du.sePublications
Change search
Refine search result
345678 251 - 300 of 362
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Kruse, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Mänskliga rättigheter - bortom den globala samtidens spektrum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den samtida globaliseringen har medföljts av nya transnationella politiska spörsmål. Problem som internationella institutioner uppger sig ämna lösa. För närvarande tycks dock nämnda institutioner misslyckas upprätthålla detta åtagande. Denna utveckling har kommit att bli en kärnfråga inom forskning gällande global demokrati och mänskliga rättigheter. Inom detta fält förs en debatt beträffande hur internationella institutioner bör vara strukturerade för att kunna bemöta samtidens spörsmål.

  Syftet med uppsatsen var att bidra till förståelsen för hur ramverket för mänskliga rättigheter kan bistå med verktyg vid bemötandet av den globala samtidens framväxande problem. Syftet uppfylls genom en analys av Carol C. Goulds nyckelargument beträffande hur och varför internationella institutioner ska reformeras så att de mer adekvat kan bemöta dessa framväxande problem.

  Studien visar på att mänskliga rättigheter tolkat som ett diversifierat kulturellt ramverk kan bidra till utvecklingen på i synnerhet två vis. Dels kan dem bidra med politiska kriterium för nationalstater att underkasta sig. Dels kan dem fungera som en lins genom vilken kulturella kontexter kan betraktas för att institutionerna ska kunna avgöra hur man bäst går till väga för att uppfylla de behov som existerar inom varje givet sammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Ladhari, Melek
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Synen på religionsfrihet i konfessionella gymnasiefriskolor utifrån lärarperspektivet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det råder stor enighet i samhället om att religionsfrihet är viktigt för samhället men åsikterna skiljer sig då man interpretera denna rätt i frågan om konfessionella friskolor. Syftet med uppsatsen är att belysa vilken tolkning lärarna har av ungdomars religionsfrihet och hur den framträder i deras verksamhet, Frågan här är hur förståelse om religionsfrihet kommer till utryck hos religionskunskapslärare och hur den påverkar planeringen och undervisningen av eleverna i klassen.

  Detta är viktigt då undersökningen visar hur religiositet och de religiösa inslagen påverkar lärarna i konfessionella skolan i undervisningen av ämnet religionskunskap. Uppsatsen är en kvalitativ studie med utgångspunkt i intervjuer med lärarna där individernas trosföreställningar och arbetet med eleverna analyseras för att synliggöra hur instituten och religionen påverkar de i undervisningen av eleverna. Även om alla lärare är eniga om betydelsen av religionsfrihet och dess förmedling till eleverna visar intervjun att de har olika personliga uppfattningar som kan inverka på deras verksamhet. Under arbetet kom jag fram till att tydningen av religionsfrihet i samband med lärarnas planering och undervisning av ämnet religionskunskap i konfessionella gymnasiefriskolor påverkas av olika faktorer som t.ex. lärarens religiositet och skolans religiösa inslag i fostran och utbildningen av eleverna. Värdegrundsarbetet som egentligen ska utgå från läroplanen utsträcker sig också på religionens syn på etik och moral.

 • 253.
  Larsen, Maud
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Vilken typ av rättvisa ska råda i framtiden: Om rättvisa, målkonflikter och demokratiska processerinför FN:s nya hållbara utvecklingsmål2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hösten 2015 väntas FN:s medlemsstater fatta beslut om millenniemålens efterföljare:Sustainable Development Goals; SDG. Uppsatsen syftar till att ge svar på frågan omvilka olika typer av rättvisa som dessa nya föreslagna hållbara utvecklingsmål, SDG,ger uttryck för. Utöver detta tas frågan om risken för eventuella målkonflikter upp,liksom på vilket sätt processerna som föregått besluten om målen ger uttryck förvärderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. Uppsatsen utgår från rättvisasom etiskt begrepp och analysen bygger på teorier från John Rawls, MarthaNussbaum och Seyla Benhabib. Genom närläsning och argumentationsanalys nåsföljande slutsatser: det råder flera olika typer av rättvisa inom SDG, de olika typernaav rättvisa bidrar till risken för målkonflikter samt att processerna som föregått målenger uttryck för värderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. Trots dessavärderingar föreligger risk för svårigheter med förankring, implementering ochgovernance av de framtida SDG. Den etiktradition som dominerade inom denuvarande millenniemålen, var den traditionella antropocentrismen. Etiken för hållbarutveckling har fått betydligt större utrymme i SDG.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Larsson, Eva
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Satanism och identitet: En hermeneutisk analys av satanistiska texter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att göra en analys av två olika satanistiska rörelsers texter och

  deras syn på identitet och identitetsskapande. De rörelser som valdes till denna studie är The

  Church of Satan och The Greater Church of Lucifer. För att genomföra analysen valdes två

  böcker ut som representerar respektive rörelsers grundläggande filosofi, dessa var The Satanic

  Bible (1969, 2005) samt Wisdom of Eosphoros (2015). Analysens teori grundade sig på begrepp

  som är plockade från queerteorin, för att belysa synen på vad som är normalt och onormalt

  samt synen på sexualitet och genus. Utöver detta analyserades även rörelsernas syner på

  kärlek och relationer, innan rörelsernas budskap jämfördes för att se om det finns några

  korrelationer mellan de två. För att genomföra analysen valdes en kategoriseringsmetod som

  inspirerats av idé- och ideologianalys. Resultatet visade att båda rörelserna var kritiska till

  givna samhälleliga sanningar, och ställde sig kritiska till tanken om att det skall finnas några

  universella normer och moralregler. De båda förespråkade även den fria sexualiteten, där

  läggning och preferenser ses som irrelevanta. Hos satanismen gick det att återfinna normativa

  uttalanden kring genus, kön och könsroller, medan luciferianismen inte lägger någon vikt vid

  dessa kategorier. Dock lägger de båda rörelserna sitt huvudsakliga fokus på den enskilde

  individens autonomitet och självbestämmande, där man uppmanas att bryta mot alla

  konventioner som inte leder till den egna lyckan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Larsson-Snygg, Anna-Catrin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Studiebesök i religionskunskapsundervisningen: Didaktiska möjligheter och utmaningar utifrån den  icke-konfessionella skolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiebesök som undervisningsform i religionskunskap kan innebära både didaktiska möjligheter och utmaningar. Vidare kan det vara komplicerat att ta med eleverna in i religiösa lokaler under obligatorisk undervisningstid, då skolan som sådan ska vara icke-konfessionell. Den här uppsatsen har som syfte att undersöka detta närmare genom en hermeneutisk ansats där olika forskningar tolkas utifrån uppsatsens frågeställningar.  Skolinspektionen (2012) pekar på att studiebesöket får och bör göras i religionsundervisningen, så länge eleverna inte utsätts för någon trospåverkan. Holmqvist Lindh (2016) menar att all undervisning i någon form alltid påverkar, vilket också är meningen med undervisning. De didaktiska möjligheterna och utmaningarna problematiseras utifrån det som sker i lokalen, lokalen i sig samt trosrepresentantens roll. Vidare problematiseras komplikationer med att besöka religiösa platser utifrån den religionsfrihet som råder i Sverige. Denna frihet omfattar både frihet till religion samt frihet från religion. Således ska föräldrar kunna skicka sitt barn till skolan utan att behöva oroa sig för att barnet blir påverkat av religiösa inslag. Jackson (1997), (2009) presenterar hur man bör närma sig religionskunskap utifrån en tolkande ansats där öppenhet och flexibilitet får råda både bland lärare och elever. Vidare lyfter han vikten av att religionen inte ska vara något abstrakt och konstigt för eleverna utan att alla, oavsett religiös eller icke-religiös positionering, kan skapa en förståelse och reflektera såväl över sin egen livsåskådning som andras.  Det som beskrivs vara av värde gällande dessa didaktiska möjligheter och utmaningar visar sig vara själva planerandet av studiebesöket, med alla de olika didaktiska val såsom vart man ska gå och vem man ska träffa. Vidare visar sig trosrepresentantens roll vara viktig, dels utifrån dennes personlighet men även utifrån det inifrånperspektiv som kan erbjudas i studiet av religionen.  Mycket pekar på att om eleverna ska uppnå det ämnesmål i religionskunskap som gäller att skapa sig en förståelse för andras livsåskådningar och förberedas för att leva i ett mångkulturellt samhälle, kan det vara direkt nödvändigt med studiebesök till olika religiösa platser. Detta studiebesök bör då noga planeras och arrangeras utifrån att eleverna får ut så mycket som möjligt av besöket och läraren bör följa upp med det viktiga efterarbetet senare i klassrummet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Larsson-Snygg, Anna-Catrin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Studiebesök i religionskunskapsundervisningen: En studie med fokus på möjligheter och utmaningar gällande studiebesök utifrån intervjuer med gymnasielärare2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiebesök som undervisningsform i religionskunskap kan innebära både möjligheter och utmaningar. Denna undersökning innehåller semistrukturerade intervjuer med gymnasielärare utifrån deras erfarenheter kring möjligheter och utmaningar med studiebesök som undervisningsmoment i religionskunskapsundervisningen. I läroplanen (Lgy11) beskrivs religionskunskapens centrala innehåll utifrån bland annat att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika livsåskådningar och fördjupa sig i sin egen. Vidare beskrivs hur ämnet ska bidra till att öppna upp för förståelse och en ömsesidig respekt i vårt mångkulturella samhälle (Lgy11: 11). Roos (2016) lyfter gällande särskilt lärande hur studiebesök kan konkretisera det som annars endast presenteras utifrån läromedel och som kan vara svårt för eleverna att greppa. Genom autentiska upplevelser är det enklare för eleverna att skapa förståelse utifrån upplevelser som inte en klassrumsundervisning kan förmedla (2016: 205). I studiens intervjuer framträdde tre specifika aspekter som innebar såväl möjligheter som utmaningar; Miljöombyte, mötet med trosrepresentanten samt fördomar. Utifrån dessa tre kategorier har studien sedan strukturerats för att konstatera exempelvis möjligheter såsom att eleverna lättare minns det som sägs under ett studiebesök än det som sägs inne i klassrummet, den visuella dimensionen inverkan samt variationen gällande att få lyssna till en annan röst. Vidare problematiseras bland annat utmaningen med att eleverna kommer tillbaka till klassrummet med ännu fler fördomar än innan de åkte på studiebesök, samt hur man kan bemöta dessa. I resultatet framkommer således både möjligheter och utmaningar med studiebesök som undervisningsmetod i religionskunskapsundervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Larsén, Linda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  ”Varför tar man för givet att feminismen måste vara sekulär?”: En studie om muslimska feminister i svensk kontext2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how two Muslim feminists perceive themselves to betreated by the Swedish majority society and within the secular feminist movement. Thesurvey was conducted using qualitative method with a total of two interviews. For the study'stheoretical perspectives, I have used postcolonialism and postcolonial feminism. The result ofthe survey and the analysis show that the informants say that they face an image of Muslimwomen as considered being under oppression. The informants believe that this stereotypicalimage has its origin from the colonial period. The question that is most important for themwithin feminism is to be treated as a feminist and as a Muslim without being questioned. Theyfeel like it's hard to identify with the Swedish secular feminism, but they also feel that thegroup of Swedish secular feminists have a difficulty identifying themselves with Muslimwomen too. Consider this, one of the informants does not feel welcome among Swedishsecular feminism while the other one never had an interest in becoming a member of itbecause she did not consider them to strive for the same goal as herself. The informantsclaims that there are opportunities for them to speak in the public debate, but as Muslimfeminists they are facing a bigger struggle.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Liedgren, Pernilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work. Lunds universitet, Socialhögskolan.
  Att bli, att vara och att ha varit - om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Summary

  To become, to be and to have been: about the  Jehovah’s Witnesses

  The Watchtower Bible and Tract Society, in the following text referred to as the Jehovah’s Witnesses or “the organisation”, is a worldwide Christian organisation with about 6.7 million members. The organisation has many times, without any success so far, proclaimed Armageddon when they expect Jehovah to return to Earth. They interpret the Bible in their own, often very literal way, and require their members to live according to these interpretations. Among the consequences of this, members are forbidden to vote, to do military service or to receive blood transfusions. Apart from attending the three weekly meetings, members are expected to be active in missionary work, known as “publishing”. If a member fails to do a certain number of hours’ publishing, he or she risks being deprived of active membership status

  Sweden in general is considered to be a society where the population is not very religious. The formerly state-governed Lutheran church has lost its influence and the vast majority of ordinary Swedes do not visit church on other occasions than weddings, funerals or christenings. Expressing one’s own religious values has become somewhat of a private matter where publicity is seldom appreciated, which is contrary to the practice of the Jehovah’s Witnesses. This is one of the reasons why the Jehovah’s Witnesses are commonly perceived by average Swedes as a “suspicious” religious organisation.

  The aim and methods of the study

  This dissertation seeks to describe and investigate the entering and leaving of a highly structured and hierarchical religious community, exemplified in this case by the Jehovah’s Witnesses. What are the thoughts and aspirations of someone who is considering becoming a Jehovah’s Witness? What are the priorities and what experiences seem important when a person is going through such a process? And when this person has finally reached his or her goal of becoming a member, is it the same motivation that makes him or her stay in the organisation for longer periods of time, possibly for the rest of their lives, or does it change during the process of entering, or does this motivation change its character during the transition from entering to being a regular member?

  Why do some of the members change their attitude to the Jehovah’s Witnesses from rejoicing to bitterness? And how does this process of exit manifest itself? In what way is it different from the process of entry?

  The respondents in this study were chosen from both active members of the Jehovah’s Witnesses in Sweden and those who have left the organisation for personal reasons. Repeated interviews with ten active members of the organisation have been conducted in the course of the study and compared to equal numbers of former members. The interviews have been semi-structured to deal with questions of how a person has come into contact with the organisation; how they retrospectively experienced the process of entry; the reasons for becoming a member. Questions have also been asked about life in the organisation. The group of “exiters” have also been asked about the experience of leaving, why they wanted to leave, and how this process was started and carried out.

  In addition to this I have analysed a four-year diary describing the time inside and the process of leaving the organisation. This has given me an extra psychological insight into the inner experience of someone who has gone through the whole process.

  The analysis has been done by categorising the content of the transcribed interviews. An attempt to outline a model of an entry and exit process has been made, based on ideas and interpretations presented in the interviews. The analysis of the diary has involved thorough reading, resulting in a division of it into four different parts, where each part has been given a certain key-word, signifying the author’s emotional state when writing it. A great deal of the information about the Jehovah’s Witnesses has been collected through discussion boards on the Internet, informal talks with members and ex-members, interviews with representatives of the organisations during visits to its different offices (Bethels), such as St. Petersburg, Russia, and Brooklyn, New York, USA.

  The context

  Each organisation evolves in its own context with its own norms, roles and stories that would not survive outside it. With this as a starting point, there is a chapter dedicated to the description of the organisation’s history, structure and activities. It has been stated that the organisation’s treatment of its critical members and the strategies for recruiting new members have evolved over the years of its history. At the beginning there was an openness allowing members to be critical. As the structure of the organisation has become more rigid and formalised, the treatment of internal critics has become much less tolerated and exclusion has become a frequent option.

  As a rule many new members have been attracted to the organisation when (1) the day of Armageddon has been pronounced to be approaching; (2) the members of the organisation have been persecuted or threatened with persecution; and (3) the organisation has discovered a “new market”.

  The processes for entering and exiting

  How the entering processes manifest themselves depends on whether the person has been brought up in the organisation or not. A person converting as an adult has to pass six phases before being considered a Jehovah’s Witness by the organisation. These are:

   Contact with the Jehovah’s Witnesses,

  • Studying the bible with members of the organisation,
  • Questioning,
  • Accepting,
  • Being active as publisher (spreading the belief),
  • Being baptised.

   For a person brought up in the organisation, the process to full membership is much shorter:

   

  • Upbringing in the organisation,
  • Taking a stand on the belief,
  • Being baptised.

  The exit process contains of seven phases:

   

  • Different levels of doubts,
  • Testing of doubts,
  • Turning points,
  • Different kinds of decisions,
  • Different steps in executing the decisions,
  • Floating, a period of emotional and cognitive consideration of membership and its experiences,
  • Realtive neutrality.

   

  The process in and the process out are both slow and are accompanied with anguish and doubts. When a person is going through the process in or out of the organisation he or she experiences criticism. This is when people around the adept question the decision to continue in the process. The result of the criticism depends on where in the process the person is. If he or she is at the beginning of the process, the criticism will probably make the person insecure and the process will slow down or stop. If the criticism is pronounced in a later phase, the process will probably speed up.

  The norms of the organisation affect the behaviour of the members. There are techniques for inclusion that both bind members to the organisation and shield them off from the surrounding society. Examples of techniques for inclusion are the “work situation” and “closed doors”. The work situation signifies that members who do as the organisation recommends – doing simple work – often end up in the same branch of industry as many other Jehovah’s Witnesses. This often means that the person has other witnesses as workmates. If the person is unemployed or moves to another town it is easy to find a new job through connections in the organisation.

  Doubts and exclusions can lead to problems since they entail a risk of losing one’s job. This can also result in problems getting a new job. Jehovah’s Witnesses are not supposed to talk to excluded members, which of course mean difficulties working together. “Closed doors” means that members who do as the organisation recommends – not pursuing higher education, not engaging in civil society, working with a manual or in other way simple job, putting much time into the organisation – will, after a long life in the organisation, have problems starting a new life outside the Jehovah’s Witnesses.

  The language used in the organisation shows the community among the members, thus the language is one of the most important symbols. A special way of thinking is created through the language. It binds members to the organisation and sometimes it can work as a way to get back into the normative world of the organisation.

  Randall Collins’s (1990, 2004) thoughts about “emotional energy” have enabled an understanding of the solidarity and unity in the organisation. This also gives an understanding of the way the members treat doubting and critical members. The members who want to exit have to open up the binding/screening off. A possible way to do that is through language, to become aware of the effect the language might have. Another way is to search for emotional energy in another situation.

  During the exit process, shame might be of some importance. When members become aware of the shame they feel, because they perceive they are “acting a belief”, the exit process might accelerate.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Liedgren, Pernilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work. Lunds universitet.
  Entrees and exits, their mechanisms and processes in the Jehovah's Witnesses, a study in the Swedish contex'2006In: Leaving religion, 2006Conference paper (Refereed)
 • 260.
  Lindh, Veronica
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Världen & religionen efter 11 september 2001: En kvalitativ textanalys utifrån en marxistisk förståelsehorisont2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine how three contemporary and Marxist

  oriented researchers try to explain the events in the USA in September 11, 2001

  and the effect these events have had in relation to religion and religious

  fundamentalism at large and for Islam specifically. The essay examines how these

  ideas can be understood in relation to Marx’s ideas. The method consists of

  qualitative text analysis and focuses on the ideas presented rather than who is

  presenting the ideas. The hermeneutic approaches for analysing content and

  argumentation has been used. The essay also has a comparative approach. In order

  to understand the results in comparison to Marxist theory ideal types were created.

  The result indicates that more long term as well as contemporary historical

  processes are of importance in order to understand the attacks, that social and

  economic inequality are significant and that religion in both these cases has a

  subordinate position. The result rejects the idea of a “clash of civilisations” and

  suggests instead a “clash within civilisations”. Religious fundamentalism is

  understood as a part of modernity and Islamism as but one expression of Islam, a

  maximalist one.

 • 261.
  Lindström, Sophia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Populärkultur och demonbesättelse: En analys av "Sasha Fierce" och ideologiskt orienterade reaktioner på Youtube2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 262.
  Lundin, Sanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Utsatt judisk identitet i Sverige?: En jämförande studie av medieskildringar i tryckt press och åtta judars egen uppfattning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk media (svenskt tryckt press) skildrar judendom, judisk identitet och antisemitism under en specifik period för att sedan jämföra det resultatet med vad personer som identifierar sig som judar tycker i den frågan. Den specifika perioden som jag har valt att avgränsa mig till är 2016-01-01 till 2017-11-15.

  Studien bygger på tre frågeställningar: hur skildrar media judisk identitet, judendom och antisemitism i Sverige, hur ser judarna själva på sin situation i Sverige samt delar intervjupersonerna medias skildring av hur det är att leva som jude i Sverige idag?

  Det insamlade materialet är dels de utvalda artiklarna från Mediearkivet (Retriver), genom en sökning på ’judendom’, ’jude’ och ’antisemitism’ men också empiriskt material i form av åtta intervjuer av personer som har en judisk identitet. De teorier som har använts för att analysera artiklarna är: gestaltningsteorin och dagsordningsteorin. Resultatet i denna studie visar att det kan vara svårt som läsare /mediemottagare att få en objektiv bild av en situation. Det krävs att en individ läser om en situation från flera olika tidningar för att kunna fånga flera alternativa vinklar. Fem av de åtta intervjuade håller inte alls med om medias skildring av hur det är att leva som jude i Sverige. Tvärtom, dessa personer trivs väldigt bra i Sverige, även om de medger att fördomar och okunskap finns. Men den extrema antisemitism som vissa medier säger sig finnas i Sverige känner de inte till. Resterande tre känner av antisemitismen i Sverige till den grad att de har funderat på att flytta från Sverige så att de kan känna sig tryggare i att leva ut sin judiska identitet.

 • 263.
  Lysén, Jan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Ett postsekultärt Sverige?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The visibility of religion in a global world and demands for political influence are subject to debate and research. One of the fields of research is the revision of the theory of secularism which has opened to the de-privatization of religion in civil society, where it can constitute a counterforce against totalitarian movements, criticism of capitalism downsides to consumerism and an in-depth discussion of existential issues. In Sweden, Joel Halldorf - Liberal columnist, academic scientist and Christian - is an advocate of post-secularistic approach to religious diversification based on migration. The survey focuses on how Halldorf based on his different roles argue for religion increased influence in society. A basis for Halldorf's argumentation is a functional definition of religion that allows Halldorf to emphasize the ability of religions to fellowship and organization in associations. Halldorf's thoughts have met resistance from parts of the liberal press why this resistance will be correlated to Halldorf's different roles.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Löfkvist, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Corporal Punishment: A study about attitudes and opinions to corporal punishment and the connection to children’s rights in South Africa and Sweden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Corporal punishment is a worldwide problem. The purpose withthis thesis is to promote a constructive discussion about the problem andconnect this to children’s rights. This gives the possibility to start adiscussion about suggestions and measures to reduce the problem. Thetheory is that corporal punishment is used as a disciplinary method tochange behavior. Children’s rights is regulated by conventions and nationallaws. The method is to conduct an analysis with interpretations andcommentaries of the research materials from South Africa and Sweden.The conclusion is that those who are positive to corporal punishment thinksit is an efficient working method, and it is about children’s safety. Thosewho are negative have experienced that alternative methods works. Asuggestion is to involve children in the work with children’s rights andeducate them in human and children’s rights with focus on obligations andresponsibility.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Löfkvist, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Fysisk bestraffning i Sydafrikanska skolor: En perspektivorienterad hermeneutisk analys kring läraresoch elevers förhållningssätt till fysisk bestraffning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Melin, Roger
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Philosophy.
  Etikprofessorns idrottsfilosofiska bokslut2019In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, article id 2019-04-03Article, book review (Other academic)
 • 267.
  Melin, Roger
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Philosophy.
  Instrumentalization of the body in sports2013In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, Vol. nov 18Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to articulate an implicit conceptualization of the body of sport persons that exists besides the official holistic and health-based understanding of mind and body. Sport, besides being a guardian of positive values, also is also associated with an instrumentalization of the body consisting of a cluster of mutually interdependent conceptualizations of the body: Firstly, an optimization where athletes’ are focusing upon optimizing their bodies to perform sport performances. Secondly, an idea of perfectedness in that this optimization rests upon the idea of being as perfect as possible for doing specific sport related tasks. Thirdly, modifiability in that body in sport is understood as a “raw material” that can and ought to be “cultivated” for satisfying this perfectedness ideal in sport. Fourthly, control in that there is a need of constant surveillance of sportspersons’ bodies. Fifthly, a strict division between body and mind, where sportpersons are rational subjects who should use their mechanic bodies in trying to reach their aims. This implicit understanding of body is problematic in that (i) it, to some extent, resembles attitudes involved in anorexia nervousa, and that these attitudes, if not consciously discussed, are negative for the sport community itself as well as for the society at large. Furthermore, it might be that sports community, due to the idea of instrumentalization of body in sport, is strengthening negative attitudes towards people who do not live up to the ideal healthy body, for instance persons with obesity and overweight.

 • 268.
  Melin, Roger
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten.
  Persons: their identity and individuation1998Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is about the nature of persons and personal identity. It belongs to a tradition that maintains that in order to understand what it is to be a person we must clarify what personal identity consists in. In this pursuit, I differentiate between the problems (i) How do persons persist? and (ii) What facts, if any, does personal identity consist in?

  Concerning the first question, I argue that persons persist three-dimensionally (the endurance view), and not four-dimensionally (the perdurarne view), on the ground that objects must always fall under some substance sortal concept S (the sortal dependency of individuation), and that the concept person entails that objects falling under it are three-dimensional.

  Concerning the second question, I differentiate between Criterianists, who maintain that it is possible to specify a non-circular and informative criterion for personal identity, and Non-Criterianists, who deny that such a specification is possible. I argue against Criterianist accounts of personal identity on the ground that they are either (i) circular, (ii) violate the intrinsicality of identity or (iii) do not adequately represent what we are essentially. I further criticise three Psychological Non-Criterianist accounts of personal identity on the ground that they wrongly assume that 'person' refers to mental entities.

  Instead I formulate the Revised Animal Attribute View where person is understood as a basic sortal concept which picks out a biological sort of enduring animals. In this, I claim that the real essence of a person is determined by the real essence of the kind of animal he is, without thereby denying that persons have a real essence as persons.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 269.
  Melin, Roger
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Philosophy.
  Technology and the Existential Element in Sport2018In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, article id 2018-12-06Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Månsson, Henrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Religiös radikalisering i fängelsemiljö: Radikaliserande faktorer i europeiska och amerikanska fängelser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 271.
  Nigrisoli Wärnhjelm, Vera
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Medicina e medici di corte in Svezia in età moderna: luoghi e itinerari formativi2012In: La formazione del medico in età moderna (sec. XVI-XVIII): The Education of the Doctor during the Early Modern Period (from the Sixteenth century until the Eighteenth Century). / [ed] R. Sani & F. Zurlini, Macerata: EUM , 2012, p. 51-75Chapter in book (Refereed)
 • 272.
  Nilsonne, Ebba
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Hur skall kedjorna brytas?: En jämförelse mellan olika källors angreppsätt på Agunah problemet från olika tidsåldrar och geografiska platser2019Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 273.
  Nilsson, Christoffer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  I betraktarens ögon: En analys av elevers upplevelser av bilder inom religionskunskapen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this work was to see what thoughts, ideals, interpretations and feelings that students express when analyzing images from textbooks. I focused my work around four questions, what kind of pictures does the students encounter in their textbooks? Within what context are these images presented? How are the images interpreted by the students? And What positives and or negatives with the use of pictures in textbooks become apparent? To answer these questions, I needed pictures to work with, these were supplied by a teacher from a high school. The pictures were taken from a textbook that the teacher uses when teaching the students. This is because I wanted the students to analyze images that they encounter in their education and not “random images”. The students in question were all asked during a religious education class to complete a series of image analyses. The results of this was then presented and discussed with the use of literature about different problems with textbooks and the use of images. The results showed that the interpretation of images are both predictable and unpredictable in a way. The results show the use of strong common symbols is a way to convey information through images. But what was also apparent is that interpretation of images can be highly personal and is greatly influenced by the interpreters own opinions and prior knowledge. The literature suggests that images last longer in memory than text, which leaves me to believe that it is very important that the right images are chosen to represent the information that is being presented in textbooks. The positives with images is that they provide a relief in contrast to the text and also help to illustrate what the text is conveying. Problems that became apparent are that images can be interpreted in a lot of different ways and it is probably impossible to choose images that can not be interpreted in a negative way.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Nilsson, Peter
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Butler's stone and ultimate psychological hedonism2013In: Philosophia (Ramat Gan), ISSN 0048-3893, E-ISSN 1574-9274, Vol. 41, no 2, p. 545-553Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses psychological hedonism with special reference to the writings of Bishop Butler, and Elliott Sober and David Sloan Wilson. Contrary to philosophical orthodoxy, Sober and Wilson have argued that Butler failed to refute psychological hedonism. In this paper it is argued: (1) that there is a difference between reductive and ultimate psychological hedonism; (2) that Butler failed to refute ultimate psychological hedonism, but that he succeeded in refuting reductive psychological hedonism; and, finally and more importantly, (3) that Butler's criticism of reductive hedonism can be used as a stepping-stone in another argument showing the implausibility of ultimate psychological hedonism as well.

 • 275.
  Nilsson, Peter
  Umeå universitet, Humanistisk fakultet, Filosofi och lingvistik).
  Empathy and Emotions: On the Notion of Empathy as Emotional Sharing2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 276.
  Nilsson, Peter
  Umeå universitet, Humanistisk fakultet, Filosofi och lingvistik.
  Hume and Smith on Sympathy2005In: Philosophical Aspects on Emotions / [ed] Åsa Carlson, Stockholm: Thales, 2005, p. 141-159Chapter in book (Other academic)
 • 277.
  Nilsson, Peter
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Pain, pity, and motivation: Spinoza, Hume, and Schopenhauer2014In: Schopenhauer-Jahrbuch, ISSN 0080-6935, Vol. 95, p. 29-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper compares the views on compassion in Spinoza, Hume and Schopenhauer. It is shown that even though all three approach compassion with the same aim and from very similar starting-points, all give significantly different accounts of compassion. The differences among the accounts are compared and explained, and it is shown how progress is made in that later accounts avoid certain problems faced by the earlier ones.

 • 278.
  Nilsson, Peter
  Umeå universitet, Humanistisk fakultet, Filosofi och lingvistik.
  Schopenhauer och medlidandet2000In: Filosofisk Tidskrift, ISSN 0348-7482, no 3, p. 33-41Article in journal (Other academic)
 • 279.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  A shattered sacred story: the rise and fall of the Bride of Christ within the charismatic congregation Knutby Filadelfia, Sweden2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Knutby Filadelfia is a charismatic Christian congregation of approximately 90 members located in Sweden. The congregation is known particularly for what has been called “The Knutby Drama” taking place in January 2004 when a pastor persuaded a young female member to shoot two members of the congregation, one of whom died. The perpetrator of the crime was under the impression that she acted according to God’s will, expressed in text messages received on her mobile phone. The murdered member’s sister, Pastor Åsa M Waldau, was dubbed “the Bride of Christ” by the media after rumours stating that she has claimed to be the New Jerusalem, and married to Jesus, which later proved correct. Waldau has had a unique position as the group´s charismatic leader since the early 1990s. The mystique surrounding Waldau’s person and a theology based on her in the role as the Bride of Christ in a semi-erotic narrative including a wedding and prophesies in the form of love letters from Jesus (called Dojadid by Waldau) has been sternly denied by leaders and members of the congregation since 2004. However, rapid changes has taken place within the group. Waldau was unexpectedly banned from the congregation in November 2016, and along with her, the charismatic pop icon-like pastor Urban Fält was thrown out of the congregation. Following these drastic measurements, the congregation publicly denounced both leaders and the Christ of Bride-theology, stating publicly that they had been the victims of psychological abuse by manipulative charismatic leaders.

  This paper presents the undercurrents in the sacred story of the Bride of Christ: how it was invented, post 2004 repressed but secretly sustained in practice, and finally by what means it was finally shattered and rejected by the congregation in 2016. It relates these developments to similar events in other new religions and discusses the possibilities of the congregation to survive and maintain its membership beyond the crisis.

 • 280.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  Children in New Religions2016In: The Oxford Handbook of New Religious Movements / [ed] James R. Lewis and Inga B. Tollefsen, Oxford: Oxford University Press, 2016, 2, p. 248-263Chapter in book (Refereed)
 • 281.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  Crying in the Flesh: Disciplining Children in Knutby Filadelfia2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Knutby Filadelfia is a small Christian charismatic congregation residing outside Uppsala, Sweden. The group became known worldwide in January 2004 when a pastor allegedly persuaded a young female member to shoot two other members, one of whom died. The perpetrator of the crime was under the impression that she acted according to God’s will. Right from the onset of the group’s entrance into the eye of the media, rumours of abusive child rearing and harsh discipline of children has surrounded the group, especially when recorded sermons from the group’s church service where pastors encouraging corporal punishment of children started circulating on the internet. To contextualize this specific case, democratic child-rearing norms in Sweden are briefly accounted for. Since corporal punishment is illegal in Sweden, the groups’ alleged practice of authoritative child rearing methods were soon publicly questioned, and voices were raised from the public and from representatives from the medical community for investigations. Ex-members testified to parental abuse dictated by the group’s charismatic leadership and some families came under investigation. This paper addresses the issue of parental disciplining within the group from the perspective of the leadership of the group, the media, and the perspective of the supposed victims: the children themselves. It also discusses methodological difficulties connected to researching children in new religious communes. 

 • 282.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Exploring Alternative Childhoods: Studying Kids in Cults2014In: Sociology of Family, Social Life and Childhood, 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The study of new religious movements (cults) has been a controversial topic since its inception in the early 1970s. Numerous volumes have been published on a variety of topics, e. g.: affiliation and defection, the impact of charismatic leadership, gender roles and sexuality, violence and mass suicides, and the relationship with the media. However, very little attention has been given to the children of these movements. The situation for the children growing up in the movements constitute, at best, a small part of the study of a movement, but they are rarely ever subjects of such a study in their own right. Most commonly, their situation is investigated in retrospect, as they tell their life stories to researchers once they have reached adulthood. Not surprisingly, these life stories tend to look quite different depending on whether a member has stayed in or left the group. Another problematic aspect regarding the studies done in retrospect, is that new religious movements are, by definition, prone to rapid change. This may result in vast differences concerning socialization between generations, even between siblings within a family. Therefore, factual and up to date information about socialization within new religious movements is highly important. This presentation takes a look at the current field of study and suggests how this”blind spot” in the study of childhood can be covered. 

 • 283.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  From Children of God to Children of Members: Changing Views on Children in TFI 1988-20132013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  From Children of God to Children of Members: Changing Views on Children in TFI 1988-2013

  The Family International is one of the most extensively studied new religious movements in the world. They are also one of few surviving new religious movements founded in the 1960’s. Due to the group’s continuous prophecy as well as society’s strong reactions to their radical theology and intense critique of mainstream society the movement has changed rapidly throughout its history. The movement’s comprehension of childhood and its attitude towards children have had specific consequences for the group in terms of intervention from social services and raids against Family communes. For some children particularly this has led to frequent relocating and homeschooling in order to limit contact with people outside the group and to avoid attracting attention from social services. The view of children within the group changed dramatically in 2010, when the organizational change “the Reboot” declared children no longer members but “children of members”.

  This paper examines the changes in normative views on children’s roles and the idea of childhood within The Family International in the last 25 years with particular focus on the Swedish context. By analyzing the movement’s own publications, academic publications, and media coverage on the group as well as biographical texts, a picture of a rapidly changing movement emerges. How has children’s roles within the movement been understood during the last 25 years? The paper argues that the movement has had to reevaluate its understanding of children and childhood as a consequence of the increasing awareness in mainstream society of children’s welfare.  

 • 284.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  From Children of God to Children of Members: Changing Views on Children in The Family International 1988-20152016Conference paper (Other academic)
 • 285.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  Isn't it dangerous there?: Exploring children's accounts of growing up in contemporary minority religions in Sweden2016Conference paper (Other academic)
 • 286.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Göteborgs universitet.
  Performing Perfectly: Presentations of Childhood in Knutby Filadelfia Before and After the Dissolution of the Congregation2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The Knutby Filadelfia Congregation, founded in 1921, started out as a Pentecostal congregation. It has, however, been considered a deviant and semi-isolated new religious movement ever since it became known to the public after a murder took place within its community in 2004. The massive media attention it received revealed the presence of a charismatic leader within the group, and the development of a new theology in which the charismatic leader was considered to be the Bride of Christ. After 2004, the congregation reinforced its boundaries with society, and then suddenly began to dissolve in 2016. This study discusses the development of totalistic features within the congregation from the perspective of sociologist Erving Goffman; it highlights the simultaneous presence of in-group as well as out-group social stigma; and it explores the conflicting presentations of childhood in the congregation in performances from before and after the dissolution of the congregation.

  The results are based on empirical material from 25 semi-structured interviews with children and youth aged 7–25, 2 focus group interviews with youths, and 24 days of participant observations. Goffman’s theoretical framework, including the key concepts total institutions, stigma, and presentations, is used together with an interpretative phenomenological analysis approach in order to explore the experiences of childhoods as presented by children and youth within the congregation.

  The findings suggest that their individual understandings of and responses to the presence of a charismatic authority, as well as the consequences of such authorities on parent–child relations, are individual. The Pre-Narratives focus on stigmatisation from society, while the Post-Narratives include stigma within the congregation in the form of social exclusion. The study further indicates that the presentations of childhoods given prior to and after the dissolution of the congregation, the so-called Pre- and Post-Narratives, differ due to changing dramaturgical loyalties, although they should both be considered front-stage activity in Goffman’s terms.

 • 287.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Schooling Krishna's Swedish Grandchildren: A History of the Swedish Gurukula: Past, Present and Future2014In: INFORM Anniversary Conference: 'Minority Religions: Contemplating the Past and Anticipating the Future, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The first ISKCON gurukula was opened at the temple Korsnäs gård in 1979 in Sweden. It was subsequently moved to the farm project at Almviks gård, and operated in different forms until the closing down in 2003. In 2010 the inhabitants at Almviks gård again applied for permission to run a school for children, but the application was denied. This article aims to detail the history of the Swedish gurukula in relation to the international development of ISKCON-headed gurukulas and discuss the following questions; why was it instigated and why did it close? How has the applications for a new school been received by the authorities? Is it likely that a new gurukula could open up in Sweden and how would it be organized? What is done to educate the children in religious theory and practice at this point?

 • 288.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  She sees the smallest one: Children's of Love and Longing for the Charismatic Leader in Knutby Filadelfia, Sweden2016In: Children and Families in Recent Communal Groups, 2016Conference paper (Refereed)
 • 289.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  "She sees the smallest ones ..”: Children's construction of love and longing for the charismatic leader in Knutby Filadelfia, Sweden2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Knutby Filadelfia is a Christian congregation of approximately 85 members residing outside Uppsala, Sweden. The group became publicly known in January 2004 when a pastor allegedly persuaded a young female member to shoot two other members, one of whom died. The perpetrator of the crime was under the impression that she acted according to God’s will. The murdered member’s sister, Pastor Åsa M Waldau, called “the bride of Christ” by the media, has a unique position as the group´s charismatic leader. Since 2008 Waldau has gone into seclusion, leaving her post as a pastor as an effect of the media coverage. Her role in the congregation is still, however, of great importance. This presentation aims at describing the children in the congregation with special focus on how they perceive their relation to Waldau, and argues that her role as a charismatic leader was enhanced by her withdrawal from the group.

 • 290.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  "She sees the smallest ones": Children's construction of love and longing for the charismatic leader in Knutby Filadelfia2015In: Children in new and minority religions: questions and cases, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Knutby Filadelfia is a Christian congregation of approximately 85 members residing outside Uppsala, Sweden. The group became publicly known in January 2004 when a pastor allegedly persuaded a young female member to shoot two other members, one of whom died. The perpetrator of the crime was under the impression that she acted according to God’s will. The murdered member’s sister, pastor Åsa M Waldau, called “the bride of Christ” by the media, has a unique position as the group´s charismatic leader. . Since 2008 Waldau has gone into seclusion, leaving her post as a pastor as an effect of the media coverage. Her role in the congregation is still, however, of great importance. This presentation aims at describing the children in the congregation with special focus on how they perceive their relation to Waldau, and argues that her role as a charismatic leader was enhanced by her withdrawal from the group.

 • 291.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  The Brill Handbook of Nordic New Religions2016In: Nordic Journal of Religion and Society, ISSN 0809-7291, E-ISSN 1890-7008, Vol. 29, no 1, p. 79-80Article, book review (Other academic)
 • 292.
  Nilsson, Sanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies. Gothenburg University.
  The rise and fall of the Bride of Christ: The breakup of the contemporary charismatic christian community Knutby Filadelfia, Sweden2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Knutby Filadelfia is a charismatic Christian congregation of approximately 90 members located in Sweden. The congregation is known particularly for what has been called “The Knutby Drama” taking place in January 2004 when a pastor persuaded a young female member to shoot two members of the congregation, one of whom died. The perpetrator of the crime was under the impression that she acted according to God’s will, expressed in text messages received on her mobile phone. The murdered member’s sister, Pastor Åsa M Waldau, was dubbed “the Bride of Christ” by the media after rumours stating that she has claimed to be the New Jerusalem, and married to Jesus, which later proved correct. Waldau has had a unique position as the group´s charismatic leader since the early 1990s. The mystique surrounding Waldau’s person and a theology based on her in the role as the Bride of Christ in a semi-erotic narrative including a wedding and prophesies in the form of love letters from Jesus (called Dojadid by Waldau) has been sternly denied by leaders and members of the congregation since 2004. However, rapid changes has taken place within the group. Waldau was unexpectedly banned from the congregation in November 2016, and along with her, the charismatic pop icon-like pastor Urban Fält was thrown out of the congregation. Following these drastic measurements, the congregation publicly denounced both leaders and the Christ of Bride-theology, stating publicly that they had been the victims of psychological abuse by manipulative charismatic leaders.

  This paper presents the undercurrents in the sacred story of the Bride of Christ: how it was invented, post 2004 repressed but secretly sustained in practice, and finally by what means it was finally shattered and rejected by the congregation in 2016. It relates these developments to similar events in other new religions and discusses the possibilities of the congregation to survive and maintain its membership beyond the crisis.

 • 293.
  Nordstedt, Frederik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Tusenåriga religioner på 15 sekunder i nya medier.: En studie om hur användarna uttrycker sin religiositet på mediet TikTok 2019.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the use of different digital social platforms grows there has been a question raised by scholars if religious belief and peoples view on religion will change or adapt due to new ways of interaction. The purpose of this essay was to investigate how religion is manifested in a new media such as TikTok and how users choose to aesthetically make the posts. The questions at issue was which religions are represented in user-generated content on TikTok? What is said about each religion on TikTok among the users? What religious areas are affected in TikTok posts and how are TikTok posts related to the way religion is presented? The study consists of a result based on qualitative analysis by using hashtag #religion on TikTok. The analytical approach was done by audiovisual approach together with a hermeneutic method to interpret the findings. The findings were then categorized by religious traditions, then subdivided down to different areas of religious aspects to get a clear view of what was said in every represented religion. The result showed that all traditional religions is represented to a great extent and the findings also revealed that a general structure emerged from the viewpoints that there is no religious dissonance on TikTok despite the notion that modern religiosity is characterized by individualization and subjectivation. Rather it emerged that what is said about respective religions is often linked to the traditional discourse of each religion. It also emerged that language was central to the presentation and the preferred way of communicating in TikTok posts marked with #religion.

 • 294.
  Nyberg, Linn
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald: Tre filosofiska perspektiv på valda delar av ämnesplanen i religionskunskap2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att, genom en komparativ ideologianalys, analysera tre valda filosofiska modeller och uttolka vilka implikationer dessa kan ha vad gäller religionsämnets syftesbeskrivning ur LGY11; att eleverna ska "förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald." Studien syftar inte till att argumentera för någon specifik modell. De modeller som analyserats är hämtade ur verk författade av Charles Taylor, Seyla Benhabib samt Martha Nussbaum. Analysen påvisade såväl skillnader som likheter mellan de olika modellerna. Analysen påvisade att kristendomens särställning som "förvaltare av den svenska värdegrunden" kan vara en problematisk aspekt av läroplanen då kristendomen kan tas som neutral, objektiv eller tolkas som innehållande en "god" essentiell kärna. Ett annat resultat vilket uttolkades av de analyserade modellerna var att förståelse för de andra, måste föregås av en kritisk granskning av, eller medvetenhet om, den egna utgångspunkten. Detta tolkades som ytterst relevant i en religionsundervisning vilken syftar till att uppnå förståelse för mångfald

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Nyström Höög, Catharina
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Lindgren, CharlotteDalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.Wide, SverreDalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  En profil i profilen: Vänbok till Bo G Jansson2016Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Paananen, Satu
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Tråkiga kristna och intressanta muslimer: En enkätundersökning om gymnasieelevers attityder mot religioner och religiösa människor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen är en kvalitativ enkätstudie. Studiens syfte är att ta reda på vilka attityder mot religionen och de religiösa kan hittas bland ungdomar som går andra och tredje år på gymnasiet. Två diskurser gällande vanliga attityder gentemot muslimer och buddhister används som ramar i enkätsfrågor samt några attityder som de kristna upplever att människorna har gentemot dem. Även religionssociologiska teorier om varför en människa blir religiös används för att skapa analytiska kategorier.

  Samma diskurser och teorier används även för att granska resultatet. Attityderna som teorierna kopplar till de kristna, muslimer och buddhister syns i mitt material, men oftast är det elevens egen religiositet, agnostighet eller ateism som ger upphov till vissa attityder mot de religiösa i en annan religion. Bland eleverna i undersökningsgruppen är den vanligaste tanken om varför en människa blir religiös att denne söker efter mening och tillhörighet.

  Studien kopplar även attityderna mot de religiösa till skolans värdegrund och ämnesplaner i religionskunskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Palo, Sandra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Värderingar i religionsundervisning: En studie om hur två gymnasielärare uttrycker sig om sin undervisning i nya religiösa rörelser2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att det finns väldigt mycket fördomar om nya religiösa rörelser. Ofta läggs det mycket fokus på det som är exotiskt och annorlunda med rörelserna och de kallas ofta för det mer negativt laddade ordet sekt. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur två gymnasielärare presenterar sin undervisning om nya religiösa rörelser. Jag vill titta närmare på om de ger uttryck för speciella värderingar när de talar om sin undervisning och vad de använder för terminologi. Metoden är kvalitativa intervjuer med två gymnasielärare i religionskunskap. Undersökningen visar hur det finns en del problem inom begreppsanvändning, hur fokus till viss del läggs på det som är exotiskt och annorlunda samt att lärarna själva har en del, både positiva och negativa, värderingar om nya religiösa rörelser.

 • 298.
  Park, Andreas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Levd religion i religionsundervisningen: En diskursanalys av lärares formuleringar om representation i religionskunskap2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today we live in a world that can be called a global society since people more than ever before move across nations. The Swedish curriculum for secondary school emphasizes this change and places a higher demand on the education to learn the ability to live within cultural diversity. Several scholars emphasize that Swedish RE commonly starts from a secular position which makes religiosity as something that others do and places this group outside of society. Lived religiosity is a term that is supposed to close the gap between religion and the society that focuses on the insider’s perspective. This study therefore aims to look at how teachers in religious education express that religion is represented in their teaching. With the questions how the teachers describe the purpose of teaching about world religions, and how they talk about different methods of teaching? To examine this, four qualitative interviews with RE teachers have been made and then analyzed with a discursive method. The result showed that most of the teachers was placed under an individual discourse that emphasizes on religious individuals to describe what motivates their religiosity. This is applicable to a lived religion which can open up for different opinions and include religious students. The result also showed a social discourse among some of the teachers which can be interpreted from a more secular point of view, which can then relate to create the opposite effect. Most of the teachers were liked to a representative discourse when it comes to talk about methods of teaching. These methods originate from meeting an inside perspective and includes for example, working with written stories or bringing religious practitioners in to the classroom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 299.
  Persson Jägerud, Linnea
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Wicca: En analys av en initiationsritual2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this study is to analyse the first of the three initiatory rites in the Gardnerian and Alexandrian Wicca traditions through the theory of Arnold van Gennep and Victor Turners development of his theory. My method is a hermeneutical one where I interpret my emic material through a theoretical lens. In this way I am hoping to achieve a greater knowledge regarding the ritual process, its connection to the idea of transformation and also acquire a glimpse of the Wiccan world view. My higher aim is to contribute, albeit in a small scale, to the growing body of literature concerning modern forms of western eso-tericism. This form of religion has for far too long been a subject to academic neglect. By ap-plying religious theories and concepts to Wicca I am hoping to show that it is possible, and worthwhile, to study this form of religious expression through a historical perspective.

 • 300.
  Pihlgren, Rebecca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Hur beskrivs begreppet nya religiösa rörelser utifrån olika forskares perspektiv?: En begreppshistorisk studie – Vad är egentligen nya religiösa rörelser?2019Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie avser en begreppshistorisk ansats där syftet är att undersöka vilka olika förståelser av begreppet nya religiösa rörelser som återfinns hos några ledande forskare inom forskningsfältet. Studien ser utifrån forskares perspektiv och beskrivning om hur begreppet nya religiösa rörelser har definierats. För att få svar på frågeställningarna har tidigare forskning och litteratur som behandlar ämnet nya religiösa rörelser belysts. För att skapa en mer innehållsrik studie utgår bakgrundsavsnittet från de aktuella kursplaner och kommentarmaterial från grundskolan och gymnasiet samt två läroböcker från två olika tidsperioder som visar på skillnader i begreppsbeskrivningen av nya religiösa rörelser. Det som står i fokus i min studie är hur nya religiösa rörelser definieras rent begreppsmässigt och med hjälp av flera forskare har jag kunnat kartlägga definitionen av begreppet. I studien har jag använt mig av en begreppshistorisk analys. Det som passar in i min studie är främst möjligheten att begreppet kan undersökas semasiologiskt (begreppets betydelser) och onomasiologiskt (begreppets förändringar). I diskussionen diskuteras det resultat som framträtt från de olika forskarnas förståelser av begreppet tillsammans med de två läroböcker och läroplaner för grundskola och gymnasium. Resultatet pekar sedan mot en förändring av begreppet nya religiösa rörelser och hur definitionerna har vidgats med hjälp av flera forskare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
345678 251 - 300 of 362
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf