du.sePublikationer
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Högskolan Dalarna
   • Akademin Humaniora och medier
   • Afrikanska studier
   • Arabiska
   • Bild
   • Bildproduktion
   • Engelska
   • Filosofi
   • Franska
   • Historia
   • Italienska
   • Japanska
   • Kinesiska
   • Kulturvetenskap
   • Litteraturvetenskap
   • Ljud- och musikproduktion
   • Medie- och kommunikationsvetenskap
   • Portugisiska
   • Religionsvetenskap
   • Ryska
   • Socialantropologi
   • Spanska
   • Svenska som andraspråk
   • Svenska språket
   • Tyska
   • Akademin Hälsa och samhälle (Upphörd 2013-12-31)
   • Odontologisk profylaktik (Upphörd 2012-01-01)
   • Omvårdnad (Upphörd 2012-09-23)
   • Akademin Industri och samhälle
   • Arbetsvetenskap
   • Berg- och mineralteknik
   • Byggteknik
   • Datateknik
   • Elektroteknik
   • Energi och miljöteknik (Upphörd 2014-09-30)
   • Energiteknik
   • Entreprenörskap och innovationsteknik
   • Fysik
   • Företagsekonomi
   • Grafisk teknik (Upphörd 2011-12-31)
   • Grafisk teknologi
   • Industriell ekonomi och arbetsvetenskap (Upphörd 2013-09-25)
   • Industriell ekonomi
   • Informatik
   • Kemiteknik
   • Kulturgeografi
   • Maskinteknik
   • Matematik/tillämpad matematik
   • Materialteknik
   • Materialvetenskap (Upphörd 2013-08-21)
   • Mikrodataanalys
   • Miljöteknik (Upphörd 2011-12-31)
   • Nationalekonomi
   • Naturgeografi
   • Personal och arbetsliv
   • Rättsvetenskap
   • Samhällsbyggnadsteknik
   • Skog- och träteknik
   • Statistik
   • Träteknologi (Upphörd 2012-01-01)
   • Turismvetenskap
   • Vägteknik (Upphörd 2012-01-01)
   • Akademin Språk och medier (Upphörd 2013-12-31)
   • Konstvetenskap (Upphörd 2012-01-01)
   • Musik med Musikvetenskap (Upphörd 2012-01-01)
   • Vetenskapskommunikation (Upphörd 2011-12-31)
   • Akademin Utbildning och humaniora (Upphörd 2013-12-31)
   • Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
   • Biologi
   • Fysikdidaktik
   • Geografi
   • Idrotts- och hälsovetenskap
   • Kemi
   • Matematikdidaktik
   • Medicinsk vetenskap
   • Naturvetenskap
   • Omvårdnad
   • Pedagogik
   • Pedagogiskt arbete
   • Psykologi
   • Samhällskunskap
   • Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
   • Social omsorg
   • Socialt arbete
   • Sociologi
   • Statsvetenskap
   • Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa
   • Vårdvetenskap
   • Ej akademianställd
   • Informationsteknologi (Upphörd 2011-12-31)
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Arbetsrapport / Högskolan Dalarna
   • Centrum för solenergiforskning, Högskolan Dalarna
   • Dalarna Doctoral Dissertations
   • Dalarna Licentiate Theses
   • DUpod - podcastserie om pedagogisk utveckling i högre utbildning
   • Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
   • Kultur och lärande
   • Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis
  • Och
   Forskningsämne
   • -
   • "Me goofing around": Representationer av den andre i Smokahontas video om språk
   • "Nedladdning, filmbruk och självpresentation"
   • "No room for Trafficking" - hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel
   • "VV-kontroll" - Robusta processer för värmning och valsning genom kontroll av oxidation
   • "YTFEL" - Färre ytfel på varmvalsade produkter
   • " Återimport "av kultur och språk: Case för japanska Litterär översättning
   • (Hur uppfattar studenter) Rörelse som ämneskunskap inom idrottslärarutbildningen?
   • 31052 LOWWEAR-WP1 varmvalsning
   • 9/11 and the Novel
   • African Migrations: Transcultural Identities in the Making
   • Ageing, Quality of Life and Creativity through Narrative
   • Ageing and Gender in Contemporary Literary Creation in English
   • Akupunktur som smärtlindring vid förlossning - En randomiserad kontrollerad studie
   • Allmänt Mikrodataaanalys - handel
   • Allmänt Mikrodataaanalys - metod
   • Allmänt Mikrodataaanalys - tillverkningsindustri
   • Allmänt Mikrodataaanalys - transporter
   • Allmänt Mikrodataaanalys - turism
   • Allmänt Mikrodataaanalys - övrigt
   • Alternativa former för chefskap
   • Amning/uppfödnings processen hos mammor till för tidigt födda barn – en etnografisk studie vid neonatalavdelningar i Sverige och England
   • Analys av varmbearbetning, industriella applikationer av modellering av mikrostrukturutveckling och mekaniska egenskaper
   • A New Ireland? Representations of History Past and Present in Literature and Culture
   • Animalism och person som en primitiv sort
   • Anisotropa egenskaper
   • Antroposofiska rörelsen och Waldorf-pedagogiken
   • Apokalyptiska föreställningar i nutida islamisk extremism
   • Apokalyptiska föreställningar i nutida islamisk extremism
   • Arbeta på engelska
   • Arbete åt alla - En utvärderande studie av ett projekt för långtidssjukskrivna
   • Arbetsmiljö i skogsenergibranschen
   • Arbetsmiljö vid skogsbränslehantering – damm, buller och underhållsarbete
   • Arbetsrelaterad moralisk stress i psykiatrisk vård och omsorg
   • Att bli en global medborgare: En studie av australienska och svenska barns kunskaper och attityder till omvärlden
   • Att frivilligt bli minoritet. Om nytt svenskt gemenskapsbildande för "sann kristendom" under svensk stormaktstid
   • Att främja delat beslutsfattande i psykiatrisk vård och stöd
   • Att föda ett dött barn – en undersökning om kvinnors erfarenheter
   • Att göra regionala skillnader till en styrka
   • Attityder till psykisk sjukdom: en svensk studie
   • Attityder till tandvård - utvärdering av ett frågeformulär
   • Att leva i samhällets utkant: Social exkludering bland äldre kvinnor och män i Sverige
   • Att lära sig läsa mot strömmen: Critical Literacy och Critical Language Awareness i första- och andraspråk
   • Att läsa eller inte läsa: En studie av grundskolans läspraktiker
   • Att marknadsföra Sverige – den socialekonomiska avdelningen i den svenska paviljongen på världsutställningen i Paris 1937
   • Att motverka urininkontinens hos äldre genom kunskapsimplementering i ortopedisk omvårdnad och rehabilitering
   • Attraktiv flerpartsamverkan för affärsutveckling
   • Attraktiv gruva för alla
   • Attraktiv Konkurrenskraft
   • Attraktivt arbete inom äldreomsorgen
   • Att röra sig annorlunda: Utveckling av en icke-dualistisk teori om lärande av rörelser
   • Att skriva sig till svenskhet – om skrivande och identitetsförhandlande bland unga vuxna som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn
   • Att sälja Sverige vid världsutställningen i Paris 1937
   • Att underlätta för äldre med inkontinens - genom teori, hjälpmedel och teknik
   • Att utveckla allsidiga rörelseförmågor i ämnet idrott och hälsa
   • Att vara Jehovas vittne på ett svenskt sekulärt högstadium - en studie om krockar mellan fundamentalism och sekularism
   • Audiovisuella medier - en innovativ miljö för samproducerad forskning
   • Automatisk detektering och karakterisering av vegetation längs järnvägen
   • Automatisk inspektion av järnvägsslipers
   • Barn, föräldrar och skola i risksamhället
   • Barnen i Faluns gruv- och bruksmiljöer: En forsknings- och dokumentationscirkel
   • Barn i minoritetssamfund: religiösa uppväxter
   • Barnlitteratur i minoritetsreligioner: en kritisk diskursanalys
   • Begreppet nioi inom japansk haikai-poetik
   • Behov av, nyttjande av och tillfredsställelse med hälso- och sjukvård första året efter en stroke
   • Beskriva och utvärdera kvaliteten på den fysiska miljön i relation till vårdkvalitet och livskvalitet för personer som bor på äldreboenden
   • Beteendemedicinska modeller för prediktion och förändring av patienters munhälsobeteende vid parodontal behandling.
   • Betydelsefulla andra på neonatalavdelning
   • Betydelsen av enskilda familjerum på neonatalavdelningar i Norge
   • Betydelsen av lärarkompetens för elevers skolprestationer: Effektiv och rättvis undervisning i svenska och matematik
   • Bilden av bergsmannen
   • Bilden av de nationella minoriteterna i läroböcker
   • Bilder som delade objekt i social interaktion
   • BI-modell ”light” för analys av hästnäringens Samhällsekonomiska effekter
   • Biobränsle och solvärme för 100% förnybar värmeförsörjning - BIOSOL II
   • Biomechanics in skydiving – Free Fall Acrobatics to Reduce Neck Loads During Parachute Opening Shock: Evaluation of an Intervention (ACROPOSE)
   • BIOSOL-Integrerade system för bio och solvärme
   • BIOSOL Ny lösning för uppvärmning av lågenergihus med kombination av sol- och bioenergi
   • Bossanova
   • Brytpunktssamtal vid palliativ vård i livets slutskede – innehåll och konsekvenser
   • Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
   • Categorization Identities and Communication CIC – Projekt
   • Cathepsin S och utveckling av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes i befolkningen
   • Celtic Others: Irish Literary Representations of the Other
   • Cesare Macchiatis brev från Norden
   • Chattens potential i skolans språkundervisning
   • Community Care inom äldreomsorg i Sverige: Exempel från två glesbygdskommuner i Dalarna
   • Conceptual blending, somatiska markörer och analys av riter
   • Coordinate (teknik för att stödja beslut för äldre personer boende hemma)
   • Creativity and Innovation: Poetry and Literacy in the Classroom
   • Cross-Cultural Encounters: An Irish Dimension
   • Dalarna som svenskt alternativ - utbildningshistoriska perspektiv
   • Datorer i undervisningen "En till en" projektet i skolan
   • Datoriserat beslutsstöd för förebyggande av undernäring i äldrevård.
   • De globala marknaderna och Sveriges konkurrensförmåga 1896-1910. Handelsstipendiaters berättelser om att sälja svenskt i främmande länder
   • Delat ledarskap - om utveckling av chefs- och medarbetarskap, steg 2
   • Delirium i samband med höftfraktur
   • Delirium - Validering av NEECHAMs prediktiva förmåga
   • Demokratikontraktet: Samarbetsavtal mellan Falu kommun och Högskolan Dalarna om lokal demokratiutveckling
   • Den historiske Jesus och friåret
   • Den mediterande dalahästen: Globaliserad samtida religiositet i lokal utformning och på nya arenor
   • Den musikaliska salongen i Falun under 1800-talet
   • Den nordiska hushållstaten: variationer på ett tema av Luther
   • Den regionalekonomiska betydelsen av travsporten
   • Den ståndaktiga familjen: privatfilmande som re-nomiseringsprojekt
   • Den svenska naturessän ur ett ekokritiskt perspektiv
   • Designa hållbara vårdmiljöer för framtiden
   • Design av PCBN-verktyg och beläggningsmaterial för skärande bearbetning av härdat stål
   • Destinationsutveckling och exportmognad
   • Det amerikanska subjektets rekonstruktion: en studie av prisbelönad amerikansk skönlitterär prosa från 1990-talet
   • Detektering och igenkänning av vägskyltar
   • Det levda läraruppdraget
   • Det muntliga havet
   • De tre Mariornas bok [Novas Cartas Portuguesas] 40 år senare
   • Det statliga kommittéväsendet 1990-2016
   • Digitaliseringen av skolans tidiga literacypraktiker
   • Distrain: Tåg avsändning
   • Dokusåpans domäner
   • Dopning och sanningsenlighet: Ett försök att rättfärdiga dopningsförbudet inom idrotten
   • Drottning Kristina och hennes hov
   • EASYLIFE: Integrering och demonstration av affärsmodell och teknisk plattform för transporteffektiv sammanlänkning av lokalproducenter och dess kunder
   • ecoINSIDE2
   • ecoINSIDE - eco INre Skandinavia Innovation & utveckling
   • Effectiveness of a mobile activity tracker as an addition to multidisciplinary rehabilitation programs for patients with chronic pain in primary care - A Registry-based Randomised Clinical Trial
   • Effects of physical activity on gait movement and motor control in patients with chronic pain conditions
   • Effekter av datoriserat beslutsstöd på klinisk praxis och patientresultat i prevention och behandling av trycksår och undernäring på sjukhem.
   • Effekter av ett familjestödsprogram för att utveckla barns ordförråd och senare läs- och skrivförmåga
   • Effektiva åtgärder mot luftföroreningar genom visualiserad ny kunskap
   • Effektiv kommunikation i elektroniskt medierade möten i utbildning och näringsliv
   • Effektutvärdering
   • Egenvård, hälsa och självanklagelse hos personer med diabetesrelaterad blindhet
   • e-infrastruktur för riskbaserad tillsyn
   • Ej inom forskningsprofil
   • Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: En studie av holistiska effekter av förskoleutbildning för hållbarhet
   • Elektronisk kommunikation och "The Need for Speed"
   • Elevskap och elevskapande: om formandet av elever i skolans diskursiva praktik
   • Elevuppgifter i idrott och hälsa – vad är det tänkt att eleverna ska kunna och vilket kunnande möjliggörs?
   • EMC Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna
   • E-MOTIONS, Beslutsstöd för Parkinsonbehandling
   • Energieffektiva flerfamiljshus, nationella mål i lokal kontext
   • Energiförbrukning - Analys av tester och mätmetoder för idrottare
   • Energi och samhällsbyggnad
   • Energy Intelligent Europe Projekt COMBISOL
   • Energy Matching
   • En etnografisk studie om svensk psykiatrisk intensivvård
   • Engelskt uttal
   • Enhetsvälsignelse eller diksha - helande och upplysning
   • En komparativ studie av de långsiktiga erfarenheterna av omstrukturering: strukturell påverkan på framgångsrika övergångar till ett hållbart arbetsliv
   • En kvalitativ studie av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck i Dalarnas län under året 2016
   • En meta-etnografisk studie om positiva amningsupplevelser och behov av stöd hos mammor till prematura eller lågviktiga barn
   • En ny teknik i Europa för kostnadseffektiv och miljövänlig produktion av förodlat skogsodlingsmaterial
   • En randomiserad kontrollerad studie av kostnadseffektiviteten hos en förenklad hörapparatsförsörjning
   • ENSECO - Produktion och process för utformning och konstruktion av energisjälvförsörjande containerbyggnader
   • En särskild skola? – undervisning och lärande i särskolan.
   • En undersökning av verben "naru" på japanska och "bli" på svenska genom översättning
   • En utvärdering av insatser, behandling och utfall vid hjärtstopp på och utanför sjukhus ett nationellt samhälls- och sjukhusperspektiv
   • EpiWux 2008: en tvärsnittsstudie i Dalarna 2008 angående 35-, 50-, 65-, 75- och 85-åringars munhälsa och attityder till tandvård, samt analys av personalresurser inom tandvården Dalarna
   • Essentialism i religionsundervisningen
   • Etik och psykisk hälsa ur ett globalt perspektiv
   • Ett förenklat språk på Internätet?
   • EUs handel med utsläppsrätter och företagsbeteende
   • Exercise therapy in patients with osteoarthritis of the knee: effects of high dosage exercise and prediction of clinical outcomes The project is a ongoing Nordic project and includes a PhD-project
   • EXIT - Riskkommunikation och ansvar: Nya perspektiv på utrymning
   • Externa uppdrag via skogsbranschen
   • Falun ovan från Falun under - den tidigaste kultur- och miljöhistorien i Faluns omgivningar
   • Familjers och personals erfarenheter, överväganden och ställningstaganden avseende nya medicinska möjligheter för barn med spinal muskelatrofi (SMA)
   • Fanfiction och litteraturundervisning i franska
   • Felanvändningen av konjunktionen "jaa" bland svenskar som studerar japanska
   • FEM- Förnyelsebar energi, energieffektivisering och miljö
   • Fet-Mats
   • Fictions of Migration in Contemporary Ireland and Britain
   • Filmengagemang och självets utopiska reflexivitet - den rörliga bildens förmåga att beröra människa på djupet.
   • Fjärrvärmedrivna vitvaror
   • Flaming Embers: Ageing and Desire in Contemporary Literature
   • Flerspråkiga resurser i undervisningen
   • Flerspråkighet i undervisningen
   • Flerspråkighet och inkludering i de tidiga åren: Lärares kunskaper och attityder
   • Flexibilitet och ökad individanpassning i SFI-undervisningen
   • FLOAT - Flexibel levodopa-optimerings och individanpassningsteknik
   • Flyttmönster bland unga vuxna i områden med dominerande turismnäring
   • Fokus på arbetet kring barn i behov av stöd i en kommun
   • Fokus på lärares ledarskap i förskola och skola
   • Folkskollärare och folkskollärarinnor 1860-1960: en kollektivbiografi
   • Formverktyg med anti-galling ytor
   • Fornby yrkesfolkhögskola - Erfarenheter från ett försök att utveckla en yrkesutbildning för invandrare
   • Forskningsanvändning och påverkande faktorer i sjuksköterskeutbildningen.
   • Forskningsprojekt kring Tillgänglighet i Förskola och Skola
   • Framtidens Jakobsgårdarna
   • Från ekonomisk bakland till global nöjesperiferi? Bedömning av turismens roll för hållbar utveckling av Arktiska områden
   • Från el till värme. En diskursanalytisk policystudie av energiomställning på statlig, kommunal och hushållsnivå.
   • Främjande av barn och ungas psykiska hälsa: ett perspektivskifte. En implementeringsstudie av nationella styrsstrategier och lokala tillämpningar inom ett organisatoriskt komplext verksamhetsfält
   • FÅR-Formativ Återkoppling för kreativa Resonemang
   • Fäder med våldsproblematik och omsorgsförmåga
   • Fältarbete och fiktion: litteratur och etnografi i franskspråkig prosa från Karibien
   • Följeforskning av projekt ”Destination 344” samt utvärdering av projekt ”Entreprenörsutbildning i Småland”
   • Följsamhet till amningsvänliga sjukhus anpassat till neonatalvård
   • Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg
   • Förbättrad barnmorskeutbildning i Somaliland
   • Förebyggande av oönskad graviditet bland ungdomar i Östra Afrika- tillgång till preventivmedel och laglig abort i Uganda, Tanzania och Kenya.
   • Förekomst och lokalisation av Vascular endothelial growth factor (VEGF) hos patienter med Restless legs syndrom (RLS) och Obstruktiv sömnapne syndrome (OSAS).
   • Förlossningsvård i Quang Ninh provincen, Norra vietnam
   • Förskolepedagogers uppfattningar om matematik och matematikdidaktik
   • Förskollärares uppfattningar om högläsningens potential som skriftspråksutvecklande pedagogik
   • Förskolor som miljöer för barns lärande i matematik, naturvetenskap och teknik
   • Förstudie Småskalig pelletanvändning i Chile
   • Föräldraskap efter neonatalvård - PANC
   • Föräldrastöd på neonatalavdelningar i Sverige
   • Gender school, Om ett partnerskapsarbete med jämställdhets- och diskrimineringsproblematik inom arbetslivet - En utvärderande studie av ett Utvecklingspartnerskap (UP) inom Equal
   • Genusmedvetet socialt arbete - en utmaning för forskning och praktik
   • Genus och identitet(er) i socialt arbete
   • Genus och motiverande samtal
   • Geologiska och miljöhistoriska undersökningar genom palaeoentomologiska analyser längs ny motorväg (E4) mellan Uppsala och Tierp, Uppland, sydöstra Sverige
   • Georg Simmel och den postmoderna sociologin
   • Globalisering, migration och narrationer av gemensam tillhörighet: förändringar av nationella narrationer i samtida irländsk och brittisk skönlitteratur
   • God vård inom äldreomsorg
   • GREEN - Grenselost energisamarbeid
   • Grensletruck: simulering GRV-100
   • Grey Box Modellering för Reglering och Optimering av en Metallurgisk Process
   • Grundläggande litteracitetsundervisning inom sfi
   • Gruppmödravård - förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter
   • Gruvfrun i Falu gruva: symbolproduktion som social motstrategi
   • Gruvsamhället i Falun – en utmaning för enhetsstatens officiella teologi? Nytt perspektiv på relationen mellan ortodoxi och pietism.
   • Gränsers dynamik. Lydnad och överträdelse bland gammalkoloni-mennoniter i Bolivia
   • Guds och Krishnas barnbarn: psykosociala villkor, narrativ och identitet
   • Haibun, japanska berättelser i miniatyr
   • Handel och regional tillväxt. -Kopplingen mellan regionalt tillväxtarbete och lokala etableringsstrategier.
   • Hantera tid vid demens - Effekter av tidshjälpmedel på tidsuppfattning, tidshantering i vardagen och välbefinnande hos personer med demens
   • Hemförlossningar i Norden
   • Historien genom minnets prisma: postkommunistiska romaner från Öst- och Centraleuropa
   • Hjälpmedels roll bland människor med funktionshinder i Syd: Fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i Bangladesh (Fas 1)
   • Hjälpmedels roll bland människor med funktionshinder i Syd: Fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i Bangladesh (Fas 2)
   • Hjärtstopp på sjukhus - följsamhet till rapportering och behandlingsriktlinjer samt sjukvårdspersonalens kunskaper, attityder samt skattade färdigheter angående hjärtlungräddning
   • Hur kvinnor och män med lungcancer upplever sin sjukdom och vård - ett genusperspektiv
   • Hur modersmålet påverkar vietnamesiska studenters engelska
   • Hur tillvaratas barns språkliga kompetenser i övergången från förskola till förskoleklass?
   • Hybridregimer: Förändrade förutsättningar för demokrati och demokratibistånd
   • Hållbar naturturism i skogsland - via mikrobetalningslösningar
   • Hälsa och välfärd
   • Hälsa Trygghet Lärande: Följeforskning av kommunalt utvecklingsarbete i Borlänge kommun för minskad segregation och ökad jämlikhet
   • Hälsa ur ett ungdomsperspektiv
   • Hälsorelaterad livskvalitet hos personer med psykiska funktionshinder
   • Hämnd eller martyrium! Berättelsen om Botgörarna som en länk till Shi`ismens tidiga utveckling.
   • Högeffektiva solfångare för svensk produktion
   • Icke-farmakologiska metoder för symtomhantering hos patienter med lungcancer
   • Identifiering av toppexponeringar med PIMEX i konstgödsel industrin
   • Identifiering och utveckling av stöd för att möta behov hos personer som vårdar en sammanboende partner med demens
   • Identity (re)construction and improvement in intercultural competence
   • Idrott och hälsa – ett ämne för lärande? Kunskap Undervisning och Lärande i idrott och hälsa
   • Idrottslärares kunskap om lärande i rörelse
   • Image, ’storytelling’ och attraktivitet – Jakobsgårdarnas förutsättningar för att bli ett attraktivt bostadsområde i Borlänge
   • IMMA - Intelligent energimodellering i byggnader och städer med mikrodataanalys
   • Implementering av internationellt etablerad metod för minskade kemiska risker på svenska arbetsplatser
   • IMPROVE- Implementering av personcentrerad vård: Processutvärdering av strategier, ledarskap och hälsoekonomi
   • IMTRIS
   • Industriorienterad forskarskola i materialvetenskap, BrinellVinn
   • INGO Skog (Innovation för grön omställning i skogen)
   • Initiering och utveckling av defekter under spårvalsning
   • Inkluderingen av romer: Erfarenheter av makt, kulturalisering och tillhörighet bland romer i Sverige
   • Innehåll och kvalitet i program skrivna för hälso -och sjukvårdsbyggnader
   • Innovationsprojektet
   • Innovativa affärsmodeller för hållbar naturturism på led via Gamification och Nudge (INNature)
   • InnoWent
   • Insatser för förskollärares ökade professionella ämneskompetens inom kommunikations- och språkutveckling – ämnesteori, praktisk tillämpning och professionella kollaborativa samtal
   • iNSPiRE
   • Instrumentalisering av kroppen inom idrotten
   • Integrerad lokal äldreomsorg: En interaktiv studie bland äldre äldre i tre kommuner i Sverige.
   • INTERACT Efficient interaction between energy demand, surplus heat/cool and thermal storage in building complexes
   • Interaction Management in Computer-Mediated Communication
   • Interaktion mellan patient och sjuksköterska på KOL-sjuksköterskemottagning i primärvård.
   • Interaktion och lärande: Lärarstrategier i klassrum med språklig, social och kulturell mångfald
   • Interkulturella studier
   • Interkulturell kommunikativ kompetens: Utmaningar och implikationer av att undervisa japanska artighetsstrategier till svenska inlärare av japanska
   • Internationalisering genom språkundervisning
   • Interreligiöst råd i Borlänge (IRIB)
   • Inverkan av mellanparkylning vid valsning av stång
   • Inverkan av olika farthållningsstrategier på prestationsförmåga vid kortvarigt maximalt fysiskt arbete, eller Sköldpaddan och Haren
   • Irish Studies Research in Nordic Countries
   • Italienska sextonhundratals källor om drottning Christina och hennes hov vid svenska och italienska arkiv
   • ITS-forskarskola - e-infrastruktur för modern trafikledning
   • Japansk haikai-teori under 1700-talet och dess betydelse i ett tolkningssammanhang
   • Journalister som egenföretagare: En fallstudie i flexibelt portfolioarbete
   • Judas Iskariots skiftande ansikte
   • Jämförande studier av översvämningar och utbredningen av översvämningssediment för att förbättra riskplaneringen i samhället
   • Jämförelser av vårt förflutna
   • Jämförelser av vårt förflutna [COP] Internationellt pilotprojekt
   • Jämställdhetsdiskurser i psykologprofessionen
   • Kan ett engagemang i civilsamhället motverka intolerans mot invandrare?
   • Karbala-berättelsen: Från skärmytsling till kosmiskt slag
   • Karriärvägar i svensk besöksnäring
   • Klipparens visuella intention och tittarens visuella perception
   • Klippunkter, klippare och visuell perception
   • Knubbvedseldning i små anläggningar
   • Kognition, emotion och "Conceptual Blending"
   • Kollektivhus i tredje åldern
   • Kompetenser i förskolan
   • Komplexa system - mikrodataanalys
   • Konsthögskolor som kunskapsförmedlare. En studie av olika synsätt på den högre bildkonstnärliga utbildningen i Sverige under 1900-talet
   • Korsvägar i europeisk historia som möjligheter till interkulturell och medieutbildning
   • Kostnadssänkning av solcellmoduler genom användning av polymermaterial
   • Kreativa beslut i produktionssituation inom filmproduktion
   • Kreditriskmodellering
   • Kulturprocent som en möjlig finansieringsmodell för kulturella och kreativa näringar – studie av lokala företagares acceptans för samfinansiering av evenemang, festivaler och kulturattraktioner
   • Kulturturism och malmbrytning sida vid sida? Gruvans produktionssystem i den regionala utvecklingen
   • Kunskapens framträdandeformer. Ett projekt om kunskapsutveckling och en högskolepedagogik med dubbelt perspektiv: teori och gestaltning
   • Kunskap och literarisering. Vad läste bergsmännen under 1600-talet i Falun och Dalarna?
   • Kunskapsbaserad praktik och brukarmedverkan för en evidensbaserad socialtjänst
   • Kvalitetskontroll och experimentell design
   • Kvinnobiografier: litteraritet och kön i tidigmoderna tyskspråkiga levnadsteckningar av kvinnliga regenter
   • Kvinnor och mäns erfarenheter och upplevelser av könsrelaterat våld i väpnade konflikter
   • Kvinnors företagande inom lantgårdsbaserad turism - Genus i förändring på svanska landsbygder?
   • Känslors betydelse för framgången hos terapeutiska interventioner mot mäns våld
   • Kön och bedömningar i socialt arbete - om klientbedömningar i ett ”icke-traditionellt” och ”traditionellt yrke”
   • Lanthandelns betydelse för befolkningsutvecklingen
   • Ledarskap i en mångkulturell kontext
   • LEXIS - lärande och Exergames i skolan
   • LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering
   • Lidande och medlidande
   • Liminal Borderlands in Irish Literature and Culture
   • Litteratur och lärarprofessionen: Litteraturstudiers roll i engelskämnets lärarutbildningar
   • Live to Be a Hundred: Cultural Narratives of Longevity
   • Långsiktigt stöd för och tillsammans med personer med förvärvad hjärnskada – implementering och erfarenheter av Hjärna Tillsammans
   • Lärande för hållbarhet i förskolan: Pedagogers uppfattning och praktiserande av hållbarhet.
   • Lärande i den mångfaldiga högskolemiljön
   • Lärande utan gränser
   • Lärares professionella självbilder och fostransarbetet i skolan
   • Lärarutbildning på distans – En studieform för att överbrygga hinder i tid och rum
   • Lärobok i koptiska med särskild inriktning på gnostiska texter
   • MacSheep
   • Mammors erfarenheter och beskrivning av sitt barns rörelser i livmodern
   • MARA - mobilitet och tillgänglighet på landsbygden
   • Marguerite Duras i svensk översättning – receptionen av Duras verk i Sverige
   • Medieprodukton i Dalarna: Teknik, kultur och nätverk
   • Medieteknologiska innovationer och nya filmiska bilder
   • Medlidande och motivation: Spinoza, Hume, Schopenhauer
   • Mellan retorik och praktik. En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994
   • Mentorskap och kompetensutveckling - En utvärderande studie av ett projekt om coaching av arbetslösa och sjukskrivna individer som länge stått utanför arbetsmarkanden
   • Metoder för att fastställa skogsplantors status, KK-projekt (Hög 12)
   • Migration, transformation, och hemkomst av en kultur: Tango i Finland och Japan som ett exempel
   • Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Regions (MATILDE)
   • Mikrobaserade beslutsstöd för hållbart turismresande och infrastrukturplanering- MIRANDA
   • Mikrostrukturutveckling i avancerade höghållfasta stål
   • Miljöhistoriska studier av förhistoriska bosättningar i Mälardalsregionen
   • Miljöhistoriska undersökningar av Vikingatida och medeltida boplatser i Island
   • Miljö- och kulturhistoriska studier av den Vikingatida och medeltida utvecklingen på biskopssätet Hólar, norra Island
   • Mindfulness - religiöst, sekulärt eller båda?
   • Miniplantan
   • Miniplantor - ett nytt skogsföryngringssystem
   • Miniplantor - ny möjlighet för integrerad snytbaggekontroll
   • Mistra Sport and Outdoors
   • Modalitet i Italienska
   • Modellbaserad processanalys och utveckling
   • Modellering av mikrostrukturutvecklingen hos mikrolegerade stål under varmdeformation
   • Modell för lärandemål – e-infrastruktur för uppföljning
   • Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan – undervisningens praktik, villkor och pedagogik
   • Moralisk stress, en begreppsanalys
   • Motivation för Arbetsmiljöarbete
   • MUBEMA
   • Multiplex detektion av patogena agens
   • Multisjuka äldre personer med diabetes
   • Munhälsa hos äldre
   • Munhälsorelaterad livskvalitet i Norge
   • Musculoskeletal disorders in the Swedish armed forces marines
   • Musikalisk interaktion i förskolan
   • Musik som karriärväg.
   • Muskel morfologi hos patienter med Obstruktiv sömn apne syndrom
   • Muskel morfologi hos patienter med Restless legs syndrom
   • Myth and Reality in Modern Ireland: Language, Literature and Culture
   • Måtte också våra kapitalister vakna upp…”. Svenska exportproblem i relation till marknaderna i Södra Afrika 1894-1908
   • Män i socialt arbete och social omsorg
   • Män med våldsproblematik – Problem, interventioner och förändring
   • Människor och gruvdrift i Kimberley, Sydafrika
   • Mäns och kvinnors resor till arbetet – visualisering och en beskrivande analys
   • Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram
   • Nationwide evaluation of multidisciplinary rehabilitation in patients with chronic pain
   • Neck pain in the Air Force
   • Nedsatt njurfunktion, insulinresistens, oxidativ stress och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar
   • New Age Revisited: A Deconstruction of a Concept
   • Nonlinear Cointegration i Nonlinear Vector autoregressive modeller: teori och tillämpningar
   • Norden med italienska ögon
   • Nordiskt nätverk för akademisk forskning om nyreligiositet
   • Nutida shiitiska auktoritetsförhandlingar
   • Nya designprocesser inom den audiovisuella industrin
   • Nya former av lokal service i landsbygd - innovativa exempel från Norden
   • Nya former av lokal service i Norden
   • Nya konstellationer i filmbranschen: digitala nätverk och distribuerat kreativitet
   • Nyanlända elever i gymnasieskolan - en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering
   • Nya religioner i Japan
   • Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv
   • När jobbet försvinner – socialförsäkringar och rörlighet på rumsliga arbetsmarknader bland äldre
   • När kvinnor lyfter
   • Närståendes upplevelser av alienation i relation till delaktighet i vård av personer med psykiska funktionshinder
   • Nätbaserad språkundervisning
   • Nätbaserat språkinlärning
   • Nätsmarthet på schemat - skolans värdegrundsuppdrag i den digitala tidsåldern
   • Olika metoder för dammbindning av grusvägar
   • Om begreppet sympatistress
   • Omhändertagande av sköra äldre personer
   • Om kollaboration, interaktion och meningskapande i synkrona skriftliga chattar på L2 tyska
   • Om relationen mellan olika kausala förklaringar. Exemplet tandvårdsrädsla
   • Omvärdering av antik gnostisk etik
   • Operativa strategier för förbättrad produktivitet vid tillverkning av rostfria band
   • Optimerade verktygsytor för plåtformning av höghållfast stål/rostfritt stål
   • Optimerad renovering för effektiva solcellstak
   • Oral cryoterapi för patienter som behandlas med cytostatika
   • Ordförråd hos elever i en mångkulturell skola, åk 2 och åk 5
   • OUTLINE Karriärplanering - En utvärderande studie av ett projekt om coaching av arbetslösa
   • Parental stress during the first year and needs for support in parents whose infants have needed neonatal care
   • Partner i "Att jämföra vårt förflutna. Internationellt Pilotprojekt"
   • Passiva massivträhus
   • Patientens delaktighet i kliniska beslut
   • Patienterfarenheter, bedömning, dokumentation och informationsöverföring i vårdkedjan för strokepatienter med ätsvårigheter.
   • Patientsäkerhet
   • Patientsäkerhet inom operationsvård
   • PAULINA - Uppföljning av Parkinsonsymptom från hemmet
   • Pedagogiska metoder i nätbaserad språkundervisning
   • Personcentrerad primärvård för patienter med gikt i primärvården - utveckling och utvärdering av ett stödprogram för implementering av evidensbaserad och personcentrerad vård
   • Perspektiv på västerländsk esoterism
   • PIMEX för effektivt arbetsmiljöarbete i aluminiumindustrin
   • PLIS - Primär Ledare Implementerar Strokeevidens
   • Poetry and Nature: Landscape of the Land and the Landscape of the Mind
   • PolySMART
   • Populärhistoriska tidskrifter
   • Proaktivt amningsstöd via telefon till mammor med prematura barn - en randomiserad kontrollerad multicenterstudie.
   • Produkt- och leverantörsutveckling inom detaljhandeln - En studie om detaljhandelsföretags utvecklingssamarbete med sina leverantörer
   • Profession, implementering, kunskapsanvändning och evidens
   • Professionellas bemötande och bedömningar av arbetssökande kvinnor och män med funktionshinder
   • Professionella värderingar och identiteter hos studenter i socialt arbete och utveckling av socialt arbete
   • projekt 65- Från missbruksbehandling till rehabilitering
   • Projektet: W7 DALARNA - Ett regionalt resurscentrum för kvinnligt entreprenörskap, jämställdhet och integration
   • Projektet W-Dala Plus - metodutveckling i samverkan mellan näringsliv och högskola
   • Psykologisk egoism - för och emot
   • PWB - Forskning och utveckling av prefabricerad träbyggnad och utforskning av dess tillämpning på landsbygden
   • På jakt efter förmågor i undervisningen i ämnet idrott och hälsa
   • På spaning efter det kunskapsrelaterade språket
   • På tröskeln till förskolan - Förskollärarstudenters lärande i flerspråkig och mångkulturell kontext
   • Reading Eiléan Ní Chuilleanáin, a Contemporary Irish Poet
   • REARCH (Rehabilitering och arkitektur)
   • Redefinitions of Irish Identity in the Twenty-First Century: A Postnationalist Approach
   • Reesbe företagsforskarskola
   • Regional utveckling och sammanhållning
   • Regionförstoring och regionförminskning. Individers räckhåll, platsbundenhet, rörlighet och kön
   • Regisserad kompetensutveckling
   • Registered Faith Communities in Sweden: Economic State Support
   • Relationers och nätverks betydelse för chefskap och hållbarhet i arbetslivet
   • Religion, Spirituality, and World View
   • Representation av urbefolkning i turism. Fallstudier från rennäringsområden i norra Sverige och nordvästra Ryssland.
   • Reproduktiv hälsa i Vietnam. Gravida kvinnor, vårdgivare och politikers syn på graviditets relaterad risk.
   • ReTraCE (Realising the Transition to the Circular Economy: Models, Methods and Applications)
   • Riskkommunikation med skyltar: Säkerhet ur verbala och visuella perspektiv
   • Robust, Modulär och Skalbar Plattform för Nästa Generations Industriella lösningar
   • Roligare längdskidåkning med Spårkortet!
   • Rullbelagt stål som ytbeklädnad på energieffektiva byggnader
   • Samer och svenskar. Gränsgångare i 1900-talets början.
   • Samhällsbetalda transporter inom VO-verksamhet
   • Sammanfattningsmått - analys, konstruktion och tillämpning
   • Sammanställning och spridning av arbetsmiljökunskap vid skogsbränslehantering
   • Samtal om film - den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet och självets utopiska reflexivitet
   • Samtidens nordiska bildvärld: Visuell analys som vetenskaplig metod
   • Samverkan om utbildning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
   • Semipresidentialism och regeringskapacitet i transitionsländer
   • SHINE
   • Siljanskolans betydelse för det svenska musikämnets identitet och självförståelse under 1930- 40 och 50-talen
   • Simulering av extrusion av rostfria rör
   • Simulering av klippning i höghållfast stål
   • Simulering och experimentell undersökning av rullformningsprocessen
   • Sjuksköterskors forskningsanvändning och dess samband med utbildnings-, individ- och arbetsorganisatoriska faktorer.
   • Sjuksköterskors kunskapskällor och forskningsanvändning - effekter av införande av datoriserat beslutsstöd.
   • Själens dunkla natt. Konstfilm, sorg och komplexa publikresponser
   • Självbilder i Erik Beckmans författarskap
   • Skolutveckling som frirumserövrande
   • Socialarbetares förståelse av män som brottsoffer
   • Social exkludering av äldre på före detta industriorter
   • Social Innovation on Active and Healthy Ageing for Sustainable Economic Growth, SIforAGE
   • Socialt deltagande och tillgänglighet till service – upplevda hinder och hur de kan reduceras
   • Social tillsyn i retorik och praktik
   • Socialt sammanhang och vårdbehov bland gravida tonåringar i Vietnam
   • Socioemotionella program i skola och förskola
   • Solelbåten ”Midnightsun”
   • Solenergi för el och värme i kulturhistoriskt värdefulla byggnader?
   • SolNET
   • Solvärmens genomslag på marknaden: En studie av samverkan i aktörskedjan slutkund - installatörsföretag - grossist - solvärmeföretag.
   • Somaliska kvinnors graviditetsutfall och upplevelser av vård i samband med graviditet och förlossning – patienter och vårdgivares perspektiv
   • Specialpedagoger och speciallärare som kvalificerade samtalspartners.
   • Speciella yrken? Ett projekt om speicallärares och specialpedagogers utbildning och arbete
   • Sponsring som resursanskaffning
   • Språkliga resurser och digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi I
   • Språkliga resurser och digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi II
   • Startegier för preventivt arbetsmiljöarbete med PIMEX
   • Statistisk analys av förlossningssmärta
   • Statistisk modellering är grunden till en ökad förståelse inom genetik!
   • Statlig styrning genom riktade bidrag – påverkan på socialtjänstens verksamhetsområden
   • Stay with Me – forskarstödd samverkan för att behålla, attrahera och rekrytera personal
   • Steget - En utvärderande studie av ett projekt för att skapa möjligheter för arbetslösa ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden
   • Strategies in English Language Teaching in Ethiopia and Wider Africa
   • Strategi för hur en industribransch kan tillämpa Video Exposure Monitoring för att minska toppexponering.
   • Strukturerad patientutbildning för personer med diabetes
   • Strålbehandling hos kvinnor med gynekologisk cancer
   • Studerandes uppfattning om patientens delaktighet
   • Studie 65- samverkan mellan socialtjänst och psykiatri
   • Studier angående bildningsmekanismer för igensättningar i gjutrör
   • Studier angående slaggens inverkan på korrosionen av olika infodringsmaterial under stålraffinering
   • Studier av Peace & Love-festivalen
   • Styckeved för småskalig eldning
   • Stålformning och ytteknik
   • Stärkt kvalitet i insatserna som rör barn genom kunskap och utvecklingen av det sociala arbetets praktik
   • Stärkt läs- och skrivdidaktisk kompetens för ett breddat synsätt kring inkludering.
   • Stödprogram för familjer där ett barn har cancer
   • SuSintPart - Verktygskoncept för miljömässigt hållbar tillverkning
   • Svenska sjuksköterskor under hundra år
   • Svenskt gnostiskt bibliotek
   • Sverige blir till i Bryssel, Paris och New York – globala och spatiala förhandlingar på 1930-talets världsutställningar
   • Sverige genom italienska ögon
   • Sverige och det föreställda rummet vid världsutställningen i Paris 1937
   • SWX-Energi, Integrerade system för sol och biobränsle
   • SWX-Energi, Logistiklösningar
   • SymbioCity Approach
   • Synen på shasei i nutida japanska haiku
   • Säker hästnäring
   • Säkert arbete vid motormanuella moment i skogen
   • Säsongsberoende studier av arbetsmiljö i skogsenergibranschen
   • Tandhygienister forskningsanvändning
   • Teknisk och social anpassning av små hybridelnät för förnybar energi
   • TESHP Test av solvärmepumpsystem
   • Test Arena E16 - Dataförsörjning
   • The Ageing Creator: Comparative Analysis of the Influence of Ageing on the Creative Process and on the Work of Contemporary Catalan, British and Irish Writers
   • The Challenges of International Migration to the Actualisation of Transculturality and Transnationalism in Twenty-First Century Europe
   • The Experience of Migration in Contemporary Irish, Spanish, and Swedish Fiction
   • The Mechanisms of Inter-Religious Encounters
   • The Value of Studying English Literature in Sweden
   • Tidiga insatser för män med våldsproblematik
   • Tidig identifiering av sköra äldre på akutmottagning
   • Till demokratins försvar? Det lokala civilsamhället om Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Ludvika
   • Tillämpad genusforskning inom starka forsknings- och innovationsmiljöer
   • Tjälrestriktioner – hantering och uppföljning
   • Tolkning och kollektivt skapande inom japansk haikai-poesi
   • Trafikantinformation i realtid - nuläge, tekniktrender, innovationer och införandeprocess
   • Transcultural Identities: The Construction of Identity in Cultural Encounters
   • Transcultural Identities in a Changing World - Book Publication
   • Transcultural Identities in Contemporary Literature
   • Transcultural Identity Constructions in a Changing World
   • Transkulturalitet och interkulturalitet i kvinnliga, franskspråkiga författarskap
   • Tribologiska egenskaper hos nya verktygsmaterial
   • Tribologiska mekanismer mellan formningsverktyg och plåt i samband med plåtformning
   • Två steg fram, ett steg tillbaka - Strukturella hinder för boende att minska koldioxidutsläpp och energianvändning för uppvärmning
   • Tyst Kommunikation: Interaktion genom Ellipsis med Infödd resp. Icke-infödd Engelsktalare
   • UBMEM - Aktivitetsbaserad energi och mobilitetsmodellering på stadsnivå för planering av framtidens städer
   • Undervisning av det kalla kriget - minnespraktiker i klassrummet
   • Undervisning och lärande i förskoleklass och skolans tidiga år
   • Undervisning utan gränser: internationalisering och samverkan med Brasilien inom nätbaserad undervisning
   • Ungas introduktion i arbetslivet. Betydelsen av arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöintroduktion för goda arbetsförhållanden och säkert arbete.
   • Ungas inträde på arbetsmarknaden
   • Unga vuxna i fjällturismbygder
   • Ungdomar och Drive in idrott. Spontana idrottsaktiviteter för ungdomar i förortsområden
   • Uppdrag kulturell identitet! En studie av processer för realiserande av skolans uppdrag i relation till undervisning för och om nationella minoriteter i en kommun
   • Uppdrag Orsa - En utvärderande studie av skola och arbetsliv i samverkan
   • Uppfattningar om en organisationsförändring - En fallstudie av en förändrad ledningsorganisation avseende Barn- och ungdomsförvaltningen i Rättviks kommun
   • Upplevelser och innebörd av hälsa och sexualitet hos män och kvinnors som lever med HIV/AIDS i Tanzania
   • Urban and Rural Landscapes: Language, Literature, and Culture in Modern Ireland
   • Utbildning och lärande
   • Utbildningsteknik i italiensk undervisning
   • Utbredning av sväm- och älvsediment som indikatorer på utbredningen av tidigare översvämningar
   • Utveckling av analysmetod för att mäta Acivicin
   • Utveckling av analysmetod för simultan kvantifiering av tre antiretrovirala läkemedel i torkade blodfläckar.
   • Utveckling av en screening metod med kromatografisk metodik för antimalaria läkemedel
   • Utveckling av kritiskt tänkande och forskningsanvändning i sjuksköterskeutbildning.
   • Utveckling av metod för att bedöma behovet av ogräsbekämpning i spår
   • Utveckling och utvärdering av KOL-webben - ett verktyg för bättre hälsa hos personer med KOL
   • Utvärdering av behandling med anti-VEGF-läkemedel vid diabetesmakulaödem
   • Utvärdering av design kvalitet av strokeenheter och dess påverkan på patientens hälsa, vårdkvalitet och uppfattningen av miljön
   • Utvärdering av säsongslagring av solvärme för villa med CW10
   • Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen: hur konsumtionen varierar över region och hästtyp
   • Vad kommunikation vill säga - en iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal
   • Vad vill studenter veta? En undersökning av examensarbete i grundlärarutbildning
   • Vad är medlidande?
   • Varför söker äldre personer akutsjukvård? Orsaker, omständigheter och förklaringar
   • Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar
   • W-dalaprojektet - Vinnande partnerskap mellan näringsliv
   • Vems världsarv? Visuell kulturarvsförmedling och föreställning om lokal identitet
   • Verktygslåda för fasomvandlingar för simulering av industriella processer som varmvalsning och glödgning
   • Vertikal standardisering och värdeskapande processer
   • Villkor för skrivutveckling i det digitaliserade klassrummet
   • Villkorskonstruktioner i Italienska. Norm och "imaginaire linguistique"
   • Vindkraftens kontorverser
   • VIPS och ICF
   • Visualiserad logistiksimulering
   • Visualisering av kollektivtrafikens regionförstorande effekter
   • Visualisering av kollektivtrafikens regionförstorande effekter
   • Visuella innovationer och teknologisk förändring: Kulturella resurser i utvecklingen av användargränssnitt
   • Våld mot äldre
   • Vägar till energihalvering i Dalarnas bebyggelse till 2050
   • Vägprojektering för minskade drift- och underhållskostnader
   • Världsarvets paradoxer – människors föreställningsvärldar i skuggan av globala ambitioner
   • Värmelagring i byggnader
   • Växa och verka i Dalarna - Om ett projekt för att stärka positionen för individer som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid
   • Zephyr, EU projekt inom 7:e ramprogrammet, europeiskt samverkansprojekt för utveckling av ny energisnål och miljövänlig teknik för produktion av skogsplantor
   • Återhämtning från teori till praktik
   • Äldre med långvarigt funktionshinder och psykossjukdom
   • Äldre och nutida kommentarer till diktsamlingen Fuyu no hi (Vinterdagar)
   • Äldres upplevelser av äldreomsorgen
   • Ökad tillgång till säker abortvård i Indien
   • Övergripande arbetsmiljöhandledning vid skogsbränslehantering
   • Övergången från idrottslärarutbildning till lärarpraktik
   • Översättning och testning av ett frågeformulär som mäter grad av ”patient power”
   • Övrigt
   • ”Konfessionell” och ”icke-konfessionell” undervisning i skolan
   • ”Många bollar i luften” – Personalens arbetsmiljö på akutmottagning.
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Arabiska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram