du.sePublications
Change search
Refine search result
5152535455 2651 - 2700 of 2745
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2651.
  Widarsson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lästräning och läsmotivation: Hur kan intensivlästräning påverka elevers läsutveckling och läsmotivation?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har syftat till att undersöka möjliga effekter som intensivlästräning kan ge fem elever som ännu inte knäckt läskoden. Dessa elever har fått delta i ett läsprojekt som inneburit intensivlästräning 30 minuter om dagen i fyra veckor. Undervisningen har baserats på en kombination av ordförståelse, fonologisk lästräning och förståelseinriktade metoder. Stort fokus har även legat på att motivera och höja elevernas självförtroende. En kontrollgrupp har använts och skillnader i kunskapsutveckling och läsmotivation har kunnat påvisas mellan de båda grupperna efter studiens avslut. Resultatet av studien visar att elevernas kunskapsnivå, som väntat, har ökat under de fyra veckorna de deltagit i projektet. Det visar samtidigt att deras inställning gentemot läsning som aktivitet har förändrats. Efter avslutat projekt har samtliga en mer positiv attityd mot läsning jämfört med tidigare.

  Studien bidrar till en ökad förståelse av det nära sambandet mellan kunskap och motivation. Det blir tydligt hur viktigt det är att som lärare ha kunskap om detta samband för att på bästa sätt skapa en balans mellan undervisning som utmanar och undervisning som bekräftar. Med en ökad läsförmåga kommer ofta en ökad läsmotivation och de båda kompletterar varandra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2652.
  Wigge, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärarens roll i undervisning av problemlösning för årskurs 4-62019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbete är att undersöka och belysa lärarens roll i undervisning av matematisk problemlösning för grundskolans årskurs 4-6. Då lärarens roll är viktig vid problemlösningsundervisning och rapporter har visat att lärare jobbar utifrån läromedel (Skolinspektionen ,2009). På så sätt får eleverna möjlighet att inte träna alla sina förmågor. Syftet konkretiseras av frågeställningen:Vilken roll har läraren under de olika faserna vid undervisning av problemlösning inom matematik? Vilken roll i de olika faserna förväntar läraren sig ha vid undervisning av problemlösning inom matematik?I bakgrunden så lyfts först upp vad Skolverket skriver i läroplanen och kommentarmaterialet för matematik om att alla elever ska utveckla en tilltro till matematik samt har rätt att lösa och producera egna problemlösningsuppgifter. Avslutningsvis kommer hur forskning har sett på problemlösning genom att först titta på process när man löser problem till mer forskning om problemlösning i skolan och på senare tid hur lärarens roll ser ut i klassrummet och vilka åsikter det finns om problemlösning i undervisningen. Lärarens roll i klassrummet skiftar många gånger under ett undervisningstillfälle från att vara den som introducerar problemet till att leda diskussionen kring elevers lösningar.Teorin kommer fungera som en lins för resultatet och är Eva Taflins fyra faser om problemlösningsundervisning: introduktionsfas, idéfas med lösningsutkast, lösningsfas och slutligen redovisningsfas. Taflin faser bygger på tidigare forskning av Pólya, Schoenfeld och Lester vilket också presenteras under teoridelen.Avslutningsvis så presenteras det metodval som har gjorts. Metoden som valdes var kvalitativ och omfattar både observationer och interjuver. Det följer en beskrivning av datainsamlingsmetoderna och vilket urval som har gjorts samt vilka etiska aspekter som har tänkts på. Slutligen följer hur teorin kommer att användas för att analysera den data som kommer insamlas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2653.
  Wijk, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att utveckla elevers läsförståelse genom tyst läsning: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De internationella undersökningarna PISA och PIRLS visar att elevers läsförmåga och läsförståelse försämrats. Dock visar PISA 2015 på ett trendbrott vad gäller svenska elevers läsförståelse, svenska elever presterar bättre än senaste undersökningen från 2012 och ligger nu på ungefär samma nivå som år 2009. Läsning är en förutsättning för att klara av skolan och att leva i samhället, det är ett mycket omdiskuterat ämne i skolvärlden och därför känns just läsning intressant att studera. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur tyst läsning kan användas för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3. Syftet konkretiseras genom två frågeställningar, vilka är: Vilka förmågor använder eleverna vid tyst läsning? samt Hur kan läraren organisera undervisningen för att tyst läsning ska leda till ökad läsförståelse? Den metod som använts för att besvara syfte och frågeställningar i studien är en systematisk litteraturstudie, där svensk forskning mellan år 2000- 2016 inom området har sökts fram, granskats, analyserats och sedan sammanställts till ett resultat. Resultatet i studien visar att läsning är komplext och de förmågor elever använder vid tyst läsning är fonologisk medvetenhet, avkodning och läsförståelse. Även ett stort ordförråd, lära sig kopplingen mellan fonem och grafem, läsflyt och att få tillgång till läsförståelsestrategier är viktiga för den tysta läsningen. Dessutom har läraren en viktig roll i elevernas läsutveckling, läraren måste stötta eleverna via stödstrukturer, såsom läsförståelsestrategier som eleverna kan tillgå i den tysta läsningen för att utveckla läsförståelse. Samtal är en annan viktig del i läsundervisningen, dock visar resultatet att detta är mindre förekommande i den tysta läsningen i jämförelse med till exempel högläsning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2654.
  Wijk, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tyst läsning och läsförståelse: Intervjustudie med sex lärare i årskurserna 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resultaten från de internationella undersökningarna PISA 2012 och PIRLS 2011 har visat att svenska elevers läsförståelse och läsförmåga har försämrats. PISA 2015 visade dock på ett trendbrott vad gäller svenska elevers läsförståelse, de presterar bättre än vad de gjorde i undersökningen år 2012. Läsning är en förutsättning för att klara av skolan och att leva i samhället och det är en central del i läroplanen. Läsning är dessutom ett omdiskuterat ämne i skolvärlden och forskning visar att läsförståelsestrategier utvecklar elevernas läsförståelse. Detta gör läsning till ett intressant ämne att studera. Denna studies syfte var att finna sambanden mellan tyst läsning och utveckling av elevers läsförståelse i årskurs 1–3. Detta syfte konkretiserades med följande frågeställningar: Hur motiverar lärarna sitt arbete med tyst läsning? Hur resonerar lärarna kring sitt arbete med läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförståelse? Jag genomförde en intervjustudie med sex lärare i årskurserna 1–3. Vid analysen av insamlat material användes det sociokulturella perspektivet som stöd. Studiens resultat visade att lärarna ger eleverna många tillfällen till tyst läsning och de arbetar med läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. Resultatet visade också att lärarna framhåller vikten av samtal vid läsning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2655.
  Wijnbladh, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språklig medvetenhet och skriftspråksförberedande undervisning i förskoleklass: Fem förskoleklasslärares undervisning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ge en nulägesbeskrivning och öka förståelsen för undervisningen i förskoleklass vad gäller innehållet i undervisningen som syftar till att utveckla elevers språkliga medvetenhet och skriftspråksförberedande förmågor. Det är av särskilt intresse i en tid när förskoleklassen är föremål för ökad politisk styrning.

  Studiens teoretiska inramning är det sociokulturella perspektivet med teoretiska begrepp såsom språklig medvetenhet, skriftspråksutveckling, undervisning och didaktisk teori. Materialet består framför allt av intervjuer med lärare och observationer av undervisningen och har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Kartläggningsmaterialet i språklig medvetenhet

  Hitta språket har också lagts som ett raster vid analysen.

  Av resultatet framgår att undervisningen utgår från läroplanen, och att läromedel, särskilt Bornholmsmodellen utgör dominerade inslag i undervisningen. Studiens bidrag förutom ovanstående är att bidra till den ackumulerade forskningen vad gäller undervisningen i allmänhet och i synnerhet hur undervisningen kan beskrivas i slutet av förskoleklassåret.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2656.
  Wik, Jenny
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies.
  Ett normbrytande beteende En studie om hur lärare förhåller sig till elever som ställer sig utanför den rådande normen.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2657.
  Wik, Tina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Construction.
  Sustainability and research integrated in engineering courses at Dalarna University, Sweden2015Student paper otherStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2658.
  Wikander, Annie-Britt
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Naturvetenskap i förskolan – Fokus på arbetssättoch på kommunikationen mellan pedagog och barn: En observations- och intervjustudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om hur pedagoger arbetar mednaturvetenskap i förskolan. Särskilt fokus finns på pedagogers arbetssätt ochkommunikationen med barn om naturvetenskap samt pedagogens resonemang omplanering, genomförande och utvärdering av aktiviteter.Som metod för att undersöka detta användes ostrukturerade observationer, vilkaspelades in på en diktafon. En intervju genomfördes också med den ansvarigepedagogen för aktiviteterna som ingick i observationerna, vilken även den spelades inpå en diktafon.Resultatet av studien visar på ett sätt att arbeta med naturvetenskap inom förskolanoch det är processinriktat arbetssätt. Ett sådant arbetssätt ger pedagogerna möjlighetatt följa en utvecklingsprocess hos barnen genom till exempel ett temaarbete.Resultatet visar även på vilka begrepp som kan användas i kommunikationen medbarnen och vilken typ av frågor man bör ställa till barnen. Pedagogen använder helstde naturvetenskapliga begreppen eller korrekta begreppen som pedagogen i studienkallar dem. Barnen använde sig mest av de vardagliga begreppen, men härmadepedagogen när hen använde de naturvetenskapliga begreppen. Exempel på begreppsom barnen upprepade var ”avslöja” och ”grundsmaker”. Öppna frågor använderpedagogen helst i samtalen med barnen som till exempel ”hur-frågor”. Pedagogen istudien berättar i intervjun hur hen tänker kring naturvetenskap och det är att intetänka för abstrakt och krångla till det. Pedagogens resonemang kring planering,genomförande, utvärdering, begrepp och frågor visas i resultatdelen av intervjun medpedagogen. Idén till aktiviteterna fick pedagogen från en kommentar från ett avbarnen på förskolan och planerade utifrån den. I sin utvärdering av aktiviteterna såtycker pedagogen att det blev i det stora hela som hen planerat och en avanledningarna är att barnen pratar om grundsmakerna med varandra.

 • 2659.
  Wiklund, Andreas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Variabelbegreppet i funktionssamband: En kvantitativ studie av gymnasieelevers förmågor enligt 3UV-modellen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppsbildning är en av de viktigaste faktorerna som påverkar lärandet av algebra och särskilt viktigt är förståelsen för hur bokstavssymbolen används. Syftet med denna studie är att kartlägga en grupp gymnasieelevers uppfattning av symbolen i algebraiska funktionssamband. Studiens teoretiska utgångspunkt är den så kallade 3UV-modellen utvecklad av Maria Trigueros och Sonia Ursini som med hjälp av ett antal konkret definierade förmågor kan kartlägga studerandes förståelse för bokstavssymbolen. De av elevernas förmågor som relaterar till symbolen i funktionssamband har i denna studie undersökts med hjälp av ett frågeformulär. Resultatet visar att 3UV-modellens förmågor var relativt jämnt fördelade på gruppnivå i det här fallet, även om eleverna hade klart svårast att hitta variationsintervall för den ena variabeln om det var känt för den andra.

 • 2660.
  Wiklund, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematikundervisning utifrån ett lärarperspektiv: En undersökning av lärares uppfattningar om god undervisning i matematik.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka lärares uppfattningar om god matematikundervisning samt hur lärares uppfattningar och undervisningspraktiker förhåller sig till den traditionella bilden av matematikundervisning. Kvalitativa intervjuer med fem matematiklärare har genomförts, för att undersöka deras uppfattningar om vad som utgör god matematikundervisning, huruvida deras undervisning är reforminriktad eller traditionell, och vilka hinder eller stöd de upplever för att bedriva den matematikundervisning de önskar. Lärarna i urvalet uttrycker, i varierande utsträckning, en uppfattning om att reforminriktad matematikundervisning är önskvärd, men det är endast tre av fem som också bedriver en reforminriktad undervisning. Gemensamt för de med en reforminriktad undervisningspraktik är bl.a. att de har skapat praktiska förutsättningar för att lyckas väl med att påverka sina elevers uppfattningar om matematik i önskad riktning och därför varit framgångsrika i att förhandla om de sociala och sociomatematiska normerna i klassrummet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2661.
  Wiklund, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barns mätning i förskolan: En observationsstudie om barns mätaktiviteter i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur barn utvecklar sin mätförmåga i förskolans inomhusmiljö. Matematik ska i förskolan ske i meningsfulla och lustfyllda sammanhang grundade på barns intressen (Skolverket, 2016). Genom deltagande observationer undersökte denna studie de möjligheter som förskolans miljö erbjuder och som pedagoger skapar för barns utveckling inom mätning. Empirin som uppkom genom observationerna analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet och två av dess begrepp, proximala utvecklingszonen samt redskap. Studiens resultat visar att barn använder förskolans material för att mäta. Detta gör de både i enskild lek och i samspel med andra. Även pedagogerna tar hjälp av miljön och dess redskap för att konkretisera mätning. Barn använder det verbala språket för att tala om mätning med andra, och de använder sig av både korrekta och inkorrekta matematiska begrepp. Studiens resultat har lett till slutsatser som tyder på att förskolans fysiska material är av stor vikt för barns utveckling inom mätning. Barn mäter på olika vis under större delen av dagen och använder mätning till att lösa matematiska problem, och de mäter både i enskild lek och tillsammans med andra.

 • 2662.
  Wikström, Debra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Authentic Texts in English Language Teaching: An empirical study on the use of and attitudes towards authentic texts in the Swedish EFL upper elementary classroom2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  International assessments indicate that Swedish students achieve high results in

  reading, writing and understanding English. However, this does not mean that the

  students display oral proficiency, despite an emphasis on functional and

  communicative language skills in the current English Syllabus. While a previous

  literature study by this researcher has shown that authentic texts are a way to

  increase these skills, most of the results shown are from an international

  viewpoint. Thus an empirical study was conducted within Sweden with the aim to

  examine the use of authentic texts in the Swedish EFL upper elementary

  classroom. Twelve teachers have answered a questionnaire on how they use

  authentic texts in their language teaching, as well as their opinions about these as a

  teaching tool. Additionally, 37 students have answered a questionnaire on their

  attitudes about authentic texts. Results indicate that all of the teachers surveyed see

  authentic texts as an effective way to increase students’ communicative

  competence and English language skills; however, only a few use them with any

  frequency in language teaching. Furthermore, this seems to affect the students’

  attitudes, since many say that they read authentic texts in their free time, but prefer

  to learn English out of a textbook at school. These findings are based on a small

  area of Sweden. Therefore, further research is needed to learn if these opinions

  hold true for the entire country or vary dependent upon region or other factors not

  taken into consideration in this study.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2663.
  Wikström, Debra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Learning by Reading: A literature study on the use of authentic texts in the EFL upper elementary classroom2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The English language is widely used throughout the world and has become a core subject in many countries, especially for students in the upper elementary classroom. While textbooks have been the preferred EFL teaching method for a long time, this belief has seemingly changed within the last few years. Therefore, this study looks at what prior research says about the use of authentic texts in the EFL upper elementary classroom with an aim to answer research questions on how teachers can work with authentic texts, what the potential benefits of using authentic texts are and what teachers and students say about the use of authentic texts in the EFL classroom. While this thesis is written from a Swedish perspective, it is recognized that many countries teach EFL. Therefore, international results have also been taken into consideration and seven previous research studies have been analyzed in order to gain a better understanding of the use of authentic texts in the EFL classroom. Results indicate that the use of authentic texts is beneficial in teaching EFL. However, many teachers are still reluctant to use these, mainly because of time constraints and the belief that such texts are too difficult for their students. Since these findings are mainly focused on areas outside of Sweden, additional research is needed before conclusions can be drawn on the use of authentic texts in the Swedish upper elementary EFL classroom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2664.
  Willmer, Åsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Utmärkelser i skolan: En kvalitativ fallstudie av en grupp högstadieelevers upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats redovisas en kvalitativ intervjustudie rörande elevers syn på utmärkelser i skolan. Studien är gjord på en skola där elever som av personalen anses ha gjort något värt att uppmärksamma, belönas med diplom under årskursvisa samlingar i skolans aula. 13 elever i årskurs 9 har intervjuats om sin syn på dessa diplom. Syftet med arbetet är att undersöka om diplomen har en motiverande effekt, och att belysa eventuella negativa konsekvenser av dem. Motsägelsefulla uttalanden gör det svårt att utifrån intervjuerna dra slutsatser kring diplomens motiverande effekt. En faktor som talar mot att diplomen fungerar motiverande är elevernas osäkerhet kring vad man ska göra för att få ett diplom. Vidare framgår det att eleverna upp-skattar diplomutdelningarna, men att personalen på skolan behöver vara medvetna om att di-plomen även skapar en arena för känslor av misslyckande. Vidare ifrågasätts lärarnas förmåga att göra rättvisande nomineringar till diplom som rör elevers uppförande, särskilt i förhållande till varandra, eftersom lärarna enligt eleverna inte har tillräcklig insyn i detta.

 • 2665.
  Willén Lundgren, Berit
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Reneland-Forsman, Linda
  Värderelationell reflektion med stöd av digital spegling2017In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 11, no 1, p. 34-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study presents a development project within pre-school teacher training at Linnaeus University with the purpose to enhance student activity, goal fulfilment and the use of digital media. Empirical data is from an assessment where students were filmed in two steps, the second time by themselves, reflecting on a previously filmed presentation. Student previous knowledge is used as a capacity for self-reflection elaborating meta-cognitive awareness for a future teaching practice. The study uses a relational approach which takes into account both cognitive and emotional aspects of learning. Analyses show an enhanced meta-cognitive awareness of future pedagogical practice manifested at three levels. Students’ strategies vary between being able to act upon established knowledge in a pedagogical practice to being able to stretch into and vision a future practice and discuss consequences for relations and the impact of democratic values in practice. Digital reflections as a didactical tool were by students themselves regarded as supportive for qualitative variations of reflections related to a future professional practice although further precision in task description and framing is probably necessary for a majority to develop an elaborated awareness.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2666.
  Wiman Östberg, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares högläsning för elever i årskurs 4-6: En intervjustudie om varför lärare högläser2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i denna studie haft som syfte att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med sin högläsning och då i synnerhet hur de motiverar sin högläsning och varför de tror att högläsning är viktigt, samt om de använder sin högläsning för att utveckla elevernas läsförståelse. För att nå svar på mina frågeställningar intervjuade jag fem verksamma lärare på en grundskola för att söka svar på vilket syfte de har med sin högläsning, hur de resonerar kring val av litteratur samt hur de arbetar med högläsning.

  Den forskning som ligger till grund för denna studie visar att eleverna, genom högläsning, kan utveckla bättre ordkunskap, få en bättre läsförståelse samt få en fördjupad kunskap om det lästa. Det krävs dock ett aktivt arbete med läsningen för att detta ska ske. Det är syftet med läsningen som ska vara styrande i valet av litteratur och hur man arbetar med det lästa.

  Lärarna som ingår i denna studie anger att deras huvudsakliga syfte med högläsningen är att entusiasmera eleverna och att uppmuntra dem till vidare läsning. Ingen av lärarna arbetar dock aktivt med det lästa för att på så sätt utnyttja högläsningen som metod för att utveckla olika förmågor hos eleverna. Anledningen till detta är att lärarna ser en risk med att läsglädjen går förlorad om arbetet med högläsningen blir för omfattande.

 • 2667.
  Wiman Östberg, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares högläsning som ett verktyg i arbetet att uppnå de mål som finns framskrivna i läroplanen: En litteraturstudie om högläsning som metod i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Högläsning är en metod som de flesta av oss någon gång mött på under vår skolgång. Detta sätt att arbeta på är välanvänt och i synnerhet i de lägre årskurserna. Jag har i denna litteraturstudie granskat varför man som lärare ska arbeta med metoden högläsning. Jag har tittat på läroplanens koppling till metoden och det är styrdokumentens formuleringar kopplat till högläsning som ligger till grund för denna studie.

  Vad man kan utröna av de studier som ingår i denna uppsats är att högläsning kan vara en del av en mysig stund i gemenskap och att det gynnar elevernas egen läsning på sikt, men studien visar också att genom ett aktivt arbete med högläsningen kan djupare förståelse nås och eleverna kan utveckla både sin ordförståelse, de kan lära sig lässtrategier och få en känsla för språket som helhet.

 • 2668.
  Wiman Östberg, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares högläsning som ett verktyg i arbetet att uppnå de mål som finns framskrivna i läroplanen: En litteraturstudie om högläsning som metod i årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Högläsning är en metod som de flesta av oss någon gång mött på under vår skolgång. Detta sätt att arbeta på är välanvänt och i synnerhet i de lägre årskurserna. Jag har i denna litteraturstudie granskat varför man som lärare ska arbeta med metoden högläsning. Jag har tittat på läroplanens koppling till metoden och det är styrdokumentens formuleringar kopplat till högläsning som ligger till grund för denna studie.

  Vad man kan utröna av de studier som ingår i denna uppsats är att högläsning kan vara en del av en mysig stund i gemenskap och att det gynnar elevernas egen läsning på sikt, men studien visar också att genom ett aktivt arbete med högläsningen kan djupare förståelse nås och eleverna kan utveckla både sin ordförståelse, de kan lära sig lässtrategier och få en känsla för språket som helhet.

 • 2669.
  Wingstedt, Johnny
  Kungl. Musikhögskolan; Royal College of Music in Stockholm.
  Alternativa startpunkter1999In: Språk, Musik, Undervisning: Olika startpunkter / [ed] Tore West, KMH Förlaget , 1999, 1, p. 9-18Chapter in book (Other academic)
 • 2670. Wingstedt, Johnny
  Do we learn music from playing computer games?2007Conference paper (Refereed)
 • 2671.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå University of Technology.
  Making music mean: on functions of, and knowledge about, narrative music in multimedia2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 2672.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå University of Technology.
  Media music as text: multimodality, metafunctions and narrative music2008Conference paper (Refereed)
 • 2673.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå tekniska universitet.
  Narrative functions of film music in a relational perspective2004In: Sound worlds to discover : proceedings, ISME 2004, 26th International Society for Music Education World Conference, 11-16 July 2004, Tenerife, Spain, International Society for Music Education , 2004Conference paper (Refereed)
 • 2674.
  Wingstedt, Johnny
  Kungl. Musikhögskolan; Royal College of Music in Stockholm.
  Narrative media music: functions and knowledge2010In: Music, Education and Innovation: Festschrift for Sture Brändström / [ed] Cecilia Ferm Thorgersen & Sidsel Karlsen, Luleå: Luleå tekniska universitet, 2010, 1, p. 53-66Chapter in book (Refereed)
 • 2675.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå University of Technology.
  Narrative music: towards an understanding of musical narrative functions in multimedia2005Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 2676.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Resources of mediated voice quality in providing a sense of presence in online learning situations.2014Conference paper (Refereed)
 • 2677.
  Wingstedt, Johnny
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  The potential of sound to provide a sense of presence in online learning situations2014In: Next Generation Learning Conference, NGL 2014, March 19–20 2014, Dalarna University, Falun, Sweden: Book of Abstract, Falun: Högskolan Dalarna, 2014, p. 53-53Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In contemporary society, important activities of our daily lives are increasingly audiovisually mediated such as in film, television, games, advertising etc. In these activities, principles for storytelling and communication are used, building on socially developed conventions (Wingstedt, 2008). The voice (dialogue or voice over) in audiovisual modes of communication is often used as a resource for contributing a sense of presence, engagement, identification and immersion. This paper presents the design and preliminary results of a pilot study, where the purpose was to investigate how narrative principles for audiovisual storytelling can be applied to online learning environments. Focus is primarily on how resources for mediating the human voice can contribute to a sense of presence and immersion in the learning situation. Theories of Multimodality (Kress, 2010) and Social semiotics (van Leeuwen, 1999, 2005, and others) are used as a point of departure. In using Halliday’s (1978) three metafunctions of communication as a model – describing communicational meaning as being ideational (content), interpersonal (interaction) and textual (structure) – this study focuses on how interpersonal meaning is realized through the mode of sound.  Empirical data was collected in two kinds of online learning situations: 1) Japanese language lessons, performed in real time, and; 2) recorded lectures in the course Analysis of music productions (in the Music- and sound design programme). As one important purpose of this pilot study was to evaluate the validity of the research method, it was decided to include these two disparate but common forms of online teaching/learning. In all, 16 lessons were evaluated. Half of the lessons were carried on “as usual”, using standard technical solutions for sound production and transmission. The other half of the lessons were “produced”, where aspects such as frequency range, sound level, noise, pitch and proximity were treated using professional audio technology and methods. The preferred sound ideal was not necessarily ”naturalism” but rather the heightened sense of ”hyper realism” often heard in film, where the voice sound is used to achieve a sense of immersion, continuity and presence. Each of the 16 lessons was followed by an online survey, where the students rated different communicational aspects of the session. In all, 147 individual surveys were collected. The preliminary results of these surveys will be presented, and an evaluation of different aspects of the research methodology will be discussed. 

 • 2678.
  Wingstedt, Johnny
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production. Department of music and media, Luleå University of Technology.
  Brändström, Sture
  Berg, Jan
  Making meaning of media music: expressions of knowledge about musical narrative functionsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 2679.
  Wirebratt, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Gymnasieelevers inställning till skönlitteratur: En jämförelse mellan läsning på fritiden och iundervisningen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftade till att genom en kvantitativ undersökning ta reda på hur elevers inställning till skönlitteratur i svenskämnet ser ut, med fokus på eventuella skillnader och likheter i den läsning som ingår i svenskämnet och den läsning eleverna ägnar sig åt på sin fritid. Undersökningen syftade även till att genom en jämförelse av enkätsvaren med tidigare forskning om gymnasieungdomars läsning försöka finna en förklaring till den inställning som framkommer i den kvantitativa undersökningen. Texter som behandlar skönlitterär läsning ur ett genusperspektiv har valts bort och fokus har istället lagts på elevers fritidsläsning. Forskningen visar att såväl elever som texter innehar olika repertoarer, och dessa repertoarer kan antingen samspela eller kollidera. Vid ett samspel mellan dessa repertoarer uppskattar eleven oftast texten, medan han eller hon vid en kollision oftast avvisar den. Undersökningens enkätsvar stämmer väl överens med denna forskning. Min undersökning visar att eleverna förefaller se olika syften med läsningen i undervisningssammanhang och på fritiden. Enligt den tidigare forskningen påverkar detta hur eleverna läser texten. En efferent läsning är dominerande i skolsammanhang och försvårar ett känslomässigt och personligt förhållningssätt till texten – något som i sin tur försvårar utvecklandet och byggandet av föreställningsvärldar under läsningen. I en diskussion pekas även på skillnader mellan ämnesplanen för svenska i Lpf94 och Gy11. Vissa skillnader har visat sig och min tolkning av dessa skillnader är att de innebär en förbättring av synen på skönlitteratur i undervisningen; fokus har flyttats från att texten ska ge eleverna lust till läsning till att eleverna ska finna lust till läsning i samspel med texten.

 • 2680.
  Wisniewski, Maya
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Andraspråkselevers lärande av naturvetenskapligabegrepp i grundskolan: En kvalitativ fallstudie om lärares undervisningsstrategierför andraspråkselever i mellanstadiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studiens syfte var att få kunskap om läroprocesser kopplade till

  naturvetenskaplig begreppsbildning bland andraspråkselever och mer specifikt att

  besvara frågan om vilka strategier som lärare har för att stötta andraspråkselevers

  lärande av naturvetenskapliga begrepp. Undersökningen genomfördes med hjälp av

  en kvalitativ fallstudie. För datainsamlingen genomfördes en rad intervjuer med

  verksamma lärare vilka sedan analyserades enligt kvalitativa fallstudiens ansats för

  att få svar på studiens frågeställning. Denna studie visar att de huvudsakliga

  strategierna som lärarna har för att stötta andraspråkselevers naturvetenskapliga

  begreppsbildning är visualisering och användning av digitala verktyg för att

  tydliggöra begreppens innebörd. Undersökningen ledde till upptäckt av ytterligare

  fyra strategier, nämligen att uppleva begrepp praktiskt med kropp och sinne, samtal

  om och öppna frågor kopplade till begrepp, att skriftligt beskriva begrepp samt att

  utgå ifrån elevernas referensramar. Däremot saknas det underlag i studien som visar

  att eleverna får tillräcklig med stöd på sitt modersmål, något som Skolverket

  framhåller som viktigt för att främja elevers lärande i naturvetenskap och kanske

  särskilt viktig för andraspråkselever då de språkliga kunskapskraven inom

  naturvetenskapen är lika oavsett hur lång tid eleven har tillbringat i Sverige.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2681.
  Wisniewski, Maya M.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  De kemiska begreppens värld: En systematisk litteraturstudie om eleversbegreppsbildning inom kemiämnet i grundskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studiens syfte var att, med hjälp av tidigare forskning, få kunskap om hur

  undervisningen kan utformas för att stödja elevers lärande och begreppsbildning

  inom ämnet kemi i grundskolan med extra fokus på årskurs F-6. För att besvara

  syftet har följande frågeställning arbetats fram: Vad har visat sig vara

  betydelsefullt för elevers begreppsbildning inom kemi, enligt tidigare forskning?

  Arbetet är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att studiens frågeställning

  besvarats med hjälp av tidigare forskning inom området. För att hitta relevant

  litteratur för studien användes sökmotorerna N

  orDiNa, Eric (Ebsco) och

  Avhandlingar.se.

  Studiens resultat visar att begreppsbildning är en grundpelare för

  förståelse av kemiämnet. Den belyser olika vägar för lyckad begreppsbildning och

  lyfter lärarens betydelse för elevernas lärande och begreppsutveckling. Forskning

  påvisar att läraren måste leda och förstå sina elever för att de ska ges möjlighet till

  begreppsbildning. Studiens resultat visar också att det laborativa arbetet oftast är

  en utgångspunkt för elevernas begreppsbildning. Dock påpekar olika forskare att

  laborationer inte räcker utan bör kompletteras exempelvis genom olika metoder för

  att visualisera abstrakta kemiska begrepp. Studien visar även att känslomässiga

  faktorer har betydelse för elevers lärande, deras känslor styr deras intresse, vilket

  bör uppmärksammas av lärare. Att begreppen sätts i ett sammanhang, visar

  studien, är även en av de mest väsentliga faktorerna för elevernas

  begreppsutveckling inom kemi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2682.
  Wolfram Braun, Renke
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Betyg i Europa: En komparativ analys av Tysklands och Sverigesbetygssystem2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka betygssystem i två länder, nämligen Tyskland ochSverige. Arbetet skall genom en komparativ studie visa skillnader mellan de två betygssystemenmed fokus på några utvalda problemområden. Min avsikt är att öka kännedom och förståelse förde olika mål och metoder som finns inom det tyska och svenska betygssystemet.Mina frågeställningar är således följande:1. På vilka grunder sätts betyg i de två länderna?2. Vilken funktion har betyg i Tyskland respektive Sverige?3. Vad är avsedd effekt med betyg i skolan i Tyskland respektive Sverige?Undersökningen bedrivs som en komparativ studie. Tysklands och Sveriges läroplaner ochföreskrifter inom skolväsendet analyseras och jämförs med varandra.Resultatet visar att Tysklands och Sveriges betygssystem skiljer sig enormt från varandra.Betygssättning, betygets funktion och betygskriterier används på olika sätt i Tyskland och Sverige.Tyskland fokuserar mer på elevens prestation vid en bestämd tidpunkt och kräver att en elevbehöver kunna visa upp vissa kompetenser och färdigheter. Sverige fokuserar på hur eleven skaffaroch utvecklar sina färdigheter. Dessutom använder sig Tyskland och Sverige av olika betygsskalor.

 • 2683.
  Wolters, Paula
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Inlärarstrategier i franska som andraspråk enligt Oxfordmodellen: En intervjustudie med andraspråksinlärare i Frankrike2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera förekomsten av strategier hosandraspråksstuderande i franska. Den syftar även till att utveckla och analyserafaktorer som kan påverka valet av strategi.Den teoretiska förankringen är en kategorisering av inlärarstrategier utifrånden amerikanska språkprofessorn Rebecca L Oxfords modell. Frågeställningen idetta arbete är vilka direkta och indirekta strategier som är vanligt förekommandehos andraspråksinlärare (L2) och på vilket sätt de beskriver dessa som användbaraoch effektiva. I analysen belyses faktorer som kan påverka val av strategi.Resultatet visar att L2 använder ett stort antal direkta och indirektastrategier för att lära sig andraspråket. De har en instinktiv och medveten förmågaatt välja strategi utifrån uppgift och mål. Högmotiverade och studievana L2använder inlärarstrategier som har fungerat väl i tidigare studiesammanhang. Demindre studievana finner instinktiva vägar, metoder och strategier tillandraspråket. Extroverta L2 använder fler indirekta strategier medan introverta flerdirekta.Studiematerialet består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sexstuderande L2 och två undervisande andraspråkslärare. Samtliga intervjuer ärutförda i Frankrike i juli månad 2018.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2684. Wormén, Ingela
  Synen på mångfaldsarbete och mångkulturalitet inom en konfessionell skola2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar en studie av en konfessionell skola med kristen inriktning och hur mantänker kring mångfald och mångkulturella aspekter i undervisningen i en skolsituation som är iprincip etnisk monokulturell vad gäller personal och elevsammansättning. Tyngdpunkten liggerpå hur pedagogerna ser på sina möjligheter att arbeta med dessa frågor dessutom görs avförfattaren en jämförelse med den forskning som finns inom detta område.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2685.
  Wärnfeldt, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares arbete med hållbar utveckling i naturvetenskapsundervisningen: En kvalitativ studie om lärares val av metod och innehåll i undervisningen för hållbar utveckling i åk 4-62019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2686.
  Wölger, Kristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att läsa eller inte läsa?: - En fallstudie av hur pensionerade gymnasielärare i engelska upplevde elevers läsande2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet och ambitionen med denna fallstudie var att ta reda på olika aspekter av momentet läsning i engelska på gymnasienivå i Engelska B/Engelska 6 sett ur lärarperspektivet. Fem pensionerade språklärare har intervjuats och fokus har varit dessa engelsklärares upplevelser av elevers textläsning i Engelska B/Engelska 6. Intervjuerna syftade till att söka svar på fyra frågeställningar vilka går in på olika texttyper, behandlar elevernas inställning till läsning, om lärarna upplevde att det fanns faktorer som påverkade läsmomentet, hur valet av material ägde rum samt eventuella lärdomar som dessa fem lärares ämneslärargärning skulle kunna bidra med inför framtiden. Med dessa intervjuers hjälp i kombination med de teorier om läsning som lästs in har vissa svar erhållit vad det kan bero på huruvida elever lyckas eller inte lyckas med momentet läsning och att svaren inte enbart ligger i nuet, under elevens pågående kurs, utan finns att söka såväl bakåt i tiden, under uppväxten, som annorstädes i elevens omgivningar och möten med människor. Att läsa eller inte läsa är en stor fråga och detta arbete har enbart nosat på alla de svar som finns. Dock bekräftar teorierna och Respondenterna varandra i de faktorer som påverkar att lyckas eller inte lyckas med momentet läsning. Ett antal faktorer, som har lyfts fram, är avgörande för att elever ska klara av det bättre eller sämre, och dessa faktorer är elevens bakgrund, förkunskaper, ordförrådsnivå, språkerfarenheter i svenska, attityd och inställning, motivation och förutsättningar. Även organisatoriska parametrar såsom gruppkonstellationer, gruppstorlek och klassrumssituation är omständigheter som kan påverka. Dessutom finns det ytterligare förhållanden som påverkar läsning och inlärning överhuvudtaget, nämligen att vårt språk är vårt redskap för att tänka och känna och orden vi kan är våra budbärare för förståelse av text. Många saker kan samspela och bidra till att läsupplevelser kan äga rum eller motverka och hämma läsningen. En av respondenterna, E, sätter fingret på den komplexitet som momentet läsning i Engelska B/6 innebär genom att säga "det finns lika många lärare som det finns olika sätt att göra det"!

 • 2687.
  Yang, Tao
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Chinese.
  Gao, Man
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Chinese.
  Teaching and learning Chinese in the virtual classroom: effective strategies and digital tools for teaching Chinese characters2019Conference paper (Refereed)
 • 2688.
  Yngvesson, Amanda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Karlsson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barn som utmanar i förskolans verksamhet.: En enkätstudie om pedagogers erfarenhet av barn med ADHD och barn som "utmanar" lite extra i förskolans verksamhet.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolans verksamhet är en plats som är till för alla barn, med en rådande omsorgspedagogik och synssätt att alla barn ska bli sedda, stödjas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Med alla barn menar vi även de barn som på något vis utmanar förskollärare lite extra, genom att avvika från normer, förväntningar och med beteenden eller utbrott som kommer som blixtar från en klar himmel. Barn som har en ADHD-problematik eller en beteendeproblematik som väcker frågor, funderingar, ilska eller hopplöshet hos andra barn och förskollärare i verksamheten genom att gång på gång bryta mot det förväntade.

  Studiens syfte är att utifrån förskollärares erfarenheter, ta reda på hur de arbetar för att bemöta och stötta barn med ADHD och utmanande beteende samt vilka strategier de använder sig av.

  Resultatet av studien belyser vikten av att förskollärare har kunskaper om barn med ADHD-problematik och beteendeproblematik, eftersom att det är helt olika saker. Resultatet lyfter även hur förskollärares bemötande och synsätt kan påverka i mötet med barnen och arbetet i förskolans verksamhet. Utifrån analyser av förskollärarnas svar i enkätfrågor har vi strävat efter att styrka deras tankar, strategier, kunskaper och metoder i nyare forskning och litteratur.

  Slutsatsen av studien menar vi är att det finns kunskaper men också brister om förståelsen för barn med beteendeproblematik, men även att förskollärarna i studien uttrycker en önskan att vilja lära sig mer för att kunna bemöta och stötta dessa barn.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2689.
  Youssef, Shaveen
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att arbeta med nyanlända elever inom So-undervisning: En litteraturstudie om hur nyanlända elever kan utveckla sina kunskaper i So-ämnen i årskurs F-32016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilka möjligheter som erbjuds för nyanlända elever inom SO ämnen för att utveckla sitt ämnesspråk och sina ämneskunskaper. Litteraturstudien har genomförts på ett systematiskt sätt där resultatet bearbetats och analyserats. För att uppnå syftet har relevant litteratur sökts i olika databaser som ERIC, LIBRIS och SwePub. Resultat visar det är viktigt att nyanlända eleverdeltar i ordinarie SO-undervisning, att inte isolera nyanlända elever från de andra eleverna som har gått längre perioder i skolan. Studien visar också att det behövs olika undervisningsstrategier för att individanpassa undervisning. Nyanlända elever har olika bakgrunder och olika erfarenheter från sin skolgång och därför är det viktigt att kartlägga eleverna och kontinuerligt bedöma deras språk-och kunskapsutvecklingi SO-undervisningen.

 • 2690.
  Yoxsimer Paulsrud, BethAnne
  Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
  Encountering English: A Case Study of Three Swedish Students in an English-Medium Upper Secondary School2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a recent case study that addresses one aspect of Content and Language Integrated Learning (CLIL) in the Swedish context, namely how much English the students in an English-medium CLIL programme in an upper secondary school encounter throughout the day. It has been indicated in Swedish research that students in CLIL programmes are not exposed to as much English as expected (Lim Falk, 2008) and that students may experience more English outside of the classroom during their extramural activities than they do in school, with this factor affecting their English proficiency more than their time spent in a CLIL school (Sylvén, 2004; Sylvén, 2011). Thus, the main research question for this study is as follows: How do students in a Swedish CLIL class encounter English throughout a school day? Encountering English may include listening to teachers or peers, speaking to teachers or peers, reading subject material in English, or writing notes or assignments in English. One focus is on the activities they conduct in English, asking when and why they produce English in writing or speaking, as well as who is speaking English to and with the students. Another focus is on how English is afforded in the CLIL classroom.

  This study is ethnographical in orientation and strives to allow for a deep immersion in the culture of the Swedish CLIL school. The object of this study is a case study, which in qualitative research allows for a focus on ‘rich, real, and uniquely human material’ (Heigham & Croker, 2009:67). Case study offers an emic perspective, afforded through a close observation and shadowing of a single individual in the culture being studied.  While case study is usually limited by certain boundaries and often focuses on only one participant or event, this case study involves three parts, as three individual learners have been observed on three different full school days, making it a collective or multiple case study. Both what is common and what is individually specific in the school day of the three students are of interest. A socio-cultural perspective provides the theoretical framework, as this approach focuses on how actions are situated in a social context. Learning is grounded in social interaction, as both learning and development occur in and through participation in social practices (Säljö, 2000: 236). Although the case study is primarily descriptive, this socio-cultural theoretical approach facilitates the investigation of the use of language not only by each individual informant but also of how their interaction with other participants in their particular class context and culture unfolds.

  This study was conducted in early 2012, during a period of three consecutive school days, at a Swedish upper secondary school (ages 15-19). This school, located in a mid-sized Swedish city, has approximately 1900 students, divided into programme classes of approximately 20 students each. The participants of this study all have Swedish as their mother tongue and are all attending a natural sciences programme that prepares them for higher education, with the majority of lessons taught in English. One student from each of three class years (Grade 1, Grade 2, and Grade 3) participated.

  The material collected during each day included audio-recorded speech, field notes, and documents (such as written lesson material), and photographs. The methods used for data collection included participant observation, on-going open interviews, and audio recordings using a small hand-held mp3 player. Language usage was noted, indicating which language was being used (i.e. Swedish or English), which activity was being conducted (during the lessons and in between lessons), which modality was being used (reading, writing, listening, speaking), and who the actors were during the specific activity. The physical environment was also noted. This triangulation affords a deeper understanding of the details recorded throughout each informant’s school day.

  The data extracted from the material has been analysed for thematic patterns of language usage, allowing for the development of theories about CLIL students’ encounters with the English language during a typical school day. These patterns have been considered in light of the context of both this particular school and of CLIL schools in general in Sweden, as indicated by previous research. Several themes across the data of the three participants have been identified, including the following:

  • The students generally take their language cues from the teachers and do not usually switch languages unless the teacher does.
  • Swedish is used nearly exclusively for all social interaction in and out of the classroom, except for the cases listed below.
  • In Swedish conversations, English is used mainly in these instances: Quoting something that is usually familiar to the other speakers (e.g. from a film or video game); using prefabricated expressions or idioms; or playing with words.
  • All three students mention that code-switching with classmates—but not others outside of the class, such as family members—is acceptable and common.
  • None of the three students feel that the English-medium instruction is a hinder to their studies. All three students comment on how useful it is to have textbooks in both English and Swedish for most subjects, explaining that it is necessary to be able to know the subject-specific terms in both languages.

  In line with previous research, the students do indeed encounter less English than might be expected. However, the use of Swedish is noted to fulfil specific academic or social functions and is not usually random but instead tends to be strategic. The final conclusions from this case study will be presented at the TRI CLIL 2012 conference and will be illustrated with transcriptions from the lessons and student interviews as well as with photographs of the lesson material and learning environment. 

 • 2691.
  Yoxsimer Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  English-medium instruction in Sweden: Perspectives and practices in two upper secondary schools2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis presents English-medium instruction (EMI) in the Swedish context, focusing on perspectives and practices in two schools. The research question is as follows: How and why is EMI offered, chosen, and practiced in the Swedish upper secondary school today? The aim is to explore the status of the educational option, the reasons for offering EMI to stakeholders, the stakeholders’ beliefs about and goals of EMI, and the implementation of EMI in the classroom.

  A survey of all upper secondary schools in Sweden was conducted to ascertain the spread of content teaching through a foreign language. The educational context was studied from an ecological perspective using methods based in linguistic ethnography. Language alternation, academic language, and language hierarchy were all considered. Interviews were analysed for content; and classroom language use was analysed for language choice and function. The concepts of affordance and scaffolding together with translanguaging were key. The de facto policies of the micro contexts of the schools were examined in light of the declared national policy of the macro context of Sweden.

  The results indicate that the option in Swedish schools has not increased, and also tends to only be EMI—not Content and Language Integrated Learning (CLIL) or instruction through other languages. EMI is offered for prestige, an international profile, marketing potential and personal interest. EMI students are academically motivated and confident, and see the option as “fun”. 100% EMI in the lessons is not the goal or the practice. Translanguaging is abundant, but how language alternation is perceived as an affordance or not differs in the two schools. One focuses on how the languages are used while the other focuses on how much each language is used.

  In conclusion, the analysis suggests that a development of definitions and practices of EMI in Sweden is needed, especially in relation to language policy and language hierarchy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  errata
 • 2692.
  Yoxsimer Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Great Expectations: Stakeholders’ Perspectives on the English-Medium Option in the Upper Secondary School2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  English-medium instruction (EMI) is an established educational option that varies in both scope and extent in upper secondary schools in contexts where English is not the dominant or official language. The prevalence of EMI (also often identified as Content and Language Integrated Learning, CLIL) is a result of both implicit and explicit goals of those directly involved—students, parents, teachers, and administrators. These stakeholders’ perspectives are rarely addressed, however, so this study aims to understand their views through an investigation into why the option is offered, why the option is chosen, and how the option is experienced in the classroom. Identifying and understanding their expectations reveals their language ideology in relation to EMI and to the English language.

  A study with an ecological approach was conducted over the course of one academic year (2011-2012) at two Swedish upper secondary schools that each offered subjects taught in English. Informants included 25 students (ages 15-18), three school administrators, five parents, and eleven teachers; and their views on EMI were revealed through qualitative content analysis of semi-structured interviews. The results include issues such as the ever-increasing role of English in both the local and global contexts, the belief in the importance of English for the students’ future work and education, the English-language proficiency of the stakeholders, and the choice to use English instead of Swedish in different domains.  The stakeholders’ voices on the identified themes will illustrate the presentation. These perspectives are key to understanding the present context of EMI as well as how it may continue to develop, thus contributing to understanding the spread and practice in contexts outside of Sweden as well. Therefore, the results are of interest to both researchers and stakeholders within the fields of EMI and CLIL in an international context.

 • 2693.
  Yoxsimer Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
  “Mapping Content and Language Integrated Learning in the Swedish Context”: Poster2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  According to a survey conducted by The Swedish National Agency for Education in 2000, some form of Content and Language Integrated Learning (CLIL) was already in place or planned in more than 20% of all Swedish upper secondary schools. Some researchers have indicated that English-medium instruction in particular has continued to increase in Swedish schools following the “CLIL boom” from 1992 until 1999, during which up to 15 new CLIL programs commenced every year. However, as there are no recent official statistics on the number of schools offering CLIL and as the term CLIL includes schools with very different degrees of integration of language and subject studies, the actual extent and scope of subject teaching in another language has been difficult to estimate. Because understanding how CLIL has developed since 2000 is key to understanding the context of CLIL in Sweden today, part of a present doctoral study includes a survey of all 908 upper secondary schools offering the nationally recognised degree programs in Sweden. This survey was conducted in order to determine the present extent and scope of CLIL, as well as its growth and decline in the last decade. Preliminary results have indicated the following: single integrated lessons seem more common than an entire program or an entire course offered in another language; many school administrators are unclear about the difference between lessons in modern languages taught in that target language and content lessons taught in a target language; and the International Baccalaureate Program seems to be on the rise in Sweden while CLIL programs appear to be declining. The final results will contribute to the explanation of the development of CLIL and the description of the current CLIL practices in the Swedish context.

   

 • 2694.
  Yoxsimer Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Policies and practices: Translanguaging in the CLIL classroom in relation to the Swedish Language Act2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite having no official status in Sweden, English was the only foreign language to be specifically addressed in the policy reports that eventually led to the present official Language Act, as the increasing presence of English in certain domains was seen as potentially problematic. According to national policy, Swedish should maintain the role as the principle language in Sweden; and other languages should be prevented from dominating any one domain, such as education. In educational settings, the chosen medium of instruction may be both political and ideological, and this also applies to immersion programmes, such as CLIL (Content and Language Integrated Learning).  In light of this, the present study aims to examine English-medium CLIL in the Swedish context in relation to the Language Act and its preceding reports.

  In order to understand the roles of English and Swedish in CLIL programmes, research was conducted in two upper secondary schools, investigating how macro policies may become reality in the micro actions of the classroom. Methods included observations and interviews. The concept of translanguaging was key to the exploration of real language practice in the schools. The data was analysed to explore the functions of translanguaging in the lessons; and language policy and ideology were both considered.

  The results indicate that translanguaging affords students the use of all linguistic resources and addresses previous concerns about Swedish domain loss. The process of translanguaging aligns with the official Language Act in upholding the position of Swedish as a principle language in CLIL classes, while also supporting students’ language development in English. The languages are not limited to certain roles (e.g. instruction or classroom management), but can each maintain the status of a language for learning. Thus, translanguaging may offer the means to move beyond real or perceived language hierarchy roles.

 • 2695.
  Yoxsimer Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Translanguaging in the English-medium Content Classroom: Perspectives and practices from two upper secondary schools in Sweden2014In: THINK CLIL 2014: 9th International Conference, 28-30th August, 2014, Ca’ Foscari University of Venice, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this paper is on language alternation in upper secondary schools offering English-medium CLIL in Sweden. With neither national guidelines nor in-service training for CLIL available in the Swedish context, teachers must create their own policies for language use, that may be either implicit or explicit. The use of Swedish (L1) and English (L2) in content lessons in two schools was studied over the course of one academic year; and methods included participant observations of content lessons and interviews with teachers and students. The aim was to understand differences in perspectives and practices in the two contexts.

   

  Language use was analyzed through the lens of translanguaging, which, unlike code-switching, does not focus on languages as codes. Instead, translanguaging focuses on the speakers in a context and how they use all their linguistic resources for both language development and content learning (Lewis 2008). Translanguaging may afford greater understanding of content matter, greater competence in students’ weaker language, and a better integration of fluent and weaker speakers in the classroom discourse (Baker 2011). The present investigation of CLIL lessons in the two schools is a study of actual language practices and the participants’ experience of the practices. The intention is to shed light on how translanguaging may allow students access to the content material.

   

  The results indicate that the de facto local language policies in the two schools differ considerably; and stakeholders likewise have divergent discourses on the place of translanguaging in the content lesson. At one school, the focus is on how Swedish and English may be used together to facilitate content learning. At the second school, the focus is on how much English and Swedish are used in the classroom. In conclusion, practices and perspectives may differ according to perceptions of the affordances translanguaging offers in CLIL lessons.

   

  References

  Baker, C. (2011). Foundations of bilingual education and bilingualism (5th Ed.). North York, Ontario: Multilingual Matters.

  Lewis, W. G. (2008). Current challenges in bilingual education in Wales. AILA Review, 21(1), 69-86.

 • 2696.
  Yoxsimer Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English. Institutionen för språkdidaktik, Stockholm universitet.
  “We don’t want to be rude, but we think people should speak English.” Swedish upper secondary school students talk about CLIL2013In: UME 2013 International Conference on Urban Multilingualism & Education Ghent 6-8 March, 2013, p. 52-53Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines one aspect of Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Swedish schools, namely the student perspective. The main aim is to investigate why students choose the CLIL option, what they expect to happen in the CLIL classroom, and how they experience the CLIL instruction once their programs commence.

  The population of the study comprises students from two schools in two mid-sized cities, all studying either a Natural Science or a Social Science program taught mostly in English. During one academic year (2011-2012), 22 students were interviewed individually, in pairs, or in groups of three. The informants were aged 15-18 years old and represented all three grades.  Semi-structured interviews focused on the students’ expectations of and experiences with CLIL and afforded a complement to classroom observations taking place concurrently. The interviews offer a glimpse at information not necessarily observable in the classroom observations, illuminating the match and/or mismatch between intention and reality by shedding light on the relationship between what the students say about their goals with CLIL and how they actually act upon these stated expressions.

  The interview data has been analysed thematically and reveals the students’ thoughts on their own English language proficiency, on their own and their teachers’ language usage, on the influence of peers and parents on school choice, and on the expectations of the perceived benefits of an English-medium education. Preliminary results indicate, among other things, that many students think that English is already a natural part of their everyday life both in and out of school and that the program of study (Natural or Social Sciences) is more important than the medium of instruction. All expressed clear opinions on English language usage in the CLIL classroom. The results will be illustrated in the presentation with examples of student voices.

 • 2697.
  Yoxsimer Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
  "Welcome to the next step in your future!" : An Appraisal Analysis of School Marketing Texts: Poster2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This poster presents one part of the current PhD project entitled “Policy, Purpose, Practice: Defining English-medium Content and Language Integrated Learning (CLIL) in the Swedish Upper Secondary School.” The project includes an investigation of the development of CLIL in the Swedish context in light of language policy and the role of the English language, as well as an investigation of classroom discourse in relation to the implicit and explicit goals expressed by the stakeholders. Additionally, the reasons why English is being offered as the medium of instruction as well as how the option is being presented by and to the stakeholders are of interest. In an open market for upper secondary education, Swedish schools, including those offering CLIL, tend to “sell” their programs in a persuasive manner, using websites, brochures, and advertising in the local media to attract pupils. These marketing texts may be used to create a certain identity of a CLIL pupil as well as to establish a position as a stakeholder in the CLIL community.

  The current study investigates several websites presenting Swedish schools offering CLIL, with an analysis exploring what is being offered and to whom as well as how written text is used together with images. In this study, Appraisal Analysis, with a focus on how the three systems of Attitude, Engagement and Graduation express meaning, is the main tool for analysing the websites. Appraisal Analysis, stemming from the interpersonal metafunction in the systemic functional linguistics approach, is useful for exploring how evaluative language is used in the texts presented online to potential and intended stakeholders. In this poster presentation, some of the early results of this study will be presented, although the analysis is still a work in progress. With a focus on Attitude, the preliminary analysis indicates that number of instances of positive judgement and appreciation is high, while instances of affect are mostly absent. These results may not be surprising, but the preliminary analysis has raised several questions about the use of Appraisal Analysis for this investigation of school marketing texts, including the following:

  • What can Appraisal Analysis of school websites actually tell us?
  • Is there an evaluation pattern in marketing texts for Swedish schools offering CLIL?
  • What can this analysis say about the sociocultural context of schools offering CLIL in Sweden?

  More results, as well as consideration of the questions raised from the analysis, will be presented in the poster session. Discussion and feedback from summer school participants will be welcome.

 • 2698.
  Yoxsimer Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English. Institutionen för språkdidaktik, Stockholm universitet.
  “You don’t really want to speak Swenglish, do you?”: Translanguaging Strategies in a Content and Language Integrated Learning (CLIL) Classroom2013In: Applied Linguistics Perspectives on Content and Language Integrated Learning ALP-CLIL: June 5-8, 2013 Universidad Autónoma de Madrid Miraflores de la Sierra, Spain: Book of Abstracts, 2013, p. 78-78Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses the language usage at one Swedish upper secondary school offering content and language integrated learning (CLIL), with a focus on how language choices are made by both teachers and students during the lessons. The translanguaging strategies used in the classroom were studied over the course of one academic year (2011-2012). Data collection included audio recordings, participant observations, field notes and artefacts as well as semi-structured interviews with both individuals and focus groups. The results included in this presentation focus on one maths and physics teacher who has developed and currently implements translanguaging strategies in his teaching of students (ages 15-16) in their first year of a program of study in natural sciences. During his lessons, language usage was noted, indicating the language being used (i.e. Swedish or English), the activity being conducted, the modality (reading, writing, listening, speaking), and the actors in the specific activity. Preliminary results indicate that the students generally take their language cues from the teacher and do not usually switch languages unless he does, that Swedish is used nearly exclusively for all social interaction in the classroom, and that both students and the teacher find it useful to have maths and physics textbooks in both English and Swedish. The interview with the teacher provided insight into how he has developed his strategies using multiple language resources over his nearly 15 years of CLIL experience. The presentation will include examples from classroom interaction as well as teacher and student perspectives from the interviews. The results are part of a current doctoral research project addressing CLIL in the Swedish context and thus this paper will be presented in relation to the larger investigation.

 • 2699.
  Yoxsimer Paulsrud, BethAnne
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Reath Warren, Anne
  Stockholm University.
  Toth, Jeanette
  Stockholm University.
  Perspectives on translanguaging in school contexts in Sweden2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  As a pedagogy, translanguaging affirms bilingual student identity; and as a theoretical concept, translanguaging facilitates the understanding of how bilinguals “construct deeper understandings and make sense of their bilingual worlds” (García, 2009:45). Previous research on translanguaging in the classroom has included studies of bilingual students entering a majority language context (e.g. García 2012, in the US), students studying an official minority language in an immersion context (e.g. Lewis 2008, in Wales), and students in complementary schools developing a minority language (e.g. Blackledge & Creese, 2010, in the UK).

   

  This workshop explores translanguaging in three different multilingual educational settings in Sweden and relates them to previous research on translanguaging in bi/multilingual school contexts (e.g. Lewis 2008, García, 2012, Blackledge & Creese, 2010). The first two settings are in English medium programmes at primary and upper secondary schools, and the third is in subject support in L1 and L2 for recently arrived immigrant students.

   

  The workshop includes four presentations and a discussion slot. Brief summaries follow below.

   

  1. Translanguaging: Affordance or constraint? The first presentation explores the practice of translanguaging in two upper secondary schools offering English-medium instruction. Language alternation in the schools is experienced as either an affordance or a constraint, depending on the views of the stakeholders. Translanguaging is seen as a constraint when the focus is on how much English used, rather than the function of each language. Viewed as an affordance, however, translanguaging resists language hierarchy, allowing for both Swedish and English to maintain a status as a language of learning.
  2. Translanguaging in English-medium instruction: A case study in a Swedish-English primary school 

  The second presentation discusses how the use of both Swedish and English is used to scaffold students' understanding in subjects taught by an English-speaking teacher in Sweden. Classroom language practices and learner perspectives from observations and interviews with students are presented and analysed. Preliminary findings indicate that student-directed translanguaging and peer collaboration in the primary classroom provide a scaffold for emergent bilinguals learning English to access subject content taught through the target language.

  1. Translanguaging in subject support for newly arrived immigrant students

  The third presentation examines how translanguaging is used to scaffold recently arrived students’ understanding of subject matter and the Swedish language, through “Subject Support in L1 and L2” (studiehandledning på modersmål). The ways in which Swedish and the mother tongue are used together in a maths lesson and in a writing unit in Swedish are presented and analysed. It is argued that use of both languages offers opportunities for development both of subject knowledge and multiliteracy.

  1. Translanguaging and language ideologies in Sweden

  The fourth presentation explores the prerequisites for using translanguaging as pedagogy in Swedish school contexts by tracing the nature of the current language ideologies in Sweden. Starting from previous research and theoretical discussions in the paradigm of translanguaging (e.g. Garcia & Homonoff Woodley 2015, Leung & Street 2012, Hyltenstam & Milani 2012, Oakes 2001), the educational settings in the previous presentations of this workshop are scrutinized and discussed with consideration to issues of ideology and language policy.

   

  Through these presentations, we hope to inform, inspire and create a space for discussion on translanguaging as both pedagogy and theory in the Swedish context and beyond, as well as to make visible the language resources that exist in the investigated contexts. Our presentations thus contribute both to the general field of educational research in Sweden as well as to the field of translanguaging as an object of study.

   

  References

  Blackledge, A. & Creese, A. (2010). Multilingualism. A critical perspective. London: Continuum.

  García, O. (2009). Bilingual education in the 21st Century: A global perspective. Malden, MA and Oxford:

          Basil/Blackwell.

  García, O. (2012). Theorizing translanguaging for educators. In C. Celic & K. Seltzer,

        Translanguaging: A CUNY-NYSIEB guide for educators, 1-6.

  Garcia, O. & Homonoff Woodley, H. (2015). Bilingual Education. In B. Bigelow and J. Ennser-Kananen (ed.),      The Routledge Handbook of Educational Linguistics. New York: Routledge

        handbooks. 132–144.

  Hyltenstam, K. & Milani, T.M. (2012). Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar. In K. Hyltenstam, M. Axelsson and I. Lindberg (ed.), Flerspråkighet – en forskningsöversikt.

        Stockholm: Vetenskapsrådet. 17–134.

  Leung, C. & Street, B. (2012). English. A Changing Medium for Education. New Perspectives on Language and

        Education: 26. Bristol: Multilingual Matters/Channel View Publications.

  Lewis, W. G. (2008). Current challenges in bilingual education in Wales. AILA Review, 21(1), 69-86.

  Oakes, L. (2001). Language and National Identity: Comparing France and Sweden. Amsterdam: John

        Benjamins.

   

   

 • 2700.
  Yoxsimer Paulsrud, BethAnne
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Sandberg, Ylva
  Stockholms universitet.
  Language choice and language use in CLIL content lessons: Studies from the Swedish Upper Secondary School2014Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
5152535455 2651 - 2700 of 2745
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf