Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 1030
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Almotlak, Almotlak
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Elevmotivation i ämnet samhällskunskap: Lärares bild av elevmotivation samt hur lärarearbetar för att öka motivationen2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete används kvalitativa intervjuer för att undersöka hur några lärare i olikakommuner uppfattar elevmotivation rent allmänt och specifikt i ämnetsamhällskunskap, samt att undersöka hur lärare beskriver arbetet och arbetssätt somanvänds för att öka motivationen hos eleverna i ämnet samhällskunskap. I dennastudie har det empiriska materialet samlats in genom sex semistruktureradeintervjuer (med sex olika lärare) i ämnet samhällskunskap. Studien använder sig avdessa teorier: Self-Determination Theory (SDT), Variationsteori samt Dreyfus &Dreyfus teori om hur tillägnandet av förmågor går till. Detta för att visa hur lärarekan skapa inre motivation hos eleverna på flera sätt. Den här studien redogör för hurmotivationen fungerar allmänt och i samhällskunskap specifikt, ur ettlärarperspektiv. Därefter redovisar studien hur lärare beskriver sina arbetsmetoder,vilka är återkoppling, relation med lärare, varierande arbetssätt samt att ge tydligaarbetsrutiner. Detta bedömer de intervjuade lärarna vara avgörande metoder för attmotivera eleverna i ämnet samhällskunskap, i en lärandemiljö.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Alves Rocha Karlsson, Fabrício
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Skönlitteratur i svenska som andraspråksklassrum: En fenomenografisk studie om användning av skönlitteratur i gymnasiet2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka lärarnas uppfattningar gällande användning av skönlitteratur i svenska som andraspråk. Undersökningens realiseras genom att skapa empiriska data om lärarnas uppfattningar. Detta görs genom att besvara på frågeställningar som gäller vad lärarna berättar om användning av skönlitterära texter i undervisningen och hur de beskriver deras egna arbete med skönlitteratur i svenska som andraspråk. Studien använder sig av fenomenografi med en kvalitativ metod. Metoden i studien tillämpas med användningen av en semistrukturerad intervju. Resultat som framkommer är att lärarna uppfattar urval av skönlitteratur som en komplex och väsentlig del gällande användning av skönlitteratur och undervisningen bör utgå från en erfarenhetsbaserad undervisning med fokus på elevernas bakgrund, förkunskap och erfarenhet. Dessutom visar denna studie att lärarna uppfattar att syftet med undervisningen innebär skapande av läslust bland eleverna samt engagerade och analytiska läsare. Slutsatser är att lärarna uppfattar undervisningen utifrån ett sociokulturellt perspektiv med en erfarenhetsbaserad undervisning där elevernas varierade sociala, ekonomiska och kulturella bakgrunder övervägs i hög grad. Dessutom uppfattar de att arbetssättet består av en interaktionell och integrerad språklig undervisning med muntliga och skriftliga uppgifter som innebär en högkognitiv undervisning. Lärarna berättar också att de vanligaste skönlitterära texter som väljs i undervisningen är noveller och ungdomsnoveller. Det som studien åskådliggör framför allt är att skillnader i uppfattningar synliggörs på en detaljerade nivå där olika typer av texter och arbetssätt uppfattas som användbara och övervägs beroende på elevernas förutsättningar och lärarnas erfarenheter. Studien visar även att det inte finns någon bestämd och unik formel för att verkställa en andraspråksundervisning med användning av skönlitteratur. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Alzoubi, Reem
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Lärares roll för elevers motivation till lärande i matematikämnet2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande magisteruppsats är att synliggöra vilka erfarenheter lärare som undervisar matematik i årskurs 3–6 i grundskolan har av sin egen betydelse som motivationsskapare för elevers lärande, samt vilka olika strategier lärarna beskriver för att stimulera elevers motivation i matematikundervisning. Givet studiens syfte och frågeställningar om uppfattningar bland grundskollärare, följer denna studie den kvalitativa forskningstraditionen. Sex grundskollärare från tre olika skolor i södra Sverige har intervjuats om deras syn på sitt arbete med att stimulera elevers motivation att lära sig i matematikundervisning. Semistrukturerade intervjuer valdes som undersökningsmetod eftersom denna metod gör det möjligt för deltagarna att berätta om sina erfarenheter och uppfattningar samtidigt som det är möjligt att styra och anpassa intervjun. Teoretiskt används fenomenografi och Self-determination theory för analys av studiens empiriska material. Denna teori redogör för hur motivation skapas och hur lärarens arbete har en påverkan på elevers motivation. De resultat jag fann visar att lärare erfar att de utgör en avgörande motivationsfaktor som spelar en viktig roll för att gynna elevers lärande i matematikundervisning. Denna studie visar också att relation elev-elev har en betydande roll för elevers lärande och motivation i matematikämnet. Även samarbete och gemenskap är något som lärarna upplever ökar elevers lärande och motivation i matematikundervisning. Slutligen dras slutsatsen att lärare behöver mer kunskap om motivation för att bättre kunna kalibrera de strategier de använder, speciellt med tanke på relevansstrukturer mellan eleverna och lärandeobjektet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Amilon Rogerstam, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Kårelind, Clara
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Att skapa läsmotivation hos elever: En litteraturstudie om läsmotivation hos elever i grundskolans senare år2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under ett antal år tillbaka har läsmotivationen, och läsförståelsen, bland svenska barn och ungdomar sjunkit drastiskt. En god läsförmåga där bland annat läsförståelse ingår kräver att eleverna känner läsmotivation och läser, vilket understryker vikten av läsmotivation. Därav är det relevant att förstå hur man i skolan kan arbeta för att främja läsmotivation. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att, utifrån tidigare forskning, förklara vad som kan påverka elevers läsmotivation, med fokus på en undervisningskontext och elever i grundskolans senare år. För att nå syftet användes följande frågeställning: Vilka faktorer framkommer utifrån tidigare forskning som betydelsefulla för läsmotivation hos elever? Resultatet visar att det finns en mängd olika faktorer som kan påverka läsmotivationen. Bakomliggande och omkringliggande faktorer är en del där kön, ålder och personer i omgivningen kan påverka. Vidare är elevens egen syn på sig själv och relationen till lärare, samt lärares kompetens och förmåga, av stor vikt för läsmotivationen. Aspekter som också i större utsträckning kan kopplas till undervisningen har visat sig vara relevanta: texterna i sig (svårighetsgrad, relaterbarhet, intresse och typ av källa), autonomi och delaktighet, att det finns läsande förebilder samt vikten av att undervisningen organiseras så att läsningen blir en del av en social gemenskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Anderslars, Fanny
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Eriksson, Mathilda
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Att sätta barnet på pränt: En kvalitativ intervjustudie om fem förskollärares resonemang om hur de beskriver barn i dokumentation i förskolan2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka medvetenhet om och synliggöra på vilka olika sätt förskollärare resonerar om hur de beskriver barn i relation till skriftlig dokumentation som genomförs i förskolan. Studiens metod är kvalitativa intervjuer där vi lyfter fem förskollärares skildringar om hur de formulerar sina beskrivningar av barn i skriftlig dokumentation. Studiens frågeställningar är Vilka förklaringar till hur förskollärarna beskriver barn i sin skriftliga dokumentation går att urskilja utifrån deras utsagor? samt Vilka eventuella konsekvenser kan språkliga beskrivningar av barn i dokumentationer förstås innebära för barns subjektskapande utifrån poststrukturalistiska teorier? Studien utgår från ett poststrukturalistiskt förhållningssätt och studiens empiri analyseras utifrån begreppen: diskurs, subjekt och subjektskapande, positionering samt makt och styrning. I resultatet synliggörs flera förklaringar till hur förskollärarna beskriver barn i skriftlig dokumentation. Några framträdande faktorer för hur förskollärarna formulerar sin dokumentation är förskollärarnas förutsättningar, dokumentationens mottagare samt vilken bild av barnet förskollärarna ämnar skriva fram. Studiens slutsats är att ökad medvetenhet hos förskollärare om hur de själva påverkas av dokumentation de skriver om barn behövs och att detta möjligtvis kan uppnås genom mer tid för reflektion samt kollegialt lärande. Språk kan påverka vilken bild av barnet som skrivs fram och i förlängning vilka handlings- och identitetserbjudanden som blir tillgängliga för barnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 56. Andersson, Catarina
  et al.
  Erixon, Eva-Lena
  Dalarna University, School of Teacher Education, Mathematics Education.
  Changes in the use of and reflections on formative assessment: From student teacher to beginning mathematics teacher - a case study2021In: Assessment Matters, ISSN 1176-7839, E-ISSN 2230-617X, Vol. 15, p. 4-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this case study, we follow the career of one student teacher (Ellen) from her pre-service training to her first year as a mathematics teacher. As part of a research project about what it means to become a mathematics teacher, the aim of the study was to gain insight into the development of formative assessment competence. To accomplish this, we used data from video-recorded lessons and audio-recorded conversations to depict changes in classroom practice and reflections on that practice during the study. Our findings show that Ellen made incremental changes in her classroom practice and that these had an impact on classroom interaction, formative assessment processes, and student involvement in those processes. Corresponding changes were identified in Ellen’s reflections, which also indicated that she increased her insight into formative assessment. We discuss our findings in relation both to what it means to become a mathematics teacher and to the development of formative assessment competence. 

 • 57. Andersson, Catarina
  et al.
  Erixon, Eva-Lena
  Dalarna University, School of Teacher Education, Mathematics Education.
  Formative assessment - in the hands of beginning mathematics teachers2022In: Proceedings of the twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education., 2022Conference paper (Refereed)
 • 58.
  Andersson, Cecilia
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Inkluderande undervisning i en mångkulturell skola: En kvalitativ studie om hur lärare arbetar på ett inkluderande arbetssätt i ett mångkulturellt klassrum2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur sex lärare i årskurs 1–3 på enmångkulturell skola uppfattar begreppet inkludering, samt hur lärarna undervisarför att alla ska inkluderas i de samhällsorienterade ämnena. Detta syftekonkretiseras i följande frågeställning: Vad innebär begreppet inkludering förlärare? Hur arbetar lärare i en mångkulturell skola för att inkludera alla elever i desamhällsorienterade ämnena? Vilka möjligheter och utmaningar beskriver lärarnaatt det finns med att inkludera eleverna i undervisningen? För att besvarafrågeställning har kvalitativa semistrukturerade intervjuer använts med lärare somär verksamma på en mångkulturell skola.Resultatet visar att lärarna anser att inkludering handlar om den fysiska närvaroninne i klassrummet, samt att eleverna ska känna en tillhörighet till klasskamraterna.Ett inkluderande arbetssätt innebär att involvera och stärka elevernas identitetgenom att de får berätta och förklara sin bakgrund. Dock framgår en gemensamsamsyn från lärarna att vid bristande svenska språkkunskaper uppstår ibland storautmaningar till att inkludera och förmedla ny kunskap.

 • 59.
  Andersson, Elina
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Samtalets betydelse vid högläsning i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning om planerad respektive spontan högläsning för att stimulera barns språkutveckling2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver hur de arbetar med högläsning för att stimulera barnens språkutveckling. Metoden som användes för att samla in data var enskilda kvalitativa intervjuer med fem förskollärare. Den sociokulturella teorin har varit utgångspunkten för att analyseraoch tolka det material som samlats in. Centrala begrepp inom den sociokulturella teorin som använts är scaffolding, proximala utvecklingszonen, samspel och mediering. Resultatet visar att förskollärarna i studien anser att samtalet vid högläsning är viktigt för barnens språkutveckling. Vid den planerade högläsningen menar förskollärarna att de stimulerar barnens språkutveckling genom samtal som innehåller öppna frågor och förklaringar av svåra begrepp. Förskollärarna är överens om att det inte alltid finns ett syfte vid den spontana högläsningen eftersom denna inte har fokus på språkutveckling, utan fokuset är att ge barnen närhet.

 • 60.
  Andersson, Emma
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Feedback för skrivutveckling: En kvalitativ intervju- och observationsstudie om lärares erfarenheter av feedback kopplat till elevers skrivutveckling i årskurs F-32022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa intervju- och observationsstudie är att undersöka tre grundskolelärares erfarenheter av feedback i skrivundervisningen. För att studera detta har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer och deltagarobservationer. Frågeställningarna syftar till att besvara vad den utvalda gruppen lärare i årskurs F-3 har för erfarenhet av feedback för skrivutveckling, samt vilka för- och nackdelar eller eventuella utmaningar lärarna upplever med att ge feedback. Enligt Skolverket (2019a) påverkas elevers lärande på olika sätt beroende på vilken feedback de får, och eftersom feedback har en sådan viktig roll i skrivundervisningen finns det ett stort behov av mer responsforskning (Black & William, 1998). Studien utgår ifrån den sociokulturella teorin och förhåller sig till reflekterande erfarenhet. Resultatet från studien visar att samtliga grundskolelärare arbetar med feedback under skrivutvecklingen med sina elever. Lärarna anser dessutom att feedback bör vara en naturlig del under skrivprocessen. Genom att individanpassa feedback, i den uträckning som går, får lärarna syn på vart varje elevbefinner sig i sin skrivutveckling. Det åligger samtliga lärare att individanpassa den feedback som ges. Ett ytterligare resultat är att lärarna anser självbedömning och feedback i interaktion mellan elev-lärare och elev-elev är gynnsamma för elevernas skrivutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Andersson, Ida
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Högläsning i undervisningen: En studie av lärares skönlitterära högläsning i svenskundervisningen2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare i årskurs 1 arbetar med skönlitterär högläsning som språkutvecklande metod. Intresset finns i att undersöka hur lärarna anser att de använder den skönlitterära som arbetsmetod för att stötta språkutvecklingen för elever i årskurs 1. Datamaterialet har samlats in med hjälp av kvalitativ intervju. Högläsning och textsamtal är en social aktivitet som ger elever möjlighet att lära i ett socialt sammanhang med läraren som en stöttande hand. Därför har denna studie sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet.

 • 62.
  Andersson, Ida
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  ”Med högläsning fångar vi många barn”: En kvalitativ undersökning om hur lärare i årskurs 1 anger att de arbetar med högläsning av skönlitteratur i svenskundervisningen.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare i årskurs 1 arbetar med högläsning av skönlitteratur för sina elever i svenskundervisningen. Tidigare forskning har visat att högläsning av skönlitteratur har positiva effekter på barns språkutveckling. Därför finns ett intresse att i denna studie undersöka hur lärarna anger att de använder sig av högläsning av skönlitteratur i svenskundervisningen för att stötta språkutvecklingen hos elever i årskurs 1.Empirin har samlats in med hjälp av ostrukturerade kvalitativa intervjuer. Högläsning och textsamtal ger elever möjlighet till lärande i ett socialt sammanhang med läraren som en stöttande hand och som följd till detta har denna studie sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Studiens resultat går hand i hand med den tidigare forskningen som presenteras, men på ett område finns en skillnad. Tidigare forskning har visat att lärare är medvetna om högläsningens positiva effekter, men trots det har en avsaknad av en medveten och planerad högläsning noterats hos lärare. I min studie märkte jag dock att lärarna har en medvetenhet kring sin högläsning av skönlitteratur för att stötta elevernas språkutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Andersson, Jennifer
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Zetterberg, Jessica
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Barngruppsstorlekens påverkan: En intervjustudie om förskollärares upplevelser av barngruppsstorlekens påverkan på det pedagogiska arbetet med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom våra erfarenheter och genom hela utbildningen har vi läst och erfarit vad barn behöver för att lära och utvecklas. En aspekt som vi uppmärksammat är att barnantalet i en barngrupp kan vara av betydelse, både för det pedagogiska arbetet i förskolan samt för alla barnsutveckling och lärande, vilket också är studiens syfte. I denna studie har vi riktat fokus mot förskollärares upplevelser om hur barngruppens storlek kan påverka det pedagogiska arbetet i allmänhet och specifikt i arbetet med att stötta barn som upplevs vara i behov av särskilt stöd. Den forskning som presenteras i studien visar att barnantalet i en barngrupp, både när den ansesvara ”för stor” eller ”för liten”, är av betydelse då det å ena sidan kan leda till att pedagoger inte hinner se alla barn eller jobba mot alla läroplanens mål och å andra sidan visar forskningen att bristen på interaktion och lekkamrater också kan inverka på hur barn utvecklas och lär. För att ta reda på studiens syfte samt frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod och intervjuat förskollärare om deras upplevelser kring ämnet. Några centrala resultat som framkommer är att barngruppens storlek har inverkan på det pedagogiska arbetet samt att barn som upplevs vara i behov av särskilt stöd kan påverkas på olika vis både om barngruppen är för stor eller för liten. Det framkommer även att det är svårt att ange en generell siffra på vad som utgör en lämplig barngrupp då det visade sig att flera faktorer som exempelvis barnens särskilda behov, personaltäthet, lokalens utformning samt barngruppens sammansättning är av betydelse. Några viktiga slutsatser som vi har kommit fram till är att många olika faktorer blir avgörande för hur barn påverkas i förskolan, där barngruppens storlek är en del. I varje enskild barngrupp behöver de olika faktorerna tas i beaktan för att kunna avgöra vad som är en lämplig storlek på barngrupp just i den enskilda barngruppen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Andersson, Johanna
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Förskollärares förhållningssätt till barns krigslekar2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att öka kunskapen om hur förskollärare som makthavare beskriver att de förhåller sig till barns krigslekar i förskolan. För att besvara studiens syfte och frågeställninga ranvändes kvalitativ intervju som metod. Fyra förskollärare deltog i intervjun. Resultatet av studien visade att krigslekar generellt fick existera i förskolan under olika förutsättningar som förskollärarna hade önskemål om. Förskollärarna delade även med sig av sina tankar om i vilka situationer de ansåg att krigslekar behövde avslutas. Gemensamt berättade alla förskollärare om hur risken för fysisk skada på barnet var en anledning till att korrigera om eller helt avbryta krigslekar. En annan förutsättning för krigslekars existens som nämndes av alla förskollärare var att lekdeltagarna hade gett sitt samtycke till att delta i krigsleken. Alla förskollärare utryckte även ett önskemål om att diskutera krigslekar mer i sitt arbetslag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Andersson, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Wallström, Nicole
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Lärares inställningar till inkludering i praktiken: En kvalitativ intervjustudie om inkludering i SO2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare skapar en inkluderande so-undervisning som innebär att alla elever ges möjlighet att samspela och delta i undervisning utifrån deras egna förutsättningar. Den sociokulturella teorin och det kritiska perspektivet användes som ett par glasögon i de avslutande delarna av studien. För insamling av empiri användes semistrukturerade intervjuer med åtta legitimerade lärare. Anteckningar och inspelningar analyserades och kategoriserades utifrån teman. Resultaten av intervjuerna visar, för att åstadkomma en inkluderande undervisning, inte bara inom so-ämnena, krävs det att hela skolorganisationen intar ett inkluderande förhållningssätt. För att uppnå detta måste lärarna inneha en positiv inställning till inkludering samt att det bör finnas ett gott samarbete med både vuxna och barn. Olika anpassningar är av vikt för det inkluderande samspelet. Resultaten som framkommer genom intervjuerna och som belyses i de olika kategorierna pekar i riktning mot att lärarna strävar efter en skola för alla där undervisningen ska vara inkluderande, gynnsam och likvärdig. Studiens resultat visar på viktiga aspekter som spelar in för att en skola och dess lärare ska kunna inta ett inkluderande förhållningssätt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Andersson, Linnea
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  De och dem – Hur svårt kan det vara?: En studie kring högstadieelevers behärskning av de och dem och dess samband med lärares attityder2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa högstadieelevers behärskning av pronomenen de och dem i skrift samt identifiera om det finns ett samband mellan lärares attityder till de, dem och dom och elevers behärskning av de och dem. För att uppnå syftet har kvantitativ och kvalitativ metod använts. Den kvantitativa metoden består av ett lucktestet som genomfördes av sammanlagt 132 elever i årskurs 7–9 på en grundskola belägen i västra Skåne. Den kvalitativa metoden består av semistrukturerade intervjuer med de tre årskursernas respektive lärare. Resultatet visar att vissa elever behärskar de och dem väl, andra relativt väl och vissa brister i behärskningen. Vidare visar resultatet att lärarnas attityder till de, dem och dom varierar och man kan utläsa en tydlig koppling mellan lärarnas olika attityder och elevernas behärskning av de och dem. Slutsatserna som kan dras av studien är att högstadieeleverna varierar i normenlig behärskning av de och dem i skrift och att lärarnas attityder till de, dem och dom i hög grad påverkar elevernas behärskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Andersson, Malin
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Det förändrade uppdraget: pedagogers erfarenheter av omsorguppdraget kontra lärandeuppdraget i förskolan2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att utröna om pedagoger i förskolan anser att omsorgsuppdraget har förändrats i samband med att lärandeuppdraget fått en större roll i förskolan. Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med fem förskollärare, alla med en längre tids arbetslivserfarenhet. Resultatet av intervjuerna analyseras med hjälp av Biestas tre parametrar för utbildningens olika funktioner, parametrarna kvalifikation, socialisation och subjektifiering. Intervjuerna är hjälpmedel för att försöka få svar på de tre frågeställningarna: Har omsorgen förändrats över tid utifrån pedagogernas perspektiv och i så fall på vilket sätt? samt Hur beskriver pedagogerna lärande och undervisning i förskolan?

  Resultatet av studien visar att förskollärarna anser att omsorgen i förskolan inte har förändrats över tid, utan att omsorgen alltid finns oavsett vad det gäller. Det framkommer i intervjuerna att förskolans helhetsuppdrag har förändrats genom åren, nu med mer fokus på lärande, undervisning och dokumentation. Undervisning och lärande ses som något sammanflätat och som något som sker hela tiden, i det stora och i det lilla, både teoretisk och praktiskt. Undervisningen bedrivs av både förskollärare och barnskötare. Slutsatsen är att omsorgen har en stor betydelelse. Omsorgen behövs för att förskolan ska kunna uppfylla sitt lärande uppdrag. Omsorg, utveckling och lärande bildar tillsammans en helhet i förskolan.

 • 68.
  Andersson, Maria
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Högläsning för ordförrådsutveckling: En kvalitativ studie där lärare beskriver sin undervisning av elever med annat modersmål än svenska2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 använder högläsning i undervisningen och om de upplever att högläsning stöttar ordförrådsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska. Studiens frågeställningar har som ambition att ge svar på hur lärare beskriver sin användning av högläsning i undervisningen, vilken stöttning lärare beskriver att de använder sig av i samband med högläsning samt hur lärare beskriver att högläsning påverkar ordförrådet hos elever med annat modersmål än svenska. Likvärdigheten inom svensk skola har de senaste åren minskat samtidigt som andelen flerspråkiga elever har ökat. Ordförrådets storlek är avgörande för skolresultaten hos elever med ett annat modersmål än svenska. Studiens frågeställningar besvaras med hjälp av en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer med sex lärare genomförts. Resultatet visar att lärare använder sig av högläsning i undervisningen men med olika syften där ordförrådsutveckling samt väcka läslust är de vanligaste. Stöttningen som lärarna använder sig av är omfattande och medveten och består av både hjälpmedel och aktiviteter. De flesta lärarna kan också ge exempel på när elever lärt sig ord direkt från högläsningen vilket innebär att undervisningen kring högläsningen påverkar ordförrådet positivt hos elever med annat modersmål än svenska. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där språk som redskap, appropriering och proximala utvecklingszonen är centrala begrepp.

 • 69.
  Andersson, Marie
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Fysisk aktivitet i skolan: Pedagogers arbete med fysisk aktivitet och effekter på elevers skolresultat.2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Andersson, Sofia
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  ”Jämställdhet finns ju liksom där i bakhuvudet hela tiden”: En inblick i hur lärare väljer texter ämnade för läsförståelseutveckling ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv samt hur texterna underlättar lärares arbete med att presentera normutmanade könsrepresentationer2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur kön och genus framställs i nyare läromedel ämnade för läsförståelseutveckling i ämnet svenska. För att få en djupare förståelse för vikten av jämställdhet- och genusmedvetenhet har också två lärare intervjuats. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats i både text- och innehållsanalysen. Den teoretiska utgångspunkten i studien är Hirdmans genusteori, som legat som grund för analys av det insamlade materialet. Den tidigare forskningen som presenteras i arbetet belyser att det funnits ett intresse i att undersöka genus och jämställdhet i skolans läromedel, men att det saknas studier på läromedel ämnade för läsförståelseutveckling. I bakgrunden presenteras resultat från de senaste PIRLS-mätningarna, vilka påvisar att pojkar presterar sämre än flickor samtidigt som den tidigare forskningen visar att representationen av pojkar och män i läromedelstexter varit övervägande majoritetsbärande. Resultatet av lärarintervjuerna visar att vilka aspekter som tas i beaktande vid val av läsförståelsetexter skiljer sig åt även om det hos de båda lärarna finns en medvetenhet om värdegrundens skrivningar om genus- och jämställdhet. I analysen av de tre läroböckerna ämnade för läsförståelseutveckling i svenskämnet framkommer det ett blandat resultat, där Hirdmans teoretiska antaganden både bekräftas och utmanas.

 • 71.
  Andersson, Sophia
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Peterson, Lovisa
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Den goda samhällsmedborgaren - hur utbildas eleverna att nå målen?: En intervjustudie om lärares uppfattning av begreppet god samhällsmedborgare samt dess realisering i praktiken i årskurs 1–32023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens utgångspunkt är att ta reda på om begreppet god samhällsmedborgare upplevs som en målbild av lärare i årskurs 1–3 eftersom det kommuniceras som ett mål ifrån Högskolan Dalarnas grundlärarutbildning. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 uppfattar sitt uppdrag vilket konkretiseras i tre frågeställningar: Vad innebär begreppet god samhällsmedborgare för dessa lärare? Hur arbetar lärare med fostrans- och kunskapsuppdraget? Vilken är dessa lärares upplevelser av sitt uppdrag? Syftet och frågeställningarna besvarades med hjälp av en kvalitativ metod där åtta lärare som undervisar i årskurs 1–3 deltog i semistrukturerade enskilda intervjuer. Resultatet visar att begreppet god samhällsmedborgare uppfattas och definieras på olika sätt av lärarna. I studien framkommer lärarnas syn på läroplanen och samtliga uppfattar enbart kunskapsmålen som faktiska mål. Det leder till att fostran och kunskap får olika stort utrymme samtidigt som lärarna uttrycker stor ambivalens gällande läroplanens praktiska genomförande. Andra faktorer som påverkar utrymmet för de båda uppdragen uppges vara skolans ekonomiska förutsättningar, elevgruppernas sammansättning och storlek samt lärarens personlighet. Planerade moment där fostran får stå i förgrunden sker oftast inom so-ämnet även om samtliga lärare är överens om att fostransuppdraget är bredare än ämnesundervisningen. Resultatet synliggör en differens mellan både forskning och skola samt teori och praktik. Enligt forskningsbakgrunden som den här studien vilar på finns det fyra övergripande komponenter för en god samhällsmedborgare där samtliga lärare bara berör tre av dem. Forskningen menar att alla fyra komponenter måste beröras för att anses tillräckligt. Målet att utbilda mot goda samhällsmedborgare så som det kommuniceras från läroplanen kräver både mer forskning och utbildning för lärarna innan hela uppdraget kan realiseras på ett tillfredsställande sätt. Slutligen visar studiens resultat att ytterligare en revidering av styrdokumenten kan vara aktuell. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Annerberg, Anna
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Praktiskt kunnande: yrkeslärare och lärare i estetiska ämnen i kollegialt utvecklingsarbete2022In: NORDYRK 2022, 2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Framing

  Lärare som undervisar i ämnen med praktiskt innehåll delar utmaningar i arbetet med bedömning av praktiskt kunnande.I samverkan har Högskolan Dalarna och en kommun i regionen genomfört ett utvecklingsarbete med uppföljandeforskning. Utvecklingsarbetet var ett läsårslångt projekt där de deltagande lärarna skulle lära sig mer om bedömning avelevers praktiska kunnande och utveckla tidigare tysta dimensioner av den egna undervisningen. Forskningsprojektet, som kopplades till utvecklingsprojektet, hade som syfte att synliggöra och problematisera vilkaaspekter av praktiskt kunnande som lärarna gör centrala i kollegial utveckling av den egna bedömningspraktiken.Upplägget av själva utvecklingsprojektet bygger på teorier om hur praktiskt kunnande genom reflektion och pendlingmellan enskilda och gemensamma aktiviteter bidrar till att kunskap om något (förklaringar utifrån och på abstrakt nivå)och kunskap i något (erfarenhetsmässig förståelse inifrån) skapar kunskap för något som leder till utveckling av enkritisk yrkesroll och en förändring av praktiken (jfr Adolphsson …). För att identifiera vilka delar av undervisningen somlärarna i projektet valde att tala om användes en modell för undervisningsinnehåll från Dimenäs (2018) som analysredskap. Modellen hanterar följande delar av undervisning: kontext, innehåll, organisation, kommunikation, utmaning, generalisering och utvärdering. Inför tolkningen av resultatet är tanken att använda teorin om praktikarkitekturer (Kemmis & Grootenboer, 2008) i den mån teorierna om kunnande och reflektion inte räcker till.

  Methodology/Method

  Upplägget av själva utvecklingsprojektet bygger på teorier om hur praktiskt kunnande genom reflektion och pendlingmellan enskilda och gemensamma aktiviteter bidrar till att kunskap om något (förklaringar utifrån och på abstrakt nivå)och kunskap i något (erfarenhetsmässig förståelse inifrån) skapar kunskap för något som leder till utveckling av enkritisk yrkesroll och en förändring av praktiken (jfr Alvunger & Adolfsson, 2016). För att identifiera vilka delar avundervisningen som lärarna i projektet valde att tala om användes en modell för undervisningsinnehåll från Dimenäs (2018) som analysredskap. Modellen hanterar följande delar av undervisning: kontext, innehåll, organisation,kommunikation, utmaning, generalisering och utvärdering. Inför tolkningen av resultatet är tanken att använda teorin ompraktikarkitekturer (Kemmis & Grootenboer, 2008) i den mån de beskrivna teorierna om kunnande och reflektion interäcker till.

  Outcomes

  Lärarna slås av hur stora likheter det finns mellan estetlärarnas arbete och yrkeslärarnas. De fokuserar i sina samtalmycket på fackspråkets betydelse i klassrummet och på hur eleven stöttas i sitt lärande på bästa sätt. Särskiltauskultationen och inspelningen av samtal i par (poddar) var ögonöppnare för den egna praktiken. Lärarna betonarvikten av att utmana eleverna och att stötta dem i generaliseringen, dvs. i överförandet av ett tränat moment iklassrummet till att bli användbart i många andra sammanhang. Lärarna ska enligt projektplanen även fokusera påbedömning av elevers praktiska kunnande, men samtalen kommer i första hand att handla om lärarens eget agerandevad gäller språkanvändning, relationsbygge med eleverna och hanteringen av tyst kunskap.

  References

  Alvunger, D. & Adolfsson, C.-H. (2016). “Introducing a Critical Dialogical Model for Vocational Teacher Education”. Nordic Journal ofVocational Education and Training, 6(1): p. 53-75

  Dimenäs, J. (2018). "Teaching in action: A model to understand the complexity of teachers´decisions in teaching mathematics". International Journal of Advanced Research in Education and Literature, 4(1): 10-24

  Kemmis, S. & Grootenboer, P. (2008). Situating praxis in practice: Practice architectures and the cultural, social and material conditionsfor practice. I: Enabling praxis: Challenges for education. (Eds.) S. Kemmis & T. .J. Smith, 37-64. Sense

 • 73.
  Antar, Danny
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Formativ bedömning i undervisning ur lärarperspektiv i ämnet engelska: Formativ bedömnings fördelar och utmaningar2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract: The purpose of this study was to investigate the attitudes of six elementary school teachers towards formative assessment strategies and how they employ them. The study employed a qualitative approach, utilizing semi-structured interviews to explore the teachers´understanding formative assessment, its application in their teaching practices, and the perceived advantages and disadvantages associated with its use. The interviewed teachers were from three different schools in Sweden, with varying levels of experience. The findings indicated that teachers generally hold positive views toward formative assessment and actively integrate it into their teaching as a method to support students´academic development. The results showed that the teachers use oral formative assessment in the classroom, and they usually employ formative assessment with speaking and writing. Moreover, the findings show that they use formative assessment strategies to help their students learn more and to foster greater study motivation. However, the teachers expressed a desire for more time dedicated to formative assessment, citing challenges such as large class sizes and additional administrative responsibilities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 74.
  Antell, Susanne
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education, Natural Science.
  Dimenäs, Jörgen
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Johansson, Annie-Maj
  Dalarna University, School of Teacher Education, Natural Science.
  Knies, Lena
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Maad, Johanne
  Dalarna University, School of Teacher Education, Natural Science.
  Walter, Sofia
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Arbetsintegrerad lärarutbildning: En modell för att utbilda lärare som minskar klyftan mellan akademi och skolverksamhet2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I lärarutbildningar beskrivs ofta såväl nationellt som internationellt den klyfta som finns mellan de verksamhetsförlagda och de högskoleförlagda delarna av utbildningarna. Det görs i flera lärarutbildningar ansträngningar att minska denna klyfta genom en närmare integration av dessa delar och inte minst fokuseras handledningens betydelse. Den arbetsintegrerade lärarutbildning som undersöks i föreliggande studie är ett resultat av ett sådant samarbete mellan en högskola och skolhuvudmän i en region med 15 kommuner. Studien syftar till att belysa arbetsintegrerade utbildningarnas attraktivitet och hur de arbetsintegrerade utbildningarna stödjer lärarstudenters möjlighet att utvecklas i läraryrket under sin utbildning. Ett huvudsakligt avstamp tas i Lave & Wengers teori ”situated learning” som bl.a. berör yrkesutbildningar. Det empiriska dataunderlaget utgörs av enkäter som analyserats utifrån såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter. Sammanfattningsvis är slutsatserna att arbetsintegrerad lärarutbildning är attraktiv och ger lärarstudenterna möjlighet att utvecklas i läraryrket, men det finns flera områden som behöver utvecklas. De arbetsintegrerade utbildningarna är kvalificerade utbildningar, som för lärarstudenterna inte bara handlar om vad en lärare bör göra utan i huvudsak handlar om en möjlighet att befinna sig i något. Detta kan ses som ett unikt fokus vad gäller lärarutbildningar vilket kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete av personal i såväl högskola som i skolverksamhet i samverkan med lärarstudenter. Slutsatsen är att den arbetsintegrerade utbildningen utgöra en möjlighet att minska den klyfta som finnas mellan akademi och skolverksamhet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 75.
  Antell, Susanne
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education, Natural Science.
  Dimenäs, Jörgen
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Johansson, Annie-Maj
  Dalarna University, School of Teacher Education, Natural Science.
  Maad, Johanne
  Dalarna University, School of Teacher Education, Natural Science.
  Skoglund, Lena
  Dalarna University, School of Teacher Education, Natural Science.
  Eco-anxiety in the global classroom: Educational strategies about biodiversity in a sustainable perspective2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Dalarna University

  Susanne Antell - Jörgen Dimenäs - Annie-Maj Johansson - Johanne Maad - Lena Skoglund

  Eco-anxiety in the global classroom - educational strategies about biodiversity in a sustainable perspective

  From all over the world it has been reported that children are increasingly suffering anxiety and grief about climate change, what has been termed “eco-anxiety”. The anxiety is partly built up by concerns for species survival. One million animal species are threatened by extinction, and fundamental system changes are needed to save the quality of life worldwide, according to the IPBES (2019) report.Swedish preschools and elementary schools have long traditions of education for sustainable development, primarily by visiting nature and recycling materials. However, young people´s concerns about climate change force schools to reorient education towards a more global world where sustainable and ethical values include all forms of life.The aim of this study is to investigate what can affect the way students, teachers and whole schools do or do not engage with the challenging issues in a global learning agenda with a special focus on biodiversity loss.Theoretical frameworkThe study takes its theoretical point of departure regarding learning and teaching from Deweys (1934/1980) aesthetic theory that makes it possible to study pupil´s engagement and their meaning making as a holistic process. Important for the study is also Roberts (2007) argument that studies in science education not purely should be related to pupils’ natural scientific general knowledges and their opportunity to work with inquiry but also to values related to their attitudes and engagement.Action researchThe study will be conducted in three steps related to action research. Firstly, a questionnaire will be sent to preschool teachers and teachers to investigate to what extent and in what areas are they teaching about biodiversity. Secondly, preschool teachers and teachers, will participate in focus groups to discuss how we can reach beyond their present teaching. Thirdly, will we together with preschool teachers and teachers finally develop holistic educational models where discussions about sustainable and ethical values are given a significant role in science education.Expected findingsAn expected result is to achieve models for education, together with teachers, where sustainable and ethical discussions embracing different life forms in both local and global contexts will contribute to meaning making and a holistic approach in the classroom.Relevance to Nordic educational researchThe study is relevant for the Nordic educational research since it will identify how Nordic schools may use eco-anxiety as a catalyst for developing interest, knowledge and engagementabout complex issues related to climate change, such as sustainable and ethical dimensions of anthropogenic biodiversity loss.In this symposium participants are invited to share reflections on how schools may transform eco-anxiety to action competence.

  Dewey, J. (1934/1980). Art as experience. New York: Touchstone.IPBES (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

  IPBES secretariat, Bonn, Germany.Roberts, D. A. (2007). Scientific Literacy/science literacy. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds)

  Handbook of research on science education. 729-780. Mahwah, New Jersy, USA: Lawrence Erlbaum Associates.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Antti, Joel
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Törneman, Ylva
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Skrivande är väl ingen konst. Eller?: En undersökning om hur textskapande i de naturorienterande ämnena i årskurs 4–6 kan främja lärandet i naturvetenskap2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Textskapande kan ses som ett viktigt redskap för elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap. Textskapande i de naturorienterande ämnena är också ett av de sätt med vilket elever kan närma sig en scientific literacy. Scientific literacy handlar om att i de naturvetenskapliga ämnena uttrycks naturvetenskapens världsbild både genom själva innehållet och genom de språkliga aktiviteter som eleverna deltar i. Tidigare forskning inom området har främst varit inriktad på frågan huruvida skrivande kan leda till lärande inom naturvetenskap. Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen om hur lärare i de naturorienterande ämnena i årskurs4–6 upplever att textskapande kan främja lärandet i naturvetenskap. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med nio grundskollärare. Slutsatsen som dras är att det de facto är en konst att få till ett skrivande eller textskapande som främjar lärandet inaturvetenskap. För att få till ett skrivande eller textskapande som främjar elevernas lärande i naturvetenskap behöver många olika aspekter beaktas. Det handlar både om olika förutsättningar som behöver vara uppfyllda innan lärare och elever går in i klassrummet men även vilka aktiviteter lärare med fördel kan organisera i klassrummet i syfte att främja lärandet genom textskapande. Om dessa förutsättningar är uppfyllda visar undersökningen att lärarna upplever att skrivande eller textskapande kan främja olika typer av lärande, såsom vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att läsa och skriva naturvetenskapligt innehåll. Orsaken till att skrivande eller textskapande främjar detta lärande hos eleverna upplever lärarna bland annat beror på att skrivande och textskapande befäster kunskap och ger eleverna möjlighet att reflektera över det naturvetenskapliga innehållet. I examensarbetet introduceras en modell av scientific literacy baserad på Norris och Phillips (2003) samt Yore och Treagust (2006). Denna modell modifieras sedan utifrån aspekter som kommit fram i undersökningen. Modellen gällande scientific literacy kan användas som vägledning av de lärare som vill arbeta medvetet med skrivande och textskapande inom naturvetenskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 77.
  Apeman, Jonas
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Undervisning i källkritik: En kvalitativ undersökning av historielärares undervisningsstrategier i källkritik2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroplanerna för både grundskolan och gymnasieskolan lyfter hur elever ska få lära sig källkritik genom att tolka källor. Samtidigt befinner vi oss i en tid där internet och digitalisering fått en allt större del i ungdomars liv vilket enligt forskare skapar ännu större behov av källkritisk kunskap hos internetanvändare. I undersökningen intervjuades fem historielärare på högstadie- och gymnasienivå med syfte att studera deras strategier i arbetet med källkritik i historieundervisningen. Frågeställningarna som söktes svar på var vilka metoder och strategier lärarna hade i sin undervisning av källkritik, hur lärarna upplevde elevers källkritiska förmåga när de sökte efter information och hur lärarna går till väga närde bedömer eleverna. Med diskursteori analyserades intervjuerna och undersökningen visade att två olika metoder för källkritik var dominerade bland lärarna. En som såg till kriterier hos källan och en som såg till frågor ställda av forskaren. De flesta lärarna genomförde undervisningen och bedömningen vid ett eller ett fåtal tillfällen medan andra lärare involverade källkritik över hela skolåret. Undersökningen visade även att lärarna upplevde eleverna som svaga i att söka information på internet på egen hand samt att även om källkritik lyftes i lektionssammanhang under hela läsåret så genomförde lärarna oftast sin bedömning vid väldigt enstaka tillfällen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 78.
  Arkatova, Larisa
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Experiment i kemiundervisningen utifrån lärares perspektiv: Hur lärare resonerar när de väljer olika typer av experimentarbete för sina syften2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utforska kemi- och naturvetenskapslärarnas syn på experiment som en metod för att undervisa kemi på gymnasienivå. Kvalitativ analys valdes som forskningsmetod i detta arbete. Tio kemilärare som har lång erfarenhet av undervisning i kemi intervjuades. Intervjuer transkriberades och innehållsanalys genomfördes. Genom intervjuer och kvalitativ analys utforskar denna uppsats hur gymnasielärare förstår experimentet med att undervisa i kemi, vilken roll spelar experimentarbete för att bemästra kurserna Kemi 1 och Kemi 2, hur man med hjälp av experimentet uppnår utbildnings- och utvecklingsmål i den pedagogiska processen och hur påverkar experimentet ökat intresse för kemi och elevernas motivation att studera detta ämnesområde. Dessutom lyfts frågeställningarna om problemforskningsupplägget och kritiskt tänkande vid uppläggning av ett experiment.

  I examensarbetet analyseras ett experimentellt förhållningssätt till undervisning i kemi med utgångspunkt från pragmatism, eller logisk positivism, som integrerade delar av empirismen. Resultaten av forskningen visar att alla lärare har en mycket positiv syn på experimentarbete i undervisningen i kemi. Lärare ser att många elever som deltar i experimentellt arbete avsevärt ökar intresset och motivationen, och därmed akademisk prestation i kemi.

  Enligt lärarnas enhetliga åsikt är införandet av experiment i undervisning i kemi ett mycket bra sätt att stimulera eleverna. Alla lärare jag har pratat med tror att laborationer i första hand förbättrar förståelsen för abstrakta begrepp inom ämnet. Lärare använder slutna laborationer i sitt arbete för det mesta, och det kan förklaras av vanan att göra dem och det faktum att öppna laborationer tar mycket mer tid. För framgångsrik undervisning i kemi är det nödvändigt att kombinera olika undervisningsmetoder, inklusive teoretisk och praktisk träning, det vill säga den så kalladei ntegrerade metoden. Ett av resultaten av denna studie är att lärare tror att de ställs inför en uppgift,som de i stort sett inte har tillräckligt med tid för, därför behövs ytterligare lektioner i kemi, samt en förbättring av de materiella och tekniska resurserna

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 79.
  Arnfjell, Therese
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Holmegård, Åsa
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Rollen som omsorgsperson i förskolan: En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare uppfattar rollen som omsorgsperson till barn i förskolan2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att öka kunskapen om hur förskollärare uppfattar rollen som omsorgsperson till barn i förskolan. Den metod som vi använt oss av är en kvalitativ metod bestående av intervjuer med sju förskollärare. Vi har använt oss av omsorgsetiken som teoretisk utgångspunkt och med stöd i de teoretiska begreppen har vi analyserat studiens resultat. Resultatet har visat att rollen som omsorgsperson innefattas av en rad olika förmågor. Det har framkommit genom förskollärarnas utsagor att arbetet med trygghet är grundläggande för skapandet av relationer, samt att relationerna mellan människor är betydelsefull för omsorgen. Slutsatsen av denna studie är att rollen som omsorgsperson är komplex. Vad som krävs av omsorgspersonen varierar beroende på kontext och relation till den omsorgspersonen möter, men det är viktigt att pedagoger alltid verkar för att vara en god omsorgsperson till barnen på förskolan oavsett vilken omsorgshandling som efterfrågas eller behövs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Arvedson, Malin
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  ”De skulle ju behöva börja på noll...”: En kvalitativ studie om hur lärare beskriver att de undervisar nyanlända högstadieelever i engelska2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study is to shed light on how secondary school teachers view the situation of newly arrived students in English teaching, and how they describe the way they teach newly arrived students in English in order to strengthen their knowledge development. Through semi-structured interviews with secondary school teachers, different teaching methods, adaptations and challenges in teaching newly arrived students were uncovered. The teachers claim that the students' previous knowledge has a great impact on their results and that language difficulties are a major challenge in teaching newcomers. The results also show that the teachers make adjustments to improve newly arrived students’ knowledge of English, and that more resources would have facilitated the teaching. With Vygotsky’s sociocultural theory as a starting point, the results were discussed in relation to relevant research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Aryal, Prativa
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Translanguaging i ett flerspråkigt engelskaklassrum: En studie om lärares ställning till translanguaging2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Translanguaging has grown in popularity in recent years as a useful tool for teaching English in a multilingual classroom. Translanguaging means allowing multilingual learners to use all of their languages as a learning resource. The purpose of this research is to add to understanding of English teachers' attitudes toward the use of translanguaging in multilingual classrooms in grades 4-6. The study takes a qualitative approach, and semi-structured interviews were conducted to aid in the development of methodology for this study. The six teachers who took part in the study taught English in grades 4-6. The findings are presented as following: (1) Teachers have positive attitudes toward translanguaging. (2) Teachers see translanguaging as an opportunity because it improves school performance and identity. (3) Teachers understand what translanguaging entails (4) There is little experience with translanguaging, and the concept is rarely discussed in schools. (5) There is considerable uncertainty about implementation, as well as a scarcity of teaching materials. (6) There is lack of encouragement from schools in translanguaging. (7) Due to global conflicts, students may have a negative perception of their multilingualism. (8) A failure to collaborate with other teachers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 82.
  Asplund, Dennis
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  En dans på glosor?: Hur Duolingo står mot traditionell inlärning av glosor2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study presents the result of two classes learning spanish vocabulary, namely grade eight andnine. Each class has been split into two big groups: A group of students that learned newvocabulary through the traditional pen-and-paper method and a group that studied the samevocabulary through the mobile app called Duolingo. The purpose of the study is to observe andidentify if there is a difference in how much the students can learn from the different methods.The study surveyed a total of 35 students in two classrooms in a Swedish primary school.The study aimed to identify possible differences in results when students use one learningmethod in place of another; and if a difference in results existed, have said differences presentedand identified.The study has taken student learning motivation into perspective but it is not the central focus ofthe project.The completed study managed to identify differences between the groups. When the factor‘student motivation’ was weighed in, the results showed that the students with low motivationdegrees that learned through traditional studying methods performed better than the otherlow-motivation students but that instead learned through the learning app. The study could notfind a significant difference between the groups of students that had a high degree of motivation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 83.
  Asplund Lindqvist, Ulrika
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Högläsning i förskolan: En intervjustudie om högläsning som pedagogiskt verktyg i förskolan2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet är att studera hur sex förskollärare anser att de använder högläsning som ett pedagogiskt verktyg för lärande och språkutveckling för barn i förskolan.

  Att högläsning sker på förskolor är för många en självklarhet. Högläsning är en givande och språkstimulerade aktivitet som på de flesta förskolor ses som en daglig rutin. Forskning visar dock på att många förskollärare ser högläsning som vila, tidsfördriv och för att frigöra personal i stället för den pedagogiska verksamhet den bör betraktas som om den ska vara betydande för barns språkutveckling. För att uppnå studiens syfte användes kvalitativa intervjuer som metod, där det insamlade materialet från sex förskollärare analyserades utifråndet sociokulturella perspektivet, tidigare forskning samt relevant litteratur inom ämnesområdet.

  Studiens resultat tyder på att informanterna är medvetna om vikten av högläsning, men att flera av dem har sina planerade högläsningsstunder efter lunch där vila är huvudsyftet, och några samtal och diskussioner kring boken inte är prioriterat. De flesta informanterna anser att de använder högläsning som ett pedagogiskt verktyg, men påtalar att de utmaningar som finns i dagens förskola gör att högläsning inte används så mycket som är önskvärt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Atkinson, Helena
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  I skola hålla ryggen fri: Maktdiskurs och tolkningsföreträde i lärares användning av bedömningsmatriser för skolämnet engelska på högstadiet2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine in what way five English teachers working inyears 7 to 9 understand and work with grading rubrics in relation to the guidelinesfrom the Swedish School Authorities, Skolverket.The research was carried out using qualitative interviews in which teachers ofEnglish with topic specific insight were invited to discuss grading rubrics withregards to equivalence and working processes, power of discourse and what happensin the professional environment when individuals assign themselves the right tointerpret the standard grading criteria. They were also asked to reflect on thepractical usage of grading rubrics in day-to-day work situations.The results were analysed using the theoretical terminology of Michel Foucault andhis concepts of the panopticon and power discourses. The findings indicate thatteachers are concerned with the way they themselves and their colleagues use thegrading rubrics in different ways. They express that this difference in handlingrubrics could affect the equivalence of grades for students and mean that the subjectis taught differently depending on teacher and school. The analysis also suggeststhat the way teachers handle rubrics could affect student motivation and theirwillingness to learn.

 • 85.
  Attnarsson, Kim
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  ”Jag kan ju inte förändra världen på det här viset, men lite”: Bildlärares resonemang om normkritisk undervisning med fokus på maktrelationer vid implementeringen av läroplan 222023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flera studier visar på brister i skolans implementering av värdegrundsarbete. Samtidigt påvisar studier att det finns ett stort behov av att diskutera ämnen som samtycke, pornografi och hedersrelaterat våld med eleverna. Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om de nya delarna i Lgr22 som rör värdegrunden. Som metod valdes fenomenografisk intervju av verksamma ämneslärare i bild, ur ett normkritiskt perspektiv. Intervjuerna transkriberades och tematiserades i linje med en fenomenografisk analysmodell för att därefter analyseras samt analyserades utifrån normkritiska begrepp. Resultatet i studien överensstämmer till viss del med tidigare forskning. Studiens resultat visar på att lärarna uppfattar olika delar av värdegrunden som viktigare än andra. Lärarna väljer ut arbetsområden utifrån värdegrunden på olika sätt, likheten är att lärarna i denna studie till stor del berör den normkritiska undervisningen genom diskussioner med eleverna. Samtliga lärare arbetar även med digital bearbetning av bilder för att arbeta med maktrelationer mellan kön. Slutsatsen som kan dras av studiens resultat och analys är att det är viktigt att behandla maktrelationer i undervisningen även om det bitvis är komplext område. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Augustinson, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Stenström, Marie
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Drama i so-undervisningen: En studie om lärarstudenters inställning till att använda drama i so-undervisningen2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Drama ska vara ett inslag i skolans verksamhet och tidigare forskning visar att drama är ett bra verktyg som kan användas för att fördjupa elevernas kunskaper i alla skolans ämnen. För att drama ska bli en del av so-undervisningen det viktigt att lärare har kompetens inom både so-ämnet och inom drama. I tidigare studier med lärare framkommer det att bristen på kompetens gör att de känner en osäkerhet och väljer därför andra undervisningssätt som de känner sig trygga med. Med anledning av detta uppstod en nyfikenhet om hur lärarstudenter ställer sig till att använda drama i framtida undervisning. Syftet med denna studie är därför att undersöka lärarstudenters inställning till att använda drama i so-undervisningen. I studien genomfördes 11 semistrukturerade intervjuer med lärarstudenter från grundlärarprogrammet F-3. Lärarstudenterna uppfattar att de saknar didaktiska kunskaper inom drama men menar att lärarutbildningen har gett dem tips och idéer samt inspiration till att använda drama i undervisningen. De lyfter både för- och nackdelar med att använda drama i so-undervisningen men menar att de fördelar som finns väger upp för nackdelarna. Sammantaget visar denna studie att lärarstudenterna har en positiv inställning till att använda drama i framtida so-undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Augustsson, Malin
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  ”Vädret har fått fnatt, säger Olga Os”: En studie om fem bilderböckers didaktiska potential i förskolans undervisning om miljöproblem2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utbildningen i förskolan ska vara rolig, lärorik och förmedla en positiv framtidstro (Skolverket 2018, s. 5, 9) vilket kan vara problematiskt i förskolans undervisning om miljöproblem då det både kan vara skrämmande och oroande för barn (Ärlemalm-Hagsér 2022, s. 109). Med denna studie vill jag rikta uppmärksamheten mot bilderböckers didaktiska potential och hur de kan användas för att stödja förskolans undervisning utifrån dagens miljöproblem. Syftet med denna förskoledidaktiskt inriktade studie är att med utgångspunkt i den ekokritiska och narratologiska teorin analysera hur några valda bilderböcker för barn synliggör dagens aktuella miljöproblem. Det är en kvalitativ studie som består av fem bilderböcker som analyseras genom hermeneutiken och en multimodal analys. Resultat redovisas i form av de ekokritiska troperna och de narratologiska texttyperna. Vidare diskuteras bilderböckernas didaktiska potential utifrån resultatet där det framkommer att bilderböckerna kan ha flera olika användningsområden i förskolans undervisning om miljöproblem. Min förhoppning är att studien ska väcka intresse för bilderböckers olika användningsområden men även vara ett hjälpmedel för pedagoger i undervisning om miljöproblem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Avramidis, Despina
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Altin, Diyar
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Att undervisa särbegåvade elever i matematik: En kvalitativ intervjustudie om anpassning, identifiering, utmaning och lärares uppfattning av särbegåvade elever i matematik på lågstadiet2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to provide knowledge about how mathematic teachers in grades 1-3 describe that they perceive the concept of gifted students, how they identify the mathematically gifted students, what challenges they face and how they adapt their teaching to give mathematically gifted students the opportunity to develop in mathematics. The survey consists of semi-structured interviews conducted with active mathematic teachers.The results shows that teachers adapt their teaching to the mathematically gifted students in different ways and that they find different parts challenging in the work with this group of students. The teachers' perceptions of mathematically gifted students varied somewhat and their way of identifying this group of students. On the other hand, it is possible to draw connections between the teachers' different ways of thinking and working.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Axelson, Tomas
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society, Religious Studies.
  Deldén, Maria
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Axelson, Tomas (Editor)
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  “Disagreeing well together”: Konfliktorienterad tolerans i praktik och teori2021Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Axelsson, Jenny
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Möjligheter och utmaningar med undersökande arbetssätt i ämnet biologi i årskurs 1-3: En kvalitativ studie med NO-lärare i årskurs 1-3 och deras perspektiv i fokus2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar lärare i åk 1-3 upplever att det finns med undersökande arbetssätt för att främja elevernas lärande i biologi. Vidare är studiens syfte att söka svar på hur undervisningen i biologi påverkas av de möjligheter och utmaningar som enligt lärarna finns med undersökande arbetssätt. Studiens frågeställningar besvarades med hjälp av underlag från semistrukturella kvalitativa intervjuer med sex lärare. Resultatet visar att lärarna tycker att undersökande arbetssätt kan bidra till att ny kunskap befästs i större utsträckning än om endast teoretiska lektioner hölls och att det skapar intresse för NO-ämnena. Lärarna vill använda mycket undersökande arbetssätt i biologiundervisningen men anger att tidsbrist kan vara ett stort problem. Enligt resultatet anger lärarna att eleverna genom undersökande arbete kan lära tillsammans samt att de utvecklas av att arbeta undersökande i grupper. Resultatet överensstämmer till stor del med tidigare forskning med undantag för om elevers olika kunskapsnivåer ses som en utmaning eller möjlighet i det undersökande arbetssättet. Lärarna i denna studie ser möjligheter med elevers olika kunskapsnivåer medan tidigare studier visar att lärare upplever dessa som ett hinder och en utmaning. Studien kan därmed ses som ett komplement till tidigare forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Aziz, Arleen
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Estetiska lärprocesser i den naturvetenskapliga undervisningen: En intervjustudie om estetiska lärprocessers betydelse för naturvetenskapliga undervisningen i grundskolan F-92022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en empirisk studie vars syfte är att undersöka hur lärare använder sig av estetiska lärprocesser inom den naturvetenskapliga undervisningen i grundskolan årskurs F-9 och hur de upplever att det främjar elevers lärande. Fokus ligger dock framför allt på det gemensamma mellan estetik och lärande där estetiska lärprocesser anses vara ett arbetssätt för att, inom alla ämnen, nå kunskap. Studiens empiri har samlats in genom en kvalitativ datainsamlingsmetod, där intervjuer genomfördes med åtta verksamma lärare. Det insamlade materialet analyserades med en tematisk analys. Studiens resultat visar att en del lärare uppfattar estetiska lärprocesser som något människan har naturligt i sig. Med detta menas att människan redan från barnsben har ett intresse och nyfikenhet att utforska sin omgivning. Andra lärare använder det som ett verktyg för att hjälpa eleverna att minnas och lära. Lärarnas uppfattningar om syftet med att använda estetiska lärprocesser i naturvetenskapsundervisning varierade. De flesta lärare ansåg att syftet med att använda estetiska lärprocesser är att ge eleverna möjlighet att praktiskt träna in kunskapen som ett komplement till att läsa och skriva. Några lärare ansåg att syftet är att göra lektionerna levande samt ett sätt att nå eleverna. Lärarna upplevde även att elever påverkas i sin inlärning av estetiska läroprocesser inom naturvetenskap, då de flesta av dem inspireras och blir mer engagerade. En del lärare ansåg även att eleverna blir mer positiva och att de upplever lektionerna som roliga när de får arbeta med estetiska lärprocesser medan andra lärare upplever det estetiska som ett sätt att uppleva kunskapen med hela kroppen, att eleverna lär genom att använda alla sinnen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 92.
  Azizyar, Nematullah
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Flerspråkighet utifrån ett elevperspektiv: En undersökning om användningen av transspråkande avnyanlända elever för inlärning av engelska2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall purpose of this study is to investigate newly arrived students' attitudes and perceptions toward translanguaging in English. Due to a dramatic increase in multicultural classrooms worldwide, translanguaging is more prevalent than ever. In 2020, 24 percent of primary school students in Sweden spoke a language other than Swedish at home (SCB. 2020: 5). In recent years, there has been an increasing interest in examining bilingualism and translanguaging in multilingual classroom. However, only a very small number of these studies have been dedicated to explore translanguaging from the perspective of bilingual and newly arrived students. This study tries to fill this gap by focusing merely on newly arrived students and their translanguaging habits when they learn English. Data was collected thorough a questionnaire, with 32 participants in a language introduction program at a high school in central Sweden, and via direct observation of fourteen participants in their English classroom. Data was analysed through a five-step-qualitative data analysis process1 from a theoretical standpoint that bilingual learners actively use their language repertoire as a readily available resource when learning a new language (Illman et al., 2018 & Torpsten 2018). The result of this study illustrates that the newly arrived students have a positive attitude toward their native languages and are heavily dependent on their already existing linguistic repertoire when learning new vocabulary, working with reading comprehension and sometimes listening. The result also showed that the more the participant’s native language is closer to English in terms of its grammatical, syntactical and phonological structure, the more person tends to use translanguaging in general.

 • 93.
  Bacalla Johansson, Lorelie
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan i Sverige och Filippinerna2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöks hur förskollärare i Sverige och i Filippinerna ser på inkludering och barn i behov av särskilt stöd. Metoden som användes i studien var skriftliga onlineintervjuer med ett bekvämlighetsurval av förskollärare i de två länderna, totalt 13 intervjuer, sex i Sverige och sju i Filippinerna. Resultatet har analyserats med tematisk analys och kvalitativ innehållsanalys, med hjälp av tre teoretiska perspektiv på specialpedagogik: kompensatoriskt, kritiskt, och dilemmaperspektiv. Det perspektiv som var vanligast i båda länderna var det kompensatoriska perspektivet, men det var mer dominerande i Filippinerna. Intervjusvaren från Sverige hade mer blandade perspektiv, medan brister och diagnoser nämndes enbart i Filippinerna. Synen på inkludering hos de intervjuade förskollärarna skiljer sig mellan länderna, på så vis att delaktighet och sammanhang är en viktigare inkluderingsaspekt i Sverige, och välkomnande i samma klassrum viktigare i Filippinerna. Ett metodproblem är att bekvämlighetsurvalet gav enbart förskollärare från privatskolor i Filippinerna och offentliga förskolor i Sverige, och att några filippinska respondenter arbetade i grundskolans tidigare år.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Backman, David
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Lärares upplevelse av differentierad fysikundervisning i relation till digitala verktyg2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a national aspiration both to work with differentiated teaching based on each student’s circumstances and to teach with digital tools. The digital development in society is fast and digital competence is seen as a democratic matter. The school’s digitalization strategy states that everyone in the school must have digital competence, both teachers and students. In the classroom, the teacher meets students who all have different conditions and who must be given differentiated instruction. According to the socio-cultural principle of scaffolding, the teacher must support the student to learn in his proximal development zone with the help of mediating tools. Against the background of socio-cultural theory, this study wanted to highlight the teacher’s perspective on the practical work with digital tools in a differentiated teaching of the subject of physics. As an expected knowledge contribution, the study wished to provide a deeper understanding of how teachers, based on their own descriptions, work in practice with the use of digital tools in differentiated teaching in the physics subject. Three teachers participated in qualitative, semi-structured interviews and then the results were analysed thematically. In summary, the study shows that in the given context there is an understanding of the need for differentiated teaching and a positive attitude towards using digital tools as mediating tools in teaching given that the technology works 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Backman, Erik
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Welfare, Sport and Health Science.
  Nyberg, Gunn
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Tolgfors, Björn
  Örebro Universitet.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet.
  Peer assessment in physical education2022Conference paper (Refereed)
 • 96.
  Backman, Erik
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Welfare, Sport and Health Science.
  Quennersted, Mikael
  The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm.
  Tolgfors, Björn
  Örebro University.
  Nyberg, Gunn
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Activating students as resources in physical education teacher education – a complex process making social and physical capital visible.2023Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is well established that students in higher education need to develop evaluative skills in order to become effective learners (Guest & Riegler 2022). Assessment for Learning (AfL) is a model for assessment that strengthens learning in schools as well as in higher education (Black et al 2002). This is also the case in physical education teacher education (PETE) (Eather et al 2017, Macken et al 2020) and in school physical education (Leirhaug 2016). One of the key learning strategies in AfL is to activate peers as resources for learning, often operationalised as peer assessment. In PETE, peer assessment (or peer-assisted learning in a broader meaning) has proven to strengthen learning for both the observer and the observed (Lamb et al 2012). 

  One dimension of peer assessment, that has only scarcely been covered in the PETE context (Macken et al 2020) but that is more highlighted in research of peer assessment in general teacher education (see e.g. Kilic 2016, Tait-McCutcheon & Bernadette Knewstubb 2018), is the tensions inherent in giving feedback to peers on their work, peers who might also often be friends. According to Kilic (2016, 137) preservice teachers “do not feel comfortable when critiquing another student” and Tait-McCutcheon and Knewstubb (2018, 773) argues that “peer assessment could reflect friendships more than learning outcomes”. 

  Research demonstrates a complexity with regards to the potential for peer assessment in PETE. On the one hand, preservice teachers have expressed that giving feedback to peers creates a positive, safe, equal and relaxed learning environment (Lamb et al., 2012) and peer assessment has been reported to improve competence, confidence and self-efficacy among preservice teachers (Eather et al., 2017). On the other hand, a study by Macken et al. (2020) reported that preservice teachers believe their students would be mean to each other if implementing peer assessment during their school placement practice in PETE.

  In this paper, we aim to further explore the complexity involved in peer assessment in PETE to get a deepened and more differentiated picture of this phenomenon. Our overall aim is to contribute to more knowledge about how to involve  preservice teachers in PETE and students in school physical education as resources for learning without risking to cause harm. Drawing on the call from Scanlon et al. (2022) for more studies on how assessment is taught in PETE, our specific aim in this paper is to investigate preservice teachers’ views on what as well as how peer assessment is taught in PETE, to be used in school physical education. We will use Pierre Bourdieu’s (1990) concept of capital, as well as the work of Hay and Penney (2013) on how accountability mechanisms functions in assessment, in order to analyse what is assigned value in peer assessment. The two questions that will guide our analysis in this paper reads: What mechanisms are assigned value in peer assessment according to preservice teachers in PETE? And: How do the mechanisms that are assigned value in peer assessment in PETE function according to preservice teachers? More knowledge about the what and the how in teaching of assessment practices in PETE can improve these practices within school physical education.

  Methodology

  The study presented in this paper is conducted as part of a greater project with the aim of exploring how PETE matters for school physical education. In the overall project we have recruited preservice teachers, with physical education as one of their subjects, during their last year in teacher education. During this last year, one campus-placed course in assessment and one school placement course, constituted the contexts from which we collected empirical material to this study (Authors 2021).  

  The participants in this study were 21 preservice teachers from two different PETE institutions in Sweden (10 from uni A and 11 from uni B). The empirical material analysed in this study compriced of: 

  1.      Three audio-recorded seminars (90-120 min each) from the campus-based assessment courses (one seminar from uni A and two from uni B) conducted before the preservice teachers’ school placement studies. 

  2.      Seven individual semi-structured interviews (40-70 min each) (Kvale 1996) conducted during visits at the preservice teachers’ school placement studies (all from uni A). 

  3.      Five individual Stimulated Recall (SR)-interviews conducted during visits at the preservice teachers’ school placement studies (one from A, four from B). 

  4.      Two audio-recorded and semi-structured group interviews (40-60 min each) (Kvale 1996) from the campus-based assessment courses (both from A) conducted after the school placement studies. 

  After having had the empirical material transcribed by an external part, a thematic content analysis was initiated by a process of familiarisation in which all four researchers were engaged (Braun et al 2017). Inspired by an abductive approach (Alvesson & Sköldberg 2017), we allowed ourselves to be open to alternative theories that could help explain the empirical material. The choice of research object was initiated by the impression from the interviews that giving feedback to peers is surrounded by a complexity, both in PETE and in school physical education. The identification of social relationships and certain types of bodies and movements as assigned with value when giving feedback to peers guided our attention towards Bourdieu-inspired interpretations of the social capital (Beames & Atencio 2008) and the physical capital (Redelius & Hay 2010).   

  Educational challenges following when ‘the what’ is reflected in ‘the how’

  The findings indicate that when the what-aspect of ‘social relationships’ is to be implemented into an how-aspect, the preservice teachers calls for continuous interaction ‘over time’ in order to build a safe and an allowing climate for learning. While this interaction can be implemented in PETE and in school physical education, allowing for school children to build social capital (Beames & Atencio 2008), a result from this study that calls for further discussion is how PETE can make continuous interaction between preservice teachers and school students possible during school placement studies. 

  When the what-aspect of ‘articulating what to learn’ is mirrored in relation to the how-aspect of giving ‘correct feedback’ in peer assessment, this displays that physical capital in school physical education is strongly connected to standards of excellence and norms of right and wrong movement technique (Redelius & Hay 2010). These golden norms seem to be upheld by the displayed lack a common language for learning (Larsson & Redelius 2008). A question following from this study is what resources preservice teachers are offered within PETE to embody a language for learning in school physical education? 

  This study also made visible that ‘the emphasis of certain forms of knowledge ’ is highly valued when preservice teachers are to give feedback to their peers, to their students (during school placement) or when they engage students to give feedback to each other.  The preservice teachers claim to handle this ‘what-aspect’ of peer assessment by focus their attention on ‘managing the sensitivity’ arising when themselves or their students are to comment on each others’ bodies in movements. 

  In conclusion, the combination of social and physical capital decides what is possible to say to whom when preservice teachers and students are to give feedback to peers in PETE and in school physical education.

  References

  Alvesson M and Sköldberg K (2017) Tolkning och Reflektion. Vetenskapsfilosofi och Kvalitativ Metod [Interpretation and Reflection. Philosophy of Science and Qualitative Method]. Lund: Studentlitteratur. [In Swedish.]

  Beames, Simon and Atencio, Matthew (2008)'Building social capital through outdoor education', Journal of Adventure Education & Outdoor Learning,8:2,99 — 112

  Black, P., C. Harrison, C. Lee, B. Marshall, and D. Wiliam. 2002. Working Inside the Black Box. Assessment for Learning in the Classroom. London: GL Assessment

  Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. (Richard Nice, Trans.). Cambridge, MA: Polity Press.

  Eather, N., Riley, N., Miller, D., Jones, B. (2017) Evaluating the Effectiveness of Using Peer-Dialogue Assessment for Improving Pre-Service Teachers' Perceived Confidence and Competence to Teach Physical Education. Australian Journal of Teacher Education, 

  Guest J & Riegler R (2022) Knowing HE standards: how good are students at evaluating academic work?, Higher Education Research & Development, 41:3, 714-728

  Hay, P. J., and D. Penney. 2013. Assessment in Physical Education. A Sociocultural Perspective. London: Routledge.

  Kilic, D. (2016) An Examination of Using Self-, Peer-, and Teacher-Assessment in Higher Education: A Case Study in Teacher Education, Higher Education Studies, 6(1), 136-144. 

  Kvale, Steinar (1996). Interviews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. California: Sage Publications.

  Lamb P Lane K & Aldous D (2012) Enhancing the spaces of reflection: A buddy peer-review process within physical education initial teacher education, European Physical Education Review 19(1) 21–38

  Larsson H & Redelius K (2008) Swedish physical education research questioned—current situation and future directions, Physical Education and Sport Pedagogy, 13:4, 381-398, DOI: 10.1080/17408980802353354

  Leirhaug 2016 Exploring the relationship between student grades and assessment for learning in Norwegian physical education, European Physical Education Review, 22(3) 298–314

  Macken S, MacPhail, A & Calderon, A (2020) Exploring primary pre-service teachers’ use of ‘assessment for learning’ while teaching primary physical education during school placement, Physical Education and Sport Pedagogy, 25:5, 539-554

  Redelius, K. & Hay, P. (2010) Defining, acquiring and transacting cultural capital through assessment in physical education, European Physical Education Review, 5(3):275–294:

  Scanlon D, MacPhail, A Walsh C & Tannehill D (2022): Embedding assessment in learning experiences: enacting the principles of instructional alignment in physical education teacher education, Curriculum Studies in Health and Physical Education, epub ahead of print

  Tait-McCutcheon S & Knewstubb, B. (2018) Evaluating the alignment of self, peer and lecture assessment in an Aotearoa New Zealand pre-service teacher education course, Assessment & Evaluation in Higher Education, 43:5, 772-785

   

 • 97.
  Backman, Erik
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Welfare, Sport and Health Science. Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway.
  Quennerstedt, Mikael
  The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), Stockholm; Department of Public Health and Sport Sciences, Inland Norway; University of Applied Sciences, Elverum, Norway.
  Tolgfors, Björn
  School of Health Sciences, Örebro University, Örebro.
  Nyberg, Gunn
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work. University of Agder, Kristiansand, Norway.
  Peer assessment in physical education teacher education – a complex process making social and physical capital visible2023In: Curriculum Studies in Health and Physical Education, ISSN 2574-2981, p. 1-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Peer assessment has been proven to improve learning for both theobserver and the observed. One dimension of peer assessment thathas been given little attention in the context of physical educationteacher education (PETE) is the tension that exists when peers givefeedback on each other’s work. In this paper, we report on Swedishpreservice teachers’ (PST) views on peer assessment used in PETEschool placements. Our findings reveal four mechanisms of peerassessment assigned value in PETE: (i) building social relations, (ii)making ‘what to learn’ visible, (iii) giving correct feedback, and(iv) handling sensitive and gendered comments. Inspired byBourdieu, we discuss learning potentials and complex challengeswith peer assessment, where the combination of social capitaland physical capital decides what is possible to say and to whomwhen peer assessment is used in the PETE school placement andin school physical education (PE).

  Download full text (pdf)
  Backman et al 2023
 • 98.
  Backman, Erik
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Welfare, Sport and Health Science.
  Tolgfors, Björn
  Örebro Universitet.
  Nyberg, Gunn
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro Universitet.
  Activating students as resources in physical education – a complex process making symbolic, social and physical capital visible2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is well established that Assessment for Learning (AfL) is a model for assessment that strengthens young peoples’ learning in schools as well as in higher education. This is also the case in school physical education and in physical education teacher education (PETE). One of the key learning strategies in AfL is to activate peers as resources for learning, often operationalized as peer assessment. In physical education, peer assessment has proven to strengthen learning for both the observer and the observed.

  One dimension of peer assessment, that has only scarcely been covered in the physical education context, but that is more highlighted in research of peer assessment in general teacher education, is the tensions inherent in giving feedback to peers, and perhaps friends, on their work. It has been argued that teacher students do not feel comfortable when critiquing other teacher students, and that peer assessment could reflect friendships more than learning outcomes.

  In the physical education context, studies have shown that peer assessment is one area that physical education teachers are sceptical about. Further, it has been argued that pupils can be mean to each other if implementing peer assessment during physical education teaching. In this paper we aim to dig deeper into this problematic aspect of peer assessment in physical education.

  More specifically, drawing on the French sociologist Pierre Bourdieu’s concept of capital and using qualitative methodology, the question that will guide our analysis reads:

  What capabilities and behaviours among students are by PETE students and physical education teachers acknowledged as legitimate and valuable when peer assessment is implemented in physical education teaching?  

  Preliminary results show that in order for peer assessment to be successful in physical education teaching questions regarding who gives feedback on what needs to be considered.  

 • 99.
  Backman, Erik
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Welfare, Sport and Health Science.
  Tolgfors, Björn
  University of Örebro.
  Nyberg, Gunn
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Quennerstedt, Mikael
  University of Örebro.
  Does physical education matter? A methodological approach to understand transitions of content areas from PETE to PE2021Conference paper (Refereed)
 • 100.
  Backman, Erik
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Welfare, Sport and Health Science.
  Tolgfors, Björn
  School of Health Sciences, Örebro University, Örebro.
  Nyberg, Gunn
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  Quennerstedt, Mikael
  School of Health Sciences, Örebro University, Örebro.
  How does physical education teacher education matter?: A methodological approach to understanding transitions from PETE to school physical education2021In: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, Vol. 235, article id 121332Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we will address the question of how physical education teacher education (PETE) matters and suggest one way to explore the potential impact of PETE. A distinguishing feature of the studies of PETE's impact on physical education is that they either include perspectives from preservice teachers involved in PETE courses or perspectives from physical education teachers in schools looking back at their education. Longitudinal attempts to follow preservice teachers’ journey from education to workplace, in order to grasp how they perceive the relation between teacher education and teaching practice in schools, and the transition between these contexts, are few and far between. This gap of knowledge is a missing piece of the puzzle to further develop PETE, and to inform life-long professional development for teachers. The purpose of this paper is twofold. First, we develop and present a methodological approach for investigating the transition of content areas from courses in PETE into teaching practice in school physical education. Second, we will illustrate the potential utility of this methodological approach in longitudinal studies by showing how one particular content area, Assessment for Learning (AfL), was investigated through the use of methods and theories described in the first part of this paper. The suggested longitudinal approach involves Stimulated Recall (SR) interviews with pre- and postservice teachers, observations and communication with groups of students and teachers through social media. The construction, recontextualisation and realisation of pedagogic discourses regarding content areas are suggested to be analysed through a combination of Bernstein's concept of the pedagogic device and Ball's concept of fabrication. The longitudinal design and the suggested methodology can provide answers to how content areas are transformed in and between PETE and school physical education. A combination of the theoretical perspectives of Bernstein and Ball enables us to say something not only about how pedagogic discourses regarding content areas are constructed, recontextualised and realised in PETE and school physical education, but also about what content areas become in terms of fabrications in the transition between these contexts. To conclude, we argue that the methodological research design can be used to explore different content areas in PETE and that this methodology can contribute to knowledge about how PETE matters for school physical education.

  Download full text (pdf)
  Backman et al 2021
1234567 51 - 100 of 1030
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf