Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Advanced search
Advanced search is divided into two main parts, and one or more groups in each of the main parts. The main parts are the "Search for" (including) and the "Remove from search" (excluding) part. (The excluding part might not be visible until you hit "NOT" for the first time.)
You can add new groups to both the including and the excluding part by using the buttons "OR" or "NOT" respectively, and you can add more search options to all groups through the drop down menu on the last row (in each group).

For a result to be included in the search result, is it required to fit all added including parameters (in at least one group) and not fit all parameters in one of the excluding groups.
This system with the two main parts and their groups makes it possible to combine two (or more) distinct searches into one search result, while being flexible in removing results from the final list.
  • Free text AX
Limit the search further
Here you can limit your search further, your result list will only contain those who match all of the criteria that you fill out in this part (combined with the advanced search from above)
Limit the search further
  • Full text
   Only documents with full text in DiVA
  • And
   Publishing year
   FromTo
  • And
   Organisation(id)
   Browse
   Include former name in search
  • And
   Series
   • -
   • Arbetsrapport / Högskolan Dalarna
   • Centrum för solenergiforskning, Högskolan Dalarna
   • Centrum för solenergiforskning, Högskolan i Falun Borlänge
   • CeTLeR - Centre for Tourism and Leisure Research
   • Dalarna Doctoral Dissertations
   • Dalarna Licentiate Theses
   • DUpod - podcastserie om pedagogisk utveckling i högre utbildning
   • Energikompetenscentrum Rapport
   • Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
   • Kultur och lärande
   • Solar Energy Research Center, University College of Falun/Borlänge
   • Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis
   • Working papers in transport, tourism and information technology (Closed down 2010-12-31)
  • And
   Research subject
   • -
   • (Hur uppfattar studenter) Rörelse som ämneskunskap inom idrottslärarutbildningen?
   • 31052 LOWWEAR-WP1 varmvalsning
   • 9/11 and the Novel
   • Ageing, Quality of Life and Creativity through Narrative
   • Akupunktur som smärtlindring vid förlossning - En randomiserad kontrollerad studie
   • Äldre med långvarigt funktionshinder och psykossjukdom
   • Äldres upplevelser av äldreomsorgen
   • Amning/uppfödnings processen hos mammor till för tidigt födda barn – en etnografisk studie vid neonatalavdelningar i Sverige och England
   • Analys av varmbearbetning, industriella applikationer av modellering av mikrostrukturutveckling och mekaniska egenskaper
   • A New Ireland? Representations of History Past and Present in Literature and Culture
   • Antroposofiska rörelsen och Waldorf-pedagogiken
   • Apokalyptiska föreställningar i nutida islamisk extremism
   • Arbete åt alla - En utvärderande studie av ett projekt för långtidssjukskrivna
   • Arbetsmiljö i skogsenergibranschen
   • Arbetsmiljö vid skogsbränslehantering – damm, buller och underhållsarbete
   • Arbetsvetenskapliga seminariet
   • Att bli en global medborgare: En studie av australienska och svenska barns kunskaper och attityder till omvärlden
   • Att föda ett dött barn – en undersökning om kvinnors erfarenheter
   • Att göra regionala skillnader till en styrka
   • Attityder till tandvård - utvärdering av ett frågeformulär
   • Att lära sig läsa mot strömmen: Critical Literacy och Critical Language Awareness i första- och andraspråk
   • Att läsa eller inte läsa: En studie av grundskolans läspraktiker
   • Att leva i samhällets utkant: Social exkludering bland äldre kvinnor och män i Sverige
   • Att marknadsföra Sverige – den socialekonomiska avdelningen i den svenska paviljongen på världsutställningen i Paris 1937
   • Attraktiv Konkurrenskraft
   • Att röra sig annorlunda: Utveckling av en icke-dualistisk teori om lärande av rörelser
   • Att skriva sig till svenskhet – om skrivande och identitetsförhandlande bland unga vuxna som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn
   • Att underlätta för äldre med inkontinens - genom teori, hjälpmedel och teknik
   • Att utveckla allsidiga rörelseförmågor i ämnet idrott och hälsa
   • Att vara Jehovas vittne på ett svenskt sekulärt högstadium - en studie om krockar mellan fundamentalism och sekularism
   • Audiovisuella medier - en innovativ miljö för samproducerad forskning
   • Audiovisuella seminariet
   • Automatisk detektering och karakterisering av vegetation längs järnvägen
   • Automatisk inspektion av järnvägsslipers
   • Barn i minoritetssamfund: religiösa uppväxter
   • Begreppet nioi inom japansk haikai-poetik
   • Behov av, nyttjande av och tillfredsställelse med hälso- och sjukvård första året efter en stroke
   • Beskriva och utvärdera kvaliteten på den fysiska miljön i relation till vårdkvalitet och livskvalitet för personer som bor på äldreboenden
   • Beteendemedicinska modeller för prediktion och förändring av patienters munhälsobeteende vid parodontal behandling.
   • Betydelsen av lärarkompetens för elevers skolprestationer: Effektiv och rättvis undervisning i svenska och matematik
   • BI-modell ”light” för analys av hästnäringens Samhällsekonomiska effekter
   • Biobränsle och solvärme för 100% förnybar värmeförsörjning - BIOSOL II
   • BIOSOL-Integrerade system för bio och solvärme
   • Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
   • Categorization Identities and Communication CIC – Projekt
   • Celtic Others: Irish Literary Representations of the Other
   • CeTLeR research seminar
   • Community Care inom äldreomsorg i Sverige: Exempel från två glesbygdskommuner i Dalarna
   • Complex Systems – Microdata Analysis (Closed down 2020-12-31)
   • Coordinate (teknik för att stödja beslut för äldre personer boende hemma)
   • Creativity and Innovation: Poetry and Literacy in the Classroom
   • Cross-Cultural Encounters: An Irish Dimension
   • Dalarna som svenskt alternativ - utbildningshistoriska perspektiv
   • Datorer i undervisningen "En till en" projektet i skolan
   • Datoriserat beslutsstöd för förebyggande av undernäring i äldrevård.
   • Delat ledarskap - om utveckling av chefs- och medarbetarskap, steg 2
   • Delirium i samband med höftfraktur
   • Delirium - Validering av NEECHAMs prediktiva förmåga
   • Demokratikontraktet: Samarbetsavtal mellan Falu kommun och Högskolan Dalarna om lokal demokratiutveckling
   • Den mediterande dalahästen: Globaliserad samtida religiositet i lokal utformning och på nya arenor
   • Den musikaliska salongen i Falun under 1800-talet
   • Den nordiska hushållstaten: variationer på ett tema av Luther
   • Den regionalekonomiska betydelsen av travsporten
   • Den ståndaktiga familjen: privatfilmande som re-nomiseringsprojekt
   • Den svenska naturessän ur ett ekokritiskt perspektiv
   • De samhällsorienterande ämnenas didaktik
   • Designa hållbara vårdmiljöer för framtiden
   • Det amerikanska subjektets rekonstruktion: en studie av prisbelönad amerikansk skönlitterär prosa från 1990-talet
   • De tre Mariornas bok [Novas Cartas Portuguesas] 40 år senare
   • Det statliga kommittéväsendet 1990-2016
   • Digitala resurser i undervisningen
   • Digitaliseringen av skolans tidiga literacypraktiker
   • Dokusåpans domäner
   • Drottning Kristina och hennes hov
   • EASYLIFE: Integrering och demonstration av affärsmodell och teknisk plattform för transporteffektiv sammanlänkning av lokalproducenter och dess kunder
   • Education and Learning (Closed down 2020-12-31)
   • Effekter av datoriserat beslutsstöd på klinisk praxis och patientresultat i prevention och behandling av trycksår och undernäring på sjukhem.
   • Effekter av ett familjestödsprogram för att utveckla barns ordförråd och senare läs- och skrivförmåga
   • Effektiva åtgärder mot luftföroreningar genom visualiserad ny kunskap
   • Effektutvärdering
   • Egenvård, hälsa och självanklagelse hos personer med diabetesrelaterad blindhet
   • Elektronisk kommunikation och "The Need for Speed"
   • EMC Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna
   • E-MOTIONS, Beslutsstöd för Parkinsonbehandling
   • Energieffektiva flerfamiljshus, nationella mål i lokal kontext
   • Energy and Built Environments (Closed down 2020-12-31)
   • Energy Intelligent Europe Projekt COMBISOL
   • Energy Matching
   • En etnografisk studie om svensk psykiatrisk intensivvård
   • Engelskt uttal
   • Enhetsvälsignelse eller diksha - helande och upplysning
   • En komparativ studie av de långsiktiga erfarenheterna av omstrukturering: strukturell påverkan på framgångsrika övergångar till ett hållbart arbetsliv
   • Ensamhet och hälsa bland äldre personer i Norden
   • ENSECO - Produktion och process för utformning och konstruktion av energisjälvförsörjande containerbyggnader
   • En utvärdering av insatser, behandling och utfall vid hjärtstopp på och utanför sjukhus ett nationellt samhälls- och sjukhusperspektiv
   • EpiWux 2008: en tvärsnittsstudie i Dalarna 2008 angående 35-, 50-, 65-, 75- och 85-åringars munhälsa och attityder till tandvård, samt analys av personalresurser inom tandvården Dalarna
   • Essentialism i religionsundervisningen
   • Ett familjebaserat stödprogram till barnfamiljer där en förälder eller ett barn har svår sjukdom
   • Ett förenklat språk på Internätet?
   • EXIT - Riskkommunikation och ansvar: Nya perspektiv på utrymning
   • Fältarbete och fiktion: litteratur och etnografi i franskspråkig prosa från Karibien
   • Falun ovan från Falun under - den tidigaste kultur- och miljöhistorien i Faluns omgivningar
   • Familjers och personals erfarenheter, överväganden och ställningstaganden avseende nya medicinska möjligheter för barn med spinal muskelatrofi (SMA)
   • Fanfiction och litteraturundervisning i franska
   • Fet-Mats
   • Fictions of Migration in Contemporary Britain and Ireland
   • Filmengagemang och självets utopiska reflexivitet - den rörliga bildens förmåga att beröra människa på djupet.
   • Fjärrvärmedrivna vitvaror
   • Flerspråkiga resurser i undervisningen
   • Flerspråkighet i undervisningen
   • FLOAT - Flexible Levodopa Optimizing Assistive Technology
   • Fokus på arbetet kring barn i behov av stöd i en kommun
   • Fokus på lärares ledarskap i förskola och skola
   • Följeforskning av projekt ”Destination 344” samt utvärdering av projekt ”Entreprenörsutbildning i Småland”
   • Folkskollärare och folkskollärarinnor 1860-1960: en kollektivbiografi
   • Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg
   • Förebyggande av oönskad graviditet bland ungdomar i Östra Afrika- tillgång till preventivmedel och laglig abort i Uganda, Tanzania och Kenya.
   • Förlossningsvård i Quang Ninh provincen, Norra vietnam
   • Fornby yrkesfolkhögskola - Erfarenheter från ett försök att utveckla en yrkesutbildning för invandrare
   • Forskargrupp/Seminariegrupp
   • Forskningsanvändning och påverkande faktorer i sjuksköterskeutbildningen.
   • Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden
   • Främjande av barn och ungas psykiska hälsa: ett perspektivskifte. En implementeringsstudie av nationella styrsstrategier och lokala tillämpningar inom ett organisatoriskt komplext verksamhetsfält
   • Framtidens Jakobsgårdarna
   • Från ekonomisk bakland till global nöjesperiferi? Bedömning av turismens roll för hållbar utveckling av Arktiska områden
   • Från el till värme. En diskursanalytisk policystudie av energiomställning på statlig, kommunal och hushållsnivå.
   • Fysisk aktivitet, rörelsekontroll och muskelaktivitet hos personer med långvarig smärta
   • Gender school, Om ett partnerskapsarbete med jämställdhets- och diskrimineringsproblematik inom arbetslivet - En utvärderande studie av ett Utvecklingspartnerskap (UP) inom Equal
   • General Microdata Analysis - manufacturing
   • General Microdata Analysis - methods
   • General Microdata Analysis - others
   • General Microdata Analysis - retail
   • General Microdata Analysis - tourism
   • General Microdata Analysis - transports
   • Genusmedvetet socialt arbete - en utmaning för forskning och praktik
   • Geologiska och miljöhistoriska undersökningar genom palaeoentomologiska analyser längs ny motorväg (E4) mellan Uppsala och Tierp, Uppland, sydöstra Sverige
   • God vård inom äldreomsorg
   • GREEN - Grenselost energisamarbeid
   • Grey Box Modellering för Reglering och Optimering av en Metallurgisk Process
   • Gruvfrun i Falu gruva: symbolproduktion som social motstrategi
   • Gruvsamhället i Falun – en utmaning för enhetsstatens officiella teologi? Nytt perspektiv på relationen mellan ortodoxi och pietism.
   • Guds och Krishnas barnbarn: psykosociala villkor, narrativ och identitet
   • Hållbar naturturism i skogsland - via mikrobetalningslösningar
   • Hälsa Trygghet Lärande: Följeforskning av kommunalt utvecklingsarbete i Borlänge kommun för minskad segregation och ökad jämlikhet
   • Hälsa ur ett ungdomsperspektiv
   • Hälsorelaterad livskvalitet hos personer med psykiska funktionshinder
   • Hämnd eller martyrium! Berättelsen om Botgörarna som en länk till Shi`ismens tidiga utveckling.
   • Handel och regional tillväxt. -Kopplingen mellan regionalt tillväxtarbete och lokala etableringsstrategier.
   • Health and Welfare (Closed down 2020-12-31)
   • Hemförlossningar i Norden
   • Historien genom minnets prisma: postkommunistiska romaner från Öst- och Centraleuropa
   • Högeffektiva solfångare för svensk produktion
   • Humanioraseminariet
   • Hur kvinnor och män med lungcancer upplever sin sjukdom och vård - ett genusperspektiv
   • Hur tillvaratas barns språkliga kompetenser i övergången från förskola till förskoleklass?
   • Hybridregimer: Förändrade förutsättningar för demokrati och demokratibistånd
   • Identifiering av toppexponeringar med PIMEX i konstgödsel industrin
   • Identifiering och utveckling av stöd för att möta behov hos personer som vårdar en sammanboende partner med demens
   • Image, ’storytelling’ och attraktivitet – Jakobsgårdarnas förutsättningar för att bli ett attraktivt bostadsområde i Borlänge
   • IMMA - Intelligent Energy Modeling in Buildings and Cities with Micro-data Analytics
   • Implementering av internationellt etablerad metod för minskade kemiska risker på svenska arbetsplatser
   • INGO Skog (Innovation för grön omställning i skogen)
   • Initiering och utveckling av defekter under spårvalsning
   • Innovativa affärsmodeller för hållbar naturturism på led via Gamification och Nudge (INNature)
   • InnoWent
   • iNSPiRE
   • INTERACT Efficient interaction between energy demand, surplus heat/cool and thermal storage in building complexes
   • Interaktion mellan patient och sjuksköterska på KOL-sjuksköterskemottagning i primärvård.
   • Interaktion och lärande: Lärarstrategier i klassrum med språklig, social och kulturell mångfald
   • Intercultural Studies (Closed down 2020-12-31)
   • Interreligiöst råd i Borlänge (IRIB)
   • Irish Studies Research in Nordic Countries
   • Italienska sextonhundratals källor om drottning Christina och hennes hov vid svenska och italienska arkiv
   • Jämförelser av vårt förflutna
   • Jämförelser av vårt förflutna [COP] Internationellt pilotprojekt
   • Japansk haikai-teori under 1700-talet och dess betydelse i ett tolkningssammanhang
   • Kan ett engagemang i civilsamhället motverka intolerans mot invandrare?
   • Känslors betydelse för framgången hos terapeutiska interventioner mot mäns våld
   • Karbala-berättelsen: Från skärmytsling till kosmiskt slag
   • Karriärvägar i svensk besöksnäring
   • Klipparens visuella intention och tittarens visuella perception
   • Klippunkter, klippare och visuell perception
   • Knubbvedseldning i små anläggningar
   • Kognition, emotion och "Conceptual Blending"
   • Kommunikationsprocesser och brytpunktssamtal i palliativ vård – innehåll och konsekvenser
   • Kön och bedömningar i socialt arbete - om klientbedömningar i ett ”icke-traditionellt” och ”traditionellt yrke”
   • Korsvägar i europeisk historia som möjligheter till interkulturell och medieutbildning
   • Kreativa beslut i produktionssituation inom filmproduktion
   • Kreditriskmodellering
   • Kulturturism och malmbrytning sida vid sida? Gruvans produktionssystem i den regionala utvecklingen
   • Kunskapens framträdandeformer. Ett projekt om kunskapsutveckling och en högskolepedagogik med dubbelt perspektiv: teori och gestaltning
   • Kunskap och literarisering. Vad läste bergsmännen under 1600-talet i Falun och Dalarna?
   • Kunskapsbaserad praktik och brukarmedverkan för en evidensbaserad socialtjänst
   • Kvinnobiografier: litteraritet och kön i tidigmoderna tyskspråkiga levnadsteckningar av kvinnliga regenter
   • Kvinnor och mäns erfarenheter och upplevelser av könsrelaterat våld i väpnade konflikter
   • Kvinnors företagande inom lantgårdsbaserad turism - Genus i förändring på svanska landsbygder?
   • Lanthandelns betydelse för befolkningsutvecklingen
   • Lärande för hållbarhet i förskolan: Pedagogers uppfattning och praktiserande av hållbarhet.
   • Läs- och skrivundervisning och lärande i förskoleklass och skolans tidigare år
   • Läs- och skrivutvecklande praktiker i förskolan
   • Ledarskap i en mångkulturell kontext
   • LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering
   • Lidande och medlidande
   • Liminal Borderlands in Irish Literature and Culture
   • Litteratur och lärarprofessionen: Litteraturstudiers roll i engelskämnets lärarutbildningar
   • MacSheep
   • Making "Us" part of "Them": Experiences of power, culturalization and belonging among Swedish Roma
   • Mammors erfarenheter och beskrivning av sitt barns rörelser i livmodern
   • Män med våldsproblematik – Problem, interventioner och förändring
   • MARA - mobilitet och tillgänglighet på landsbygden
   • Marguerite Duras i svensk översättning – receptionen av Duras verk i Sverige
   • Medlidande och motivation: Spinoza, Hume, Schopenhauer
   • Mentorskap och kompetensutveckling - En utvärderande studie av ett projekt om coaching av arbetslösa och sjukskrivna individer som länge stått utanför arbetsmarkanden
   • Metoder för att fastställa skogsplantors status, KK-projekt (Hög 12)
   • Migration, transformation, och hemkomst av en kultur: Tango i Finland och Japan som ett exempel
   • Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Regions (MATILDE)
   • Mikrobaserade beslutsstöd för hållbart turismresande och infrastrukturplanering- MIRANDA
   • Mikrostrukturutveckling i avancerade höghållfasta stål
   • Miljöhistoriska studier av förhistoriska bosättningar i Mälardalsregionen
   • Miljöhistoriska undersökningar av Vikingatida och medeltida boplatser i Island
   • Miljö- och kulturhistoriska studier av den Vikingatida och medeltida utvecklingen på biskopssätet Hólar, norra Island
   • Mindfulness - religiöst, sekulärt eller båda?
   • Miniplantor - ett nytt skogsföryngringssystem
   • Mistra Sport and Outdoors
   • Modalitet i Italienska
   • Modellering av mikrostrukturutvecklingen hos mikrolegerade stål under varmdeformation
   • Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan – undervisningens praktik, villkor och pedagogik
   • Motivation för Arbetsmiljöarbete
   • MUBEMA
   • Multiplex detektion av patogena agens
   • Multisjuka äldre personer med diabetes
   • Munhälsorelaterad livskvalitet i Norge
   • Musikalisk interaktion i förskolan
   • Musik som karriärväg.
   • Muskel morfologi hos patienter med Obstruktiv sömn apne syndrom
   • Myth and Reality in Modern Ireland: Language, Literature and Culture
   • Näringsliv och samhälle
   • När kvinnor lyfter
   • Närståendes upplevelser av alienation i relation till delaktighet i vård av personer med psykiska funktionshinder
   • Nätbaserad språkundervisning
   • Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram
   • Nedsatt njurfunktion, insulinresistens, oxidativ stress och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar
   • New Age Revisited: A Deconstruction of a Concept
   • Nonlinear Cointegration i Nonlinear Vector autoregressive modeller: teori och tillämpningar
   • Norden med italienska ögon
   • No Research Profile (Closed down 2020-12-31)
   • Nutida shiitiska auktoritetsförhandlingar
   • Nya designprocesser inom den audiovisuella industrin
   • Nyanlända elever i gymnasieskolan - en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering
   • Ökad tillgång till säker abortvård i Indien
   • Om begreppet sympatistress
   • Operativa strategier för förbättrad produktivitet vid tillverkning av rostfria band
   • Optimerade verktygsytor för plåtformning av höghållfast stål/rostfritt stål
   • Optimerad renovering för effektiva solcellstak
   • Oral cryoterapi för patienter som behandlas med cytostatika
   • Other (Closed down 2020-12-31)
   • OUTLINE Karriärplanering - En utvärderande studie av ett projekt om coaching av arbetslösa
   • Övergången från idrottslärarutbildning till lärarpraktik
   • Övergripande arbetsmiljöhandledning vid skogsbränslehantering
   • Parental stress during the first year and needs for support in parents whose infants have needed neonatal care
   • Passiva massivträhus
   • Patientens delaktighet i kliniska beslut
   • Patienterfarenheter, bedömning, dokumentation och informationsöverföring i vårdkedjan för strokepatienter med ätsvårigheter.
   • Patientsäkerhet
   • Patientsäkerhet inom operationsvård
   • På tröskeln till förskolan - Förskollärarstudenters lärande i flerspråkig och mångkulturell kontext
   • PAULINA - Uppföljning av Parkinsonsymptom från hemmet
   • Pedagogiska metoder i nätbaserad språkundervisning
   • Perspektiv på västerländsk esoterism
   • PIMEX för effektivt arbetsmiljöarbete i aluminiumindustrin
   • PLIS - Primär Ledare Implementerar Strokeevidens
   • Poetry and Nature: Landscape of the Land and the Landscape of the Mind
   • PolySMART
   • Populärhistoriska tidskrifter
   • Profession, implementering, kunskapsanvändning och evidens
   • Professionellas bemötande och bedömningar av arbetssökande kvinnor och män med funktionshinder
   • Projektet: W7 DALARNA - Ett regionalt resurscentrum för kvinnligt entreprenörskap, jämställdhet och integration
   • Projektet W-Dala Plus - metodutveckling i samverkan mellan näringsliv och högskola
   • Psykologisk egoism - för och emot
   • Reading Eiléan Ní Chuilleanáin, a Contemporary Irish Poet
   • Redefinitions of Irish Identity in the Twenty-First Century: A Postnationalist Approach
   • Reesbe företagsforskarskola
   • Regional utveckling och sammanhållning
   • Regionförstoring och regionförminskning. Individers räckhåll, platsbundenhet, rörlighet och kön
   • Regisserad kompetensutveckling
   • Registered Faith Communities in Sweden: Economic State Support
   • Religion, Spirituality, and World View
   • Representation av urbefolkning i turism. Fallstudier från rennäringsområden i norra Sverige och nordvästra Ryssland.
   • Research Profiles 2009-2020
   • Riskkommunikation med skyltar: Säkerhet ur verbala och visuella perspektiv
   • Roligare längdskidåkning med Spårkortet!
   • Rullbelagt stål som ytbeklädnad på energieffektiva byggnader
   • Samer och svenskar. Gränsgångare i 1900-talets början.
   • Samhällsbetalda transporter inom VO-verksamhet
   • Sammanfattningsmått - analys, konstruktion och tillämpning
   • Säsongsberoende studier av arbetsmiljö i skogsenergibranschen
   • Semipresidentialism och regeringskapacitet i transitionsländer
   • SHINE
   • Siljanskolans betydelse för det svenska musikämnets identitet och självförståelse under 1930- 40 och 50-talen
   • Simulering av extrusion av rostfria rör
   • Simulering av klippning i höghållfast stål
   • Simulering och experimentell undersökning av rullformningsprocessen
   • Sjuksköterskors forskningsanvändning och dess samband med utbildnings-, individ- och arbetsorganisatoriska faktorer.
   • Sjuksköterskors kunskapskällor och forskningsanvändning - effekter av införande av datoriserat beslutsstöd.
   • Skolutveckling som frirumserövrande
   • Skrivundervisning i utbildning och i undervisning
   • Socialarbetares förståelse av män som brottsoffer
   • Social exkludering av äldre på före detta industriorter
   • Social Innovation on Active and Healthy Ageing for Sustainable Economic Growth, SIforAGE
   • Socialt deltagande och tillgänglighet till service – upplevda hinder och hur de kan reduceras
   • Social tillsyn i retorik och praktik
   • Socialt sammanhang och vårdbehov bland gravida tonåringar i Vietnam
   • Socioemotionella program i skola och förskola
   • Solenergi för el och värme i kulturhistoriskt värdefulla byggnader?
   • SolNET
   • Somaliska kvinnors graviditetsutfall och upplevelser av vård i samband med graviditet och förlossning – patienter och vårdgivares perspektiv
   • Specialpedagoger och speciallärare som kvalificerade samtalspartners.
   • Speciella yrken? Ett projekt om speicallärares och specialpedagogers utbildning och arbete
   • Språkliga resurser och digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisnign inom sfi I
   • Språkliga resurser och digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi II
   • Stärkt läs- och skrivdidaktisk kompetens för ett breddat synsätt kring inkludering.
   • Statistisk analys av förlossningssmärta
   • Statistisk modellering är grunden till en ökad förståelse inom genetik!
   • Stay with Me – forskarstödd samverkan för att behålla, attrahera och rekrytera personal
   • Steel Forming and Surface Engineering (Closed down 2020-12-31)
   • Steget - En utvärderande studie av ett projekt för att skapa möjligheter för arbetslösa ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden
   • Strategier för preventivt arbetsmiljöarbete med PIMEX
   • Strategies in English Language Teaching in Ethiopia and Wider Africa
   • Strukturerad patientutbildning för personer med diabetes
   • Studier angående bildningsmekanismer för igensättningar i gjutrör
   • Studier av Peace & Love-festivalen
   • SuSintPart - Verktygskoncept för miljömässigt hållbar tillverkning
   • Svenska sjuksköterskor under hundra år
   • Svenskt gnostiskt bibliotek
   • Sverige blir till i Bryssel, Paris och New York – globala och spatiala förhandlingar på 1930-talets världsutställningar
   • Sverige genom italienska ögon
   • Sverige och det föreställda rummet vid världsutställningen i Paris 1937
   • SWX-Energi, Integrerade system för sol och biobränsle
   • Synen på shasei i nutida japanska haiku
   • Taming the presidents? Exploring the links between presidential activism, policy-making capacity, and regime legitimacy
   • Tandhygienister forskningsanvändning
   • Teknisk och social anpassning av små hybridelnät för förnybar energi
   • TESHP Test av solvärmepumpsystem
   • The Mechanisms of Inter-Religious Encounters
   • Tidig identifiering av sköra äldre på akutmottagning
   • Till demokratins försvar? Det lokala civilsamhället bemötande av högerextrema rörelser
   • Tillgänglighet i förskola och skola
   • Tolkning och kollektivt skapande inom japansk haikai-poesi
   • Transcultural Identities: The Construction of Identity in Cultural Encounters
   • Transcultural Identities in a Changing World - Book Publication
   • Transcultural Identities in Contemporary Literature
   • Transcultural Identity Constructions in a Changing World
   • Transition, identitet och civilsamhälle (TICS)
   • Två steg fram, ett steg tillbaka - Strukturella hinder för boende att minska koldioxidutsläpp och energianvändning för uppvärmning
   • Ungas introduktion i arbetslivet. Betydelsen av arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöintroduktion för goda arbetsförhållanden och säkert arbete.
   • Unga vuxna i fjällturismbygder
   • Uppdrag Orsa - En utvärderande studie av skola och arbetsliv i samverkan
   • Urban and Rural Landscapes: Language, Literature, and Culture in Modern Ireland
   • Utbredning av sväm- och älvsediment som indikatorer på utbredningen av tidigare översvämningar
   • Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen: hur konsumtionen varierar över region och hästtyp
   • Utveckling av metod för att bedöma behovet av ogräsbekämpning i spår
   • Vägar till energihalvering i Dalarnas bebyggelse till 2050
   • Vägprojektering för minskade drift- och underhållskostnader
   • Varför söker äldre personer akutsjukvård? Orsaker, omständigheter och förklaringar
   • Värmelagring i byggnader
   • Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar
   • Växa och verka i Dalarna - Om ett projekt för att stärka positionen för individer som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid
   • Vems världsarv? Visuell kulturarvsförmedling och föreställning om lokal identitet
   • VIPS och ICF
   • W-dalaprojektet - Vinnande partnerskap mellan näringsliv
   • Zephyr, EU projekt inom 7:e ramprogrammet, europeiskt samverkansprojekt för utveckling av ny energisnål och miljövänlig teknik för produktion av skogsplantor
   • ”Många bollar i luften” – Personalens arbetsmiljö på akutmottagning.
  • And
   Category(id)
   Browse
  • And
   Language
   • -
   • Albanian
   • Amharic
   • Arabic
   • Azerbaijani
   • Baluchi
   • Belarusian
   • Bengali
   • Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
   • Bosnian
   • Bulgarian
   • Catalan; Valencian
   • Chinese
   • Croatian
   • Czech
   • Danish
   • Dutch; Flemish
   • English
   • Esperanto
   • Estonian
   • Faroese
   • Finnish
   • French
   • German
   • Greek, Ancient (to 1453)
   • Greek, Modern (1453-)
   • Hebrew
   • Hindi
   • Hungarian
   • Icelandic
   • Indonesian
   • Irish
   • Italian
   • Japanese
   • Kalaallisut; Greenlandic
   • Kannada
   • Korean
   • Kurdish
   • Latin
   • Latvian
   • Lithuanian
   • Macedonian
   • Madurese
   • Mongolian
   • Norwegian
   • Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
   • Persian
   • Polish
   • Portuguese
   • Romanian
   • Romany
   • Russian
   • Sami languages (Other)
   • Sanskrit
   • Serbian
   • Slovak
   • Slovenian
   • Somali
   • Spanish
   • Swahili
   • Swedish
   • Tigrinya
   • Turkish
   • Turoyo
   • Ukrainian
   • Undetermined
   • Urdu
   • Vietnamese
   • Western Frisian
   • Yiddish
   • Zulu
  • And
   Publication type
  • And
   Status
   • -
   • Accepted
   • Epub ahead of print
   • In press
   • Published
   • Submitted
  • And
   Content type
Select department
Show departments that are closed down
Select department
(*) Marks organisations that are closed downShow only present organisations
Choose subject
Show subjects that no longer are in use
Choose research subject
Show research subjects that no longer are in use
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use