du.sePublications
Change search
Refine search result
111112113114115116 5651 - 5700 of 5799
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 5651.
  Ödén, Liselotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Variation eller tradition?: En enkätstudie om svensklärares urvalsprocess av högläsningslitteratur2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  PIRLS-mätningar tyder på att läskompetensen sjunker bland Sveriges elever. Resultaten visar också att flerspråkiga elever når sämre resultat än elever som har svenska som modersmål. Forskning visar att detta kan förebyggas genom att användningen av en undervisning som innefattar ett mångkulturellt och flerspråkigt innehåll. Denna studie utgår ifrån att undersöka hur svensklärare inom F-3 värderar olika aspekter i urvalsprocessen av högläsningslitteratur och berör områden som form, innehåll, didaktiska anpassningar och elevinflytande. För att svara på frågeställningarna utfördes en kvantitativ metod med induktiv ansats i form av en enkätundersökning. Inför enkätundersökningen utfördes ett systematiskt sannolikhetsurval inom målgruppen och resulterade i 51 svar som sedan analyserades med hjälp av datorprogrammet SPSS. Resultatet visar att respondenterna har en relativt låg värdering av att valet av högläsningsmaterial främjar elevernas förmågor och kunskaper inom multimodala texter och genremedvetenhet, aspekter som framstår som viktiga inom det sociokulturella perspektivet. Undersökningen visar även att lärarnas främsta prioriteringar i valet av högläsningsbok präglas av att eleverna ska engageras och kunna relatera till innehållet. Dock visar resultaten att detta inte gäller elever med annan kulturell bakgrund och flerspråkiga elever i samma utsträckning. Något som det sociokulturella perspektivet belyser som väsentligt för att samtliga elever ska främjas i sin kunskapsutveckling. Undersökningen visar också att lärarna har en hög värdering av att böckernas innehåll intresserar eleverna men att eleverna generellt har ett ganska begränsat inflytande över valet av högläsningsböckerna.

 • 5652.
  Öfverström, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Individanpassad läs- och skrivinlärning: En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. Två klasslärare och två speciallärare observerades under två svensklektioner och intervjuades. Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som valts för att diskutera studiens resultat.

  Studien har visat att speciallärarna varje hösttermin gör en så kallad screening på alla elever, i vilken specialläraren testar de olika årskurserna i olika moment (exempelvis rättstavning, ordförståelse, läsförståelse). Elever under en bestämd gräns i ett eller flera moment får individanpassad undervisning för att komma ikapp inom det området. Eleven får då en anpassning inom den ordinarie klassrumsmiljön, eller så får eleven stöd av specialläraren och tränar på området som upplevs problematiskt. I det ordinarie klassrumsarbetet kan läraren individanpassa elevernas läseböcker efter elevens lässkicklighet, så att eleven finner läsningen rolig och motiverande. Många elever saknar motivation att lära sig läsa och skriva, men studien visar att de tekniska verktygen hjälpt till att finna motivation.

 • 5653.
  Öfverström, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Individanpassad läs- och skrivinlärning: En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. Två klasslärare och två speciallärare observerades under två svensklektioner och intervjuades. Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som valts för att diskutera studiens resultat.

  Studien har visat att speciallärarna varje hösttermin gör en så kallad screening på alla elever, i vilken specialläraren testar de olika årskurserna i olika moment (exempelvis rättstavning, ordförståelse, läsförståelse). Elever under en bestämd gräns i ett eller flera moment får individanpassad undervisning för att komma ikapp inom det området. Eleven får då en anpassning inom den ordinarie klassrumsmiljön, eller så får eleven stöd av specialläraren och tränar på området som upplevs problematiskt. I det ordinarie klassrumsarbetet kan läraren individanpassa elevernas läseböcker efter elevens lässkicklighet, så att eleven finner läsningen rolig och motiverande. Många elever saknar motivation att lära sig läsa och skriva, men studien visar att de tekniska verktygen hjälpt till att finna motivation.

 • 5654.
  Öfwerman-Amar, Poffi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Den muntliga återkopplingens betydelse för elevers motivation och skrivutveckling: En litteraturstudie om muntlig återkoppling i samband med formativ bedömning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Formativ bedömning har fått stort genomslag i samband med införandet av ny läroplan 2011. Den formativa bedömningen handlar om att vägleda elever i deras lärande. Det råder stora skillnader på elever i en och samma klass, både då det handlar om kunskap och motivation. Denna systematiska litteraturstudie syftar till att lyfta fram vad forskningen säger om elevers skrivutveckling och hur den påverkas av muntlig återkoppling från lärare. På vilket sätt kan lärare ge muntlig återkoppling så att den bidrar till att utveckla elevers skrivande? Studien har genomförts med hjälp av databaserna Swepub och ERIC genom Högskolan Dalarnas sökmotor Summon under år 2009 till och med år 2016. Resultatet visar att den muntliga återkopplingen kan ha både positiva och negativa effekter på elevers skrivutveckling och lärande. De avgörande faktorerna är att återkopplingen synliggörs och att läroprocessen ställs i centrum. Vidare framkommer det i resultatet att det finns ett behov av stöd och fortbildning när det gäller den muntliga återkopplingen och den formativa bedömningen.

 • 5655.
  Öfwerman-Amar, Poffi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Muntlig återkoppling i elevers skrivande i ämnet svenska: Intervjustudie med lärare i årskurs 4–62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I samband med införandet av ny läroplan 2011 har formativ bedömning fått stort genomslag. Den formativa bedömningen handlar om att vägleda elever i deras lärande. Det råder stora skillnader på elever i en och samma klass, både då det handlar om kunskap och motivation. Syftet med den här studien har varit att undersöka hur muntlig återkoppling kan främja elevers lärande samt motivera dem att skriva texter i ämnet svenska. För att få svar på studiens frågeställningar har fem lärare på olika skolor i en mellansvensk stad intervjuats. Materialet analyserades sedan utifrån Hattie och Timperleys (2007) fyra nivåer av återkoppling. I ett andra steg har Ryan och Decis (2000) motivationsteori Self-Determination Theory använts. Resultatet visade att det finns en medvetenhet kring formativ bedömning hos informanterna även om sättet den ges på varierar. Vidare rådde det skilda uppfattningar bland informanterna huruvida uttalade strategier för formativ bedömning var önskvärt eller ej. I likhet med tidigare forskning framkom det att bristfälliga ämneskunskaper kan leda till att den formativa bedömningen uteblir och istället handlar om vad eleven ska kunna.

 • 5656.
  Öhlund, Josefine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Smala flickor och starka pojkar – Duger jag som den jag är?: En intervjustudie om hur lärare arbetar med kroppsideal och självbild hos eleverna2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka, med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer, hur lärare arbetar med de kroppsideal som media förmedlar, i sin undervisning, hur de arbetar med att skapa en positiv självbild hos barnen i grundskolans yngre åldrar och hur arbetar skolan med dessa ideal som media förmedlar.

  Resultatet visar att lärare arbetar med kroppsideal i sin undervisning genom att visa hur media retuscherar bilder och diskussioner kring kroppsideal. Genom diskussioner om att alla är olika men lika, hoppas lärarna att det leder till en positiv självbild hos eleverna. Rektorn på den ena skolan anser att skolan arbetar med kroppsideal gemensamt, genom att alla lärarna har lektioner kring kroppsideal. Detta är inte något som lärarna håller med om, utan anser att det är upp till var och en om man vill ha lektioner om kroppsideal.

  Studien visat att lärare arbetar olika med de kroppsideal och självbild, beroende på hur skolan och de själva tolkar läroplanen. De lärare som väljer att inkludera arbete med kroppsideal och självbild i sin undervisning, använder sig bland annat av praktiska övningar och diskussioner. Det finns program för arbete med kroppsideal och självbild, som framgångs rikt använts i England, Taiwan och Kanada. Sådana skulle även kunna användas i Sverige, för att ge verktyg till läraren att behandla dessa ämnen.

 • 5657.
  Öhlén, Mats
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas, 2014. Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.: Anmälan av Mats Öhlén2014In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, no 4, p. 513-517Article, book review (Other academic)
 • 5658.
  Öhlén, Mats
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  The European Parliament and the Europe 2020 strategy: An arena for public debate or political entrepreneurship?2019In: Smart, sustainable and inclusive growth: political entrepreneurship for a prosperous Europe / [ed] Charlie Karlsson, Daniel Silander, Brigitte Pircher, Cheltenhem, UK: Edward Elgar Publishing, 2019Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper analyses the European Parliament in the light of agenda Europe 2020 with a specific focus on the transnational party groups. It starts with clarifying the legal and institutional framework for Europe 2020 and to what degree the European Parliament is involved in the agenda-setting stage, actual creation, decision process and implementation process. Thus, what have been the openings and possibilities for political entrepreneurship of the party groups and of individual members of Parliament? Secondly, it identifies the main issues around Europe 2020 which have been up for debate in the European Parliament. The main interest here lies in whether the conflicts concerns transnational ideological issues (like economic issues between Left and Right or between growth and sustainability) or domestic interests. Thirdly, it identifies examples of political entrepreneurship strategies among the party groups and their individual members. It is important to remember that the European party families are present in each EU-institution. Consequently, there is room for informal influence may on fellow party sympathisers in other key EU institutions like the Commission or the Council.

 • 5659.
  Öhlén, Mats
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  The influence of EU membership on Sweden’s political parties and party system: a preliminary research design2015Conference paper (Refereed)
 • 5660.
  Öhlén, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Karlsson, Karlsson
  Örebro universitet.
  Ideologisk konvergens mellan öst och väst?: De europeiska partifamiljerna 1990-20132015In: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 29, no 2, p. 167-189Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we compare ideological positions of political parties in Eastern and Western Europe. As the Communist regimes collapsed and new democracies began to emerge in Eastern Europe, it became obvious that historical and cultural differences existed in relation to Western Europe. This was not least visible among the political parties. When the West European parties initiated contacts with potential sister parties in the East, noticeable differences were revealed in several issues. In general, the eastern parties appeared to be more nationalist, more populist and less tolerant towards minorities than their Western sister parties. The question raised in this paper is whether these differences, have faded or not during the 25-year period after 1989. In order to perform this analysis, the three largest and most influential party families are selected: the Christian Democratic EPP, the Social Democratic PES and the Liberal ALDE. Departing from election manifesto data compiled by the Comparative Manifesto Project, we have performed a time series analysis ranging from 1990 to 2013. Here, the Eastern parties are compared to their Western sister parties within each party family. Firstly, they are compared along the general left-right dimension, and secondly they are compared in specific issues, which have been conceived as delicate matter: the view on the EU, nationalism and view on multiculturalism.

 • 5661.
  Öhlén, Mats
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Karlsson, Martin
  Örebro universitet.
  East-West convergence or divergence?: The (possible) influence of the European People’s Party on affiliated parties in Central and Eastern Europe 1990-20142018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper analyses the (possible) ideological influence of Europarties on their member parties in Central and Eastern Europe. The specific focus of the study is the Christian democratic European People’s Party (EPP) and the main theoretical point of departure is the theoretical framework for Europarty cooperation, developed by Poguntke and von dem Berge. The analysis is based on elections manifesto data from 1990 to 2015. The aim is to provide an overview on possible trends of convergence (or divergence) between the Western and Eastern EPP-affiliated parties and to evaluate the extent of influence that the EPP has exerted on Christian democratic and conservative parties in Central and Eastern Europe. The analysis is based on a mean-value comparison of the West European member parties and the affiliated parties from post-communist countries when it comes to Left-Right positions and issue specific positions. Furthermore the analysis is complemented with in-depth analysis of specific cases. Finally the relevance of party size is evaluated in relation to ideological convergence and Europarty influence.

 • 5662.
  Öhman, Victor
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Ylitalo, Tuomas
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Vilka faktorer påverkar svenska hushållens sparkvot?: En tidsserieanalys om svenska hushållens sparkvot åren 1970-20172019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines factors that affect the Swedish households’ savings ratio. The savings ratio is defined in this paper as the share of disposable income that is not consumed. Based on economic theories such as the Life Cycle hypothesis and Ricardian equivalence together with previous studies on the subject, we have developed six relevant variables for the study. The data were collected for all variables aggregated annually for the period 1970- 2017. The independent variables used in the study are: inflation, GDP growth per capita, interest rate, unemployment, dependency ratio (demography) and the budget balance of the Swedish state. In order to investigate how the independent variables affect the dependent variable, an econometric method in the form of OLS will be used. Four econometric models were used to estimate how the independent variables affect Swedish households’ savings ratio during the period. The results of the study show that no variable had a statistically significant effect in relation to the Swedish households’ savings ratio, with respect to the requirement for stationarity in the variables to be fulfilled. However, there were some variables that proved to have a practical and statistically significant effect in relation to the Swedish households’ savings ratio if stationarity is ignored.

 • 5663.
  Öhrn, Ulrika
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Estetiska lärprocesser och Skapande skola: Intervjustudie med verksamhetsledare, pedagoger och kulturarbetare2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka om en nationellt stödd satsning som Skapande skola-projekt integrerar estetiska lärprocesser i skolans verksamhet? Likaså är syftet att få en djupare insikt om vad estetiska lärprocesser är i skolans kontext.Studien bygger på intervjuer med verksamhetsledare, pedagoger och kulturarbetare som arbetat med Skapande skola-projekt i tre olika kommuner. Litteraturstudier belyser tidigare forskning om estetiska lärprocesser, där modest och radikal estetik är två begrepp som är centrala i studien. Det empiriska materialet består av nio intervjuer.Resultatet visar att Skapande skola-projekt kan integrera estetiska lärprocesser i skolan. Analysen genomfördes med en specifik analysmodell som prövades och utvecklades, i avsikt att visa hur Skapande skola-projekten positionerar sig i skolan. Resultatet problematiseras utifrån tidigare forskning och visar också att innebörden i begreppet estetiska lärprocesser är diffust och att tolkningen av begreppet omfattar både en modest och radikal syn på estetiken.Studien visar också ett antal viktiga faktorer för att möjliggöra en fortsatt utveckling i arbetet med att integrera estetiska lärprocesser i skolan. Dessa faktorer är ämnesövergripande arbete, tydliga målformuleringar utifrån lärandeperspektiv och tid för att planera och organisera arbetet. Dessutom ger nationellt initierade satsningar som Skapande skola ekonomiska förutsättningar i utvecklingsarbetet.

 • 5664.
  Önnerberg, Frida
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Forsén, Lina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Vulnerability in Small Single Industry Towns in Sweden: A Case Study of Hofors Municipality2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Vulnerability in Small Single Industry Towns in Sweden - A Case Study of Hofors

  Municipality

  Svenska: Små och sårbara industriorter i Sverige - en fallstudie om Hofors Kommun

  Subject: Business Administration

  Keywords: Business Climate, Network, Collaboration, Single Industry Towns

  Background: There is a dependency situation between the industry and the municipality. This

  makes Hofors municipality vulnerable. The industry Ovako Steel is the biggest employer in the

  municipality and is therefore very important to Hofors. If a place have a good business climate it

  is easier for employment opportunities, good ideas and entrepreneurship to grow easily. There is

  a lot that a municipality can do in order to enhance the business climate.

  Purpose: The purpose of this research is to identify to what extent a good business climate can

  impact on the vulnerability situation for small single industry towns in Sweden.

  Method: Case study with semi-structured interviews and secondary data.

  Conclusion: Based on our empirical study a good business climate could be seen as a useful

  strategy for small and vulnerable single industry towns in Sweden. By developing a good

  business climate, the more attractive it is for entrepreneurs to start their businesses and broaden

  the business community. Municipalities with a good business climate is also a place where it

  easier to start new work opportunities in times of reductions in the industry.

  Being dependent on one industry does not have to imply only negative effects. In our empirical

  study of Hofors situation the collaboration between the network Entré Hofors and the industry

  Ovako Steel is reciprocally and positive. The general implication for Hofors and other small

  vulnerable single industry towns seems to be the importance of changing the attitudes towards

  entrepreneurship as well as the ability to create new work opportunities in times when the

  industry needs to cut down or the worst situation possible; closing down the whole industry.

 • 5665.
  Östberg, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hedin, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Trygghetens betydelse för barns utveckling i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt förskollärare anser att trygghet och anknytning har en påverkan på barns utveckling utifrån deras erfarenheter, hur förskollärarna arbetar med trygghet i verksamheten, hur de skapar en trygg miljö för barnen och hur förskollärarna tolkar begreppen trygghet och anknytning. I dagens samhälle är barngrupperna stora och personaltätheten låg vilket utmanar verksamheten i hur barnen ska få en så trygg miljö som möjligt när de vistas i förskolan. Metoden som använts i den här studien är kvalitativ intervju och vi valde att intervjua fyra förskollärare. Det resultat vi fick fram var att trygghet och anknytning har en betydelse för barns utveckling. En slutsats från intervjuerna är att förskollärarna anser att tryggheten är av stor vikt för barnen på förskolan för att de ska kunna utforska och lära genom de aktiviteter som erbjuds. Pedagogens roll i detta blir då viktig i arbetet med att skapa trygghet för barnen.

 • 5666.
  Östberg Lopes, Pernilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Gymnasieskolans språkintroduktionsprogram förnyanlända elever: En kvalitativ fallstudie om nyanländas förutsättningar till vidareutbildning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker i vilken utsträckning och på vilket sätt gymnasieskolans språkintroduktionsprogram

  i en kommun i Mellansverige lever upp till vad som anges i skollagen gällande

  undervisning på modersmål, studiehandledning och ämnesundervisning. Det undersöks även i

  hur stor utsträckning eleverna kommer vidare till gymnasiet efter avslutad utbildning på

  språkintroduktionen samt om de berörda lärarna upplever att eleverna får de förutsättningarna

  som krävs för att gå vidare till gymnasiet. Resultaten i den här kvalitativa fallstudien visar att

  det fortfarande finns mycket som behöver göras i den undersökta organisationen om fler elever

  ska lyckas komma vidare till gymnasieutbildningar än i dagsläget. Men det är inte bara

  den undersökta organisationen som har dessa problem och både Skolverket (2016b) och regeringen

  är medvetna om att verksamheten behöver förbättras (Holmqvist, 2016).

 • 5667.
  Östberg, Viveca
  Stockholms universitet.
  Bam i klassrum. Kamratstatus, statusfordelning och psykiskt välbefinnande1999In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 36, no 2, p. 36-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on social relations in school classes and their importance for mental well-being in middle childhood. The aspect of social relations under study is the status relations in the school class and both the individual’s own status position and the status distribution of the school class as a whole was considered. The number of children analysed was 13,932 and the number of school classes 524. The results show a clear association at individual level: the higher the status position the more uncommon is malaise. This is true both when malaise is reported by the teacher and by a parent, for both boys and girls and irrespective of the number of friends. The association was also generally present within school. It exists regardless of grade, type of school and class size. Furthermore, a minority of the classes did not contain any outsiders and here malaise was less common in all status positions. Consequently, that some children are put outside the group indicates problematic conditions for the persons in question but also for the other group members.

 • 5668.
  Östberg, Viveca
  et al.
  Stockholm University.
  Brolin Låftman, Sara
  Stockholm University.
  Girls with highly educated parents have less somatic complaints2017In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 54, no 4, p. 335-339Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, as in Western countries generally, somatic complaints are common in adolescents. These complaints are clearly connected with gender while the evidence of socioeconomic inequalities is less conclusive. The aim of this study is to analyse the combined relevance of gender and parental education for adolescents’ somatic complaints, using national data with direct information from adolescents and their parents (n=7,393). Among girls, but not among boys, a graded association was found demonstrating less somatic complaints with higher parental education. Stress and coping are discussed as potentially important mechanisms.

 • 5669.
  Östensson, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education.
  Begreppsförståelse i matematikundervisningen: En studie om hur matematikundervisning bidrar till att främja andraspråkselevers begreppsförståelse i årskurs tre2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet andraspråkselever har ökat i den svenska skolan och många av dessa elever har inte utvecklat tillräckliga kunskaper för att nå matematisk begreppsförståelse. Syftet med denna studie är att från ett lärarperspektiv undersöka på vilka kommunikationssätt matematikundervisningen bidrar till att främja andraspråkselevers begreppsförståelse. För att kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar har en empirisk studie gjorts genom observationer i en årskurs tre och intervju med en matematiklärare. Materialet som insamlats har analyserats utifrån bland annat Prediger et al. (2012) tre grundidéer om språkväxling i matematikundervisning. Resultatet visade att kommunikationssättet i en matematikundervisning är viktigt för att främja andraspråkselevers begreppsförståelse i matematik. Vidare visade resultatet att en språkväxling mellan elevernas första– och andraspråk till en viss del kan vara fördelaktigt. Dessutom visade resultatet att det är gynnsamt att växla mellan skolspråk och vardagsspråk i matematikundervisningen. Resultatet visade även att det är bra att använda sig av olika matematiska representationer för att underlätta för andraspråkselever i matematikundervisningen. De slutsatser som dragits utifrån studiens resultat är att kommunikationen i matematikundervisningen är av stor vikt för andraspråkselevers utveckling i matematik.

 • 5670.
  Östergaard, Amelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En förståelse för begreppet hållbar utveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skollagen står ingenting om hållbar utveckling eller undervisning för hållbar utveckling.Däremot står det klart och tydligt i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 (Lgr11) att eleverna ska få kunskaper om vad som behövs för att skapa engod miljö och en hållbar utveckling (Skolverket, 2011 s. 14). Vidare finns det i kursplanerna förde samhällsorienterade ämnena att alla elever efter årskurs tre, ska besitta kunskaper om hur manskapar en god miljö och en hållbar utveckling (Skolverket, 2011 s. 204). Ingenstans står det dockvad en god miljö är och vad en hållbar utveckling innebär. Det är i den här otydligheten som dethär arbetet har vuxit fram och syftet är att ta reda på vad forskare säger om begreppet samt hurdet har förändrats och förändrat skolan. Det visade sig dock att begreppet är väldigtsvårdefinierat och av denna anledning går det heller inte att slå fast vid en definition eller ett rättsätt. Målet har istället varit att se på förändringar i styrdokument och skapa en struktur av alla deutsagor om hållbar utveckling som forskare har bidragit med.

 • 5671.
  Östlund, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Läsförståelseundervisning i praktiken: En kvalitativ studie av läsundervisning i svenskämnet för de lägre årskurserna2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i svenskundervisningen i de lägre årskurserna anger att de arbetar med läsförståelse samt om de arbetar systematiskt med mängdträning av skönlitterära texter och i så fall hur de gör.

  För att bli en god läsare med bra läsförståelse krävs mycket övning, men tiden i skolan är begränsad. Detta gör att barn även behöver läsa utanför skoltid. Undersökningar som utförts har visat att elevers intresse för läsning på fritiden har minskat vilket ställer höga krav på undervisningen. Forskning har visat att lässtrategier, motivation och utmaning på rätt nivå är avgörande för att eleverna ska utveckla förståelse och intresse för det lästa.

  En intervjustudie ska genomföras på en F-3-skola där utvalda lärare i årskurs 1–3 får klargöra hur de säger att de arbetar och resonerar kring undervisning i läsförståelse samt om och hur de arbetar med mängdträning av skönlitterära texter. Studien genomförs med sociokulturell teori som utgångspunkt.

 • 5672.
  Östlund Rämgård, Henrik
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning av goodwill: En studie av avvikelse mellan rapporterad och teoretisk diskonteringsränta2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien visar att en större andel av bolagen från båda länder redovisar diskonteringsränta år 2012 jämfört med år 2007. Andelen rapporterade diskonteringsräntor som faller inom ramen för en accepterad avvikelse är något högre för Sverige jämfört med Finland båda jämförelseåren. Andelen accepterade differenser halverades för båda länderna från år 2007 till 2012. År 2012 rapporterades generellt högre diskonteringsräntor än de teoretiskt beräknade vad gäller båda länderna.

 • 5673.
  Östman, Annica
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Redovisning av den kommunala pensionsskulden: Resultatredovisning med fullfonderingsmodellen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The municipal pension liability is debated since this according to law is to be accounted for in a way that in several respects is contrary to generally accepted accounting principles by removing a large debt from the balance sheet and instead account this as a contingent liability. Some municipalities have chosen to go against the law and instead report the entire pension liability in the balance sheet. These municipalities claim that they do this in order to give a more accurate picture of the municipality's financial position. However, previous studies speculate that a transition has been made to conceal a high result. Previous studies have also shown that artificial reporting occur in municipalities and that there are links between this and the design of the balance sheet. The purpose of this study has been to gain an understanding of how the municipalities that use the full funding model reason about accounting for the pension liability. The focus of the study has been on the 3 reporting of earnings. The method used has been a qualitative method. On the other hand, municipalities ' annual reports have been studied and interviews with municipalities have been conducted. The study shows that municipalities that use the full funding model use different results when it brings out the balance requirement results. The explanations given differ depending on how the municipalities have chosen to report the results. The municipalities that follow the results of the full funding model even in the balance requirement result make this a more accurate picture, while those who use the mixed model's results in the balance requirement result also want to try to follow the law.

 • 5674.
  Övermo, Märtha
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskollärares syn på matematik: En studie om hur förskollärare resonerar kring det matematiska arbetet i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnet matematik i förskolan där förskollärares föreställningar ligger som utgångspunkt. Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares föreställningar om matematik i förskolan samt hur de ser på sin egen kompetensen. Det är en kvalitativ studie där fem förskollärare har intervjuats. Resultatet har sedan analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv där begrepp som redskap (artefakter), språk, aktivitet, samspel och proximal utvecklingszon har använts.

  Resultatet visar att förskollärarna ser matematiken som ett fenomen som genomsyrar hela verksamheten. De lägger stor vikt vid att ha leken som utgångspunkt i det matematiska arbetet och framhåller språk och kommunikation som viktiga redskap. De strävar efter att synliggöra matematiken i vardagen samtidigt som de aktivt plockar in matematiken i sina tema-arbeten. En inspirerande miljö är en viktig aspekt för att främja barnens matematiska tankar och förskollärarnas huvudsakliga syfte när det arbetar med ämnet är att förbereda barnen för framtida skolgång. Förskollärarna menar att viktiga egenskaper de behöver för att bidra till barnens matematiska utveckling är att vara lyhörda, stöttande, ha ett genuint intresse för matematik samt ha förmågan att göra det roligt och meningsfullt för barnen.

 • 5675.
  Özdalga, Elisabeth
  Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.
  Den ofrånkomliga nationalismen2011In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 48, no 1, p. 51-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The necessary nationalism

  This article deals with the role of fictional narratives, especially the modern novel, in the formation of national identities. Naguib Mafouz’s Cairo trilogy is referred to as an example of how literature may both serve as the mirror image of national identities and as an agency in their formation. The sense of community attachment to a modern state is ”thinner” than to a family or traditional village and/or tribe, though no less vital. Drawing on Norbert Elias’s concept of ”survival unit,” Benedict Anderson’s ”imagined communities” and recent studies in the field of comparative literature by Gregory Jusdanis and Azade Seyhan, this article argues for the necessity of the nation – in spite of its unfavourable chauvinistic reputation. This contention is discussed in relation to recent literary developments in Turkey and recent debates on nationhood in a Swedish context.

 • 5676.
  Böcker recenserade i Sociologisk Forskning 2009–20102011In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 48, no 1, p. 78-80Article in journal (Refereed)
 • 5677.
  CALL FOR PAPERS Sociologisk Forskning: Temanummer: Samhällsvetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2015In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 52, no 1, p. 104Article in journal (Refereed)
 • 5678.
  Öhrn, Kerstin (Editor)
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Health and Caring Sciences/Oral Health Science.
  DURE15: Dalarna University Research Evaluation 20152015Report (Other academic)
 • 5679.
  Från redaktionen1995In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 32, no 2, p. 2-3Article in journal (Other academic)
 • 5680.
  Från redaktionen1995In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 32, no 3, p. 2-Article in journal (Other academic)
 • 5681.
  Från redaktionen1995In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 32, no 1, p. 2-Article in journal (Other academic)
 • 5682.
  Från redaktionen1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 2, p. 2-Article in journal (Other academic)
 • 5683.
  Författarpresentation1995In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 32, no 3, p. 110-Article in journal (Other academic)
 • 5684.
  Författarpresentation1996In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 33, no 2-3, p. 163-Article in journal (Other academic)
 • 5685.
  Författarpresentation1997In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 34, no 1-2, p. 357-359Article in journal (Other academic)
 • 5686.
  Författarpresentation1995In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 32, no 4, p. 107-Article in journal (Other academic)
 • 5687.
  Författarpresentation1996In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 33, no 1, p. 103-Article in journal (Other academic)
 • 5688.
  Författarpresentation1996In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 33, no 4, p. 128-Article in journal (Other academic)
 • 5689.
  Författarpresentationer2014In: Det personliga är sociologiskt: 14 professorer om svensk sociologi / [ed] Gunnar Andersson, Thomas Brante, Christofer Edling, Sverre Wide, Sveriges Sociologförbund , 2014, , p. 280p. 265-277Chapter in book (Refereed)
 • 5690.
  INDEX: Sociologisk Forskning 2009–20112012In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 49, no 1, p. 87-96Article in journal (Refereed)
 • 5691.
  Inlägg: Om konflikten mellan Gillberg och Kärfve2006In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 43, no 4, p. 90-94Article in journal (Other academic)
 • 5692.
  Meddelande från den nya redaktioned i Umeå2003In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 40, no 1, p. 8-9Article in journal (Other academic)
 • 5693.
  Minnesord: Thomas Brante 1947–20162016In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 53, no 4, p. 437-442Article in journal (Other academic)
 • 5694.
  Notiser & anmälningar2002In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 40, no 2, p. 103-107Article in journal (Other academic)
 • 5695.
  Notiser: En meningslös Brå-undersökning2003In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 40, no 4, p. 93-94Article in journal (Other academic)
 • 5696.
  Recensioner1995In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 32, no 2, p. 105-114Article, book review (Other academic)
 • 5697.
  Recensioner1995In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 32, no 3, p. 93-109Article, book review (Other academic)
 • 5698.
  Recensioner2017In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 54, no 3, p. 245-265Article, book review (Other academic)
 • 5699.
  Recensioner1996In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 33, no 1, p. 87-102Article, book review (Other academic)
 • 5700.
  Recensioner1996In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 33, no 2-3, p. 133-162Article, book review (Other academic)
111112113114115116 5651 - 5700 of 5799
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf