du.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1723
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Danielsson, Catharina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur stor inverkan har den fonologiska medvetenheten på läsinlärningen?: En litteraturstudie om hur stor inverkan den fonologiska medvetenheten har på den tidiga läsinlärningen samt om forskning påvisar om Bornholmsmodellen ger några fördelar.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som ett led i det informationssamhälle vi idag lever i har förmågan att kunna läsa blivit allt viktigare. Vi blir exponerade för skrift överallt i vår omgivning. Därför har det blivit allt viktigare för individer att bli läskunniga. Ett av de viktigaste uppdragen lärare har är att lära eleverna att läsa. De allra flesta elever kan tillgodogöra sig läsundervisningen oavsett vilken metod läraren använder medan ett fåtal elever får svårigheter. Syftet med denna litteraturstudie är att se hur stor inverkan den fonologiska medvetenheten har på läsinlärningen. Tillika att titta närmare på om man genom att använda Bornholmsmodellen kan öka den fonologiska medvetenheten. För att besvara syfte och frågeställningar har vetenskaplig litteratur granskats och sammanställts. För att hitta relevant litteratur har databaser som Libris, Google Scholar och SwePub använts. Manuella sökningar har också gjorts genom Google och Google Scholar. Resultatet har påvisat att den fonologiska medvetenheten har en positiv inverkan på läsinlärningen.

 • 302.
  Danielsson, Helena
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Art Education.
  Åström, Lena
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Learning Processes & multimodal Representations2009In: European Distance and E-learning Network Conference, ”Innovation in learning communities – What did you invent for tomorrow": EDEN 2009 Annual Conference : Book of abstracts, Gdansk, Polen, 2009, p. 145-Conference paper (Refereed)
 • 303.
  Danielsson, Kajsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Second Language Development through OnlineGaming: A Literature Study2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  English is a part of our lives from an early age, and it is important that pupils engage

  themselves in learning the language. Today many pupils have access to a computer and can

  play online games in collaboration with others from around the world. This study aims to

  examine how online gaming can help pupils develop their second language. By studying prior

  research and analysing the results, it was found that there are several factors which may have

  an effect

  on pupils’ second language development. Through online games, motivation

  increases. Also, the interaction with both native English speakers as well as other second

  language learners within the games, form immense language input from authentic

  communication. These findings show that there are possible benefits in playing online games.

  However, there is a need for much further research to get a clear overview over the possible

  affects online games have for pupils second language development.

 • 304.
  Danielsson, Kajsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Words of Warcraft: How Online Games Affect Perception of Language Skills and Gender Differences among Pupils in 4th and 6th Grades2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There has been a lot of development in computer games, from playing together in a room to playing in collaboration with people from around the globe. The aim of this empirical study is to gain insight into the differences between frequent gamers and non-gamers in the 4

  th and 6th grades, regarding their perception of their English language skills and possible gender differences on how and what they play. A survey was conducted with 68 pupils in the 4th and 6th grades. The results were analysed and discussed in relation to the sociocultural perspective and relevant research. The results show that most respondents’ state that they play games in English and perceive their English language skills as good. Noteworthy, though, is that tablets are preferred over computers as gaming platforms. Furthermore, pupils spend several hours a week playing games, both online and offline. The conclusion is that online gaming is, to some extent, connected to pupils’ perception of their English language skills and that tablets should also be noted as a contributing factor to this. Further research is needed, especially longitudinal studies and studies on younger pupils to examine the possible effects that online gaming has on pupils’ development of the English language.

 • 305.
  Danielsson, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Tredjespråksinlärning i åk 4-6: Flerspråkiga elever i ett EFL klassrum2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens mångkulturella skola möter vi flertalet barn med ett annat modersmål än svenska. Eleverna har kommit till landet av många olika anledningar och har alla olika erfarenheter med sig. Forskning har börjat uppmärksamma hur man framgångsrikt kan arbeta med språkinlärning hos flerspråkiga elever utifrån deras förutsättningar och kunskaper. Ett dilemma många lärare stöter på är dock undervisningen av engelska då två språk lärs in samtidigt, vilket i sin tur kan skapa sammanblandningar mellan språken. Detta examensarbete undersöker och redogör för lärares attityder och inställning till flerspråkiga elevers inlärning i ämnet engelska men också hur flerspråkiga elever uppfattar sin engelskundervisning. Datainsamlingen har genomförts genom enskilda intervjuer med sju elever från tre olika klasser samt ett frågeformulär som delats via internet för att nå ett stort antal undervisande lärare i engelska. Resultatet analyserades och jämfördes med två teorier, tidigare forskning samt med stöd i läroplanen. Resultatet visar att lärare generellt saknar kunskaper och resurser för att kunna erbjuda flerspråkiga elever den bästa undervisningsformen. Flertalet av eleverna upplever dock att engelska är spännande och roligt samt uppskattar att lära sig två språk samtidigt. Det framkommer även att många lärare har uppfattningen att flerspråkiga elever har svårigheter vid inlärningen av två språk. Vidare forskning i ämnet vore att undersöka fenomenet i ett större perspektiv, att jämföra flerspråkiga klassrum i Sverige med andra länder för att synliggöra var svenska klassrum befinner sig i den internationella utvecklingen.

 • 306.
  Danielsson, Sanna
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Sverige och svenskheten: En studie av vilken bild av Sverige och svenskheten lärare på sfi ger sina elever, ställt mot den bild eleverna själva tycker de ges.2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är baserad på en intervjuundersökning om vilken bild som lärare som undervisar i svenska för invandrare (sfi) tycker att de ger sina elever av Sverige och ”svenskheten”. Detta ställs emot vad eleverna själva tycker att de får lära sig av lärarna. Intervjuerna är gjorda i en skola i Mellansverige. Jag har använt mig av intervjuer då flera av eleverna har lättare att uttrycka sig muntligt och jag ges möjlighet till följdfrågor om det är något som är oklart. Min hypotes var att den bild av Sverige och ”svenskheten” som lärarna själva tycker att de ger eleverna inte stämmer med den bild som eleverna själva säger sig motta. Resultatet av intervjuerna visar att den bild som lärarna anser sig ge eleverna inte stämmer överens med vad eleverna själva säger att de fått lära sig.

 • 307.
  Danielsson-Lundin, Josefin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Högstadielärares tankar kring relationer mellanlärare och elever2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka högstadielärares tankar kring relationer mellan lärare och elev samt undersöka lärarnas tankar kring relationernas betydelse för eleverna. Syftet var också att studien skall bidra till kunskapsutvecklingen om det undersökta området.Undersökningen genomfördes på en högstadieskola i en svensk medelstor kommun där fyra verksamma lärare valdes ut genom ett bekvämlighetsurval samt ett strategiskt urval. Undersökningsmetoden var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades utifrån Aspelin och Perssons (2011) fyra nivåer i det teoretiska synsättet Relationell pedagogik samt utifrån Bubers (2000) teori om Det mellanmänskliga.Informanterna ansåg att relationer är mycket betydelsefulla för att öka elevernas trygghet och deras lust att lära. Varje relation mellan lärare och elev är unik och både lärarens och elevens personlighet har en avgörande betydelse för hur relationen blir att se ut enligt informanterna. Informanterna anser att merparten av alla elever är i behov av närmare relationer till sina lärare. Relationen mellan lärare och elever utgör därför en central del i skolverksamheten och det är något som lärare arbetar med hela tiden. Trots att arbetet med relationer är en central del i yrket diskuterar eller reflekterar inte informanterna över relationsarbetet tillsammans med sina kollegor, vilket gör deras syn på betydelsen av arbetet något motsägelsefull.

 • 308.
  D'Arcy, Denice
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Feedback och beröm inom matematik: En litteraturstudie om hur feedback och beröm påverkar elevers motivation och prestation inom matematiken2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka om feedback och beröm kan öka elevers prestation och motivation inom matematiken. För att besvara studiens frågeställning har en systematisk litteraturstudie genomförts där aktuell forskning från år 2005 och framåt sökts, granskats och analyserats för att slutligen välja ut den litteratur som skulle inkluderas. Resultaten visar att både lärare och elever måste veta vad formativ feedback innebär och hur den ska utformas för att den ska bidra till ökad prestation och motivation. Vidare är det viktigt att eleverna har rätt mindset för att kunna använda den formativa feedbacken till att föra sitt lärande framåt. Inträffar inte ovanstående ger formativ feedback inte den effekt som vill fås, snarare tvärtom. Beröm kan också ge olika effekter beroende på när den ges och på vilket sätt. Dock är det någonting som i princip alla elever vill få, men ber

 • 309.
  D’Arcy, Denice
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hur feedback på uppgiftsnivå och processnivå kan skilja elevers resonemang åt i matematik: En empirisk undersökning om hur elevers resonemang skiljer sig åt beroende på vilken feedback som ges2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur feedback på uppgiftsnivå respektive processnivå kan utveckla elevers resonemang när eleverna arbetar med problemlösningsuppgifter inom matematiken. De typer av resonemang som undersöks är algoritmiska och kreativa matematiska resonemang. Åtta elevpar från årskurs 5 fick arbeta med problemlösningsuppgifter och fick efterhand de behövde feedback på uppgiftsnivå eller processnivå. Efter genomförandet analyserades vilken resonemangstyp eleverna använde före och efter feedback på uppgiftsnivå respektive processnivå getts. Resultaten visar att elever som får feedback på processnivå i större utsträckning utvecklar fullständiga kreativa matematiska resonemang jämfört med de elever som får feedback på uppgiftsnivå.

 • 310.
  Degerman, Catharina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Malmström Westberg, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Språkutveckling med materialet Babblarna: Förskolepedagogers arbete med att främja barns språkutveckling med materialet Babblarna2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den kvalitativa studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med att främja barns språkutveckling med materialet Babblarna. Frågeställningarna som studien vill besvara är hur, när och varför Babblarna som material används i verksamheten och hur pedagogerna uppfattar att barnens språkutveckling ökas genom arbetet med Babblarna. För att besvara studiens frågeställningar användes de två forskningsmetoderna muntliga och skriftliga intervjuer och intervjuerna sammanställdes till ett resultat som vi satte i relation till den tidigare forskning vi tagit upp. Resultatet av våra intervjuer visar att materialet Babblarna används på olika sätt och det är allt från sånger till matematiska övningar och vardagliga samtal som främjar barnens språkutveckling. Slutsatsen av vår studie är att språkutveckling sker dagligen i förskoleverksamheten där informanterna är verksamma och att materialet Babblarna hjälper till med utvecklingen genom sitt lätta och lekfulla material som tilltalar barnen.

 • 311.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Det räcker inte att bara visa en film: Historisk spelfilm i undervisningen2016In: Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken / [ed] Anna Larsson, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet , 2016, 1, p. 179-195Chapter in book (Other academic)
 • 312.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Historien som fiktion: gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study explores the reception of historical feature films in history education. It is concerned with how pupils experience the films as well as the significance of the feature film for their understanding and interpretation of history. The study incorporates empirical data from classroom projects in two different Swedish upper secondary schools where film was used as an educational tool. Observations of classroom activities were made and interviews with twelve pupils and their history teachers were conducted.

  The study applies a phenomenological approach. The lifeworld of the pupils is in focus, specifically the aspect of the lifeworld they live and experience in history class when film is used as a means of understanding the past. The phenomenon studied is thus how the pupils experience the film, and through the film, history itself. Theoretical notions from film reception studies and history didactics are used as analytic tools.

  The study shows how emotional and cognitive processes converge in the pupils’ meaning making of the films. The embodiment of the films’ narrative is an important factor that contributes to both the understanding of the film as well as of history. The pupils experience the films emotionally, feeling both empathy and antipathy for the various characters, physically through sight and sound as well as embodied reactions, and cognitively through an understanding of the film’s narrative. Embodied experience is fundamental for history to become materialized. The audiovisual portrayal and materialization of the past becomes embodied in the pupils so that the experience of the film and of the historical lifeworld presented therein becomes part of their lifeworld. Generally, pupils consider the films to be trustworthy, though this perceived accuracy depends on how authentically the narrative is performed and the pupils’ previous store of historical knowledge. 

  A didactic dilemma to consider when using historical feature film in the classroom is the contradiction between the aesthetic experience of a feature film and its use as a tool for understanding the past. The captivating character of feature film evokes empathy and engagement with the films’ characters regardless of the degree of historical accuracy. This is a critical issue for teachers; there needs to be balance between respect for the pupils’ aesthetic experience of the film and the need to guide them to develop for example the skills of historical empathy, where distance is necessary for the pupils to be able to consider different perspectives.

 • 313.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  ¿La ficción para qué?: Literacidad de películas históricas2017In: Caminos de la enseñanza de la historia / [ed] Paulina Lapatí Escalante, José Carlos Blázquez Espinosa, Siddharta Camargo Arteaga, Querétaro, México, 2017, p. 1242-1259Conference paper (Refereed)
  Abstract [es]

  El texto se basa en mi tesis doctoral, Elcine como herramienta didáctica. Investigo el sentidohistórico creado a partir de las películas históricas. Laspelículas históricas forman parte de la cultura histórica,como una memoria cultural. Basándome en el filósofohistórico alemán Jörn Rüsen exploro cómo podemoscrear sentido a la historia mediada por el lenguajedel cine. Utilizo entrevistas con jóvenes, como ‘sociosde un diálogo crítico’, donde los jóvenes expresan susexperiencias de películas históricas. Pongo las vocesde los jóvenes a dialogar con teorías de las didácticasde la historia y teorías del cine. Llego a la teorizacióndel concepto de la literacidad de películas históricas(historical film literacy). Una conclusión sobre la literacidadcine-historia para crear sentido a la historia esque se trata de una fusión holística entre la emocióny la cognición, donde la dialéctica entre ambas es lovital. La experiencia del cine en el espectador la nombrovaloración emocional, con el significado de que sebasa en sentimientos básicos combinados con pensamientosde carácter más abstracto, de valor o juicio.La perspectiva crítica es importante dado que el sentidohistórico también tiene que ver con la dialécticapasado - presente - futuro, y la consciencia históricadel ser humano.

 • 314.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Las películas históricas, la narración y la recepción de los alumnos2015In: La historia enseñada a discusión: Retos epistemológicos y perspectivas didácticas / [ed] Barajas Trejo, Dení; Martínez Villa, Juana, Morelia, Michoacán, México: D.R. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas , 2015, p. 905-922Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In history teaching sometimes historical feature film is used, as part of the use of different media when teaching and often as a way to visualize the past. This use of historical feature film for teaching and learning purposes raises important questions. This paper first focuses on the reception among students, when the film is used as a didactical tool in the teaching of history. In an empirical study I have investigated the process of meaning making when the students experience historical feature films. The study points to a convergence between cognitive and emotional processes where empathy is an important factor that contributes to the historical and narrative understanding. The paper comes to reflect on the notion of empathy and how it relates to historical empathy; likewise it problematize the didactical dilemma regarding the use of historical films in teaching. The second part of the paper looks at the historical feature film and its use in the perspective of cultural memory and with the help of the metaphor of the palimpsest. I argue that precisely in the interaction between reality, fiction and meaning making that film creates, we find the interesting and challenging teaching and learning opportunities. The potential of the film can be found in the entangled layers of reality and fiction, past and present.

 • 315.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Perspektiv på historiefilmslitteracitet: en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study addresses what happens when historical feature film is used in history education. The purpose of this thesis is to develop new knowledge of historical film literacy through a study of the feature film's didactical potential in an educa­tional context. This is carried out through an analysis of the historical meaning making among upper secondary students when viewing historical feature films, and special attention is paid to the importance of emotions in the students' meaning making through historical feature film. A focus of the study is the didactical dilemma, previously addressed in historical film research, that arises in the use of feature film in history or social studies education, in relation to educational context, film experience, and historical understanding.

  The present thesis is an independent continuation of my licentiate thesis History as Fiction (2014). The empirical material consists of interviews with students and teachers from two upper secondary schools in Sweden, as well as documentation from students' assessments and selected scenes from feature films experienced by the students as they were used in history class.

  The theoretical framework for the study takes an interdisciplinary approach. It is based on Jörn Rüsens under­standing of historical meaning and histo­ri­cal culture, as well as on transaction theory described by John Dewey and Louise M. Rosenblatt. Film reception theory is equally important, represented by theories from David Bordwell and Carl Plantinga.

  The main research question focused on how the concept of historical film literacy could be developed theoretically. Historical film literacy is understood in this thesis as an advanced consciousness of how historical meaning making is created through the individual's transaction with film's narration in a specific context, and how meaning making ideally links historical disciplinary thinking with practical orientation in life. The core of theoretically developed historical film literacy is an understanding of the individual's emotional and aesthetic experience of historical feature film, and elaborated theoretical knowledge about the close relationship between the affective response and the more distanced cognitive activity during and after watching a film. Also crucial for historical film literacy is an under­standing of the historical film's representation of the past as a conflation of facts and fiction. The knowledge of history that students' gain from historical feature film should be constructed in a synthesis of an aesthetic and an efferent stance in the transaction process. This is because the feature film has the capacity to stimulate both a feeling of empathy and of nearness in the viewer as well as a movement of the viewer away from the narration and towards more distanced cognition. This movement helps the viewer to analyze and interpret the historical meaning making from a critical perspective, when the experience of the feature film is transformed to a reflected experience.

 • 316.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  The Teacher and Educational Spaces: The Photograph as a Tool for Teacher Reflection2014In: Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning / [ed] Catherine Burke, Ian Grosvenor & Björn Norlin, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier , 2014, p. 51-59Chapter in book (Other academic)
 • 317.
  Diser, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En studie av laborationsinstruktioner i fysik på gymnasiet: Finns ett samband mellan slutna och öppna laborationer och elevernas förutsättningar att utveckla förmågor?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att ta reda på till vilken grad skriftliga laborationsinstruktioner i fysik på gymnasiet är öppna eller slutna. Vidare undersöktes om det fanns ett samband mellan frihetsgrader för laborationerna och vilka förutsättningar eleverna gavs att utveckla förmågorna i kursplanen. Laborationsinstruktioner i fysik på gymnasiet samlades in från verksamma lärare i fysik under höstterminen 2017 för analys. Laborationsinstruktionernas frihetsgrader bestämdes samt deras möjlighet att ge förutsättningar att utveckla sex förmågor undersöktes. Förmågorna valdes från ämnets syfte i kursplanen och var analysera, svara, reflektera och värdera, planera, tolka och redovisa. Laborationsinstruktionerna tilldelades frihetsgrader 0–3, där 0 motsvarade en helt sluten laboration och 3 en helt öppen. Alla slutna laborationer i undersökningen hade frihetsgrad 1 och alla öppna laborationer hade frihetsgrad 2. Undersökningen kom även fram till att samtliga laborationer gav eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att söka svar på ämnesrelaterade problem. I alla de öppna laborationerna som undersöktes fick eleverna även förutsättningar att planera experiment och observationer samt reflektera och värdera valda strategier, metoder och resultat. I analysen om korrelation mellan frihetsgrader och elevernas förutsättningar att utveckla förmågor visade undersökningen att elevernas förutsättningar att tolka och redovisa sina resultat var oberoende av om laborationen var öppen eller sluten.

 • 318.
  Douglas, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Flerspråkighetens konsekvenser: En studie av utlandssvenska elevers förståelse av svenska nyord2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka ett antal utlandssvenska elevers förståelse

  av svenska nyord tagna från Språkrådets nyordslistor. Dessutom ämnar studien att ta

  reda på några lärares syn på elevernas flerspråkighet. Studien fokuserar på ord- och

  begreppsförståelse, flerspråkighetens inverkan på förstaspråket samt

  språkbakgrundens betydelse. Studien utgår ifrån en svensk utlandsskola där fyra lärare

  har intervjuats samt 14 elever i årskurs 9 har deltagit i en enkätundersökning om deras

  förståelse av samtida svenska ord. Intervjuerna genomfördes på plats på skolan,

  medan enkätundersökningen genomfördes av elevernas svensklärare som sedan

  postade de ifyllda enkäterna till mig. Lärarna poängterar att elevernas nivå i det

  svenska språket är väldigt växlande, vilket också stämmer överens med resultatet av

  ordtestet. Resultatet visar däremot även att de elever som är födda utomlands har lika

  god förståelse av nytillkomna ord i det svenska språket som de elever som är födda i

  Sverige och har bott i Sverige fram tills nyligen.

 • 319.
  Drottz Nykvist, Martin
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Genus i religionskunskapen: Fyra gymnasielärares syn på genus i religionsundervisningen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur fyra religionslärare vid en gymnasieskola i Norra Mellansverige använder genusperspektivet i sin undervisning. Styrdokumentens direktiv om genus är få och dessutom abstrakta. I läroplanen och kursplanerna för religionskunskap finns det definitioner som öppnar upp för genusperspektivet – något krav på att det skall finnas med går däremot inte att finna. Endast i ämnesplanen för religionskunskap står det att en ”genusdimension” skall synas i undervisningen. Merparten av lärarna anser dessa mål vara relevanta och menar att ett genusperspektiv kontinuerligt anläggs i deras undervisning. Det handlar främst om två delar av religionsundervisningen, dels att diskutera kvinnors ställning i olika religioner och hur religion påverkar vår syn på manlighet respektive kvinnlighet. Dels i form av livsfrågor och vilka könsroller som finns i samhället. Samtidigt finns det både skepsis gentemot genusperspektivet och en okunskap om begreppets innebörd hos vissa lärare. En av lärarna undviker helst att använda ett genusperspektiv i undervisningen då denne anser att det reproducerar stereotypt tänkande om manlighet och kvinnlighet. En annan lärare beskriver begreppet genus som ”biologiskt kön”, vilket leder till att eleverna får en snedvriden bild av begreppet. Det finns med andra ord mer att önska från lärarnas sida när det kommer till arbetet med genus i undervisningen.

 • 320.
  Duran Pihlgren, Jessica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Den spanskspråkiga kultursynen i språkundervisningen: En textanalys av tre spanska läroböcker för gymnasiet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera det kulturella innehållet som framställs och förekommer i tre läroböcker i spanska för steg tre på gymnasiet. Detta för att ta reda på om textböckerna framhåller på något sätt ett interkulturellt perspektiv när de presenterar den spanskspråkiga kulturen. Vidare syftar studien på att undersöka vilka spansktalande och andra länder som finns representerade i läroböckerna och i vilket sammanhang de förekommer.

  Uppsatsen utgick från ett interkulturellt perspektiv och metoden har varit både kvalitativ och kvantitativ. Resultaten visade att det förutom skillnader mellan böckernas kulturella och interkulturella representation även finns likheter när det gäller avsaknad av aktuella frågor såsom religion, invandring och politik. Det visade sig också att de flesta texterna utspelas i Spanien, följt av Mexiko, Chile och Peru. Slutsatsen av undersökningen är att det värdegrundsrelaterade uppdraget som handlar om att få förståelse för andra människor inte i tillräcklig grad förmedlas i dessa läromedel och de spanskspråkiga länderna beskrivs utifrån olika inifrån- och utifrånperspektiv.

 • 321.
  Duthie, Ron
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Engelska utanför och i skolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan några av de engelska texter elever på grundskolan i årskurs 8 möter i sin vardag och de texter de möter i skolans engelskundervisning och vad det kan få för betydelse för undervisningen i skolan. Följande frågeställningar ligger till grund för undersökningen: • Vilka olika slags engelska texter möter elever i sin vardag? • Vilka slags texter möter de i skolans undervisning? • Vilka likheter och olikheter finns det mellan den engelska eleven möter utanför skolan med den engelska de möter i skolan? • Vilka fördelar och nackdelar finns det med att eleverna möter mycket engelska utanför skolan? • Vilka kan konsekvenserna tänkas bli för undervisningen i engelska i skolan? Den metod jag använde mig av var en enkätundersökning med 22 elever från ”Fast Track-klass” årskurs 8 klass och sedan jämföra resultat med en undersökning som Skolverket genomfört och som heter English – here and there and everywhere. De resultat jag kom fram till var att eleverna har väldigt mer kontakt med engelska utanför skolan än i skolan. Eleverna ser mycket ofta på engelskspråkig TV/video, kassetter/CD och film med eller utan svensk textremsa. Eleverna lyssnar på enormt mycket musik med engelska texter varje vecka. Engelska är också det dominerande språket på Internet och i dataspel vilket spelar en stor roll i ungdomarnas kultur idag.

 • 322.
  Dvorák, Martin
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Smrzova, Jana
  Webova stranka www.nefrologie.eu – prvni zkusenosti: www.nefrologie.eu – Launching and Feedback2007In: Vnitrni lekarstvi, 2007, Olomouc, 2007, Vol. 53, p. 611-612Conference paper (Other academic)
 • 323.
  Dvorák, Martin
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Smrzova, Jana
  www.nefrologie.eu jako prostredek edukace pacientu: www.nefrologie.eu As a Means of Educating Patients2006In: Vnitrni lekarstvi, Brno, 2006Conference paper (Other academic)
 • 324.
  Dömstedt, Daniel
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Sons of Northern Darkness: En fråga om stil och identitet i Black Metal-kulturen2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min uppsats har visat på black metal-stilens betydelse för fyra ungdomars identitetsskapande. Jag har med koppling till teoretiska infallsvinkar och begrepp rörande stilars och kulturers betydelse diskuterat black metal-kulturen med fokus på dess stilmässiga uttryck, dess symbolanvändande och dess innebörd för ungdomarnas självbild.I min studie har jag diskuterat och redogjort för hur black metal-kulturen kan te sig genom att förklara hur musiken låter och hur stilens uttryck i form av kläder och frisyrer kan se ut. Uppsatsen har visat på hur symboler och kodsystem används av ungdomarna inom ramen för kulturen för att markera och positionera sin identitet. Jag har i min studie även visat hur black metal-stilen kan vara ett existentiellt ställningstagande mot kommersialism och mainstreamkultur.

 • 325. Döös, Marianne
  et al.
  Fårhaeus, Eva
  Alvemark, Karin
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Wilhelmson, Lena
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Competent Web Dialogues: Text-Based Linking of Thoughts.2008In: Information and Communication Technology for Enhanced Education and Learning, Information Science Reference , 2008, Vol. 3Chapter in book (Other academic)
 • 326.
  Edel, Magnus
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Paananen, Henrik
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Källkritik på Internet: En kvalitativ studie av den källkritiska medvetenheten hos gymnasieelever på samhällsprogrammet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This essay is an ideographic study over the capacity of high school students to use the Internet with source criticism, and their attitudes towards this media. It’s a qualitative study whose main purpose is to seek out how the students reflect upon the problems facing them when searching facts and information over the internet. The focus group is six 18 year old high school students, who are studying in a normal sized town in the middle of Sweden, and are about to finish their studies in the program for social sciences. The study was made through interviews, one on one with the students, The results of the analysis have shown that even if students not necessarily use a pre meditated method when searching for information over the internet, they do have a basic understanding of the matter, especially concerning the nature of the source, who published it and why. Not all students made any thorough comparison with other, already established media, such as TV or books, but the analysis made it clear that they more or less deliberately saw the established media as more trustworthy in general. Individuals publishing on the internet, such as bloggers and Wikipedia, are seen with the utmost skepticism while public institutions such as universities and public service TV, are generally trusted as being honest and objective, also when publishing on the internet.

 • 327.
  Edenberg, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Laborativt arbete i NO-undervisningen: En systematisk litteraturstudie om lärares användning ochsyfte med laborativt arbete i undervisningen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att utifrån tidigare genomförd forskning ta reda på vad lärares syfte med laborativt arbete är samt vilka svårigheter som finns med arbetssättet i NO-undervisningen. En systematisk litteraturstudie har genomförts där sökord och databaser används. De sökord som har använts är grundskol*, tek-nik, undersökande arbetssätt, elementary technology, laboratory, elementary, in-quiry, science, primary, inquiry based teaching, laborativt arbete, laborativa, undervisningsexperiment och experiment. De databaser som använts är Summon, ERIC och avhandlingar.se, även tidskriften NorDiNa har använts. Även en manu-ell sökning har genomförts med hjälp av Johanssons (2012) referenslista. Littera-turstudien visar att lärare använder laborativt arbete i NO-undervisningen främst för att höja motivationsnivån bland eleverna i klassrummet. Lärarnas syfte med det laborativa arbetet visade sig främst vara för att hålla eleverna intresserade av NO-ämnena men även för att erbjuda tillfällen där eleverna kan utveckla vissa förmågor, främst kritisk tänkande och begreppsförståelse. Lärarnas användning av laborativt arbete visade sig vara främst för att få eleverna intresserade av naturve-tenskap.

 • 328.
  Edenberg, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares syfte med laborativt arbete i NOundervisningen i årskurs 1-3: En kvalitativ intervjustudie om sex lärares syfte med laborativt arbete i NO-undervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka lärares syfte med laborativt arbete i

  årskurs 1-3 i NO-undervisningen samt vilka svårigheter som lärarna beskriver med det

  laborativa arbetssättet i NO-undervisningen. Studien har genomförts med hjälp av

  kvalitativa intervjuer av sex lärare som är verksamma i årskurserna 1-3. Alla tre

  årskurserna finns representerade i studien.

  De resultat som framkommit i studien är att lärare har flera olika syftet med det

  laborativa arbetet i NO-undervisningen. De syften som framkom var att öka förståelsen

  för naturvetenskapliga fenomen hos eleverna, öka elevernas motivation och intresse för

  naturvetenskap, erbjuda elever att uppleva naturvetenskap med händerna, erbjuda

  eleverna en möjlighet att träna på läroplanens mål, erbjuda eleverna en undervisning

  som utgår från varje elevs förutsättningar.

  Studiens frågeställningar berör även hur de intervjuade lärarna använder sig av laborativt

  arbete samt vilka svårigheter som lärarna uppger finnas med arbetssättet. Studien visar

  då att lärarna främst arbetar laborativt utomhus främst med biologi och att den

  svårigheten som flest lärare påpekade var avsaknaden av material.

 • 329.
  Ehrling, Robert
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Hur uppfattar lärare det nationella provet?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare uppfattar det nationella provet. För att ta reda på detta närmare undersöker jag fyra olika aspekter av det nationella provet för årskurs nio i grundskolan. De frågeställningar jag kommer att ställa handlar om det nationella provets olika syften och om frågor kring det nationella provet i samband med bedömning och betygsättning. Som metod för detta examensarbete valde jag att göra intervjuer. Jag genomförde dessa på en högstadieskola i Mellansverige och jag intervjuade fyra lärare. Jag har i detta examensarbete kommit fram till att det inte finns några påtagliga motsättningar mellan det nationella provets olika syften. Det finns dock problematik knuten till att lärare rättar de nationella proven. Jag har också kommit fram till att lärare anser att det nationella provets bedömning och resultat både anses vara tillförlitliga och inte tillförlitliga. Mina intervjuer har även påvisat att lärare anser att det nationella provets betyg och slutbetyget i årskurs nio inte är jämförbara.

 • 330.
  Eidem, Julia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vestin, Ulrika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Introduktion av yngre barn i förskolan: En studie om förskollärares syn och erfarenheter av introduktion av yngre barn i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolans läroplan (Lpfö 98 2016) står det att barnen ska få en god introduktion i förskolan. Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap om introduktion av yngre barn i förskolan. Metoden som använts i datainsamlingen är kvalitativa intervjuer av fem förskollärare som arbetar med olika introduktionsvarianter. Materialet har analyserats och diskuterats utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att det finns skilda meningar och erfarenheter hos förskollärarna som arbetar med traditionell och föräldraaktiv introduktion gällande introduktionens längd, ansvarspedagog, rollerna hos vårdnadshavare och pedagog samt successiv lämning. Flera av förskolorna som ingår i studien har egna utformningar av traditionell och föräldraaktiv introduktionsvariant. Den traditionella introduktionsvarianten stämmer mer överens med anknytningsteorin i dessa faktorer. De flesta av informanternas förskolor använder ansvarspedagog under introduktionen oavsett variant. Alla förskollärarna vill att det första mötet med det nya barnet och vårdnadshavaren ska ske i ett lugnt sammanhang med få pedagoger och barn. Samtliga förskollärare lyfter samverkan med vårdnadshavaren som viktigt för att göra den trygg, eftersom de anser att vårdnadshavaren överför sina känslor till barnet.

 • 331.
  Eiderbrant, Lisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Summativ bedömning i praktiken: Fem kärnämneslärare i år 4-6 delger sina erfarenheter2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Summativ bedömning är vanligt förekommande i den svenska skolan och har så varit under de senaste århundradena. Först under de senaste åren har denna typ av bedömning uppmärksammats och frågan om hur denna typ av bedömningspraktik påverkar elevernas lärande har väckts. I denna studie beskrivs den summativa bedömningspraktiken i år 4-6 på en svensk skola utifrån intervjuer där lärare delgett sina erfarenheter och sitt tillvägagångssätt. Det blir tydligt att den summativa bedömningen är en naturlig del av elevernas skolgång. Pedagogernas berättelser sätts i denna studie i relation till tidigare genomförd forskning kring bedömningens påverkan på elevers lärande. I studien framkommer att lärarna har vissa rutiner kring bedömningen som får stöd i forskningen. Bland annat använder lärarna den summativa bedömningen till hjälp för elevers lärande genom att utvärdera sin undervisning genom den och för att motivera speciella åtgärder. Men i studien står det också klart att den typ av bedömningspraktik som forskningen framhåller som direkt negativ för framför allt de lågpresterande elevernas lärande är en naturlig och ej ifrågasatt del av undervisningen. Eleverna får bland annat tidigt genom en summativ provbedömning veta hur mycket de kan i relation till de andra eleverna, men inte tillräckligt med hjälp för att ta nya steg i sitt lärande.

 • 332.
  Eiderbrant, Lisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Summativ bedömning och dess positiva respektive negativa inverkan på elevers lärande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Summativ bedömning har använts inom den svenska skolan under århundraden. Trots detta har denna typ av bedömning passerat relativt obemärkt genom åren. Under de senaste decennierna, när bedömning i högre grad uppmärksammats har den summativa bedömningens konsekvenser på lärandet ifrågasatts. I denna litteraturstudie sammanställs relevant forskning inom området för att tydliggöra den summativa bedömningens positiva och negativa effekter på elevers lärande. Studien redogör för de få positiva effekterna den summativa bedömningen har när den används i formativt syfte. Det redogörs också för de negativa effekter som den summativa bedömningen har för enskilda elevers lärande. Studien visar att det sätt som summativ bedömning traditionellt sett används i skolan är förödande för framför allt lågpresterande elevers motivation och ger dem bristfällig information om vidare lärande. Utifrån detta resultat diskuteras också i denna studie skolans lärandeuppdrag och dess krav på en likvärdig utbildning.

 • 333.
  Einarsson, Marie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  ”Det är ju troligen inte en overheadapparat de kommer att använda sig av i framtiden…”: Om skolans tekniksprång, en undersökning om datorns användning på gymnasiet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this qualitative respondent investigation is to delve into the various views that teachers have concerning the “One-to-One project”, as well as the use of computers as an aid in teaching. One-to-One means that teachers and students will be equipped with a laptop they can use at home and at school.This essay looks at how several factors have changed as a result of this. These factors are threefold: the role of the teacher, the teaching experience, and the student´s learning process. In order to answer the mentioned questions, four interviews have been conducted at two different high schools in southern Norrland. The theory used is the socio-cultural perspective. One result has been that computers can simplify teaching in various ways. Students have faster access to information, and there exists a platform for further communication between the teacher and student outside the classroom. However, there are also several negative aspects. One of these is that the students spend time doing non-school related activities, such as interacting using social mediums. Results also show that the role of the teacher has due to the "One-to-One project" gone from being structural to being interactional. The conclusions reached by the investigation are that today’s schools are experiencing a paradigm shift. Old teaching methods are being replaced by new methods and an altered teaching practice has developed as a result of the presence of the computer in the classroom.

 • 334.
  Ek, Anton
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vad kan molntjänster tillföra skolan?: En fallstudie av implementering av molntjänster i en kommunal skolorganisation2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen av skolan är ett omdebatterat och aktuellt ämne. Många huvudmän har infört

  koncept där varje elev får tillgång till en egen dator eller lärplatta, så kallad 11.

  Forskning

  har gjorts kring detta. Nu tas också nästa steg; olika molntjänstsystem används för att

  effektivisera undervisning, lärande och arbete. Syftet med detta examensarbete var att

  undersöka motiv och tillvägagångssätt av införande av molntjänstsystem i undervisningen i

  en mellanstor svensk kommun och relatera till styrdokument och aktuell forskning.

  Undersökningen genomfördes som en fallstudie i vilken representanter i den undersökta

  kommunen intervjuades. Verksamheten gör satsningen för att kunna erbjuda en tidsenlig,

  flexibel och motiverande miljö för lärande vilken borgar för likvärdighet för eleverna och

  över kommunens skolor. De olika verksamheterna kan knytas närmre varandra och ge

  synergieffekter vad avser skolutveckling. Stor tilltro och förhoppning finns till att tjänsterna

  kan förbättra resultaten och även underlätta lärarens arbetssituation.

 • 335.
  Ekberg, Helene
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Gustafsson, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares mediekompetens: Komparativ studie på grundskolor i två kommuner2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 336.
  Ekberg, Kajsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares syn på laborativt material i matematikundervisningen: en intervjustudie med sju lärare i årskurs 1-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare ser på och använder laborativt material i matematikundervisningen. För att svara på studiens syfte och frågeställningar har kvalitativa intervjuer gjorts med sju lärare som undervisar i årskurs 1-3. Observationer har också gjorts för att se vilka laborativa material som finns och hur de används av lärare och elever.

  Analys av intervjuerna visar att lärarna i första hand nämner plockmaterial i intervjuerna. Andra material som är vanligt förekommande enligt både intervjuer och observationer är vardagens material (pengar) och skolans laborativa material (centicuber). Lärare berättar att det laborativa materialet används i så gott som alla områden i matematik. Enligt observationer och intervjuer förekommer laborativt material främst i området taluppfattning och tals användning. Av resultatet framkommer också lärares syn på de laborativa materialens betydelse för elevers lärande, både möjligheter och vilka hinder som kan uppstå i arbetet med laborativa material lyfts fram. Lärare menar att det laborativa materialet används för att tydliggöra och för att hjälpa och stödja eleverna i deras matematikutveckling. Hinder som kan uppstå är att eleverna inte förstår innebörden med det laborativa materialet och istället leker med det eller fastnar i det. Virtuellt material som exempelvis surfplattor och datorer används inte så mycket i matematikundervisningen.

  Enligt de intervjuade lärarna kan surfplattor bli ett hinder för elevernas lärande eftersom elever gärna undersöker andra applikationer än de som rör matematik. Resultatet visar också hur lärarna ser på det laborativa materialet kopplat till förmågorna i Lgr 11, vissa tror att de kan uppnås lättare medan andra menar att man som lärare har en plan för hur förmågorna ska uppnås och då spelar det ingen roll om man använder laborativt material i undervisningen eller inte. 

 • 337.
  Ekberg, Kajsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Praktiskt arbete med matematik i årskurs 1-3 En litteraturstudie om hur lärare kan genomföra undervisning i geometri2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 338.
  Ekendahl, Christoffer
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En studie om lärares arbete med problemlösning inom matematik för att skapa en förståelse hos elever.: En kvalitativ undersökning i årskurs 4-62016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur lärare arbetar i sin matematikundervisning för att öka elevers förståelse av problemlösning i matematik. Tre stycken lärare inom årskursen 4-6 har observerats och sedan intervjuats. Vid observationerna användes ett observationsschema för att behålla fokus på läraren och de undervisningsstrategier som används. Intervjuerna var halvstrukturerade vilket innebär att frågorna inte hade en bestämd ordning utan istället innehöll öppna frågor där följdfrågor var möjliga. Resultatet från detta har sedan analyserats utifrån Larssons (2015) fyra olika delar: Planering, introduktion, elever egna arbete med problemlösning och slutdiskussion i helklass. Resultaten visar språkets betydelse vid arbete med problemlösning och hur det kan användas av läraren för att underlätta elevernas förståelse av matematiska begrepp och därmed uppgiften. Det har även visats att lärare lägger ett stort fokus på elevers skapande av strategier för att bemöta olika problem.

 • 339.
  Ekendahl, Christoffer
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Problemlösning i matematik undervisning: En litteraturstudie om vad som påverkar elevers förmåga att lösa problemlösningsuppgifter ur ett språkligt perspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  PISA-studien som utfördes 2012 med mål att testa elevers förmåga att lösa matematiska problemuppgifter visade låga resultat där svenska elever presterade under medelvärdet internationellt sett. Detta stämde väl överrens med vad jag själv märkt under min verksamhetsförlagda utbildning, nämligen att många elever upplever svårigheter med matematiska problemlösningsuppgifter. Anmärkningsvärt var dock att dessa svårigheter sällan verkade ha sitt ursprung i att eleven inte kunde göra den uträkning som krävdes för att lösa problemet.

  Syftet med denna litteraturstudie är att få kunskap om vad som påverkar elever vid problemlösning med textuppgifter. Utifrån det även försöka hitta möjliga metoder och tillvägagångssätt för att förebygga svårigheter med problemlösning av textuppgifter. Den metod som använts var en systematisk litteraturstudie. Det betyder att sökningar efter vetenskaplig litteratur har gjorts i olika databaser. Resultatet visar att det finns en rad olika faktorer kopplat till elevens läsförståelse som påverkar elevens förmåga att förstå ett problem, skapa en lösningsstrategi och formulera ett svar. Dessa olika problemlösningsperspektiv används sedan för att kunna diskutera hur lärare kan bemöta en elevs svårigheter på ett bra sätt i undervisningen

 • 340.
  Ekeroth, Ammi
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Lärares syn på elevers grupparbete som en del i skolutveckling2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att belysa på vilket eller vilka sätt lärare i gymnasieskolan förknippar elevers grupparbete med skolutveckling. Vilka pedagogiska tankar ligger bakom lärares användande av grupparbete som arbetsmetod, hur ser de på att träna elever i grupparbete och hur ser de på förhållandet mellan grupparbete och skolutveckling? Undersökningen är av kvalitativ karaktär där metoden för insamling av data består av enskilda intervjuer med sju gymnasielärare som arbetar på både yrkesinriktade och studieförberedande program. Resultatet visar att lärarna som arbetar på rent yrkesinriktade program framförallt ser elevers grupparbete som en förberedelse för deras framtida yrkesliv, medan lärare på studieförberedande program tenderar att tala mer om vilken nytta grupparbete har för eleverna i skolsituationen. Vid en analys av hur lärarna ser på att träna elever i grupparbete ser man att vissa av lärarna är mer konkreta i sitt resonemang kring om och hur de arbetar med att träna eleverna i grupparbete, medan vissa är mer abstrakta i sitt resonemang. Resultatet visar slutligen att lärarna har relativt olika syn på vad skolutveckling är samt att det är inte någon självklarhet att de direkt kopplar ihop elevers grupparbete med skolutveckling.

 • 341.
  Ekfeldt, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Vi är inte robotar": En fallstudie om en grupp gymnasieelevers och deras lärares upplevelser kring studiemotivation.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att belysa elevers motivation att studera i gymnasieskolan samt vilken roll läraren har i detta sammanhang.

  Utifrån syftet med undersökningen har jag utgått ifrån följande frågeställningar.

   Vad menar eleverna motiverar dem till att välja att studera vidare på gymnasiet?

   Vad menar eleverna motiverar dem att studera?

   Hur anser eleverna att lärarna spelar in i skapandet av studiemotivation?

   Vad menar lärarna motiverar eleverna att studera på gymnasiet?

   Vad anser lärarnas att de har för roll i främjandet av elevernas studiemotivation?

  För att besvara studiens syfte gjordes en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie med 100 elever och fyra lärare. En triangulering med intervjuer och enkäter som metoder användes för datainsamling.

  Resultatet visar att 94 % av eleverna ser valet att studera på gymnasiet som en självklarhet. Vidare uppger endast 66 % av eleverna att de upplever sig motiverade att studera. Det tyder också på att lärarens roll är betydande sett till påverkan av elevernas studiemotivation.

  Sammanfattningsvis pekar slutsatserna, som i min mening kan dras av undersökningen, på att lärarens roll är av betydelse för påverkan av elevers motivation till att studera. Vidare handlar det i lärarens roll om att arbeta för en miljö som inrymmer flertalet möjligheter att tillgodose alla individers olika behov, samt att skapa förutsättningar för alla elever att uppleva mening med innehållet. Detta borde i mitt tycke ge goda förutsättningar för att eleverna skall kunna tillgodose sina olika behov genom studier.

 • 342.
  Eklund, Karin
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Andraspråkselever och matematik - språksvårigheter är bara halva sanningen: En studie i åk 6-92012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett större antal andraspråkelever i den svenska skolan ställer nya krav på undervisningen och på lärarna. Svårigheter uppstår när elever ska lära ett nytt språk samtidigt som de ska inhämta kunskaper på det nya språket. Inom matematiken ger de matematiska textuppgifterna eleverna en extra utmaning där ett enda missat ord kan omintetgöra hela förståelsen. Det matematiska språket har sin egen speciella utformning och avviker ifrån vardagligt språk. Det kan därför vara ord i textuppgifterna som är nya och främmande för elever som inte har kommit så långt i sin svenska språkutveckling. Många av de begrepp som vi har i matematiken har dessutom flera betydelser som tex. volym, rymmer, axel, udda och så vidare och när eleverna inte förstår innebörden i texten så vet de inte heller vad de ska göra och kan därför inte göra den matematiska beräkning som uppgiften efterfrågar.Huvudsyftet med denna undersökning är därför att få kunskap om vilka svårigheter som möter andraspråkselever i matematikundervisningen. Svårigheter som lärare i matematik behöver känna till för att kunna ta hänsyn till dessa och på bästa sätt kunna stödja och hjälpa andraspråkelever till en god inlärning med de resurser som finns tillgängliga på skolan idag.Uppsatsen presenterar resultatet av ett språktest med matematiska textuppgifter. Detta resultat kompletteras sedan med intervjuer av lärare, elever och elevernas studiehandledare.Matematikundervisningen behöver utformas med en större kunskap om språk och språkinlärning. För att kunna bilda sig en uppfattning om ett nytt ords betydelse måste ordet få användas i olika sammanhang, ordet måste behövas. Mer muntliga övningar och mer träning i att beskriva tankar och begrepp skulle gynna inte bara andraspråkeleverna utan alla elever i klassen.Lärare i matematik kan känna att de har för lite tid och resurser för att kunna hjälpa andraspråkelever till goda matematikkunskaper. Det saknas även kunskaper om vad som är svårt inom matematiken och i texten till matematiska läsuppgifter. Till en del saknas också kunskaper i vad det innebär att lära sig ett språk och hur det är att studera på ett språk som man inte behärskar. De elever som jag har talat med är nöjda med sin matematikundervisning, sin lärare och sin studiehandledare. Två av dem är entusiastiska och mycket motiverade och har bra resultat. De andra två tycker att matematiken är svår och tråkig och har trots ansträngningar jobbigt med förståelsen. Lärare skulle behöva mer kunskaper om matematikundervisning för andraspråkelever. De behöver också ta ett större övergripande ansvar för varje enskild elevs kunskapsinhämtning. Som det är idag läggs ofta ansvaret för andraspråkeleven på någon annan, det kan vara studiehandledaren, läraren i svenska som andraspråk, modersmålsläraren eller speciallärare. Självklart ska alla dessa lärare samarbeta för att skapa en bra studiesituation för eleven men någon måste ha huvudansvaret. Det mest naturliga är att ansvaret innehas av den ordinarie läraren som känner till de mål och kursplaner som finns för ämnet.

 • 343.
  Eklund, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att arbeta inkluderande i förskolan: En kvalitativ forskningsintervju om att arbeta med delaktighet och inkludering med barn i behov av särskilt stöd, de så kallade gråzonsbarnen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kunskapsområdet i denna uppsats är

  barn i behov av särskilt stöd där problemområdet var att synliggöra vad begreppet barn i behov av särskilt stöd innebär för verksamma förskollärare, samt vilka barn de ansåg ingå i det begreppet. Studiens syfte var även att synliggöra hur det möjliggörs att arbeta inkluderande för att tillgodose alla barns behov, samt hur barnen ska känna sig delaktiga i förskolans verksamhet oavsett om barnen är i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd. Följande frågeställning har använts; Vilka förutsättningar i form av metoder och strategier har förskollärare i sitt arbete, för att inkludera och göra alla barn i verksamheten delaktiga, även de barn som är i behov av särskilt stöd? För att få svar på detta har jag använt mig av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med verksamma förskollärare. Efter analys av resultat framkom bland annat att förskollärarna i studien är eniga om att begreppet barn i behov av särskilt stöd inte bara inbegriper de barn som diagnostiserats. Jag tolkar att förskollärarna anser att det kan vara de barn som benämns som gråzonsbarn och jag tolkar även att samtliga förskollärare förespråkar det relationella perspektivet som ett sätt att förhålla sig till barnen. De benämner dock inte begreppen i sig och lämnar därför tolkningsutrymme. Det framkom även att förskollärarna saknar kompetensutveckling för att på bästa sätt kunna arbeta i enlighet med läroplanen.

 • 344.
  Ekman, Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Arbete med hållbar utveckling i de samhällsorienterade ämnena: En systematisk litteraturstudie om skolors arbete med hållbar utveckling i So-ämnena2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vad forskare skriver angående om och hur skolor arbetar med hållbar utveckling i So-ämnena. Studien är en systematisk litteraturstudie där data från tidigare forskning samlats in, analyserats och sammanställts. Forskningen påträffades genom sökningar i databaserna Eric (ProQuest), Google Scholar och Libris. Resultatet av studien visar att skolors arbete med hållbar utveckling med fördel kan utgå från platser utanför klassrummet för att skapa förståelse för eleverna. Det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiven av hållbar utveckling måste kopplas samman för att ge en helhetsbild av hållbar utveckling. Lärares ämnestillhörighet påverkar deras uppfattning om de tre dimensionerna av hållbar utveckling, därför är ämnesövergripande arbete gynnsamt vid arbete med hållbar utveckling enligt Borg (2011). De lärare som undervisar i samhällsvetenskapliga ämnen tycks använda mest varierade arbetssätt. Angående elevers åsikter om hållbar utveckling visar resultatet av Lundahl (2006) och Oscarsson (2006) studier att elever vill arbeta mer med hållbarhetsfrågor än vad de gjort. De samhällsvetenskapliga ämnena visar sig vara fördelaktiga för att stärka elevernas kunskaper om hållbar utveckling.

 • 345.
  Ekman, Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärares syn på undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena i årskurs 1-32015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 uppfattar begreppet hållbar utveckling samt undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena och dess relevans för elever i årskurs 1-3. Vidare syftar studien till att undersöka hur lärare beskriver att de planerar och genomför undervisning om hållbar utveckling i So-ämnena i årskurs 1-3. Studiens syfte besvaras med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer med lärare. Resultatet visar att lärare ser på hållbar utveckling och undervisning kring detta utifrån tre perspektiv som i studien benämns som miljö, socialt perspektiv samt ett omfattande begrepp. Det mest framträdande perspektivet är miljö följt av ett socialt perspektiv. Genom undervisning kopplat till hållbar utveckling i So får eleverna lära sig om hur man tar hand om naturen men även om sociala och samhälleliga frågor. Undervisningen bidrar även till att eleverna får kunskaper om demokrati samt till att ge eleverna förståelse för andra människors situation. I studien framkommer att lärare ser undervisning om hållbar utveckling som relevant för elever i årskurs 1-3 gällande miljö och sociala frågor.

 • 346.
  Ekman, Therese
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Pedagogers tankar om ateljéns fysiska utformning och om barns bildskapande: Om den fysiska miljöns betydelse för barns bildskapande i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka förskolepedagogers uttryckta tankar om ateljéns fysiska utformning och dess eventuella betydelse för barns bildskapande i förskolan. Undersökningen har gjorts genom intervjuer med fyra pedagoger. Resultaten visar att pedagogerna anser att den fysiska miljön har betydelse för barns bildskapande. Pedagogerna berättar att de försöker anpassa ateljén så mycket som möjligt utifrån barnens behov. Pedagogerna uttrycker också att det är viktigt att barnen erbjuds ett brett urval av tillgängliga material. Tidigare forskning visar att bildskapandet i förskolan handlar ofta om fria och kollektiva aktiviteter som ska vara frivilliga. Dock blir dessa bildaktiviteter mer kontrollerade när det är planerade och lärarstyrda aktiviteter. Slutsatsen är att pedagoger menar att hur de väljer att organisera miljön och bildaktiviteter har betydelse för barns bildskapande på förskolan

 • 347.
  Ekstrand, Dennis
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En kritisk diskursanalys av läroböcker i religionskunskap: Variationer för majoriteten2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur läroböcker riktade mot mellanstadiet beskrev religiös mångfald inom religionerna. Baserat på upptäckter i tidigare forskning är syftet att

  utifrån en kritisk diskursteori lokalisera om det finns en skillnad i textens beskrivning av variation vid beskrivning av kristendom och kristna jämfört med islam och muslimer. Metoden för studien är en kvalitativ textanalys som sedan utgår från en diskursiv ansats. Resultatet utifrån fyra läroböcker visar att läromedel tenderar att skriva fram variationer i större utsträckning vid beskrivning av kristnas handlingar jämfört med muslimers. Vidare tenderar läromedel att beskriva muslimer att det ska utföra handlingar medan en mildare ton intas vid beskrivning av kristna. Slutsatsen för studien är att det finns en skillnad mellan beskrivningarna och att flera läromedel beskriver kristendomen som "sin" religion där de kristna utgör normen och det välbekanta. Läroböckernas beskrivning av muslimer visar på en begränsad beskrivning av variation inom religionen. Den fortsatta diskussionen blir därmed hur troende muslimer i mellanstadiet tolkar innehållet. Genom att beskriva religionerna variationer ökar även insikten om religionernas likheter och kulturers påverkan av religioner.

 • 348.
  Ekstrand, Dennis
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vi och dem: Muslimer som de andra i svenska läromedel2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska läromedel i religionsämnet fokuserar ofta på Mohamed och koranen och sällan på hur religionen islam praktiseras av muslimer. Kvinnans roll är ofta nedtonad eller helt utsluten vilket bidrar till en distansering av religionen islam från den modernt sekulära grundsynen. Läroböckerna betonar det patriarkala i religionen islam vilket böckerna inte uttrycker lika tydligt inom andra världsreligioner. Valet av innehåll i böckerna är en representation av författarnas tolkning och inte en objektiv och neutral sanning. Läromedlen kan därmed bidra till en "vi och dem" känsla. Lärarens didaktiska förmåga utmanas därmed i religionsundervisningen. I dagens mångkulturella skola måste läraren därmed anpassa sin religionsundervisning utifrån elevernas förförståelse.

 • 349.
  El Khazen, Patricia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Bedömning och betygssättning, ett uppdrag med ett stort ansvar.: Modersmålslärarnas kompetens och erfarenhet i bedömning och betygssättning. En studie baserad på 12 informanter som undervisar i sex olika språk från åtta olika kommuner i Sverige.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är av kvalitativ karaktär och baseras på intervjuer med 12 modersmålslärare i sex språk, somaliska, arabiska, tigrinja, ryska, tjeckiska, och kurdiska från åtta olika kommuner i Sverige. Anledning till att jag valde kvalitativa intervjuer är för att få kunskap om modersmålslärarnas kompetens och erfarenhet i bedömning och betygssättning efter införandet av den nya kursplanen lgr11. Bearbetning av datainsamlingen visar att det är flera faktorer som spelar in och påverkar resultatet när modersmålslärare följer den nya kursplanens kunskapskrav för betygssättning. Exempel på det är antal lektioner i modersmålsundervisning i veckan, stora kunskapsklyftor mellan nyanlända elever och de elever som är uppväxta i Sverige, modersmålslärarnas självständiga arbete i bedömning och betygssättning, deras bedömningskompetens som behöver utvecklas kollegialt för att öka likvärdigheten i bedömningen och att det saknas utvärderingar och uppföljningar i ämnet modersmål som påverkar bedömningens reliabilitet och validitet.

 • 350.
  Elden, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förberedelseklass eller reguljär klass: Organisationsformers utmaningar och möjligheter2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Invandringen till Sverige har ökat markant under de senaste åren, och enligt prognoser finns det inget som säger att den kommer att avta. Skolan står därför inför en stor uppgift att ta emot alla de nyanlända barn som vandrar in över gränserna. I ett system och i en skola, som i dagsläget inte presterar på den internationella arenan, kan möjligheterna att ta emot nyanlända i skolan på ett kunskapsutvecklande och integrationsfrämjande sätt, kännas ännu mer utmanande.

  Syftet med denna studie är att få insikt i nyanländas möjligheter till integration i den svenska skolan och deras möjligheter till inlärning och utveckling av det svenska språket beroende på organisationsform. Rapporten är genomförd med analys av tidigare forskning, i form av ett litteraturstudium. Litteraturen som behandlar olika organisationsformer har varit sparsam. Vidare visar tidigare forskning på positiva och negativa effekter, både i förberedelseklass och reguljär klass. Genom mina resultat har jag dragit slutsatsen att, då det saknas tillräckligt med evidens som stödjer den ena eller den andra organisationsformen, är det svårt att tala för någon av formerna. I min analys framkommer dock ett tredje alternativ som enligt vissa forskare kan vara att föredra.

45678910 301 - 350 of 1723
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf