du.sePublications
Advanced search
Advanced search is divided into two main parts, and one or more groups in each of the main parts. The main parts are the "Search for" (including) and the "Remove from search" (excluding) part. (The excluding part might not be visible until you hit "NOT" for the first time.)
You can add new groups to both the including and the excluding part by using the buttons "OR" or "NOT" respectively, and you can add more search options to all groups through the drop down menu on the last row (in each group).

For a result to be included in the search result, is it required to fit all added including parameters (in at least one group) and not fit all parameters in one of the excluding groups.
This system with the two main parts and their groups makes it possible to combine two (or more) distinct searches into one search result, while being flexible in removing results from the final list.
  • Free text AX
Limit the search further
Here you can limit your search further, your result list will only contain those who match all of the criteria that you fill out in this part (combined with the advanced search from above)
Limit the search further
  • Full text
   Only documents with full text in DiVA
  • And
   Publishing year
   FromTo
  • And
   Organisation(id)
   • -
   • Dalarna University
   • Information Technology Engineering (Closed down 2011-12-31)
   • Not School affiliated
   • School of Education and Humanities (Closed down 2013-12-31)
   • School of Education, Health and Social Studies
   • Biology
   • Care Sciences
   • Caring Science/Nursing
   • Chemistry
   • Education
   • Educational Work
   • Geography
   • Health and Caring Sciences/Oral Health Science
   • Mathematics Education
   • Medical Science
   • Natural Science
   • Physics Education
   • Political Science
   • Psychology
   • Sexual Reproductive Perinatal Health
   • Social and Political Studies
   • Social Care
   • Social Work
   • Sociology
   • Sport and Health Science
   • School of Health and Social Studies (Closed down 2013-12-31)
   • Nursing (Closed down 2012-09-23)
   • Odontological Prophylactics (Closed down 2012-01-01)
   • School of Humanities and Media Studies
   • African studies
   • Arabic
   • Art Education
   • Chinese
   • Comparative Literature
   • Cultural Studies
   • English
   • French
   • German
   • History
   • Italian
   • Japanese
   • Media and Communication Studies
   • Moving Image Production
   • Philosophy
   • Portuguese
   • Religious Studies
   • Russian
   • Social Anthropology
   • Sound and Music Production
   • Spanish
   • Swedish as Second Language
   • Swedish
   • School of Languages and Media Studies (Closed down 2013-12-31)
   • History and Theory of Art (Closed down 2012-01-01)
   • Music (Closed down 2012-01-01)
   • Science communication (Closed down 2011-12-31)
   • School of Technology and Business Studies
   • Business Administration and Management
   • Chemical Engineering
   • Civil planning and Construction
   • Computer Engineering
   • Construction
   • Economics
   • Electrical Engineering
   • Energy and Environmental Technology (Closed down 2014-09-30)
   • Energy Technology
   • Entrepreneurship and Innovation
   • Environmental Engineering (Closed down 2011-12-31)
   • Forest and Wood Technology
   • Graphic Arts Technology
   • Graphic/Arts Technology (Closed down 2011-12-31)
   • Human Geography
   • Human Resource Management
   • Ind Engineering, Management and Work Science (Closed down 2013-09-25)
   • Industrial Engineering and Management
   • Information Systems
   • Law
   • Material Science (Closed down 2013-08-21)
   • Materials Technology
   • Mathematics
   • Mechanical Engineering
   • Microdata Analysis
   • Mining and Mineral Engineering
   • Occupational science
   • Physical Geography
   • Physics
   • Road Technology (Closed down 2012-01-01)
   • Statistics
   • Tourism Studies
   • Wood Technology (Closed down 2012-01-01)
   Include former name in search
  • And
   Series
   • -
   • Arbetsrapport / Högskolan Dalarna
   • Centrum för solenergiforskning, Högskolan Dalarna
   • Dalarna Doctoral Dissertations
   • Dalarna Licentiate Theses
   • DUpod - podcastserie om pedagogisk utveckling i högre utbildning
   • Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
   • Kultur och lärande
   • Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis
  • And
   Research subject
   • -
   • " Återimport "av kultur och språk: Case för japanska Litterär översättning
   • "Me goofing around": Representationer av den andre i Smokahontas video om språk
   • "Nedladdning, filmbruk och självpresentation"
   • "No room for Trafficking" - hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel
   • "VV-kontroll" - Robusta processer för värmning och valsning genom kontroll av oxidation
   • "YTFEL" - Färre ytfel på varmvalsade produkter
   • (Hur uppfattar studenter) Rörelse som ämneskunskap inom idrottslärarutbildningen?
   • 31052 LOWWEAR-WP1 varmvalsning
   • 9/11 and the Novel
   • African Migrations: Transcultural Identities in the Making
   • Ageing, Quality of Life and Creativity through Narrative
   • Ageing and Gender in Contemporary Literary Creation in English
   • Akupunktur som smärtlindring vid förlossning - En randomiserad kontrollerad studie
   • Äldre med långvarigt funktionshinder och psykossjukdom
   • Äldre och nutida kommentarer till diktsamlingen Fuyu no hi (Vinterdagar)
   • Äldres upplevelser av äldreomsorgen
   • Alternativa former för chefskap
   • Amning/uppfödnings processen hos mammor till för tidigt födda barn – en etnografisk studie vid neonatalavdelningar i Sverige och England
   • Analys av varmbearbetning, industriella applikationer av modellering av mikrostrukturutveckling och mekaniska egenskaper
   • A New Ireland? Representations of History Past and Present in Literature and Culture
   • Animalism och person som en primitiv sort
   • Anisotropa egenskaper
   • Antroposofiska rörelsen och Waldorf-pedagogiken
   • Apokalyptiska föreställningar i nutida islamisk extremism
   • Apokalyptiska föreställningar i nutida islamisk extremism
   • Arbeta på engelska
   • Arbete åt alla - En utvärderande studie av ett projekt för långtidssjukskrivna
   • Arbetsmiljö i skogsenergibranschen
   • Arbetsmiljö vid skogsbränslehantering – damm, buller och underhållsarbete
   • Arbetsrelaterad moralisk stress i psykiatrisk vård och omsorg
   • Återhämtning från teori till praktik
   • Att bli en global medborgare: En studie av australienska och svenska barns kunskaper och attityder till omvärlden
   • Att föda ett dött barn – en undersökning om kvinnors erfarenheter
   • Att främja delat beslutsfattande i psykiatrisk vård och stöd
   • Att frivilligt bli minoritet. Om nytt svenskt gemenskapsbildande för "sann kristendom" under svensk stormaktstid
   • Att göra regionala skillnader till en styrka
   • Attityder till psykisk sjukdom: en svensk studie
   • Attityder till tandvård - utvärdering av ett frågeformulär
   • Att lära sig läsa mot strömmen: Critical Literacy och Critical Language Awareness i första- och andraspråk
   • Att läsa eller inte läsa: En studie av grundskolans läspraktiker
   • Att leva i samhällets utkant: Social exkludering bland äldre kvinnor och män i Sverige
   • Att marknadsföra Sverige – den socialekonomiska avdelningen i den svenska paviljongen på världsutställningen i Paris 1937
   • Att motverka urininkontinens hos äldre genom kunskapsimplementering i ortopedisk omvårdnad och rehabilitering
   • Attraktiv flerpartsamverkan för affärsutveckling
   • Attraktiv gruva för alla
   • Attraktiv Konkurrenskraft
   • Attraktivt arbete inom äldreomsorgen
   • Att röra sig annorlunda: Utveckling av en icke-dualistisk teori om lärande av rörelser
   • Att sälja Sverige vid världsutställningen i Paris 1937
   • Att skriva sig till svenskhet – om skrivande och identitetsförhandlande bland unga vuxna som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn
   • Att underlätta för äldre med inkontinens - genom teori, hjälpmedel och teknik
   • Att utveckla allsidiga rörelseförmågor i ämnet idrott och hälsa
   • Att vara Jehovas vittne på ett svenskt sekulärt högstadium - en studie om krockar mellan fundamentalism och sekularism
   • Audiovisuella medier - en innovativ miljö för samproducerad forskning
   • Automatisk detektering och karakterisering av vegetation längs järnvägen
   • Automatisk inspektion av järnvägsslipers
   • Barn, föräldrar och skola i risksamhället
   • Barnen i Faluns gruv- och bruksmiljöer: En forsknings- och dokumentationscirkel
   • Barn i minoritetssamfund: religiösa uppväxter
   • Barnlitteratur i minoritetsreligioner: en kritisk diskursanalys
   • Begreppet nioi inom japansk haikai-poetik
   • Behov av, nyttjande av och tillfredsställelse med hälso- och sjukvård första året efter en stroke
   • Beskriva och utvärdera kvaliteten på den fysiska miljön i relation till vårdkvalitet och livskvalitet för personer som bor på äldreboenden
   • Beteendemedicinska modeller för prediktion och förändring av patienters munhälsobeteende vid parodontal behandling.
   • Betydelsefulla andra på neonatalavdelning
   • Betydelsen av enskilda familjerum på neonatalavdelningar i Norge
   • Betydelsen av lärarkompetens för elevers skolprestationer: Effektiv och rättvis undervisning i svenska och matematik
   • Bilden av bergsmannen
   • Bilden av de nationella minoriteterna i läroböcker
   • Bilder som delade objekt i social interaktion
   • BI-modell ”light” för analys av hästnäringens Samhällsekonomiska effekter
   • Biobränsle och solvärme för 100% förnybar värmeförsörjning - BIOSOL II
   • Biomechanics in skydiving – Free Fall Acrobatics to Reduce Neck Loads During Parachute Opening Shock: Evaluation of an Intervention (ACROPOSE)
   • BIOSOL-Integrerade system för bio och solvärme
   • BIOSOL Ny lösning för uppvärmning av lågenergihus med kombination av sol- och bioenergi
   • Bossanova
   • Brytpunktssamtal vid palliativ vård i livets slutskede – innehåll och konsekvenser
   • Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
   • Categorization Identities and Communication CIC – Projekt
   • Cathepsin S och utveckling av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes i befolkningen
   • Celtic Others: Irish Literary Representations of the Other
   • Cesare Macchiatis brev från Norden
   • Chattens potential i skolans språkundervisning
   • Community Care inom äldreomsorg i Sverige: Exempel från två glesbygdskommuner i Dalarna
   • Complex Systems – Microdata Analysis
   • Conceptual blending, somatiska markörer och analys av riter
   • Coordinate (teknik för att stödja beslut för äldre personer boende hemma)
   • Creativity and Innovation: Poetry and Literacy in the Classroom
   • Cross-Cultural Encounters: An Irish Dimension
   • Dalarna som svenskt alternativ - utbildningshistoriska perspektiv
   • Datorer i undervisningen "En till en" projektet i skolan
   • Datoriserat beslutsstöd för förebyggande av undernäring i äldrevård.
   • De globala marknaderna och Sveriges konkurrensförmåga 1896-1910. Handelsstipendiaters berättelser om att sälja svenskt i främmande länder
   • Delat ledarskap - om utveckling av chefs- och medarbetarskap, steg 2
   • Delirium i samband med höftfraktur
   • Delirium - Validering av NEECHAMs prediktiva förmåga
   • Demokratikontraktet: Samarbetsavtal mellan Falu kommun och Högskolan Dalarna om lokal demokratiutveckling
   • Den historiske Jesus och friåret
   • Den mediterande dalahästen: Globaliserad samtida religiositet i lokal utformning och på nya arenor
   • Den musikaliska salongen i Falun under 1800-talet
   • Den nordiska hushållstaten: variationer på ett tema av Luther
   • Den regionalekonomiska betydelsen av travsporten
   • Den ståndaktiga familjen: privatfilmande som re-nomiseringsprojekt
   • Den svenska naturessän ur ett ekokritiskt perspektiv
   • Designa hållbara vårdmiljöer för framtiden
   • Design av PCBN-verktyg och beläggningsmaterial för skärande bearbetning av härdat stål
   • Destinationsutveckling och exportmognad
   • Det amerikanska subjektets rekonstruktion: en studie av prisbelönad amerikansk skönlitterär prosa från 1990-talet
   • Detektering och igenkänning av vägskyltar
   • Det levda läraruppdraget
   • Det muntliga havet
   • De tre Mariornas bok [Novas Cartas Portuguesas] 40 år senare
   • Det statliga kommittéväsendet 1990-2016
   • Digitaliseringen av skolans tidiga literacypraktiker
   • Distrain: Tåg avsändning
   • Dokusåpans domäner
   • Dopning och sanningsenlighet: Ett försök att rättfärdiga dopningsförbudet inom idrotten
   • Drottning Kristina och hennes hov
   • EASYLIFE: Integrering och demonstration av affärsmodell och teknisk plattform för transporteffektiv sammanlänkning av lokalproducenter och dess kunder
   • ecoINSIDE2
   • ecoINSIDE - eco INre Skandinavia Innovation & utveckling
   • Education and Learning
   • Effectiveness of a mobile activity tracker as an addition to multidisciplinary rehabilitation programs for patients with chronic pain in primary care - A Registry-based Randomised Clinical Trial
   • Effects of physical activity on gait movement and motor control in patients with chronic pain conditions
   • Effekter av datoriserat beslutsstöd på klinisk praxis och patientresultat i prevention och behandling av trycksår och undernäring på sjukhem.
   • Effekter av ett familjestödsprogram för att utveckla barns ordförråd och senare läs- och skrivförmåga
   • Effektiva åtgärder mot luftföroreningar genom visualiserad ny kunskap
   • Effektiv kommunikation i elektroniskt medierade möten i utbildning och näringsliv
   • Effektutvärdering
   • Egenvård, hälsa och självanklagelse hos personer med diabetesrelaterad blindhet
   • e-infrastruktur för riskbaserad tillsyn
   • Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: En studie av holistiska effekter av förskoleutbildning för hållbarhet
   • Elektronisk kommunikation och "The Need for Speed"
   • Elevskap och elevskapande: om formandet av elever i skolans diskursiva praktik
   • Elevuppgifter i idrott och hälsa – vad är det tänkt att eleverna ska kunna och vilket kunnande möjliggörs?
   • EMC Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna
   • E-MOTIONS, Beslutsstöd för Parkinsonbehandling
   • Energieffektiva flerfamiljshus, nationella mål i lokal kontext
   • Energiförbrukning - Analys av tester och mätmetoder för idrottare
   • Energy and Built Environments
   • Energy Intelligent Europe Projekt COMBISOL
   • Energy Matching
   • En etnografisk studie om svensk psykiatrisk intensivvård
   • Engelskt uttal
   • Enhetsvälsignelse eller diksha - helande och upplysning
   • En komparativ studie av de långsiktiga erfarenheterna av omstrukturering: strukturell påverkan på framgångsrika övergångar till ett hållbart arbetsliv
   • En kvalitativ studie av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck i Dalarnas län under året 2016
   • En meta-etnografisk studie om positiva amningsupplevelser och behov av stöd hos mammor till prematura eller lågviktiga barn
   • En ny teknik i Europa för kostnadseffektiv och miljövänlig produktion av förodlat skogsodlingsmaterial
   • En randomiserad kontrollerad studie av kostnadseffektiviteten hos en förenklad hörapparatsförsörjning
   • En särskild skola? – undervisning och lärande i särskolan.
   • ENSECO - Produktion och process för utformning och konstruktion av energisjälvförsörjande containerbyggnader
   • En undersökning av verben "naru" på japanska och "bli" på svenska genom översättning
   • En utvärdering av insatser, behandling och utfall vid hjärtstopp på och utanför sjukhus ett nationellt samhälls- och sjukhusperspektiv
   • EpiWux 2008: en tvärsnittsstudie i Dalarna 2008 angående 35-, 50-, 65-, 75- och 85-åringars munhälsa och attityder till tandvård, samt analys av personalresurser inom tandvården Dalarna
   • Essentialism i religionsundervisningen
   • Etik och psykisk hälsa ur ett globalt perspektiv
   • Ett förenklat språk på Internätet?
   • EUs handel med utsläppsrätter och företagsbeteende
   • Exercise therapy in patients with osteoarthritis of the knee: effects of high dosage exercise and prediction of clinical outcomes The project is a ongoing Nordic project and includes a PhD-project
   • EXIT - Riskkommunikation och ansvar: Nya perspektiv på utrymning
   • Externa uppdrag via skogsbranschen
   • Fäder med våldsproblematik och omsorgsförmåga
   • Fältarbete och fiktion: litteratur och etnografi i franskspråkig prosa från Karibien
   • Falun ovan från Falun under - den tidigaste kultur- och miljöhistorien i Faluns omgivningar
   • Familjers och personals erfarenheter, överväganden och ställningstaganden avseende nya medicinska möjligheter för barn med spinal muskelatrofi (SMA)
   • Fanfiction och litteraturundervisning i franska
   • FÅR-Formativ Återkoppling för kreativa Resonemang
   • Felanvändningen av konjunktionen "jaa" bland svenskar som studerar japanska
   • FEM- Förnyelsebar energi, energieffektivisering och miljö
   • Fet-Mats
   • Fictions of Migration in Contemporary Ireland and Britain
   • Filmengagemang och självets utopiska reflexivitet - den rörliga bildens förmåga att beröra människa på djupet.
   • Fjärrvärmedrivna vitvaror
   • Flaming Embers: Ageing and Desire in Contemporary Literature
   • Flerspråkiga resurser i undervisningen
   • Flerspråkighet i undervisningen
   • Flerspråkighet och inkludering i de tidiga åren: Lärares kunskaper och attityder
   • Flexibilitet och ökad individanpassning i SFI-undervisningen
   • FLOAT - Flexible Levodopa Optimizing Assistive Technology
   • Flyttmönster bland unga vuxna i områden med dominerande turismnäring
   • Fokus på arbetet kring barn i behov av stöd i en kommun
   • Fokus på lärares ledarskap i förskola och skola
   • Följeforskning av projekt ”Destination 344” samt utvärdering av projekt ”Entreprenörsutbildning i Småland”
   • Följsamhet till amningsvänliga sjukhus anpassat till neonatalvård
   • Folkskollärare och folkskollärarinnor 1860-1960: en kollektivbiografi
   • Föräldraskap efter neonatalvård - PANC
   • Föräldrastöd på neonatalavdelningar i Sverige
   • Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg
   • Förbättrad barnmorskeutbildning i Somaliland
   • Förebyggande av oönskad graviditet bland ungdomar i Östra Afrika- tillgång till preventivmedel och laglig abort i Uganda, Tanzania och Kenya.
   • Förekomst och lokalisation av Vascular endothelial growth factor (VEGF) hos patienter med Restless legs syndrom (RLS) och Obstruktiv sömnapne syndrome (OSAS).
   • Förlossningsvård i Quang Ninh provincen, Norra vietnam
   • Formverktyg med anti-galling ytor
   • Fornby yrkesfolkhögskola - Erfarenheter från ett försök att utveckla en yrkesutbildning för invandrare
   • Forskningsanvändning och påverkande faktorer i sjuksköterskeutbildningen.
   • Forskningsprojekt kring Tillgänglighet i Förskola och Skola
   • Förskolepedagogers uppfattningar om matematik och matematikdidaktik
   • Förskollärares uppfattningar om högläsningens potential som skriftspråksutvecklande pedagogik
   • Förskolor som miljöer för barns lärande i matematik, naturvetenskap och teknik
   • Förstudie Småskalig pelletanvändning i Chile
   • Främjande av barn och ungas psykiska hälsa: ett perspektivskifte. En implementeringsstudie av nationella styrsstrategier och lokala tillämpningar inom ett organisatoriskt komplext verksamhetsfält
   • Framtidens Jakobsgårdarna
   • Från ekonomisk bakland till global nöjesperiferi? Bedömning av turismens roll för hållbar utveckling av Arktiska områden
   • Från el till värme. En diskursanalytisk policystudie av energiomställning på statlig, kommunal och hushållsnivå.
   • Gender school, Om ett partnerskapsarbete med jämställdhets- och diskrimineringsproblematik inom arbetslivet - En utvärderande studie av ett Utvecklingspartnerskap (UP) inom Equal
   • General Microdata Analysis - manufacturing
   • General Microdata Analysis - methods
   • General Microdata Analysis - others
   • General Microdata Analysis - retail
   • General Microdata Analysis - tourism
   • General Microdata Analysis - transports
   • Genusmedvetet socialt arbete - en utmaning för forskning och praktik
   • Genus och identitet(er) i socialt arbete
   • Genus och motiverande samtal
   • Geologiska och miljöhistoriska undersökningar genom palaeoentomologiska analyser längs ny motorväg (E4) mellan Uppsala och Tierp, Uppland, sydöstra Sverige
   • Georg Simmel och den postmoderna sociologin
   • Globalisering, migration och narrationer av gemensam tillhörighet: förändringar av nationella narrationer i samtida irländsk och brittisk skönlitteratur
   • God vård inom äldreomsorg
   • Gränsers dynamik. Lydnad och överträdelse bland gammalkoloni-mennoniter i Bolivia
   • GREEN - Grenselost energisamarbeid
   • Grensletruck: simulering GRV-100
   • Grey Box Modellering för Reglering och Optimering av en Metallurgisk Process
   • Grundläggande litteracitetsundervisning inom sfi
   • Gruppmödravård - förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter
   • Gruvfrun i Falu gruva: symbolproduktion som social motstrategi
   • Gruvsamhället i Falun – en utmaning för enhetsstatens officiella teologi? Nytt perspektiv på relationen mellan ortodoxi och pietism.
   • Guds och Krishnas barnbarn: psykosociala villkor, narrativ och identitet
   • Haibun, japanska berättelser i miniatyr
   • Hållbar naturturism i skogsland - via mikrobetalningslösningar
   • Hälsa Trygghet Lärande: Följeforskning av kommunalt utvecklingsarbete i Borlänge kommun för minskad segregation och ökad jämlikhet
   • Hälsa ur ett ungdomsperspektiv
   • Hälsorelaterad livskvalitet hos personer med psykiska funktionshinder
   • Hämnd eller martyrium! Berättelsen om Botgörarna som en länk till Shi`ismens tidiga utveckling.
   • Handel och regional tillväxt. -Kopplingen mellan regionalt tillväxtarbete och lokala etableringsstrategier.
   • Hantera tid vid demens - Effekter av tidshjälpmedel på tidsuppfattning, tidshantering i vardagen och välbefinnande hos personer med demens
   • Health and Welfare
   • Hemförlossningar i Norden
   • Historien genom minnets prisma: postkommunistiska romaner från Öst- och Centraleuropa
   • Hjälpmedels roll bland människor med funktionshinder i Syd: Fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i Bangladesh (Fas 1)
   • Hjälpmedels roll bland människor med funktionshinder i Syd: Fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i Bangladesh (Fas 2)
   • Hjärtstopp på sjukhus - följsamhet till rapportering och behandlingsriktlinjer samt sjukvårdspersonalens kunskaper, attityder samt skattade färdigheter angående hjärtlungräddning
   • Högeffektiva solfångare för svensk produktion
   • Hur kvinnor och män med lungcancer upplever sin sjukdom och vård - ett genusperspektiv
   • Hur modersmålet påverkar vietnamesiska studenters engelska
   • Hur tillvaratas barns språkliga kompetenser i övergången från förskola till förskoleklass?
   • Hybridregimer: Förändrade förutsättningar för demokrati och demokratibistånd
   • Icke-farmakologiska metoder för symtomhantering hos patienter med lungcancer
   • Identifiering av toppexponeringar med PIMEX i konstgödsel industrin
   • Identifiering och utveckling av stöd för att möta behov hos personer som vårdar en sammanboende partner med demens
   • Identity (re)construction and improvement in intercultural competence
   • Idrott och hälsa – ett ämne för lärande? Kunskap Undervisning och Lärande i idrott och hälsa
   • Idrottslärares kunskap om lärande i rörelse
   • Image, ’storytelling’ och attraktivitet – Jakobsgårdarnas förutsättningar för att bli ett attraktivt bostadsområde i Borlänge
   • IMMA - Intelligent Energy Modeling in Buildings and Cities with Micro-data Analytics
   • Implementering av internationellt etablerad metod för minskade kemiska risker på svenska arbetsplatser
   • IMPROVE- Implementering av personcentrerad vård: Processutvärdering av strategier, ledarskap och hälsoekonomi
   • IMTRIS
   • Industriorienterad forskarskola i materialvetenskap, BrinellVinn
   • INGO Skog (Innovation för grön omställning i skogen)
   • Initiering och utveckling av defekter under spårvalsning
   • Innehåll och kvalitet i program skrivna för hälso -och sjukvårdsbyggnader
   • Innovationsprojektet
   • Innovativa affärsmodeller för hållbar naturturism på led via Gamification och Nudge (INNature)
   • InnoWent
   • Insatser för förskollärares ökade professionella ämneskompetens inom kommunikations- och språkutveckling – ämnesteori, praktisk tillämpning och professionella kollaborativa samtal
   • iNSPiRE
   • Instrumentalisering av kroppen inom idrotten
   • Integrerad lokal äldreomsorg: En interaktiv studie bland äldre äldre i tre kommuner i Sverige.
   • INTERACT Efficient interaction between energy demand, surplus heat/cool and thermal storage in building complexes
   • Interaction Management in Computer-Mediated Communication
   • Interaktion mellan patient och sjuksköterska på KOL-sjuksköterskemottagning i primärvård.
   • Interaktion och lärande: Lärarstrategier i klassrum med språklig, social och kulturell mångfald
   • Intercultural Studies
   • Interkulturell kommunikativ kompetens: Utmaningar och implikationer av att undervisa japanska artighetsstrategier till svenska inlärare av japanska
   • Internationalisering genom språkundervisning
   • Interreligiöst råd i Borlänge (IRIB)
   • Inverkan av mellanparkylning vid valsning av stång
   • Inverkan av olika farthållningsstrategier på prestationsförmåga vid kortvarigt maximalt fysiskt arbete, eller Sköldpaddan och Haren
   • Irish Studies Research in Nordic Countries
   • Italienska sextonhundratals källor om drottning Christina och hennes hov vid svenska och italienska arkiv
   • ITS-forskarskola - e-infrastruktur för modern trafikledning
   • Jämförande studier av översvämningar och utbredningen av översvämningssediment för att förbättra riskplaneringen i samhället
   • Jämförelser av vårt förflutna
   • Jämförelser av vårt förflutna [COP] Internationellt pilotprojekt
   • Jämställdhetsdiskurser i psykologprofessionen
   • Japansk haikai-teori under 1700-talet och dess betydelse i ett tolkningssammanhang
   • Journalister som egenföretagare: En fallstudie i flexibelt portfolioarbete
   • Judas Iskariots skiftande ansikte
   • Kan ett engagemang i civilsamhället motverka intolerans mot invandrare?
   • Känslors betydelse för framgången hos terapeutiska interventioner mot mäns våld
   • Karbala-berättelsen: Från skärmytsling till kosmiskt slag
   • Karriärvägar i svensk besöksnäring
   • Klipparens visuella intention och tittarens visuella perception
   • Klippunkter, klippare och visuell perception
   • Knubbvedseldning i små anläggningar
   • Kognition, emotion och "Conceptual Blending"
   • Kollektivhus i tredje åldern
   • Kompetenser i förskolan
   • Kön och bedömningar i socialt arbete - om klientbedömningar i ett ”icke-traditionellt” och ”traditionellt yrke”
   • Konsthögskolor som kunskapsförmedlare. En studie av olika synsätt på den högre bildkonstnärliga utbildningen i Sverige under 1900-talet
   • Korsvägar i europeisk historia som möjligheter till interkulturell och medieutbildning
   • Kostnadssänkning av solcellmoduler genom användning av polymermaterial
   • Kreativa beslut i produktionssituation inom filmproduktion
   • Kreditriskmodellering
   • Kulturprocent som en möjlig finansieringsmodell för kulturella och kreativa näringar – studie av lokala företagares acceptans för samfinansiering av evenemang, festivaler och kulturattraktioner
   • Kulturturism och malmbrytning sida vid sida? Gruvans produktionssystem i den regionala utvecklingen
   • Kunskapens framträdandeformer. Ett projekt om kunskapsutveckling och en högskolepedagogik med dubbelt perspektiv: teori och gestaltning
   • Kunskap och literarisering. Vad läste bergsmännen under 1600-talet i Falun och Dalarna?
   • Kunskapsbaserad praktik och brukarmedverkan för en evidensbaserad socialtjänst
   • Kvalitetskontroll och experimentell design
   • Kvinnobiografier: litteraritet och kön i tidigmoderna tyskspråkiga levnadsteckningar av kvinnliga regenter
   • Kvinnor och mäns erfarenheter och upplevelser av könsrelaterat våld i väpnade konflikter
   • Kvinnors företagande inom lantgårdsbaserad turism - Genus i förändring på svanska landsbygder?
   • Långsiktigt stöd för och tillsammans med personer med förvärvad hjärnskada – implementering och erfarenheter av Hjärna Tillsammans
   • Lanthandelns betydelse för befolkningsutvecklingen
   • Lärande för hållbarhet i förskolan: Pedagogers uppfattning och praktiserande av hållbarhet.
   • Lärande i den mångfaldiga högskolemiljön
   • Lärande utan gränser
   • Lärares professionella självbilder och fostransarbetet i skolan
   • Lärarutbildning på distans – En studieform för att överbrygga hinder i tid och rum
   • Lärobok i koptiska med särskild inriktning på gnostiska texter
   • Ledarskap i en mångkulturell kontext
   • LEXIS - lärande och Exergames i skolan
   • LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering
   • Lidande och medlidande
   • Liminal Borderlands in Irish Literature and Culture
   • Litteratur och lärarprofessionen: Litteraturstudiers roll i engelskämnets lärarutbildningar
   • Live to Be a Hundred: Cultural Narratives of Longevity
   • MacSheep
   • Making "Us" part of "Them": Experiences of power, culturalization and belonging among Swedish Roma
   • Mammors erfarenheter och beskrivning av sitt barns rörelser i livmodern
   • Män i socialt arbete och social omsorg
   • Män med våldsproblematik – Problem, interventioner och förändring
   • Människor och gruvdrift i Kimberley, Sydafrika
   • Mäns och kvinnors resor till arbetet – visualisering och en beskrivande analys
   • MARA - mobilitet och tillgänglighet på landsbygden
   • Marguerite Duras i svensk översättning – receptionen av Duras verk i Sverige
   • Måtte också våra kapitalister vakna upp…”. Svenska exportproblem i relation till marknaderna i Södra Afrika 1894-1908
   • Medieprodukton i Dalarna: Teknik, kultur och nätverk
   • Medieteknologiska innovationer och nya filmiska bilder
   • Medlidande och motivation: Spinoza, Hume, Schopenhauer
   • Mellan retorik och praktik. En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994
   • Mentorskap och kompetensutveckling - En utvärderande studie av ett projekt om coaching av arbetslösa och sjukskrivna individer som länge stått utanför arbetsmarkanden
   • Metoder för att fastställa skogsplantors status, KK-projekt (Hög 12)
   • Migration, transformation, och hemkomst av en kultur: Tango i Finland och Japan som ett exempel
   • Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Regions (MATILDE)
   • Mikrobaserade beslutsstöd för hållbart turismresande och infrastrukturplanering- MIRANDA
   • Mikrostrukturutveckling i avancerade höghållfasta stål
   • Miljöhistoriska studier av förhistoriska bosättningar i Mälardalsregionen
   • Miljöhistoriska undersökningar av Vikingatida och medeltida boplatser i Island
   • Miljö- och kulturhistoriska studier av den Vikingatida och medeltida utvecklingen på biskopssätet Hólar, norra Island
   • Mindfulness - religiöst, sekulärt eller båda?
   • Miniplantan
   • Miniplantor - ett nytt skogsföryngringssystem
   • Miniplantor - ny möjlighet för integrerad snytbaggekontroll
   • Mistra Sport and Outdoors
   • Modalitet i Italienska
   • Modellbaserad processanalys och utveckling
   • Modellering av mikrostrukturutvecklingen hos mikrolegerade stål under varmdeformation
   • Modell för lärandemål – e-infrastruktur för uppföljning
   • Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan – undervisningens praktik, villkor och pedagogik
   • Moralisk stress, en begreppsanalys
   • Motivation för Arbetsmiljöarbete
   • MUBEMA
   • Multiplex detektion av patogena agens
   • Multisjuka äldre personer med diabetes
   • Munhälsa hos äldre
   • Munhälsorelaterad livskvalitet i Norge
   • Musculoskeletal disorders in the Swedish armed forces marines
   • Musikalisk interaktion i förskolan
   • Musik som karriärväg.
   • Muskel morfologi hos patienter med Obstruktiv sömn apne syndrom
   • Muskel morfologi hos patienter med Restless legs syndrom
   • Myth and Reality in Modern Ireland: Language, Literature and Culture
   • När jobbet försvinner – socialförsäkringar och rörlighet på rumsliga arbetsmarknader bland äldre
   • När kvinnor lyfter
   • Närståendes upplevelser av alienation i relation till delaktighet i vård av personer med psykiska funktionshinder
   • Nätbaserad språkundervisning
   • Nätbaserat språkinlärning
   • Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram
   • Nationwide evaluation of multidisciplinary rehabilitation in patients with chronic pain
   • Nätsmarthet på schemat - skolans värdegrundsuppdrag i den digitala tidsåldern
   • Neck pain in the Air Force
   • Nedsatt njurfunktion, insulinresistens, oxidativ stress och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar
   • New Age Revisited: A Deconstruction of a Concept
   • Nonlinear Cointegration i Nonlinear Vector autoregressive modeller: teori och tillämpningar
   • Norden med italienska ögon
   • Nordiskt nätverk för akademisk forskning om nyreligiositet
   • No Research Profile
   • Nutida shiitiska auktoritetsförhandlingar
   • Nya designprocesser inom den audiovisuella industrin
   • Nya former av lokal service i landsbygd - innovativa exempel från Norden
   • Nya former av lokal service i Norden
   • Nya konstellationer i filmbranschen: digitala nätverk och distribuerat kreativitet
   • Nyanlända elever i gymnasieskolan - en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering
   • Nya religioner i Japan
   • Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv
   • Ökad tillgång till säker abortvård i Indien
   • Olika metoder för dammbindning av grusvägar
   • Om begreppet sympatistress
   • Omhändertagande av sköra äldre personer
   • Om kollaboration, interaktion och meningskapande i synkrona skriftliga chattar på L2 tyska
   • Om relationen mellan olika kausala förklaringar. Exemplet tandvårdsrädsla
   • Omvärdering av antik gnostisk etik
   • Operativa strategier för förbättrad produktivitet vid tillverkning av rostfria band
   • Optimerade verktygsytor för plåtformning av höghållfast stål/rostfritt stål
   • Optimerad renovering för effektiva solcellstak
   • Oral cryoterapi för patienter som behandlas med cytostatika
   • Ordförråd hos elever i en mångkulturell skola, åk 2 och åk 5
   • Other
   • OUTLINE Karriärplanering - En utvärderande studie av ett projekt om coaching av arbetslösa
   • Övergången från idrottslärarutbildning till lärarpraktik
   • Övergripande arbetsmiljöhandledning vid skogsbränslehantering
   • Översättning och testning av ett frågeformulär som mäter grad av ”patient power”
   • På jakt efter förmågor i undervisningen i ämnet idrott och hälsa
   • Parental stress during the first year and needs for support in parents whose infants have needed neonatal care
   • Partner i "Att jämföra vårt förflutna. Internationellt Pilotprojekt"
   • På spaning efter det kunskapsrelaterade språket
   • Passiva massivträhus
   • Patientens delaktighet i kliniska beslut
   • Patienterfarenheter, bedömning, dokumentation och informationsöverföring i vårdkedjan för strokepatienter med ätsvårigheter.
   • Patientsäkerhet
   • Patientsäkerhet inom operationsvård
   • På tröskeln till förskolan - Förskollärarstudenters lärande i flerspråkig och mångkulturell kontext
   • PAULINA - Uppföljning av Parkinsonsymptom från hemmet
   • Pedagogiska metoder i nätbaserad språkundervisning
   • Personcentrerad primärvård för patienter med gikt i primärvården - utveckling och utvärdering av ett stödprogram för implementering av evidensbaserad och personcentrerad vård
   • Perspektiv på västerländsk esoterism
   • PIMEX för effektivt arbetsmiljöarbete i aluminiumindustrin
   • PLIS - Primär Ledare Implementerar Strokeevidens
   • Poetry and Nature: Landscape of the Land and the Landscape of the Mind
   • PolySMART
   • Populärhistoriska tidskrifter
   • Proaktivt amningsstöd via telefon till mammor med prematura barn - en randomiserad kontrollerad multicenterstudie.
   • Produkt- och leverantörsutveckling inom detaljhandeln - En studie om detaljhandelsföretags utvecklingssamarbete med sina leverantörer
   • Profession, implementering, kunskapsanvändning och evidens
   • Professionellas bemötande och bedömningar av arbetssökande kvinnor och män med funktionshinder
   • Professionella värderingar och identiteter hos studenter i socialt arbete och utveckling av socialt arbete
   • projekt 65- Från missbruksbehandling till rehabilitering
   • Projektet: W7 DALARNA - Ett regionalt resurscentrum för kvinnligt entreprenörskap, jämställdhet och integration
   • Projektet W-Dala Plus - metodutveckling i samverkan mellan näringsliv och högskola
   • Psykologisk egoism - för och emot
   • PWB - Research and development of prefabricated wooden building and exploration of its application in countryside
   • Reading Eiléan Ní Chuilleanáin, a Contemporary Irish Poet
   • REARCH (Rehabilitering och arkitektur)
   • Redefinitions of Irish Identity in the Twenty-First Century: A Postnationalist Approach
   • Reesbe företagsforskarskola
   • Regional utveckling och sammanhållning
   • Regionförstoring och regionförminskning. Individers räckhåll, platsbundenhet, rörlighet och kön
   • Regisserad kompetensutveckling
   • Registered Faith Communities in Sweden: Economic State Support
   • Relationers och nätverks betydelse för chefskap och hållbarhet i arbetslivet
   • Religion, Spirituality, and World View
   • Representation av urbefolkning i turism. Fallstudier från rennäringsområden i norra Sverige och nordvästra Ryssland.
   • Reproduktiv hälsa i Vietnam. Gravida kvinnor, vårdgivare och politikers syn på graviditets relaterad risk.
   • ReTraCE (Realising the Transition to the Circular Economy: Models, Methods and Applications)
   • Riskkommunikation med skyltar: Säkerhet ur verbala och visuella perspektiv
   • Robust, Modulär och Skalbar Plattform för Nästa Generations Industriella lösningar
   • Roligare längdskidåkning med Spårkortet!
   • Rullbelagt stål som ytbeklädnad på energieffektiva byggnader
   • Säker hästnäring
   • Säkert arbete vid motormanuella moment i skogen
   • Samer och svenskar. Gränsgångare i 1900-talets början.
   • Samhällsbetalda transporter inom VO-verksamhet
   • Sammanfattningsmått - analys, konstruktion och tillämpning
   • Sammanställning och spridning av arbetsmiljökunskap vid skogsbränslehantering
   • Samtal om film - den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet och självets utopiska reflexivitet
   • Samtidens nordiska bildvärld: Visuell analys som vetenskaplig metod
   • Samverkan om utbildning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
   • Säsongsberoende studier av arbetsmiljö i skogsenergibranschen
   • Semipresidentialism och regeringskapacitet i transitionsländer
   • SHINE
   • Siljanskolans betydelse för det svenska musikämnets identitet och självförståelse under 1930- 40 och 50-talen
   • Simulering av extrusion av rostfria rör
   • Simulering av klippning i höghållfast stål
   • Simulering och experimentell undersökning av rullformningsprocessen
   • Själens dunkla natt. Konstfilm, sorg och komplexa publikresponser
   • Självbilder i Erik Beckmans författarskap
   • Sjuksköterskors forskningsanvändning och dess samband med utbildnings-, individ- och arbetsorganisatoriska faktorer.
   • Sjuksköterskors kunskapskällor och forskningsanvändning - effekter av införande av datoriserat beslutsstöd.
   • Skolutveckling som frirumserövrande
   • Socialarbetares förståelse av män som brottsoffer
   • Social exkludering av äldre på före detta industriorter
   • Social Innovation on Active and Healthy Ageing for Sustainable Economic Growth, SIforAGE
   • Socialt deltagande och tillgänglighet till service – upplevda hinder och hur de kan reduceras
   • Social tillsyn i retorik och praktik
   • Socialt sammanhang och vårdbehov bland gravida tonåringar i Vietnam
   • Socioemotionella program i skola och förskola
   • Solelbåten ”Midnightsun”
   • Solenergi för el och värme i kulturhistoriskt värdefulla byggnader?
   • SolNET
   • Solvärmens genomslag på marknaden: En studie av samverkan i aktörskedjan slutkund - installatörsföretag - grossist - solvärmeföretag.
   • Somaliska kvinnors graviditetsutfall och upplevelser av vård i samband med graviditet och förlossning – patienter och vårdgivares perspektiv
   • Specialpedagoger och speciallärare som kvalificerade samtalspartners.
   • Speciella yrken? Ett projekt om speicallärares och specialpedagogers utbildning och arbete
   • Sponsring som resursanskaffning
   • Språkliga resurser och digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisnign inom sfi I
   • Språkliga resurser och digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi II
   • Stärkt kvalitet i insatserna som rör barn genom kunskap och utvecklingen av det sociala arbetets praktik
   • Stärkt läs- och skrivdidaktisk kompetens för ett breddat synsätt kring inkludering.
   • Startegier för preventivt arbetsmiljöarbete med PIMEX
   • Statistisk analys av förlossningssmärta
   • Statistisk modellering är grunden till en ökad förståelse inom genetik!
   • Statlig styrning genom riktade bidrag – påverkan på socialtjänstens verksamhetsområden
   • Stay with Me – forskarstödd samverkan för att behålla, attrahera och rekrytera personal
   • Steel Forming and Surface Engineering
   • Steget - En utvärderande studie av ett projekt för att skapa möjligheter för arbetslösa ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden
   • Stödprogram för familjer där ett barn har cancer
   • Strålbehandling hos kvinnor med gynekologisk cancer
   • Strategies in English Language Teaching in Ethiopia and Wider Africa
   • Strategi för hur en industribransch kan tillämpa Video Exposure Monitoring för att minska toppexponering.
   • Strukturerad patientutbildning för personer med diabetes
   • Studerandes uppfattning om patientens delaktighet
   • Studie 65- samverkan mellan socialtjänst och psykiatri
   • Studier angående bildningsmekanismer för igensättningar i gjutrör
   • Studier angående slaggens inverkan på korrosionen av olika infodringsmaterial under stålraffinering
   • Studier av Peace & Love-festivalen
   • Styckeved för småskalig eldning
   • SuSintPart - Verktygskoncept för miljömässigt hållbar tillverkning
   • Svenska sjuksköterskor under hundra år
   • Svenskt gnostiskt bibliotek
   • Sverige blir till i Bryssel, Paris och New York – globala och spatiala förhandlingar på 1930-talets världsutställningar
   • Sverige genom italienska ögon
   • Sverige och det föreställda rummet vid världsutställningen i Paris 1937
   • SWX-Energi, Integrerade system för sol och biobränsle
   • SWX-Energi, Logistiklösningar
   • SymbioCity Approach
   • Synen på shasei i nutida japanska haiku
   • Tandhygienister forskningsanvändning
   • Teknisk och social anpassning av små hybridelnät för förnybar energi
   • TESHP Test av solvärmepumpsystem
   • Test Arena E16 - Dataförsörjning
   • The Ageing Creator: Comparative Analysis of the Influence of Ageing on the Creative Process and on the Work of Contemporary Catalan, British and Irish Writers
   • The Challenges of International Migration to the Actualisation of Transculturality and Transnationalism in Twenty-First Century Europe
   • The Experience of Migration in Contemporary Irish, Spanish, and Swedish Fiction
   • The Mechanisms of Inter-Religious Encounters
   • The Value of Studying English Literature in Sweden
   • Tidiga insatser för män med våldsproblematik
   • Tidig identifiering av sköra äldre på akutmottagning
   • Tillämpad genusforskning inom starka forsknings- och innovationsmiljöer
   • Till demokratins försvar? Det lokala civilsamhället om Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Ludvika
   • Tjälrestriktioner – hantering och uppföljning
   • Tolkning och kollektivt skapande inom japansk haikai-poesi
   • Trafikantinformation i realtid - nuläge, tekniktrender, innovationer och införandeprocess
   • Transcultural Identities: The Construction of Identity in Cultural Encounters
   • Transcultural Identities in a Changing World - Book Publication
   • Transcultural Identities in Contemporary Literature
   • Transcultural Identity Constructions in a Changing World
   • Transkulturalitet och interkulturalitet i kvinnliga, franskspråkiga författarskap
   • Tribologiska egenskaper hos nya verktygsmaterial
   • Tribologiska mekanismer mellan formningsverktyg och plåt i samband med plåtformning
   • Två steg fram, ett steg tillbaka - Strukturella hinder för boende att minska koldioxidutsläpp och energianvändning för uppvärmning
   • Tyst Kommunikation: Interaktion genom Ellipsis med Infödd resp. Icke-infödd Engelsktalare
   • UBMEM - Aktivitetsbaserad energi och mobilitetsmodellering på stadsnivå för planering av framtidens städer
   • Undervisning av det kalla kriget - minnespraktiker i klassrummet
   • Undervisning och lärande i förskoleklass och skolans tidiga år
   • Undervisning utan gränser: internationalisering och samverkan med Brasilien inom nätbaserad undervisning
   • Ungas inträde på arbetsmarknaden
   • Ungas introduktion i arbetslivet. Betydelsen av arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöintroduktion för goda arbetsförhållanden och säkert arbete.
   • Unga vuxna i fjällturismbygder
   • Ungdomar och Drive in idrott. Spontana idrottsaktiviteter för ungdomar i förortsområden
   • Uppdrag kulturell identitet! En studie av processer för realiserande av skolans uppdrag i relation till undervisning för och om nationella minoriteter i en kommun
   • Uppdrag Orsa - En utvärderande studie av skola och arbetsliv i samverkan
   • Uppfattningar om en organisationsförändring - En fallstudie av en förändrad ledningsorganisation avseende Barn- och ungdomsförvaltningen i Rättviks kommun
   • Upplevelser och innebörd av hälsa och sexualitet hos män och kvinnors som lever med HIV/AIDS i Tanzania
   • Urban and Rural Landscapes: Language, Literature, and Culture in Modern Ireland
   • Utbildningsteknik i italiensk undervisning
   • Utbredning av sväm- och älvsediment som indikatorer på utbredningen av tidigare översvämningar
   • Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen: hur konsumtionen varierar över region och hästtyp
   • Utvärdering av behandling med anti-VEGF-läkemedel vid diabetesmakulaödem
   • Utvärdering av design kvalitet av strokeenheter och dess påverkan på patientens hälsa, vårdkvalitet och uppfattningen av miljön
   • Utvärdering av säsongslagring av solvärme för villa med CW10
   • Utveckling av analysmetod för att mäta Acivicin
   • Utveckling av analysmetod för simultan kvantifiering av tre antiretrovirala läkemedel i torkade blodfläckar.
   • Utveckling av en screening metod med kromatografisk metodik för antimalaria läkemedel
   • Utveckling av kritiskt tänkande och forskningsanvändning i sjuksköterskeutbildning.
   • Utveckling av metod för att bedöma behovet av ogräsbekämpning i spår
   • Utveckling och utvärdering av KOL-webben - ett verktyg för bättre hälsa hos personer med KOL
   • Vad är medlidande?
   • Vad kommunikation vill säga - en iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal
   • Vad vill studenter veta? En undersökning av examensarbete i grundlärarutbildning
   • Vägar till energihalvering i Dalarnas bebyggelse till 2050
   • Vägprojektering för minskade drift- och underhållskostnader
   • Våld mot äldre
   • Varför söker äldre personer akutsjukvård? Orsaker, omständigheter och förklaringar
   • Världsarvets paradoxer – människors föreställningsvärldar i skuggan av globala ambitioner
   • Värmelagring i byggnader
   • Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar
   • Växa och verka i Dalarna - Om ett projekt för att stärka positionen för individer som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid
   • Vems världsarv? Visuell kulturarvsförmedling och föreställning om lokal identitet
   • Verktygslåda för fasomvandlingar för simulering av industriella processer som varmvalsning och glödgning
   • Vertikal standardisering och värdeskapande processer
   • Villkor för skrivutveckling i det digitaliserade klassrummet
   • Villkorskonstruktioner i Italienska. Norm och "imaginaire linguistique"
   • Vindkraftens kontorverser
   • VIPS och ICF
   • Visualiserad logistiksimulering
   • Visualisering av kollektivtrafikens regionförstorande effekter
   • Visualisering av kollektivtrafikens regionförstorande effekter
   • Visuella innovationer och teknologisk förändring: Kulturella resurser i utvecklingen av användargränssnitt
   • W-dalaprojektet - Vinnande partnerskap mellan näringsliv
   • Zephyr, EU projekt inom 7:e ramprogrammet, europeiskt samverkansprojekt för utveckling av ny energisnål och miljövänlig teknik för produktion av skogsplantor
   • ”Konfessionell” och ”icke-konfessionell” undervisning i skolan
   • ”Många bollar i luften” – Personalens arbetsmiljö på akutmottagning.
  • And
   Category(id)
   Browse
  • And
   Language
   • -
   • Albanian
   • Arabic
   • Baluchi
   • Belarusian
   • Bengali
   • Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
   • Bosnian
   • Bulgarian
   • Catalan; Valencian
   • Chinese
   • Croatian
   • Czech
   • Danish
   • Dutch; Flemish
   • English
   • Esperanto
   • Estonian
   • Faroese
   • Finnish
   • French
   • German
   • Greek, Ancient (to 1453)
   • Greek, Modern (1453-)
   • Hebrew
   • Hindi
   • Hungarian
   • Icelandic
   • Indonesian
   • Irish
   • Italian
   • Japanese
   • Kalaallisut; Greenlandic
   • Korean
   • Kurdish
   • Latin
   • Latvian
   • Lithuanian
   • Macedonian
   • Madurese
   • Mongolian
   • Norwegian
   • Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
   • Persian
   • Polish
   • Portuguese
   • Romanian
   • Romany
   • Russian
   • Sami languages (Other)
   • Sanskrit
   • Serbian
   • Slovak
   • Slovenian
   • Somali
   • Spanish
   • Swahili
   • Swedish
   • Tigrinya
   • Turkish
   • Turoyo
   • Ukrainian
   • Undetermined
   • Urdu
   • Vietnamese
   • Western Frisian
   • Yiddish
  • And
   Publication type
  • And
   Status
   • -
   • Accepted
   • Epub ahead of print
   • In press
   • Published
   • Submitted
  • And
   Content type
Select department
Show departments that are closed down
Select department
(*) Marks organisations that are closed downShow only present organisations
Choose subject
Show subjects that no longer are in use
Choose research subject
Show research subjects that no longer are in use
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use