen, och att visa respekt för varje individ.

 • 289.
  Andersson, Therese
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Ollas, Maja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Barnmorskors erfarenheter och strategier i mötet med nyanlända kvinnor på förlossningsavdelning, med fokus på interaktion, tillit och sammanhang: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Supporting the woman and her partner is a major part of the midwifery role during delivery. As the number of newly arrived women increases in Sweden, with varied backgrounds and languages, the demands on midwives’ skills increase. Both migration and childbirth can be described as transitions, which can lead to positive development but also to increased challenges. Migration can be a stressful life process for newly arrived woman and the situation of childbirth can contribute to further vulnerability and uncertainty. The midwife has to understand the needs of newly arrived women in order to support and contribute to a positive experience.

  Aim:

  The aim of this study is to describe midwives' experiences and strategies in the meeting with newly arrived women at childbirth, focusing on interaction, trust and context.

  Method

  : Semi-structured interviews with eight midwives analyzed with qualitative content analysis with deductive approach.

  Results:

  The results of the study provided information on strategies that the midwives use to create interaction, trust and context, as well as their experiences. Common to all midwives was that they experienced that good communication with the patient was very important for creating interaction. Ahead of the meeting with a newly arrived woman, the midwives made sure of that they were well prepared. Strategies used to create trust were to show consideration, be present and take time to listen to the woman. By listening to the woman's wishes, providing information and trying to make the woman feel active and making active choices during her childbirth, midwife creates a context for the woman.

  Conclusion:

  The study has shown that midwives have conscious strategies for meetings with immigrated women. There is, however, a need for clearer routines

  regarding the work of immigrated women in the delivery room, increased cultural skills of midwives and more resources to allow more time for these women.

  Clinical application:

  This study, through the strategies of midwives, can guide other midwives to support newly arrived women during childbirth. The study provides suggestions for areas of improvement and aids to improve the meeting and hence the quality of care for these women.

 • 290.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Eriksson, Sofia
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Nationella prov: Attityder och föreställningar hos lärare och elever i år 92009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det nationella provet är obligatoriskt för alla i år 9 och ser lika ut för alla i hela landet. Denna enkätundersökning syftar till att studera vilka attityder och föreställningar som lärare och elever i år 9 kan ha gällande det nationella provet i svenska. Det undersöks även om provet påverkar undervisningen samt betyg och bedömning och i så fall hur. Undersökningen är utförd på två högstadieskolor. Resultatet visar att både lärare och elever överlag har en positiv attityd till det nationella provet men de påpekar tidsbristen och stressen kring provet. Det nationella provet påverkar undervisningen till viss del och kan också fungera som ett stöd för likvärdig bedömning.

 • 291.
  Andersson Wiberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fyra bilder av entreprenöriellt lärande i grundskolan - i Sverige och USA.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 292.
  Anderstedt, Chatrine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder för att lindraagitation hos personer med demens –2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att beskriva vilka icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder en sjuksköterska kan användaför att lindra agitation hos äldre personer med demens. Metod Designen som har använts, är enlitteraturöversikt. Artiklar söktes via Cinahl och PubMed, med sökorden dementia, nonpharmacological,nursing och agitation. Sammanställning av sökord, antal träffar, urval,inklusionskriterier och exklusionskriterier återgavs genom text och tabeller. Till resultatsdelenvaldes 11 artiklar ut efter att granskats med granskningsmallar för kvalitetsbedömning. Bådekvantitativa och kvalitativa artiklar valdes ut i resultatet.Resultatet visade att de icke farmakologiska omvårdnadsåtgärderna, har en positiv verkan påpersoner med demens agitation. Litteraturöversiktns slutsats är att speciellt musik och beröringfungerar bra som icke farmakologisk omvårdnadsåtgärd. Den positiva effekten är dock kortvarig.Slutsats Det behövs lite nytänkande kring de icke farmakologiska omvårdnadsåtgärderna.Metoderna är bra. Det som behövs, är att komma på hur man får en långvarig effekt av dessa.

 • 293.
  Andresen,, My
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Oljans, Maja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Venösa bensår, en litteraturstudie om att främjaegenvård2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Venous leg ulcer is the most common and accounts for about 70%

  of all leg ulcers. Today, approximately 50.000 people in Sweden have venous leg

  ulcers. The incidence increases with increasing age, predominantly over 65 years

  and is more common among women than men. After the occurrence of an ulcer it

  follows by a slow treatment until the wound is healed and requires good compliance

  from both the healthcare and the patient. Self-care usually does not end after the

  wound has healed but can last out a lifetime to prevent recurrence.

  Aim:

  Enlighten the factors that promote self-care in patients with venous leg ulcers.

  Method:

  A literature review based on 17 scientific articles with both quantitative

  and qualitative approach found in the databases CINAHL and PubMed. The result

  was analyzed with inspiration from Friberg (2012).

  Result:

  Several factors that can promote self-care in patients with venous leg ulcers

  have been found in the articles. In order for self-care to be promoted, patients must

  receive information and instruction on the cause and treatment. The relationship

  with the nurse should consist of trust and confidence. Patients wanted the

  recommendations to be clearly stated and ordained instead of obtaining a general

  recommendation. In order to integrate self-care as part of everyday life, it was

  beneficial with routines, aids and assistance. Setting goals and motivating as well as

  giving continuous follow-up were other significant factors for promoting self-care.

  Conclusion:

  Important factors for promoting self-care were a good relationship

  between nurse and patient. That the nurse should strengthen the patient's ability to

  perform self-care on her own and to regularly follow up and support the patient

 • 294. Angsmo, Ewa
  et al.
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Florin, Jan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Midböe, Lars
  Nilsson, Gunilla
  Fogelberg-Dahm, Marie
  Ehnfors, Margareta
  Björvell, Catrin
  Wärn-Hede, Gunnel
  Östlinder, Gerthrud
  Nursing informatics in Sweden: the agenda for the future2009In: Connecting Health and Humans - Proceedings of NI2009, Helsinki, 2009, Vol. 146, p. 866-867Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  With the purpose of getting an overview of the current research and development in information systems and terminology for nursing practice and outline strategies for the future, an initiative for a workshop was taken at the national level in Sweden by the Section for Nursing Informatics, the Society of Nursing and the Association of Health Professionals in 2007. For the workshop around 30 nurses were invited, representing clinical practice, education, and research. The workshop resulted in recommendations for future strategies to support the development of nursing informatics in Sweden.

 • 295.
  Anias Jiménez, Francisco
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Formativt arbete med digitala verktyg i ämnet spanska2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  By 2017, the Swedish Agency for Education has taken a further step towards developing students' digital skills. According to the Swedish Agency for Education, the education of the students is done through the learning of the use of digital tools. In order to facilitate learning, the Swedish Agency for Education emphasizes the need to work formatively and that the formative work should facilitate the student's development. This study shows the steps that can be taken to achieve the demands of the National Agency on Digital Competencies, based on research conducted by American writer Dylan Wiliam. This author, in practice, translates the formative work with five strategies. In order to understand how these strategies are used by digital tools, this study shows some selected computer programs and websites by a Swedish teacher and author, Patricia Díaz, related to the mentioned strategies. The study is also based on two questionnaires, one aimed at teachers and one for students, where information has been gathered on how, among other things, formal work in the subject of Spanish can be translated into practice through various digital tools. The study also shows whether the formative work in the subject of Spanish meets the new Swedish Agency for Education digital competence requirements and if it is clear for teachers and students that the digital work in Spanish is formative.

 • 296.
  Aniliadis, Maria Sofie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Söderberg, Isabelle
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Idrott, genus och sponsring – ur ett subjektivtperspektiv: Kvinnliga elitidrottares erfarenheter av genusskillnaderinom sponsring.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explain how professional female athletes experience gender

  differences in sponsorship, and if these differences have had any effects on their performance.

  This study is based on seven interviews with Swedish women who are active on a world class

  level in their chosen sports. The theoretical frame of this study is founded on the concepts of

  gender, social role theory, homologous reproduction theory, congruity theory and social

  identity theory, which can describe why a sponsor prefers to sponsor male athletes rather than

  female athletes.

  The results show that professional female athletes experience differences in how sponsors use

  them related to marketing. Women experience that sponsors prefer male over women

  characteristics and therefore support the male athlete more, thus resulting in a gender inequity.

  Women in general find it difficult to talk about their experiences regarding sponsorship and

  they avoid questioning sponsors regarding the differences experienced.

  The conclusion, is that the

  hegemonic masculinity, related to gender theory can be recognized

  within sponsorship and as long as athlete women are afraid to speak up and express this, the

  differences will never be acknowledged.

 • 297.
  Anna-Karin, Adolfsson
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Andersson, Carina
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Engdahl Wevel, Erika
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Medarbetarsamtal: En kvalitativ studie av medarbetarsamtalets betydelse, genomförande och uppföljning bland enhetschefer och medarbetare i den offentliga sektorn2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Intresset för medarbetarsamtal har vuxit under det senaste decenniet, men medarbetar-samtal har beforskats i lite utsträckning. En hypotes som vi har utgått från är att medarbetarsamtalet många gånger inte ges det utrymme som det borde för att gynna organisationen och individen. Studien syfte har varit att skapa kunskap kring vad ett medarbetarsamtal är i offentlig sektor. Det är en kvalitativ undersökning omfattande såväl en litteraturstudie, som en intervjuundersökning med enhetschefer och medarbetare för att få fram medarbetarsamtalets betydelse i den offentliga sektorn. Studien har visat att medarbetarsamtal idealt handlar om individen och organisationens utveckling och ska genomföras en gång per år. I praktiken har vi sett att det mer kommit att handla om att förbättra relationen mellan parterna och att vikten av att bli bekräftad av sin chef som medarbetare är stor. Hur medarbetarsamtalet var utformat varierade bland de enheter som ingick i studien men alla enheterna genomförde medarbetarsamtal en gång per år. Medarbetarsamtalet kan fungera som ett ledningsinstrument och även för att ta reda på behovet av förändring och utveckling inom organisationen. Studien har visat att medarbetarsamtal har relevans för det arbete som utförs på enheten. Dokumentation och uppföljning som görs under medarbetarsamtalet står till största del ledningen för. Litteraturstudien har visat att det saknas forskningsstudier kring området medarbetarsamtal.

 • 298.
  Annerberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Gymnasielärares skrivpraktiker: Skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to contribute to deeper knowledge about the writing practices of teachers in upper secondary school. Schools are under constant pressure to respond to the needs and expectations of an ever-changing society and political intentions. A major factor in this change which is taking place in schools is digitalization. Another factor is the adoption of new governing principles for schools involving management by goals and results, which brings increased demands for written documentation of teachers' work.

  In order to describe and problematize this development the thesis is based on a combination of Critical Discourse Analysis and New Literacy (Clark and Ivanič, 1997). The theoretical framework rests upon an understanding of writing as social action and the idea that texts both affect and are affected by the social environment. The empirical study focuses on twelve teachers and their writing practices, analyzed during week-long field visits over three years. The teachers' talk about their writing is used together with analyses of texts and images to investigate parts of teachers' writing which, according to the teachers, are considered complex and problematic.

  The findings indicate significant differences between the writing practices of the individual teachers, where each teacher has his or her own system of texts fulfilling different purposes. Despite these differences it is still possible to identify recurrent themes in the discursive conditions for teachers' writing: efficiency, reuse, authority, audit, relationships to addressees, and room to maneuver. The study illustrates possible dilemmas for teachers' writing at the intersection of teachers' professional responsibility and demands for accountability.

 • 299.
  Annerberg, Anna
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Har du förstått uppgiften?: En studie av gymnasieelevers förståelse av uppgiftsinstruktioner2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Konsten att skriva uppgiftsinstruktioner som alla, eller åtminstone de flesta, elever förstår drömmer många lärare om att behärska. Särskilt lärare som undervisar på distans med få eller inga möjligheter att följa upp elevens läsning med ett snabbt påföljande samtal om innehållet i den text eleven just läst. För hur går det till när elever läser och förstår uppgiftsinstruktioner? Påverkar dessutom elevens uppfattning om hur tydlig uppgiftsinstruktionen är, hur rolig, lätt eller intressant uppgiften verkar vara att genomföra; hur viktigt är det att en instruktion är   tydlig för hur uppgiften förstås eller uppfattas?

  Genom en empirisk, induktiv studie som följs upp av litteraturstudier för att förklara och tolka resultatet studeras här   tio gymnasieelevers läsning och förståelse av fyra uppgiftsinstruktioner från   kursen Svenska B. Tydlighet står i fokus. Två av uppgifterna är hämtade från Skolverkets nationella prov och två uppgifter är konstruerade av en enskild lärare. Elevernas (mottagarnas) förståelse jämförs med lärarens (sändarens) intention. Uppgiftsinstruktionerna (medierna) analyseras med hjälp av   Hellspong & Ledins textanalysmodeller i Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys från 1997.

  Resultatet av jämförelsen är att den grupp   elever som har svårast att uttrycka vad uppgifterna innebär med egna ord,   också har svårast att förstå dem. Det hindrar dem däremot inte från att   uppfatta att de förstår och svaret på lärarens vanliga fråga: om eleven har   förstått uppgiften, är enligt den här studien inte mycket värt. Elevens och   lärarens syn på vad kunskap och inlärning innebär påverkar stort, inte bara   svaret på frågan, utan även läsningen och förståelsen av   uppgiftsinstruktionen. Med hjälp av teorier kring läsning, läsbarhet,   hjärnans förmåga och omgivningens påverkan på inlärning diskuteras vad och   hur eleverna förstår och inte förstår i uppgifterna. Genom deras förståelse,   eller brist på sådan, aktualiseras och diskuteras frågor kring vad som är   viktigt vid utformning av text, på såväl ytligare som djupare nivåer, i uppgiftsinstruktioner.  

 • 300.
  Annerberg, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Fändrik, Anna Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att vetenskapligt förankra ett yrkeslärarprogram: Erfarenheter från ett utvecklingsprojekt2018In: Nordic Journal of Vocational Education and Training, ISSN 2242-458X, E-ISSN 2242-458X, Vol. 8, no 3, p. 124-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Demands on the scientific foundation of Swedish Vocational Teacher Education has led to a development project on academic competence at Dalarna University in 2018. The project contained two sub-projects; the construction of a matrix, to display the progression of students’academic competence; and the implementation of a series of seminars on VET research. This article presents the point of departure and the methods used, together with the results of mappings and analysis of four different aspects of academic competence. This inventory of features of academic competence in teacher education, evokes a wide range of questions onthe meaning and consequence of scientific foundation, the research-practice relationship and concrete questions concerning course content.

3456789 251 - 300 of 6122
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf