Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublikasjoner
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Arbetsrapport / Högskolan Dalarna
   • Centrum för solenergiforskning, Högskolan Dalarna
   • Centrum för solenergiforskning, Högskolan i Falun Borlänge
   • CeTLeR - Centre for Tourism and Leisure Research
   • Dalarna Doctoral Dissertations
   • Dalarna Licentiate Theses
   • DUpod - podcastserie om pedagogisk utveckling i högre utbildning
   • Energikompetenscentrum Rapport
   • Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
   • Kultur och lärande
   • Solar Energy Research Center, University College of Falun/Borlänge
   • Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis
   • Working papers in transport, tourism and information technology (Opphørt 2010-12-31)
  • And
   Forskningsprogram
   • -
   • (Hur uppfattar studenter) Rörelse som ämneskunskap inom idrottslärarutbildningen?
   • 31052 LOWWEAR-WP1 varmvalsning
   • 9/11 and the Novel
   • Ageing, Quality of Life and Creativity through Narrative
   • Akupunktur som smärtlindring vid förlossning - En randomiserad kontrollerad studie
   • Allmänt Mikrodataaanalys - metod
   • Allmänt Mikrodataaanalys - tillverkningsindustri
   • Allmänt Mikrodataaanalys - transporter
   • Allmänt Mikrodataaanalys - turism
   • Amning/uppfödnings processen hos mammor till för tidigt födda barn – en etnografisk studie vid neonatalavdelningar i Sverige och England
   • Analys av varmbearbetning, industriella applikationer av modellering av mikrostrukturutveckling och mekaniska egenskaper
   • A New Ireland? Representations of History Past and Present in Literature and Culture
   • Antroposofiska rörelsen och Waldorf-pedagogiken
   • Apokalyptiska föreställningar i nutida islamisk extremism
   • Arbete åt alla - En utvärderande studie av ett projekt för långtidssjukskrivna
   • Arbetsmiljö i skogsenergibranschen
   • Arbetsmiljö vid skogsbränslehantering – damm, buller och underhållsarbete
   • Arbetsvetenskapliga seminariet
   • Att bli en global medborgare: En studie av australienska och svenska barns kunskaper och attityder till omvärlden
   • Att föda ett dött barn – en undersökning om kvinnors erfarenheter
   • Att göra regionala skillnader till en styrka
   • Attityder till tandvård - utvärdering av ett frågeformulär
   • Att leva i samhällets utkant: Social exkludering bland äldre kvinnor och män i Sverige
   • Att lära sig läsa mot strömmen: Critical Literacy och Critical Language Awareness i första- och andraspråk
   • Att läsa eller inte läsa: En studie av grundskolans läspraktiker
   • Att marknadsföra Sverige – den socialekonomiska avdelningen i den svenska paviljongen på världsutställningen i Paris 1937
   • Attraktiv Konkurrenskraft
   • Att röra sig annorlunda: Utveckling av en icke-dualistisk teori om lärande av rörelser
   • Att skriva sig till svenskhet – om skrivande och identitetsförhandlande bland unga vuxna som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn
   • Att underlätta för äldre med inkontinens - genom teori, hjälpmedel och teknik
   • Att utveckla allsidiga rörelseförmågor i ämnet idrott och hälsa
   • Att vara Jehovas vittne på ett svenskt sekulärt högstadium - en studie om krockar mellan fundamentalism och sekularism
   • Audiovisuella medier - en innovativ miljö för samproducerad forskning
   • Audiovisuella seminariet
   • Automatisk detektering och karakterisering av vegetation längs järnvägen
   • Automatisk inspektion av järnvägsslipers
   • Barn i minoritetssamfund: religiösa uppväxter
   • Begreppet nioi inom japansk haikai-poetik
   • Behov av, nyttjande av och tillfredsställelse med hälso- och sjukvård första året efter en stroke
   • Beskriva och utvärdera kvaliteten på den fysiska miljön i relation till vårdkvalitet och livskvalitet för personer som bor på äldreboenden
   • Beteendemedicinska modeller för prediktion och förändring av patienters munhälsobeteende vid parodontal behandling.
   • Betydelsen av lärarkompetens för elevers skolprestationer: Effektiv och rättvis undervisning i svenska och matematik
   • BI-modell ”light” för analys av hästnäringens Samhällsekonomiska effekter
   • Biobränsle och solvärme för 100% förnybar värmeförsörjning - BIOSOL II
   • BIOSOL-Integrerade system för bio och solvärme
   • Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
   • Categorization Identities and Communication CIC – Projekt
   • Celtic Others: Irish Literary Representations of the Other
   • CeTLeR research seminar
   • Community Care inom äldreomsorg i Sverige: Exempel från två glesbygdskommuner i Dalarna
   • Complex Systems – Microdata Analysis (Opphørt 2020-12-31)
   • Coordinate (teknik för att stödja beslut för äldre personer boende hemma)
   • Creativity and Innovation: Poetry and Literacy in the Classroom
   • Cross-Cultural Encounters: An Irish Dimension
   • Dalarna som svenskt alternativ - utbildningshistoriska perspektiv
   • Datorer i undervisningen "En till en" projektet i skolan
   • Datoriserat beslutsstöd för förebyggande av undernäring i äldrevård.
   • Delat ledarskap - om utveckling av chefs- och medarbetarskap, steg 2
   • Delirium i samband med höftfraktur
   • Delirium - Validering av NEECHAMs prediktiva förmåga
   • Demokratikontraktet: Samarbetsavtal mellan Falu kommun och Högskolan Dalarna om lokal demokratiutveckling
   • Den mediterande dalahästen: Globaliserad samtida religiositet i lokal utformning och på nya arenor
   • Den musikaliska salongen i Falun under 1800-talet
   • Den nordiska hushållstaten: variationer på ett tema av Luther
   • Den regionalekonomiska betydelsen av travsporten
   • Den ståndaktiga familjen: privatfilmande som re-nomiseringsprojekt
   • Den svenska naturessän ur ett ekokritiskt perspektiv
   • De samhällsorienterande ämnenas didaktik
   • Designa hållbara vårdmiljöer för framtiden
   • Det amerikanska subjektets rekonstruktion: en studie av prisbelönad amerikansk skönlitterär prosa från 1990-talet
   • De tre Mariornas bok [Novas Cartas Portuguesas] 40 år senare
   • Det statliga kommittéväsendet 1990-2016
   • Digitala resurser i undervisningen
   • Digitaliseringen av skolans tidiga literacypraktiker
   • Dokusåpans domäner
   • Drottning Kristina och hennes hov
   • EASYLIFE: Integrering och demonstration av affärsmodell och teknisk plattform för transporteffektiv sammanlänkning av lokalproducenter och dess kunder
   • Effekter av datoriserat beslutsstöd på klinisk praxis och patientresultat i prevention och behandling av trycksår och undernäring på sjukhem.
   • Effekter av ett familjestödsprogram för att utveckla barns ordförråd och senare läs- och skrivförmåga
   • Effektiva åtgärder mot luftföroreningar genom visualiserad ny kunskap
   • Effektutvärdering
   • Egenvård, hälsa och självanklagelse hos personer med diabetesrelaterad blindhet
   • Elektronisk kommunikation och "The Need for Speed"
   • EMC Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna
   • E-MOTIONS, Beslutsstöd för Parkinsonbehandling
   • Energieffektiva flerfamiljshus, nationella mål i lokal kontext
   • Energy and Built Environments (Opphørt 2020-12-31)
   • Energy Intelligent Europe Projekt COMBISOL
   • Energy Matching
   • En etnografisk studie om svensk psykiatrisk intensivvård
   • Engelskt uttal
   • Enhetsvälsignelse eller diksha - helande och upplysning
   • En komparativ studie av de långsiktiga erfarenheterna av omstrukturering: strukturell påverkan på framgångsrika övergångar till ett hållbart arbetsliv
   • Ensamhet och hälsa bland äldre personer i Norden
   • ENSECO - Produktion och process för utformning och konstruktion av energisjälvförsörjande containerbyggnader
   • En utvärdering av insatser, behandling och utfall vid hjärtstopp på och utanför sjukhus ett nationellt samhälls- och sjukhusperspektiv
   • EpiWux 2008: en tvärsnittsstudie i Dalarna 2008 angående 35-, 50-, 65-, 75- och 85-åringars munhälsa och attityder till tandvård, samt analys av personalresurser inom tandvården Dalarna
   • Essentialism i religionsundervisningen
   • Ett familjebaserat stödprogram till barnfamiljer där en förälder eller ett barn har svår sjukdom
   • Ett förenklat språk på Internätet?
   • EXIT - Riskkommunikation och ansvar: Nya perspektiv på utrymning
   • Falun ovan från Falun under - den tidigaste kultur- och miljöhistorien i Faluns omgivningar
   • Familjers och personals erfarenheter, överväganden och ställningstaganden avseende nya medicinska möjligheter för barn med spinal muskelatrofi (SMA)
   • Fanfiction och litteraturundervisning i franska
   • Fet-Mats
   • Fictions of Migration in Contemporary Britain and Ireland
   • Filmengagemang och självets utopiska reflexivitet - den rörliga bildens förmåga att beröra människa på djupet.
   • Fjärrvärmedrivna vitvaror
   • Flerspråkiga resurser i undervisningen
   • Flerspråkighet i undervisningen
   • FLOAT - Flexible Levodopa Optimizing Assistive Technology
   • Fokus på arbetet kring barn i behov av stöd i en kommun
   • Fokus på lärares ledarskap i förskola och skola
   • Folkskollärare och folkskollärarinnor 1860-1960: en kollektivbiografi
   • Fornby yrkesfolkhögskola - Erfarenheter från ett försök att utveckla en yrkesutbildning för invandrare
   • Forskargrupp/Seminariegrupp
   • Forskningsanvändning och påverkande faktorer i sjuksköterskeutbildningen.
   • Forskningsprofiler 2009-2020
   • Framtidens Jakobsgårdarna
   • Främjande av barn och ungas psykiska hälsa: ett perspektivskifte. En implementeringsstudie av nationella styrsstrategier och lokala tillämpningar inom ett organisatoriskt komplext verksamhetsfält
   • Från ekonomisk bakland till global nöjesperiferi? Bedömning av turismens roll för hållbar utveckling av Arktiska områden
   • Från el till värme. En diskursanalytisk policystudie av energiomställning på statlig, kommunal och hushållsnivå.
   • Fysisk aktivitet, rörelsekontroll och muskelaktivitet hos personer med långvarig smärta
   • Fältarbete och fiktion: litteratur och etnografi i franskspråkig prosa från Karibien
   • Följeforskning av projekt ”Destination 344” samt utvärdering av projekt ”Entreprenörsutbildning i Småland”
   • Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg
   • Förebyggande av oönskad graviditet bland ungdomar i Östra Afrika- tillgång till preventivmedel och laglig abort i Uganda, Tanzania och Kenya.
   • Förlossningsvård i Quang Ninh provincen, Norra vietnam
   • Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden
   • Gender school, Om ett partnerskapsarbete med jämställdhets- och diskrimineringsproblematik inom arbetslivet - En utvärderande studie av ett Utvecklingspartnerskap (UP) inom Equal
   • General Microdata Analysis - others
   • General Microdata Analysis - retail
   • Genusmedvetet socialt arbete - en utmaning för forskning och praktik
   • Geologiska och miljöhistoriska undersökningar genom palaeoentomologiska analyser längs ny motorväg (E4) mellan Uppsala och Tierp, Uppland, sydöstra Sverige
   • God vård inom äldreomsorg
   • GREEN - Grenselost energisamarbeid
   • Grey Box Modellering för Reglering och Optimering av en Metallurgisk Process
   • Gruvfrun i Falu gruva: symbolproduktion som social motstrategi
   • Gruvsamhället i Falun – en utmaning för enhetsstatens officiella teologi? Nytt perspektiv på relationen mellan ortodoxi och pietism.
   • Guds och Krishnas barnbarn: psykosociala villkor, narrativ och identitet
   • Handel och regional tillväxt. -Kopplingen mellan regionalt tillväxtarbete och lokala etableringsstrategier.
   • Health and Welfare (Opphørt 2020-12-31)
   • Hemförlossningar i Norden
   • Historien genom minnets prisma: postkommunistiska romaner från Öst- och Centraleuropa
   • Humanioraseminariet
   • Hur kvinnor och män med lungcancer upplever sin sjukdom och vård - ett genusperspektiv
   • Hur tillvaratas barns språkliga kompetenser i övergången från förskola till förskoleklass?
   • Hybridregimer: Förändrade förutsättningar för demokrati och demokratibistånd
   • Hälsa Trygghet Lärande: Följeforskning av kommunalt utvecklingsarbete i Borlänge kommun för minskad segregation och ökad jämlikhet
   • Hälsa ur ett ungdomsperspektiv
   • Hälsorelaterad livskvalitet hos personer med psykiska funktionshinder
   • Hämnd eller martyrium! Berättelsen om Botgörarna som en länk till Shi`ismens tidiga utveckling.
   • Högeffektiva solfångare för svensk produktion
   • Hållbar naturturism i skogsland - via mikrobetalningslösningar
   • Identifiering av toppexponeringar med PIMEX i konstgödsel industrin
   • Identifiering och utveckling av stöd för att möta behov hos personer som vårdar en sammanboende partner med demens
   • Image, ’storytelling’ och attraktivitet – Jakobsgårdarnas förutsättningar för att bli ett attraktivt bostadsområde i Borlänge
   • IMMA - Intelligent energimodellering i byggnader och städer med mikrodataanalys
   • Implementering av internationellt etablerad metod för minskade kemiska risker på svenska arbetsplatser
   • INGO Skog (Innovation för grön omställning i skogen)
   • Initiering och utveckling av defekter under spårvalsning
   • Inkluderingen av romer: Erfarenheter av makt, kulturalisering och tillhörighet bland romer i Sverige
   • Innovativa affärsmodeller för hållbar naturturism på led via Gamification och Nudge (INNature)
   • InnoWent
   • iNSPiRE
   • INTERACT Efficient interaction between energy demand, surplus heat/cool and thermal storage in building complexes
   • Interaktion mellan patient och sjuksköterska på KOL-sjuksköterskemottagning i primärvård.
   • Interaktion och lärande: Lärarstrategier i klassrum med språklig, social och kulturell mångfald
   • Intercultural Studies (Opphørt 2020-12-31)
   • Interreligiöst råd i Borlänge (IRIB)
   • Irish Studies Research in Nordic Countries
   • Italienska sextonhundratals källor om drottning Christina och hennes hov vid svenska och italienska arkiv
   • Japansk haikai-teori under 1700-talet och dess betydelse i ett tolkningssammanhang
   • Jämförelser av vårt förflutna
   • Jämförelser av vårt förflutna [COP] Internationellt pilotprojekt
   • Kan ett engagemang i civilsamhället motverka intolerans mot invandrare?
   • Karbala-berättelsen: Från skärmytsling till kosmiskt slag
   • Karriärvägar i svensk besöksnäring
   • Klipparens visuella intention och tittarens visuella perception
   • Klippunkter, klippare och visuell perception
   • Knubbvedseldning i små anläggningar
   • Kognition, emotion och "Conceptual Blending"
   • Kommunikationsprocesser och brytpunktssamtal i palliativ vård – innehåll och konsekvenser
   • Korsvägar i europeisk historia som möjligheter till interkulturell och medieutbildning
   • Kreativa beslut i produktionssituation inom filmproduktion
   • Kreditriskmodellering
   • Kulturturism och malmbrytning sida vid sida? Gruvans produktionssystem i den regionala utvecklingen
   • Kunskapens framträdandeformer. Ett projekt om kunskapsutveckling och en högskolepedagogik med dubbelt perspektiv: teori och gestaltning
   • Kunskap och literarisering. Vad läste bergsmännen under 1600-talet i Falun och Dalarna?
   • Kunskapsbaserad praktik och brukarmedverkan för en evidensbaserad socialtjänst
   • Kvinnobiografier: litteraritet och kön i tidigmoderna tyskspråkiga levnadsteckningar av kvinnliga regenter
   • Kvinnor och mäns erfarenheter och upplevelser av könsrelaterat våld i väpnade konflikter
   • Kvinnors företagande inom lantgårdsbaserad turism - Genus i förändring på svanska landsbygder?
   • Känslors betydelse för framgången hos terapeutiska interventioner mot mäns våld
   • Kön och bedömningar i socialt arbete - om klientbedömningar i ett ”icke-traditionellt” och ”traditionellt yrke”
   • Lanthandelns betydelse för befolkningsutvecklingen
   • Ledarskap i en mångkulturell kontext
   • LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering
   • Lidande och medlidande
   • Liminal Borderlands in Irish Literature and Culture
   • Litteratur och lärarprofessionen: Litteraturstudiers roll i engelskämnets lärarutbildningar
   • Lärande för hållbarhet i förskolan: Pedagogers uppfattning och praktiserande av hållbarhet.
   • Läs- och skrivundervisning och lärande i förskoleklass och skolans tidigare år
   • Läs- och skrivutvecklande praktiker i förskolan
   • MacSheep
   • Mammors erfarenheter och beskrivning av sitt barns rörelser i livmodern
   • MARA - mobilitet och tillgänglighet på landsbygden
   • Marguerite Duras i svensk översättning – receptionen av Duras verk i Sverige
   • Medlidande och motivation: Spinoza, Hume, Schopenhauer
   • Mentorskap och kompetensutveckling - En utvärderande studie av ett projekt om coaching av arbetslösa och sjukskrivna individer som länge stått utanför arbetsmarkanden
   • Metoder för att fastställa skogsplantors status, KK-projekt (Hög 12)
   • Migration, transformation, och hemkomst av en kultur: Tango i Finland och Japan som ett exempel
   • Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Regions (MATILDE)
   • Mikrobaserade beslutsstöd för hållbart turismresande och infrastrukturplanering- MIRANDA
   • Mikrostrukturutveckling i avancerade höghållfasta stål
   • Miljöhistoriska studier av förhistoriska bosättningar i Mälardalsregionen
   • Miljöhistoriska undersökningar av Vikingatida och medeltida boplatser i Island
   • Miljö- och kulturhistoriska studier av den Vikingatida och medeltida utvecklingen på biskopssätet Hólar, norra Island
   • Mindfulness - religiöst, sekulärt eller båda?
   • Miniplantor - ett nytt skogsföryngringssystem
   • Mistra Sport and Outdoors
   • Modalitet i Italienska
   • Modellering av mikrostrukturutvecklingen hos mikrolegerade stål under varmdeformation
   • Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan – undervisningens praktik, villkor och pedagogik
   • Motivation för Arbetsmiljöarbete
   • MUBEMA
   • Multiplex detektion av patogena agens
   • Multisjuka äldre personer med diabetes
   • Munhälsorelaterad livskvalitet i Norge
   • Musikalisk interaktion i förskolan
   • Musik som karriärväg.
   • Muskel morfologi hos patienter med Obstruktiv sömn apne syndrom
   • Myth and Reality in Modern Ireland: Language, Literature and Culture
   • Män med våldsproblematik – Problem, interventioner och förändring
   • Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram
   • Nedsatt njurfunktion, insulinresistens, oxidativ stress och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar
   • New Age Revisited: A Deconstruction of a Concept
   • Nonlinear Cointegration i Nonlinear Vector autoregressive modeller: teori och tillämpningar
   • Norden med italienska ögon
   • No Research Profile (Opphørt 2020-12-31)
   • Nutida shiitiska auktoritetsförhandlingar
   • Nya designprocesser inom den audiovisuella industrin
   • Nyanlända elever i gymnasieskolan - en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering
   • Näringsliv och samhälle
   • När kvinnor lyfter
   • Närståendes upplevelser av alienation i relation till delaktighet i vård av personer med psykiska funktionshinder
   • Nätbaserad språkundervisning
   • Om begreppet sympatistress
   • Operativa strategier för förbättrad produktivitet vid tillverkning av rostfria band
   • Optimerade verktygsytor för plåtformning av höghållfast stål/rostfritt stål
   • Optimerad renovering för effektiva solcellstak
   • Oral cryoterapi för patienter som behandlas med cytostatika
   • Other (Opphørt 2020-12-31)
   • OUTLINE Karriärplanering - En utvärderande studie av ett projekt om coaching av arbetslösa
   • Parental stress during the first year and needs for support in parents whose infants have needed neonatal care
   • Passiva massivträhus
   • Patientens delaktighet i kliniska beslut
   • Patienterfarenheter, bedömning, dokumentation och informationsöverföring i vårdkedjan för strokepatienter med ätsvårigheter.
   • Patientsäkerhet
   • Patientsäkerhet inom operationsvård
   • PAULINA - Uppföljning av Parkinsonsymptom från hemmet
   • Pedagogiska metoder i nätbaserad språkundervisning
   • Perspektiv på västerländsk esoterism
   • PIMEX för effektivt arbetsmiljöarbete i aluminiumindustrin
   • PLIS - Primär Ledare Implementerar Strokeevidens
   • Poetry and Nature: Landscape of the Land and the Landscape of the Mind
   • PolySMART
   • Populärhistoriska tidskrifter
   • Profession, implementering, kunskapsanvändning och evidens
   • Professionellas bemötande och bedömningar av arbetssökande kvinnor och män med funktionshinder
   • Projektet: W7 DALARNA - Ett regionalt resurscentrum för kvinnligt entreprenörskap, jämställdhet och integration
   • Projektet W-Dala Plus - metodutveckling i samverkan mellan näringsliv och högskola
   • Psykologisk egoism - för och emot
   • På tröskeln till förskolan - Förskollärarstudenters lärande i flerspråkig och mångkulturell kontext
   • Reading Eiléan Ní Chuilleanáin, a Contemporary Irish Poet
   • Redefinitions of Irish Identity in the Twenty-First Century: A Postnationalist Approach
   • Reesbe företagsforskarskola
   • Regional utveckling och sammanhållning
   • Regionförstoring och regionförminskning. Individers räckhåll, platsbundenhet, rörlighet och kön
   • Regisserad kompetensutveckling
   • Registered Faith Communities in Sweden: Economic State Support
   • Religion, Spirituality, and World View
   • Representation av urbefolkning i turism. Fallstudier från rennäringsområden i norra Sverige och nordvästra Ryssland.
   • Riskkommunikation med skyltar: Säkerhet ur verbala och visuella perspektiv
   • Roligare längdskidåkning med Spårkortet!
   • Rullbelagt stål som ytbeklädnad på energieffektiva byggnader
   • Samer och svenskar. Gränsgångare i 1900-talets början.
   • Samhällsbetalda transporter inom VO-verksamhet
   • Sammanfattningsmått - analys, konstruktion och tillämpning
   • Semipresidentialism och regeringskapacitet i transitionsländer
   • SHINE
   • Siljanskolans betydelse för det svenska musikämnets identitet och självförståelse under 1930- 40 och 50-talen
   • Simulering av extrusion av rostfria rör
   • Simulering av klippning i höghållfast stål
   • Simulering och experimentell undersökning av rullformningsprocessen
   • Sjuksköterskors forskningsanvändning och dess samband med utbildnings-, individ- och arbetsorganisatoriska faktorer.
   • Sjuksköterskors kunskapskällor och forskningsanvändning - effekter av införande av datoriserat beslutsstöd.
   • Skolutveckling som frirumserövrande
   • Skrivundervisning i utbildning och i undervisning
   • Socialarbetares förståelse av män som brottsoffer
   • Social exkludering av äldre på före detta industriorter
   • Social Innovation on Active and Healthy Ageing for Sustainable Economic Growth, SIforAGE
   • Socialt deltagande och tillgänglighet till service – upplevda hinder och hur de kan reduceras
   • Social tillsyn i retorik och praktik
   • Socialt sammanhang och vårdbehov bland gravida tonåringar i Vietnam
   • Socioemotionella program i skola och förskola
   • Solenergi för el och värme i kulturhistoriskt värdefulla byggnader?
   • SolNET
   • Somaliska kvinnors graviditetsutfall och upplevelser av vård i samband med graviditet och förlossning – patienter och vårdgivares perspektiv
   • Specialpedagoger och speciallärare som kvalificerade samtalspartners.
   • Speciella yrken? Ett projekt om speicallärares och specialpedagogers utbildning och arbete
   • Språkliga resurser och digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisnign inom sfi I
   • Språkliga resurser och digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi II
   • Statistisk analys av förlossningssmärta
   • Statistisk modellering är grunden till en ökad förståelse inom genetik!
   • Stay with Me – forskarstödd samverkan för att behålla, attrahera och rekrytera personal
   • Steel Forming and Surface Engineering (Opphørt 2020-12-31)
   • Steget - En utvärderande studie av ett projekt för att skapa möjligheter för arbetslösa ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden
   • Strategier för preventivt arbetsmiljöarbete med PIMEX
   • Strategies in English Language Teaching in Ethiopia and Wider Africa
   • Strukturerad patientutbildning för personer med diabetes
   • Studier angående bildningsmekanismer för igensättningar i gjutrör
   • Studier av Peace & Love-festivalen
   • Stärkt läs- och skrivdidaktisk kompetens för ett breddat synsätt kring inkludering.
   • SuSintPart - Verktygskoncept för miljömässigt hållbar tillverkning
   • Svenska sjuksköterskor under hundra år
   • Svenskt gnostiskt bibliotek
   • Sverige blir till i Bryssel, Paris och New York – globala och spatiala förhandlingar på 1930-talets världsutställningar
   • Sverige genom italienska ögon
   • Sverige och det föreställda rummet vid världsutställningen i Paris 1937
   • SWX-Energi, Integrerade system för sol och biobränsle
   • Synen på shasei i nutida japanska haiku
   • Säsongsberoende studier av arbetsmiljö i skogsenergibranschen
   • Taming the presidents? Exploring the links between presidential activism, policy-making capacity, and regime legitimacy
   • Tandhygienister forskningsanvändning
   • Teknisk och social anpassning av små hybridelnät för förnybar energi
   • TESHP Test av solvärmepumpsystem
   • The Mechanisms of Inter-Religious Encounters
   • Tidig identifiering av sköra äldre på akutmottagning
   • Till demokratins försvar? Det lokala civilsamhället bemötande av högerextrema rörelser
   • Tillgänglighet i förskola och skola
   • Tolkning och kollektivt skapande inom japansk haikai-poesi
   • Transcultural Identities: The Construction of Identity in Cultural Encounters
   • Transcultural Identities in a Changing World - Book Publication
   • Transcultural Identities in Contemporary Literature
   • Transcultural Identity Constructions in a Changing World
   • Transition, identitet och civilsamhälle (TICS)
   • Två steg fram, ett steg tillbaka - Strukturella hinder för boende att minska koldioxidutsläpp och energianvändning för uppvärmning
   • Ungas introduktion i arbetslivet. Betydelsen av arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöintroduktion för goda arbetsförhållanden och säkert arbete.
   • Unga vuxna i fjällturismbygder
   • Uppdrag Orsa - En utvärderande studie av skola och arbetsliv i samverkan
   • Urban and Rural Landscapes: Language, Literature, and Culture in Modern Ireland
   • Utbildning och lärande (Opphørt 2020-12-31)
   • Utbredning av sväm- och älvsediment som indikatorer på utbredningen av tidigare översvämningar
   • Utveckling av metod för att bedöma behovet av ogräsbekämpning i spår
   • Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen: hur konsumtionen varierar över region och hästtyp
   • Varför söker äldre personer akutsjukvård? Orsaker, omständigheter och förklaringar
   • Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar
   • Vems världsarv? Visuell kulturarvsförmedling och föreställning om lokal identitet
   • VIPS och ICF
   • Vägar till energihalvering i Dalarnas bebyggelse till 2050
   • Vägprojektering för minskade drift- och underhållskostnader
   • Värmelagring i byggnader
   • Växa och verka i Dalarna - Om ett projekt för att stärka positionen för individer som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid
   • W-dalaprojektet - Vinnande partnerskap mellan näringsliv
   • Zephyr, EU projekt inom 7:e ramprogrammet, europeiskt samverkansprojekt för utveckling av ny energisnål och miljövänlig teknik för produktion av skogsplantor
   • Äldre med långvarigt funktionshinder och psykossjukdom
   • Äldres upplevelser av äldreomsorgen
   • Ökad tillgång till säker abortvård i Indien
   • Övergripande arbetsmiljöhandledning vid skogsbränslehantering
   • Övergången från idrottslärarutbildning till lärarpraktik
   • ”Många bollar i luften” – Personalens arbetsmiljö på akutmottagning.
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Språk
   • -
   • albansk
   • amharisk
   • arabisk
   • aserbajdsjansk
   • balutsji
   • bengali
   • bosnisk
   • bulgarsk
   • dansk
   • engelsk
   • esperanto
   • estisk
   • finsk
   • fransk
   • færøysk
   • gammalgresk (fram til 1453)
   • grønlandsk
   • hebraisk
   • hindi
   • ikkje fastsett***
   • indonesisk
   • irsk
   • islandsk
   • italiensk
   • japansk
   • jiddisch
   • kannada
   • katalansk
   • kinesisk
   • koreansk
   • kurdisk
   • kviterussisk
   • latin
   • latvisk
   • litauisk
   • makedonsk
   • mongolsk
   • nederlandsk
   • norsk
   • norsk (bokmål)
   • norsk (nynorsk)
   • nygresk (etter 1453)
   • persisk
   • polsk
   • portugisisk
   • romani
   • rumensk
   • russisk
   • samisk (andre)
   • sanskrit
   • slovakisk
   • slovensk
   • somali
   • spansk
   • svensk
   • swahili
   • tigrinja
   • tsjekkisk
   • tyrkisk
   • tysk
   • ukrainsk
   • ungarsk
   • urdu
   • vestfrisisk
   • vietnamesisk
   • zulu
  • And
   Type publikasjon
  • And
   Status
   • -
   • Akseptert
   • Epub før print
   • I presse
   • Publisert
   • Innsendt
  • And
   Type innhold
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use